ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Απολογιστικά Οικονομικά στοιχεία Εταιρίας Αποτελέσματα Χρήσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 8 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. A.E Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Δραστηριότητα της Εταιρίας Αντικείμενο Δραστηριότητας Γενικοί Όροι Λειτουργίας των Παιχνιδιών Διαδικασία Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανάλυση Κύκλου Eργασιών ανά Παιχνίδι Ποσοστιαία Ανάλυση Κύκλου Eργασιών ανά Παιχνίδι Κατανομή Εσόδων ανά Παιχνίδι Χρήσης Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Γεωγραφική Κατανομή Εσωτερικού χρήσης Κατανομή Εσόδων ανά Παιχνίδι και ανά Κατηγορία Εσωτερικού-Εξωτερικού χρήσης Δίκτυο Πρακτορείων Σχέση με Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες Συμβάσεις Προμηθευτών Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Κανονισμός Προμήθειας Αγαθών ΟΠΑΠ Α.Ε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία-Εμπορικά Σήματα Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Ακίνητα Μισθωμένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε Μεταφορικά Μέσα Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Επενδύσεις Περιόδου Τρέχουσες Επενδύσεις 48 Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

3 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι Δικαιώματα Μετόχων Φορολογία Μερισμάτων Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραμμα Προσωπικό ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ H Διεθνής Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών Ελληνική Αγορά Τυχερών Παιχνιδιών Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο-Ανταγωνισμός ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Δαπάνες Διάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη Διαχειριστική Χρήση Οικονομικές Καταστάσεις Ο.Π.Α.Π. A.E. 101 Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

4 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Η τρίτη εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε έκλεισε με αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν για μιά ακόμα φορά τη δυναμική της και την ικανότητα επίτευξης της συνεχούς ανάπτυξής της. Τα οικονομικά μεγέθη για το έτος 2002 διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σύγκριση με αυτά του Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στα εκατ. ευρώ, έναντι εκατ. ευρώ το 2001 (αύξηση 9,35%), τα λειτουργικά κέρδη πρό αποσβέσεων ανήλθαν στα 408 εκ. ευρώ, έναντι 400 εκ. το 2001 και τα κέρδη πρό φόρων διαμορφώθησαν στα 319 εκ. ευρώ έναντι 374 εκ. ευρώ το 2001,παρουσιάζοντας μείωση 14,8% λόγω του σχηματισμού πρόβλεψης ποσού 65,5 εκ. ευρώ, μετά την απόφαση ενός Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας που έχει συνάψει με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Η ΟΠΑΠ Α.Ε, την χρονιά που πέρασε, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά πολλές δυσκολίες στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και ανταγωνιστική αγορά που δραστηριοποιείται, διατήρησε την ηγετική της θέση σ αυτήν και έθεσε νέες βάσεις και προοπτικές για την περαιτέρω πορεία της. Υλοποιώντας το επιχειρησιακό της σχέδιο εισήγαγε τα δύο νέα αριθμολαχεία SUPER 3 και EXTRA 5, τα οποία από την αρχή της περιόδου εισαγωγής τους σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία. Ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας - το Ελληνικό Δημόσιο - διέθεσε τον Ιούλιο του 2002, μέσω δημόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης στο επενδυτικό κοινό, ποσοστό 18,9% των μετοχών του. Η διάθεση των νέων μετοχών ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά αποτελέσματα αφού η προσφορά υπερκαλύφθηκε με τιμή διάθεσης τους (8,44 ευρώ) ιδιαίτερα ικανοποιητική για το αρνητικό χρηματιστηριακό κλίμα της εποχής στην οποία πραγματοποιήθηκε. Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η Διοίκηση της Εταιρίας να ικανοποιήσει το επενδυτικό κοινό που την εμπιστεύεται, δόθηκε 1 δωρεάν μετοχή ανά 10 μετοχές, στους ιδιώτες επενδυτές της δημόσιας εγγραφής και προμέρισμα 0,27 ευρώ ανά μετοχή, στους κατόχους μετοχών της 31/12/2002, με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του Στα παραπάνω πλαίσια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 213,7 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,67 ευρώ ανά μετοχή (με την διανομή και εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων ετών ποσού 31,7 εκ. ευρώ). Μετά δε την αφαίρεση του προμερίσματος των 0,27 ευρώ ανά μετοχή το υπόλοιπο μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,40 ευρώ. Με βάση το παραπάνω προτεινόμενο μέρισμα και τη σημερινή τιμή της μετοχής, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται, σε επίπεδα πάνω από 7%, μια από τις υψηλότερες μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών. Το 2003 ανέτειλε με μία σημαντική επιτυχία της ΟΠΑΠ Α.Ε. την σύναψη μιάς νέας ιδιαίτερα συμφέρουσας διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θέτει σε νέες βάσεις την συνεργασία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διεξαγωγή των παιχνιδιών και διευρύνει τις επιχειρηματικές προοπτικές της ΟΠΑΠ Α.Ε και στον εκτός Ελλάδος χώρο. Παράλληλα, για το 2003, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προχωρώντας στην υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και κερδοφορίας της, έχει δρομολογήσει και προετοιμάζει: Την εισαγωγή του νέου παιχνιδιού ΚΙΝΟ. Την αναδιοργάνωση, αξιοποίηση και επέκταση του δικτύου πωλήσεων. Την προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητου τόσο για την λειτουργία των νέων παιχνιδιών όσο και για την αναβάθμιση του δικτύου πωλήσεων και τη γενικότερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους παίκτες. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

5 Την διοικητική ανασυγκρότησή της με ταυτόχρονη πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με την μετεγκατάσταση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Την επέκταση της εκτός Ελλάδας επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την ανάληψη νέων δράσεων, με αφετηρία την σύναψη της νέας διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας τόσο προς τους μετόχους που μας εμπιστεύονται, όσο και προς το προσωπικό, τους πράκτορες ΟΠΑΠ και τους συνεργάτες μας, έχοντας την πεποίθηση ότι, με την υπευθυνότητα που πάντα επιδεικνύει η εταιρεία μας και την επίπονη προσπάθεια θα συνεχιστεί η επιτυχής πορεία και ανάπτυξή της. Αθήνα, Μάϊος 2003 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

6 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1. Απολογιστικά Οικονομικά στοιχεία Εταιρίας Αποτελέσματα Χρήσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλιάδες )* Σύνολο Κύκλου εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) (1) Έκτακτα Αποτελέσματα (902) (69.934) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. & Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ., Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ χρήσεων (3) Συνολικό Μέρισμα (4) Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης (5) Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1,58 1,26 1,08 Κέρδη προ Φόρων 1,47 1,17 1,00 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. & Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων 0,05 0,75 0,63 Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ., Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,05 0,74 0,63 Μέρισμα / Μετοχή (4) 0,02 0,60 0,67 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται στην στρογγυλοποίηση των επιμέρους ποσών σε χιλ. ευρώ (1) Οι αποσβέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δημοσιευμένα αποτελέσματα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταμερισμός τους ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: Ανάλυση Αποσβέσεων (σε χιλ. ) Αποσβέσεις στο Κόστος Πωλήσεων Αποσβέσεις στα Έξοδα Διοίκησης Αποσβέσεις στο Κόστος Διάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της περιόδου, το κονδύλι «Λοιπές μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων» αφορά στη συμμετοχή κρατικών και κοινωνικών Φορέων στα έσοδα των παιχνιδιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη διεξαγωγή του κάθε παιχνιδιού. Οι Αμοιβές μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας περιλαμβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδομένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων εμφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στην χρήση 2001, με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2000, τροποποιήθηκαν ορισμένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογημένων κατ ειδικό τρόπο αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 με συνέπεια η τακτοποίησή τους να δημιουργήσει χρεωστική διαφορά χιλ., το 2001 και χιλ. το 2002 τα οποία εμφανίζονται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «Διαφορές φορολογικού ελέγχου» των αντίστοιχων χρήσεων. (4) Τα στοιχεία ανά μετοχή έχουν υπολογισθεί βάσει του αριθμού μετοχών τέλους χρήσης. Το Δ.Σ της Εταιρίας με την 21/ απόφασή του διένειμε προμέρισμα για την χρήση 2002, συνολικού ποσού χιλ.το οποίο συμπεριλαμβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρέωσεων του Παθητικού«Μερίσμστα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (5) Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης, αναμορφωμένος αναδρομικά ως προς τη μείωση της ονομαστικής αξίας από Δρχ ( 29) σε Δρχ. 100 ( 0,29) σύμφωνα με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

7 15/12/2000 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας από Δρχ. 100 ( 0,29) σε Δρχ. 102,225 ( 0,30) σύμφωνα με Απόφαση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26 ης Ιουνίου (6) Για τη στάθμιση του αριθμού των μετοχών, λήφθηκε υπόψη η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Δρχ ( 29) σε Δρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000, η αύξηση της ονομαστικής αξίας από Δρχ. 100 ( 0,29) σε Δρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2001 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Δρχ ( χιλ.) που αποφασίστηκε στη 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15 ης Δεκεμβρίου (7) Με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών. Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων Χρήσεων Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναμορφώσεις σύμφωνα με τις σημειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Οικονομικές Καταστάσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλιάδες )* Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώματες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις (16.141) (32.282) (48.423) Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις Ενσώματα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (6.460) (13.316) (20.539) Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συμμετοχές Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 0,33 0,47 0,43 * Τυχόν αποκλίσεις στα αθροίσματα οφείλονται στην στρογγυλοποίηση των επιμέρους ποσών σε χιλ. ευρώ (1) Η λογιστική αξία της μετοχής έχει υπολογιστεί με βάση τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης, αναμορφωμένο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μείωση της ονομαστικής αξίας από Δρχ ( 29) σε Δρχ. 100 ( 0,29) που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2000 και η αύξηση της ονομαστικής αξίας από Δρχ. 100 ( 0,29) σε Δρχ. 102,225 ( 0,30) που αποφασίστηκε από την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου Αναμόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθμ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναμορφώσεις σύμφωνα με τις σημειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρίας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E." και διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ A.E." (εφεξής "ΟΠΑΠ A.E." ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: , αρμόδιος κ. Ε. Μαγγανάς, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ο κ. Κ. Κοσκινάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: β. Ο κ. Μ. Ηλιόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής, Κολωνού 2, Αθήνα, τηλ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, δηλώνουν εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρία είναι οι ακόλουθες. Η Εταιρία κατά καιρούς εμπλέκεται σε διάφορες αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες και σε έρευνες αναφορικά με το τομέα τυχερών παιχνιδιών γενικότερα στην Ελλάδα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταθέσει ενώπιον της Τακτικής Δικαιοσύνης (Εφετείο Αθηνών) αγωγή για την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης που εξέδωσε τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας που έχει συνάψει με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Στην απόφαση του το διαιτητικό δικαστήριο συμπέρανε ότι η Εταιρία είχε την υποχρέωση να εισάγει τις ιπποδρομίες και τις κυνοδρομίες ως πρόσθετα γεγονότα στοιχηματισμού στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ μέχρι τις 29 Μαρτίου 2001 και όρισε ότι πρέπει να αποζημιώσει την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για τα διαφυγόντα κέρδη λόγω της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής. Σύμφωνα με την απόφαση της διαιτησίας, η Εταιρία υποχρεώνεται σε ετήσια καταβολή αποζημίωσης αξίας περίπου 36,9 εκ. στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε, μέχρι την εισαγωγή των στοιχημάτων επί ιπποδρομιών και κυνοδρομιών ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης τον Ιανουάριο του Τα ποσά αυτά οφείλονται ετησίως από τη λήψη σχετικού αιτήματος από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. έχει ζητήσει τα ποσά που οφείλονται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2003, και έχει επίσης απαιτήσει τόκο με συγκεκριμένο επιτόκιο, που καθορίζεται από το νόμο και επί του παρόντος είναι 10,5%, που υπολογίζεται επί των μη καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης του αιτήματος. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δεν έχει ακόμα επιδιώξει την έκδοση επιταγής προς Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

9 εκτέλεση της απόφασης της διαιτησίας από τα πολιτικά δικαστήρια, αλλά αν το επιδιώξει, η Εταιρία σκοπεύει να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της καταβολής αποζημίωσης στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για όσο εκκρεμεί η έκβαση της αγωγής ακύρωσης. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας, η τελική απόφαση για τη εισαγωγή και τους όρους οποιωνδήποτε παιχνιδιών λαμβάνεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπρόσθετα, για την εισαγωγή των στοιχημάτων επί ιπποδρομιών και κυνοδρομιών ως πρόσθετα γεγονότα του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός των πρακτόρων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς οθονών τηλεόρασης και τη ζωντανή αναμετάδοση εικόνων από το εξωτερικό, καθώς και την μεταφορά άλλων πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες και την εξέλιξη κάθε ιπποδρομίας και κυνοδρομίας. Η Εταιρία επιδιώκει την ακύρωση της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, ως αντίθετης στη δημόσια τάξη, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό προμηθειών της, θεωρώντας ότι διαθέτει ισχυρές βάσεις για την ακύρωση της απόφασης της διαιτησίας την οποία και σκοπεύει να επιδιώξει με κάθε μέσο. Το 2002 η Εταιρία έγραψε προβλέψεις 65,5 εκατ., για την περίοδο από 30/04/2001 έως 31/12/2002 και 9,4 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2003, σε σχέση με πιθανή ζημία που σχετίζεται με το θέμα αυτό. Η έκβαση της δικαστικής διαδικασίας πιθανά να μην γίνει γνωστή για αρκετό χρόνο ακόμα. Η Fixtures Marketing Limited έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της Εταιρίας στα πολιτικά δικαστήρια της Αθήνας με σκοπό να εμποδίσει την Εταιρία να χρησιμοποιεί τη λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων του Αγγλικού και Σκοτσέζικου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, βάσει των κανόνων προστασίας για βάσεις δεδομένων όπως εισήχθησαν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Οδηγία της ΕΚ 96/9. Η συζήτηση της αίτησης πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2002 και το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε προδικαστική απόφαση τον Ιούλιο του 2002, υποβάλλοντας προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε σχέση με την ερμηνεία της Οδηγίας αυτής. Η Εταιρία κατέθεσε την 10 Απριλίου 2003 γραπτές παρατηρήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Εταιρίας ισχυριζόμενος ότι μία απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου (που υποτίθεται ότι αποθάρρυνε τους πράκτορες μας να συνάψουν μαζί του μια σύμβαση διάθεσης κάποιας ηλεκτρονικής κάρτας παρόμοιας με πιστωτική κάρτα) τον παρεμπόδισε από το να κερδίσει ένα σημαντικό ποσό. Η αξίωση του είναι της τάξεως των 27,8 εκατομμυρίων περίπου. Η συζήτηση έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου Η διοίκηση πιστεύει ότι η αξίωση είναι αβάσιμη. Με βάση τους ισχυρισμούς μιας επαγγελματικής οργάνωσης πρακτόρων τον Μάρτιο του 2002, η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας αλλά και προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων σε σχέση με τη διαχείριση του κεφαλαίου εγγύησης των πρακτόρων. Η επαγγελματική οργάνωση των πρακτόρων ισχυρίζεται ότι η Εταιρία δεν ήταν δεόντως επιμελής στην όχληση πρακτόρων που παραλείπουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων και ότι πριν επιδιώξει επαρκώς την ικανοποίηση της Εταιρίας χρησιμοποίησε ποσά από το κεφάλαιο εγγύησης για να καλύψει οφειλές πρακτόρων. Η Εταιρία θεωρεί ότι η ποινική δίωξη δεν βαρύνει τα μέλη του σημερινού Δ.Σ. αφού τα χρέη δημιουργήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος πρίν τον διορισμό και την εκλογή των σημερινών μελών. Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει τέσσερις αγωγές ύψους 1,5 εκ. για συμμετοχή σε δελτίο στοιχήματος. Η Νομική Υπηρεσία της εταιρείας εκτιμά ότι η αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει. Υπάρχουν αγωγές από πράκτορες και εργαζόμενους ύψους 633 χιλ. και 792 χιλ. αντίστοιχα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρακτόρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του Κανονισμού Λειτουργίας των Πρακτόρων, ισχυριζόμενη ότι ο κανονισμός ανατρέπει έναν αριθμό δικαιωμάτων και ωφελημάτων των πρακτόρων που είχαν καθιερωθεί από τον προηγούμενο κανονισμό. Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγές και μηνύσεις κατά πρακτόρων ύψους χιλ.. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

10 Τέλος η εταιρεία από 19/02/2003 έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ACTION Π. ΔΡΟΣΟΣ Α.Ε. και του εκδότη της εφημερίδας EYROBET PRESS, προκειμένου να απαγορευθεί η διαφήμιση στοιχημάτων προκαθορισμένης η μη απόδοσης από την εφημερίδα. Πέραν των όσων περιγράφονται παραπάνω, η Εταιρία δεν εμπλέκεται σε καμία άλλη ουσιώδη δικαστική διαδικασία ή διαιτησία, ούτε κάποιο περιουσιακό μας στοιχείο αποτελεί αντικείμενο οποιασδήποτε εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2000 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Δεληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2001 και 2002 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Δεληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τα πιστοποιητικά ελέγχου και οι σημειώσεις της Εταιρίας παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα, μαζί με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις του Ορκωτού-Ελεγκτή Λογιστή από τα πιστοποιητικά Ελέγχου της Εταιρίας για την χρήση 2002 παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση ) Στο κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ποσού ,59 αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε μετά την από απόφαση Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζημιάς που υπέστη η ανάδοχος εταιρεία από την μη έναρξη του Ιπποδρομιακού Κυνοδρομιακού στοιχήματος που προβλέπεται από την μεταξύ τους σύμβαση. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζημίωσης μέχρι Η ενδεχόμενη υποχρέωση αποζημίωσης μετά την και μέχρι το τέλος της σύμβασης εξαρτάται από την έναρξη ή μη του Ιπποδρομιακού Κυνοδρομιακού στοιχήματος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου για την οποία η Νομική Υπηρεσία της εταιρείας σύμφωνα, με επιστολή της θεωρεί, περισσότερο πιθανή την ευδοκίμηση της. 2) Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούμενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 31,4 εκ. Ευρώ. Η διοίκηση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. εκτιμά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονομικά αποτελέσματα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δεν θα είναι σημαντική και γι αυτό δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου το ύψος της οποίας δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε. 3) Στις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος για την χρήση 2002, συνολικού ποσού ,00 του οποίου η καταβολή άρχισε στις Η παραπάνω διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 4) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση 2001 με συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση 2002 να μην έχουν καταστεί οριστικές. Παράλληλα στον ισολογισμό της Εταιρίας της χρήσης 2002 αναφέρονται ο εξής σημειώσεις: 1) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας 2) Το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό στις ανέρχεται σε 230 άτομα Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

11 3) Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων του 2001, εκτός από την περίπτωση της πρόβλεψης αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού, όπου στην παρούσα περίοδο η διοίκηση σχημάτισε τη σχετική πρόβλεψη στο 100% της πλήρους αποζημίωσης λόγω αποχώρησης του προσωπικού που υπήρχε στις , όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σε αντίθεση με την προηγούμενη χρήση 2001, όπου η σχετική πρόβλέψη είχε σχηματισθεί σε ποσοστό 40% της πλήρους αποζημίωσης λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση, με συνέπεια να τα έκτακτα αποτελέσματα της χρήσης να επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσό ,04 ευρώ. 4) Έγινε διαχωρισμός των δεδουλευμένων και μη εσόδων και εξόδων. 5) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι: «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα» : ,16 ευρώ. 6) Κατά της εταιρείας υπάρχουν αγωγές από τρίτους ποσού 31,4 εκ. Ευρώ περίπου, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσουν (αρνητικά) ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση και την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας. 7) Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, ποσού ,59 ευρώ, με επιβάρυνση των εκτάκτων αποτελεσμάτων της χρήσης, σύμφωνα με την 2/ απόφαση του Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου. Η πρόβλεψη του πιο πάνω ποσού αφορά την περίοδο μέχρι ) Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στο 2002 ανήλθαν στο ποσό των ,73 ευρώ. 9) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την υπ αρ. 21/ συνεδρίαση του αποφάσισε την διανομή προμερίσματος για την χρήση 2002, συνολικού ποσού ευρώ ,00. Oι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Δεληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρίας και των ιδίων και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο μέχρι και τη χρήση 2001 με φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε τον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φόρος εισοδήματος, Φ.Μ.Α.Π., Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α.), τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων διενεργήθηκε εντός του έτους 2000 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2000 και 2001 διενεργήθηκε εντός του έτους 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Οι φόροι και τα πρόστιμα που προσδιορίστηκαν μετά από συμβιβασμό για τις χρήσεις ανέρχονται σε χιλ. και πληρώθηκε σε 24 μηνιαίες δόσεις ποσού 469 χιλ. Η τελευταία δόση καταβλήθηκε εντός του Νοεμβρίου Οι φόροι και τα πρόστιμα που προσδιορίστηκαν μετά από συμβιβασμό για τις χρήσεις 2000 και 2001 ανέρχονται σε χιλ. και καταβλήθηκαν εφάπαξ μετά από έκπτωση 111 χιλ. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

12 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικονομικά Μεγέθη 2002: Η ανοδική πορεία συνεχίζεται Η τριετία επιβεβαιώνει την διαχρονική ανάπτυξη της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την κατατάσσει ως μία από τις πλέον κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις με κυρίαρχη θέση στον κλάδο της ψυχαγωγίας. Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας κατά την τριετία αυτή αντικατοπτρίζουν την θετική πορεία του συνόλου των μεγεθών της. Κύκλος Εργασιών (σε εκατ. ) Κατά την τριετία ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσίασε αύξηση ποσοστού 35,82% και συγκεκριμένα από χιλ. το 2000 σε χιλ. το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση και την επιτυχή πορεία του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το οποίο κατά την ίδια περίοδο παρουσίασε αύξηση ποσοστού 51,47% και συγκεκριμένα από χιλ. το 2000 σε χιλ. το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων σε εκατ. ) Λειτουργικά Κέρδη (προ αποσβέσεων σε εκατ. ) Το μικτό περιθώριο κέρδους σε επίπεδο προ αποσβέσεων της Εταιρίας κατά την τριετία παρουσίασε διαχρονική αύξηση έναντι του συνολικού κύκλου εργασιών και συγκεκριμένα από 21,7% σε 23,7%, ήτοι συνολική αύξηση 48,25%. Για την χρήση 2002 το μικτό κέρδος προ αποσβέσεων της Εταιρίας ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. το 2001 και χιλ. το Αντίστοιχα το λειτουργικό αποτέλεσμα σε επίπεδο προ αποσβέσεων σημείωσε αύξηση κατά 17,92% την τριετία και συγκεκριμένα από χιλ., το 2000 σε χιλ. το Η επιβάρυνση των εκτάκτων αποτελεσμάτων, με ποσό 10,7 εκ., γεγονός που βασίζεται στον σχηματισμό πρόβλεψης αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού, που υπήρχε στις 31/12/2002 στο 100% της πλήρους αποζημίωσης λόγω αποχώρησης του προσωπικού και παράλληλα ο σχηματισμός πρόβλεψης ποσού 65,5 εκ. ευρώ σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου και για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2002 είχαν ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του 2002 να ανέλθουν σε 319 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5% την τελευταία τριετία και κατά 14,8% σε σχέση με το Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

13 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων ετών ποσού 31,7 εκ. διαμορφώνοντας το προτεινόμενο προς διανομή συνολικό μέρισμα στο ποσό των ευρώ. Με την προτεινόμενη διανομή, το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στα 0,67. Μετά δε την αφαίρεση του προμερίσματος των 0,27 ανά μετοχή, που με την απόφαση 21/ του Δ.Σ. δόθηκε στους μετόχους στις 15/01/2003, το υπόλοιπο μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 0,40. Με βάση το παραπάνω προτεινόμενο μέρισμα, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής, σε επίπεδα υψηλότερα του 7%. Η σχέση του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια την 31/12/2002 διαμορφώθηκε στο 3,99 έναντι 4,27 στη λήξη της χρήσης του Παράλληλα τόσο οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν μείωση ποσοστού 31,2% το 2002 έναντι του 2001 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. αντίστοιχα όσο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες παρουσίασαν μείωση ποσοστού 11,27% το 2002 έναντι του 2001 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 459,549 χιλ. το 2002 έναντι χιλ. το Διάθεση του Δεύτερου Πακέτου Μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. Με την από 19/06/02 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων που αφορούσε την διάθεση του δευτέρου πακέτου μετοχών της εταιρείας πραγματοποιήθηκε η διάθεση υφιστάμενων μετοχών της ΟΠΑΠ A.E. κατά την περίοδο 17 με 18 Ιουλίου Συγκεκριμένα οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.. προέβηκαν στην πώληση τεμαχίων, ήτοι 18,90% του συνόλου των μετοχών με τιμή 8,44. Διακρατική Συμφωνία με Κύπρο Στις 12/02/2003 υπεγράφη νέα Διακρατική Συμφωνία, μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία επιτρέπεται η συνέχιση της δραστηριοποίησης της εταιρείας στην Κύπρο σε επιχειρηματική βάση. Στις 12 Φεβρουαρίου 2003, το Ελληνικό Δημόσιο και η Δημοκρατία της Κύπρου συνάψανε μία νέα διακρατική συμφωνία που μας επιτρέπει να διεξάγουμε το ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΟΥΠΕΡ 3, ΕΞΤΡΑ 5, ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ, και ΚΙΝΟ στην Κύπρο. Η νέα συμφωνία, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2003, αντικαθιστά μία σειρά προηγούμενων συμφωνιών μας που υφίστανται από το Ενώ προηγουμένως οι δραστηριότητές μας στην Κύπρο διεξάγονταν σε μη κερδοσκοπική βάση, δυνάμει της συμφωνίας αυτής, οι δραστηριότητές μας στην Κύπρο θα διεξάγονται τώρα σε επιχειρηματική βάση που μας παρέχει ένα προκαθορισμένο ποσοστό των εσόδων από τις λειτουργίες αυτές. Δυνάμει αυτής της διακρατικής συμφωνίας, μέχρι τις 12 Αυγούστου 2003 θα πρέπει να έχουμε συστήσει μία Κυπριακή θυγατρική εταιρεία που θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη διεξαγωγή των παιχνιδιών μας στην Κύπρο. Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε μέσω του υπάρχοντος γραφείου μας στην Κύπρο σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς όρους της νέας διακρατικής συμφωνίας. Θα συνεχίζουμε να ρυθμίζουμε απευθείας τη σχέση μας με τους πράκτορές μας στην Κύπρο, οι οποίοι θα εξακολουθούν να υπόκεινται από τους ίδιους κανόνες και θα απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με τους πράκτορές μας στην Ελλάδα. Από την 1 η Ιανουαρίου 2007, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καταγγείλει τη διακρατική συμφωνία μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση ενός έτους. Δυνάμει της συμφωνίας, τα έσοδα από τα παιχνίδια στην Κύπρο θα αποτελούν έσοδα της Κυπριακής θυγατρικής μας. Μετά από αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων της Κυπριακής θυγατρικής μας, το υπόλοιπο θα καταβάλλεται στη Δημοκρατία της Κύπρου σε τριμηνιαία βάση. Βάσει της συμφωνίας, τα λειτουργικά έξοδα της Κυπριακής θυγατρικής αποτελούνται από τα εξής: τα έξοδα λειτουργίας της θυγατρικής (υπολογιζόμενα ως 6% των ετήσιων εσόδων), τις προμήθειες των πρακτόρων μας, τα κέρδη που καταβάλλονται στους νικητές, πληρωμή των Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

14 δικών μας λειτουργικών δαπανών (που υπολογίζονται ως το 10% των ετήσιων εσόδων ), τα έξοδα χορηγιών (που υπολογίζονται ως το 1% των ετήσιων εσόδων από την εκεί λειτουργία, που μπορεί να αυξηθεί σε 2% σε ορισμένες περιστάσεις και τα έξοδα διαφήμισης (που υπολογίζονται ως το 2% των ετήσιων εσόδων). Η καταβολή σε εμάς των ποσών που αντιστοιχούν στις λειτουργικές μας δαπάνες για τις δραστηριότητές μας στην Κύπρο θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση, με εξαίρεση τα πρώτα δύο έτη από την 1 η Ιανουαρίου 2003, για τα οποία τα αντίστοιχα ποσά θα παραμείνουν στην Κύπρο και θα επενδυθούν για την ανάπτυξη των εκεί δραστηριοτήτων μας. Εκτός από το ΚΙΝΟ, που καλύπτεται από τη διακρατική συμφωνία, η εισαγωγή στην Κύπρο οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού που διεξάγουμε στην Ελλάδα απαιτεί τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας. Το ΣΤΟΙΧΗΜΑ δεν περιλαμβάνεται στη διακρατική συμφωνία, αφού τα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης εμπίπτουν σε ιδιαίτερο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Επειδή ο τομέας στοιχημάτων έχει απελευθερωθεί στην Κύπρο, υπάρχουν περισσότερες από 20 εταιρείες που διεξάγουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης στην Κύπρο, τέσσερις από τις οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Κύπρου. Διαιτητική Απόφαση Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταθέσει στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια αγωγή για την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης που εξέδωσε ένα τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, σε σχέση με τους όρους της συμφωνία που σύναψε με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Στην απόφαση του το διαιτητικό δικαστήριο συμπέρανε ότι η Εταιρία είχε την υποχρέωση να εισάγει τις ιπποδρομίες και τις κυνοδρομίες ως πρόσθετα γεγονότα στοιχηματισμού στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ μέχρι τις 29 Μαρτίου 2001 και όρισε ότι πρέπει να αποζημιώσει την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για τα διαφυγόντα κέρδη λόγω της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής. Σύμφωνα με την απόφαση της διαιτησίας, η Εταιρία υποχρεώνεται σε ετήσια καταβολή αποζημίωσης αξίας περίπου 36,9 εκ. στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε, μέχρι την εισαγωγή των στοιχημάτων επί ιπποδρομιών και κυνοδρομιών ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης τον Ιανουάριο του Τα ποσά αυτά οφείλονται ετησίως από τη λήψη σχετικού αιτήματος από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. έχει ζητήσει τα ποσά που οφείλονται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2003, και έχει επίσης απαιτήσει τόκο με συγκεκριμένο επιτόκιο, που καθορίζεται από το νόμο και επί του παρόντος είναι 10,5%, που υπολογίζεται επί των μη καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης του αιτήματος. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δεν έχει ακόμα επιδιώξει την έκδοση επιταγής προς εκτέλεση της απόφασης της διαιτησίας από τα πολιτικά δικαστήρια, αλλά αν το επιδιώξει, η Εταιρία σκοπεύει να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της καταβολής αποζημίωσης στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για όσο εκκρεμεί η έκβαση της αγωγής ακύρωσης (βλέπε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κεφ. 2.). Δημόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία, δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Εταιρίας. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

15 5. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 25 Απριλίου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανώτατη, κατώτατη την αναπροσαρμοσμένη τιμή και την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Ο.Π.Α.Π. A.E. σε Ευρώ της τελευταίας συνεδρίασης κάθε μήνα, για το έτος 2002 σε συνδυασμό με το μηνιαίο όγκο συναλλαγών, σε τεμάχια και αξία. Ημερ/νία Ανώτατη Τιμή Κατώτατη Τιμή Κλείσιμο Αναπροσαρμοσμένη Τιμή Αξία Συναλλαγών Όγκος - Τεμάχια Ιανουάριος ,88 7,26 8,84 8, Φεβρουάριος ,30 8,52 8,86 8, Μάρτιος ,18 7,98 8,16 8, Απρίλιος ,78 8,04 8,7 8, Μάιος ,32 8,08 8,24 8, Ιούνιος ,86 7,72 9,3 9, Ιούλιος ,7 8,4 10,22 10, Αύγουστος ,12 9,32 10,42 10, Σεπτέμβριος ,58 9,56 9,68 9, Οκτώβριος ,16 9,08 9,38 9, Νοέμβριος ,26 9,18 10,12 10, Δεκέμβριος ,36 9,66 10,1 10, ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΟΓΚΟΥ ΜΕΤΟΧΗΣ /01/02 30/01/02 27/02/02 02/04/02 30/04/02 03/06/02 02/07/02 30/07/02 28/08/02 25/09/02 23/10/02 21/11/02 19/12/02 Ογκος Αναπρ.Τιμή Από τις 8 Μαίου 2002 η μετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με συντελεστή στάθμισης 6,3%, κατατάσσοντας τη μετοχή μέσα στις πέντε με τη μεγαλύτερη επίδραση στο Γενικό Δείκτη. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διακύμανση της τιμής της μετοχής σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον δείκτη FTSE 20 για την περίοδο 2/1/ /12/2002. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

16 ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ, FTSE 20 ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΠΑΠ % μετοχη % Γ.Δ % FTSE /1/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/ /3/ /4/ /4/2002 8/5/ /5/2002 5/6/ /6/2002 3/7/ /7/ /7/ /8/ /8/ /9/ /9/2002 9/10/ /10/2002 6/11/ /11/2002 4/12/ /12/2002 Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

17 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. A.E Γενικές Πληροφορίες Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), δυνάμει του Β.Δ. της από 20 Δεκεμβρίου 1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3865/1958. Με το υπ αριθμ. Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ Α 193/ ) και κατ επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», ο ΟΠΑΠ μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρία και καταρτίσθηκε το αρχικό καταστατικό του το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Η νέα επωνυμία του οργανισμού ορίστηκε ως Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.). Το υπ αριθ σήμα «ΟΠΑΠ, στην Υπηρεσία του Αθλητισμού και του Πολιτισμού» (κλάσεις 16, 36 και 41) έχει γίνει δεκτό με την υπ αριθ. 4446/2000 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 46329/06/Β/00/15, η διάρκειά της ορίστηκε σε 100 έτη αρχόμενη από την 21η Σεπτεμβρίου 1999 και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του Κατά τη διάρκεια της 1ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας, της χορηγήθηκε ο Α.Φ.Μ.: Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει εγγραφεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό μητρώου Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Κολωνού 2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 442/ (ΦΕΚ 23/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών και Πολιτισμού και τροποποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/1/2002 (ΦΕΚ 1802/ ), έχει ως ακολούθως: (α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΣΟΥΠΕΡ 3, ΣΟΥΠΕΡ 4, 5 από 35, και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς και άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής. Η Εταιρία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. (β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρία, ασκείται κατ' αποκλειστικότητα από αυτήν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (γ) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. (δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρίας, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

18 (ε) Η διαφήμιση με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των παιχνιδιών που διεξάγει και η ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρίας και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της. (στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. (ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. (η) Η Εταιρία μπορεί να οργανώνει, λειτουργεί και διεξάγει τα παιχνίδια της ή οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια και σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αναληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τους από την Εταιρία από φορέα χώρας του εξωτερικού, Δημόσιο ή Ιδιωτικό. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο καθώς και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που τις ανατίθενται, με τρόπο που καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και δεν θίγεται η φήμη και το κύρος της, στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, συμμορφούμενη με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας, στην οποία της ανατίθεται η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους: 1. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν το φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. 2. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, Διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς. 3. Να ιδρύει κατ αποκλειστικότητα στην ημεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. 4. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία που πρακτορεύονται εν γένει παιχνίδια της Εταιρίας και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. 5. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερώντεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω. 6. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή όχι, για την απασχόλησή τους στην Εταιρία. 7. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας. 8. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρίας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. 9. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρίας. 10. Να προβαίνει στη σύσταση Εταιριών ή κοινοπραξιών, ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιριών αυτών. Η Εταιρία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία αυτής. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των Τυχερών Παιχνιδιών και Στοιχημάτων και σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΕΣΥΕ για την Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ανήκει στον κλάδο Τυχερά Παιχνίδια και Στοιχήματα. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

19 6.2. Σύντομο Ιστορικό Τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδότησαν την εξέλιξη της Εταιρίας από την ίδρυσή της το 1958 αναφέρονται ακολούθως: 1958: Σύσταση του ΟΠΑΠ Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Αρχικός σκοπός του ήταν η εν γένει οργάνωση και λειτουργία του Δελτίου Προγνωστικών Ποδοσφαιρικών Αγώνων (το γνωστό ΠΡΟΠΟ), το έσοδο από τη λειτουργία του οποίου περιλαμβανόταν μεταξύ των πόρων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3769/1957. Ο ΟΠΑΠ από ιδρύσεώς του απελάμβανε πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (άρθρο 6 του Ν.Δ. 3865/1958), ενώ υπόκειντο σε διοικητικό έλεγχο ενεργούμενο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο ενεργούμενο από Ειδική Επιτροπή από ανώτατους οικονομικούς υπαλλήλους. 1959: Εισαγωγή του ΠΡΟΠΟ Με το 20/12/1958 Β.Δ. (ΦΕΚ τ.α. 227/ ) η ΟΠΑΠ Α.Ε. εισήγαγε το Δελτίο Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, το γνωστό ΠΡΟΠΟ, το οποίο μέχρι το 1990 αποτέλεσε το μοναδικό τυχερό παιχνίδι της Εταιρίας με ευρεία απήχηση στο κοινό. Το ΠΡΟΠΟ επί μια 30ετία, μέσω των επιχορηγήσεων του ΟΠΑΠ, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του ελληνικού αθλητισμού. Το 1959 διεξάγονταν 33 διαγωνισμοί ΠΡΟΠΟ ετησίως. Μέχρι το 1992, ο αριθμός των διαγωνισμών είχε αυξηθεί σε 134 ετησίως, που είναι και ο αριθμός των διαγωνισμών που διεξάγονται και σήμερα. Κατά την χρήση του 2002 το ΠΡΟΠΟ αποτελεί το 3,4% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας παραμένοντας το τέταρτο πιο δημοφιλές παιχνίδι της Εταιρίας σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών. 1990: Εισαγωγή του ΛΟΤΤΟ Στην χρήση 1990 η Εταιρία ξεκίνησε τη διεξαγωγή του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ. Αρχικά η εισαγωγή του παιχνιδιού απέφερε θεαματικές εισπράξεις υπερβαίνοντας τα Δρχ εκατ. ( χιλ.) την χρήση 1991, ενώ μέχρι το 1993 παρατηρήθηκε μια μείωση στον αριθμό των στηλών με τις καθαρές εισπράξεις να παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Το 1994 παρατηρήθηκε αύξηση στις συνολικές εισπράξεις του ΛΟΤΤΟ, η οποία οφειλόταν καθαρά στην αύξηση της τιμής της στήλης κατά 67%. Από το 1996 και μετά συνεχίστηκε η καθοδική πορεία του ΛΟΤΤΟ ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέων ανταγωνιστικών παιχνιδιών και του γενικότερου κορεσμού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατά την χρήση του 2002 το ΛΟΤΤΟ αποτελεί το 4,1% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας παραμένοντας το τρίτο πιο δημοφιλές παιχνίδι της Εταιρίας σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών. 1992: Εισαγωγή του ΠΡΟΤΟ Στην χρήση 1992 ξεκίνησε το ΠΡΟΤΟ. Μέχρι το 1995, η δραστηριότητα του ΠΡΟΤΟ χαρακτηρίστηκε από συνεχή αύξηση τόσο των καθαρών του εισπράξεων όσο και των αποδόσεών του σε στήλες. Από το 1998 άρχισε η καθοδική πορεία του παιχνιδιού, πιθανότατα λόγω της αντίστοιχης καθοδικής πορείας του ΛΟΤΤΟ, σε συνδυασμό με το οποίο παιζόταν. Στη χρήση 2001 το ΠΡΟΤΟ παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη, αυξάνοντας τις πωλήσεις του κατά 18% έναντι της χρήσης Σημειώνεται ότι το παιχνίδι παίζεται πλέον, τόσο στα δελτία ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, όσο και σε ανεξάρτητο δελτίο. Κατά την χρήση του 2002 το ΠΡΟΤΟ αποτελεί το 2,7% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας παραμένοντας το πέμπτο πιο δημοφιλές παιχνίδι της Εταιρίας σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

20 1996: Εισαγωγή του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Στην χρήση 1996 εισήχθηκε το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Ο αριθμός διαγωνισμών του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ παρουσίασε συνεχή αύξηση από την εισαγωγή, όμως παρέμεινε περιφερειακό παιχνίδι σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εταιρίας, τόσο από άποψη συνολικών εισπράξεων, όσο και από άποψη εισπράξεων ανά διαγωνισμό. 1997: Προσθήκη της κατηγορίας ΣΟΥΠΕΡ-13 στο ΠΡΟΠΟ Με την προσθήκη της κατηγορίας ΣΟΥΠΕΡ-13 στο ΠΡΟΠΟ, ο αριθμός διαγωνισμών του ΠΡΟΠΟ βρέθηκε στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα, έχοντας ξεπεράσει τους 140 διαγωνισμούς, παρουσιάζοντας εισπράξεις άνω των χιλ. Την επόμενη διετία η άνοδος αυτή δεν συνεχίστηκε πιθανότατα λόγω της εισαγωγής του ΤΖΟΚΕΡ, καθώς οι εισπράξεις από το ΠΡΟΠΟ ακολούθησαν ελαφρώς πτωτική πορεία. 1997: Εισαγωγή του ΤΖΟΚΕΡ Το Νοέμβριο του 1997 άρχισε η διοργάνωση του ΤΖΟΚΕΡ. Από την εισαγωγή του κατέλαβε την πρώτη θέση στα μερίδια των παιχνιδιών της Εταιρίας, επαναλαμβάνοντας σε μικρότερο βαθμό την επιτυχία του ΛΟΤΤΟ. Το ΤΖΟΚΕΡ παραμένει το δεύτερο πιο δημοφιλές παιχνίδι της Εταιρίας και συγκεκριμένα κατά την χρήση 2002 αντιστοιχεί η συνεισφορά του στον συνολικό κύκλου εργασιών σε ποσοστό 11,2%. 1999: Μετατροπή του ΟΠΑΠ σε Ανώνυμη Εταιρία Το 1999 ο Οργανισμός ΟΠΑΠ μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία και καταρτίσθηκε το νέο καταστατικό του (Π.Δ. 228/1999, ΦΕΚ Α 193), ενώ στο άρθρο 1 του Καταστατικού ορίσθηκε η επωνυμία του οργανισμού σε Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε., και σε συντομογραφία ΟΠΑΠ Α.Ε : Σύναψη σύμβασης για το ΣΤΟΙΧΗΜΑ Μετά από διεθνή διαγωνισμό, η Εταιρία σύναψε σύμβαση με την Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., για την ανάθεση σε αυτή ορισμένων τμημάτων της λειτουργίας του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Η σύμβαση περιλαμβάνει και διακανονισμό διαχείρισης κινδύνου. Δυνάμει των όρων της σύμβασης, η Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., εγγυάται ότι τα ποσά που θα διανέμονται ως κέρδη στους συμμετέχοντες δεν θα ξεπερνούν σε ετήσια βάση το συμφωνημένο στόχο που τέθηκε για τα ετήσια διανεμητέα κέρδη και στην περίπτωση που ο στόχος αυτός ξεπεραστεί, η Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. θα αναλάβει να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί στα επιπρόσθετα διανεμητέα κέρδη. 2000: Εισαγωγή του Παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Από την , η ΟΠΑΠ Α.Ε. εισήγαγε το πρώτο παιχνίδι Στοιχήματος Προκαθορισμένης Απόδοσης που αφορά σε αγώνες Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ ξένων διοργανώσεων. Από τις αρχές του 2001 το παιχνίδι επεκτάθηκε και σε αγώνες αυτοκινήτων Formula 1. Το ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι σήμερα το πιο δημοφιλές παιχνίδι της Εταιρίας, με έσοδα ύψους 1,5 δις, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 76,8% των εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση : Μετοχοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 27 τον Ν.2843/2000 ορίσθηκε ότι, το Δημόσιο δύναται να διαθέσει σε επενδυτές μέσω του Χ.Α. ποσοστό έως 49% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσιο Δελτίο Απολογισμός Χρήσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την εννιάμηνη περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών ΟΠΑΠ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς το Χρηµατιστήριο Αθηνών Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χ.Α. και την Ε.Κ. 5/204/14.11.2000, ότι την 31 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52243 / 70 / Β /02 /54 Αρ. ΓΕΜΗ : 077872227000 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ATTIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Προς την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 30 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2006 Πωλήσεις: 1.044,0 εκ. Ευρώ έναντι 880,8 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 18,5%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 3 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64365 / 80 / Β / 07 / 31 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757 / 72 / Β / 97 / 23 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199 / 71 / Β / 97 / 04 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΚΑΙ 2005 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 20 Πωλήσεις: 2.375,3 εκ. ευρώ έναντι 2.289,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 3,7%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα