ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ3233 & 3234 Το παρόν αφορά τις απαντήσεις, διευκρινήσεις και τροποποιήσεις των όρων των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234, σύμφωνα με την 18494/ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλανπροδικαστικές προσφυγές, ενστάσεις ή διευκρινιστικές επιστολές επί των όρων των ως άνω διακηρύξεων. 1. Επιστολή της εταιρείας MercedesBenzHellasA.E. Η εταιρεία MercedesBenzHellasA.E. με την από 07/11/2014 επιστολή της προς την ΕΥΔΑΠ (αρ. πρωτ / ), διατυπώνει διάφορα αιτήματα και ζητά διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης Δ Επί του περιεχομένου της επιστολής, παρατίθενται τα εξής : 1.1. Ερώτημα σχετικό με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (όρος 3.3. της διακήρυξης Δ3233 & όρος 2.3. της διακήρυξης Δ3234) Σε ότι αφορά τον όρο 3.3. της διακήρυξης Δ3233 & τον όρο 2.3. της διακήρυξης Δ3234, περί απόσυρσης οχημάτων, αυτός αφορούσε παλαιότερες διακηρύξεις της ΕΥΔΑΠ σχετικές με άλλους τύπους οχημάτων και όντως έχει τεθεί εκ παραδρομής στη παρούσα διακήρυξη και συνεπώς δεν ισχύει. Συνεπώς οι διαγωνιζόμενοι δεν οφείλουν να αποσύρουν κανένα όχημα Ερώτημα σχετικό με την απαίτηση προσφοράς και των 3 τύπων οχημάτων της διακήρυξης Δ.3233 (σελίδα 1, «ΓΕΝΙΚΑ» της διακήρυξης). H απαίτηση για προσφορά και των 3 τύπων οχημάτων στη διακήρυξη Δ.3233, τεκμηριώνεται από τα παρακάτω : Λόγω της ιδιαιτερότητας, της πολυπλοκότητας, του μεγάλου κόστους αγοράς και χρήσης, αλλά και της αυξημένης επιχειρησιακής επάρκειας και ικανότητας που τα οχήματα της διακήρυξης πρέπει να διαθέτουν, η ΕΥΔΑΠ προκειμένου να προσελκύσει έγκυρους και αξιόπιστους κατασκευαστικούς οίκους με ιδιαίτερη τεχνογνωσία που δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο, αποφάσισε να ενσωματώσει όλα τα οχήματα στην ίδια διακήρυξη για να επιτύχει οικονομία κλίμακας στην αγορά και συντήρηση, ευκολία στην συντήρηση μετά την αγορά και να προσελκύσει λόγω του υψηλού κόστους της προμήθειας όσο το δυνατό περισσότερους και μεγαλύτερους εξειδικευμένους οίκους. Εξάλλου στους γενικούς όρους της διακήρυξης (σελίδα 4, παράγραφος 10 στη διακήρυξη Δ3233 και σελίδα 4, παράγραφος 9 στη διακήρυξη Δ3234),αναφέρεται ότι επιτρέπεται η αυτοτελής συμμετοχή ή κοινοπραξία, ένωση, εταιρειών ή προσώπων. Συνεπώς δεν υφίσταται κανένας περιοριστικός όρος συμμετοχής της εταιρείας σας Διευκρινήσεις επί των οχημάτωνvan της διακήρυξης Δ.3233 (σελίδα 30, «Β3. ΟΧΗΜΑ»). Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα οχήματα τύπου VAN με συγκρότημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος, μεταβάλλονται ως εξής : «Μικτό βάρος οχήματος To απαιτούμενο μικτό βάρος του οχήματος, είναι κατ ελάχιστο 4.0 tn. 1

2 Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτισης του πλαισίου, το απόβαρο, το βάρος της υπερκατασκευής, η κατανομή του βάρους στους άξονες κ.λ.π., πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά και να αποδεικνύονται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Ειδικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του χώρου φόρτωσης απαιτείται με ποινή αποκλεισμού αναλυτική κατάσταση του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει το βάρος του εξοπλισμού και θα αποδεικνύει την επάρκεια του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Κινητήρας Η προδιαγραφή μεταβάλλεται ως εξής : Ισχύς : τουλάχιστον 110 Kw. Ροπή : τουλάχιστον 350 Νm.» 2. Ενστάσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ Οιενστάσεις της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε κατά των διακηρύξεων Δ.3233 & Δ.3234 (αρ. πρωτ / & 22049/ ), ασκήθηκαν δυνάμει του μη εφαρμοζόμενου εν προκειμένω Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ (Ν /1993) και απορρίπτονται, πλην όμως αξιολογούνται ως αίτημα για παροχή διευκρινήσεων. Επί του περιεχομένου των ενστάσεων, παρατίθενται τα εξής : 2.1. Eπί της Δ Αιτίαση σχετική με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3. της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με την απαίτηση προσφοράς και των 3 τύπων οχημάτων της διακήρυξης Δ.3233 (σελίδα 1, «ΓΕΝΙΚΑ»). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 1.2. & Αιτίαση σχετική με την απαίτηση ύπαρξης αερανάρτησης στα βυτιοφόρα οχήματα της διακήρυξης (σελίδα 8, σημείο 2.2.6& σελίδα 16, σημείο 2.2.6). Η απαίτηση για την ύπαρξη αερανάρτησης στα βυτιοφόρα κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους : αποτελεσματικότερης απόσβεσης των κραδασμών και κυρίως λόγω της δυνατότητας ανύψωσης του πίσω μέρους του οχήματος που προσδίδει η αερανάρτηση, είναι δυνατή η διέλευση του από διάφορα εμπόδια (κράσπεδα, ράμπες, κλπ), όπως επίσης και η αποφυγή της επαφής του οπίσθιου τμήματος του οχήματος (πρόβολος) με το οδόστρωμα, στις περιπτώσεις απότομης αλλαγής της κλίσης του Eπί της Δ Αιτίαση σχετική με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3. της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο

3 Αιτίαση σχετική με τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων (σελίδα 18, παράγραφος 5). Ο ζητούμενος από την διακήρυξη χρόνος παράδοσης όλων των οχημάτων της διακήρυξης, αποτελεί δεσμευτικό όρο, με ποινή αποκλεισμού. Η παράδοση των οχημάτων εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται από τη διακήρυξη είναι επιτακτική, για λόγους ικανοποίησης των λειτουργικών απαιτήσεων των δικτύων και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού από την ΕΥΔΑΠ Αιτίαση σχετική με την υποχρέωση παράδοσης οχημάτων στην Ελλάδα ή την Ε.Ε (σελίδα 16, σημείο 3.2). Επειδή τα αιτούμενα από την διακήρυξη οχήματα με τις σχετικές υπερκατασκευές αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα και λόγω της υψηλής τους αξίας και λειτουργικής αξιοπιστίας που πρέπει να διαθέτουν, θεωρείται απαραίτητο να ζητείται από την διακήρυξη η συμμετοχή εξειδικευμένων οίκων υπερκατασκευών με εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία διασφαλίζεται από την παράδοση ομοίων οχημάτων στον Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό χώρο. Με τον παραπάνω όρο της διακήρυξης ζητείται ο κατασκευαστικός οίκος της υπερκατασκευής να έχει κατασκευάσει και παραδώσει στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε., οχήματα παρομοίων χαρακτηριστικών και λειτουργικών απαιτήσεων και όχι συγκεκριμένο συνδυασμό πλαισίου υπερκατασκευής Αιτίαση σχετική με την βαθμολογία των προσφορών (σελίδα 19, παράγραφος «6.Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»). Γενικότερα, σε ότι αφορά την βαθμολογία, αναφέρεται στη διακήρυξη : Oι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Με το εύρος της βαθμολογίας ενός κριτηρίου εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, σαφώς νοείται ότι γίνονται δεκτές μικρές αποκλίσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των οχημάτων και οι οποίες άλλωστε βαθμολογούνται ανάλογα, εντός του παραπάνω εύρους. Για όλα τα οχήματα των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234 και σε ότι αφορά όλα τα αναφερόμενα μεγέθη, γίνεται αποδεκτή απόκλιση έως +/ 5%. Για περαιτέρω παροχή διευκρινήσεων, εάν σε ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία ελάχιστη τιμή (π.χ. ισχύς ή ροπή κινητήρα) τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή μείον ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ αύξηση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Εάν αντίθετα για ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία μέγιστη τιμή (π.χ. μήκος ή πλάτος οχήματος), τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή συν ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ μείωση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Ποσοστό μείωσης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Επιπλέον εντός του εύρους της βαθμολογίας, θα βαθμολογηθούν ορισμένα στοιχεία του οχήματος ή του εξοπλισμού, που παρόλο που δεν περγράφονται λεπτομερώς ή δεν προβλέπονται στη διακήρυξη, η ποιότητά τους ή η ύπαρξη τους βελτιώνει την λειτουργικότητα ή την ασφάλεια του συνόλου. 3. Προδικαστική προσφυγή της Εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ. Η προδικαστική προσφυγή της Εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ επί της διακήρυξης Δ3233 (αρ. πρωτ / ), υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και απορρίπτεται, πλην όμως αξιολογείται ως αίτημα για παροχή διευκρινήσεων. Επί του περιεχομένου της προδικαστικής προσφυγής, παρατίθενται τα εξής : 3

4 3.1. Αιτίαση σχετική με την απαίτηση προσφοράς και των 3 τύπων οχημάτων της διακήρυξης Δ.3233(σελίδα 1, «ΓΕΝΙΚΑ» της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 1.2. & Αιτίαση σχετική με την απαίτηση απόσυρσης οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3. της διακήρυξης). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με την υποχρέωση παράδοσης οχημάτων στην Ελλάδα ή την Ε.Ε (σελίδα 16, σημείο 3.2). Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με τις τεχνικές προδιαφραφές του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου(σελίδα σελίδα 7, σημείο και σελίδα 15, σημείο 2.2.2) Η εγκατάσταση του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου (Ρ.Τ.Ο) πρέπει να γίνεται από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και όχι με μετασκευή, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία και συμβατότητα με το κιβώτιο ταχυτήτων. Άλλωστε αυτό αποτελεί τη συνήθη πρακτική μεγάλων κατασκευαστών οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτό οποιοδήποτε ΡΤΟ στη παρούσα διακήρυξη, πρέπει να διαθέτει έγκριση τοποθέτησης και εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή του πλαισίου Αιτίαση σχετική με τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων (σελίδα 13 παράγραφος 7, σελίδα 20 παράγραφος 7 και σελίδα 33 παράγραφος Γ). Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο Αιτίαση σχετική με την απαίτηση ύπαρξης αερόσακου οδηγού (σελίδα 17, παράγραφος 2.6.). Αφαιρείται από τη διακήρυξη η υποχρεωτική ύπαρξη αερόσακου οδηγού. Παραμένει υποχρεωτική η ύπαρξη aircondition θαλάμου, εργοστασιακής τοποθέτησης Αιτίαση σχετική με το το μικτό βάρος 8 tn και της τιμής της ροπής, του οχήματος τύπου VAN (σελίδα 30, «Β3. ΟΧΗΜΑ»). Ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο Επιστολές της εταιρείας ΚΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Η εταιρεία ΚΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με τιςμε αριθμό πρωτ / και 22763/ ΕΥΔΑΠ επιστολέςτης,διατυπώνει διάφορα αιτήματα και ζητά διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης Δ Επί του περιεχομένου της επιστολής, παρατίθενται τα εξής : 4.1. Ερώτημα σχετικό με την βαθμολογία προσφορών (σελίδα 19, παράγραφος «6.Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»). Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο Ερώτημα σχετικό με το μήκος καλωδίου της κάμερας (σελίδα 27, σημείο 3). Το μήκος καλωδίου, ορίζεται στα 300 μέτρα, αντί των 600 μέτρων που αναφέρονται στη διακήρυξη εκ παραδρομής 4

5 4.3. Ερώτημα σχετικό με τα παρελκόμενα (σελίδα 11 και σελίδα 18). Διευκρινίζεται ότι κάθε τύμπανο θα είναι εφοδιασμένο με τους αντίστοιχους σωλήνες, κλπ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3.2. και 3.3. της διακήρυξης. Τα αιτούμενα παρελκόμενα που αναφέρονται στη διακήρυξη για τους δύο τύπους βυτιοφόρων (σελίδες 11 & 18), δεν αποτελούν επιπλέον ανταλλακτικά Ερώτημα σχετικό με το σύστημα επιθεώρησης αγωγών των οχημάτων VAN (σελίδα 25, παράγραφος Β.2.). Η ύπαρξη 2 υποσυστημάτων φορείου κάμερας που απαιτείται από τη διακήρυξη, εξασφαλίζει την μη ακινητοποίηση του οχήματος συνολικά, στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του ενός φορέα από τους δύο. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο μόνο με ένα φορέα, τότε στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του, ολόκληρο το όχημα θα ακινητοποιείται για το χρονικό διάστημα αποκατάστασης της βλάβης ή της συντήρησης, γεγονός που δεν θα συμβαίνει στην περίπτωση 2 ξεχωριστών φορέων, ακόμη και αν πρόκειται για διαφορετικές διαμέτρους αγωγών, δεδομένου ότι πάντοτε υπάρχουν σε αναμονή υλοποίησης, εργασίες σε αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων. Συνεπώς η ύπαρξη 2 φορέων είναι απαραίτητη και εφόσον οι προσφερόμενες κάμερες υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη, τότε θα βαθμολογηθούν και ανάλογα Ερώτημα σχετικό με τον εξοπλισμό και το σύστημα φορείου κάμερας για διακλαδώσεις των οχημάτων VAN (σελίδα 33, παράγραφος 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»). Από τυπογραφικό λάθος τέθηκε στον τύπο της βαθμολόγησης της σελίδας 33 της διακήρυξης β1, αντί του ορθού β1.1. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το σύστημα βαθμολόγησης, παρατίθενται τα παρακάτω : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου χειριστού : 30% (σ1.1) Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου φόρτωσης : 70% (σ1.2) Σύστημα Φ150 Φ300 Β , 40% (σ1.2.1) Σύστημα Φ250 Φ1200 Β , 40% (σ1.2.2) Λοιπός εξοπλισμός Β.2.2. Β.2.28., 20% (σ1.2.3) Δηλαδή ο τελικός τύπος που διαμορφώνεται, είναι : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χ(σ1.2.1χβ1.2.1+σ1.2.2χβ σ1.2.3χβ1.2.3). Όλες οι επιμέρους βαθμολογίες β είναι : 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παράγραφος Β.2.29 τέθηκε εκ παραδρομής. Η βαθμολογία αφορά έως και τη παράγραφο Β Ερώτημα σχετικό με τον εξοπλισμό των οχημάτων VAN (σελίδα 33, παράγραφος 1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»). Η παράγραφος Β.2.29 τέθηκε εκ παραδρομής. Η βαθμολογία αφορά έως και τη παράγραφο Β Ερώτημα σχετικό με το όχημα και κινητήρα των οχημάτων VAN(σελίδα 30, «Β3. ΟΧΗΜΑ»). Ισχύει η παράγραφος

6 4.9. Ερώτημα σχετικό με τον χρωματισμότου χώρου εργασίας των οχημάτων VAN (σελίδα 25, σημείο 17). Ο χρωματισμός του χώρου εργασίας παραμένει όπως ορίζεται στη διακήρυξη, για λόγους ομοιομορφίας με τα ιδίου τύπου υπάρχοντα οχήματα της ΕΥΔΑΠ. 5. Προδικαστικές προσφυγές της εταιρείας ATTIKHBIOMHXANIAOXHMATΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΤΕ επί των διακηρύξεων Δ.3233 & Δ Οιπροδικαστικές προσφυγές του νόμου 3886/2010 της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε» και των πρόσθετωνυπομνημάτων αυτών, κατά των διακηρύξεων Δ.3233 & Δ.3234 (αρ. πρωτ / & 22578/ ), ασκήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι ως εκ τούτου αποδεκτές. Επί της διακηρύξεως Δ.3233 η εταιρεία αιτείται τα εξής. 1. Την αφαίρεση του όρου περί απόσυρσης οχημάτων από τη διακήρυξη. 2. Την διευκρίνιση των όρων της διακήρυξης, σχετικά με την έντοκη προκαταβολή και κρατήσεις υπέρ τρίτων. 3. Την διευκρίνιση τεχνικού όρου της διακήρυξης σχετικά με το μήκος ενός τύπου οχήματος της διακήρυξης. 4. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τη χρονολογία κατασκευής του πλαισίου των οχημάτων. 5.Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τις ρυθμίσεις του καθίσματος οδηγού των οχημάτων. 6. Την αντικατάσταση του τύπου Κ α = Κ/Β 2, που ορίζεται στις διακηρύξεις για την ανάδειξη του μειοδότη, με τον τύπο Κ α = Κ/Β, αναφέροντας ότι με τον προβλεπόμενο στις διακηρύξεις τύπο καταστρατηγείται ο Οδηγός Κρατικών Προμηθειών του Δημοσίου και ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος υποκειμενικής προτίμησης μιας προσφοράς υπερβολικά ακριβότερης έναντι μιας άλλης τεχνικά αποδεκτής. 7. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με το χρώμα των οχημάτων τύπου VAN της διακήρυξης. 8. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τον χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών των οχημάτων τύπου VAN. 9. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ για τα οχήματα VAN. 10. Την αντικατάσταση της έκδοσης του λογισμικού τύπου Windows 64bit που ζητείται από την διακήρυξη, με λογισμικό τύπου Windows 32bit. 6

7 11. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τα αιτούμενα οχήματα τύπου VAN, αναφέροντας ότι ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος δεν υφίσταται στην αγορά. 12. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με το αιτούμενο τύπο κάμερας των οχημάτων VAN. 13. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τον αριθμό των αιτουμένων καμερών των οχημάτων VAN. 14. Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, αναφορικά με την υποβολή πελατολογίου των διαγωνιζομένων εταιρειών. 15. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τη λειτουργία του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου των οχημάτων της διακήρυξης. 16. Tην απαλοιφή της απαίτησης ύπαρξης αερόσακου οδηγού, για ορισμένα οχήματα της διακήρυξης. Επίσης η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., υπέβαλε σε μεταγενέστερο χρόνο, υπόμνημα επί της ήδη παραπάνω υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής, τα οποία αναφέρονται εκτενέστερα στις ίδιες αιτιάσεις της αρχικής προδικαστικής προσφυγής της και επιπλέον ισχυρίζεται ότι : 17. Υπάρχουν ασάφειες σχετικά με την βαθμολόγηση των προσφορών και ζητά να τροποποιηθεί (διορθωθεί) ο τύπος βαθμολόγησης του κριτηρίου του εξοπλισμού των οχημάτων τύπου βαν (σελ 33 της διακήρυξης) και 18. Υπάρχουν ασάφειες στον όρο περί ακύρωσης της προσφοράς διαγωνιζομένου σε περίπτωση που η βαθμολόγηση μίας κατηγορίας, ή του συνόλου της βαθμολόγησης της προσφοράς είναι μικρότερη του 55%. Επί των αιτιάσεων της παραπάνω εταιρείας, παρατίθενται τα εξής : 1. Απόσυρση οχημάτων (σελίδα 2, όρος 3.3 της διακήρυξης) Σε ότι αφορά τον όρο 3.3. της διακήρυξης, περί απόσυρσης οχημάτων, αυτός αφορούσε παλαιότερες διακηρύξεις της ΕΥΔΑΠ σχετικές με άλλους τύπους οχημάτων και όντως έχει τεθεί εκ παραδρομής στη παρούσα διακήρυξη και συνεπώς δεν ισχύει. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν οφείλουν να αποσύρουν κανένα όχημα. 2. Εντοκη προκαταβολή και κρατήσεις υπέρ τρίτων (σελίδα 3, παράγραφος 5 της διακήρυξης) Στη διακήρυξη με τον όρο κρατήσεις υπέρ τρίτων, νοούνται τυχόν κρατήσεις που προβλέπονται γενικότερα από τη νομοθεσία. Η ΕΥΔΑΠ δεν προβλέπει οποιουδήποτε είδους περαιτέρω κρατήσεις. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ δεν προβλέπει οποιουδήποτε είδους περαιτέρω κρατήσεις. 7

8 Περαιτέρω, σύμφωνα με τον υφιστάμενο κανονισμό προμηθειών της ΕΥΔΑΠ, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής, σύμφωνα με το δικαιοπρακτικό επιτόκιο το οποίο μεταβάλλεται ανά τρίμηνο. 3. Μήκος οχήματος (σελίδα 8, παράγραφος 2.3. και σελίδα 16 παράγραφος 2.3). Για όλα τα οχήματα των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234 και σε ότι αφορά όλα τα αναφερόμενα μεγέθη, γίνεται αποδεκτή απόκλιση έως +/ 5%, όπως επεξηγείται στη παράγραφο 6 «Βαθμολογία προσφορών». 4. Χρονολογία κατασκευής οχημάτων (σελίδα 8, παράγραφος 2.5.). Με τον όρο το πλαίσιο θα είναι τελευταίας χρονολογίας κατασκευής, νοείται ότι η χρονολογία κατασκευής του πλαισίου θα είναι ίδια με τη χρονολογία διενέργειας του διαγωνισμού ή μεταγενέστερη. 5. Ρύθμιση καθίσματος οδηγού (σελίδα 9 & σελίδα 16, παράγραφοι 2.6.). Με τον όρο ρυθμιζόμενη θέση οδηγού στις 3 διευθύνσεις, νοείται κάθισμα πολλαπλών ρυθμίσεων, δηλαδή με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης (επάνω κάτω), οριζόντιας (εμπρός πίσω) και ρύθμισης της κλίσης της πλάτης. 6. Βαθμολογία προσφορών (σελίδα 13 παρ. 9, σελίδα 21 παρ.9, σελίδα 33 κεφάλαιο Δ). Γενικότερα, σε ότι αφορά την βαθμολογία, αναφέρεται στη διακήρυξη : Oι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε κριτήριο είναι : , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Με το εύρος της βαθμολογίας ενός κριτηρίου εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης, σαφώς νοείται ότι γίνονται δεκτές μικρές αποκλίσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των οχημάτων και οι οποίες άλλωστε βαθμολογούνται ανάλογα, εντός του παραπάνω εύρους. Για όλα τα οχήματα των διακηρύξεων Δ3233 & Δ3234 και σε ότι αφορά όλα τα αναφερόμενα μεγέθη, γίνεται αποδεκτή απόκλιση έως +/ 5%. Για περαιτέρω παροχή διευκρινήσεων, εάν σε ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία ελάχιστη τιμή (π.χ. ισχύς ή ροπή κινητήρα) τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή μείον ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ αύξηση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της 8

9 βαθμολογίας. Ποσοστό αύξησης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Εάν αντίθετα για ένα μέγεθος απαιτείται από τη διακήρυξη μία μέγιστη τιμή (π.χ. μήκος ή πλάτος οχήματος), τότε η επιτρεπτή απόκλιση είναι η οριζόμενη τιμή συν ένα ποσοστό 5% επί αυτής, ενώ μείωση μέχρι 5% θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Ποσοστό μείωσης μεγαλύτερο του 5% θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και θα βαθμολογηθεί εντός του εύρους της βαθμολογίας. Επιπλέον εντός του εύρους της βαθμολογίας, θα βαθμολογηθούν ορισμένα στοιχεία του οχήματος ή του εξοπλισμού, που παρόλο που δεν περγράφονται λεπτομερώς ή δεν προβλέπονται στη διακήρυξη, η ποιότητά τους ή η ύπαρξη τους βελτιώνει την λειτουργικότητα ή την ασφάλεια του συνόλου. Σε ότι αφορά την ύψωση της βαθμολογίας στο τετράγωνο, αυτό έχει προβλεφθεί διότι η ΕΥΔΑΠ κρίνει ότι εφόσον τα αιτούμενα από τη διακήρυξη οχήματα αποτελούν επένδυση μεγάλου ύψους, και θα χρησιμοποιηθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, (πρόκειται για την πρώτη ενδυνάμωση του στόλου των αντίστοιχων οχημάτων από το 1998) πρέπει να εξασφαλίζεται όσο το δυνατό περισσότερο η απρόσκοπτη, συνεχής και παραγωγική λειτουργία τους μέσα στο χρόνο ζωής τους (άνω των 20 ετών). Μοναδική εξασφάλιση των παραπάνω, αποτελεί η προμήθεια οχημάτων υψηλής τεχνολογικής στάθμης, η οποία διασφαλίζεται δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς, μέσω της βαρύτητας της βαθμολογίας. Ετσι εξασφαλίζεται η μέγιστη απόσβεση της επένδυσης, η συνεχής εξυπηρέτηση των πολιτών και τελικά η διασφάλιση του κεφαλαίου που θα επενδυθεί για την υλοποίηση της προμήθειας σε βάθος χρόνου. Άλλωστε ο ίδιος τύπος βαθμολόγησης, δηλαδή ο τύπος Κ α =Κ/Β 2, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν (τα τελευταία 15 έτη), σε ανάλογους διαγωνισμούς τόσο της ΕΥΔΑΠ, όσο και άλλων φορέων. 7. Απόχρωση οχημάτων VAN (σελίδα 31, παρ. Β.4.). Σε ότι αφορά την βαφή, διευκρινίζεται ότι τα οχήματα θα είναι χρώματος λευκού που θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή. 8. Χρονικό διάστημα διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων VAN (σελίδα 32, κεφάλαιο Γ.). Η υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών από τον προμηθευτή, είναι δέκα έτη και όχι οκτώ, όπως αναγράφεται εκ παραδρομής. 9

10 9. Εκπαίδευση προσωπικού της ΕΥΔΑΠ (σελίδα 32, παρ. Β.4.). Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ για χρονικό διάστημα δύο ετών που αναφέρεται στη διακήρυξη, αφορά φυσικά την αρχική εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και την περαιτέρω εκπαίδευση του που τυχόν απαιτηθεί στη περίπτωση αναβάθμισης της μονάδας ή αλλαγής του λογισμικού στο παραπάνω χρονικό διάστημα των δύο ετών. 10. Προεγκατεστημένο λογισμικό (σελίδα 23, παρ. Β.1.). Στην διακήρυξη αναφέρεται ότι το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, είναι της εταιρείας CDLabAG, για λόγους ομοιομορφίας με το υφιστάμενο λογισμικό παρεμφερών οχημάτων της ΕΥΔΑΠ. Το περιβάλλον των Windows που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι η τελευταία και πλέον εξελιγμένη έκδοση που η παραπάνω εταιρεία χρησιμοποιεί, κατά την περίοδο κατασκευής του εξοπλισμού των οχημάτων. Για να γίνουν αποδεκτά τα Windows 32bit, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της εταιρείας CDLabAG ότι δεν υποστηρίζει τα Windows 64bit, η οποία πρέπει να κατατεθεί με τη προσφορά. 11. Πλαίσιο VAN (σελίδα 30, παρ. Β.3.1.). Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα οχήματα τύπου VAN με συγκρότημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος, μεταβάλλονται ως εξής : Μικτό βάρος οχήματος To απαιτούμενο μικτό βάρος του οχήματος, είναι κατ ελάχιστο 4.0 tn. Το μέγιστο μικτό βάρος, η ικανότητα φόρτισης του πλαισίου, το απόβαρο, το βάρος της υπερκατασκευής, η κατανομή του βάρους στους άξονες κ.λ.π., πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά και να αποδεικνύονται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Ειδικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό του χώρου φόρτωσης απαιτείται με ποινή αποκλεισμού αναλυτική κατάσταση του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει το βάρος του εξοπλισμού και θα αποδεικνύει την επάρκεια του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Κινητήρας Η προδιαγραφή μεταβάλλεται ως εξής : Ισχύς : τουλάχιστον 110 Kw. Ροπή : τουλάχιστον 350 Νm. 10

11 12. Χαρακτηριστικά κάμερας επιθεώρησης (σελίδα 25 παρ. Β και σελίδα 26 παρ. Β ). Η προτεινόμενη κάμερα με εύρος λήψης 60 0 αντί 65 0 και 1:1,8/F γίνεται αποδεκτή. Η κάμερα 1:2,0/F απορρίπτεται. Επίσης γίνονται δεκτές κάμερες που χρησιμοποιούν σύστημα φωτισμού τύπου LED, όμως που αποδεδειγμένα θα έχουν τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη ισχύ φωτισμού από την αναφερόμενη στη διακήρυξη. 13. Σύστημα επιθεώρησης αγωγών (σελίδα 30, παρ. Β.2.1.). Η ύπαρξη 2 υποσυστημάτων φορείου κάμερας που απαιτείται από τη διακήρυξη, εξασφαλίζει την μη ακινητοποίηση του οχήματος συνολικά, στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του ενός φορέα από τους δύο. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο μόνο με ένα φορέα, τότε στις περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης του, ολόκληρο το όχημα θα ακινητοποιείται για το χρονικό διάστημα αποκατάστασης της βλάβης ή της συντήρησης, γεγονός που δεν θα συμβαίνει στην περίπτωση 2 ξεχωριστών φορέων, ακόμη και αν πρόκειται για διαφορετικές διαμέτρους αγωγών, δεδομένου ότι πάντοτε υπάρχουν σε αναμονή υλοποίησης, εργασίες σε αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων. Συνεπώς η ύπαρξη 2 φορέων είναι απαραίτητη και εφόσον οι προσφερόμενες κάμερες υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη, τότε θα βαθμολογηθούν και ανάλογα. 14. Υποβολή πελατολογίου (σελίδα 12 και σελίδα 20, παρ. 6). Επειδή τα αιτούμενα από την διακήρυξη οχήματα με τις σχετικές υπερκατασκευές αποτελούν εξειδικευμένα προϊόντα και λόγω της υψηλής τους αξίας και λειτουργικής αξιοπιστίας που πρέπει να διαθέτουν, θεωρείται απαραίτητο να ζητείται από την διακήρυξη η συμμετοχή εξειδικευμένων οίκων υπερκατασκευών με εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία διασφαλίζεται από την παράδοση ομοίων οχημάτων στον Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό χώρο. Με τον παραπάνω όρο της διακήρυξης ζητείται ο κατασκευαστικός οίκος της υπερκατασκευής να έχει κατασκευάσει και παραδώσει στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε., οχήματα παρομοίων χαρακτηριστικών και λειτουργικών απαιτήσεων και όχι συγκεκριμένο συνδυασμό πλαισίου υπερκατασκευής. 15. Λειτουργία δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου (σελίδα 7 και σελίδα 15, παρ ). Η απαίτηση λειτουργίας του δευτερεύοντος γραναζοκιβωτίου με το όχημα σε κίνηση, απαλείφεται και η προσφυγή γίνεται δεκτή. 16. Αερόσακος οδηγού (σελίδα 17, παρ. 2.6.). 11

12 Αφαιρείται από τη διακήρυξη η υποχρεωτική ύπαρξη αερόσακου οδηγού. Παραμένει υποχρεωτική η ύπαρξη aircondition θαλάμου, εργοστασιακής τοποθέτησης. 17. Τύπος βαθμολόγησης του κριτηρίου του εξοπλισμού των οχημάτων τύπου VAN (σελίδα 33 της διακήρυξης). Από τυπογραφικό λάθος, τέθηκε στον τύπο της βαθμολόγησης της σελίδας 33 της διακήρυξης β1, αντί του ορθού β1.1. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το σύστημα βαθμολόγησης, παρατίθενται τα παρακάτω : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου χειριστού : 30% (σ1.1) Τεχνικά χαρακτηριστικά χώρου φόρτωσης : 70% (σ1.2) Σύστημα Φ150 Φ300 Β , 40% (σ1.2.1) Σύστημα Φ250 Φ1200 Β , 40% (σ1.2.2) Λοιπός εξοπλισμός Β.2.2. Β.2.28., 20% (σ1.2.3) Δηλαδή ο τελικός τύπος που διαμορφώνεται, είναι : B1 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χβ1.2 = σ1.1χβ1.1 + σ1.2χ(σ1.2.1χβ1.2.1+σ1.2.2χβ σ1.2.3χβ1.2.3). Όλες οι επιμέρους βαθμολογίες β είναι : 50 80, εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης , εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παράγραφος Β.2.29 τέθηκε εκ παραδρομής. Η βαθμολογία αφορά έως και τη παράγραφο Β Όρος περί ακύρωσης της προσφοράς διαγωνιζομένου σε περίπτωση που η βαθμολόγηση μίας κατηγορίας, ή του συνόλου της βαθμολόγησης της προσφοράς είναι μικρότερη του 55%. Το ποσοστό 55% τέθηκε εκ παραδρομής αντί του ορθού, ήτοι του 50% Διακήρυξη αριθμό Δ3234 Επί της διακηρύξεως Δ.3234 η εταιρεία αιτείται τα εξής. 12

13 1. Την απαλοιφή του όρου περί απόσυρσης οχημάτων από τη διακήρυξη. 2. Την διευκρίνιση των όρων της διακήρυξης, σχετικά με την έντοκη προκαταβολή και κρατήσεις υπέρ τρίτων. 3. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τη χρονολογία κατασκευής του πλαισίου των οχημάτων. 4. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με τις ρυθμίσεις του καθίσματος οδηγού των οχημάτων. 5. Την αντικατάσταση του τύπου Κ α = Κ/Β 2, που ορίζεται στις διακηρύξεις για την ανάδειξη του μειοδότη, με τον τύπο Κ α = Κ/Β, αναφέροντας ότι με τον προβλεπόμενο στις διακηρύξεις τύπο καταστρατηγείται ο Οδηγός Κρατικών Προμηθειών του Δημοσίου και ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος υποκειμενικής προτίμησης μιας προσφοράς υπερβολικά ακριβότερης έναντι μιας άλλης τεχνικά αποδεκτής. 6. Την διευκρίνιση όρου της διακήρυξης, σχετικά με το μικτό βάρος των οχημάτων της διακήρυξης. 7. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με τη θέση του τυμπάνου υψηλής πίεσης. 8. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με την αντλία υψηλής πίεσης. 9. Την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με την απαίτηση της διακήρυξης για προσκόμιση και επίδειξη δείγματος στο στάδιο της αξιολόγησης. Επίσης η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε., υπέβαλε σε μεταγενέστερο χρόνο, υπόμνημα επί της ήδη παραπάνω υποβληθείσας προδικαστικής προσφυγής, τα οποία αναφέρονται εκτενέστερα στις ίδιες αιτιάσεις της αρχικής προδικαστικής προσφυγής της και επιπλέον : 10. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν ασάφειες σχετικά με την βαθμολόγηση των προσφορών στην παρ. 6Δ των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ 20 της διακήρυξης). 11. Επαναδιατυπώνει το αίτημα της για την τροποποίηση των προδιαγραφών, σχετικά με την απαίτηση της διακήρυξης για προσκόμιση και επίδειξη δείγματος στο στάδιο της αξιολόγησης. Για τις κατά τα άνω αιτιάσεις του από αε. 1 έως αρ. 5 καθώς και για το αε. 11, ισχύουν όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν ως απάντηση επί των όμοιων ισχυρισμών του κατά της διακήρυξης με αριθμό Δ3233 στα οποία αναφερόμαστε προς αποφυγή επαναλήψεων. Επί των λοιπών αιτιάσεων της παραπάνω εταιρείας, παρατίθενται τα εξής : 6. Μικτό επιτρεπόμενο βάρος πλαισίου (σελίδα 8, παρ. Β.1.3.). 13

14 Σύμφωνα με τη Νομοθεσία τα τριαξονικά οχήματα πρέπει να έχουν μικτό βάρος τουλάχιστον 26tn, το οποίο άλλωστε είναι και το ελάχιστο επιτρεπτό από τη διακήρυξη. Ο ανάδοχος που θα προκύψει εξάλλου από τη διαγωνιστική διαδικασία, δεσμεύεται από τη διακήρυξη να παραδώσει τα οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίας. 7. Θέση τυμπάνου υψηλής πίεσης (σελίδα 12, παρ. Β ). Ο περιγραφόμενος σχεδιασμός αποτελεί έναν παραγωγικό, λειτουργικό και ασφαλή τρόπο διαχείρισης των ελαστικών αναρρόφησης και υψηλής πίεσης της υπερκατασκευής, κατά τη φάση λειτουργίας. Παραγωγικό και λειτουργικό, διότι είναι δυνατό και τα δύο ελαστικά να τοποθετηθούν ακριβώς επάνω από το φρεάτιο ακόμη και όταν το φρεάτιο βρίσκεται στη πλαϊνή πλευρά του οχήματος (φρεάτιο επάνω σε πεζοδρόμιο), οπότε είναι δυνατή η λειτουργία των μηχανισμών των τυμπάνων κατά τη φάση τυλίγματος και ξετυλίγματος του ελαστικού. Ασφαλής, διότι δεν χρειάζεται να απλώνονται οι σωλήνες, ιδιαίτερα εκείνος της υψηλής πίεσης στον δρόμο ανάμεσα σε διάφορα τυχόν εμπόδια (αυτοκίνητα, κλπ) και πλέον να είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση των μηχανισμών περιέλιξης κατά τη φάση λειτουργίας, που είναι καθοριστικής σημασίας για τις εργασίες συντήρησης του δικτύου. Η ύπαρξη λοιπόν της βασικής αρχής όπως αναφέρεται άλλωστε και στην ένσταση, είναι δεδομένη, ενώ ο τρόπος υλοποίησης της είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί, όπως εξάλλου αναφέρεται στη παράγραφο 2.4. «εργονομία Λειτουργικότητα» της διακήρυξης, όπου η οποιαδήποτε διαφοροποίηση, εάν αποδειχθεί ότι προσδίδει οφέλη, τότε είναι προφανές ότι όχι μόνον είναι αποδεκτή αλλά θα βαθμολογηθεί και ανάλογα. 8. Στροφές και σύστημα ψύξης αντλίας κενού (σελίδα 12, παρ. Β ). Σύμφωνα με τη διακήρυξη, είναι προφανές ότι αντλίες αποδεδειγμένα πιο προηγμένης τεχνολογίας συνοδευόμενες από τα ανάλογα prospectus και τεκμηρίωση είναι προτιμότερες και θα βαθμολογηθούν ανάλογα. Συνεπώς εφόσον θα προσφερθεί αντλία σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα στη διακήρυξη έστω και με διαφορετικό αριθμό στροφών, αυτή θα γίνει αποδεκτή. 9. Επίδειξη δείγματος (σελίδα 19, παρ. 6.Δ.). Η επίδειξη δείγματος εφόσον απαιτηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης έχει σκοπό επίσης, την διασφάλιση κατά το δυνατό της λειτουργικής ικανότητας των υπό προμήθεια οχημάτων, δεδομένου 14

15 του μεγάλου ύψους της επένδυσης και του κρίσιμου ρόλου που τα υπό προμήθεια οχήματα θα διαδραματίσουν στη συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού. Η ΕΥΔΑΠ έχει κάθε έννομο συμφέρον να διασφαλίζει όσο το δυνατό περισσότερο τις επενδύσεις της με τρόπο αδιαμφισβήτητο, όπως άλλωστε αποτελεί και η προβλεπόμενη από τη διακήρυξη προσκόμισης και επίδειξης λειτουργίας ομοίων οχημάτων. Εξάλλου από την διακήρυξη προβλέπεται η προσκόμιση και επίδειξη όμοιου οχήματος που να έχει μηχανισμό ανακύκλωσης και εκκένωσης ίδιο με τον προδιαγραφόμενο, ακόμα και με μικρότερο όγκο δεξαμενών. Σημειωτέον ότι τα υφιστάμενα αυτού του τύπου οχήματα της ΕΥΔΑΠ, δεν διαθέτουν όμοιο μηχανισμό ανακύκλωσης και εκκένωσης με τον προδιαγραφόμενο. 10. Ασάφειες σχετικά με την βαθμολόγηση (σελίδα 20, παρ.6.δ.). Με τον όρο εξοπλισμός (σ2=55), σαφώς νοείται ο εξοπλισμός της υπερκατασκευής του οχήματος, δηλαδή όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στο κεφάλαιο 2 της διακήρυξης με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, καθώς και ο εξοπλισμός του οχήματος (παράγραφος 2.5.). Η κατάταξη των προσφορών που αναφέρεται στη σελίδα 20 της διακήρυξης αφορά προφανώς την βαθμολογική κατάταξη, αφού η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά αποκλειστικά και μόνο την βαθμολογία των προσφορών. Στη σελίδα 21 παράγραφος 4 της διακήρυξης, αναφέρεται αυτολεξεί : 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή του καταλληλότερου οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την τιμή του λόγου Κ α = Κ / Β 2 όπου Β είναι η βαθμολογία των κριτηρίων και Κ είναι το κόστος της οικονομικής προσφοράς. Επικρατέστερη προσφορά θεωρείται εκείνη με την μικρότερη τιμή του ανηγμένου κόστους Κα. Συνεπώς, οποιεσδήποτε περαιτέρω επεξηγήσεις επ αυτού περιττεύουν. 15

16 Στο κεφάλαιο 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ περιγράφονται τα απαιτούμενα υποσυστήματα της υπερκατασκευής και ο τρόπος λειτουργίας τους, ώστε επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον ασφαλέστερο και πλέον λειτουργικό τρόπο. Ο κάθε διαγωνιζόμενος στην προσφορά του θα τεκμηριώσει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας των υποσυστημάτων και της όλης υπερκατασκευής και από την παραπάνω τεκμηρίωση θα προκύψει και η σχετική βαθμολογία, η οποία θα είναι αναλογική. Η Επιτροπή Διαγωνισμών Δ.3233 & Δ.3234 Απόστολος Νασίκας Παναγιώτης Βουγιουκλάκης Εμμανουήλ Αγγελάκης 16

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ.

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3233 υ ( ) µ, µ µ, µ υ /59/2007 ( 2004/17/ υ υ υ υ υ υµ υ υ), υ.3886/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56 ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 15, Ν.11389/93) & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτων (CPV 50324100-3).

Συστημάτων (CPV 50324100-3). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΙΦΧ469Η25-ΡΩΙ ΑΔΑΜ:14PROC002056168 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 12-05-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 15/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2-168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/NΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 261/13 03 2015 διακήρυξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Σχετ.: 261/13 03 2015 διακήρυξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΙΔΕΙΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΣ ΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη, /03/05 Έδρα: Σίγρι Λέσβου 03 ρ. Πρωτ.: Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης: ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ Πληροφορίες: Γρηγόριος Κυριάκης e-mail: gregkyrs@gmail.com Τηλ: +3022510-55637 fax: +3022510-27090 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: Εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας.

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την επιβολή της ποινικής ρήτρας. 1) Ερώτηση: Στην παρ. 8 του άρθρου Β.5.4.2. Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις (σελ.79), προβλέπεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης α) σε περίπτωση παρέλευσης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 30/9/2014 Αρ. πρωτ.22258 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης

Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γεν. Δ/νση Κρατ. Προμηθειών, Διεύθυνση Μεταφορικών Μέσων & Μηχ/κού Εξοπλισμού, Τμήμα Α, Γραφείο Νο 326 Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Θεσσαλονίκη 12/10/2015 Αρ. πρωτ.23420 Προς Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3973 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 11-9-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 39/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: Χ.Α. Αϊβαλιώτου Τηλ.

Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 11-9-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 39/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: Χ.Α. Αϊβαλιώτου Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: Β4ΘΨ469Η25-ΕΔ1 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 11-9-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 39/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΣΒ 1 ΓΕΝΙΚΑ Καταψύκτης ανθρώπινων σωρών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Το σύστημα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ECO PHOS Γεώργιος Καλογιάννης Συστήματα Φωτεινής Σηματοδότησης και φωτισμού με LED. Κοιμ. Θεοτόκου 1, Άλιμος, 17455, Αθήνα Προς : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 700 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή είδους: ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ Ποσότητα: 3 Μονάδα μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 09 /

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη, σήμερα 21-7 - 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., οι παρακάτω : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 30742/20-7-2015 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6003, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου

Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Ηρακλείου Θέµα: Γραµµογράφηση γηπέδων µπάσκετ/βόλεϊ/χάντµπολ νέου Κλειστού Γυµναστηρίου Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την Γραµµογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. 22.876 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707404 2015-04-15

15PROC002707404 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. AΔΑ Β499469Η25-Ν3Φ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-4 -2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα