Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161)"

Transcript

1 ikariamag.gr Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Iωάννης Α Ζαβίτσας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ικαρίας Θέμα: Εκκαθάριση εταιρείας «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Αγίου Κηρύκου» Στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως εκκαθαριστής της παραπάνω επιχείρησης στις 03/04/2013 διενεργήσαμε παραλαβή τωνπρος εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων της,από τον κο Μιχαήλ Περρή Πρόεδρο της, παρουσία του λογιστή της εταιρείας και Δημοτικού Συμβούλου κου Ηλία Γαγλία, με σκοπό την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης προς εμένα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας. Τα παραληφθέντα περιουσιακά στοιχεία της παραπάνω εταιρείας έχουν ως εξής: 1. Πάγια Περιουσιακά στοιχεία Περιγραφή τεμ Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Χώρος ΤΔΑ Ημερ. Προμηθευτής παγίου Κτήσης Αξία φύλαξης παγίου και Δημοτικό /7/2007 Ηλεκτραγορά ΕΠΕ Χρονομέτρες κατάστημα Σταμούλου BELT OPC (εξάρτημα εκτυπωτή) Σταμούλου H/Y 8400C2D Κος Σκάρος Αλ. Σταμούλου Εκτυπωτής Brother HL /7/2007 Χονδρουδάκης ΑΕ Γραφείο σύνθεσης /7/2007 Χονδρουδάκης ΑΕ Πολυθρόνα Γραφείου BS /7/2007 Χονδρουδάκης ΑΕ Καρέκλα Γραφείου BS /7/2007 Χονδρουδάκης ΑΕ Πολυθρόνα Roden summer αλουμ /8/2009 Ζαχαριάδης Η Νικόλαος Παγκάκι 10 3, , Γήπεδο 5Χ /8/2009 Ζαχαριάδης Η Νικόλαος Πάγκος αναπληρωματικών 2 2, , , Γήπεδο 5Χ /11/2009 Τσαγανιδου Γ Σοφία Χριστουγεννιάτικο δένδρο 1 4, , , Αποθήκη Δήμου /11/2009 Τσαγανιδου Γ Σοφία led Xριστουγ. Δένδρου Αποθήκη Δήμου Μεταφορικάχριστδένδρου Σύνολα 13, , , Σελίδα 1 από 5

2 2. Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις της εταιρείας μετά τις λογιστικές εγγραφές (πληρωμές- έξοδα κλπ τις οποίες αναλύουμε στην παράγραφο αρ. 5) που διενεργήθηκαν από 1/1/2011 έως διαμορφώθηκαν ως εξής: Απαιτήσεις (από λογιστικά δεδομένα) Ευρώ 1 Ζενέλης Π Πάνος Προμηθευτής διαφημιστικών ειδών 1.071,00 2 Κων & Αικ Πυροβολικού Ο.Ε. Προμηθευτής ειδών κυλικείου σε δημοτικό κινηματογράφο 49,11 3 Πλέσσα Ελευθ. Μαργαρίτα Σύζυγος μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα 315,00 4 ΙΚΑ Αφορά το λογιστικό υπόλοιπο της 31/1/2011 μετά την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που μάλλον οφείλεται σε λανθασμένη λογιστική εγγραφή 6 ΦΠΑ Αφορά το λογιστικό χρεωστικό υπόλοιπο (απαίτηση από Ελλ.Δημόσιο) Σύνολα 11,96 538, ,15 3. Υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις της εταιρείας μετά τις λογιστικές εγγραφές (πληρωμές- έξοδα κλπ τις οποίες αναλύουμε στην παράγραφο αρ. 5) που διενεργήθηκαν από 1/1/2011 έως διαμορφώθηκαν ως εξής: Υποχρεώσεις (από λογιστικά Ευρώ δεδοµένα) 1 Δήµος Αγίου Κηρύκου 917,00 2 Πούλος Ζ. Σπυρίδων 0,08 4 Φόροι Ελεύθερων επαγγελµατιών 143,65 & τρίτων 5 Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων 556,35 6 Δηµοτικοί Φόροι Φόρος υπέρ Δήµου 15% επί των εισιτηρίων λουτροθεραπείας ,75 Σελίδα 2 από 5

3 8 Τέλος επιτηδεύµατος 300,00 9 Πρόστιµο τέλους επιτηδεύµατος 50,00 Σύνολα ,83 4. Διαθέσιμα Ο Πρόεδρος της εταιρείας κος Μιχαήλ Περρής μας παρέδωσε τα διαθέσιμα της εταιρείας τα οποία αφορούν ένα βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού (ταμιευτηρίου) της τράπεζαςalphabank με όνομα δικαιούχου την Α.Δ.Ε.Α.Κ. και με αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ GR ) με υπόλοιπο ,24 (Δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά). Την 31/12/2010 το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού ανερχόταν σε ευρώ ,07 (δέκα τρεις χιλιάδες οχτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά). Σχετικά με το ύψος των διαθεσίμων σημειώνουμε ότι το λογιστικό υπόλοιπο τους κατά την 31/12/2010 ήταν ευρώ ,73. Η διαφορά ευρώ ,66 με το πραγματικό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού την 31/12/2010 ευρώ ,07, προφορικά μας αιτιολογήθηκε ότι οφείλεται σε λανθασμένες λογιστικές καταχωρήσεις. Η διαπίστωση της προέλευσης της διαφοράς είναι αντικείμενο άλλου ειδικότερου ελέγχου που πρέπει να γίνει στα προηγούμενα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. 5. Tαμιακές κινήσεις 1/1/ /11/2011 Κατωτέρω αναλύουμε τις κινήσεις του λογαριασμού ταμιευτηρίου της εταιρείας από την 1/1/2011 έως. Από τις παρακάτω κινήσεις επαληθεύσαμε αυτές που αφορούν πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τους τόκους του λογαριασμού. Οι υπόλοιπες κινήσεις αφορούν καταθέσεις από εισπράξεις λουτροπηγών προηγούμενων ετών, αναλήψεις για πληρωμές αμοιβών σε τρίτους ή αναλήψεις για πληρωμές εξόδων ή άλλης φύσεως, την ορθότητα και νομιμότητα των οποίων δεν είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε. Επίσης μετά τις κινήσεις της περιόδου 1/1/ /11/2011 το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του ταμιευτηρίου της εταιρείας διαμορφώνεται σε ευρώ ,24 ενώ το λογιστικό υπόλοιπο σε ευρώ ,90. Ημερομηνία κίνησης επί μέρους ποσό Υπόλοιπα Τραπεζικού λ/μου Λογιστικά Υπόλοιπα 31/12/ , , Πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 28/1/2011 Πληρωμή ΙΚΑ Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων / /1/2011 Πληρωμή Φόρων ελλ. Επαγγελματιών- αμοιβών τρίτων και Χαρτ/μου αμοιβών τρίτων - Διπλ. Δ.Ο.Υ. Αγ.Κηρύκου αρ 436-5, , Καταθέσεις εισπράξεων προηγούμενων ετών από υπολόγους 5/1/2011 Πηγή Σπηλαίου- (Πολυξένη Πούλου - υπάλληλος) έτους Σελίδα 3 από 5

4 28/2/2011 πηγή Ασκληπιός- (Βρανά Φρατζεσκα- υπάλληλος έτους 2006) /2/2011 πηγή Ασκληπιός- (Βρανά Φρατζεσκα- υπάλληλος έτους 2008) /2/2011 πηγή Ασκληπιός- (Βρανά Φρατζεσκα- υπάλληλος έτους 2009) 3, , /3/2011 πηγή Σπηλαίου (Σάββας Κυριάκος- υπάλληλος έτους 2010) 2, , έτους , , έτους , , έτους Διάφορες αναλήψεις - πληρωμές 28/2/2011 Ανάληψη από Μιχαήλ Περρή (κατά προφορική αιτιολογία έγιναν επί πλέον των κανονικών καταθέσεις της πηγής Ασκληπιού) /2/2011 Ανάληψη από Μιχαήλ Περρή (κατά προφορική αιτιολογία έγιναν επί πλέον των κανονικών καταθέσεις της πηγής Ασκληπιού) /3/2011 Εξώφληση Κυριάκου Σάββα (ως απόδειξη αρ 229/ ) - 2, , /3/2011 Ανάληψη από Μιχαήλ Περρή (κατά προφορική αιτιολογία αφορά αγορά εισητηρίων φεστιβάλ "Ικαρος" από Ν Λάρδα- ανευ παραστατικών) - 1, , /3/2011 Εξόφληση ακαταχώρητου στα βιβλία τιμ.αρ 7790/ της εταιρείας ΑφοιΠαλλα ΟΕ για αγορά αφισών συναυλίας (φεστιβάλ Ικαρος) Τόκοι έσοδα λογαριασμού 30/6/2011 Τόκοι λογαριασμού ευρώ 8,5- φόρος 0, Λοιπές κινήσεις Συμψηφισμός ως κάτωθι Οφειλόμενος ΦΠΑ μηνών Αυγ- Σεπτ/2010 Μείον συμψ/μος Δ.Ο.Υ Αγίου Κηρύκουμε απαίτησηαπό προκαταβολή φόρουεισοδήματος οικονομ. Έτους 2010 Πλέον πρόστιμο Δ.Ο.Υ Αγίου Κηρύκου εκπρ/μης δήλωσης ΦΠΑ Υπόλοιπο προς πληρωμή (α) (διπλ Δ.Ο.Υ. 3371/ ) Πηγή Σπηλαίου (υπόλογος Μουλάς Ευάγγ. εκκαθάριση έτους 2010) 6, , , , Μείον Αμοιβή δεδουλευμένων έτους 2007 Μουλά Ευάγγελου (απ πληρωμήςαρ. 231/ ) - 4, Σύνολο (β) 2, Διαφορά (β- α) Διαφορά μη ερευνηθείσα 1.90 Κατάθεση Υπόλοιπα 19, , Λοιπά Κατά δήλωση του Προέδρου της ΑΔΕΑΚ κου Μιχαήλ Περρή υπάρχουν οι παρακάτω εκκρεμείς απαιτήσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής (03/04/2013). Σελίδα 4 από 5

5 Απαιτήσεις εκτός λογιστικών ευρώ βιβλίων 1 Λαζανάς Δηµήτριος Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου «Κάστρο» από λουτροθεραπείες πελατών του 5.778,00 2 Παππάς Ζαφείρης Πρώην υπάλληλος και ταµίας της πηγής α 4.534,00 Σύνολα ,00 Δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ορθότητα των παραπάνω απαιτήσεων. 7. Παρατηρήσεις και σύνταξη Ισολογισμού εκκαθάρισης Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ όψη όσα μας δήλωσε ο Πρόεδρος της ΑΔΕΑΚ κος Μιχαήλ Περρής προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Δεν έχει διενεργηθεί ποτέ συμφωνία μεταξύ των λογιστικών βιβλίων και πραγματικών στοιχείων, συγκεκριμένα μας δηλώθηκε ότι υπάρχουν απαιτήσεις από τρίτους (βλέπε παρ αρ 6) οι οποίες δεν εμφανίζονται όπως θα έπρεπε στα βιβλία της επιχείρησης. Επίσης έγιναν το 2011 πληρωμές προς τρίτους οι οποίες δεν προκύπτουν από επίσημα παραστατικά και τέλος εισπράξεις που αφορούν προηγούμενες χρήσεις (από ) οι οποίες δεν εμφανίζονταν ως απαιτήσεις στα βιβλία. β) Συνεπώς κατά την γνώμη μας πρέπει να γίνει πλήρης λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος από την έναρξη της επιχείρησης μέχρι την έναρξη της εκκαθάρισης, διότι προκύπτει διαφορά στα ταμιακά διαθέσιμα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4. γ) Λαμβάνοντας υπ όψη τα ανωτέρω προβήκαμε στη σύνταξη του Ισολογισμού εκκαθάρισης της εταιρείας που έχει ακολούθως: Πάγια περιουσιακά στοιχεία Βλέπε σχετική ανάλυση σε παράγραφο αρ 1 8, Απαιτήσεις Βλέπε σχετική ανάλυση σε παράγραφο αρ 2 1, Διαθέσιμα Βλέπε σχετική ανάλυση σε παράγραφο αρ 4 19, Υποχρεώσεις Βλέπε σχετική ανάλυση σε παράγραφο αρ 3-28, Καθαρή θέση 1, Ανάλυση Καθαρής θέσης Καταβλημένο Κεφάλαιο 60, Ζημίες - 58, Καθαρή θέση 1, Σημειώνεται ότι στον παραπάνω Ισολογισμό εκκαθάρισης δεν λαμβάνονται υπ όψη διότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου όπως προαναφέραμε α) οι απαιτήσεις ευρώ ,00 που δηλώθηκαν εκτός των λογιστικών βιβλίων (βλέπε σχετικά παραγρ αρ 6) και β) Το λογιστικό υπόλοιπο των διαθεσίμων όπως διαμορφώθηκε μετά τις εισπράξεις - πληρωμές του έτους 2011 ευρώ ,90 αλλά λαμβάνεται υπ όψη το πραγματικά παραληφθέν ευρώ ,24. Με τιμή Ο εκκαθαριστής Ιωάννης Α Ζαβίτσας Σελίδα 5 από 5

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ETHΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. του έτους 2004 ΛΑΝΑΚΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... Σελ. 2-3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε... Σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012

1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 2. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 και Ισολογισμός Έναρξης εκκαθάρισης 3. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 7939/01ΔΤ/Β/86/153 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ 150 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 152

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ActionAid Ελλάς Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Απρίλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Συνοδευτική επιστολή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Ελέγχου 4 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα