ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234 Το παρόν αφορά τις απαντήσεις, διευκρινήσεις και τροποποιήσεις των όρων των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234, σύμφωνα με την 18494/ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλανπροδικαστικές προσφυγές, ενστάσεις ή διευκρινιστικές επιστολές επί των όρων των ως άνω διακηρύξεων. 1. Επιστολή της εταιρείας MercedesBenzHellasA.E. Η εταιρεία MercedesBenzHellasA.E. με την από 07/11/2014 επιστολή της προς την ΕΥΔΑΠ (αρ. πρωτ / ), διατυπώνει διάφορα αιτήματα και ζητά διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης Δ Επί του περιεχομένου της επιστολής, παρατίθενται τα εξής : 1.1. Ερώτημα σχετικό με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (όρος 3.3. της διακήρυξης Δ3233 & όρος 2.3. της διακήρυξης Δ3234) Σε ότι αφορά τον όρο 3.3. της διακήρυξης Δ3233 & τον όρο 2.3. της διακήρυξης Δ3234, περί απόσυρσης οχημάτων, αυτός αφορούσε παλαιότερες διακηρύξεις της ΕΥΔΑΠ σχετικές με άλλους τύπους οχημάτων και όντως έχει τεθεί εκ παραδρομής στη παρούσα διακήρυξη και συνεπώς δεν ισχύει. Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι δεν οφείλουν να αποσύρουν κανένα όχημα Ερώτημα σχετικό με την απαίτηση προσφοράς και των 3 τύπων οχημάτων της διακήρυξης Δ.3233 (σελίδα 1, «ΓΕΝΙΚΑ» της διακήρυξης). H απαίτηση για προσφορά και των 3 τύπων οχημάτων στη διακήρυξη Δ.3233, τεκμηριώνεται από τα παρακάτω : Λόγω της ιδιαιτερότητας, της πολυπλοκότητας, του μεγάλου κόστους αγοράς και χρήσης, αλλά και της αυξημένης επιχειρησιακής επάρκειας και ικανότητας που τα οχήματα της διακήρυξης πρέπει να διαθέτουν, η ΕΥΔΑΠ προκειμένου να προσελκύσει έγκυρους και αξιόπιστους κατασκευαστικούς οίκους με ιδιαίτερη τεχνογνωσία που δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο, αποφάσισε να ενσωματώσει όλα τα οχήματα στην ίδια διακήρυξη για να επιτύχει οικονομία κλίμακας στην αγορά και συντήρηση, ευκολία στην συντήρηση μετά την αγορά και να προσελκύσει λόγω του υψηλού κόστους της προμήθειας όσο το δυνατό περισσότερους και μεγαλύτερους εξειδικευμένους οίκους. Εξάλλου στους γενικούς όρους της διακήρυξης (σελίδα 4, παράγραφος 10 στη διακήρυξη Δ3233 και σελίδα 4, παράγραφος 9 στη διακήρυξη Δ3234),αναφέρεται ότι επιτρέπεται η αυτοτελής συμμετοχή ή κοινοπραξία, ένωση, εταιρειών ή προσώπων. Συνεπώς δεν υφίσταται κανένας περιοριστικός όρος συμμετοχής της εταιρείας σας Διευκρινήσεις επί των οχημάτωνvan της διακήρυξης Δ.3233 (σελίδα 30, «Β3. ΟΧΗΜΑ»). Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα οχήματα τύπου VAN με συγκρότημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος, μεταβάλλονται ως εξής : «Μικτό βάρος οχήματος To απαιτούμενο μικτό βάρος του οχήματος, είναι κατ ελάχιστο 4.0 tn. 1

2 Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτισης του πλαισίου, το απόβαρο, το βάρος της υπερκατασκευής, η κατανομή του βάρους στους άξονες κ.λ.π., πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά και να αποδεικνύονται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Ειδικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του χώρου φόρτωσης απαιτείται με ποινή αποκλεισμού αναλυτική κατάσταση του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει το βάρος του εξοπλισμού και θα αποδεικνύει την επάρκεια του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Κινητήρας Η προδιαγραφή μεταβάλλεται ως εξής : Ισχύς : τουλάχιστον 110 Kw. Ροπή : τουλάχιστον 350 Νm.» 2. Ενστάσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ Οιενστάσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε κατά των διακηρύξεων Δ.3233 & Δ.3234 (αρ. πρωτ / & 22049/ ), ασκήθηκαν δυνάμει του μη εφαρμοζόμενου εν προκειμένω Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ (Ν /1993) και απορρίπτονται, πλην όμως αξιολογούνται ως αίτημα για παροχή διευκρινήσεων. Επί του περιεχομένου των ενστάσεων, παρατίθενται τα εξής : 2.1. Eπί της Δ Αιτίαση σχετική με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3. της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με την απαίτηση προσφοράς και των 3 τύπων οχημάτων της διακήρυξης Δ.3233 (σελίδα 1, «ΓΕΝΙΚΑ»). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 1.2. & Αιτίαση σχετική με την απαίτηση ύπαρξης αερανάρτησης στα βυτιοφόρα οχήματα της διακήρυξης (σελίδα 8, σημείο 2.2.6& σελίδα 16, σημείο 2.2.6). Η απαίτηση για την ύπαρξη αερανάρτησης στα βυτιοφόρα κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους : αποτελεσματικότερης απόσβεσης των κραδασμών και κυρίως λόγω της δυνατότητας ανύψωσης του πίσω μέρους του οχήματος που προσδίδει η αερανάρτηση, είναι δυνατή η διέλευση του από διάφορα εμπόδια (κράσπεδα, ράμπες, κλπ), όπως επίσης και η αποφυγή της επαφής του οπίσθιου τμήματος του οχήματος (πρόβολος) με το οδόστρωμα, στις περιπτώσεις απότομης αλλαγής της κλίσης του Eπί της Δ Αιτίαση σχετική με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3. της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο

3 Αιτίαση σχετική με τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων (σελίδα 18, παράγραφος 5). Ο ζητούμενος από την διακήρυξη χρόνος παράδοσης όλων των οχημάτων της διακήρυξης, αποτελεί δεσμευτικό όρο, με ποινή αποκλεισμού. Η παράδοση των οχημάτων εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται από τη διακήρυξη είναι επιτακτική, για λόγους ικανοποίησης των λειτουργικών απαιτήσεων των δικτύων και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού από την ΕΥΔΑΠ Αιτίαση σχετική με την υποχρέωση παράδοσης οχημάτων στην Ελλάδα ή την Ε.Ε (σελίδα 16, σημείο 3.2). Επειδή τα αιτούμενα από την διακήρυξη οχήματα με τις σχετικές υπερκατασκευές αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα και λόγω της υψηλής τους αξίας και λειτουργικής αξιοπιστίας που πρέπει να διαθέτουν, θεωρείται απαραίτητο να ζητείται από την διακήρυξη η συμμετοχή εξειδικευμένων οίκων υπερκατασκευών με εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία διασφαλίζεται από την παράδοση ομοίων οχημάτων στον Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό χώρο. Με τον παραπάνω όρο της διακήρυξης ζητείται ο κατασκευαστικός οίκος της υπερκατασκευής να έχει κατασκευάσει και παραδώσει στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε., οχήματα παρομοίων χαρακτηριστικών και λειτουργικών απαιτήσεων και όχι συγκεκριμένο συνδυασμό πλαισίου υπερκατασκευής Αιτίαση σχετική με την βαθμολογία των προσφορών (σελίδα 19, παράγραφος «6.Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»). Γενικότερα, σε ότι αφορά την βαθμολογία, αναφέρεται στη διακήρυξη : Oι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Με το εύρος της βαθμολογίας ενός κριτηρίου εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, σαφώς νοείται ότι γίνονται δεκτές μικρές αποκλίσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των οχημάτων και οι οποίες άλλωστε βαθμολογούνται ανάλογα, εντός του παραπάνω εύρους. Για όλα τα οχήματα των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234 και σε ότι αφορά όλα τα αναφερόμενα μεγέθη, γίνεται αποδεκτή απόκλιση έως +/ 5%. Για περαιτέρω παροχή διευκρινήσεων, εάν σε ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία ελάχιστη τιμή (π.χ. ισχύς ή ροπή κινητήρα) τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή μείον ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ αύξηση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Εάν αντίθετα για ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία μέγιστη τιμή (π.χ. μήκος ή πλάτος οχήματος), τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή συν ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ μείωση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Ποσοστό μείωσης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Επιπλέον εντός του εύρους της βαθμολογίας, θα βαθμολογηθούν ορισμένα στοιχεία του οχήματος ή του εξοπλισμού, που παρόλο που δεν περγράφονται λεπτομερώς ή δεν προβλέπονται στη διακήρυξη, η ποιότητά τους ή η ύπαρξη τους βελτιώνει την λειτουργικότητα ή την ασφάλεια του συνόλου. 3. Προδικαστική προσφυγή της Εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ. Η προδικαστική προσφυγή της Εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ επί της διακήρυξης Δ3233 (αρ. πρωτ / ), υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και απορρίπτεται, πλην όμως αξιολογείται ως αίτημα για παροχή διευκρινήσεων. Επί του περιεχομένου της προδικαστικής προσφυγής, παρατίθενται τα εξής : 3

4 3.1. Αιτίαση σχετική με την απαίτηση προσφοράς και των 3 τύπων οχημάτων της διακήρυξης Δ.3233(σελίδα 1, «ΓΕΝΙΚΑ» της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 1.2. & Αιτίαση σχετική με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3. της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με την υποχρέωση παράδοσης οχημάτων στην Ελλάδα ή την Ε.Ε (σελίδα 16, σημείο 3.2). Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με τις τεχνικές προδιαφραφές του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου(σελίδα σελίδα 7, σημείο και σελίδα 15, σημείο 2.2.2) Η εγκατάσταση του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου (Ρ.Τ.Ο) πρέπει να γίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και όχι με μετασκευή, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία και συμβατότητα με το κιβώτιο ταχυτήτων. Άλλωστε αυτό αποτελεί τη συνήθη πρακτική μεγάλων κατασκευαστών οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτό οποιοδήποτε ΡΤΟ στη παρούσα διακήρυξη, πρέπει να διαθέτει έγκριση τοποθέτησης και εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή του πλαισίου Αιτίαση σχετική με τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων (σελίδα 13 παράγραφος 7, σελίδα 20 παράγραφος 7 και σελίδα 33 παράγραφος Γ). Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με την απαίτηση ύπαρξης αερόσακου οδηγού (σελίδα 17, παράγραφος 2.6.). Αφαιρείται από τη διακήρυξη η υποχρεωτική ύπαρξη αερόσακου οδηγού. Παραμένει υποχρεωτική η ύπαρξη aircondition θαλάμου, εργοστασιακής τοποθέτησης Αιτίαση σχετική με το το μικτό βάρος 8 tn και της τιμής της ροπής, του οχήματος τύπου VAN (σελίδα 30, «Β3. ΟΧΗΜΑ»). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο Επιστολές της εταιρείας ΚΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Η εταιρεία ΚΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με τιςμε αριθμό πρωτ / και 22763/ ΕΥΔΑΠ επιστολέςτης,διατυπώνει διάφορα αιτήματα και ζητά διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης Δ Επί του περιεχομένου της επιστολής, παρατίθενται τα εξής : 4.1. Ερώτημα σχετικό με την βαθμολογία προσφορών (σελίδα 19, παράγραφος «6.Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»). Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο Ερώτημα σχετικό με το μήκος καλωδίου της κάμερας (σελίδα 27, σημείο 3). Το μήκος καλωδίου, ορίζεται στα 300 μέτρα, αντί των 600 μέτρων που αναφέρονται στη διακήρυξη εκ παραδρομής 4

5 4.3. Ερώτημα σχετικό με τα παρελκόμενα (σελίδα 11 και σελίδα 18). Διευκρινίζεται ότι κάθε τύμπανο θα είναι εφοδιασμένο με τους αντίστοιχους σωλήνες, κλπ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3.2. και 3.3. της διακήρυξης. Τα αιτούμενα παρελκόμενα που αναφέρονται στη διακήρυξη για τους δύο τύπους βυτιοφόρων (σελίδες 11 & 18), δεν αποτελούν επιπλέον ανταλλακτικά Ερώτημα σχετικό με το σύστημα επιθεώρησης αγωγών των οχημάτων VAN (σελίδα 25, παράγραφος Β.2.). Η ύπαρξη 2 υποσυστημάτων φορείου κάμερας που απαιτείται από τη διακήρυξη, εξασφαλίζει την μη ακινητοποίηση του οχήματος συνολικά, στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του ενός φορέα από τους δύο. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο μόνο με ένα φορέα, τότε στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του, ολόκληρο το όχημα θα ακινητοποιείται για το χρονικό διάστημα αποκατάστασης της βλάβης ή της συντήρησης, γεγονός που δεν θα συμβαίνει στην περίπτωση 2 ξεχωριστών φορέων, ακόμη και αν πρόκειται για διαφορετικές διαμέτρους αγωγών, δεδομένου ότι πάντοτε υπάρχουν σε αναμονή υλοποίησης, εργασίες σε αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων. Συνεπώς η ύπαρξη 2 φορέων είναι απαραίτητη και εφόσον οι προσφερόμενες κάμερες υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη, τότε θα βαθμολογηθούν και ανάλογα Ερώτημα σχετικό με τον εξοπλισμό και το σύστημα φορείου κάμερας για διακλαδώσεις των οχημάτων VAN (σελίδα 33, παράγραφος 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»). Από τυπογραφικό λάθος τέθηκε στον τύπο της βαθμολόγησης της σελίδας 33 της διακήρυξης β1, αντί του ορθού β1.1. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το σύστημα βαθμολόγησης, παρατίθενται τα παρακάτω : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου χειριστού : 30% (σ1.1) Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου φόρτωσης : 70% (σ1.2) Σύστημα Φ150 Φ300 Β , 40% (σ1.2.1) Σύστημα Φ250 Φ1200 Β , 40% (σ1.2.2) Λοιπός εξοπλισμός Β.2.2. Β.2.28., 20% (σ1.2.3) Δηλαδή ο τελικός τύπος που διαμορφώνεται, είναι : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χ(σ1.2.1χβ1.2.1+σ1.2.2χβ σ1.2.3χβ1.2.3). Όλες οι επιμέρους βαθμολογίες β είναι : 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παράγραφος Β.2.29 τέθηκε εκ παραδρομής. Η βαθμολογία αφορά έως και τη παράγραφο Β Ερώτημα σχετικό με τον εξοπλισμό των οχημάτων VAN (σελίδα 33, παράγραφος 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»). Η παράγραφος Β.2.29 τέθηκε εκ παραδρομής. Η βαθμολογία αφορά έως και τη παράγραφο Β Ερώτημα σχετικό με το όχημα και κινητήρα των οχημάτων VAN(σελίδα 30, «Β3. ΟΧΗΜΑ»). Ισχύει η παράγραφος

6 4.9. Ερώτημα σχετικό με τον χρωματισμότου χώρου εργασίας των οχημάτων VAN (σελίδα 25, σημείο 17). Ο χρωματισμός του χώρου εργασίας παραμένει όπως ορίζεται στη διακήρυξη, για λόγους ομοιομορφίας με τα ιδίου τύπου υπάρχοντα οχήματα της ΕΥΔΑΠ. 5. Προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ATTIKHBIOMHXANIAOXHMATΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΤΕ επί των διακηρύξεων Δ.3233 & Δ Οιπροδικαστικές προσφυγές του νόμου 3886/2010 της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε» και των πρόσθετωνυπομνημάτων αυτών, κατά των διακηρύξεων Δ.3233 & Δ.3234 (αρ. πρωτ / & 22578/ ), ασκήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι ως εκ τούτου αποδεκτές. Επί της διακηρύξεως Δ.3233 η εταιρεία αιτείται τα εξής. 1. Την αφαίρεση του όρου περί απόσυρσης οχημάτων από τη διακήρυξη. 2. Την διευκρίνιση των όρων της διακήρυξης, σχετικά με την έντοκη προκαταβολή και κρατήσεις υπέρ τρίτων. 3. Την διευκρίνιση τεχνικού όρου της διακήρυξης σχετικά με το μήκος ενός τύπου οχήματος της διακήρυξης. 4. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τη χρονολογία κατασκευής του πλαισίου των οχημάτων. 5.Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τις ρυθμίσεις του καθίσματος οδηγού των οχημάτων. 6. Την αντικατάσταση του τύπου Κ α = Κ/Β 2, που ορίζεται στις διακηρύξεις για την ανάδειξη του μειοδότη, με τον τύπο Κ α = Κ/Β, αναφέροντας ότι με τον προβλεπόμενο στις διακηρύξεις τύπο καταστρατηγείται ο Οδηγός Κρατικών Προμηθειών του Δημοσίου και ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος υποκειμενικής προτίμησης μιας προσφοράς υπερβολικά ακριβότερης έναντι μιας άλλης τεχνικά αποδεκτής. 7. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με το χρώμα των οχημάτων τύπου VAN της διακήρυξης. 8. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τον χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών των οχημάτων τύπου VAN. 9. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ για τα οχήματα VAN. 10. Την αντικατάσταση της έκδοσης του λογισμικού τύπου Windows 64bit που ζητείται από την διακήρυξη, με λογισμικό τύπου Windows 32bit. 6

7 11. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τα αιτούμενα οχήματα τύπου VAN, αναφέροντας ότι ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος δεν υφίσταται στην αγορά. 12. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με το αιτούμενο τύπο κάμερας των οχημάτων VAN. 13. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τον αριθμό των αιτουμένων καμερών των οχημάτων VAN. 14. Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, αναφορικά με την υποβολή πελατολογίου των διαγωνιζομένων εταιρειών. 15. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τη λειτουργία του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου των οχημάτων της διακήρυξης. 16. Tην απαλοιφή της απαίτησης ύπαρξης αερόσακου οδηγού, για ορισμένα οχήματα της διακήρυξης. Επίσης η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., υπέβαλε σε μεταγενέστερο χρόνο, υπόμνημα επί της ήδη παραπάνω υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής, τα οποία αναφέρονται εκτενέστερα στις ίδιες αιτιάσεις της αρχικής προδικαστικής προσφυγής της και επιπλέον ισχυρίζεται ότι : 17. Υπάρχουν ασάφειες σχετικά με την βαθμολόγηση των προσφορών και ζητά να τροποποιηθεί (διορθωθεί) ο τύπος βαθμολόγησης του κριτηρίου του εξοπλισμού των οχημάτων τύπου βαν (σελ 33 της διακήρυξης) και 18. Υπάρχουν ασάφειες στον όρο περί ακύρωσης της προσφοράς διαγωνιζομένου σε περίπτωση που η βαθμολόγηση μίας κατηγορίας, ή του συνόλου της βαθμολόγησης της προσφοράς είναι μικρότερη του 55%. Επί των αιτιάσεων της παραπάνω εταιρείας, παρατίθενται τα εξής : 1. Απόσυρση οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3 της διακήρυξης) Σε ότι αφορά τον όρο 3.3. της διακήρυξης, περί απόσυρσης οχημάτων, αυτός αφορούσε παλαιότερες διακηρύξεις της ΕΥΔΑΠ σχετικές με άλλους τύπους οχημάτων και όντως έχει τεθεί εκ παραδρομής στη παρούσα διακήρυξη και συνεπώς δεν ισχύει. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν οφείλουν να αποσύρουν κανένα όχημα. 2. Εντοκη προκαταβολή και κρατήσεις υπέρ τρίτων (σελίδα 3, παράγραφος 5 της διακήρυξης) Στη διακήρυξη με τον όρο κρατήσεις υπέρ τρίτων, νοούνται τυχόν κρατήσεις που προβλέπονται γενικότερα από τη νομοθεσία. Η ΕΥΔΑΠ δεν προβλέπει οποιουδήποτε είδους περαιτέρω κρατήσεις. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ δεν προβλέπει οποιουδήποτε είδους περαιτέρω κρατήσεις. 7

8 Περαιτέρω, σύμφωνα με τον υφιστάμενο κανονισμό προμηθειών της ΕΥΔΑΠ, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής, σύμφωνα με το δικαιοπρακτικό επιτόκιο το οποίο μεταβάλλεται ανά τρίμηνο. 3. Μήκος οχήματος (σελίδα 8, παράγραφος 2.3. και σελίδα 16 παράγραφος 2.3). Για όλα τα οχήματα των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234 και σε ότι αφορά όλα τα αναφερόμενα μεγέθη, γίνεται αποδεκτή απόκλιση έως +/ 5%, όπως επεξηγείται στη παράγραφο 6 «Βαθμολογία προσφορών». 4. Χρονολογία κατασκευής οχημάτων (σελίδα 8, παράγραφος 2.5.). Με τον όρο το πλαίσιο θα είναι τελευταίας χρονολογίας κατασκευής, νοείται ότι η χρονολογία κατασκευής του πλαισίου θα είναι ίδια με τη χρονολογία διενέργειας του διαγωνισμού ή μεταγενέστερη. 5. Ρύθμιση καθίσματος οδηγού (σελίδα 9 & σελίδα 16, παράγραφοι 2.6.). Με τον όρο ρυθμιζόμενη θέση οδηγού στις 3 διευθύνσεις, νοείται κάθισμα πολλαπλών ρυθμίσεων, δηλαδή με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης (επάνω κάτω), οριζόντιας (εμπρός πίσω) και ρύθμισης της κλίσης της πλάτης. 6. Βαθμολογία προσφορών (σελίδα 13 παρ. 9, σελίδα 21 παρ.9, σελίδα 33 κεφάλαιο Δ). Γενικότερα, σε ότι αφορά την βαθμολογία, αναφέρεται στη διακήρυξη : Oι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Με το εύρος της βαθμολογίας ενός κριτηρίου εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, σαφώς νοείται ότι γίνονται δεκτές μικρές αποκλίσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των οχημάτων και οι οποίες άλλωστε βαθμολογούνται ανάλογα, εντός του παραπάνω εύρους. Για όλα τα οχήματα των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234 και σε ότι αφορά όλα τα αναφερόμενα μεγέθη, γίνεται αποδεκτή απόκλιση έως +/ 5%. Για περαιτέρω παροχή διευκρινήσεων, εάν σε ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία ελάχιστη τιμή (π.χ. ισχύς ή ροπή κινητήρα) τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή μείον ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ αύξηση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της 8

9 βαθμολογίας. Ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Εάν αντίθετα για ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία μέγιστη τιμή (π.χ. μήκος ή πλάτος οχήματος), τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή συν ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ μείωση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Ποσοστό μείωσης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Επιπλέον εντός του εύρους της βαθμολογίας, θα βαθμολογηθούν ορισμένα στοιχεία του οχήματος ή του εξοπλισμού, που παρόλο που δεν περγράφονται λεπτομερώς ή δεν προβλέπονται στη διακήρυξη, η ποιότητά τους ή η ύπαρξη τους βελτιώνει την λειτουργικότητα ή την ασφάλεια του συνόλου. Σε ότι αφορά την ύψωση της βαθμολογίας στο τετράγωνο, αυτό έχει προβλεφθεί διότι η ΕΥΔΑΠ κρίνει ότι εφόσον τα αιτούμενα από τη διακήρυξη οχήματα αποτελούν επένδυση μεγάλου ύψους, και θα χρησιμοποιηθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, (πρόκειται για την πρώτη ενδυνάμωση του στόλου των αντίστοιχων οχημάτων από το 1998) πρέπει να εξασφαλίζεται όσο το δυνατό περισσότερο η απρόσκοπτη, συνεχής και παραγωγική λειτουργία τους μέσα στο χρόνο ζωής τους (άνω των 20 ετών). Μοναδική εξασφάλιση των παραπάνω, αποτελεί η προμήθεια οχημάτων υψηλής τεχνολογικής στάθμης, η οποία διασφαλίζεται δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς, μέσω της βαρύτητας της βαθμολογίας. Ετσι εξασφαλίζεται η μέγιστη απόσβεση της επένδυσης, η συνεχής εξυπηρέτηση των πολιτών και τελικά η διασφάλιση του κεφαλαίου που θα επενδυθεί για την υλοποίηση της προμήθειας σε βάθος χρόνου. Άλλωστε ο ίδιος τύπος βαθμολόγησης, δηλαδή ο τύπος Κ α =Κ/Β 2, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν (τα τελευταία 15 έτη), σε ανάλογους διαγωνισμούς τόσο της ΕΥΔΑΠ, όσο και άλλων φορέων. 7. Απόχρωση οχημάτων VAN (σελίδα 31, παρ. Β.4.). Σε ότι αφορά την βαφή, διευκρινίζεται ότι τα οχήματα θα είναι χρώματος λευκού που θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή. 8. Χρονικό διάστημα διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων VAN (σελίδα 32, κεφάλαιο Γ.). Η υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών από τον προμηθευτή, είναι δέκα έτη και όχι οκτώ, όπως αναγράφεται εκ παραδρομής. 9

10 9. Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΥΔΑΠ (σελίδα 32, παρ. Β.4.). Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ για χρονικό διάστημα δύο ετών που αναφέρεται στη διακήρυξη, αφορά φυσικά την αρχική εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και την περαιτέρω εκπαίδευση του που τυχόν απαιτηθεί στη περίπτωση αναβάθμισης της μονάδας ή αλλαγής του λογισμικού στο παραπάνω χρονικό διάστημα των δύο ετών. 10. Προεγκατεστημένο λογισμικό (σελίδα 23, παρ. Β.1.). Στην διακήρυξη αναφέρεται ότι το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, είναι της εταιρείας CDLabAG, για λόγους ομοιομορφίας με το υφιστάμενο λογισμικό παρεμφερών οχημάτων της ΕΥΔΑΠ. Το περιβάλλον των Windows που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι η τελευταία και πλέον εξελιγμένη έκδοση που η παραπάνω εταιρεία χρησιμοποιεί, κατά την περίοδο κατασκευής του εξοπλισμού των οχημάτων. Για να γίνουν αποδεκτά τα Windows 32bit, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της εταιρείας CDLabAG ότι δεν υποστηρίζει τα Windows 64bit, η οποία πρέπει να κατατεθεί με τη προσφορά. 11. Πλαίσιο VAN (σελίδα 30, παρ. Β.3.1.). Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα οχήματα τύπου VAN με συγκρότημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος, μεταβάλλονται ως εξής : Μικτό βάρος οχήματος To απαιτούμενο μικτό βάρος του οχήματος, είναι κατ ελάχιστο 4.0 tn. Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτισης του πλαισίου, το απόβαρο, το βάρος της υπερκατασκευής, η κατανομή του βάρους στους άξονες κ.λ.π., πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά και να αποδεικνύονται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Ειδικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του χώρου φόρτωσης απαιτείται με ποινή αποκλεισμού αναλυτική κατάσταση του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει το βάρος του εξοπλισμού και θα αποδεικνύει την επάρκεια του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Κινητήρας Η προδιαγραφή μεταβάλλεται ως εξής : Ισχύς : τουλάχιστον 110 Kw. Ροπή : τουλάχιστον 350 Νm. 10

11 12. Χαρακτηριστικά κάμερας επιθεώρησης (σελίδα 25 παρ. Β και σελίδα 26 παρ. Β ). Η προτεινόμενη κάμερα με εύρος λήψης 60 0 αντί 65 0 και 1:1,8/F γίνεται αποδεκτή. Η κάμερα 1:2,0/F απορρίπτεται. Επίσης γίνονται δεκτές κάμερες που χρησιμοποιούν σύστημα φωτισμού τύπου LED, όμως που αποδεδειγμένα θα έχουν τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη ισχύ φωτισμού από την αναφερόμενη στη διακήρυξη. 13. Σύστημα επιθεώρησης αγωγών (σελίδα 30, παρ. Β.2.1.). Η ύπαρξη 2 υποσυστημάτων φορείου κάμερας που απαιτείται από τη διακήρυξη, εξασφαλίζει την μη ακινητοποίηση του οχήματος συνολικά, στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του ενός φορέα από τους δύο. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο μόνο με ένα φορέα, τότε στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του, ολόκληρο το όχημα θα ακινητοποιείται για το χρονικό διάστημα αποκατάστασης της βλάβης ή της συντήρησης, γεγονός που δεν θα συμβαίνει στην περίπτωση 2 ξεχωριστών φορέων, ακόμη και αν πρόκειται για διαφορετικές διαμέτρους αγωγών, δεδομένου ότι πάντοτε υπάρχουν σε αναμονή υλοποίησης, εργασίες σε αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων. Συνεπώς η ύπαρξη 2 φορέων είναι απαραίτητη και εφόσον οι προσφερόμενες κάμερες υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη, τότε θα βαθμολογηθούν και ανάλογα. 14. Υποβολή πελατολογίου (σελίδα 12 και σελίδα 20, παρ. 6). Επειδή τα αιτούμενα από την διακήρυξη οχήματα με τις σχετικές υπερκατασκευές αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα και λόγω της υψηλής τους αξίας και λειτουργικής αξιοπιστίας που πρέπει να διαθέτουν, θεωρείται απαραίτητο να ζητείται από την διακήρυξη η συμμετοχή εξειδικευμένων οίκων υπερκατασκευών με εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία διασφαλίζεται από την παράδοση ομοίων οχημάτων στον Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό χώρο. Με τον παραπάνω όρο της διακήρυξης ζητείται ο κατασκευαστικός οίκος της υπερκατασκευής να έχει κατασκευάσει και παραδώσει στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε., οχήματα παρομοίων χαρακτηριστικών και λειτουργικών απαιτήσεων και όχι συγκεκριμένο συνδυασμό πλαισίου υπερκατασκευής. 15. Λειτουργία δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου (σελίδα 7 και σελίδα 15, παρ ). Η απαίτηση λειτουργίας του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου με το όχημα σε κίνηση, απαλείφεται και η προσφυγή γίνεται δεκτή. 16. Αερόσακος οδηγού (σελίδα 17, παρ. 2.6.). 11

12 Αφαιρείται από τη διακήρυξη η υποχρεωτική ύπαρξη αερόσακου οδηγού. Παραμένει υποχρεωτική η ύπαρξη aircondition θαλάμου, εργοστασιακής τοποθέτησης. 17. Τύπος βαθμολόγησης του κριτηρίου του εξοπλισμού των οχημάτων τύπου VAN (σελίδα 33 της διακήρυξης). Από τυπογραφικό λάθος, τέθηκε στον τύπο της βαθμολόγησης της σελίδας 33 της διακήρυξης β1, αντί του ορθού β1.1. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το σύστημα βαθμολόγησης, παρατίθενται τα παρακάτω : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου χειριστού : 30% (σ1.1) Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου φόρτωσης : 70% (σ1.2) Σύστημα Φ150 Φ300 Β , 40% (σ1.2.1) Σύστημα Φ250 Φ1200 Β , 40% (σ1.2.2) Λοιπός εξοπλισμός Β.2.2. Β.2.28., 20% (σ1.2.3) Δηλαδή ο τελικός τύπος που διαμορφώνεται, είναι : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χ(σ1.2.1χβ1.2.1+σ1.2.2χβ σ1.2.3χβ1.2.3). Όλες οι επιμέρους βαθμολογίες β είναι : 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παράγραφος Β.2.29 τέθηκε εκ παραδρομής. Η βαθμολογία αφορά έως και τη παράγραφο Β Όρος περί ακύρωσης της προσφοράς διαγωνιζομένου σε περίπτωση που η βαθμολόγηση μίας κατηγορίας, ή του συνόλου της βαθμολόγησης της προσφοράς είναι μικρότερη του 55%. Το ποσοστό 55% τέθηκε εκ παραδρομής αντί του ορθού, ήτοι του 50% Διακήρυξη αριθμό Δ3234 Επί της διακηρύξεως Δ.3234 η εταιρεία αιτείται τα εξής. 12

13 1. Την απαλοιφή του όρου περί απόσυρσης οχημάτων από τη διακήρυξη. 2. Την διευκρίνιση των όρων της διακήρυξης, σχετικά με την έντοκη προκαταβολή και κρατήσεις υπέρ τρίτων. 3. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τη χρονολογία κατασκευής του πλαισίου των οχημάτων. 4. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τις ρυθμίσεις του καθίσματος οδηγού των οχημάτων. 5. Την αντικατάσταση του τύπου Κ α = Κ/Β 2, που ορίζεται στις διακηρύξεις για την ανάδειξη του μειοδότη, με τον τύπο Κ α = Κ/Β, αναφέροντας ότι με τον προβλεπόμενο στις διακηρύξεις τύπο καταστρατηγείται ο Οδηγός Κρατικών Προμηθειών του Δημοσίου και ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος υποκειμενικής προτίμησης μιας προσφοράς υπερβολικά ακριβότερης έναντι μιας άλλης τεχνικά αποδεκτής. 6. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με το μικτό βάρος των οχημάτων της διακήρυξης. 7. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τη θέση του τυμπάνου υψηλής πίεσης. 8. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με την αντλία υψηλής πίεσης. 9. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με την απαίτηση της διακήρυξης για προσκόμιση και επίδειξη δείγματος στο στάδιο της αξιολόγησης. Επίσης η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., υπέβαλε σε μεταγενέστερο χρόνο, υπόμνημα επί της ήδη παραπάνω υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής, τα οποία αναφέρονται εκτενέστερα στις ίδιες αιτιάσεις της αρχικής προδικαστικής προσφυγής της και επιπλέον : 10. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν ασάφειες σχετικά με την βαθμολόγηση των προσφορών στην παρ. 6Δ των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ 20 της διακήρυξης). 11. Επαναδιατυπώνει το αίτημα της για την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με την απαίτηση της διακήρυξης για προσκόμιση και επίδειξη δείγματος στο στάδιο της αξιολόγησης. Για τις κατά τα άνω αιτιάσεις του από αε. 1 έως αρ. 5 καθώς και για το αε. 11, ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν ως απάντηση επί των όμοιων ισχυρισμών του κατά της διακήρυξης με αριθμό Δ3233 στα οποία αναφερόμαστε προς αποφυγή επαναλήψεων. Επί των λοιπών αιτιάσεων της παραπάνω εταιρείας, παρατίθενται τα εξής : 6. Μικτό επιτρεπόμενο βάρος πλαισίου (σελίδα 8, παρ. Β.1.3.). 13

14 Σύμφωνα με τη Νομοθεσία τα τριαξονικά οχήματα πρέπει να έχουν μικτό βάρος τουλάχιστον 26tn, το οποίο άλλωστε είναι και το ελάχιστο επιτρεπτό από τη διακήρυξη. Ο ανάδοχος που θα προκύψει εξάλλου από τη διαγωνιστική διαδικασία, δεσμεύεται από τη διακήρυξη να παραδώσει τα οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίας. 7. Θέση τυμπάνου υψηλής πίεσης (σελίδα 12, παρ. Β ). Ο περιγραφόμενος σχεδιασμός αποτελεί έναν παραγωγικό, λειτουργικό και ασφαλή τρόπο διαχείρισης των ελαστικών αναρρόφησης και υψηλής πίεσης της υπερκατασκευής, κατά τη φάση λειτουργίας. Παραγωγικό και λειτουργικό, διότι είναι δυνατό και τα δύο ελαστικά να τοποθετηθούν ακριβώς επάνω από το φρεάτιο ακόμη και όταν το φρεάτιο βρίσκεται στη πλαϊνή πλευρά του οχήματος (φρεάτιο επάνω σε πεζοδρόμιο), οπότε είναι δυνατή η λειτουργία των μηχανισμών των τυμπάνων κατά τη φάση τυλίγματος και ξετυλίγματος του ελαστικού. Ασφαλής, διότι δεν χρειάζεται να απλώνονται οι σωλήνες, ιδιαίτερα εκείνος της υψηλής πίεσης στον δρόμο ανάμεσα σε διάφορα τυχόν εμπόδια (αυτοκίνητα, κλπ) και πλέον να είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση των μηχανισμών περιέλιξης κατά τη φάση λειτουργίας, που είναι καθοριστικής σημασίας για τις εργασίες συντήρησης του δικτύου. Η ύπαρξη λοιπόν της βασικής αρχής όπως αναφέρεται άλλωστε και στην ένσταση, είναι δεδομένη, ενώ ο τρόπος υλοποίησης της είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί, όπως εξάλλου αναφέρεται στη παράγραφο 2.4. «εργονομία Λειτουργικότητα» της διακήρυξης, όπου η οποιαδήποτε διαφοροποίηση, εάν αποδειχθεί ότι προσδίδει οφέλη, τότε είναι προφανές ότι όχι μόνον είναι αποδεκτή αλλά θα βαθμολογηθεί και ανάλογα. 8. Στροφές και σύστημα ψύξης αντλίας κενού (σελίδα 12, παρ. Β ). Σύμφωνα με τη διακήρυξη, είναι προφανές ότι αντλίες αποδεδειγμένα πιο προηγμένης τεχνολογίας συνοδευόμενες από τα ανάλογα prospectus και τεκμηρίωση είναι προτιμότερες και θα βαθμολογηθούν ανάλογα. Συνεπώς εφόσον θα προσφερθεί αντλία σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα στη διακήρυξη έστω και με διαφορετικό αριθμό στροφών, αυτή θα γίνει αποδεκτή. 9. Επίδειξη δείγματος (σελίδα 19, παρ. 6.Δ.). Η επίδειξη δείγματος εφόσον απαιτηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης έχει σκοπό επίσης, την διασφάλιση κατά το δυνατό της λειτουργικής ικανότητας των υπό προμήθεια οχημάτων, δεδομένου 14

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα