Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001"

Transcript

1 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α1. Από τη διασταύρωση ενός λευκού µ ένα µαύρο ποντικό όλοι οι απόγονοι είναι γκρίζοι. Τα γονίδια που καθορίζουν το χρώµα τους είναι: α. συνεπικρατή β. φυλοσύνδετα γ. ατελώς επικρατή. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Α2. Για να δηµιουργήσουµε διαγονιδιακά φυτά χρησιµοποιούµε: α. τη µέθοδο της µικροέγχυσης β. τη µέθοδο της διαµόλυνσης γ. το πλασµίδιο Τi. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 3 Μονάδες 3 Α3. Σε µία καλλιέργεια µικροοργανισµών κατά τη λανθάνουσα φάση ο πληθυσµός των µικροοργανισµών: α. µειώνεται β. παραµένει σχεδόν σταθερός γ. αυξάνεται. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 3 Β1. Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών. Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού. Μονάδες 5 Β2. Να αναφέρετε τις ειδικές θέσεις που έχει κάθε µόριο trna και να εξηγήσετε το ρόλο των trna στην πρωτεϊνοσύνθεση. Ζήτηµα 2ο Μονάδες 5 1. Ένας πληθυσµός βακτηρίων Ε. coli αναπτύσσεται σε θρεπτικό υλικό που περιέχει τη λακτόζη ως πηγή άνθρακα. Όταν η λακτόζη εξαντληθεί προσθέτουµε γλυκόζη. Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας του οπερονίου της λακτόζης πριν και µετά την προσθήκη της γλυκόζης. Μονάδες Να περιγράψετε τον τρόπο κατασκευής µιας cdna βιβλιοθήκης. Μονάδες Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα και γιατί; Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Μονάδες 5 Ζήτηµα 3ο 1. Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση του γενετικού τους υλικού και βρέθηκε η παρακάτω επί τοις % σύσταση σε αζωτούχες βάσεις. Α Τ C G Κύτταρο 1: Κύτταρο 2: Τα κύτταρα 1, 2 ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά είδη οργανισµών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 3 2. Από το φυτό Zea mays (καλαµπόκι) αποµονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα στα οποία προσδιορίστηκε το µέγεθος του γονιδιώµατος σε ζεύγη βάσεων. Στο πρώτο κύτταρο το µέγεθος του γονιδιώµατος υπολογίστηκε σε 20 x 10 9 ζεύγη βάσεων, στο δεύτερο κύτταρο σε 5 x 10 9 ζεύγη βάσεων και στο τρίτο κύτταρο σε 10 x 10 9 ζεύγη βάσεων. Να εξηγήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο µέγεθος του γονιδιώµατος των τριών κυττάρων. Μονάδες Μία ανωµαλία του γονιδίου που ελέγχει τη σύνθεση του ενζύµου απαµινάση της αδενοσίνης (ADA) προκαλεί µία ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήµατος. Αποµονώθηκε το mrna του ενζύµου ADA από υγιές άτοµο και από άτοµο που ασθενεί. Τµήµατα των παραπάνω mrna είναι: Υγιές άτοµο: AUG GAA UUU UGG GGG CGC ACG UCG. Άτοµο που ασθενεί: AUG GAA UUU UAG GGG CGC ACG UCG. α. Ποια είναι η αιτία της ασθένειας; β. Με ποιο τρόπο κληρονοµείται αυτή η ασθένεια; Μονάδες 6 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 Ζήτηµα 4ο ίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο στο οποίο : - Οι φαινότυποι των γονέων Ι-1, Ι-2 είναι άγνωστοι. - Τα άτοµα ΙΙ-2, ΙΙ-3 είναι ασθενή. ; ; Να γραφούν οι πιθανοί φαινότυποι και γονότυποι των γονέων Ι-1 και Ι-2 όταν: α. το αλληλόµορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι επικρατές. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 4 Μονάδες 5 β. το αλληλόµορφο γονίδιο που προκαλεί την ασθένεια είναι υπολειπόµενο. Μονάδες 6 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α1. γ. Α2. γ Α3. β. ιότι ο φαινότυπος που εµφανίζεται στους απογόνους είναι διαφορετικός από το φαινότυπο των δύο γονέων τους και µάλιστα ακριβώς ενδιάµεσος. Στα ατελώς επικρατή γονίδια τα ετερόζυγα άτοµα εµφανίζουν φαινότυπο ακριβώς ενδιάµεσο στους δύο ακραίους. Ο φαινότυπος αυτός είναι κοινός για όλους τους απογόνους ανεξαρτήτως φύλου, άρα αποκλείεται το γονίδιο να είναι φυλοσύνδετο. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, το οποίο ζει στο έδαφος, διαθέτει τη φυσική ικανότητα να µολύνει φυτικά κύτταρα µεταφέροντας σ αυτά ένα πλασµίδιο που ονοµάζεται Τi. Το πλασµίδιο Ti ενσωµατώνεται στο γενετικό υλικό των φυτικών κυττάρων και δηµιουργεί εξογκώµατα. Εάν το αποµονώσουµε, απενεργοποιήσουµε τα γονίδια που προκαλούν όγκους και τοποθετήσουµε σε αυτό ένα επιθυµητό γονίδιο, µπορούµε να το εισάγουµε σε φυτικά κύτταρα κι έτσι να προσδώσουµε στο φυτό µια νέα επιθυµητή ιδιότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι µικροοργανισµοί χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστηµα για να προσαρµοσθούν στις καινούργιες συνθήκες και να αρχίσουν να αναπτύσσονται. Β1. Συνοπτικά οι λειτουργίες του γενετικού υλικού είναι: (Βιβλίο σελ. 17). Η αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. Στο DNA (ή στο RNA των RNA ιών) περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισµού και οι οποίες οργανώνονται σε λειτουργικές µονάδες, τα γονίδια. Η διατήρηση και η µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισµό σε οργανισµό, που εξασφαλίζονται µε τον αυτοδιπλασιαµό του DNA. Η έκφραση των γενετικών πληροφοριών, που επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών. Β2. Κάθε µόριο t-rna έχει µια ειδική τριπλέτα νουκλεοτιδίων, το αντικωδικόνιο, µε την οποία προσδένεται, λόγω συµπληρωµατικότητας, µε το αντίστοιχο κωδικόνιο του m-rna.επιπλέον, κάθε µόριο t-rna διαθέτει µια ειδική θέση σύνδεσης µε ένα συγκεκριµένο αµινοξύ. Ο ρόλος του t-rna κατά τη πρωτεϊνοσύνθεση είναι να µεταφέρει το κατάλληλο αµινοξύ απέναντι από το κατάλληλο κωδικόνιο του m-rna κάθε φορά. Πιο συγκεκριµένα κατά την έναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης το πρώτο t-rna που µεταφέρει τη µεθειονίνη, συνδέεται µε το αντικωδικόνιο του, µε το πρώτο κωδικόνιο του m-rna, την AUG, συµµετέχοντας στο σύµπλοκο έναρξης. Στη συνέχεια κατά την επιµήκυνση, ένα δεύτερο µόριο t-rna µε αντικωδικόνιο συµπληρωµατικό του δεύτερου κωδικονίου του m-rna τοποθετείται στην κατάλληλη εισδοχή του ριβοσώµατος, µεταφέροντας το δεύτερο αµινοξύ. Αφού σχηµατισθεί ο πεπτιδικός δεσµός µεταξύ των αµινοξέων, το πρώτο t-rna Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασµα και µπορεί να συνδεθεί πάλι µε µεθειονίνη έτοιµο για επόµενη χρήση. Με την κίνηση του ριβοσώµατος επάνω στο m-rna, η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειάζεται. Ζήτηµα 2ο 1. Το οπερόνιο της λακτόζης αποτελείται από τρία δοµικά γονίδια που κωδικοποιούν τα τρία απαραίτητα ένζυµα για το µεταβολισµό του δισακχαρίτη της λακτόζης και από αλληλουχίες DNA που ρυθµίζουν την µεταγραφή τους. Η σειρά µε την οποία βρίσκονται αυτές µπροστά από τα δοµικά γονίδια είναι: ένα ρυθµιστικό γονίδιο, ο υποκινητής και ο χειριστής. (Βιβλίο: σελ. 40 "Το οπερόνιο της λακτόζης δε µεταγράφεται ούτε µεταφράζεται, όταν απουσιάζει από το θρεπτικό υλικό η λακτόζη. Τότε λέµε ότι τα γονίδια που το αποτελούν βρίσκονται υπό καταστολή. Πώς επιτυγχάνεται η καταστολή; ύο είναι τα ρυθµιστικά µόρια: µια αλληλουχία DNA, που ονοµάζεται χειριστής και βρίσκεται µεταξύ του υποκινητή και του πρώτου γονιδίου, και µια ρυθµιστική πρωτεΐνηκαταστολέας. Όταν απουσιάζει η λακτόζη ο καταστολέας προσδένεται ισχυρά στο χειριστή και εµποδίζει την RNA πολυµεράση να αρχίσει τη µεταγραφή των γονιδίων του οπερονίου. Ο καταστολέας κωδικοποιείται από ένα ρυθµιστικό γονίδιο, που βρίσκεται µπροστά από τον υποκινητή. Το ρυθµιστικό γονίδιο µεταγράφεται συνεχώς και παράγει λίγα µόρια του καταστολέα. Τά µόρια αυτά προσδένονται συνεχώς στο χειριστή. Όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει µόνο λακτόζη, τότεο ίδιος ο δισακχαρίτης προσδένεται στον καταστολέα και δεν του επιτρέπει να προσδεθεί στο χειριστή. Τότε η RNA πολυµεράση είναι ελεύθερη να προσδεθεί στον υποκινητή και να αρχίσει την µεταγραφή. ηλαδή η λακτόζη λειτουργεί ως επαγωγέας της µεταγραφής των γονιδίων του οπερονίου. Τότε τα γονίδια αρχίζουν να «εκφράζονται», δηλαδή να µεταγράφονται και να συνθέτουν τα ένζυµα. Τα τρία ένζυµα µεταφράζονται ταυτόχρονα από το ίδιο µόριο mrna το οποίο περιέχει κωδικόνια έναρξης και λήξης για κάθε ένζυµο. Συµπερασµατικά, η ίδια η λακτόζη ενεργοποιεί τη διαδικασία για την αποικοδόµησή της. Όταν η λακτόζη διασπαστεί πλήρως, τότε η πρωτεΐνη καταστολέας είναι ελεύθερη να προσδεθεί στο χειριστή και να καταστείλει τη λειτουργία των τριών γονίδιων") 2. Βιβλίο Σελ. 60: "Για να κατασκευασθεί µια cdna βιβλιοθήκη αποµονώνεται το υλικό mrna από κύτταρα που εφράζουν το συγκεκριµένο γονίδιο. Το mrna χρησιµοποιείται σαν καλούπι για τη σύνθεση µιας συµπληρωµατικής αλυσίδας DNA (cdna: complementary DNA). Η σύνθεση του cdna γίνεται από το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση. Παράγονται έτσι υβριδικά µόρια cdna-mrna. Το mrna διασπάται µε κατάλληλες χηµικές ουσίες ή αποδιατάσσεται µε θέρµανση και τα cdna χρησιµεύουν σαν καλούπι για την σύνθεση µιας συµπληρωµατικής αλυσίδας DNA. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία δίκλωνων µορίων DNA. Τα δίκλωνα µόρια DNA εισάγονται σε πλασµίδια ή βακτηριοφάγους και κλωνοποιούνται.". 3. Ως ηµιαυτόνοµα οργανίδια χαρακτηρίζονται τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες. Και αυτό διότι:. Βιβλίο σελ. 21. " Τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν DNA. Το γενετικό υλικό των µιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τη λειτουργία τους, δηλαδή σχετικά µε την οξειδωτική φωσφορυλίωση και τη φωτοσύνθεση αντίστοιχα, και κωδικοποιεί µικρό αριθµό πρωτεϊνών. Οι περισσότερες όµως πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των µιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών κωδικοποιούνται από γονίδια που βρίσκονται στο DNA του πυρήνα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα οργανίδια αυτά δεν είναι ανεξάρτητα από τον πυρήνα του κυττάρου και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται ως ηµιαυτόνοµα". Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 Ζήτηµα 3ο 1. Για να ελέγξουµε εάν τα δύο αυτά κύτταρα ανήκουν στο ίδιο είδος οργανισµού. Θα εξετάσουµε την αναλογία βάσεων A+T / G+C. Στο πρώτο κύτταρο είναι: 28% + 28% / 22% + 22% = 28% / 22% Στο δεύτερο κύτταρο: 31% + 31% / 19% + 19%= 31% / 19%. Επειδή διαφέρουν συµπεραίνουµε πως τα δύο αυτά κύτταρα ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισµούς. 2. Από τα αριθµητικά δεδοµένα παρατηρούµε πως το τρίτο κύτταρο έχει τη διπλάσια ποσότητα DNA σε σχέση µε το δεύτερο και την µισή σε σχέση µε το πρώτο κύτταρο. Γνωρίζουµε πως οι γαµέτες κάθε οργανισµού περιέχουν µια χρωµατίδα από κάθε ζεύγος οµολόγων χρωµοσωµάτων δηλαδή περιέχουν το µισό αριθµό χρωµοσωµάτων (απλοειδής αριθµός) σε σχέση µε τα σωµατικά κύτταρα (διπλοειδής αριθµός). Επίσης γνωρίζουµε πως πριν την αντιγραφή του DNA, κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από µια αδελφή χρωµατίδα που περιέχει ένα µόριο DNA. Ενώ αµέσως µετά την αντιγραφή, κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές χρωµατίδες ενωµένες στο κεντροµερίδιο, δηλαδή δύο µόρια DNA. ηλαδή ένα σωµατικό κύτταρο µετά την αντιγραφή έχει διπλάσιο αριθµό χρωµατίδων σε σχέση µε το ίδιο κύτταρο πριν την αντιγραφή. Άρα το πρώτο κύτταρο αντιστοιχεί σε σωµατικό κύτταρο µετά την αντιγραφή το δεύτερο κύτταρο αντιστοιχεί σε γαµέτη και το τρίτο κύτταρο αντιστοιχεί σε σωµατικό πριν την αντιγραφή του DNA. 3α. Παρατηρούµε πως το τέταρτο κωδικόνιο του mrna του ασθενούς ατόµου έχει αλλάξει σε σχέση µε του υγιούς. ηλαδή το UGG µετατράπηκε σε UAG. Το κωδικόνιο UGG κωδικοποιεί ένα αµινοξύ ένω το UAG είναι κωδικόνιο λήξης και οδηγεί σε λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης. Άρα στο ασθενές άτοµο έχουµε πρόωρο τερµατισµό της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Το κωδικόνιο UGG του mrna προήλθε από τη µεταγραφή του κωδικονίου ACC του DNA στη µεταγραφόµενη αλυσίδα. Το κωδικόνιο UAG του mrna προήλθε από τη µεταγραφή του κωδικονίου ATC του DNA στη µεταγραφόµενη αλυσίδα. Άρα η αιτία αυτής της ασθένειας οφείλεται στην αντικατάσταση της δεύτερης βάσης από C σε Τ στο DNΑ. Πρόκειται για γονιδιακή µετάλλαξη αντικατάσταση. 3β. Η ασθένεια εµφανίζει αυτοσωµικό υπολειπόµενο τύπο κληρονοµικότητας. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 Ζήτηµα 4ο α. Η ασθένεια οφείλεται στο Α. 1. Αυτοσωµικό επικρατές Το ΙΙ 1 και το ΙΙ 4 έχουν γονότυπο αα (υγιή) και έχουν κληρονοµήσει το ένα α και από τους δύο γονείς τους. Τα ΙΙ 2 και ΙΙ 3 έχουν τουλάχιστον ένα Α και πιθανούς γονότυπους (ΑΑ ή Αα) το οποίο το κληρονόµησαν είτε µόνο από τον ένα είτε και από τους δύο γονείς. Έτσι διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: Αν κάποιο άτοµο από τα ΙΙ 2 και ΙΙ 3 είναι ΑΑ ισχύει η i. Έστω ότι είναι φυλοσύνδετο επικρατές ηλαδή Χ = ιδιότητα Χ δ = όχι ιδιότητα. Τότε: Γνωρίζουµε ότι κάθε απόγονος κληρονοµεί από τους γονείς του ένα αλληλόµορφο γονίδιο για κάθε ιδιότητα. Και επίσης για τα φυλοσύνδετα γονίδια γνωρίζουµε πως τα αγόρια κληρονοµούν το Χ χρωµόσωµα µόνο από τη µητέρα τους ενώ τα κορίτσια ένα από την µητέρα τους και ένα από τον πατέρα τους. Άρα από το ΙΙ 4 συµπεραίνουµε πως και οι δύο γονείς θα έχουν ένα τουλάχιστον Χ δ γονίδιο. Ενώ από το ΙΙ 2 πως η µητέρα έχει και ένα Χ γονίδιο. Άρα: Για τους ίδιους λόγους συµπεραίνουµε πως το ΙΙ 3 πρέπει να είναι ετερόζυγο Χ Χ δ (διότι Χ µόνο από τη µητέρα µπορεί να πάρει, άρα το άλλο το πήρε από τον πατέρα της). β. Η ασθένεια οφείλεται στο α (υπολειπόµενο) 1. Αυτοσωµικό υπολειπόµενο Ο γονότυπος των ΙΙ 2 και ΙΙ 3 είναι αα. Άρα από ένα α κληρονόµησαν και από τους δύο γονείς. (Ι 1 και Ι 2 ). Τα άτοµα ΙΙ 2 και ΙΙ 4 έχουν γονότυπο µε τουλάχιστον ένα Α το οποίο (ή τα οποία) κληρονόµησαν από τον ένα ή και τους δύο γονείς. Έτσι διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 Έστω ότι είναι φυλοσύνδετο υπολειπόµενο, δηλαδή: Χ = όχι ιδιότητα Χ δ = ιδιότητα. Τότε: Γνωρίζουµε ότι κάθε απόγονος κληρονοµεί από τους γονείς του ένα αλληλόµορφο γονίδιο για κάθε ιδιότητα. Και επίσης για τα φιλοσύνδετα γονίδια γνωρίζουµε πως τα αγόρια κληρονοµούν το Χ χρωµόσωµα µόνο από τη µητέρα τους ενώ τα κορίτσια ένα από την µητέρα τους και ένα από τον πατέρα τους. Άρα από το ΙΙ 3 συµπεραίνουµε πως και οι δύο γονείς θα πρέπει να έχουν ένα τουλάχιστον Χ δ γονίδιο. Ενώ από το ΙΙ 1 πως η µητέρα έχει και ένα Χ γονίδιο. Άρα: Για τους ίδιους λόγους συµπεραίνουµε πως το ΙΙ 4 πρέπει να είναι ετερόζυγο Χ Χ δ (διότι Χ µόνο από τη µητέρα µπορεί να πάρει, άρα το άλλο το πήρε από τον πατέρα της). Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5)

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β: 1- Λάθος, 2- Σωστή, 3- Λάθος, 4- Σωστή, 5- Λάθος ΘΕΜΑ 2 o ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) ΜΟΝΑ ΕΣ 10 (2Χ5) 1. Καρυότυπος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας κώδικας αντιστοίχισης των κωδικονίων του mrna με αμινοξέα στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σύμφωνα με αυτόν η 3 μετάφραση όλων των mrna αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Επαναληπτικό διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/3/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΓΘΤ, ΓΘΤ, ΠαΘΤ Θέμα Α Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Βιολογία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. Να σηµειώσεις την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσεις. I 1. Το διπλανό γενεαλογικό δένδρο αναπαριστά την κληρονόµηση:

Διαβάστε περισσότερα

Stylianos Kalaitzis A1-1

Stylianos Kalaitzis A1-1 A1-το γενετικό υλικό Stylianos Kalaitzis A1-1 Περιεχόμενα Σημειώσεις Θεωρίας Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία ασκήσεων έκφρασης Μεταλλάξεις και οι σχέση τους με τη μενδελική κληρονομικότητα Μενδελική κληρονομικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 1. H β- θαλασσαιμία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας

ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας ΦΥΕ 43 Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας Θέμα 1. Ανάμεσα στα χημικά μεταλλαξιγόνα περιλαμβάνονται οι παράγοντες αλκυλίωσης και οι παράγοντες απαμίνωσης των βάσεων του DNA. Βρείτε από το διαδίκτυο και περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Περιέχει 67 ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, 116 ασκήσεις ανοικτού- κλειστού τύπου µε µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου. Ευτυχία Σ. Νανά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Η χρήση της Βιοπληροφορικής στη μελέτη της νόσου του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα