ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση της προµήθειας Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος, που θα περιλαµβάνει: Την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισµικού Την εγκατάστασή του στον εξοπλισµό που διαθέτει η Εταιρία Την εκπαίδευση του προσωπικού και Την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του Συστήµατος Το Σύστηµα θα αναπτυχθεί σε ενιαίο περιβάλλον ειδικά για τις απαιτήσεις της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους όρους που περιλαµβάνονται στα επισυναπτόµενα στην παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Β» & «Γ» 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας προσδιορίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των χωρίς Φ.Π.Α. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υ/Κ Αθηνών της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ» Ασκληπιού 1, 4ος Όροφος Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Τετάρτη π.µ. Οι προσφορές είναι γραπτές και σφραγισµένες. Η αποστολή των προσφορών γίνεται στην άνω διεύθυνση (Γραµµατεία ιοίκησης κα Εύη Ανδριανού) και παραδίδονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόµενους ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους, ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη αποστολή ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων τουλάχιστον δύο εργάσιµων ηµερών πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα ή µε άλλο τρόπο, είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται.

2 4. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναγνωρισµένοι κατασκευαστές Λογισµικού, που ασχολούνται συστηµατικά µε την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση λογισµικού. Ειδικότερα: α) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. Κοινά δικαιολογητικά (ανεξαρτήτως εθνικότητας & νοµικής µορφής): Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και επιστρέφεται στον αναδειχθέντα ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης. Μετά την ανακήρυξη του αναδόχου, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συµµετέχοντες εκτός του µειοδότη. Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασης του διαγωνιζόµενου στο εξωτερικό τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος Ειδικά δικαιολογητικά (επιπροσθέτως των κοινών): Νοµικά πρόσωπα: Κωδικοποιηµένο και εν ισχύ καταστατικό της Εταιρίας, από τα οποία να προκύπτουν το είδος του νοµικού προσώπου, η έδρα, η διάρκεια, ο διαχειριστής (για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ) ή ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος (για ΑΕ), τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας δεν απαιτείται πλήρης φάκελος νοµιµοποίησης των νοµικών προσώπων της, στο παρόν στάδιο του διαγωνισµού, από τον οποίο να προκύπτει η ακρίβεια των τα παραπάνω στοιχείων. Αντ αυτού κατατίθεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία του εταιρικού εγγράφου ή εγγράφων που προσκοµίζονται είναι ακριβή και αµετάβλητα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, β) το νοµικό πρόσωπο δεν έχει πτωχεύσει ή εκκινήσει εναντίον του διαδικασία πτώχευσης, δεν έχει λυθεί η τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισµό από δηµόσιους διαγωνισµούς, 2

3 γ) ότι ο νόµιµος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα και δ) ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών, εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία, είτε πριν, είτε µετά την ανάδειξη µειοδότη. Ειδικά για το στοιχείο (γ) σηµειώνεται ότι αποδεικνύεται από απόσπασµα ποινικού µητρώου του νοµίµου εκπροσώπου Ενώσεις προµηθευτών Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από όλα τα µέλη της ένωσης ότι: α) δεν έχουν πτωχεύσει ή έχει εκκινήσει εναντίον τους διαδικασία πτώχευσης, δεν έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελούν σε αποκλεισµό από δηµόσιους διαγωνισµούς β) δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα σχετικά µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και γ) ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών αυτών εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία είτε πριν είτε µετά την ανάδειξη µειοδότη. Ειδικά το στοιχείο (β) σηµειώνεται ότι αποδεικνύεται από απόσπασµα ποινικού µητρώου των µελών της ένωσης. Ενυπόγραφη και νόµιµα θεωρηµένη δήλωση του συνόλου των µελών της ένωσης, µε την οποία θα ορίζεται ένα µέλος (της ένωσης), ως εκπρόσωπος και θα δηλώνεται από τα µέλη της ότι: α) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και συναινούν µ αυτούς και δεσµεύονται από την προσφορά της ένωσης και β) ότι εξουσιοδοτούν τον εκπρόσωπό τους να υπογράψει τη σχετική σύµβαση και να εισπράττει, µόνος αυτός για λογαριασµό τους, το εργολαβικό αντάλλαγµα. 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.1. Το νόµισµα της προσφοράς είναι το Ευρώ ( ) Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος στο εξωτερικό µέρος θα αναγράφει το όνοµα ή την επωνυµία του διαγωνιζοµένου και την ένδειξη: Προς: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», Ασκληπιού 1, Αθήνα. Προσφορά στο ιαγωνισµό της 31 ης Αυγούστου 2011, για την «Προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος» και θα περιέχει υποχρεωτικά: Τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά το άρθρο 5 της διακήρυξης. 3

4 Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και θα περιέχει το Τιµολόγιο Προσφοράς για την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 6.4 που ακολουθεί. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επίσης σε υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µέσα στον κυρίως φάκελο. Σ αυτόν περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Β&Γ». Θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνονται, όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την Εµπειρία του προσφέροντος Οίκου, που τεκµηριώνουν το Λογισµικό καθώς και αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος, µετά την οριστική παραλαβή του προσφερόµενου Συστήµατος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (Παραρτήµατα «Β&Γ»), και τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Γ», 3. Σχέδιο σύµβασης Συντήρησης και Τεχνικής Βοήθειας - Υποστήριξης του Συστήµατος που να καλύπτει τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Γ 3. ήλωση των συµµετεχόντων ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας σύµβασης και των Παραρτηµάτων της Στο «Τιµολόγιο Προσφοράς» (επισυναπτόµενο της παρούσας διακήρυξης έντυπο) θα αναγραφεί ολογράφως και αριθµητικώς το ποσό της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Α» Επί ποινή αποκλεισµού η Τεχνική Προσφορά θα συνταχθεί σε παραγράφους µε αρίθµηση, ίδια µε αυτήν των Πινάκων Συµβατότητας (Παράρτηµα ) και θα αναφέρεται κατά περίπτωση ονοµαστικά σε όλα τα είδη που τυχόν εµπεριέχονται σε κάθε παράγραφο Η ετήσια αµοιβή συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης του Συστήµατος, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτηµα «Γ», χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του κόστους ετήσιας συντήρησης µετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. εν προστίθεται στην Οικονοµική Προσφορά και δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έργου Οι προσφερόµενες τιµές θα παραµείνουν αµετάβλητες µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειάς του διαγωνισµού. Προσφορά, που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στην προσφορά, θ αναφέρεται αριθµός τηλεοµοιοτύπου (Fax). στο οποίο θ αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά µε την εξέλιξη του διαγωνισµού έγγραφα. 4

5 7. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά, εκτός αν αναφέρεται επιµέρους διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη Η Επιτροπή ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, και ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους, των οποίων η προσφορά έγινε αποδεκτή, µε σχετική επιστολή Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών των προσφορών που µετά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών δεν έγιναν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως έχουν Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολογώντας τις προσφορές, σύµφωνα µε τις προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς και τα αναφερόµενα στα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «& Ε». Στο πρακτικό επίσης αναφέρεται κάθε αξιόλογο κατά την κρίση της επιτροπής στοιχείο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προτείνει προς το ιοικητικό Συµβούλιο την κατακύρωση του έργου στον µειοδότη, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης Μειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος, που προσφέρει τη συµφερότερη τιµή, η οποία υπολογίζεται µε το τύπο που αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ίσων προσφορών, η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει οποιονδήποτε από τους προσφέροντες και να αναθέσει σε αυτόν την εκτέλεση, της προµήθειας Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισµού ή αντίστοιχα την απόρριψη της εισήγησης της Επιτροπής ιαγωνισµού και την επανάληψη του διαγωνισµού είναι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας Αντιρρήσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, γίνονται δεκτές και εξετάζονται, µόνον εφ όσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και πρωτοκολληθούν στο Πρωτόκολλο της εταιρίας στην Αθήνα, µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. 5

6 8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.1. Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, θα ειδοποιήσει εγγράφως τον µειοδότη ή τους µειοδότες, που αναδείχθηκαν και θα τους προσκαλέσει να καταθέσουν στα γραφεία της, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση, την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίσης προς το 5% της προσφοράς τους, καθώς και τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης Στην περίπτωση, που ο µειοδότης δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης το αργότερο- εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση, η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό θα καταπέσει αυτοδικαίως υπέρ της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», ως ποινική ρήτρα, ανεξάρτητα από τις λοιπές επιπλέον ευθύνες του και η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», εξ αιτίας της υπαναχώρησής του, που θα προέρχεται, είτε από τη διαφορά της τιµής της προσφοράς του και της τιµής προσφοράς του επόµενου µειοδότη, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την τιµή προσφοράς του νέου µειοδότη κατά την επανάληψη του διαγωνισµού Για την εγγύηση της περιόδου καλής λειτουργίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 2% της προσφοράς του. Η επιστολή θα κατατεθεί στην Α.Ε.«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» πριν την τελική εξόφληση του προµηθευτή και θα ισχύει για τρείς (3) µήνες πέραν του συµβατικού χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, δηλ. για χρονικό διάστηµα δέκα πέντε (15) µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Λογισµικού Εφαρµογών. 9. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 9.1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του διαγωνιζοµένου των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτηµάτων της Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διαθέτουν σαφή γνώση των συνθηκών και της φύσης του έργου που επιθυµούν να αναλάβουν. Σε περίπτωση που η γνώση αυτή δεν υπάρχει, οφείλουν να ζητήσουν επίσκεψη στους χώρους εκτέλεσης προκειµένου να διαµορφώσουν άποψη και να καταρτίσουν ανάλογα την προσφορά τους Η Εταιρία µπορεί να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς και αυτούς του συµβατικού κειµένου που θα υπογραφεί και χωρίς καµία ευθύνη µε βάση το νόµο κατά την απόλυτη κρίση της και ιδίως σε περίπτωση αλλαγής των οικονοµικών όρων και συνθηκών που αφορούν την κατάσταση της εταιρίας σε σχέση µε τα έργα που αποτελούν τα αντικείµενα της διακήρυξης. 6

7 9.4. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει, για οποιοδήποτε λόγο, την µαταίωση ή µη κατακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισµού, µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους, κατά την κρίση της, χωρίς η απόφαση να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης για τους συµµετέχοντες Κάθε διαφορά, που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη και τη σύµβαση, που θα υπογραφεί µεταξύ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και του αναδόχου, υπάγεται στην αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αθήνας. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011 Νικόλαος Τσαραπατσάνης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: «Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Β» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Γ» ΕΙ ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ «Ε» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΤ» ΕΝΤΥΠΑ ΗΛΩΣΕΩΝ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια Εγκατάσταση & Συντήρηση Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος Τόπος, Ηµεροµηνία & Ώρα ιεξαγωγής ιαγωνισµού: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ Υ/Κ Αθήνας Ασκληπιού 1, 4 ος όροφος 31 η Αυγούστου 2011, 12:00 π.µ. α/ α Περιγραφή Είδους Ποσό τητα (τεμ) αριθμητικά Δαπάνη ( ) ολογράφως 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας) 1 Ολογράφως: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ): Ετήσιο κόστος παροχής συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι τιμές αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως, είναι καθορισμένες και σταθερές και δεν υπόκεινται σε καμιά μεταβολή, για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης ή την παράτασή της. (Ημερομηνία) (υπογραφή σφραγίδα) 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» προτίθεται να αντικαταστήσει το Πληροφορικό της Σύστηµα µε νέο, το οποίο θα υποστηρίζει όλες τις Οικονοµικές, Εµπορικές και µέρος των Παραγωγικών δραστηριοτήτων της. Αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου είναι η µελέτη, παραµετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη του Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας και ειδικότερα: Προσδιορισµός και ανάλυση των λειτουργικών και ποιοτικών προδιαγραφών του Ο.Π.Σ. Τεχνικός σχεδιασµός του Ο.Π.Σ. Υλοποίηση του Ο.Π.Σ. Από κοινού µε την Εταιρία αναλυτικός σχεδιασµός της εκπαίδευσης στις νέες διαδικασίες και το νέο Πληροφορικό Σύστηµα όλων των εµπλεκοµένων µε θέµατα που άπτονται σ αυτό οκιµή, τελικός έλεγχος και λειτουργία του Ο.Π.Σ. Το νέο Πληροφορικό Σύστηµα θα παρέχει: Ολοκληρωµένη λύση στα προβλήµατα της Εταιρίας και θα καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες που αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια. Θα εξυπηρετεί όλα τα Υποκαταστήµατα της Εταιρίας που είναι διεσπαρµένα γεωγραφικά στη χώρα Θα έχει την δυνατότητα να ενσωµατώσει, όλα τα ήδη διαµορφωµένα ηλεκτρονικά αρχεία της Εταιρίας Θα είναι απόλυτα προσαρµόσιµο σε κάθε µελλοντική αλλαγή στη δοµή και τη λειτουργία της Εταιρίας, σύµφωνα µε το αναπτυξιακό πρόγραµµά της. Οι δραστηριότητες της Εταιρίας αναλύονται στις ακόλουθες κύριες οµάδες εφαρµογών: A. Οικονοµική ιαχείριση Γενική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική ιαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων Λογαριασµών Χρηµατοοικονοµική ιαχείριση Advanced Οικονοµική ιαχείριση Προϋπολογισµός Λογαριασµών Απολογισµός - Ισολογισµός ιαχείριση Παγίων - Ανταλλακτικών B. Εµπορική ιαχείριση ιαχείριση Αποθεµάτων ιαχείριση Πωλήσεων ιαχείριση Αγορών 9

10 Συνταγές Κοστολόγηση Εισαγωγών Παραγωγές Αναλώσεις Κοστολόγηση Παραγωγής Γ. Παραγωγικές ραστηριότητες Καταγραφή & Παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης Προµηθειών & Έργων Εφαρµογή Κανονισµού Προµηθειών Καταγραφή & Κοστολόγηση των εργασιών Συντήρησης και Επισκευής του Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού Καταγραφή & Παρακολούθηση των Στοιχείων ιακίνησης Αλµών και Μετεωρολογικών Στοιχείων 2. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «Ελληνικές Αλυκές» λειτουργεί σήµερα τις ακόλουθες µονάδες παραγωγής πρωτογενούς θαλασσινού αλατιού: α/α ΑΛΥΚΗ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (χλµ) ΠΟΛΗ ΑΛΥΚΗΣ - ΠΟΛΗΣ 1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μεσολόγγι 5 2 ΚΙΤΡΟΥΣ Κατερίνη 18 3 ΚΑΛΛΟΝΗΣ Καλλονή (Λέσβος) 4 4 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ Πολιχνίτος (Λέσβος) 7 5 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη 30 6 Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ Ξάνθη 25 7 ΜΕΣΗΣ Κοµοτηνή 28 Στις ανωτέρω επτά (7) µονάδες παραγωγής πρέπει να προστεθεί και το Υποκατάστηµα Αθηνών όπου βρίσκεται η ιοίκηση της Εταιρίας. Η αλυκή Μεσολογγίου που είναι αυτή µε την µεγαλύτερη δυναµικότητα είναι η έδρα της Εταιρίας. 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3.1. Γενικά Χαρακτηριστικά Η εφαρµογή λογισµικού πρέπει να βασίζεται σε αρχιτεκτονική client / server µε graphical user interface. Οι εφαρµογές θα πρέπει να εκµεταλλεύονται πλήρως το γραφικό τρόπο επικοινωνίας µε το χρήστη που υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστηµα Windows XP/Vista/7. Μάλιστα η τεχνολογία πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να παράγει εφαρµογές που ακολουθούν πλήρως τα standards της Microsoft για τις εφαρµογές των Windows XP/Vista/7, είναι 32-bit και χρησιµοποιούν όλα τα κλασικά user interface controls (π.χ toolbars, tabbed dialogs, grids, right-mouse clicks κ.λ.π.) που εµφανίζονται και στις δηµοφιλείς εφαρµογές του Microsoft Office εκµεταλλευόµενες πλήρως όλες τις ευκολίες που παρέχουν τα Windows. 10

11 Οι εφαρµογές λογισµικού που περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ολοκληρωµένο περιβάλλον λειτουργίας Αρχιτεκτονική Client-Server Κατανεµηµένης Λειτουργίας (µε βάση τα µοντέλα του Gartner Group), σε MS SQL SEVER Τήρηση ενιαίου και τυποποιηµένου configuration σε όλα τα επίπεδα του συστήµατος Υποστήριξη Clients Windows XP/Vista/7 Αρχιτεκτονική 32 Bit Αντικειµενοσταφής (Object Oriented) σχεδίαση και υλοποίηση του συνόλου των εφαρµογών Συµφωνία µε τα διεθνή πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής και επικοινωνίας όπως OLE2, (OLE automation server, OLE in-place editable server, OLE container), ODBC, DDE, standard APIs κ.λ.π. Επικοινωνία µε τον χρήστη (user interface) σύµφωνα µε τα πρότυπα χρηστικότητας των Windows XP/Vista/7 Συµβατότητα µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX Άµεση συνδεσιµότητα µε τα εργαλεία που προσφέρουν Workflow Services (Exchange Server, Lotus notes κ.λ.π.) καθώς και µε όλες τις εφαρµογές γραφείου που λειτουργούν σε περιβάλλον Windows µέσω DDE και OLE2 Extended help system (context help, on-line helping) Embedded Security Active Preview: Drill down & look-ups User-definable toolbars Η βέλτιστη εκµετάλλευση του συνόλου των πόρων (resources) του συστήµατος εξασφαλίζεται από την ενοποίηση του λειτουργικού περιβάλλοντος Windows και το γεγονός ότι οι εφαρµογές πρέπει να είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες ειδικά για αυτό το περιβάλλον ώστε να παράγουν κώδικα ταχύτερο, αποδοτικότερο που εκµεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήµατος Γεωγραφική ιασπορά - Επικοινωνία Η Εταιρία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί δύο Τοπικά ίκτυα Υπολογιστών (LAN), ένα στο Υπ/µα Αθηνών ( ιοίκηση), και ένα στην αλυκή Μεσολογγίου (έδρα), ενώ στις αλυκές Κίτρους, Καλλονής, Αγγελοχωρίου και Ν. Κεσσάνης έχει εγκαταστήσει απλούς Η/Υ, µε τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 11 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (LAN) 5 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (LAN) 5 ΚΙΤΡΟΥΣ (H/Y) 2 ΚΑΛΛΟΝΗΣ (H/Y) 1 ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (H/Y) 1 Ν. ΚΕΣΣΑΝΗΣ (H/Y) 1 ΣΥΝΟΛΟ 15

12 Το νέο σύστηµα θα σχεδιαστεί µε τα ακόλουθα δεδοµένα: Όλες οι εγγραφές πληροφορίες θα µπορούν να πραγµατοποιούνται από όλες τις προαναφερόµενες αλυκές της Εταιρίας και θα καταγράφονται σε µια µοναδική βάση που είναι θα είναι εγκατεστηµένη στο Υπ/µα Αθηνών Οι αλυκές και το υπ/µα Αθηνών θα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω διαδικτύου (INTRANET) όπως φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Αλυκή Μεσολογγίου (LAN) Αλυκή Κίτρους Η/Υ Αλυκή Καλλονής Η/Υ Αλυκή Αγγελοχωρίου Η/Υ Υπ/µα Αθηνών (LAN) Αλυκή Ν. Κεσσάνης Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Εταιρίας µπορεί να ενταχθούν και άλλες αλυκές στο Σύστηµα Ανάπτυξη Λογισµικού Υποχρεώσεις Ο Προµηθευτής θα αναλάβει: Την ανάλυση των δραστηριοτήτων και της ροής πληροφοριών στο σύνολο της Εταιρίας Το σχεδιασµό του συστήµατος σε λογικό επίπεδο και τον επανασχεδιασµό και την τυποποίηση των εντύπων που διακινεί η Εταιρία Την ανάπτυξη των εφαρµογών Την δοκιµαστική λειτουργία των εφαρµογών Την παραγωγική λειτουργία των εφαρµογών 12

13 3.3.2 Ο προσφέρων οίκος θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά στις διαδικασίες που ακολουθεί για την διασφάλιση ποιότητας του λογισµικού Ο προσφέρων οίκος θα πρέπει επίσης να αναφερθεί αναλυτικά και µε ακρίβεια στην µεθοδολογία ανάπτυξης καθώς και στα εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει για την ανάπτυξη του λογισµικού Σε κάθε φάση του κύκλου ανάπτυξης ο Προµηθευτής θα πρέπει να προβλέπει το υλικό τεκµηρίωσης που θα παραδίδει και το οποίο κατ ελάχιστο θα περιλαµβάνει: Καταγραφή και διαγραµµατική αναπαράσταση της παρούσας λειτουργίας του Συστήµατος ιαγραµµατική αναπαράσταση της προτεινόµενης λειτουργίας του Συστήµατος ιαγραµµατική αναπαράσταση του µοντέλου δεδοµένων και παρουσίαση του σχήµατος της βάσης δεδοµένων Εγχειρίδιο χρήσης (πλήρες και περιληπτικό) του Συστήµατος στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο διαχείρισης του Συστήµατος στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο δοκιµής του Συστήµατος (επιµέρους και πλήρη σενάρια δοκιµής) στην Ελληνική γλώσσα Τέλος ο Προµηθευτής θα πρέπει να ενσωµατώσει στο νέο Ο.Π.Σ. τα ήδη διαµορφωµένα ηλεκτρονικά αρχεία της Εταιρίας και να ενοποιήσει το γενικό λογιστικό σχέδιό της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 2) Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των σταδίων εκτέλεσης του έργου και κατάλογο παραδοτέων ανά στάδιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 4). 13

14 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενική Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο Γενικής & Αναλ. Λογ. άρθρα ΚΒΣ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Έτοιμο Λογιστικό Σχέδιο με όλους τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς Δυνατότητα ανάπτυξης οσωνδήποτε βαθμίδων στο λογιστικό σχέδιο με διαφορετικό βαθμό ανάλυσης ανά ομάδα και υποκατάστημα Απεριόριστο μήκος κωδικού λογαριασμού Λίστα λογαριασμών με τη μορφή ιεραρχικού δέντρου με δυνατότητα επιλογής των προβαλόμενων στοιχείων Καταχώριση λογαριασμού με αυτόματη πρόταση του τμήματος του κωδικού που προκύπτει από τους ανωτεροβάθμιους Αυτόματη αρίθμηση του τελευταίου τμήματος κωδικών, αν το ζητήσει ο χειριστής (π.χ. για λογαριασμούς πελατών και προμηθευτών) Περιγραφή και Εναλλακτική περιγραφή Δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης χρηστών, τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, όσο και σε επίπεδο λογαριασμών Μέγιστο ποσό εγγραφής λογαριασμού και άνω και κάτω όριο υπολοίπου με δυνατότητα απαγορευτικού ελέγχου ή προειδοποίησης σε επίπεδο εγγραφών. Ο περιορισμός ισχύει ακόμη κι αν η εγγραφή γίνεται σε κατωτεροβάθμιο Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνιών ανοίγματος, 1ης κίνησης, τελευταίας χρέωσης και πίστωσης Συγκεντρωτική εικόνα των συνόλων του λογαριασμού από κινήσεις για απογραφή, τρέχουσα και επόμενη χρήση, λαμβανομένων ή όχι υπόψη των προσωρινών εγγραφών Εικόνα 12μήνου για εγγραφές κανονικές & προσωρινές για τρέχουσα, προηγούμενη, επόμενη χρήση Αναλυτικό καθολικό στην οθόνη με δυνατότητα να περιλαμβάνονται ή όχι οι προσωρινές εγγραφές, με προβολή του προοδευτικά διαμορφωνόμενου υπολοίπου και δυνατότητα πρόσβασης και τροποποίησης ή διαγραφής στην επί μέρους εγγραφή και στο αντίστοιχο άρθρο Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου με επιλογή βαθμού και πλήθους ψηφίων Σε κάθε λογαριασμό παρέχονται οι δυνατότητες ορισμού προϋπολογισμού και παρακολούθησης των οικονομικών του στοιχείων Λίστα διαχείρισης Λογαριασμών με όλες τις βαθμίδες ανάλυσής του, ταξινομημένους κατά κωδικό λογαριασμού με δυνατότητα τροποποίησης από τον χρήστη ως προς την μορφή και ταξινόμησή του Σύνδεση λογαριασμού Γ.Λ με συναλλασσόμενο Εναλλακτικός κωδικός του λογαριασμού Εναλλακτικός τίτλος του λογαριασμού π.χ. την ξενόγλωσση περιγραφή του Σύνδεση του λογαριασμού Γ.Λ με προκαθορισμένο μοντέλο, με βάση το οποίο θα γίνεται αυτόματα ο επιμερισμός του, στους λογαριασμούς της Αναλυτικής λογιστικής (κέντρα κόστους) Εναλλακτικό μοντέλο κατανομών 14

15 Καθορισμός ανώτατου ορίου για χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο Έλεγχος τριών επιπέδων που προειδοποιεί ή απαγορεύει την καταχώριση της εγγραφής που παραβιάζει κάποιο από τα παραπάνω όρια, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσωρινές εγγραφές (Δηλαδή ο έλεγχος γίνεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία των κινήσεων του λογαριασμού) Καθορισμός λογαριασμού αποτελεσμάτων στον οποίο μεταφέρεται αυτόματα ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο τέλος της χρήσης Δυνατότητα ορισμού σταδίων κλεισίματος βάσει των οποίων θα γίνουν αυτόματα οι εγγραφές κλεισίματος Δυνατότητα κατασκευής άρθρων fast-entry Μαζική διαδικασία δημιουργίας εγγραφών ΚΕΠΥΟ Διαχείριση προσωρινών άρθρων Δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης άρθρων Δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των τριών πεδίων ελέγχου που εμφανίζονται στη φόρμα των στοιχείων ενός λογιστικού άρθρου Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής άρθρων. Σύνδεση & αποσύνδεση εγγραφής με άρθρο αναλυτικής λογιστικής Ελεύθερα πεδία χρήστη με μορφή πεδίων πινάκων, κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνιών On line ενημέρωση από την εμπορική διαχείριση Διαγραφή παραστατικών από την εμπορική διαχείριση με ταυτόχρονη διαγραφή προσωρινών άρθρων στη γενική λογιστική Εγγραφές και ημερολόγια σύμφωνα με τα ΔΛΠ Υποσύστημα μεταβλητών (ΦΠΑ κλπ ) Δυνατότητα δημιουργίας μεταβλητών που χρησιμεύουν στο σχηματισμό ποσών που είναι απαραίτητα στη συμπλήρωση εντύπων όπως π.χ η περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ και η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Επιλογή των τιμών που θα πάρουν οι μεταβλητές (σταθερές υπολογιζόμενες μεταβλητές) Συγκέντρωση ποσών από ένα ή πολλούς λογαριασμούς Ορισμός περιόδου που αντλούνται τα ποσά (προηγούμενη τρέχουσα) Από τα σύνολα των κινήσεων της χρέωσης ή πίστωσης Από τα χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών Από το υπόλοιπο της διαφοράς χρέωσης πίστωσης Καθορισμός συντελεστή στον υπολογισμό των ποσών Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε3) και δήλωση εφορίας (Φ.010) Ισολογισμός Δυνατότητα αυτόματης σύνταξης του ισολογισμού Δυνατότητα αυτόματης σύνταξης συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων Υπολογίζει τις κινήσεις κατωτεροβάθμιων λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής Δυνατότητα σύνταξης Ισολογισμού και Απολογιστικά στοιχεία και χρήσεων Πόρων κατά μήνα. Δυνατότητα σύνδεσης με ΥΠ.ΟΙ.Ο. για αυτόματη αποστολή στοιχείων. 15

16 Tυποποιημένα άρθρα Τα τυποποιημένα άρθρα είναι μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την καταχώριση άρθρων Κάθε τυποποιημένο άρθρο περιγράφει και μια κατηγορία άρθρων (π.χ. μισθοδοσίας, αποσβέσεων, συνδρομών, συμβάσεων, μισθωμάτων, κ.λ.π.) Δυνατότητες διαχείρισης τυποποιημένων άρθρων με λειτουργίες εισαγωγής, τροποποίησης και διαγραφής τους Στοιχεία προηγουμένων χρήσεων Τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία προηγουμένων χρήσεων Αναλυτική Λογιστική Αυτοματοποίηση κατανομών Δυνατότητα, να οριστεί ποιες από τις εγγραφές ενός άρθρου, θα πρέπει υποχρεωτικά να κατανέμονται, και ποιες θα απαγορεύεται να κατανεμηθούν Υποστήριξη του ενιαίου λογιστικού σχεδίου. Επικοινωνία με την εφαρμογή Γενικής Λογιστικής. Ανάλυση των κατά είδος λογαριασμών ανά κέντρο κόστους. Ανάλυση των κέντρων κόστους ανά λογαριασμό κατά είδος. Αυτόματος επιμερισμός των εμμέσων δαπανών στους φορείς κόστους βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (άρθρα επιμερισμού). Ημερολόγια και Ισοζύγια καθώς και Οικονομικές Αναφορές των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων λογαριασμών Πελάτες/ Εισπρακτέοι λογαριασμοί Τήρηση αρχείου πελατών/χρεωστών και προμηθευτών/πιστωτών με πλήρη στοιχεία αναγνώρισης, πληροφοριακά, στατιστικά και οικονομικά στοιχεία Δυνατότητα καταχώρισης κειμένου παρατηρήσεων απεριόριστου μεγέθους Διαδικασία ελέγχου πληρότητας της καταχωρημένης καρτέλας (π.χ. ποιοι δεν έχουν συμπληρωμένο ΑΦΜ ή διεύθυνση) Διαδικασία ελέγχου ορθότητας ΑΦΜ Εκτυπώσεις συγκέντρωση επεξεργασία ομαδοποίηση αναζήτηση πελατών βάσει επαγγέλματος, κατηγορίας, ομάδας ή άλλων χαρακτηρισμών ή και συνδυασμού πεδίων Εκτυπώσεις πληροφοριακές ή οικονομικές με αλφαβητική ταξινόμηση (αλφαβητική κατάσταση υπολοίπων, ισοζύγιο, ευρετήριο, ανεξόφλητα τιμολόγια κλπ.) Στοιχεία πολλαπλών, εναλλακτικών διευθύνσεων παράδοσης και αριθμών τηλεφώνων Ανάλυση χρεώσεων, πιστώσεων και υπολοίπου πελάτη ανά μήνα και ανά είδος εγγραφής (πωλήσεις, επιστροφές, εισπράξεις κλπ.) Σημαντικοί δείκτες και οικονομικά μεγέθη, όπως συνολικό ρίσκο και πλαφόν, άληκτα αξιόγραφα, μη τιμολογημένος τζίρος Άμεση εικόνα στην οθόνη της αναλυτικής ημερολογιακής καρτέλας πελάτη με πρόσβαση στα αντίστοιχα παραστατικά Άμεση εικόνα στην οθόνη των ειδών ανά πελάτη, καθώς και στατιστικών στοιχείων πωλήσεων Δυνατότητα επιλογής τιμοκαταλόγου στον συναλλασσόμενο και στο παραστατικό αγορών/πωλήσεων 16

17 Δυνατότητα δέσμευσης τύπων συναλλαγών ανά συναλλασσόμενο (τι είδους συναλλαγές επιτρέπονται ) Δυνατότητα προσθήκης λεπτομερειών στη διαχείριση των πελατών ή χρεωστών που τηρούνται σαν υπολογαριασμοί του ΓΛΣ. Π.χ. (ΑΦΜ, οικονομική εφορία, διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ), μέσω σύνδεσής τους αντίστοιχες καρτέλες συναλλασσομένων. Ευχερής διαχείριση πελατών / χρεωστών μέσω λίστας με τα πλήρη στοιχεία τους, που έχει δυνατότητα ταξινομημένους κατά κωδικό με δυνατότητα τροποποίησης από τον χρήστη ως προς την μορφή και ταξινόμησή τους Ελεύθερα πεδία χρήστη με μορφή πεδίων πινάκων, κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνιών Τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία προηγουμένων χρήσεων Διαχείριση δύο ειδών προϋπολογισμού: «Προϋπολογισμού» και του «Εναλλακτικού Προϋπολογισμού» Δυνατότητα προβολής οικονομικών στοιχείων, «Προηγούμενες Χρήσεις», «Οριστικά ανά περίοδο», «Προβλέψεις ανά περίοδο», «Πραγματικά σύνολα ανά περίοδο», «Επόμενη χρήση», «Προϋπολογισμός», «Εναλλακτικός Προϋπολογισμός» Εμφάνιση των κινήσεων πελατών / εισπρακτέων λογαριασμών και αναζήτηση προέλευσης των κινήσεων αυτών σε παραστατικά ή άρθρα μέσα από την ίδια οθόνη Προμηθευτές / Πληρωτέοι λογαριασμοί Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης των στοιχείων των προμηθευτών / πληρωτέων λογαριασμών (ΑΦΜ, Οικονομική εφορία, διεύθυνση κλπ.) Λίστα διαχείρισης προμηθευτών / πληρωτέων λογαριασμών με τα πλήρη στοιχεία τους, ταξινομημένους κατά κωδικό με δυνατότητα τροποποίησης από τον χρήστη ως προς την μορφή και ταξινόμησή τους Ελεύθερα πεδία χρήστη με μορφή πεδίων πινάκων, κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνιών Τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία προηγουμένων χρήσεων Διαχείριση δύο ειδών προϋπολογισμού: «Προϋπολογισμού» και του «Εναλλακτικού Προϋπολογισμού» Δυνατότητα προβολής οικονομικών στοιχείων, «Προηγούμενες Χρήσεις», «Οριστικά ανά περίοδο», «Προβλέψεις ανά περίοδο», «Πραγματικά σύνολα ανά περίοδο», «Επόμενη χρήση», «Προϋπολογισμός», «Εναλλακτικός Προϋπολογισμός» Εμφάνιση των κινήσεων Πελατών / Εισπρακτέων λογαριασμών και αναζήτηση προέλευσης των κινήσεων αυτών σε παραστατικά ή άρθρα μέσα από την ίδια οθόνη Διαχείριση παραστατικών Διαχείριση σειρών παραστατικών με αναλυτικά στοιχεία που κρατούνται για κάθε σειρά Τύποι παραστατικών με μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την καταχώριση παραστατικών. Κάθε τύπος παραστατικού περιγράφει ένα είδος παραστατικού (π.χ. τιμολόγιο αγοράς, απόδειξη πληρωμής, κ.λ.π.) Φόρμα με τα αναλυτικά στοιχεία ενός τύπου παραστατικού («Κωδικός και Περιγραφή τύπου παραστατικού», «Ημερολόγιο», «Σειρά», «Φόρμα Εκτύπωσης (σειράς)», «Τρόπος πληρωμής», «Λήξη μετά από», «Αιτιολογία», «Είδος συναλλασσομένου και Είδος εσόδων εξόδων», «Ενημερώνει το ΚΕΠΥΟ», «Λίστα λογαριασμών τύπου παραστατικού», «Λογαριασμός», «Περιγραφή.») Δημιουργία λογιστικών άρθρων από παραστατικά, Κωδικός, Περιγραφή, Αύξουσα αρίθμηση Φόρμα Εκτύπωσης (σειράς) 17

18 Διαχείριση ανοικτών υπολοίπων Καταστάσεις χρονικής κατανομής υποχρεώσεων και απαιτήσεων (ενηλικιώσεις υπολοίπων) Άμεσος έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτούμενων ταμειακών υπολοίπων ανά ημέρα Διαδικασίες καταχώρισης, καθώς και αυτόματης δημιουργίας εγγραφών πρόβλεψης χρηματοροής Πολλαπλές Διευθύνσεις / Υποκαταστήματα Δίνεται η δυνατότητα να οριστεί για κάποιο συναλλασσόμενο περισσότερες από μία διευθύνσεις πελατών ή προμηθευτών και ορίζουμε μία από αυτές ως βασική, η οποία προτείνεται και οι υπόλοιπες είναι εναλλακτικές Χρηματοοικονομική Διαχείριση Παραστατικά Ταμείου Δυνατότητα καταχώρισης όλων των ταμειακών συναλλαγών με πολλούς τρόπους (αυτόματη εξόφληση τιμολογίων, οριστικοποίηση προβλεπόμενων εισπράξεων και πληρωμών, καταχώριση λογιστικών εξόδων-δαπανών μετρητοίς, εισπράξεις από πελάτες, πληρωμές σε προμηθευτές, σε τρίτους, παραλαβή, εξόφληση, μεταβίβαση αξιογράφων, διακινήσεις μεταξύ λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων κλπ.) Πλήρης διαχείριση τρόπων πληρωμής (τμηματική εξόφληση, προκαταβολές στην παραγγελία, στην παράδοση, αξιόγραφα, συνάλλαγμα, εμβάσματα στην τράπεζα κ.λ.π.) Πλήρης διαχείριση ξένου νομίσματος. Για τους λογαριασμούς όπου τηρείται παράλληλη καρτέλα σε κάποιο ξένο νόμισμα υπάρχει δυνατότητα ταμειακών συναλλαγών και σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα Έκδοση μηχανογραφημένων αποδείξεων Δυνατότητα εξόφλησης πολλών τιμολογίων με μία πληρωμή, καθώς επίσης και τμηματική εξόφληση τιμολογίου Αντιστοίχιση εισπράξεων και πληρωμών σε νόμισμα βάσης (δραχμές) ή σε ξένο νόμισμα με ταυτόχρονο υπολογισμό και λογιστική ενημέρωση των συναλλαγματικών διαφορών. Η αντιστοίχιση μπορεί να γίνει με 3 τρόπους: Τη στιγμή καταχώρισης της εξόφλησης (ποια δηλαδή από τα ανεξόφλητα τιμολόγια του συναλλασσόμενου ή ποιο τμήμα τους καλύπτει). Αυτόματα κατά τη διαδικασία επιλογής τιμολογίων (υποχρεώσεων ή απαιτήσεων) προς εξόφληση, οπότε και αυτόματη δημιουργία του παραστατικού εξόφλησης. Αναδρομικά, μαζική αντιστοίχηση των «ακάλυπτων» χρεώσεων ή πιστώσεων βάσει παλαιοτέρου υπολοίπου ή βάσει οποιουδήποτε σεναρίου Άμεσος έλεγχος Open-items (ανεξόφλητων υποχρεώσεων ή απαιτήσεων) ανά συναλλασσόμενο ή συνολικά για δοσμένο χρονικό διάστημα Ενηλικίωση (aging analysis) και αιτιολόγηση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών βάσει της αντιστοίχισης εισπράξεων και πληρωμών Ενημέρωση υπολοίπων λογαριασμών λογιστικής σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας πληρωμής με βάση παραμετρικούς κανόνες (π.χ. αυτόματη συμψηφιστική και ταμειακή εγγραφή, εγγραφή δέσμευσης ποσού σε ενδιάμεσο λογαριασμό πριν την επιβεβαίωση εξόφλησης μιας επιταγής κ.ο.κ.) 18

19 Είναι παραστατικά είσπραξης / πληρωμής στα οποία δηλώνεται μια θέση ταμείου και δημιουργούν ταμειακή εγγραφή στη συγκεκριμένη θέση Διαχείριση αξιόγραφων Διαχείριση πινακίων παραλαβής ή παράδοσης αξιογράφων Διαχείριση λήξεων των αξιογράφων Αναλυτικά ληξιάρια εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων Συγκεντρωτικό ληξιάριο των αξιογράφων ανά μήνα Ενημέρωση άληκτων αξιογράφων ανά πελάτη ή προμηθευτή Καρτέλες συναλλασσομένων με βάση τη λήξη των αξιογράφων που δημιουργούν διαφορετικό από το «λογιστικό» υπόλοιπο Διαδικασίες εξόφλησης, επιστροφής, ακύρωσης αξιογράφων Διαδικασίες μαζικής εξόφλησης, επιστροφής, ακύρωσης αξιογράφων Δυνατότητα διαμαρτύρησης και μερικής εξόφλησης αξιογράφου Δυνατότητα απογραφής αξιογράφων Δυνατότητα εμφάνισης του ανοικτού ποσού, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το ποσό, από το συνολικό ύψος του αξιογράφου, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί Δυνατότητα απεικόνισης, σε επίπεδο ταμειακών εγγραφών, όλων των ενεργειών εξέλιξης του αξιογράφου Δυνατότητα «αντικατάστασης» ενός εισπρακτέου αξιογράφου. Η λειτουργία της Αντικατάστασης αξιογράφου έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία, αυτόματα από το σύστημα, των απαραίτητων για την ακύρωση του αρχικού αξιογράφου παραστατικών και την καταχώριση της νέας απόδειξης είσπραξης Δυνατότητα αντιστοίχισης (κάλυψης) απαιτήσεων και υποχρεώσεων είτε τη στιγμή της παραλαβής είτε τη στιγμή της εξόφλησης των σχετικών αξιογράφων και αντίστοιχες καταστάσεις εκκρεμοτήτων ανά παραστατικό Διαχείριση των μεταβιβάσεων (πληρωμή προμηθευτή με αξιόγραφο πελάτη μας, μεταφορά στην τράπεζα για είσπραξη κλπ.). Δυνατότητα μαζικής μεταβίβασης. Κατάσταση των ανοικτών αξιογράφων ανά τράπεζα Συντήρηση αρχείου αξιογράφων με τα πλήρη στοιχεία τους και το ιστορικό τους από την παραλαβή ως τη διεκπεραίωση Έλεγχος και στατιστική πληροφόρηση βάσει της κατάστασης των αξιογράφων Κατάσταση απογραφής αξιογράφων Βιβλίο αξιογράφων Δημιουργία εγγραφών ταμείου από παραστατικά διακίνησης αξιογράφων Τα εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα δημιουργούνται από παραστατικά κατηγορίας εισπράξεων ή πληρωμών αντίστοιχα, τύπου απόδειξη στα οποία ορίζεται λογαριασμός διαθεσίμων τύπου αξιόγραφο μεταχρονολογημένο (Γραμμάτιο ή γενικώς μεταβιβάσιμο αξιόγραφο) Καταχωρούνται από τις αντίστοιχες σειρές παραστατικών που έχετε ορίσει στους τύπους εξόφληση και ακύρωση, επιστροφή, μεταβίβαση σε τράπεζα, διαμαρτύρηση της κατηγορίας αξιόγραφα εισπρακτέα και στους τύπους εξόφληση και ακύρωση της κατηγορίας αξιόγραφα πληρωτέα αντίστοιχα. Δυνατότητα παρακολούθησης αξιόγραφων σε άλλο, εκτός του βασικού, νόμισμα Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης του παραστατικού εξόφλησής τους,για τα αξιόγραφα που είναι ανοιχτά, μεταβιβασμένα, επιστραφέντα ή διαμαρτυρημένα Μαζική μεταβίβαση των αξιόγραφων σε τράπεζα, με δυνατότητα επιλογής της έκδοσης ενός παραστατικού για κάθε εκχωρητή ή της παραγωγής ενός παραστατικού μεταβίβασης για όλα τα επιλεγμένα αξιόγραφα 19

20 Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης παραστατικού επιστροφής αξιόγραφου, στα εισπρακτέα αξιόγραφα που έχει προηγηθεί η μεταβίβασή τους. Μαζική επιστροφή αξιόγραφων Δυνατότητα αντικατάστασης ενός εισπρακτέου αξιόγραφου που είναι ανοιχτό, μεταβιβασμένο ή επιστραφέν, προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί από νέο (εισπρακτέο αξιόγραφο) Λίστα των επιταγών που έχουν εκδοθεί ανά τραπεζικό Λογαριασμό Συμφωνίες πληρωμής Δημιουργία συγκεκριμένου μοντέλου συμφωνίας πληρωμής Σύνδεση κάποιων συναλλασσομένων με συγκεκριμένο μοντέλο συμφωνίας πληρωμής (πχ κάποιος πληρώνει πάντα με μετρητά) Κάθε αγορά / πώληση παράγει εγγραφές συμφωνίας πληρωμής βάση του μοντέλου που έχει συνδεθεί Οι εγγραφές συμφωνίας πληρωμής μαζικά μετατρέπονται σε αποδείξεις είσπραξης /πληρωμής και αντιστοιχίζονται-«κλείνουν» τα τιμολόγια Οι συμφωνίες πληρωμής υπερισχύουν των τιμοκαταλόγων Advanced Οικονομική Διαχείριση Cash Flow Δυνατότητα διαχείρισης των ταμειακών ροών της επιχείρησης μέσω της λειτουργίας των διοικητικών λογαριασμών Πιστωτική πολιτική πελατών Διαχείριση ορίων πίστωσης πελατών. Δυνατότητα υπολογισμού προτεινόμενων ορίων βάσει των πωλήσεων προηγουμένων ετών, ημερών πίστωσης, ποσοστών προσαύξησης Εφαρμογή διαδικασίας πιστωτικού ελέγχου (ελέγχου αξιοπιστίας) πριν την αποδοχή ή την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας πελάτη. Δυνατότητα δεσμευτικού ελέγχου. Ανάθεση της διαδικασίας πιστωτικού ελέγχου σε ειδική ομάδα χειριστών Παροχή στοιχείων εκτίμησης της αξιοπιστίας πελάτη με διάφορους τρόπους Έλεγχος πιθανής υπέρβασης πλαφόν Υπολογισμός συνολικού ρίσκου Τραπεζικοί Λογαριασμοί Extraits Πλήρη στοιχεία τραπεζών-υποκαταστημάτων και τραπεζικών λογαριασμών Εκτύπωση της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών και υπολογισμός τρέχοντος υπολοίπου Ειδική διαδικασία ελέγχου-επιβεβαίωσης των extraits τραπεζικών λογαριασμών. Εντοπισμός ασυμφωνιών με τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές Τόκοι υπερημερίας Εφαρμογή σχεδίων επιτοκίων Δημιουργία εγγραφών καθυστέρησης με βάση τα ανεξόφλητα τιμολόγια και τον προσυμφωνημένο τρόπο αποπληρωμής τους Πληροφόρηση για το ύψος χρηματοδότησης ανά πελάτη (απώλεια τόκων) Δυνατότητα αυτόματης τιμολόγησης των τόκων 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 30.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 9.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την Εκπόνηση Μελέτης Εκτίµησης της Αξίας των Γηπέδων & Κτηρίων της Ανωνύµου Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την Εκπόνηση Μελέτης Εκτίµησης της Αξίας των Γηπέδων & Κτηρίων της Ανωνύµου Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 17.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

14.000 . .», 2. 14.000.- - &

14.000 .   .», 2. 14.000.- - & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 14.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής, φόρτωσης & συσκευασίας αλατιού της αλυκής Κίτρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής, φόρτωσης & συσκευασίας αλατιού της αλυκής Κίτρους ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής & φόρτωσης αλατιού της αλυκής Μεσολογγίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση του έργου κοπής & φόρτωσης αλατιού της αλυκής Μεσολογγίου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 80.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την κάλυψη των εγκαταστάσεων όλων των αλυκών της Εταιρείας με κάμερες παρακολούθησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την κάλυψη των εγκαταστάσεων όλων των αλυκών της Εταιρείας με κάμερες παρακολούθησης ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 25.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση των εργασιών της συγκομιδής άλατος αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου έτους 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ανάθεση των εργασιών της συγκομιδής άλατος αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 53.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 6-04-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011 Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 15 (3 ος όροφος) Αθήνα Αρ. Πρωτ. 2/468 Ταχ. Κώδικας: 105 61 Πληροφορίες: Π. Σπυριδοπούλου Τηλέφωνο: 210 3258527 Φαξ: 210 3258507 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003122557 2015-10-05

15PROC003122557 2015-10-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 02-10-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 10/11/2010 Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ Αρ.Πρ. 32782

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα