ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Απολογιστικά Οικονομικά στοιχεία Εταιρίας Αποτελέσματα Χρήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 8 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. A.E Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Δραστηριότητα της Εταιρίας Αντικείμενο Δραστηριότητας Γενικοί Όροι Λειτουργίας των Παιχνιδιών Διαδικασία Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανάλυση Κύκλου Eργασιών ανά Παιχνίδι Ποσοστιαία Ανάλυση Κύκλου Eργασιών ανά Παιχνίδι Κατανομή Εσόδων ανά Παιχνίδι Χρήσης Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Γεωγραφική Κατανομή Εσωτερικού χρήσης Κατανομή Εσόδων ανά Παιχνίδι και ανά Κατηγορία Εσωτερικού-Εξωτερικού χρήσης Δίκτυο Πρακτορείων Σχέση με Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες Συμβάσεις Προμηθευτών Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Κανονισμός Προμήθειας Αγαθών ΟΠΑΠ Α.Ε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία-Εμπορικά Σήματα Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ακίνητα Μισθωμένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε Μεταφορικά Μέσα Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Επενδύσεις Περιόδου Τρέχουσες Επενδύσεις 48 Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

3 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι Δικαιώματα Μετόχων Φορολογία Μερισμάτων Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραμμα Προσωπικό ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ H Διεθνής Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών Ελληνική Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο-Ανταγωνισμός ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Δαπάνες Διάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη Διαχειριστική Χρήση Οικονομικές Καταστάσεις Ο.Π.Α.Π. A.E. 101 Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

4 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Η τρίτη εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε έκλεισε με αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν για μιά ακόμα φορά τη δυναμική της και την ικανότητα επίτευξης της συνεχούς ανάπτυξής της. Τα οικονομικά μεγέθη για το έτος 2002 διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σύγκριση με αυτά του Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στα εκατ. ευρώ, έναντι εκατ. ευρώ το 2001 (αύξηση 9,35%), τα λειτουργικά κέρδη πρό αποσβέσεων ανήλθαν στα 408 εκ. ευρώ, έναντι 400 εκ. το 2001 και τα κέρδη πρό φόρων διαμορφώθησαν στα 319 εκ. ευρώ έναντι 374 εκ. ευρώ το 2001,παρουσιάζοντας μείωση 14,8% λόγω του σχηματισμού πρόβλεψης ποσού 65,5 εκ. ευρώ, μετά την απόφαση ενός Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας που έχει συνάψει με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Η ΟΠΑΠ Α.Ε, την χρονιά που πέρασε, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά πολλές δυσκολίες στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και ανταγωνιστική αγορά που δραστηριοποιείται, διατήρησε την ηγετική της θέση σ αυτήν και έθεσε νέες βάσεις και προοπτικές για την περαιτέρω πορεία της. Υλοποιώντας το επιχειρησιακό της σχέδιο εισήγαγε τα δύο νέα αριθμολαχεία SUPER 3 και EXTRA 5, τα οποία από την αρχή της περιόδου εισαγωγής τους σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία. Ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας - το Ελληνικό Δημόσιο - διέθεσε τον Ιούλιο του 2002, μέσω δημόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης στο επενδυτικό κοινό, ποσοστό 18,9% των μετοχών του. Η διάθεση των νέων μετοχών ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά αποτελέσματα αφού η προσφορά υπερκαλύφθηκε με τιμή διάθεσης τους (8,44 ευρώ) ιδιαίτερα ικανοποιητική για το αρνητικό χρηματιστηριακό κλίμα της εποχής στην οποία πραγματοποιήθηκε. Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η Διοίκηση της Εταιρίας να ικανοποιήσει το επενδυτικό κοινό που την εμπιστεύεται, δόθηκε 1 δωρεάν μετοχή ανά 10 μετοχές, στους ιδιώτες επενδυτές της δημόσιας εγγραφής και προμέρισμα 0,27 ευρώ ανά μετοχή, στους κατόχους μετοχών της 31/12/2002, με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του Στα παραπάνω πλαίσια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 213,7 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,67 ευρώ ανά μετοχή (με την διανομή και εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων ετών ποσού 31,7 εκ. ευρώ). Μετά δε την αφαίρεση του προμερίσματος των 0,27 ευρώ ανά μετοχή το υπόλοιπο μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,40 ευρώ. Με βάση το παραπάνω προτεινόμενο μέρισμα και τη σημερινή τιμή της μετοχής, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται, σε επίπεδα πάνω από 7%, μια από τις υψηλότερες μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών. Το 2003 ανέτειλε με μία σημαντική επιτυχία της ΟΠΑΠ Α.Ε. την σύναψη μιάς νέας ιδιαίτερα συμφέρουσας διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θέτει σε νέες βάσεις την συνεργασία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διεξαγωγή των παιχνιδιών και διευρύνει τις επιχειρηματικές προοπτικές της ΟΠΑΠ Α.Ε και στον εκτός Ελλάδος χώρο. Παράλληλα, για το 2003, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προχωρώντας στην υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και κερδοφορίας της, έχει δρομολογήσει και προετοιμάζει: Την εισαγωγή του νέου παιχνιδιού ΚΙΝΟ. Την αναδιοργάνωση, αξιοποίηση και επέκταση του δικτύου πωλήσεων. Την προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου τόσο για την λειτουργία των νέων παιχνιδιών όσο και για την αναβάθμιση του δικτύου πωλήσεων και τη γενικότερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους παίκτες. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

5 Την διοικητική ανασυγκρότησή της με ταυτόχρονη πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με την μετεγκατάσταση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Την επέκταση της εκτός Ελλάδας επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την ανάληψη νέων δράσεων, με αφετηρία την σύναψη της νέας διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας τόσο προς τους μετόχους που μας εμπιστεύονται, όσο και προς το προσωπικό, τους πράκτορες ΟΠΑΠ και τους συνεργάτες μας, έχοντας την πεποίθηση ότι, με την υπευθυνότητα που πάντα επιδεικνύει η εταιρεία μας και την επίπονη προσπάθεια θα συνεχιστεί η επιτυχής πορεία και ανάπτυξή της. Αθήνα, Μάϊος 2003 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

6 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1. Απολογιστικά Οικονομικά στοιχεία Εταιρίας Αποτελέσματα Χρήσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλιάδες )* Σύνολο Κύκλου εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) (1) Έκτακτα Αποτελέσματα (902) (69.934) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. & Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ., Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ χρήσεων (3) Συνολικό Μέρισμα (4) Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης (5) Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1,58 1,26 1,08 Κέρδη προ Φόρων 1,47 1,17 1,00 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. & Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων 0,05 0,75 0,63 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ., Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,05 0,74 0,63 Μέρισμα / Μετοχή (4) 0,02 0,60 0,67 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται στην στρογγυλοποίηση των επιμέρους ποσών σε χιλ. ευρώ (1) Οι αποσβέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δημοσιευμένα αποτελέσματα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταμερισμός τους ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: Ανάλυση Αποσβέσεων (σε χιλ. ) Αποσβέσεις στο Κόστος Πωλήσεων Αποσβέσεις στα Έξοδα Διοίκησης Αποσβέσεις στο Κόστος Διάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της περιόδου, το κονδύλι «Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων» αφορά στη συμμετοχή κρατικών και κοινωνικών Φορέων στα έσοδα των παιχνιδιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή του κάθε παιχνιδιού. Οι Αμοιβές μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας περιλαμβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδομένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων εμφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στην χρήση 2001, με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2000, τροποποιήθηκαν ορισμένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογημένων κατ ειδικό τρόπο αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 με συνέπεια η τακτοποίησή τους να δημιουργήσει χρεωστική διαφορά χιλ., το 2001 και χιλ. το 2002 τα οποία εμφανίζονται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «Διαφορές φορολογικού ελέγχου» των αντίστοιχων χρήσεων. (4) Τα στοιχεία ανά μετοχή έχουν υπολογισθεί βάσει του αριθμού μετοχών τέλους χρήσης. Το Δ.Σ της Εταιρίας με την 21/ απόφασή του διένειμε προμέρισμα για την χρήση 2002, συνολικού ποσού χιλ.το οποίο συμπεριλαμβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρέωσεων του Παθητικού«Μερίσμστα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (5) Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης, αναμορφωμένος αναδρομικά ως προς τη μείωση της ονομαστικής αξίας από Δρχ ( 29) σε Δρχ. 100 ( 0,29) σύμφωνα με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

7 15/12/2000 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας από Δρχ. 100 ( 0,29) σε Δρχ. 102,225 ( 0,30) σύμφωνα με Απόφαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26 ης Ιουνίου (6) Για τη στάθμιση του αριθμού των μετοχών, λήφθηκε υπόψη η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Δρχ ( 29) σε Δρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000, η αύξηση της ονομαστικής αξίας από Δρχ. 100 ( 0,29) σε Δρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2001 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Δρχ ( χιλ.) που αποφασίστηκε στη 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15 ης Δεκεμβρίου (7) Με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων Χρήσεων Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναμορφώσεις σύμφωνα με τις σημειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Οικονομικές Καταστάσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλιάδες )* Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώματες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις (16.141) (32.282) (48.423) Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις Ενσώματα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (6.460) (13.316) (20.539) Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συμμετοχές Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 0,33 0,47 0,43 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται στην στρογγυλοποίηση των επιμέρους ποσών σε χιλ. ευρώ (1) Η λογιστική αξία της μετοχής έχει υπολογιστεί με βάση τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης, αναμορφωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μείωση της ονομαστικής αξίας από Δρχ ( 29) σε Δρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000 και η αύξηση της ονομαστικής αξίας από Δρχ. 100 ( 0,29) σε Δρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε από την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου Αναμόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναμορφώσεις σύμφωνα με τις σημειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρίας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E." και διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ A.E." (εφεξής "ΟΠΑΠ A.E." ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: , αρμόδιος κ. Ε. Μαγγανάς, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ο κ. Κ. Κοσκινάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: β. Ο κ. Μ. Ηλιόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, δηλώνουν εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρία είναι οι ακόλουθες. Η Εταιρία κατά καιρούς εμπλέκεται σε διάφορες αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες και σε έρευνες αναφορικά με το τομέα τυχερών παιχνιδιών γενικότερα στην Ελλάδα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταθέσει ενώπιον της Τακτικής Δικαιοσύνης (Εφετείο Αθηνών) αγωγή για την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης που εξέδωσε τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας που έχει συνάψει με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Στην απόφαση του το διαιτητικό δικαστήριο συμπέρανε ότι η Εταιρία είχε την υποχρέωση να εισάγει τις ιπποδρομίες και τις κυνοδρομίες ως πρόσθετα γεγονότα στοιχηματισμού στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ μέχρι τις 29 Μαρτίου 2001 και όρισε ότι πρέπει να αποζημιώσει την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για τα διαφυγόντα κέρδη λόγω της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής. Σύμφωνα με την απόφαση της διαιτησίας, η Εταιρία υποχρεώνεται σε ετήσια καταβολή αποζημίωσης αξίας περίπου 36,9 εκ. στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε, μέχρι την εισαγωγή των στοιχημάτων επί ιπποδρομιών και κυνοδρομιών ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης τον Ιανουάριο του Τα ποσά αυτά οφείλονται ετησίως από τη λήψη σχετικού αιτήματος από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. έχει ζητήσει τα ποσά που οφείλονται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2003, και έχει επίσης απαιτήσει τόκο με συγκεκριμένο επιτόκιο, που καθορίζεται από το νόμο και επί του παρόντος είναι 10,5%, που υπολογίζεται επί των μη καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης του αιτήματος. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δεν έχει ακόμα επιδιώξει την έκδοση επιταγής προς Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

9 εκτέλεση της απόφασης της διαιτησίας από τα πολιτικά δικαστήρια, αλλά αν το επιδιώξει, η Εταιρία σκοπεύει να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της καταβολής αποζημίωσης στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για όσο εκκρεμεί η έκβαση της αγωγής ακύρωσης. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας, η τελική απόφαση για τη εισαγωγή και τους όρους οποιωνδήποτε παιχνιδιών λαμβάνεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπρόσθετα, για την εισαγωγή των στοιχημάτων επί ιπποδρομιών και κυνοδρομιών ως πρόσθετα γεγονότα του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός των πρακτόρων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς οθονών τηλεόρασης και τη ζωντανή αναμετάδοση εικόνων από το εξωτερικό, καθώς και την μεταφορά άλλων πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες και την εξέλιξη κάθε ιπποδρομίας και κυνοδρομίας. Η Εταιρία επιδιώκει την ακύρωση της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, ως αντίθετης στη δημόσια τάξη, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό προμηθειών της, θεωρώντας ότι διαθέτει ισχυρές βάσεις για την ακύρωση της απόφασης της διαιτησίας την οποία και σκοπεύει να επιδιώξει με κάθε μέσο. Το 2002 η Εταιρία έγραψε προβλέψεις 65,5 εκατ., για την περίοδο από 30/04/2001 έως 31/12/2002 και 9,4 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2003, σε σχέση με πιθανή ζημία που σχετίζεται με το θέμα αυτό. Η έκβαση της δικαστικής διαδικασίας πιθανά να μην γίνει γνωστή για αρκετό χρόνο ακόμα. Η Fixtures Marketing Limited έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της Εταιρίας στα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας με σκοπό να εμποδίσει την Εταιρία να χρησιμοποιεί τη λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων του Αγγλικού και Σκοτσέζικου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, βάσει των κανόνων προστασίας για βάσεις δεδομένων όπως εισήχθησαν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Οδηγία της ΕΚ 96/9. Η συζήτηση της αίτησης πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2002 και το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε προδικαστική απόφαση τον Ιούλιο του 2002, υποβάλλοντας προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε σχέση με την ερμηνεία της Οδηγίας αυτής. Η Εταιρία κατέθεσε την 10 Απριλίου 2003 γραπτές παρατηρήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Εταιρίας ισχυριζόμενος ότι μία απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου (που υποτίθεται ότι αποθάρρυνε τους πράκτορες μας να συνάψουν μαζί του μια σύμβαση διάθεσης κάποιας ηλεκτρονικής κάρτας παρόμοιας με πιστωτική κάρτα) τον παρεμπόδισε από το να κερδίσει ένα σημαντικό ποσό. Η αξίωση του είναι της τάξεως των 27,8 εκατομμυρίων περίπου. Η συζήτηση έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου Η διοίκηση πιστεύει ότι η αξίωση είναι αβάσιμη. Με βάση τους ισχυρισμούς μιας επαγγελματικής οργάνωσης πρακτόρων τον Μάρτιο του 2002, η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας αλλά και προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων σε σχέση με τη διαχείριση του κεφαλαίου εγγύησης των πρακτόρων. Η επαγγελματική οργάνωση των πρακτόρων ισχυρίζεται ότι η Εταιρία δεν ήταν δεόντως επιμελής στην όχληση πρακτόρων που παραλείπουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων και ότι πριν επιδιώξει επαρκώς την ικανοποίηση της Εταιρίας χρησιμοποίησε ποσά από το κεφάλαιο εγγύησης για να καλύψει οφειλές πρακτόρων. Η Εταιρία θεωρεί ότι η ποινική δίωξη δεν βαρύνει τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. αφού τα χρέη δημιουργήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος πρίν τον διορισμό και την εκλογή των σημερινών μελών. Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει τέσσερις αγωγές ύψους 1,5 εκ. για συμμετοχή σε δελτίο στοιχήματος. Η Νομική Υπηρεσία της εταιρείας εκτιμά ότι η αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει. Υπάρχουν αγωγές από πράκτορες και εργαζόμενους ύψους 633 χιλ. και 792 χιλ. αντίστοιχα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρακτόρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του Κανονισμού Λειτουργίας των Πρακτόρων, ισχυριζόμενη ότι ο κανονισμός ανατρέπει έναν αριθμό δικαιωμάτων και ωφελημάτων των πρακτόρων που είχαν καθιερωθεί από τον προηγούμενο κανονισμό. Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγές και μηνύσεις κατά πρακτόρων ύψους χιλ.. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

10 Τέλος η εταιρεία από 19/02/2003 έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ACTION Π. ΔΡΟΣΟΣ Α.Ε. και του εκδότη της εφημερίδας EYROBET PRESS, προκειμένου να απαγορευθεί η διαφήμιση στοιχημάτων προκαθορισμένης η μη απόδοσης από την εφημερίδα. Πέραν των όσων περιγράφονται παραπάνω, η Εταιρία δεν εμπλέκεται σε καμία άλλη ουσιώδη δικαστική διαδικασία ή διαιτησία, ούτε κάποιο περιουσιακό μας στοιχείο αποτελεί αντικείμενο οποιασδήποτε εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2000 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Δεληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2001 και 2002 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Δεληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τα πιστοποιητικά ελέγχου και οι σημειώσεις της Εταιρίας παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα, μαζί με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού-Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της Εταιρίας για την χρήση 2002 παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση ) Στο κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ποσού ,59 αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε μετά την από απόφαση Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζημιάς που υπέστη η ανάδοχος εταιρεία από την μη έναρξη του Ιπποδρομιακού Κυνοδρομιακού στοιχήματος που προβλέπεται από την μεταξύ τους σύμβαση. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζημίωσης μέχρι Η ενδεχόμενη υποχρέωση αποζημίωσης μετά την και μέχρι το τέλος της σύμβασης εξαρτάται από την έναρξη ή μη του Ιπποδρομιακού Κυνοδρομιακού στοιχήματος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την οποία η Νομική Υπηρεσία της εταιρείας σύμφωνα, με επιστολή της θεωρεί, περισσότερο πιθανή την ευδοκίμηση της. 2) Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούμενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 31,4 εκ. Ευρώ. Η διοίκηση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εκτιμά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονομικά αποτελέσματα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δεν θα είναι σημαντική και γι αυτό δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου το ύψος της οποίας δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε. 3) Στις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος για την χρήση 2002, συνολικού ποσού ,00 του οποίου η καταβολή άρχισε στις Η παραπάνω διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 4) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση 2001 με συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση 2002 να μην έχουν καταστεί οριστικές. Παράλληλα στον ισολογισμό της Εταιρίας της χρήσης 2002 αναφέρονται ο εξής σημειώσεις: 1) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας 2) Το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό στις ανέρχεται σε 230 άτομα Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

11 3) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων του 2001, εκτός από την περίπτωση της πρόβλεψης αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού, όπου στην παρούσα περίοδο η διοίκηση σχημάτισε τη σχετική πρόβλεψη στο 100% της πλήρους αποζημίωσης λόγω αποχώρησης του προσωπικού που υπήρχε στις , όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σε αντίθεση με την προηγούμενη χρήση 2001, όπου η σχετική πρόβλέψη είχε σχηματισθεί σε ποσοστό 40% της πλήρους αποζημίωσης λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση, με συνέπεια να τα έκτακτα αποτελέσματα της χρήσης να επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσό ,04 ευρώ. 4) Έγινε διαχωρισμός των δεδουλευμένων και μη εσόδων και εξόδων. 5) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι: «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα» : ,16 ευρώ. 6) Κατά της εταιρείας υπάρχουν αγωγές από τρίτους ποσού 31,4 εκ. Ευρώ περίπου, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσουν (αρνητικά) ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση και την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας. 7) Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, ποσού ,59 ευρώ, με επιβάρυνση των εκτάκτων αποτελεσμάτων της χρήσης, σύμφωνα με την 2/ απόφαση του Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η πρόβλεψη του πιο πάνω ποσού αφορά την περίοδο μέχρι ) Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στο 2002 ανήλθαν στο ποσό των ,73 ευρώ. 9) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την υπ αρ. 21/ συνεδρίαση του αποφάσισε την διανομή προμερίσματος για την χρήση 2002, συνολικού ποσού ευρώ ,00. Oι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Δεληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρίας και των ιδίων και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο μέχρι και τη χρήση 2001 με φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε τον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φόρος εισοδήματος, Φ.Μ.Α.Π., Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α.), τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων διενεργήθηκε εντός του έτους 2000 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2000 και 2001 διενεργήθηκε εντός του έτους 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Οι φόροι και τα πρόστιμα που προσδιορίστηκαν μετά από συμβιβασμό για τις χρήσεις ανέρχονται σε χιλ. και πληρώθηκε σε 24 μηνιαίες δόσεις ποσού 469 χιλ. Η τελευταία δόση καταβλήθηκε εντός του Νοεμβρίου Οι φόροι και τα πρόστιμα που προσδιορίστηκαν μετά από συμβιβασμό για τις χρήσεις 2000 και 2001 ανέρχονται σε χιλ. και καταβλήθηκαν εφάπαξ μετά από έκπτωση 111 χιλ. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

12 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικονομικά Μεγέθη 2002: Η ανοδική πορεία συνεχίζεται Η τριετία επιβεβαιώνει την διαχρονική ανάπτυξη της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την κατατάσσει ως μία από τις πλέον κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις με κυρίαρχη θέση στον κλάδο της ψυχαγωγίας. Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας κατά την τριετία αυτή αντικατοπτρίζουν την θετική πορεία του συνόλου των μεγεθών της. Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ) Κατά την τριετία ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσίασε αύξηση ποσοστού 35,82% και συγκεκριμένα από χιλ. το 2000 σε χιλ. το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση και την επιτυχή πορεία του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το οποίο κατά την ίδια περίοδο παρουσίασε αύξηση ποσοστού 51,47% και συγκεκριμένα από χιλ. το 2000 σε χιλ. το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων σε εκατ. ) Λειτουργικά Κέρδη (προ αποσβέσεων σε εκατ. ) Το μικτό περιθώριο κέρδους σε επίπεδο προ αποσβέσεων της Εταιρίας κατά την τριετία παρουσίασε διαχρονική αύξηση έναντι του συνολικού κύκλου εργασιών και συγκεκριμένα από 21,7% σε 23,7%, ήτοι συνολική αύξηση 48,25%. Για την χρήση 2002 το μικτό κέρδος προ αποσβέσεων της Εταιρίας ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. το 2001 και χιλ. το Αντίστοιχα το λειτουργικό αποτέλεσμα σε επίπεδο προ αποσβέσεων σημείωσε αύξηση κατά 17,92% την τριετία και συγκεκριμένα από χιλ., το 2000 σε χιλ. το Η επιβάρυνση των εκτάκτων αποτελεσμάτων, με ποσό 10,7 εκ., γεγονός που βασίζεται στον σχηματισμό πρόβλεψης αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού, που υπήρχε στις 31/12/2002 στο 100% της πλήρους αποζημίωσης λόγω αποχώρησης του προσωπικού και παράλληλα ο σχηματισμός πρόβλεψης ποσού 65,5 εκ. ευρώ σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου και για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2002 είχαν ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του 2002 να ανέλθουν σε 319 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5% την τελευταία τριετία και κατά 14,8% σε σχέση με το Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τίτλος πτυχιακής: Χρηµατοδότηση Εταιρειών Μέσω Χ.Α.Α. Τυχερά Παιχνίδια (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT) Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 6 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 7 III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα