Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ"

Transcript

1 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση µπορεί να σταλεί οποτεδήποτε. Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά στην υπεύθυνη δήλωση ο αριθµός των µηνιαίων µερισµάτων που επιθυµεί να προεξοφλήσει ο δικαιούχος. Επισηµαίνεται ότι ο αιτούµενος αριθµός των µερισµάτων προς προεξόφληση, θα χορηγείται εφ όσον δικαιούται. Η έναρξη καταβολής της προεξόφλησης µερίσµατος θα πραγµατοποιείται 10 ηµέρες πριν από την έναρξη κάθε τριµήνου. β. Προϋποθέσεις προεξόφλησης µερίσµατος Οι δικαιούχοι ατοµικών µερισµάτων καθώς και όσοι λαµβάνουν µέρισµα από µεταβίβαση, µαζί µε άλλα δικαιούχα πρόσωπα ως µέλη ορφανικής οικογένειας θανόντος µερισµατούχου, δικαιούνται να προεξοφλήσουν από 1 έως 3 τρίµηνα. Όσοι λαµβάνουν µέρισµα από µεταβίβαση ως µόνοι δικαιούχοι, δικαιούνται να προεξοφλήσουν από 1 έως 2 τρίµηνα. γ. Απαιτούµενα δικαιολογητικά εν απαιτούνται δικαιολογητικά έγγραφα για την συγκεκριµένη συναλλαγή. δ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : ε. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Μετά τη διεκπεραίωση αποστέλλεται σχετική απάντηση. 2

3 2. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης- Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. και ο Αριθµός Μητρώου Γ.Λ.Κ. συµπληρώνονται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά η υπεύθυνη δήλωση για τα µέλη της οικογένειας του αιτούµενου και το λόγο για τον οποίο επιθυµεί την προεξόφληση. Τα πεδία ΕΙΣΗΓΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ, συµπληρώνονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ΜΤΠΥ. β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 1. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά ενηµερωτικό σηµείωµα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 2. Ιατρική γνωµάτευση ή υπεύθυνη δήλωση (µε συµπλήρωση στον προβλεπόµενο χώρο της ίδιας της αίτησης) προσκοµίζεται όταν η προεξόφληση γίνεται για λόγους υγείας. 3. Σε περίπτωση γάµου ή θανάτου απαιτείται η προσκόµιση αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης. Αυτά τα δικαιολογητικά µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, µέσω των ΚΕΠ ή υπηρεσιακά, µε αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόµενου για το δήµο ή την κοινότητα όπου βρίσκεται η οικογενειακή µερίδα καθώς και την ηµεροµηνία και τον τόπο του γάµου ή θανάτου. 4. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά έγγραφο µε τον αριθµό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου (φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, βεβαίωση τραπέζης κλπ.). γ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : δ. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Αποστέλλεται ταχυδροµικά στην διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου έντυπο ενηµέρωσης για την κατάθεση του ποσού στην τράπεζα. 3

4 3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ α. Ποιοί δικαιούνται χηρικό ή ορφανικό µέρισµα Στην περίπτωση θανάτου του µερισµατούχου, θα πρέπει να υποβληθεί στο ΜΤΠΥ ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειµένου να διακοπεί η καταβολή µερίσµατος στον αποβιώσαντα. Το δικαίωµα για µέρισµα µεταβιβάζεται : - Στην ή στον σύζυγο, εφόσον ο γάµος τελέσθηκε, τουλάχιστον, προ εξαµήνου από την ηµεροµηνία του θανάτου. - Στα άγαµα κορίτσια, ανεξάρτητα αν εργάζονται και που - Στα άγαµα ανήλικα αγόρια ή στα άγαµα ενήλικα, εφ' όσον είναι φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ηµόσιο ΙΕΚ ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης αλλοδαπής, µέχρι την ηλικία των 25 ετών, για το βασικό πτυχίο ή β πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. - Στους γονείς ή τα ορφανά από πατέρα αδέλφια του άγαµου µερισµατούχου. Οι µεν αδελφές δικαιούνται, εφόσον είναι άγαµες, οι δε αδελφοί εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου. Η ορφανική οικογένεια δικαιούται το ακόλουθο ποσό µερίσµατος κατά περίπτωση: - Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος ή ένα ορφανό παιδί λαµβάνει τα 4/8 του µερίσµατος που θα λάµβανε ο αποβιώσας. - Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος µε ένα παιδί δικαιούνται και οι δύο µαζί τα 5/8 του µερίσµατος που θα ελάµβανε ο θανών. - Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος µε δύο παιδιά και άνω δικαιούνται όλοι µαζί τα 6/8 του µερίσµατος που θα ελάµβανε ο θανών. - Οι γονείς ή οσαδήποτε αδέλφια άγαµου µετόχου, δικαιούνται τα 4/8 του µερίσµατος του θανόντος. - ύο ορφανά παιδιά ή περισσότερα δικαιούνται τα 6/8 του µερίσµατος του θανόντος. - Το µέρισµα ανήκει κατά ίσα µερίδια σε καθένα από τα µέλη της ορφανικής οικογένειας. β. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης- Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. του αποβιώσαντος µερισµατούχου συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµίας συναλλαγής. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά στο πίσω µέρος του εντύπου η υπεύθυνη δήλωση εάν οι δικαιούχοι εισπράττουν ατοµικό ή άλλο µέρισµα από το ΜΤΠΥ. Σε θετική περίπτωση συµπληρώνεται υποχρεωτικά ο ατοµικός Αριθµός Μητρώου του ΜΤΠΥ. γ. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 1. Εάν ο ενδιαφερόµενος έχει ήδη την Πράξη του ΓΛΚ µπορεί να την προσκοµίσει για διευκόλυνσή του στο ΜΤΠΥ διαφορετικά το αντίγραφο της Πράξης του ΓΛΚ που µεταβιβάζεται µε αρχείο υπηρεσιακά θα αναζητηθεί από το ΜΤΠΥ. 2. Σε περίπτωση που η ορφανική οικογένεια δεν δικαιούται σύνταξη από το ΓΛΚ (και συνεπώς δεν υπάρχει Πράξη ΓΛΚ), απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και πράξη φορέα κύριας σύνταξης πχ. ΤΑΠΟΤΕ, ΙΚΑ.κλπ.. Το δικαιολογητικό µπορεί να αναζητηθεί από τα ΚΕΠ, µε αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόµενου για το δήµο ή την κοινότητα όπου βρίσκεται η οικογενειακή µερίδα. 3. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας του/των δικαιούχου/ων. 4. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά έγγραφο µε τον αριθµό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του/των δικαιούχου/ων (φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, βεβαίωση τραπέζης κλπ.). 4

5 δ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : ε. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Αποστέλλεται η απόφαση µεταβίβασης µερίσµατος στην ταχυδροµική διεύθυνση του δικαιούχου. 5

6 4. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΙΟΥ α. Όροι δανειοδότησης Τα χορηγούµενα ποσά και η µηνιαία δόση του δανείου µε βάση το τρέχον επιτόκιο διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Έτη συµµετοχής στο Ταµείο Ποσό ανείου Μηνιαία δόση µε βάση το τρέχον επιτόκιο ,00 103, ,00 147, ,00 176,95 25 και άνω 8000,00 235,94 Το επιτόκιο του δανείου ανέρχεται σήµερα σε 4% ετησίως και παραµένει σταθερό για όλη την διάρκεια του δανείου. ύναται δε να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του.σ. Το δάνειο, εκτός του τόκου που αναφέρεται παραπάνω, επιβαρύνεται ακόµα µε: - Χαρτόσηµο και ΟΓΑ υπέρ δηµοσίου 3,6% επί της ονοµαστικής αξίας του δανείου - Χαρτόσηµο και ΟΓΑ υπέρ δηµοσίου 3,6% επί των τόκων του δανείου - Τόκο εκταµίευσης περίπου 3,5 µηνών, τον τόκο δηλαδή που αναλογεί από την ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου από το ΜΤΠΥ µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης παρακράτησης της πρώτης δόσης - Έξοδα τραπέζης, σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση που έχει υπογράψει το ΜΤΠΥ µε την ΕΤΕ τα οποία για την πληρωµή σας µέσω του συστήµατος ΙΑΣ Transfer κυµαίνονται από 0,70 µέχρι 1,00, ενώ για τις τραπεζικές εντολές στην ΕΤΕ ανέρχονται σε 6,00. Η εξόφληση του δανείου πραγµατοποιείται σε 36 ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, οι οποίες παρακρατούνται από την µισθοδοσία του δανειούχου και αποδίδονται στο ΜΤΠΥ από τον αρµόδιο εκκαθαριστή - υπόλογο. Η έναρξη παρακράτησης των δόσεων είναι 3 µήνες µετά το µήνα καταβολής του δανείου. Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης ολικής εξόφλησης του δανείου. Απαιτείται γι αυτό προηγούµενη επικοινωνία µε την υπηρεσία µας. Κατά την συνταξιοδότηση ή αποµάκρυνση από την υπηρεσία, στη περίπτωση που το δάνειο δεν έχει εξοφληθεί, το υπόλοιπο αυτού κρατείται από το εφάπαξ βοήθηµα του Τ.Π..Υ. β. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. (εάν υπάρχει) και ο Αριθµός Μητρώου στην Υπηρεσία συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά η υπηρεσία της οργανικής θέσης του υπαλλήλου καθώς και η τρέχουσα υπηρεσία (εάν είναι διαφορετική). Είναι απαραίτητη η πλήρης διεύθυνση, ο ΤΚ καθώς και τα τηλέφωνα, για να µπορούµε να επικοινωνήσουµε µαζί τους εφόσον χρειάζεται. ηλώνεται υποχρεωτικά το ποσό του δανείου που επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος και ο λόγος για τον οποίο το αιτείται. Το ποσό καθορίζεται ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας του ενδιαφερόµενου. ύναται να είναι µικρότερο από αυτό, όχι όµως µεγαλύτερο. ηλώνεται, επίσης υποχρεωτικά ο τρόπος µισθοδοσίας του υπαλλήλου, δηλαδή εάν πληρώνεται µέσω του διατραπεζικού συστήµατος ΙΑΣ ή µέσω.ο.υ. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόµενος, συνίσταται να επικοινωνήσει µε τον εκκαθαριστή την µισθοδοσία του. Σε περίπτωση λάθους δεν πραγµατοποιούνται σωστά οι κρατήσεις. 6

7 ηλώνεται υποχρεωτικά εάν ο αιτών έχει λάβει ξανά δάνειο από το ΜΤΠΥ ή όχι. Τα πεδία ΑΡΧΙΚΟ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ / ΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ, θα συµπληρώνονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ΜΤΠΥ. γ. Απαιτούµενα ικαιολογητικά 1. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος παίρνει δάνειο από το ΜΤΠΥ για πρώτη φορά, θα αναζητηθεί υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα από το Ταµείο µας πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών του, εκτός εάν επιθυµεί να το επισυνάψει ο ίδιος στην αίτησή του. 2. Οµοίως, υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα θα αναζητηθεί από το Ταµείο µας και βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων του αιτούντος για το µήνα που υποβάλλει την αίτηση, εκτός εάν επιθυµεί να την επισυνάψει ο ίδιος στην αίτησή του. 3. Σε περίπτωση που το δάνειο ζητείται για λόγους υγείας απαιτείται η προσκόµιση ιατρικής γνωµάτευσης ή η συµπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο προβλεπόµενη χώρο της παρούσας αίτησης. 4. Σε περίπτωση που το δάνειο ζητείται για λόγους τοκετού, γάµου ή θανάτου απαιτείται ληξιαρχική πράξη της αρµόδιας αρχής. Το δικαιολογητικό µπορεί να αναζητηθεί µέσω των ΚΕΠ, ή υπηρεσιακά από το ΜΤΠΥ µε αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόµενου για το δήµο ή την κοινότητα όπου βρίσκεται η οικογενειακή του µερίδα καθώς και την ηµεροµηνία και τον τόπο του συµβάντος. 5. Σε περίπτωση που το δάνειο ζητείται για λόγους έκτακτης στεγαστικής ανάγκης απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωση της αρµόδιας αρχής. 6. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά έγγραφο µε τον αριθµό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου (φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, βεβαίωση τραπέζης κλπ.). δ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : ε. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Αποστέλλονται τα χρεωστικά οµόλογα δανείου µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου. 7

8 5. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΣΕΩΝ ΑΝΕΙΩΝ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. και ο Αριθµός Μητρώου στην Υπηρεσία συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά η υπηρεσία της οργανικής θέσης του υπαλλήλου καθώς και η τρέχουσα υπηρεσία (εάν είναι διαφορετική). Είναι απαραίτητη η πλήρης διεύθυνση, ο Τ.Κ. καθώς και τα τηλέφωνα, για να µπορούµε να επικοινωνήσουµε µαζί τους εφόσον χρειάζεται. β. Απαιτούµενα ικαιολογητικά 2. Προσκοµίζεται βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, στην οποία αναγράφεται ο αριθµός των δόσεων, οι µήνες που αφορούν και τα αντίστοιχα µηνιαία ποσά που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν αχρεώστητα στο ΜΤΠΥ, καθώς και ο υπόλογος (.Ο.Υ. ή ΙΑΣ). 3. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά έγγραφο µε τον αριθµό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου (φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, βεβαίωση τραπέζης κλπ.). γ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : δ. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Αποστέλλεται ταχυδροµικά στην διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου. 8

9 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης Συµπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση µε το ακριβές αίτηµα του ενδιαφεροµένου. β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 1. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία : - Η διάρκεια της πραγµατικής υπηρεσίας του - Οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης του διορισµού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσης του διορισµού, ορκωµοσίας και ανάληψης υπηρεσίας - Οι προϋπηρεσίες του ενδιαφερόµενου (ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης) και οι διατάξεις νόµου µε τις οποίες παρασχέθηκαν. - Η ιδιότητα της υπηρεσίας που παρασχέθηκε (π.χ. έκτακτος, ηµεροµίσθιος κλπ.) - Η σχέση εργασίας (π.χ. δηµοσίου, ιδιωτικού δικαίου κλπ.) 2. Προσκοµίζεται βεβαίωση για την ακριβή ηµεροµηνία έναρξης των τακτικών κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ και έναρξης και λήξης της κράτησης του δικαιώµατος εγγραφής στο ΜΤΠΥ. 3. Απαιτείται επίσης βεβαίωση αρµόδιας αρχής που να δείχνει αν κατά το χρόνο της υπηρεσίας για την οποία ζητείται η αναγνώριση, έγιναν κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ και µε ποιο ποσοστό (1%, 2%, 3% κλπ.). Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται µόνο στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται την πραγµατοποίηση και απόδοση στο ΜΤΠΥ αυτών των κρατήσεων. 4. Εάν ο διορισµός του ενδιαφεροµένου στο ηµόσιο έγινε µέχρι την 31/12/1982, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης του ιδιωτικού τοµέα στο ΓΛΚ. 5. Εάν ο διορισµός του ενδιαφεροµένου στο ηµόσιο έγινε µετά την 1/1/1983, απαιτείται πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα του Ν. 1405/1983, από το οποίο να προκύπτει ο ακριβής χρόνος ασφάλισης για την υπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα, αναλυτικά σε έτη, µήνες, ηµέρες ή σε ηµεροµίσθια. 6. Για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας απαιτείται πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α ). Το δικαιολογητικό µπορεί να αναζητηθεί µέσω των ΚΕΠ, ή υπηρεσιακά από το ΜΤΠΥ µε αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόµενου για το Στρατολογικό Γραφείο που ανήκει. γ. Πως εξοφλείται η οφειλή από την αναγνώριση Η εξόφληση της οφειλής γίνεται: Εντός τριµήνου από την κοινοποίηση του λογαριασµού, οπότε παρέχεται έκπτωση 10% στο ποσόν της οφειλής από αναγνώριση υπηρεσίας Εντός έτους από την κοινοποίηση του λογαριασµού, εφάπαξ ή τµηµατικά, χωρίς καµία επιβάρυνση από τόκους. Με δανειοποίηση της οφειλής σε 50 µηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις µε το ισχύον επιτόκιο των δανείων, που σήµερα είναι 4% το χρόνο, οι οποίες θα παρακρατούνται από τον εκκαθαριστή της υπηρεσίας, µετά από αίτηση του µετόχου, που πρέπει να υποβληθεί στο ΜΤΠΥ µέσα σ' ένα µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού. δ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX :

10 ε. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Αποστέλλεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου ο λογαριασµός της οφειλής αναγνώρισης προϋπηρεσίας µε συστηµένη επιστολή. 7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση µε το ακριβές αίτηµα του ενδιαφεροµένου. β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά εν απαιτούνται δικαιολογητικά έγγραφα για την συγκεκριµένη συναλλαγή. γ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : δ. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Αποστέλλεται ταχυδροµικά στην διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου. 10

11 8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση µε το ακριβές αίτηµα του ενδιαφεροµένου. β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 1. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά έγγραφο µε τον αριθµό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου (φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, βεβαίωση τραπέζης κλπ.). γ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : δ. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Μετά τη διεκπεραίωση αποστέλλεται σχετική απάντηση. 9. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση µε το ακριβές αίτηµα του ενδιαφεροµένου. β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά εν απαιτούνται δικαιολογητικά έγγραφα για την συγκεκριµένη συναλλαγή. γ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : δ. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Μετά τη διεκπεραίωση αποστέλλεται σχετική απάντηση. 11

12 10. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης Ο Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ. συµπληρώνεται υποχρεωτικά. Χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση καµιάς συναλλαγής. Συµπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση µε το ακριβές αίτηµα του ενδιαφεροµένου. β. Απαιτούµενα δικαιολογητικά εν απαιτούνται δικαιολογητικά έγγραφα για την συγκεκριµένη συναλλαγή. γ. Τρόπος επικοινωνίας και αποστολής της αίτησης Τηλέφωνο: FAX : δ. Τρόπος παραλαβής της απάντησης Αποστέλλεται ταχυδροµικά στην διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου. 12

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Επιµέλεια Ύλης Μπαλάγκας Γιάννης Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 ΣYNTAΞIO OTIKA & AΣΦAΛIΣTIKA ΘEMATA TΩN EKΠAI EYTIKΩN TOY HMOΣIOY IΠEM - OE Nίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα