ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΕΘΝΙ ΙΚΚΗ ΣΣΧΟΛΗ ΙΚΚΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΩΝ ΛΕΕΙ ΙΤΤΟΥΥΡΡΓΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 3 Οκτωβρίου 0 Ταχ. ιεύθυνση : ΤΕΡΜΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αριθµ. Πρωτ: 6 Ταχ. Κώδικας : 0 Πληροφορίες : Μαρία Σακελλαρίου Τηλέφωνο : 30 9 Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού, για την Προµήθεια νοµικών συγγραµµάτων για τους σπουδαστές της ΙΖ Εκπαιδευτικής Σειράς, προϋπολογιζόµενης δαπάνης εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη : Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α). Το Ν. 369/ (ΦΕΚ Α 6/--) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 390/0 «Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α /--0).. Το Ν.36/9 " Περί ηµόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ A 7/7..99), και ειδικότερα το άρθρ. 3, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 330/739 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρ. 3 παρ. του Ν.36/9 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β 9/..00) 3. Το Ν..96/7 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 0/9.7.97), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Το Ν.36/007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ Α 67/3..007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Τη µε αριθµ.03/ευσ79/7.3. Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, (ΦΕΚ Β 0/7.3.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τη µε αριθµ./933 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (007-03) για όλα τα επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης, (ΦΕΚ Β 9/9.7.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τη µε αριθµ. πρωτ.66/ απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση περί ένταξης της πράξης, µε τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ι,ΙΕ,ΙΣΤ ΚΑΙ ΙΖ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΗΣ ΕΣ ι.», στους άξονες προτεραιότητας 0 για τις Περιφέρειες Σύγκλισης», 0 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 06 για τις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου στο ΕΠ. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » µε κωδικό πράξης ΟΠΣ 97, κωδικό ΣΑΕ του Π..Ε. 00ΣΕ00003,. Τη µε αριθµ. πρωτ.3000/.9.0 η Τροποποίηση της ανοιχτής πρόσκλησης για

2 υποβολή προτάσεων στο Ε.Π«ιοικητική Μεταρρύθµιση » για δράσεις ενδυνάµωσης και προσαρµογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 0 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», 0 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» και 06 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ». 9. Του Π.. /07 (ΦΕΚ 0/A/07) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 0. Το ν. 36/00 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α ). Β).Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων της Σχολής.. Τον προϋπολογισµό της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών για το οικονοµικό έτος 0, στον οποίο ενσωµατώνεται το κόστος προµήθειας νοµικών βιβλίων για τους σπουδαστές της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς, ως δαπάνη εκπαίδευσης του προγράµµατος «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ζ ΣΕΙΡΑΣ», η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». 3.Την υπ αριθµ. 30/6-0-0 απόφαση του ιευθυντή Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων της Ε.Σ. ι. περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια νοµικών βιβλίων, προκειµένου αυτά να χορηγηθούν στους εκπαιδευόµενους της Πολιτικής και της ιοικητικής κατεύθυνσης της ΙΖ σειράς της Ε.Σ. ι. για την ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών τους. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισµό, για την προµήθεια νοµικών συγγραµµάτων, αναγκαίων για την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης των σπουδαστών της ΙΖ Εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών (Πολιτική-Ποινική και ιοικητική κατεύθυνση) για το έτος 0, συνολικού προϋπολογισµού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ειδικότερα η παρούσα διακήρυξη αφορά στη προµήθεια των κάτωθι τίτλων : ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Α ΑΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΠΟΛ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΜΟΣ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) ΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΜΟΣ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) ΟΣ -ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ -3 ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ Ε ΕΡΝΟΜΑΚ ΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΣΤ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ) ΟΣ ΕΚ ΟΣΗ 009 Η ΕΚ ΟΣΗ 00 TEΜ

3 ΒΛΑΣΤΟΣ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ Γ. ΖΕΡ ΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ Α. ΖΗΣΗΣ Α. ΚΑΪΑΦΑ ΚΑΣΤΑΝΙ ΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΜΟΣ ΣΤ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ) ΟΣ ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ Α ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ Β ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ Γ, ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ Ε ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ ΣΤ ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ Ζ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ Η ΣΥΜΠΛΗΡ. ΚΠΟΛ ΤΟΜΟΣ Θ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 399/0 ΕΠΙΤΟΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΙΚΑΙΟ, Η ΕΚ ΟΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ II ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ VII (ΑΡΘΡΑ 36-0) ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ VIII (ΑΡΘΡΟ 0-69) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚ, (ΑΡΘΡΑ -96) ΤΟΜΟΣ Ι ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ-ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ, ΣΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΜΟΙ I ΚΑΙ II ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ (ΚΙΝΗΤΑ ΦΥΛΛΑ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 00 3 ΌΠΛΑ -ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 009

4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΑΤΡΑΣ Ι. ΚΑΤΡΑΣ Ι. ΚΑΤΡΑΣ Ι. ΚΕΡΑΜΕΥΣ- ΚΟΝ ΥΛΗΣ-ΝΙΚΑΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ- ΚΟΝ ΥΛΗΣ-ΝΙΚΑΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ Λ. ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΩΡΗΣ ΚΟΝ ΥΛΗΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛ, ΤΟΜΟΙ I ΚΑΙ II ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΟΤΣΑΛΗΣ Λ.κλπ ΚΟΤΣΙΡΗΣ Λ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ- ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ- ΒΑΝ ΩΡΟΣ- ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΑΡΘΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (00) ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Ν 39/006 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠ ΤΟΜΟΣ (ΑΡΘΡΑ -30 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠ ΤΟΜΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ Β ΕΚ ΟΣΗ 00 6 η ΕΚ ΟΣΗ 00 9 η ΕΚ ΟΣΗ η ΕΚ ΟΣΗ η ΕΚ ΟΣΗ η ΕΚ ΟΣΗ 0 3 ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ

5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Β. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΣ Ν. ΝΙΚΑΣ Ν. ΝΙΚΑΣ Ν. ΝΙΚΑΣ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩ ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚ. ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ -ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ- ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΑΡ ΠΚ) ΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ I, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ II ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ III ΈΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ η ΕΚ ΟΣΗ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ I και ΙΙ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΠΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α ΑΓΩΓΕΣ ΚΛΗΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ν 39/006, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Ν. 39/006) ΜΕ ΤΟ Ν. 377/ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 77/

6 ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ Ε. (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΣΑΜΟΥΗΛ ΣΑΜΟΥΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΣΑΚΟΣ Ν. ΤΣΟΥΜΑΣ Β. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Ι. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ- ΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΝΝ Ν 39/006 ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 00 ΤΟΜΟΙ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν.90/90, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ( ΤΟΜΟΙ) ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΟΜΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ) ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΟΜΟΣ I, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΤΟΜΟΣ ΟΣ, ΑΡΘΡΑ -06 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 3Η ΕΚ ΟΣΗ 3Η ΕΚ ΟΣΗ Η ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ TEΜ. Π.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, Π.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ 0 Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 00 Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 00 Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ 00 Β. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ε.ΓΑΛΑΝΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 0 ΤΟΜΑΡΑΣ. ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 009 ΡΑΙΚΟΣ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 00 Ε.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 00 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 00 Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Ν.36/00 0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ & ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΊΟ

7 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π /99 00 Ο.Α ΑΜΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ 009 Ε.ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 00 Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ, Χ.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ,. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΝ ΩΡΟΣ, Λ.ΚΑΡΑΤΖΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 00 ΠΡ. ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι. ΚΑΜΤΣΙ ΟΥ Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ Η Κ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡ. ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡ. ΑΓΤΟΓΛΟΥ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ ΣΑΧΠΕΚΙ ΟΥ ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΣ Α ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΣΗ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 3/00) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚ Η ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Π.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ, ΦΛΙΓΓΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΡΕΒΕ ΟΥΡΟΥ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΓΩΓΟΣ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΠΣ Β ΕΚ ΟΣΗ Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ Η ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕ Μ.ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ, Ρ.Ε.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μ.ΠΕΡΑΚΗΣ, Β.ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ν. ΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ( ΤΟΜΟΙ) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΜΙ ΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ.ΣΟΛ ΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ 00 ΛΑΝΑΡΑΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ 00 ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΦΠΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙ Α ΕΙΕΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η οικονοµική αξιολόγηση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, όπως αυτή διαµορφώνεται µε βάσει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής καταλόγου, τόσο επί των εκδόσεων του κάθε εκδοτικού οίκου όσο και επί των εκδόσεων τρίτων (ανεξάρτητων). Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί α) τµηµατικά και β) από διαφορετικούς προµηθευτές, µε κριτήριο επιλογής το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, που θα προτείνει ο κάθε Εκδοτικός Οίκος, όπως ανωτέρω αναφέρεται. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή Επιτροπή την 6 η Νοεµβρίου 0, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 0:00 π.µ. στα γραφεία της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών. Η παράδοση τα ειδών στην έδρα της Ε.Σ. ι. στην περιοχή Φοίνικα του ήµου Καλαµαριάς, θα γίνει µε επιµέλεια του προµηθευτή. Η πληρωµή του προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µε χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδοθούν στο όνοµά του, µε βάση τα τιµολόγια του, αφού γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9 Η παραπάνω δαπάνη πραγµατοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου ΙV µε τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙZ ΣΕΙΡAΣ ΕΣ ι» της Πράξης µε τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ι,ΙΕ,ΙΣΤ ΚΑΙ ΙΖ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΗΣ ΕΣ ι.», στους άξονες προτεραιότητας 0 για τις Περιφέρειες Σύγκλισης», 0 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 06 για τις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου στο ΕΠ. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » µε κωδικό πράξης ΟΠΣ 97, κωδικό ΣΑΕ του Π..Ε. 00ΣΕ00003, η οποία χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους και επιβαρύνει τον ΚΑΕ 99 του προϋπολογισµού της Ε.Σ. ι. του οικονοµικού έτους 0. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο του Τµήµατος Οικονοµικού Προγραµµατισµού, Μαρία Σακελλαρίου, τηλ Ο ιευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Εποπτείας Οικονοµικών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Σύµβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιnternet: http://www.esdi.gr Θεσσαλονίκη, 15 Oκτωβρίου 2014. Αρ.Πρωτ. 1530 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ιnternet: http://www.esdi.gr Θεσσαλονίκη, 15 Oκτωβρίου 2014. Αρ.Πρωτ. 1530 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: Τέρμα Φοίνικα, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο και στο Μητρώο Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Ταχ.Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112 E-mail: oikonomiko@esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-11 ΕΘΝΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236 Απόφαση Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δι,, έχοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) των πακέτων Εργασίας (Works Package) :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) των πακέτων Εργασίας (Works Package) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ) Κιλκίς : 12/07/2013 Αρ. Πρ.: 1475 Ταχ. /νση : 1 ο χλµ. Κιλκίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 17-3 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 213 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 ιοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος Τηλέφωνο : 2241360566 Url : www.pnai.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων Αθήνα,28.03.2012 Αριθ. Δ/ξης :05/2012 Ταχ. Δ/νση: Λαμψάκου 5, TK 11528, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Βλαχοπούλου URL: www.ikpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα