Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.philips.com/welcome"

Transcript

1 Register your product and get support at GC4800 series

2

3 1

4

5 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series

6 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at General description (Fig. 1) 1 Spray nozzle 2 Filling opening 3 Spray button 4 Steam control 5 Steam boost button 6 Ionic DeepSteam button (GC4880, GC4875, GC4870 only) 7 Ionic DeepSteam light (GC4880, GC4875, GC4870 only) 8 Temperature dial 9 Amber temperature light (all types)/red autooff light GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/ GC4852/GC4851/ GC4850 only). 10 Mains cord 11 Type plate 12 Soleplate 13 Calc-Clean button Not shown: Heat-resistant protective cover (GC4880 only) Not shown: filling cup Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Danger Never immerse the iron in water.

7 English 7 Warning Check to make sure the mains socket has the correct rating (16A, depending on the type) before you connect the appliance. Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron. Only use the iron if the electrical system in your home has a rating of 16A. It is not allowed to use this iron if the rating of the electrical system is lower than 16A Caution Only connect the appliance to an earthed wall socket. Check the mains cord regularly for possible damage.

8 8 English The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched. When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position 0, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket. Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface. Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank. This appliance is intended for household use only. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today. Before first use 1 Remove any sticker, protective foil or plastic from the soleplate. 2 Rinse and dry the filling cup. Preparing for use Filling the water tank Type of water to be used You can use normal tap water to fill the water tank.

9 Tip: If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water. Do not use distilled water only. 1 Make sure the appliance is unplugged. 2 Set the steam control to position 0 (= no steam). 3 Open the cap of the filling opening. 4 Tilt the iron backwards and use the filling cup to fill the water tank with tap water up to the maximum level. Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank. 5 Close the cap of the filling opening ( click ). Selecting the temperature and steam setting Temperature and steam settings Downloaded from English 9 Fabric type Temperature setting Steam setting Steam boost Ionic DeepSteam (specific types only) Linen MAX 5-6 \ yes Cotton \ yes Wool N.A. yes

10 Fabric type Temperature setting Steam setting Steam boost Downloaded from 10 English Ionic DeepSteam (specific types only) Silk Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester) 1 0 N.A. N.A. 1 0 N.A. N.A. 1 Specific types only: remove the heat-resistant protective cover. Do not leave the heat-resistant protective cover on the soleplate during ironing. 2 Put the iron on its heel. 3 To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (see the Temperature and steam settings table above). Check the laundry care label for the fabric type. If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article. Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. To prevent stains, do not use the spray function. Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

11 English 11 4 Set the appropriate steam setting (see the Temperature and steam settings table above). Note: Make sure that the steam setting you select is suitable for the set ironing temperature. 5 Put the mains plug in an earthed wall socket.,, The amber temperature light goes on. 6 When the amber temperature light has gone out, wait a while before you start ironing.,, The temperature light goes on from time to time during ironing. Using the appliance Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This ceases after a short while. Ironing without steam 1 Set the steam control to position 0 (= no steam). 2 Set the required ironing temperature (see chapter Preparing for use, section Selecting the temperature and steam setting ).

12 12 English Steam ironing 1 Make sure that there is water in the water tank. 2 Set the required ironing temperature (see chapter Preparing for use, section Selecting the temperature and steam setting ). 3 Set the appropriate steam setting (see chapter Preparing for use, section Selecting the temperature and steam setting ). Note: The iron starts to produce steam as soon as it reaches the set temperature. Steam ironing with extra steam 1 For extra steam during ironing, press and hold the steam boost button. Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only) When you use the Ionic DeepSteam function during steam ironing, the steam produced is finer than during regular steam ironing. Fine steam reaches deeper, especially into thick fabrics. This helps you to remove stubborn creases easily. 1 Make sure that there is water in the water tank.

13 English 13 2 Set the required ironing temperature (see chapter Preparing for use, section Selecting the temperature and steam setting ). 3 Set the appropriate steam setting (see chapter Preparing for use, section Selecting the temperature and steam setting ). 4 Press the Ionic DeepSteam button once to switch on the Ionic DeepSteam function.,, The blue Ionic DeepSteam light goes on and you hear a humming sound.,, The iron now produces Ionic DeepSteam to help you remove even the toughest creases. 5 Press the Ionic DeepSteam button again to switch off the Ionic DeepSteam function. Note: The Ionic DeepSteam function is only effective when it is used in combination with a steam setting and a temperature setting between 2 and MAX. Note: Do not use the Ionic DeepSteam function when you iron without steam and/or at low temperature settings. However, ironing at low temperatures without steam with the Ionic DeepSteam function switched on will not damage the iron.

14 14 English Note: The Ionic DeepSteam output may vary from time to time, depending on the ironing temperature. Features Spray function You can use the spray function at any temperature to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases. 1 Make sure that there is water in the water tank. 2 Press the spray button several times to moisten the article to be ironed. Steam boost function A steam boost from the special Steam Tip soleplate helps remove stubborn creases. The steam boost enhances the distribution of steam into every part of your garment. The steam boost function can only be used at temperature settings between 3 and MAX. 1 Press and release the steam boost button. Vertical steam boost 1 You can also use the steam boost function when you hold the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc. Never direct the steam at people.

15 English 15 Drip stop This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low, to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens, you may hear a sound. Automatic shut-off function (specific types only) The automatic shut-off function automatically switches off the iron if it has not been moved for a while.,, The red auto-off light flashes to indicate that the iron has been switched off by the automatic shut-off function. To let the iron heat up again: 1 Pick up the iron or move it slightly.,, The red auto-off light goes out.,, If the temperature of the soleplate has dropped below the set ironing temperature, the amber temperature light goes on. 2 If the amber temperature light goes on after you have moved the iron, wait for it to go out before you start ironing. Note: If the amber temperature light does not go on after you move the iron, the soleplate still has the right temperature and the iron is ready for use.

16 16 English Cleaning and maintenance Cleaning 1 Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down. 2 Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent. To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate. 3 Clean the upper part of the iron with a damp cloth. 4 Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after you have rinsed it. Double-Active Calc System The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. This tablet is constantly active and does not need to be replaced. The Calc-Clean function removes the scale particles from the iron. Using the Calc-Clean function Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently. 1 Make sure the appliance is unplugged. 2 Set the steam control to position 0. 3 Fill the water tank to the MAX level.

17 Do not put vinegar or other descaling agents in the water tank. 4 Set the temperature dial to MAX. 5 Put the plug in an earthed wall socket. 6 Unplug the iron when the temperature light goes out. 7 Hold the iron over the sink, press and hold the Calc-Clean button and gently shake the iron to and fro.,, Steam and boiling water come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) are flushed out. 8 Release the Calc-Clean button as soon as all the water in the tank has been used up. 9 Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities. After the Calc-Clean process 1 Put the plug back into the wall socket and let the iron heat up to let the soleplate dry. 2 Unplug the iron when it has reached the set ironing temperature. 3 Move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate. 4 Let the iron cool down before you store it. Storage Downloaded from English 17 1 Set the steam control to position 0 and unplug the iron.

18 18 English 2 Empty the water tank. 3 Let the iron cool down in a safe place. 4 Wind the mains cord around the cord storage facility and fix it with the cord clip. 5 Store the iron on its heel in a dry and safe place. Heat-resistant protective cover (specific types only) You can store the iron on the heat-resistant protective cover immediately after ironing. It is not necessary to let the iron cool down first. Do not use the heat-resistant protective cover during ironing. 1 Wind the mains cord around the cord storage facility and fix it with the cord clip. 2 Put the iron on the heat-resistant protective cover.

19 English 19 Environment Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment. Guarantee and service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Troubleshooting If the appliance does not work or does not work properly, first check the list below. If the problem is not mentioned in this list, the appliance probably has a defect. In that case we advise you to take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service centre. Problem Possible cause Solution The iron is plugged in, but the soleplate is cold. There is a connection problem. The temperature dial is set to MIN. Check the mains cord, the plug and the wall socket. Set the temperature dial to the required position.

20 20 English Problem Possible cause Solution The iron does not produce any steam. The iron does not produce a steam boost. Water droplets drip onto the fabric during ironing. There is not enough water in the water tank. The steam control is set to position 0. The iron is not hot enough and/or the drip-stop function has been activated. You have used the steam boost function too often within a very short period. The iron is not hot enough. You have not closed the cap of the filling opening properly. Fill the water tank (see chapter Preparing for use, section Filling the water tank ). Set the steam control to a position between 1 and 6 (see chapter Using the appliance, section Steam ironing ). Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing ( 2 to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you start ironing. Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again. Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used ( 3 to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you use the steam boost function. Press the cap until you hear a click.

21 English 21 Problem Possible cause Solution Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored. Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing. You have put an additive in the water tank. The set temperature is too low for steam ironing. You have used the steam boost function at a temperature setting below 3. You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank. Hard water forms flakes inside the soleplate. Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank. Set a temperature of or 2 higher. Set the temperature dial to a setting between 3 and MAX. Empty the water tank. Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter Cleaning and maintenance, section Using the Calc-Clean function ).

22 22 English Problem Possible cause Solution The red light flashes (specific types only). The iron makes a humming sound. The humming sound stops, although the Ionic DeepSteam function is on. The automatic shut-off function has switched off the iron (see chapter Features, section Automatic shut-off function ). The Ionic DeepSteam function is on. The sound stopped because you placed the iron on its heel. Move the iron slightly to deactivate the automatic shut-off function. The red auto-off light goes out. If you hear the humming sound when you iron without steam, press the Ionic DeepSteam button to switch off the Ionic DeepSteam function. The Ionic DeepSteam function has no effect when you iron without steam. The humming sound resumes as soon as you continue to iron.

23 Deutsch 23 Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter registrieren. Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) 1 Spraydüse 2 Einfüllöffnung 3 Sprühtaste 4 Dampfregler 5 Dampfstoß-Taste 6 Taste für ionisierenden DeepSteam (nur GC4880, GC4875, GC4870) 7 Anzeige für ionisierenden DeepSteam (nur GC4880, GC4875, GC4870) 8 Temperaturregler 9 Gelbe Temperaturanzeige (alle Typen)/rote Kontrollanzeige der Abschaltautomatik (nur GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/ GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/ GC4851/ GC4850). 10 Netzkabel 11 Typenschild 12 Bügelsohle 13 Calc-Clean-Taste Ohne Abbildung: Hitzebeständige Unterlage (nur GC4880) Ohne Abbildung: Einfüllbecher Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

24 24 Deutsch Gefahr Tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser. Warnhinweis Überprüfen Sie, ob die Steckdose über die korrekte Stromstärke verfügt (16 A, abhängig vom Typ), bevor Sie das Gerät anschließen. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist oder wenn das Gerät heruntergefallen ist bzw. wenn Flüssigkeit aus dem Gerät austritt. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist. Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie das Netzkabel nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen. Verwenden Sie das Bügeleisen nur, wenn die häusliche Stromversorgung einer Stärke von 16 A entspricht. Es ist nicht gestattet, dieses

25 Bügeleisen zu verwenden, wenn die Stärke der Stromversorgung weniger als 16 A entspricht. Achtung Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf mögliche Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass Sie die heiße Bügelsohle nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Stellen Sie den Dampfregler auf 0, stellen Sie das Bügeleisen aufrecht und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Bügeln beenden, das Gerät reinigen, den Wasserbehälter füllen bzw. leeren oder den Raum - auch nur für kurze Zeit - verlassen. Verwenden Sie das Bügeleisen immer auf einer stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage. Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze noch andere Chemikalien in den Wassertank. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird. Vor dem ersten Gebrauch Downloaded from Deutsch 25 1 Entfernen Sie Aufkleber, Schutzfolie bzw. Plastikabdeckung von der Bügelsohle.

26 26 Deutsch 2 Spülen Sie den Einfüllbecher aus, und trocknen Sie ihn. Für den Gebrauch vorbereiten Den Wassertank füllen Zu verwendende Wasserart Sie können zum Füllen des Wasserbehälters normales Leitungswasser verwenden. Tipp: Wenn das Leitungswasser in Ihrer Gegend sehr hart ist, empfiehlt es sich, zu gleichen Teilen Leitungswasser und destilliertes Wasser zu verwenden. Verwenden Sie jedoch nicht ausschließlich destilliertes Wasser. 1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2 Stellen Sie den Dampfregler auf 0 (kein Dampf). 3 Öffnen Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung. 4 Halten Sie das Bügeleisen schräg, und füllen Sie den Wasserbehälter mithilfe des Einfüllbechers bis zur oberen Markierung mit Leitungswasser. Füllen Sie den Wasserbehälter nicht über die Markierung MAX hinaus. Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze noch andere Chemikalien in den Wassertank.

27 Deutsch 27 5 Schließen Sie die Verschlusskappe der Einfüllöffnung, bis sie hörbar einrastet. Temperatur und Dampfeinstellung wählen Temperatur- und Dampfeinstellungen Gewebeart Temperatureinstellung Dampfeinstellung Dampfstoß Ionisierende DeepSteam- Funktion (nur bestimmte Gerätetypen) Leinen MAX 5 bis 6 \ ja Baumwolle 3 3 bis 4 \ ja Wolle k.a. ja Seide 1 0 k.a. k.a. Synthetikfasern (z. B. Acryl, Nylon, Polyamid, Polyester) 1 0 k.a. k.a.

28 28 Deutsch 1 Nur bestimmte Gerätetypen: Entfernen Sie die hitzebeständige Unterlage. Lassen Sie die hitzebeständige Unterlage keinesfalls während des Bügelns an der Bügelsohle. 2 Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht. 3 Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur durch Drehen des Temperaturreglers ein (siehe Tabelle Temperatur- und Dampfeinstellungen ). Prüfen Sie das Etikett im Wäsche-/Kleidungsstück auf die Gewebeart. Wenn Sie nicht wissen, um welche Art von Gewebe es sich handelt, ermitteln Sie die richtige Temperatur durch Bügeln einer Stelle, die normalerweise nicht sichtbar ist. Bügeln Sie Seide, Wolle und Synthetikfasern von links (auf der Rückseite des Gewebes), damit keine glänzenden Stellen entstehen. Verwenden Sie nicht die Sprühfunktion, um Flecken zu vermeiden. Beginnen Sie stets mit den Textilien, die eine niedrige Temperatureinstellung erfordern, etwa mit synthetischen Stoffen. 4 Wählen Sie die empfohlene Dampfeinstellung (siehe Tabelle Temperatur- und Dampfeinstellungen ). Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass diese Einstellung zur gewählten Temperatur passt. 5 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

29 Deutsch 29,, Die gelbe Temperaturanzeige leuchtet auf. 6 Wenn die gelbe Temperaturanzeige erloschen ist, sollten Sie noch einen Moment warten, bis Sie mit dem Bügeln beginnen.,, Die Temperaturanzeige leuchtet während des Bügelns gelegentlich auf. Das Gerät benutzen Hinweis: Beim ersten Gebrauch gibt das Gerät möglicherweise etwas Rauch ab. Dies geht nach kurzer Zeit vorüber. Trockenbügeln 1 Stellen Sie den Dampfregler auf 0 (kein Dampf). 2 Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein (siehe Kapitel Für den Gebrauch vorbereiten, Abschnitt Temperatur und Dampfeinstellung wählen ). Dampfbügeln 1 Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Wasserbehälter befindet.

30 30 Deutsch 2 Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein (siehe Kapitel Für den Gebrauch vorbereiten, Abschnitt Temperatur und Dampfeinstellung wählen ). 3 Wählen Sie die empfohlene Dampfeinstellung (siehe Kapitel Für den Gebrauch vorbereiten, Abschnitt Temperatur und Dampfeinstellung wählen ). Hinweis: Das Gerät gibt Dampf ab, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dampfbügeln mit Dampfstoß 1 Halten Sie die Dampfstoß-Taste gedrückt, um einen Dampfstoß auszulösen. Bügeln mit ionisierender DeepSteam- Funktion (nur bestimmte Gerätetypen) Wenn Sie beim Dampfbügeln die ionisierende DeepSteam-Funktion aktivieren, wird ein feinerer Dampf als beim normalen Dampfbügeln erzeugt, der tiefer ins Gewebe eindringt, besonders in dicke Stoffe. Das erleichtert Ihnen das Ausbügeln hartnäckiger Falten. 1 Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Wasserbehälter befindet.

31 Deutsch 31 2 Stellen Sie die empfohlene Bügeltemperatur ein (siehe Kapitel Für den Gebrauch vorbereiten, Abschnitt Temperatur und Dampfeinstellung wählen ). 3 Wählen Sie die empfohlene Dampfeinstellung (siehe Kapitel Für den Gebrauch vorbereiten, Abschnitt Temperatur und Dampfeinstellung wählen ). 4 Drücken Sie einmal die Taste für ionisierenden DeepSteam, um die ionisierende DeepSteam- Funktion zu aktivieren.,, Die blaue Anzeige für ionisierende DeepSteam- Funktion leuchtet auf, und ein summendes Geräusch ertönt.,, Das Bügeleisen erzeugt jetzt einen ionisierenden Dampfstoß, der Ihnen das Ausbügeln hartnäckiger Falten erleichtert. 5 Drücken Sie erneut die Taste für ionisierenden DeepSteam, um die ionisierende DeepSteam- Funktion zu deaktivieren. Hinweis: Die ionisierende DeepSteam-Funktion wirkt nur in Kombination mit einer Dampf- und einer Temperatureinstellung zwischen 2 und MAX.

32 32 Deutsch Hinweis: Benutzen Sie die ionisierende DeepSteam- Funktion nicht, wenn Sie ohne Dampf und/oder bei niedriger Temperatur bügeln. Das Bügeleisen nimmt jedoch keinen Schaden, wenn die Funktion bei niedriger Bügeltemperatur ohne Dampf aktiviert bleibt. Hinweis: Der Ausstoß an ionisierendem DeepSteam- Dampf ist je nach Bügeltemperatur unterschiedlich stark. Produktmerkmale Sprühfunktion Sie können die Sprühfunktion bei jeder Temperatur verwenden, um das Wäschestück anzufeuchten. 1 Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Wasserbehälter befindet. 2 Betätigen Sie die Sprühtaste mehrmals, um das Wäsche-/Kleidungsstück anzufeuchten. Dampfstoß-Funktion Mit einem Dampfstoß aus der Bügelsohle mit aktiver Dampfspitze können Sie selbst hartnäckige Falten beseitigen, da der Dampf tief im Gewebe besser verteilt wird. Die Dampfstoßfunktion kann nur bei Temperaturen zwischen 3 und MAX genutzt werden. 1 Drücken Sie die Dampfstoß-Taste, und lassen Sie sie wieder los.

33 Deutsch 33 Vertikaler Dampfstoß 1 Sie können die Dampfstoß-Funktion auch verwenden, wenn Sie das Bügeleisen senkrecht halten. Diese Funktion eignet sich besonders zum Glätten hängender Kleidungsstücke und Textilien wie Gardinen, Vorhänge usw. Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen! Tropf-Stopp Dieses Bügeleisen ist mit einer Tropfschutzfunktion versehen: Bei zu niedrigen Temperaturen wird die Dampfproduktion automatisch gestoppt, damit kein Wasser aus der Bügelsohle tropft. Eventuell ist dabei ein Geräusch zu hören. Automatische Endabschaltung (nur bestimmte Typen) Die Abschaltautomatik schaltet das Bügeleisen automatisch aus, wenn es eine Zeit lang nicht bewegt wurde.,, Die rote Kontrollanzeige für die Abschaltautomatik blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Bügeleisen automatisch ausgeschaltet hat. So heizt sich das Bügeleisen wieder auf: 1 Heben Sie das Bügeleisen an, und bewegen Sie es leicht.,, Die rote Anzeige (AUTO/OFF) erlischt.,, Wenn die Temperatur der Bügelsohle unter die eingestellte Bügeltemperatur abgesunken ist, leuchtet die gelbe Temperaturanzeige auf.

34 34 Deutsch 2 Wenn die gelbe Temperaturanzeige nach dem Bewegen des Bügeleisens aufleuchtet, warten Sie, bis sie wieder erlischt, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen. Hinweis: Wenn die Temperaturanzeige nach dem Bewegen des Bügeleisens nicht aufleuchtet, hat die Bügelsohle noch die erforderliche Temperatur, und das Bügeleisen ist einsatzbereit. Reinigung und Pflege Reinigung 1 Stellen Sie den Dampfregler auf Position 0, trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen abkühlen. 2 Wischen Sie Kalkpartikel und andere Ablagerungen mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel von der Bügelsohle. Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollte sie nicht in Berührung mit Metallgegenständen kommen. Verwenden Sie zum Reinigen der Bügelsohle weder Scheuerschwämme noch Essig oder andere Chemikalien. 3 Reinigen Sie den oberen Teil des Bügeleisens mit einem feuchten Tuch. 4 Spülen Sie den Wasserbehälter regelmäßig mit klarem Wasser aus, und leeren Sie ihn anschließend.

35 Deutsch 35 Double Active-Kalksystem Die Anti-Kalk-Tablette verhindert, dass Kalkablagerungen die Dampfaustrittsdüsen verstopfen. Diese Tablette ist dauerhaft aktiv und muss nicht ausgetauscht werden. Mit der Calc-Clean-Funktion können die Kalkpartikel aus dem Bügeleisen entfernt werden. Verwendung der Calc-Clean Funktion Aktivieren Sie diese Funktion alle zwei Wochen, um das Bügeleisen zu entkalken. Wenn das Wasser an Ihrem Wohnort sehr hart ist (d. h. es treten beim Bügeln Kalkpartikel aus der Bügelsohle aus), sollten Sie die Calc-Clean-Funktion häufiger anwenden. 1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2 Stellen Sie den Dampfregler auf Position 0. 3 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX. Geben Sie keinen Essig oder andere Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter. 4 Stellen Sie den Temperaturregler auf MAX. 5 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. 6 Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, sobald die Temperaturanzeige erlischt. 7 Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. Halten Sie die Calc-Clean-Taste gedrückt. Schwenken Sie das Bügeleisen leicht hin und her.,, Es treten Dampf und kochendes Wasser aus der Bügelsohle aus. Verunreinigungen und Kalkpartikel werden, sofern vorhanden, herausgespült.

36 36 Deutsch 8 Lassen Sie die Calc-Clean-Taste los, sobald der Wasserbehälter vollständig leer ist. 9 Wiederholen Sie das Entkalken, wenn sich noch Kalkablagerungen im Bügeleisen befinden. Nach dem Entkalken 1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, lassen Sie das Bügeleisen aufheizen und die Bügelsohle trocknen. 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. 3 Führen Sie die Bügelsohle einige Male leicht über ein altes Tuch, um Wasserflecken von der Bügelsohle zu entfernen. 4 Lassen Sie das Bügeleisen abkühlen, bevor Sie es wegstellen. Aufbewahrung 1 Stellen Sie den Dampfregler auf 0, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 2 Leeren Sie den Wasserbehälter. 3 Lassen Sie das Bügeleisen an einem sichern Ort abkühlen. 4 Legen Sie das Kabel um die Kabelaufwicklung, und befestigen Sie es mit dem Kabelclip. 5 Bewahren Sie das Gerät aufrecht gestellt an einem sicheren und trockenen Ort auf.

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εναρξης

Οδηγός Γρήγορης Εναρξης GC990 Οδηγός Γρήγορης Εναρξης 3 4 5 Σιδέρωμα Φρεσκάρισμα με ατμό Φρεσκάρισμα Αυτόματος καθαρισμός αλάτων Αποθήκευση Πλήρης προβολή Γενική περιγραφή A A Άγκιστρο κρεμάστρας B Κουμπί φρεσκαρίσματος C Οπές

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 16 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS GC7430/02 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483626

Din brugermanual PHILIPS GC7430/02 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483626 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-7688 AC230V 50Hz - 2400W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

User manual GC9500 GC9200

User manual GC9500 GC9200 User manual GC9500 GC9200 1 4 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life.

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. 1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση της συσκευής την πρώτη φορά. Κρατείστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Η

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 53 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 53 Χειριστήρια... 53 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 53 Σίδερο οικιακής χρήσης... 53 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού GB GR INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON SDBK 2200 C3 STEAM IRON ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης DAMPFBÜGELEISEN. Bedienungsanleitung IAN 102540

STEAM IRON SDBK 2200 C3 STEAM IRON ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης DAMPFBÜGELEISEN. Bedienungsanleitung IAN 102540 STEAM IRON SDBK 2200 C3 STEAM IRON Operating instructions ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Οδηүίες χρήσης DAMPFBÜGELEISEN Bedienungsanleitung IAN 102540 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Diplomat DPL QH 6013

Diplomat DPL QH 6013 1 Diplomat DPL QH 6013 Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας και την σωστή χρήση της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα