BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX"

Transcript

1 D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012, σελ. XLII+293 ISBN Το βιβλίο αποτελεί την επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής, την οποία ο D. Krallis (Κr. εφεξής) υπέβαλε το 2006 στο Πανεπιστήμιο του Michigan με τίτλο «Michael Attaleiates: History as Politics in Eleventh-Century Byzantium». Κατά το διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στο 2006 και το 2012 ο Kr. δημοσίευσε αρκετά άρθρα σχετικά με την προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ατταλειάτη και, σε συνεργασία με τον Α. Kaldellis, εκπόνησε την αγγλική μετάφραση της Ιστορίας στη σειρά Dumbarton Oaks Medieval Library (Michael Attaleiates, The History, Cambridge, Mass.-London 2012). Αν και δεν αναφέρεται ο βαθμός στον οποίο το υπό συζήτηση βιβλίο διαφοροποιείται ή δεν διαφοροποιείται από την αρχική διδακτορική διατριβή, η περαιτέρω ενασχόληση του συγγραφέα με το πρόσωπο και την εποχή του Ατταλειάτη εύλογα αναμένει κανείς ότι θα έχει εμπλουτίσει την αρχική μορφή στην οποία κατατέθηκε η μελέτη το Το παρόν βιβλίο δομείται ως εξής: περίληψη, συντομογραφίες, κατάλογος εικόνων και χαρτών, επεξήγηση σχετικά με την απόδοση των βυζαντινών ονομάτων και όρων στην αγγλική γλώσσα, ευχαριστίες, εισαγωγή, κεφάλαια 1-6, διαιρεμένα το καθένα σε υποκεφάλαια με επιμέρους τίτλους, συμπεράσματα, παραρτήματα Ι-ΙΙ, κατάλογος βυζαντινών αυτοκρατόρων της περιόδου 9ος-11ος αιώνας, χάρτες, βιβλιογραφία και επτά ευρετήρια. Ο τίτλος του βιβλίου είναι δηλωτικός της πρόθεσης του συγγραφέα να θέσει στο επίκεντρο της έρευνάς του την προσωπικότητα του Μιχαήλ Ατταλειάτη σε άμεση σχέση με τα συμφραζόμενα της εποχής του. Αυτό τονίζεται ιδιαίτερα στην Εισαγωγή (xxi-xlii), όπου εκτός από τη σύντομη αναφορά στον βίο και το έργο του Ατταλειάτη, καθώς και στο περιεχόμενο των έξι εκτενών κεφαλαίων BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX

2 360 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW που ακολουθούν, αναλύεται κυρίως η νέα προσέγγιση που επιχειρείται στο ήδη γνωστό υλικό, με βασικό σκοπό την ανασύσταση της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πνευματικής υπόστασης τόσο του ίδιου του Ατταλειάτη, όσο και του 11ου αιώνα. Για τον λόγο αυτό σημειώνεται με έμφαση ότι η συνολική γραφή του Ατταλειάτη (συγκεκριμένα το νομικό του εγχειρίδιο με τίτλο Πόνημα νομικόν, η Διάταξις για το πτωχοκομείο που ίδρυσε στη Ραιδεστό μαζί με το τυπικό της μονής του Πανοικτίρμονος στην Κωνσταντινούπολη, και κυρίως η Ιστορία του) αντιμετωπίζεται ως άμεση απόρροια της πολιτικής κατάστασης της εποχής, την οποία ο Ατταλειάτης λάμβανε συνειδητά υπόψη του κατά τη συγγραφή της ιστορίας του, γεγονός που επί της ουσίας καθιστά την Ιστορία ενεργό εργαλείο πολιτικής στα χέρια ενός ικανού και φιλόδοξου άνδρα. Σε αυτό το πλαίσιο στο πρώτο από τα έξι κεφάλαια που αποτελούν τον βασικό κορμό της μελέτης (Michael Attaleiates: A Biography, 1-42), η βιογραφία του Ατταλειάτη παρουσιάζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να συντίθεται η εικόνα του ως κοινωνικού και οικονομικού παράγοντα του 11ου αιώνα. Αναφέρονται ο πρώιμος βίος του στην Αττάλεια και την Κωνσταντινούπολη, η απόκτηση παιδείας, οι δύο γάμοι του και η ακίνητη περιουσία του στην Κωνσταντινούπολη και τη Ραιδεστό, στην κοινωνική και οικονομική ζωή της οποίας είχε άμεσα αναμειχθεί ο Ατταλειάτης επίσης, ο κύκλος των φίλων, συνεργατών και ευεργετών του, αλλά και των χωρικών της Ραιδεστού, με τους οποίους ο Ατταλειάτης είχε επαφές ως γαιοκτήμονας της περιοχής. Τέλος, περιγράφονται οι διπλωματικοί χειρισμοί που επέτρεψαν την επιβίωση του Ατταλειάτη κατά τη μεταβίβαση της εξουσίας από τον έναν βυζαντινό αυτοκράτορα στον άλλο. Το δεύτερο κεφάλαιο (Friends Across the Ages, 43-69), επικεντρώνεται στον συγγραφέα-λόγιο Ατταλειάτη και στο πώς έχει διαμορφωθεί η σκέψη του υπό την επήρεια των αναγνωσμάτων του. Η προσπάθεια να ανασυσταθεί η προσωπική του βιβλιοθήκη επί τη βάσει κυρίως του σχετικού καταλόγου των 79 χειρογράφων της μονής του Πανοικτίρμονος που του ανήκε, δεν οδηγεί σε ιδιαίτερα διαφωτιστικά συμπεράσματα, εφόσον πρόκειται κυρίως για εκκλησιαστικού περιεχομένου χειρόγραφα, τα οποία αναμένει κανείς να βρει σε μια μοναστηριακή βιβλιοθήκη, ενώ οι τέσσερις κοσμικοί κώδικες που καταγράφονται στην περιουσία της μονής δεν ανήκαν στον ίδιο τον Ατταλειάτη. Είναι βέβαιο ότι εκείνος είχε διαβάσει περισσότερα από όσα περιελήφθησαν στη βιβλιοθήκη της μονής ή καταγράφηκαν τελικά. Ως εκ τούτου, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο υποκεφάλαιο (2.2. Attaleiates and Polybios, 52-69), όπου υποστηρίζεται με αρκετά πειστικό τρόπο η άμεση αξιοποίηση του BYZANTINA SYMMEIKTA 24 (2014)

3 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW 361 έργου του Πολύβιου από τον Ατταλειάτη, η οποία δεν εντοπίζεται σε κατά λέξη κειμενικές συμπτώσεις, αλλά κυρίως ανιχνεύεται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, στα θέματα, τις ιδέες και γενικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο βυζαντινός ιστορικός τα αίτια της παρακμής της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα. Στο τρίτο κεφάλαιο (Attaleiates and Psellos, ), εξετάζεται η σχέση του Ατταλειάτη με τον Ψελλό, αρχικά σε επαγγελματικό και εν γένει κοινωνικό επίπεδο και στη συνέχεια αναφορικά με τα ιστορικά τους κείμενα, με την έμφαση να δίνεται στις αποτιμήσεις τους πρωτίστως για τον Ρωμανό Δ Διογένη και δευτερευόντως για τους πατριάρχες Αλέξιο Στουδίτη και Μιχαήλ Κηρουλάριο, καθώς και τον Μιχαήλ Ε Καλαφάτη. Η θέση του συγγραφέα είναι ότι οι δυο άνδρες δεν μπορεί παρά να είχαν κοινωνικές επαφές, κινούμενοι στον στενό κύκλο των νομομαθών αυλικών της εποχής. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι ο Ατταλειάτης συνέθεσε την ιστορία του λαμβάνοντας άμεσα υπόψη τη χρονογραφία του Ψελλού, έτσι ώστε η Ιστορία του να συνιστά μια «απάντηση» στην προηγηθείσα Χρονογραφία. Στο τέταρτο κεφάλαιο (Men of Action: Models of Political Agency in the History, ), διερευνάται πιο προσεκτικά η σχέση του Μιχαήλ Ατταλειάτη με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Γ Βοτανειάτη με βάση το εισαγωγικό εγκώμιο προς τον εν λόγω αυτοκράτορα και την καθεαυτό ιστορική αφήγηση που ακολουθεί. Αξιοποιώντας συγκεκριμένα την προεξαγγελτική δήλωση του Ατταλειάτη για τον διδακτικό χαρακτήρα της ιστορίας του, το περιεχόμενο της οποίας είναι η μελέτη των πράξεων, ο Kr. επικεντρώνει την προσοχή του στον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται η Ιστορία στην εσωτερική πολιτική του Ισαάκιου Α Κομνηνού, τις εκστρατείες του Ρωμανού Δ Διογένη και τη στάση του Ρουσέλιου, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κριτηρίων για την αξιολόγηση της όποιας κρατικής πράξης, το οποίο αναγκάζει, όπως αναφέρει ο Κr., τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει με αρκετό σκεπτικισμό την αλήθεια του εγκωμίου του Βοτανειάτη που ακολουθεί. Η διερεύνηση των αφηγηματικών τεχνικών της Ιστορίας του Ατταλειάτη συνεχίζεται στο πέμπτο κεφάλαιο (God s Will, Piety, Omens, and the Other Causes of History, ), όπου εξετάζεται η θέση της θείας πρόνοιας, της ευσέβειας και των οιωνών στην ιστορική αφήγηση. Κατά τον συγγραφέα, παρά τις πολλαπλές αναφορές του Ατταλειάτη στον Θεό και τη θεϊκή παρέμβαση, οι ανθρώπινες πράξεις είναι κατά βάση υπεύθυνες για τις ιστορικές εξελίξεις, η επίδειξη ευσέβειας φαίνεται ότι εκτιμάται περισσότερο στο πλαίσιο της ορθής BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014)

4 362 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW κοινωνικής συμπεριφοράς και λιγότερο ως στοιχείο της πίστης, ενώ οι συχνές αναφορές σε οιωνούς απορρέουν κυρίως από την επιθυμία του ιστορικού να αποδείξει στους συγχρόνους του την ικανότητά του να τους ερμηνεύει σωστά προς όφελος της σωστής εκτίμησης των πραγμάτων. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο (Seeking an Audience with the Komnenoi, ), ο συγγραφέας ασχολείται με τη σκοπιμότητα σύνθεσης της Ιστορίας, την οποία ερμηνεύει ως διπλή προσπάθεια του Ατταλειάτη αφενός μεν να προσεγγίσει την ιστορική αλήθεια και να δώσει ιστορικά πρότυπα μίμησης ή αποφυγής, αφετέρου δε να εδραιώσει τη θέση του ως πολιτικού αναλυτή στην αυτοκρατορική αυλή. Επίσης υποστηρίζει ότι οι ελπίδες του Ατταλειάτη για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας από την παρακμή δεν εναποτίθενται τελικά στον εγκωμιαζόμενο Βοτανειάτη, αλλά τον ανερχόμενο νεαρό Αλέξιο Κομνηνό. Το βιβλίο που σύντομα παρουσιάστηκε στις προηγούμενες σελίδες παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τη σύγχρονη βιβλιογραφία λόγω των πολλών αρετών που διαθέτει: είναι προσεκτικά γραμμένο, βρίθει πληροφοριών και βιβλιογραφικών παραπομπών 1, εμπεριέχει ενδιαφέρουσες επιμέρους παρατηρήσεις για τον σημαντικό ιστορικό Μιχαήλ Ατταλειάτη και την κοινωνία του 11ου αιώνα και, κυρίως, αποπνέει έναν συγγραφικό ενθουσιασμό και τη διάθεση επανεξέτασης των δεδομένων μέσα από μια γοητευτική, ζωντανή γραφή με κάποιες «μυθιστορηματικές» πινελιές 2, απόρροια προφανώς της συγγραφικής δεινότητας του Kr. και της προσπάθειάς του να ανασυστήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την εικόνα του Ατταλειάτη και της βυζαντινής κοινωνίας του 11ου αιώνα βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων και ερμηνειών που επιτρέπει το έργο του. Η έμφαση αναμφίβολα δίνεται στην ιστορία του 11ου αιώνα και την ιστορικότητα του έργου του Ατταλειάτη, με προφανή συνέπεια την υποβάθμιση της φιλολογικής προσέγγισης. Ωστόσο, δεδομένου ότι το υπό εξέταση βιβλίο για την προσωπικότητα και την εποχή του Ατταλειάτη στηρίζεται στα γραπτά του, σε τρεις πηγές μάλιστα πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, χρήσιμο θα ήταν 1. Για την Ιστορία του Ατταλειάτη χρησιμοποιείται η έκδοση της Ι. Pérez Martín (2002), προφανώς διότι η κυκλοφορία της πιο πρόσφατης έκδοσης του Εύ. Τσολάκη στη σειρά CFHB (Δεκέμβρης 2011) συνέπεσε με εκείνη του βιβλίου. Δυσερμήνευτη, ωστόσο, είναι η απουσία του βασικού για τη βυζαντινή ιστοριογραφία εγχειριδίου του Α. Καρπόζηλου, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι (11ος-12ος αι.), Γ, Αθήνα Βλ. ενδεικτικά σελ. 13 την αναφορά στην παιδική ηλικία του Ατταλειάτη και σελ. 237 τις σκέψεις που κάνει, αναχωρώντας από την Τραπεζούντα μετά την ήττα στο Ματζικέρτ. BYZANTINA SYMMEIKTA 24 (2014)

5 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW 363 για την εδραίωση της επιχειρηματολογίας του να είχε συμπεριληφθεί και μια περισσότερο διεξοδική φιλολογική παρουσίαση των εν λόγω κειμένων και του προβληματισμού που τα συνοδεύει της Ιστορίας, τουλάχιστον, στην οποία ουσιαστικά βασίζεται η ανάλυση του Kr. Διαφωτιστική, για παράδειγμα, ως προς την παρουσίαση του Αλεξίου Κομνηνού θα ήταν η συσχέτισή της με τη συζήτηση γύρω από τα διάφορα στάδια συγγραφής της Ιστορίας ή τις διαφορετικές εκδοχές της. Η προβολή της σχέσης του Ατταλειάτη με τον Ψελλό είναι αναμενόμενη και επιβεβλημένη, καθώς οι δύο άνδρες έχουν κοινά σημεία και ως προσωπικότητες και ως ιστορικοί συγγραφείς. Επειδή, όμως, ως βασικός άξονας στη μελέτη του Κr. έχει τεθεί εξαρχής η διαλογική σχέση του Ατταλειάτη μέσω του έργου του με τον 11ο αιώνα συνολικά, μια αναφορά και στους υπόλοιπους σημαντικούς λογίους της εποχής, τουλάχιστον σε εκείνους που έλαβαν υψηλά αξιώματα όπως ο Ατταλειάτης, θα ολοκλήρωνε ακόμη περισσότερο την εικόνα. Η βασικότερη ίσως παρατήρησή μου αφορά τη συνήθεια του συγγραφέα να διατυπώνει υποθέσεις στη ροή της επιχειρηματολογίας, που φαίνονται λογικές, αλλά δεν προκύπτουν άμεσα από συγκεκριμένα στοιχεία και για τον λόγο αυτόν μπορούν να παραπλανήσουν τη σκέψη του αναγνώστη αναφορικά με το τι είναι δεδομένο και τι εικασία. Αναφέρω ορισμένα παραδείγματα: ο Ψελλός θα μπορούσε να είναι δάσκαλος του νεαρού Ατταλειάτη ( he could also have been teaching the young Attaleiates, σελ. 9), ο Ατταλειάτης θα πρέπει να διέθετε στη βιβλιοθήκη του ένα χειρόγραφο με τα έργα του Αχιλλέα Τάτιου, όπως ο σχεδόν σύγχρονός του Ευστάθιος Βοΐλας ( By virtue of his educational background, Attaleiates would have shared Boilas interest in the works of Achilles Tatios σελ. 47), επίσης θα είχε διαβάσει αμέσως μετά την κυκλοφορία της την πρώτη μορφή της Χρονογραφίας του Ψελλού ( would have read soon after its circulation among the city s intellectuals, σελ. 76) κοκ. Στέκομαι λίγο περισσότερο στην ανάλυση του Kr. για τη σχέση ανάμεσα στην Ιστορία του Ατταλειάτη και τη Χρονογραφία του Ψελλού: Ξεκινά με την υπόθεση ότι το έργο του Ατταλειάτη «μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως μια απάντηση στη χρονογραφία του Ψελλού» (σελ. 79) και στη συνέχεια εντάσσει τη σύγκριση των δύο κειμένων στο πλαίσιο μιας «μεθοδικής επίθεσης» (σελ. 85) του Ατταλειάτη στη Χρονογραφία ή «συστηματικής ανασκευής» (σελ. 94) της. Δεδομένου ότι τα επιχειρήματα που προβάλλονται δεν είναι πάντοτε αρκούντως πειστικά 3, ενώ παραμένει το 3. Βλ. και D.R. Reinsch, Wer waren die Leser und Hörer der Chronographia des Michael Psellos?, ZRVI 50-1 (2013), 393. Επίσης, Καρπόζηλος, BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014)

6 364 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-BOOK REVIEW γεγονός ότι απουσιάζουν οι εκτεταμένες εκείνες κειμενικές συμπτώσεις που θα κατεδείκνυαν την άμεση εξάρτηση του ενός κειμένου από το άλλο 4, διστάζω να υιοθετήσω την άποψη αυτή, τη στιγμή που είναι ένα ζήτημα το πόσο διαδεδομένη ήταν τελικά η Χρονογραφία ειδικά κατά τον 11ο αιώνα 5. Όλα αυτά δεν μειώνουν τη σπουδαιότητα της μελέτης, η οποία χάρη στις προαναφερθείσες αρετές της θέτει δυναμικά την προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ατταλειάτη στην προσοχή της σύγχρονης έρευνας, προτείνοντας ταυτόχρονα έναν διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των βυζαντινών κειμένων και διαχείρισης του υλικού τους, που αναμφίβολα εμπλουτίζει τον διάλογο γύρω από τη βυζαντινή φιλολογία. Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου Πανεπιστήμιο Πατρών 4. Και η Ι. Pérez Martín στην εισαγωγή της έκδοσής της (ΧΙΙ, XLII) κάνει λόγο για γνώση και όχι καθαρή αξιοποίηση της Χρονογραφίας από τον Ατταλειάτη, επί τη βάσει δύο ουσιαστικά χωρίων, τη στάση του λαού της πρωτεύουσας εναντίον του Μιχαήλ Ε Καλαφάτη και εκείνη του Γεωργίου Μανιάκη εναντίον του Κωνσταντίνου Μονομάχου. 5. Ο συγγραφέας της Σύνοψης Ιστοριών Ιωάννης Σκυλίτζης την αγνοεί (βλ. Ε.-Σ. Κιαπιδου, Ἡ Σύνοψη Ἱστοριῶν τοῦ Ἰωάννη Σκυλίτζη καὶ οἱ πηγές της ( ). Συμβολὴ στὴ βυζαντινὴ ἱστοριογραφία κατὰ τὸν ΙΑ αἰώνα [Μελέτες Βυζαντινής Γραμματείας 9], Αθήνα 2010, ). Βλ. επίσης Καρπόζηλος, και Reinsch, BYZANTINA SYMMEIKTA 24 (2014)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass

Youthpass. Making the most of your learning. Οδηγός Youthpass Youthpass Making the most of your learning Οδηγός Youthpass Οδηγός Youthpass Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή: Το Youthpass είναι εδώ! Μέρος A: Το γενικό πλαίσιο του Youthpass A1 Τι είναι το Youthpass; σελ.

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Δομή - Τμήματα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Πάτρα, 2013 Επιμέλεια: Κ. Πετρογιάννης [ 1 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης Κεφάλαιο 4 ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ Γιώργος Κουλαουζίδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 4.1 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 17

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 17 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 20 ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Παραγωγοί Εκπαιδευτικού Υλικού: Άννα Τσιμπουκλή Νίκη Φίλλιπς Επιστημονική Επιμέλεια: Αλέξης Κόκκος Κωνσταντίνα Κουτρούμπα Συντονισμός Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού:

Διαβάστε περισσότερα