Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) ΑΘΗΝΑ 15 Σεπτεµβρίου 2003 Το έργο χρηµατοδοτείται από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή 2 /78

3 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της από τον ν. 2773/1999 ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες Προσφορές, ενδεικτικού προϋπολογισµού ανώτατου ύψους επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ), πλέον ΦΠΑ 18% και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)». Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία πενήντα δύο ( 52 ) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθώς και ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες της ηµεδαπής και αλλοδαπής (εφεξής ο Προσφέρων), που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού και συναφών υπηρεσιών µε το αντικείµενο του έργου, διαθέτουν επαρκή εµπειρία στον τοµέα της ενέργειας και των αγορών του και οι οποίοι επιθυµούν να υποβάλλουν πλήρως δεσµευτικές Προσφορές για το ως άνω έργο. Προσφέροντες που επιθυµούν να υποβάλλουν προτάσεις πρέπει να διαθέτουν σηµαντική εξειδικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να διαθέτουν επαρκές εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό για το έργο. Οι Προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους το τµήµα του έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. Η παρούσα ιακήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα από το Π.. 346/1998 (ΦΕΚ Α 230), τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (Π.. 139/2001 ΦΕΚ Α 121) και συµπληρωµατικώς τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και το Π.. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266). Το έργο αυτό θα συγχρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». 1. Εισαγωγή 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε τον Ν.2773/1999 ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή µε αρµοδιότητες στο σύνολο του 3 /78

4 τοµέα της ενέργειας. Η ΡΑΕ, κατά την συνεδρίασή της την αποφάσισε την υλοποίηση του εν λόγω έργου, δεδοµένης της ένταξής του στο Ε.Π. «ΚτΠ», κατόπιν σύνταξης του σχετικού τεύχους διακήρυξης. 2. Επί του παρόντος διαγωνισµού εφαρµόζεται η ανοικτή διαδικασία κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής διακήρυξης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του Π.. 346/1998. Ενόψει τούτου και κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 1 Π.. 346/1998, οι προσφορές στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θα κατατεθούν µε τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας και κατά τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω, εντός προθεσµίας πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στo Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεδοµένου του γεγονότος ότι το παρόν έργο δεν είχε συµπεριληφθεί στην ενδεικτική ανακοίνωση την οποία δηµοσίευσε η ΡΑΕ στο Συµπλήρωµα Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του έτους. 3. Το παρόν έργο καλείται να επεκτείνει την υπάρχουσα αλλά και να αναπτύξει νέα υποδοµή και κατάλληλη οργάνωση ώστε η ΡΑΕ να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις του ρόλου της και να επιτύχει τους στόχους της. 2. Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία Ενεργειακού Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΕΟΠΣ), το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) να εκπληρώσει τους στόχους της και να συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, στη διαφάνεια, στην αντικειµενική και έγκυρη πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων (επενδυτών, καταναλωτών κλπ) για την αγορά ενέργειας, και στην εξυπηρέτηση του Πολίτη. Το Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) στοχεύει στην επέκταση της υπάρχουσας υποδοµής και δηµιουργία της απαραίτητης νέας υποδοµής και οργάνωσης ώστε να επιτευχθεί: (α) η αποτελεσµατική και έγκυρη συγκέντρωση, η επεξεργασία, η διαχείριση και η αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν στους τοµείς της ενέργειας και τις αντίστοιχες αγορές και (β) η παροχή πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες στο ενδιαφερόµενο κοινό µέσω κατάλληλα διαµορφωµένου δικτυακού τόπου καθώς και στις διοικητικές διαδικασίες για τις άδειες, τις τιµές, τα έργα και λοιπές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη του Ενεργειακού Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Έργο) αναλύεται στις ακόλουθες επιµέρους δράσεις: (α) Ηλεκτρονική ιαχείριση Πληροφορίας και Γνώσης της ΡΑΕ και (β) Ολοκλήρωση του όλου συστήµατος σε µορφή ικτυακής Πύλης (Portal) για την Ενέργεια, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες (one-stop-shop) σε όλους τους ενδιαφεροµένους για την Αγορά Ενέργειας. Αναλυτικότερα οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του έργου παρουσιάζονται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 4 /78

5 3. Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Μετά την έκδοση Κατακυρωτικής Απόφασης από τη ΡΑΕ, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός αποκλειστικής προθεσµίας που θέτει η ΡΑΕ, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συµβατικής αξίας του έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την ως άνω υπογραφή, η ΡΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ανακαλέσει την κατακυρωτική Απόφαση και να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε έτερο Προσφέροντα, σύµφωνα µε τον οριστικό Πίνακα Βαθµολογίας (Κεφάλαιο 12 της παρούσας). Η Σύµβαση αρχίζει να εκτελείται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η συνολική διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται ως εξής: α) Εντός χρονικού διαστήµατος 12 µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει το Έργο. β) Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ΡΑΕ όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι.. 4. Παραδοτέα και Χρονοδιάγραµµα Τα παραδοτέα του έργου καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του δίνονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 του Παραρτήµατος Ι, παρ. 1, 2, 6, 9, Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός του έργου δεν θα υπερβαίνει τις Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 18%, όπου αυτός προβλέπεται. 6. Αµοιβή Ο Ανάδοχος θα αµειφθεί τµηµατικά ως ακολούθως : 6.1 Ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας του έργου, καταβάλλεται ως προκαταβολή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όπου προβλέπεται, µε την υπογραφή της Σύµβασης και έναντι προσκόµισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής Προκαταβολής 6.2 Ποσοστό 15% της συµβατικής αξίας του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όπου προβλέπεται, καταβάλλεται µε την παράδοση της µελέτης συλλογής, κατηγοριοποίησης και οργάνωσης της πληροφορίας. 6.3 Ποσοστό 40% της συµβατικής αξίας του έργου καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του συνόλου των υποσυστηµάτων, την οργάνωση της πληροφορίας και των προβλεπόµενων διαδικασιών και τη σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Προµηθειών. 6.4 Ποσοστό 20% της συµβατικής αξίας του έργου καταβάλλεται µε το πέρας των ελέγχων και την έναρξη της περιόδου καλής λειτουργίας. 5 /78

6 6.5 Το υπόλοιπο 15% της συµβατικής αξίας του έργου, θα αποπληρωθεί σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής και την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 7. Τόπος και Χρόνος Υποβολής των προσφορών Οι Προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier) στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα. Οι Προσφορές παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Προµηθειών της ΡΑΕ. Ως ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των Προσφορών ορίζεται η 7η Νοεµβρίου 2003, ώρα 12:00 µ.µ. Οι Προσφορές που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα ανωτέρω λαµβάνονται υπόψη µόνον εάν παραληφθούν από την ΡΑΕ µέχρι την οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Προκειµένου για προσφορές που αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή ως παραλαβή για την κρίση του εµπροθέσµου λογίζεται η παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που παραλαµβάνονται µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, ακόµη και εάν ταχυδροµήθηκαν ή απεστάλησαν εγκαίρως, αλλά δεν παρελήφθησαν από την ΡΑΕ έως την ηµεροµηνία και ώρα λήξης της παράδοσης των προσφορών. 8. Παραλαβή ιακήρυξης Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει το τεύχος της παρούσας διακήρυξης από τα γραφεία της ΡΑΕ στην διεύθυνση, Πανεπιστηµίου 69 &Αιόλου, Αθήνα, 1 ος όροφος, τις εργάσιµες ηµέρες και µεταξύ των ωρών 10:00 έως 14:00. Πλήρες αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης είναι διαθέσιµο από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ: 9. Παροχή ιευκρινήσεων Οι προσφέροντες µπορούν να ζητήσουν γραπτώς µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέχρι τριάντα (30) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η Αρχή θα αποστείλει εντός ευλόγου χρόνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών κοινή έγγραφη απάντηση (µέσω επιστολής ή τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) σε σχέση µε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και προς όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης. Η Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που υποβάλλονται προφορικά. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό διεξάγεται εγγράφως. 6 /78

7 10. Χρονική Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11. Φάκελοι Προσφορών Όλες οι Προσφορές κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου Αναδόχου και την ένδειξη: Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών για το έργο «Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα». Ο Φάκελος κάθε Προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: Φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Ο συγκεκριµένος φάκελος υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο. Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο συγκεκριµένος φάκελος υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο και ένα (1) αντίγραφο. Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο συγκεκριµένος φάκελος υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο και ένα (1) αντίγραφο 11.1 Φάκελος ικαιολογητικών Προκειµένου να διαπιστωθούν τα τυπικά προσόντα αλλά και η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και γενικότερη οικονοµική τους κατάσταση καθώς και οι τεχνικές τους ικανότητες, οι συµµετέχοντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά: (1) Συνοδευτική Επιστολή (2) Φύλλο Αναγνώρισης του Υποψηφίου, το οποίο θα φέρει πληροφορίες σχετικά µε το Όνοµα/ Επωνυµία, τη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ, καθώς επίσης και τη νοµική φύση και τον Α.Φ.Μ. του Προσφέροντος. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Νοµιµοποιητικά έγγραφα υποψηφίου (π.χ καταστατικό). (5) Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική κατάστασή τους. (6) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, απαιτείται έγγραφο σύστασης και σε περίπτωση υποβολής της πρότασης από πρόσωπο που χρησιµοποιεί υπεργολάβους ή συνεργάτες έγγραφη συµφωνία συνεργασίας. Τα δικαιολογητικά των ως άνω 7 /78

8 στοιχείων (3) έως (5) απαιτούνται µόνο για το πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση και σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης. (7) Ειδικά για τις Ελληνικές Ανώνυµες εταιρίες, σύµφωνα µε το Ν.3021/2002, καθώς και σύµφωνα µε τους Ν.2328/1995, Ν.2372/1996 & Ν.2414/1996 παρακάτω δικαιολογητικά: (α) (β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου την εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές αυτής, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές και προκειµένου για εταιρίες, των οποίων οι µετοχές ήταν στο παρελθόν ανώνυµες, βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει, ότι κατά την ηµέρα της υποβολής προσφοράς, έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρίας το πολύ πέντε ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην ίδια κατάσταση, πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά κατά κατηγορία των τυχόν µετόχων που στερούνται δικαιωµάτων παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων καθώς επίσης και αναφορά του αριθµού της πράξης θεώρησης του βιβλίου µετόχων από την αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. (γ) Αν οι µέτοχοι της εταιρίας, είναι ανώνυµες εταιρίες των οποίων κατά την υποβολή της προσφοράς κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι τελικοί µέτοχοι µέχρι φυσικού προσώπου, θα πρέπει να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε την οποία ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της, να βεβαιώνει ότι η εταιρία έχει προσκαλέσει τις ανώνυµες εταιρίες- µέτοχους αυτής, µε συστηµένη επιστολή, να της παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό των µετόχων αυτών καθώς και το ότι ανακοίνωσε τις συνέπειές της µη συµµόρφωσής τους µε αυτήν την υποχρέωση. (8) Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους 5% της συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας - συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο και στους λοιπούς Προσφέροντες εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης από τον Ανάδοχο, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της ισχύος του χρόνου της προσφοράς και να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 8 /78

9 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της ιακήρυξης. Ο επιλεγείς θα κληθεί στη συνέχεια να υποβάλει τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ίση µε το 10% του προϋπολογιζόµενου κόστους του έργου για την Καλή Εκτέλεση των υπηρεσιών του, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ όπου προβλέπεται. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δυο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την πλήρη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. Για την καταβολή της προκαταβολής όπως ορίζεται υπό στοιχείο 6 της παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή προκαταβολής ύψους 10% της αξίας της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί µε την καταβολή της µε στοιχείο 6.4 αµοιβής. (9) ηλώσεις αναφορικά µε την εµπειρία και υποδοµή του Προσφέροντος, Στοιχεία Εµπειρίας, Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής : (α) Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Προσφέροντος: αντικείµενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο. (β) Λεπτοµερής περιγραφή της πρότερης εµπειρίας του Προσφέροντος, ειδικά συστάσεις για προηγούµενη εµπειρία παροχής υπηρεσιών Συµβούλου στο αντικείµενο του παρόντος έργου. Κατάλογος εταιρειών (ΝΠ ή ΝΠΙ ) στον οποίο να αναφέρονται παρόµοια έργα που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο και οι παραλήπτες αυτών και περιγραφή των σχετικών έργων και του ρόλου που είχε ο Προσφέρων. (γ) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 ή ισοδύναµο ή καλύτερο για τις σχετικές υπηρεσίες µε το έργο και τη διασφάλιση (δ) ποιότητας που εφαρµόζει. Ειδικότερα, για την εκτίµηση της επάρκειας του Συµβούλου, θα πρέπει επιπλέον να προσκοµισθούν δικαιολογητικά και συστάσεις που να αποδεικνύουν επαρκή εµπειρία του Προσφέροντος στον τοµέα της ενέργειακής και ρυθµιστικής πολιτικής και ανάλυσης, µε έµφαση ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν την εκτίµηση, συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών σχετικών µε τον τοµέα της Ενέργειας και τις αγορές της. (10) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του Προσφέροντος για το συγκεκριµένο έργο. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του. 9 /78

10 11.2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, υποχρεωτικά θα διακρίνεται στα εξής τµήµατα: ΤΜΗΜΑ Α Συνοπτική περιγραφή, Επιχειρησιακή προσέγγιση στο έργο. ΤΜΗΜΑ Β Προσφερόµενες Υπηρεσίες και Προϊόντα. ΤΜΗΜΑ Γ Στοιχεία οµάδας έργου του Αναδόχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (προαιρετική προσκόµιση τυχόν συµπληρωµατικών τεχνικών στοιχείων). Εάν ο προσφέρων επιθυµεί να υποβάλλει συµπληρωµατικά τεχνικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της τεχνικής προσφοράς, τότε αυτά τοποθετούνται σε ιδιαίτερο φάκελο ή φακέλους, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος φέρει και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Το παράρτηµα υποβάλλεται σε τόσα αντίγραφα όσα και η τεχνική προσφορά Τµήµα Α Στο τµήµα αυτό, µε τίτλο «Συνοπτική Περιγραφή Επιχειρησιακή προσέγγιση στο έργο», ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρουσιάζει µία συνοπτική περιγραφή της λύσης που προτείνει. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής παρουσίαση της κατανόησης του έργου από πλευράς Προσφέροντος, συµπεριλαµβανόµενης της προτεινόµενης γενικής µεθοδολογικής προσέγγισης µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιεχόµενο του συστήµατος σχετικά µε τον τοµέα της ενέργειας και των αγορών του. περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, ανά Εργασία, της αντίστοιχης µεθοδολογίας και προτεινόµενων διαδικασιών αναγνώρισης, συλλογής και επεξεργασίας περιεχοµένου και λειτουργιών του προτεινόµενου συστήµατος. η ακολουθούµενη αρχιτεκτονική και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα της πρότασής του Προσφέροντος. Επιπρόσθετα, υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει εν συντοµία να παρουσιάσει τον τρόπο αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάµεσα στα αυτόνοµα Υποσυστήµατα του έργου. Όπου υπάρχουν συσχετίσεις ή σχέσεις προτεραιότητας για την επίτευξη της τελικής λύσης θα πρέπει να παρουσιαστούν. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει επίκαιρα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά που διαθέτει (τεχνικά στοιχεία, υποδοµές, συνεργασίες) καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία για την εµπειρία, τη τεχνογνωσία που διαθέτει στην εκτέλεση παρόµοιων έργων και ειδικά όσο αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο συνολικά και ειδικά για το έργο. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθούν συνολικά οι οµάδες υλοποίησης έργου και ο τρόπος διαχείρισης του έργου, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις αυτών. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή µηχανισµών και δοµών όπως πιστοποίηση προσωπικού και υπηρεσιών σε θέµατα που εµπλέκονται άµεσα στην υλοποίηση του έργου. Επίσης, υποχρεωτικά θα αναπτύξει επιχειρησιακή λειτουργική προσέγγιση στο έργο. 10/78

11 Τέλος το Τµήµα Α θα ολοκληρώνεται µε την παράθεση όλων των πινάκων οικονοµικής προσφοράς χωρίς προφανώς να αναφερθεί κανένα από τα στοιχεία κόστους, µε στόχο την σαφέστερη περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών και προϊόντων όσο αφορά τις ποσότητες Τµήµα Β Στο ΤΜΗΜΑ Β µε τίτλο «Προσφερόµενες Υπηρεσίες και Προϊόντα» της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου θα περιέχει κατ ελάχιστο και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης: αναλυτική παρουσίαση των ακολουθούµενων µεθοδολογιών για τη διαχείριση του έργου, τη παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη του λογισµικού, τη διαχείριση κινδύνων και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Επίσης στο ίδιο µέρος αναπτύσσονται οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας, και η αντιµετώπιση των απαιτήσεων της διακήρυξης συνοπτικά, όπως αυτές εµφανίζονται στους πίνακες συµµόρφωσης. Στο ίδιο µέρος θα υπάρχουν οι «Πίνακες Συµµόρφωσης Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων» όπου και θα αναπτύσσονται οι συµπληρωµένοι πίνακες συµµόρφωσης των Τεχνικών και Λειτουργικών απαιτήσεων του έργου. Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συµπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο µε αποκλειστική ευθύνη του, οι πίνακες της διακήρυξης όπως ακριβώς καταγράφονται στο αναπόσπαστο ΜΕΡΟΣ Β της διακήρυξης. Επειδή ο εν λόγω διαγωνισµός αφορά την παροχή υπηρεσιών, οι Πίνακες Συµµόρφωσης περιγράφουν κατά περίπτωση τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές προδιαγραφές των απαιτούµενων υπηρεσιών Τµήµα Γ Στο ΤΜΗΜΑ Γ της τεχνικής προσφοράς επίσης, θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία για το χρονοδιάγραµµα, την οµάδα έργου και τα ενδεικτικά βιογραφικά σηµειώµατα. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο υποψήφιος Ανάδοχος δικαιούται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία που επιθυµεί ώστε να τεκµηριώσει επαρκώς την τεχνική του προσφορά. Ως τέτοια θεωρούνται σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, παρουσιάσεις και άλλο υλικό τεχνικής τεκµηρίωσης. Τεχνική προσφορά η οποία δεν διαθέτει την ως άνω προδιαγεγραµµένη δοµή συνδυασµένη µε αυτή που αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας ιακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Στο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά µε ξεχωριστή ένδειξη του κόστους ταξιδιών. Στο φάκελο αυτό, πέραν του συνολικού τιµήµατος της οικονοµικής προσφοράς ως άνω, θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου: Ετήσιο κόστος συντήρησης Κόστος µεταφοράς σε άλλο υλικό ή και λειτουργικό 11/78

12 Καθεστώς αδειοδότησης (licensing scheme) του προσφερόµενου λογισµικού, και όπου αυτό είναι σχετικό, και σε επίπεδο λειτουργικού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν βαθµολογήσιµα µεγέθη και συνεκτιµώνται µε τον προϋπολογισµό του έργου ως συνολικό ανηγµένο κόστος της προσφοράς. 12. ιαδικασία διεξαγωγής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών (1) Ο διαγωνισµός διενεργείται από Επιτροπή Προµηθειών η οποία ορίζεται µε Aπόφαση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προµηθειών κατακυρώνει τον διαγωνισµό. (2) Η αποσφράγιση των Προσφορών (Φάκελος ικαιολογητικών, µόνο) θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΡΑΕ την ηµεροµηνία και ώρα η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσης. (3) Εάν λείπει κάποιος από τους φακέλους του Κεφαλαίου 11 της παρούσας, ο Φάκελος Προσφορών κρίνεται από την Επιτροπή Προµηθειών µη αποδεκτός και επιστρέφεται στον Προσφέροντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιµέρους Φάκελος. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής Προµηθειών δεν χωρεί ένσταση. Εάν οι ενδιαφερόµενοι δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα ικαστήρια, τότε οι Φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. (4) Η Επιτροπή Προµηθειών ανοίγει τους Φακέλους ικαιολογητικών των Προσφορών και κρίνει εάν για κάθε ένα από αυτούς πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος. Στην περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί στον Φάκελο ικαιολογητικών ή είναι ελλιπή, η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να καλέσει τον Προσφέροντα, του οποίου ο Φάκελος ικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήµατος όχι µεγαλυτέρου των τεσσάρων (4) επιπλέον ωρών τα σχετικά δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Επιτροπή Προµηθειών εισηγείται προς τη ΡΑΕ ως προς την πληρότητα ή µη των Φακέλων ικαιολογητικών. Η ΡΑΕ αποφασίζει επί του θέµατος. (5) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στον έλεγχο των ηλώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο σηµείο (9) του Κεφαλαίου της παρούσης, και εισηγείται προς την ΡΑΕ την επί της ουσίας αποδοχή ή µη των ηλώσεων αυτών. Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει εάν οι ηλώσεις είναι αποδεκτές ή µη. (6) Οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσοφοράς των Προσφορών που κρίθηκαν µη αποδεκτοί παραµένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται κατά οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και επιστρέφονται στους Προσφέροντες µετά το τέλος της διαδικασίας. (7) Η Επιτροπή Προµηθειών συνεχίζει, µετά από την απόφαση της ΡΑΕ περί της αποδοχής των Φακέλων ικαιολογητικών, µε το άνοιγµα των Τεχνικών Προσφορών. Οι προεπιλέγεντες κατά τα ως άνω προσφέροντες καλούνται να προσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα για την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών. 12/78

13 (8) Κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Προµηθειών µπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να αναλύσουν παρουσιάσουν το περιεχόµενο της προσφοράς τους σύµφωνα µε όρους, προϋποθέσεις και περιεχόµενα που έχει ορίσει η Επιτροπή και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της. Επίσης, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει και επίδειξη κλίµακας (demo) της λύσης και της προσέγγισης του έργου ή των εφαρµογών ή των υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα ενηµερώσει µε σχετικό έγγραφο τους προσφέροντες για τις λεπτοµέρειες της παρουσίασης ή της κλίµακας επίδειξης, το τόπο, το χρόνο και θα διαθέσει εύλογο χρονικό διάστηµα για την προετοιµασία του προσφέροντος. Εάν κάποιος υποψήφιος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση η προσφορά του αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. (9) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Προµηθειών καταρτίζει Πίνακα Βαθµολογίας των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και εισηγείται σχετικά προς την ΡΑΕ. Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει εάν οι Τεχνικές Προσφορές είναι αποδεκτές ή µη. (10) Οι προεπιλέγεντες κατά τα ως άνω προσφέροντες καλούνται να προσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα για την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών. (11) Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (Τεχνικής και Οικονοµικής) η Επιτροπή Προµηθειών συντάσσει Πόρισµα και εισηγείται στη ΡΑΕ τον Πίνακα Τελικής Βαθµολογίας και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή της στους Προσφέροντες. (12) εν επιτρέπεται ουδεµία διόρθωση των φακέλων των Προσφορών. Μετά την κατάθεση των Προσφορών διορθώσεις ή καταθέσεις αντιπροσφορών δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές µε, κατά την κρίση της Επιτροπής, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση. 13. Αξιολόγηση Προσφορών Για την επιλογή του αναδόχου διεξάγεται αξιολόγηση, αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς, µε βάση τα τεχνικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες σύµφωνα µε του όρους του διαγωνισµού. Συνδυαστικά η Επιτροπή λαµβάνει υπ όψη της και την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των προσφεροµένων υλικών και υπηρεσιών βάση των τεχνικών απαιτήσεων της διακήρυξης. Επιπλέον την καταλληλότητα των προσφεροµένων υλικών και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του σκοπού που προορίζεται καθώς και την οµοιογένεια του υλικού και των υπηρεσιών µε αυτά που ήδη χρησιµοποιούνται από την Αρχή. Τέλος η Επιτροπή λαµβάνει υπ όψη για τη διαµόρφωση της κατάταξης της τεχνικής προσφοράς και άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Αρχής καθώς και τα πλεονεκτήµατα που επιτυγχάνονται χάρη στη µέθοδο κατασκευής ή υλοποίησης της πρότασης ή τις τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες ή την πρωτοτυπία της µελέτης του. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι ή υποχρεωτικοί, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις αποκλίσεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 13/78

14 13.1 Τεχνική Αξιολόγηση Ακολούθως η Επιτροπή κατά τη κρίση της, βαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές σύµφωνα µε τα ακόλουθα. Η Τεχνική βαθµολογία Β κάθε προσφοράς ορίζεται από τον τύπο: Β = Σ Β j όπου: j = 1,2,3,4 (αριθµός Οµάδων, αντιστοιχεί στις Οµάδες Κριτηρίων Α έως και που παρουσιάζονται στη συνέχεια) Β j = ο τελικός βαθµός της οµάδας Επειδή κάθε οµάδα αποτελείται από επί µέρους κριτήρια /τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία βαθµολογούνται χωριστά, µε εύρος βαθµολογίας 80 έως 120 µονάδες και έχουν επί µέρους συντελεστές βαρύτητας, ο τελικός βαθµός της οµάδας, Βj, προσδιορίζεται από τον τύπο: ν Β j = λ j * Σ (σ i * β i ) i=1 όπου: λ j = ο συντελεστής βαρύτητας της κάθε οµάδας i = 1, 2,, ν (πλήθος επιµέρους κριτηρίων κάθε οµάδας) σ i = ο επί µέρους συντελεστής βαρύτητας της κάθε οµάδας για το κριτήριο i β i = ο βαθµός για το κριτήριο i της κάθε οµάδας µε εύρος βαθµολογίας 80 έως 120 µονάδες. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε βάση τον τα κριτήρια και το σχετικό πίνακα που εµφαίνεται στη σχετική παράγραφο. Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολόγησης, βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές ή που προσφέρονται οι ελάχιστες απαιτούµενες υπηρεσίες ή που η εταιρία υποψήφια Ανάδοχος πληροί τα ελάχιστα προσόντα. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, που οι προσφορές περιλαµβάνουν επιπλέον υπηρεσίες ή ποιότητα υπηρεσιών που ενισχύουν το έργο, ή που περιλαµβάνουν ιδιαίτερες τεχνικές ευνοϊκές για την Αρχή. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Οι βαθµοί εκφράζονται µόνο µε ακέραια ψηφία. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των οµάδων. 14/78

15 Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών των εταιριών, διακρίνονται σε τρεις Οµάδες (Οµάδες Α, Β, Γ, ) οι οποίες διαθέτουν επιµέρους κριτήρια και συντελεστές, σε όλα τα πεδία του έργου, ώστε η ΡΑΕ µε την Επιτροπή Προµηθειών να δύναται να εξετάζει συνολικά αλλά και ειδικά τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των προσφορών, αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: Συντελεστές Κριτήρια Αξιολόγησης οµάδας ΣΟ ΟΜΑ Α Α Κριτήριο Μεθοδολογίας και Οργάνωσης του λ 1 30% Έργου Κατανόηση απαιτήσεων του Έργου, ποιότητα και επάρκεια της προτεινόµενης µεθοδολογίας Επιµέρους Συντελεστές Υποοµάδας σ i σ % Σαφήνεια περιγραφόµενων εργασιών και σαφής περιγραφή των παραδοτέων του σ % έργου Βαθµός συνεργασίας µεταξύ της Οµάδας Έργου και του προσωπικού της ΡΑΕ σ % ΟΜΑ Α Β Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης λ 2 40% Ολοκλήρωση, αξιοποίηση υφιστάµενων ψηφιακών δεδοµένων και υποδοµών. σ % Προδιαγραφές Λογισµικού, πληρότητα µε τις προδιαγραφές, λειτουργικές ικανότητες, σ % οµοιοµορφία. Ποιότητα προσφερόµενου λογισµικού, ολοκλήρωση, αξιοπιστία λειτουργίας. σ % Υπάρχουσες εγκαταστάσεις βασιζόµενες στην προτεινόµενη λύση, αξιοποίηση σ % ικανοτήτων ή και υφιστάµενης υποδοµής. Επεκτασιµότητα Λύσης, ποιοτικά χαρακτηριστικά, τεχνολογική πρωτοπορία, σ % ευελιξία εφαρµογής και εκµετάλλευσης. ΟΜΑ Α Γ Συνολική Αρχιτεκτονική / Οργάνωση του έργου, Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης, λ 3 10% Ολοκλήρωση της λύσης Οργάνωση και παρακολούθηση του έργου, Χρονοδιάγραµµα. σ % Συνολική αρχιτεκτονική, µεθοδολογία προσέγγισης, ολοκλήρωση σ % 15/78

16 ΟΜΑ Α Επάρκεια και προσόντα της προτεινόµενης Οµάδας Έργου του Αναδόχου. λ 4 20% Επάρκεια οµάδας έργου (οργάνωση, ειδικότητες και χρόνος στο έργο) σε σχέση µε το οργανωτικό σχήµα και την κάλυψη όλων των θεµατικών περιοχών του Έργου Ποιότητα του προσωπικού της οµάδας έργου (εµπειρία, γνωσιολογικό επίπεδο, πιστοποιήσεις από κατασκευαστικούς οίκους). Ποιότητα και πληρότητα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της οµάδας έργου. Ποιότητα και πληρότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης, µεταφοράς τεχνογνωσίας. σ % σ % σ % σ % Σύνολο 100% 13.2 Οικονοµική Αξιολόγηση Για την βαθµολόγηση στο πλαίσιο της οικονοµικής αξιολόγησης λαµβάνεται το συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ταξιδιών και µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε συνολική τιµή µικρότερη από το ογδόντα τοις εκατό του συνολικού προϋπολογισµού του έργου εφόσον η έκπτωση που προσφέρεται δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. Για κάθε Προσφορά, ο Συνολικός Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: ΣΒΟΠ i = K min /K i. όπου: K min Κ i Το συνολικό ανηγµένο κόστος της προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή (ελάχιστη τιµή) Το συνολικό ανηγµένο κόστος της προσφοράς i 16/78

17 13.3 Τελική Βαθµολογία Προσφορών Το κριτήριο για τη τελική επιλογή του αναδόχου είναι η οικονοµικά συµφερότερη προσφορά, οπότε αξιολογούνται : (α) Κ = Συνολικό Κόστος. (β) Β = Βαθµολογία της προσφοράς, (η οποία αποτελεί το σταθµισµένο άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης, όπως καταγράφονται παρακάτω). Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον ακόλουθο τύπο: ΤΒΠ i = 0,8 * ( Β i / Β max ) + 0,2 * (K min /K i ). όπου: ΤΒΠ i ο Τελικός Βαθµός της Προσφοράς i του υποψήφιου αναδόχου. Β max η βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη προσφορά (µέγιστη βαθµολογία) Β i η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς i Kmin Το συνολικό ανοιγµένο κόστος της προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή (ελάχιστη τιµή) Κi Το συνολικό ανηγµένο κόστος της προσφοράς i Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µεγαλύτερο ΤΒΠ. Ο υπολογισµός του ΤΒΠ θα γίνει µέχρι τα τέσσερα (4) πρώτα δεκαδικά ψηφία. 14. Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κρίνει τις Προσφορές ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές τεχνικά διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει, τροποποιήσει, ή να αναβάλει το διαγωνισµό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς υποχρέωση έναντι παντός. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α. Απόρριψη και απώλεια κάθε δικαιώµατος για συµµετοχή και κατακύρωση. β. Κατάπτωση µερική ή ολική της εγγύησης συµµετοχής χωρίς, άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 17/78

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Η ΡΑΕ που συστήθηκε µε τις διατάξεις του νόµου 2773/1999, οι οποίες τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόµου 2837/2000, είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει αρµοδιότητες εποπτείας, ελέγχου και ρύθµισης της εφαρµογής των κανόνων της αγοράς ενέργειας καθώς και γνωµοδοτικές και εισηγητικές αρµοδιότητες στον τοµέα της ενέργειας. ηµιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 96/92 της Ε.Ε. για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι αρµοδιότητες της συνδυάζονται µε την πολιτική του εκσυγχρονισµού και της απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα. Στόχος της ΡΑΕ είναι να προάγει τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό στην αγορά ενέργειας µε σκοπό να εξυπηρετηθεί σε τελευταία ανάλυση αποτελεσµατικότερα και οικονοµικότερα ο καταναλωτής (ιδιώτης και επιχείρηση) συµβάλλοντας ταυτόχρονα ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στη βιωσιµότητα της µικρής και µεσαίας επιχείρησης. Τελικός σκοπός, εποµένως της ΡΑΕ είναι η προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή ενέργειας (ιδιώτη και επιχείρησης) και του δηµοσίου συµφέροντος (περιφέρειες, αξιοπιστία τροφοδοσίας, περιβάλλον, ποιότητα υπηρεσιών). Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η ΡΑΕ φροντίζει για τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των προµηθευτών ενέργειας και την οργάνωση της αγοράς µε τρόπο συµβατό µε τους στρατηγικούς στόχους της ανάπτυξης, όπως η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια, νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, νέες τεχνολογίες, επέκταση των αγορών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και την ΕΕ, µείωση του κόστους, υγιής χρηµατοδότηση, προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ ως ανεξάρτητη αρχή αναλαµβάνει πολλαπλούς ρόλους. Καταρχήν, ρυθµίζει την εφαρµογή των κωδίκων και των κανονισµών της αγοράς ενέργειας, γνωµοδοτεί και εισηγείται κανονιστικές διατάξεις και διοικητικές αποφάσεις σχετικές µε τις άδειες των ενεργειακών επιχειρήσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για την προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και του δηµοσίου συµφέροντος, ασκεί έλεγχο στην αγορά, στον ανταγωνισµό και στις τιµές, επιβλέπει τη λειτουργία των συστηµάτων προµήθειας ενέργειας, µεριµνά ώστε να διασφαλιστεί µακροχρόνια επάρκεια και αξιοπιστία, και αναλύει την πολιτική και στρατηγική στην ενέργεια. Επιπρόσθετα, ελέγχει και παρακολουθεί την εφαρµογή του νόµου, τους όρους των αδειών και µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµα. Ακόµη, επιδιώκοντας να συµβάλλει στη διαφάνεια στο συγκεκριµένο χώρο παρέχει πληροφόρηση σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και αναπτύσσει διάλογο για ζητήµατα της ενέργειας µε τους αρµόδιους φορείς. Τέλος, ως Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή συνεργάζεται µε αντίστοιχους φορείς σε διεθνές επίπεδο και αναπτύσσει συνεργασίες προκειµένου να διερευνηθούν και επιλυθούν κοινά προβλήµατα, να χαραχθεί κοινή 18/78

19 στρατηγική σε υπερεθνικό επίπεδο και εκπροσωπεί τη χώρα σε θέµατα εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την αγορά ενέργειας. Συµπληρωµατικά, η ΡΑΕ δύναται να διεξάγει σύµφωνα µε τον νόµο διαιτησίες. Το παρόν έργο καλείται να επεκτείνει την υπάρχουσα αλλά και να αναπτύξει νέα υποδοµή και κατάλληλη οργάνωση ώστε η ΡΑΕ να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις του ρόλου της και να επιτύχει τους στόχους της. 19/78

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΈΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων συστηµάτων πληροφορικής µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η δηµιουργία του «Ενεργειακού Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΕΟΠΣ)» για τη χώρα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) να εκπληρώσει τους στόχους της και να συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, στη διαφάνεια, στην αντικειµενική και έγκυρη πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων (επενδυτών, καταναλωτών κλπ) για την αγορά ενέργειας, και στην εξυπηρέτηση του Πολίτη. Το ΕΟΠΣ φιλοδοξεί να προσφέρει: Ποιοτική αναβάθµιση και επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς επενδυτές, καταναλωτές (χωρίς επιβάρυνση) και εν γένει της διοικητικής διαδικασίας. Ταχύτατη µετάδοση των επεξεργασµένων πληροφοριών Πρόσβαση σε περισσότερες πηγές σχετικές µε θέµατα του τοµέα της Ενέργειας, ταχύτερα και ασφαλέστερα Αποτελεσµατική διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών ενηµέρωσης και διοίκησης. Ανάπτυξη, διαχείριση, τροφοδότηση και εκµετάλλευση τράπεζας πληροφοριών και γνώσεων για την εσωτερική υποστήριξη του έργου της ΡΑΕ καθώς και για εξωτερική χρήση (Υπουργεία, µέσα ενηµέρωσης, φορείς, κοινό). Βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και εγγύηση για την εγκυρότητα και αντικειµενικότητά της Ταχύτερη, οικονοµικότερη και αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µε συνεργαζόµενους φορείς και οργανισµούς. Σε πρώτη φάση το έργο θα καλύπτει ένα αρκετά µεγάλο εύρος υπηρεσιών που αναµένεται να επεκταθούν στο µέλλον ώστε να καλύψουν το σύνολο των αναγκών και να καταστήσουν το προτεινόµενο έργο σηµείο αναφοράς για την Ενέργεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια που καταβάλλει τόσο Η ΡΑΕ, όσο και οι υπόλοιποι φορείς τις ηµόσιας ιοίκησης, για βελτίωση της λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και στους Πολίτες. 20 / 78

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα