23717/ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/ ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής της πράξης Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων». Στο Σχηματάρι την 10 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν έξι μέλη: Παρόντες Απόντες 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος) 1. Αναστασίου Ιωάννης 2.- Γκίνης Ιωάννης 3.- Κόκκαλης Γεώργιος 4.- Κουρουτός Μιχαήλ 5.- Πέτρου Χρήστος (Αναπληρωματικό μέλος) 6.- Χρήστου Γεώργιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (2ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, εξαιτίας του επείγοντος, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι: Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε την από 09/12/2014 τεχνική έκθεση η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής της πράξης «Βιοκλιματική ανάπλαση Οινοφύτων». Η τεχνική περιγραφή έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΑ Ο Δήμος Τανάγρας είναι δικαιούχος, σύμφωνα με την υπάριθμ. Πρωτ.724 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ// (ΑΔΑ ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-ΔΩ0) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ της Πράξης «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων», με κωδικό MIS που είναι ενταγμένη στο Άξονα Προτεραιότητας «01-Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ». 1

2 Το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ &ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» αποτελεί το Υποέργο 4 της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» και θα βαρύνει τις πιστώσεις αυτής ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ ), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «01-Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ». ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Το αντικείμενο της υπηρεσίας του Υποέργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» είναι η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών ολοκληρωμένου επικοινωνιακού σχεδίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Υλοποίησης τη Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την δημιουργία, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού, καταχωρήσεις άρθρων στο τύπο και τη δημιουργία ιστοσελίδας, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2014 του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο ανάθεσης της υπηρεσίας συνίσταται στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών ολοκληρωμένου επικοινωνιακού σχεδίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Υλοποίησης τη Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». Τα παραδοτέα του αναδόχου για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα είναι: I. Διαφημιστική υποστήριξη των ενεργειών του Υποέργου και αποτύπωση των ενεργειών σε ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σχέδιο. II. Σχεδιασμό του υλικού ενημέρωσης και προβολής της Πράξης (φυλλάδια) III. Δημιουργία και καταχώρηση άρθρων στο τοπικό Τύπο IV. Δημιουργία ιστοσελίδας με σκοπό την προβολή της Πράξης V. Πρόβλεψη πιθανόν διορθωτικών ενεργειών VI. Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αναλυτικότερα, οι επιμέρους δράσεις και τα παραδοτέα παρουσιάζονται στα ακόλουθα Άρθρα. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την άρτια επιστημονική και τεχνική επάρκεια των παραδοτέων αυτών καθώς και την αποστολή δειγμάτων από τα παραγόμενα αντικείμενα, ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου στον ΕΦΔ/ΚΑΠΕ. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η παρούσα ενότητα περιγράφει την Επικοινωνιακή Στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τις δράσεις δημοσιότητας της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» όπως αυτή αναλύεται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Η επικοινωνία θα είναι ολοκληρωμένη, με δημιουργία και παραγωγή 2

3 έντυπου υλικού, προώθηση του υλικού αλλά και με εξειδικευμένες δράσεις όπως καταχωρήσεις άρθρων στο τοπικό Τύπο. Οι διάφορες Δράσεις του Υποέργου θα ακολουθούν χρονικά τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις των άλλων Αξόνων με στόχο να αποδίδουν καλύτερα αποτελέσματα και να υπάρχει αποτελεσματική συνέργεια με αυτούς. Οι ομάδες στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι: Ευρύ κοινό Η υπηρεσία που καλείται να προσφέρει ο ανάδοχος του παρόντος έργου υλοποιείται σε τρείς Φάσεις και αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων και παραδοτέων: Φάση 1: Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται Ανανέωση της ιστοσελίδας του Δήμου με προσθήκη ενότητας για τη Πράξη «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων» Δημιουργία ενός διακριτού tab (banner) σε εμφανές σημείο της υφιστάμενης ιστοσελίδας του Δήμου Τανάγρας, το οποίο θα παραπέμπει στη νέα ενότητα (ιστοσελίδα) που θα αφορά το πρόγραμμα. Η ιστοσελίδα θα προβάλλει τις δράσεις της Πράξης (φωτογραφίες, κείμενα, διαγράμματα), την εξέλιξη αυτών και θα παρέχει χώρο για την ανάρτηση πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και συνδέσμους (links) προς σχετικές ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα της Πράξης θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον μετρητικό εξοπλισμό (μετεωρολογικός σταθμός) και αυτόματης ενημέρωσης των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής σε προκαθορισμένη συχνότητα (αναλόγως τις προδιαγραφές του εξοπλισμού). Η μορφή παρουσίασης των κλιματικών δεδομένων θα καθορίζεται και από το λογισμικό του εξοπλισμού. Επιπλέον δημιουργούνται δύο αντίστοιχες ιστοσελίδες σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook), οι οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα της Πράξης και προβάλλονται από αυτήν. Τόσο η ιστοσελίδα όσο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούν να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα από τους υπεύθυνους υπαλλήλους του Δήμου. Η κατασκευή της ιστοσελίδας, του banner, η δημιουργία του group στο facebook, θα γίνει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου. Αρχική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Πράξης και του Δήμου ανακοινώσεων και ενημερωτικών ειδήσεων και υλικού για τους στόχους της πρώτης φάσης του έργου που είναι η ανάδειξη των προβλημάτων από την υπάρχουσα διαμόρφωση του δημόσιου χώρου των Οινοφύτων και η αναγκαιότητα των βιοκλιματικών παρεμβάσεων. Παραδοτέα Αναδόχου: Ιστοσελίδα (ενότητα στην ιστοσελίδα του Δήμου), διαφημιστικό banner (σύνδεσμος), σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχική ανάρτηση πληροφοριακού υλικού - ενημέρωση. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως 2 μήνες από την υπογραφή σύμβασης Δείκτες: Αριθμός επισκέψεων και αριθμός μοναδικών επισκεπτών Ανάπτυξη έντυπου πληροφοριακού υλικού Σχεδιάζεται και παράγεται ενημερωτικό έντυπο προβολής του προγράμματος (φυλλάδια), των στόχων του και των ωφελειών που προκύπτουν από τις βιοκλιματικές παρεμβάσεις. Ποιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του έντυπου υλικού θα παρουσιάζει την αναμενόμενη 3

4 βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών και την αισθητική αναβάθμιση της επιλεγμένης υπο παρέμβαση περιοχής. Το ακριβές περιεχόμενο του έντυπου υλικού θα καθορίζεται από τον Δήμο, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η γλώσσα επικοινωνίας του ενημερωτικού έντυπου θα είναι σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα του ΕΠ του ΕΣΠΑ Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ. Παραδοτέα Αναδόχου: Σχεδιασμός, παραγωγή, εκτύπωση και διανομή έντυπων φυλλαδίων σε απλή μορφή και 30 σε μορφή Braille Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Δημιουργία και εκτύπωση εντός 2 μηνών από την υπογραφή σύμβασης. Έναρξη διανομής εντός 1 μήνα από την εκτύπωση και καθ όλη την διάρκεια του προγράμματος Δείκτες: Αριθμός διανεμηθέντων εντύπων Έκθεση πεπραγμένων Φάσης 1 Φάση 2: Διάχυση πληροφορίας σχετικά με τις δράσεις του Δήμου Συντήρηση - ενημέρωση ιστοσελίδων Προσθήκη υλικού σχετικά με το πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», στην ιστοσελίδα του Δήμου (ενότητα που αφορά την Πράξη) και περιοδική ανανέωση ανάλογη με την πρόοδο των έργων. Ενημέρωση των πολιτών για την πρόοδο του έργου και άλλες σχετικές πληροφορίες Περιοδική ανανέωση του περιεχομένου των σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα με πληροφορίες για την πρόοδο της Πράξης και αξιολόγηση των δεικτών προόδου. Παραδοτέα Αναδόχου: Υποστήριξη για την προσθήκη υλικού στην ιστοσελίδα του Δήμου και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», και την περιοδική ανανέωση του Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Καθ όλη την διάρκεια του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», Δείκτες: Αριθμός επισκέψεων και αριθμός μοναδικών επισκεπτών Διαφήμιση στο τοπικό Τύπο Καταχώρηση 2 άρθρων/δελτίων τύπου στον τοπικό Τύπο σχετικά με τα την Πράξη, τις δράσεις του Δήμου και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τα οφέλη αυτής από την διαμόρφωση του δημοσίου χώρου των Οινοφύτων. Το περιεχόμενο των άρθρων θα καθορίζεται από τον Δήμο, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Στόχος των άρθρων είναι η προβολή του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» στον Τύπο. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το όποιο κόστος δημιουργίας και δημοσίευσης των άρθρων. Έκθεση πεπραγμένων Φάσης 2 Φάση 3: Παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου Διοργάνωση ημερίδας Διοργάνωση ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων», σε χώρο του Δήμου, με 4

5 διανομή έντυπου υλικού, παρουσιάσεις και ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη των παρεμβάσεων. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικές με την Πράξης και το Πρόγραμμα. Η ημερίδα θα διαφημιστεί με μία καταχώρηση στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κόστος διαφήμισης της ημερίδας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ανάπτυξη έντυπου πληροφοριακού υλικού Σχεδιάζεται και παράγεται ενημερωτικό έντυπο προβολής (φυλλάδια και αφίσες) των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων της Πράξης των στόχων του. Το ακριβές περιεχόμενο του έντυπου υλικού θα καθορίζεται από τον Δήμο, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η γλώσσα επικοινωνίας του ενημερωτικού έντυπου θα είναι σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα του ΕΠ του ΕΣΠΑ Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ. Παραδοτέα Αναδόχου: Άρτια προετοιμασία και υλοποίηση ημερίδας εντός επιλεγμένου χώρου του Δήμου, υλικό παρουσίασης, έντυπο υλικό (σε αντίτυπα σε απλή μορφή και 30 σε μορφή braille καθώς και 50 αφίσες), ανάρτηση επιλεγμένων τμημάτων της ημερίδας στην ιστοσελίδα της Πράξης (video). Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Εντός 1 μήνα από την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων Δείκτες: Προσέλευση, Αριθμός διανεμηθέντων εντύπων Συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επικοινωνιακής στρατηγικής Έκθεση πεπραγμένων Φάσης 3 ΑΜΕΑ Όλες οι Δράσεις δημοσιότητας, θα περιλαμβάνουν πρόβλεψη προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ. Πιο συγκεκριμένα: Για τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης με το περιεχόμενο των σεμιναρίων και της παρουσίασης σε γραφή BRAILLE. Επίσης προβλέπεται η χρήση διερμηνέα κωφαλάλων στην ημερίδα. Οι χώροι που θα επιλεγούν για την διενέργεια της ημερίδας είναι προσβάσιμοι και έχουν εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ (ράμπες, κατάλληλη σήμανση ). Η ιστοσελίδα που θα κατασκευαστεί και θα αφορά την προβολή της Πράξης θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο WCAG 1.0 (επίπεδο Α) του W3C/WAI για προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης και κοινωνικών δικτύων Η ηλεκτρονική ενημέρωση θα γίνεται καθ όλη τη διάρκεια της επικοινωνιακής δραστηριότητας του Δήμου, με παραλήπτες το ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωσή τους μέσω της αξιοποίηση των εφαρμογών της νέας τεχνολογίας διαδικτύου. Η ηλεκτρονική ενημέρωση αποτελείται από τα ακόλουθα: Ηλεκτρονική αλληλογραφία ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό Ανάρτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα 5

6 Tab - Banners Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Η ιστοσελίδα της Πράξης θα ενημερώνει τους επισκέπτες με φωτογραφικό και γραφικό υλικό σχετικά με την εξέλιξη της Πράξης, τους στόχους αυτής και θα προβάλει χρήσιμα δεδομένα από τον μετρητικό εξοπλισμό. Θα υπάρχουν παραπομπές σε σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. του ΚΑΠΕ) με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των χρηστών. Το περιεχόμενο της σελίδας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με στόχο την δυνατότητα προσαρμογής του στις καθημερινές και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου. Απαραίτητη είναι η αναγραφή όλων των πληροφοριών σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με δυνατότητα επιλογής αυτής, καθώς και η δυνατότητα καταμέτρησης επισκεπτών. Το περιεχόμενο του web-site θα πρέπει να ανανεώνεται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και κατά τη μετέπειτα πορεία του. Στο διαδικτυακό τόπο απαραίτητα είναι τα ακόλουθα: Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στην ΕΕ. Το σήμα του ΕΣΠΑ Η αναφορά στο όνομα του Ταμείου από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της Πράξης: για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης» για το ταμείο συνοχής: «Ταμείο Συνοχής» για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» Το επιλεγμένο μήνυμα από τη Διαχειριστική Αρχή Η φράση: Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το περιεχόμενο του web-site θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που περιέχονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα του ΕΠ του ΕΣΠΑ Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ. Ενημέρωση μέσω Ενημερωτικού Έντυπου Στόχος της δημιουργίας του έντυπου υλικού είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό για το πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» και την Πράξη «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων», τα οφέλη από τις δράσεις βιοκλιματικών παρεμβάσεων του Δήμου και να συνδράμει στην εξοικείωση τους με μια νέα ενεργειακή κουλτούρα. Η σχεδίαση όλων των εντύπων θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και τον ΕΦΔ-ΚΑΠΕ πριν την αναπαραγωγή και διανομή τους. Η έντυπη πληροφοριακή ενημέρωση αποτελείται από τα ακόλουθα: Σχεδιασμό, εκτύπωση και διανομή έντυπου επεξηγηματικού υλικού σε απλή και Braille μορφή. Σχεδιασμό, εκτύπωση και διανομή αφισών Σε κάθε έντυπο πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (που υπογράφει το έμβλημα), σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 6

7 το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. η αναφορά στο όνομα του ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης: για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης» για το Ταμείο Συνοχής: «ταμείο συνοχής» για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» τα στοιχεία του ΕΠ. το μήνυμα που έχει επιλέξει η Δ.Α. για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης. η φράση: «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Οι γενικές προδιαγραφές δημιουργίας έντυπου υλικού αναφέρονται ενδεικτικά στον ακόλουθο Πίνακα και τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και του ΕΦΔ-ΚΑΠΕ. Προδιαγραφές Έντυπου Υλικού Χαρακτηριστικά έντυπου υλικού Είδος Έντυπου Υλικού Μέγεθος χαρτιού Χρώμα Εκτύπωσης Τύπος Χαρτιού Εξωφύλλου Περιγραφή Έντυπου υλικού Γενικό έντυπο ενημερωτικό υλικό. έως Α4 έγχρωμο και ασπρόμαυρο Χαρτί ματ Τύπος Χαρτιού Εσωτερικών Σελίδων Βάρος χαρτιού Χαρτί ματ, velvet γρ Προδιαγραφές Έντυπου Υλικού Χαρακτηριστικά έντυπου υλικού Είδος Έντυπου Υλικού Μέγεθος χαρτιού Τύπος Χαρτιού Περιγραφή Έντυπου υλικού Ειδικό έντυπο ενημερωτικό υλικό σε μορφή BRAILLE έως Α4 Χαρτί ματ Μία σελίδα βλέποντος αναλογεί σε 3,5 σελίδες σε μορφή Braille Προδιαγραφές Επεξηγηματικού Υλικού Χαρακτηριστικά Επεξηγηματικού υλικού Είδος Επεξηγηματικού Υλικού Μέγεθος χαρτιού Χρώμα Εκτύπωσης Χαρτιού Περιγραφή Αφίσας Eπεξηγηματικό υλικό -Αφίσα 50Χ70cm Έγχρωμο 7

8 ΤύποςΧαρτιού Εξωφύλλου Χαρτί ματ Βάρος χαρτιού 120 γρ Δείγματα όλου του επικοινωνιακού υλικού υποχρεούται να αποσταλούν για έγκριση στην αναθέτουσα αρχή και τον ΕΦΔ-ΚΑΠΕ, το αργότερο 20 μέρες πριν από την έναρξη της σχετικής δράσης της εκάστοτε φάσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Μετά την έγκρισή του θα πραγματοποιηθεί και η ανατύπωση του έντυπου υλικού. Το περιεχόμενο έντυπου υλικού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που περιέχονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα του ΕΠ του ΕΣΠΑ Διαφήμιση της Πράξης στο Τύπο Στόχος είναι η ενημέρωση του ευρέως κοινού για τις επιλεγμένες παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και τα αναμενόμενα οφέλη για τους κατοίκους και το περιβάλλον. Το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου των λοιπών ανακοινώσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που εμπεριέχονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα του ΕΠ του ΕΣΠΑ Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Υπηρεσία έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήξη με το πέρας των εργασιών και παραλαβή των έργων και μέχρι την Έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης (το αργότερο έως τις 31/12/2015). ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της «Υπηρεσίας» ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί κατά 100% από το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.). Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την ολοκλήρωση κάθε φάσης και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την προϋπόθεση έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου, ως εξής: Με την ολοκλήρωση της Φάσης 1 θα καταβάλλεται το 40% της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου. Με την ολοκλήρωση της Φάσης 2 θα καταβάλλεται το 20% της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου. Με την ολοκλήρωση της Φάσης 3 θα καταβάλλεται το 40% της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. Το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» (ΚΩΔ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ ) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «01-Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- 8

9 Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ». ΑΡΘΡΟ 8 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος, πάροχος διαφημιστικών υπηρεσιών, θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης διαφημιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3688/2008 που τροποποιεί το ΠΔ.261/1997. Με την προσφορά του υποχρεούται να υποβάλλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με βάση το πρότυπο 1435:2009 του ΕΛΟΤ ή άλλου διαπιστευμένου προς τούτο Φορέα Πιστοποίησης, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ), στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής της πράξης Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την: Έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής της πράξης Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων». Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) 3. Τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 83, του Ν. 2362/ Τις διατάξεις της υπ αριθμ /739/ (Φ.Ε.Κ. 1291/ Β ) απόφαση του Υπ. Οικονομικών 8. Την από 09/12/2014 τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας. 9. Την ειδική πίστωση ποσού ,00, που έχει εγγραφεί στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014, για παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής της πράξης Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων. 10. Την υπ αριθμ. 571/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης. 9

10 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 571/2014 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης. 3. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής της πράξης Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες της εν λόγω εργασίας θα γίνουν με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και της παρ. 13, του άρθρου 20,του Ν. 3731/ Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 681/2014 Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 4. ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

οιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης στο λαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: 6Κ ΣΩΚΑ- Ι0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα