ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να Βιβλικο θε μα 5. ημιουργιά και ηθικο τητα 6. Η ημιουργιά και η πτω ση 7. Με σα απο θαμπο γυαλι 8. Ο Ιησου ς, ο Συντηρητη ς και Προμηθευτη ς 9. Γα μος: Ε να δω ρο απο την Εδε μ 10.Η διαχει ριση και το περιβα λλον 11.Σα ββατο: Ε να δω ρο του Θεου απο την Εδε μ 12.Η ημιουργιά και το Ευαγγε λιο 13. ημιουργιά ξανα Συγγραφεάς: L. James Gibson Απο δοση στα Ελληνικα : Γιαντζακλι δου Α ννυ Κομπιου τερ, Επιμε λεια: Ελληνικη Αποστολη Τιμη Τευ χους: 5 Ευρω Ετη σια Συνδρομη Εσωτερικου : 20 Ευρω Ετη σια Συνδρομη Εξωτερικου : 32 ολα ρια Η.Π.Α ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΤΒΕΝΤΙΣΤΩΝ ΕΒ ΟΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Κεραμεικου 18, ΑΘΗΝΑ Τηλ , Fax

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή της Αρχής ιαβα στε απο το πρω το βιβλιό της Αγιάς Γραφη ς, το πρω το εδα φια απο το πρω το κεφα λαιο. Πουθενα δεν αναφε ρεται ο θα νατος του Χριστου για τις αμαρτιές μας, η ευτε ρα Παρουσιά η η Ανα σταση. εν γι νεται λο γος για την κατα σταση των νεκρω ν, την Ημε ρα της Εξιλεώσης η την Ε βδομη Ημε ρα το Σα ββατο. Ωστο σο, οι αλη θειες που εμπεριε χουν αυτε ς οι διδασκαλιές δεν θα ει χαν καμιά σημασιά εα ν δεν υπη ρχαν αυτα τα πρω τα λο για: «Εν αρ- χη εποιήσεν ο Θεο ς τον ουρανο ν και την γην». Η ημιουργιά ει ναι η θεμελιω δης αλη θεια της Αγιάς Γραφη ς. Ο λες οι υπο λοιπες Βιβλικε ς αλη θειες η Ενσα ρκωση, η Σταυρικη θυσιά, η ευτε ρα Παρουσιά κ.α. βασι ζονται στην αλη θεια ο τι ο κο σμος μας δημιουργη θηκε απο τον Κυ ριο. Γι αυτο α λλωστε και η ημιουργιά δεν αναφε ρεται μο νο στις πρω τες σελι δες της Αγιάς Γραφη ς αλλα την συναντα με και στα βιβλιά του Μωυση, των προφητω ν, στους Ψαλμου ς, στα Ευαγγε λια, στις Επιστολε ς, στις Πρα ξεις των Αποστο λων, ακο μη και στην Αποκα λυψη. Και, στα θεολογικα πλαι σια που αναφε ρεται, σχεδο ν σ ο λες τις περιπτω σεις, πρε πει να εκλαμβα νεται κυριολεκτικα. Για παρα δειγμα, ο Παυ λος ε γραψε ο τι «εβασι λευσεν ο θα νατος απο Αδα μ με χρι Μωυ σεώς και επι τους μη αμαρτη σαντας κατα την ομοιο τητα της παραβα σεως του Αδα μ, ο στις ει ναι τυ πος του με λλοντος» (Ρωμ. 5/ε 14). Ο Παυ λος δεν συσχετι ζει απλω ς τον Αδα μ με τον Ιησου, αλλα στο πλαι σια του 5ου κεφαλαιόυ συνδεέι αυτο ν τον συσχετισμο με το σχε διο της σωτηριάς: ει μαστε αμαρτωλοι που ερχο μαστε αντιμε τωποι με την αιω νια καταδι κη η την αιω νια ζωη! Και ο Ιησου ς, κα νοντας αναφορε ς στην Γε ν. 1/α και 2/β λεέι, «εν ανεγνω σατε ο τι ο πλα σας απ αρχη ς α ρσεν και θη λυ ε πλασεν αυτου ς; Και ει πεν, "Ε νεκεν του του θε λει αφη σει α νθρωπος τον πατε ρα και την μητε ρα, και θε λει προσκολληθη εις την γυναι κα αυτου, και θε λουσιν ει σθαι οι δυό εις σα ρκα μιάν"; Ω στε δεν ει ναι πλεόν δυό, αλλα μιά σα ρξ. Εκει νο λοιπο ν το οποιόν ο Θεο ς συνε ζευξεν, α νθρωπος ας μη χωρι ζη» (Ματθ. 19/ιθ 4-6). Εφο σον ο Ιησου ς αντιμετω πιζε και δι δασκε την ημιουργιά ως ε να υπαρκτο γεγονο ς, το τε και εμει ς ως οπαδοι Του δεν μπορου με να κα νουμε διαφορετικα. Η ονομασιά μας, Χριστιανοι Αντβεντιστε ς της Εβδο μης Ημε ρας, παραπε μπει στην εξαη μερη δημιουργιά. Αν και ορισμε νοι προσπαθου ν να εντα ξουν την θεωριά της εξε λιξης στη θεολογιά μας, το δο γμα της εκκλησιάς των Αντβεντιστω ν και ο αρβινισμο ς ει ναι α κρως αντι - θετα. εν ει ναι δυνατο ν να διατηρου με συγχρο νως και τις δυό απο ψεις. Ε τσι, τα μαθη ματα αυτη ς της τριμηνιάς ανατρε χουν στο δο γμα της δημιουργιάς ο πως αναφε ρεται στην Γε νεση 1/α και 2/β, ερευνω ντας τις επιπτω σεις σε κα ποια πιστευώ μας που μιλου ν για ηθικη, την αμαρτιά, το γα μο, τη διακονιά, κ.α. Σ αυτη ν την τριμηνιά θα βλε πουμε συνεχω ς πως το κεντρικο μη νυμα της Αγιάς Γραφη ς βασι ζεται στην ιστορικη αλη θεια της ημιουργιάς. Για παρα δειγμα, συ μφωνα με την Αγιά Γραφη, ο ταν δημιουργη θηκε ο α νθρωπος η ταν σε καλυ τερη κατα σταση απ ο,τι ει ναι τω ρα. Ο Ιησου ς η ρθε να μας ελευθερω σει απο τον θα νατο που ε φερε η αμαρτιά του Αδα μ και της Ευάς. Συ μφωνα ο μως με την θεωριά της εξε λιξης, ο Κυ ριος ενσαρκω θηκε σε ε ναν εξελιγμε νο πι θηκο, δημιουργη θηκε με - σω του οδυνηρου, φονικου κυ κλου της φυσικη ς επιλογη ς, για να κα- ταστρε ψει τον θα νατο τον «ε σχατο εχθρο» (Α Κορ. 15/ιε 26). Πω ς ει ναι δυνατο ν ο θα νατος να ει ναι «εχθρο ς» την στιγμη που τον χρησιμοποιήσε ο Θεο ς για να δημιουργη σει τους ανθρω πους; Εα ν η θεωριά

3 της εξε λιξης η ταν σωστη, το τε ο Ιησου ς η ρθε να σω σει την ανθρωπο τητα απο την διαδικασιά που χρησιμοποιήσε ο Θεο ς για να την δημιουργη σει. Εδω βλε πουμε πως η ανα μιξη Βιβλικω ν αληθειω ν με μη βιβλικε ς απο ψεις δημιουργει παραλογισμου ς που θα ε πρεπε να ανησυχου ν τους ειλικρινει ς αναζητητε ς. Κατα τη δια ρκεια αυτη ς της τριμηνιάς θα δου με γιατι ει ναι απαραι τητη η κυριολεκτικη αποδοχη της εξαη μερης δημιουργιάς για το πιστευώ μας, και γιατι ο συμβιβασμο ς στο θε μα της δημιουργιάς υποβιβα ζει τη βα ση του ευαγγελιόυ και των διδασκαλιω ν που μας ορι ζουν.

4 Μελέτη 1: Για το Σάββατο 5 Ιανουαρίου ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.» Γένεσις 1/α 1. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Γέν. 1/α 1, Εβρ. 11/ια 3, Ψαλµ. 19/ιθ 1-3, Ιωάν. 1/α 1-3,14, Κολ. 1/α 15,16, Ιωάν. 2/β Μόνο κάτι ανώτερο του δημιουργήματος μπορεί να είναι ο δημιουργός του. Επομένως, και το σύμπαν έχει δημιουργηθεί από μία ανώτερη Ύπαρξη. Και φυσικά αυτή η Ύπαρξη, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, είναι ο Θεός τον Οποίο λατρεύουμε και υπηρετούμε επειδή, είναι και ο Δημιουργός μας. Επίσης μαθαίνουμε ότι ο Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ήρθε στη γη για να ζήσει ως άνθρωπος και να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Ορισμένες φορές ακούμε πράγματα που είναι «πολύ καλά για να είναι αληθινά». Τι καλύτερο όμως για μας τις αμαρτωλές υπάρξεις του έκπτωτου και οδυνηρού κόσμου, από το να γνωρίζουμε την υπέροχη αλήθεια της αγάπης του Δημιουργού μας, μιας αγάπης τόσο μεγάλης που μέσω του ερχομού του Ιησού Χριστού, δέθηκε μαζί μας με δεσμά που κανένας δεν μπορεί να σπάσει; Πώς θα πρέπει να ζούμε, σε ανταπόκριση αυτή της αλήθειας; 6

5 Κυριακή 30 Δεκεμβρίου «ΕΝ ΑΡΧΗ» ΓΕΝΕΣΙΣ 1/Α 1 Το τόσο απλό εδάφιο, Γέν. 1/α 1, εμπεριέχει πολλές βαθυστόχαστες αλήθειες, και μία από αυτές είναι ότι το σύμπαν έχει αρχή. Αυτή η άποψη μπορεί σήμερα να μην είναι τόσο καίριας σημασίας, ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με το πιστεύω της από αιώνων προϋπάρχουσας δημιουργίας. Ακόμη και μέχρι τον 20 ο αιώνα, πολλοί πίστευαν ότι το συμπάν υπήρχε ανέκαθεν. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εναντιώθηκαν στην άποψη ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε, γιατί αυτό έδειχνε στην ύπαρξη του Δημιουργού. Η θεωρία του Bing Bang άλλωστε, χλευάζει την άποψη του δημιουργημένου σύμπαντος. Οι ενδείξεις όμως ότι το σύμπαν έχει αρχή είναι τόσο ισχυρές που οδήγησαν πολλούς επιστήμονες να το παραδεχτούν, τουλάχιστον για την ώρα. Διαβάστε Εβρ. 11/ια 3. Τι μας λέει για το Θεό και τη δημιουργία του σύμπαντος; Όπως στη Γέν. 1/α 1, και στην Εβρ. 11/ια 3 υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με την γνώση που έχουμε. Ωστόσο, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι το σύμπαν δεν δημιουργήθηκε από μία προϋπάρχουσα ύλη, αλλά από την δύναμη του Λόγου του Θεού πράγμα που σημαίνει ότι, η ύλη και η ενέργεια άρχισαν να υπάρχουν με την δύναμη του Θεού. Η Δημιουργία λοιπόν ξεκίνησε από το μηδέν. Πολλές φορές εξυμνούμε ανθρώπους για τις δημιουργίες τους, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν. Μόνο ο Θεός με την υπερφυσική Του δύναμη μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι μία από τις συγκλονιστικές διαφορές μεταξύ Θεού και ανθρώπων, υπενθυμίζοντάς μας πως όλη η ύπαρξή μας εξαρτάται από τον Δημιουργό. Συγκεκριμένα, στο Εβραϊκό κείμενο στη Γέν. 1/α 1 για το ρήμα «εποίησεν» χρησιμοποιείται μία λέξη που δείχνει στην δημιουργική δραστηριότητα του Θεού. Μόνο ο Θεός, και όχι οι άνθρωποι, μπορεί να δημιουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο (δείτε επίσης Ρωμ. 4/δ 17). ΣΚΕΨΗ: Γιατί η ύπαρξη ενός υπερφυσικού Δηµιουργού, είναι η µοναδική λογική εξήγηση για την Δηµιουργία; 7

6 Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου «ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ» Διαβάστε Ψαλμ. 19/ιθ 1-3 και Ρωμ. 1/α 19,20. Πώς βιώσατε την αλήθεια αυτών των εδαφίων; Πώς μας βοήθησε η σύγχρονη επιστήμη να εκτιμήσουμε τη δύναμη και τη σοφία του Θεού, ως Δημιουργού; Απλώς ένα σύμπαν, δεν θα μπορούσε να στηρίξει την ζωή. Μόνο σε ένα καλά σχεδιασμένο σύμπαν θα μπορούσε η ζωή να διατηρηθεί. Κατ αρχάς, τα πάντα πρέπει να είναι ισορροπημένα για να μπορέσουν να δημιουργηθούν ευσταθή υλικά. Η σταθερότητα του ατόμου εξαρτάται από τις δυνάμεις που συγκρατούν τα μέρη του ατόμου ενωμένα. Τα άτομα εμπεριέχουν φορτισμένα σωματίδια που απωθούν και έλκουν το ένα το άλλο. Οι δυνάμεις έλξης και απώθησης πρέπει να είναι ισορροπημένες. Εάν οι δυνάμεις έλξης ήταν πολύ ισχυρές, θα σχηματίζονταν μόνο μεγάλα άτομα και δεν θα υπήρχε υδρογόνο. Χωρίς υδρογόνο δεν θα είχαμε νερό, και συνεπώς, ζωή. Αντίστοιχα, εάν οι απωθητικές δυνάμεις ήταν πολύ ισχυρές, θα υπήρχαν μόνο μικρά άτομα όπως το υδρογόνο, και δεν θα υπήρχε άνθρακας ή οξυγόνο. Χωρίς το οξυγόνο δεν θα υπήρχε νερό, και κατά συνέπεια ζωή. Επίσης, εξίσου απαραίτητος για την ύπαρξη ζωής είναι και ο άνθρακας. Δεν αρκεί μόνο τα άτομα να είναι σταθερά, αλλά πρέπει και να μπορούν να αλληλεπιδρούν για να δημιουργούν διάφορες χημικές ενώσεις. Στην δημιουργία χημικών αντιδράσεων από τις οποίες εξαρτάται η ζωή, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων που συγκροτούν τα μόρια ενωμένα με την ενέργεια που τα διασπά. Η ακρίβεια της φυσικής κατάστασης του σύμπαντος, έχει κερδίσει την εκτίμηση και το θαυμασμό των επιστημόνων οι οποίοι αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι το σύμπαν έχει σχεδιαστεί από κάποια ευφυή Ύπαρξη. Και η γη επίσης σχεδιάστηκε με σοφία για την διατήρηση της ζωής. Η κλίμακα θερμοκρασίας πρέπει να είναι συμβατή με την ζωή, όπως και η απόσταση από τον ήλιο, η ταχύτητα της περιστροφής και η σύσταση της ατμόσφαιρας, και πολλές άλλες λεπτομέρειες του κόσμου μας, πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία, και να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες. Είναι γεγονός, ότι τα πάντα έχουν δημιουργηθεί με τη σοφία του Θεού. 8

7 Τρίτη 1 Ιανουαρίου Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ Διαβάστε Ιερ. 51/να 15,16 και Ψαλμ. 33/λγ 6,9. Εκτός από την σοφία, ποιο άλλο χαρακτηριστικό του Θεού βλέπουμε στην Δημιουργία; Πώς εκδηλώνεται και ποιες οι επιπτώσεις αυτής της αλήθειας στη ζωή μας; Αν και δεν γνωρίζουμε το πώς ακριβώς δημιούργησε ο Θεός, διαβάζουμε ότι το έκανε μέσω του ισχυρού λόγου Του. Όλη η ενέργεια σε κάθε μέρος του σύμπαντος προέρχεται από τον λόγο του Θεού. Η ενέργεια μέσα μας είναι αποτέλεσμα της δύναμης του Θεού. Η βαρύτητα, τα αστέρια που ακολουθούν την καθορισμένη πορεία τους, και όλες οι μαύρες τρύπες, είναι αποτέλεσμα της δύναμης του Θεού. Πιθανόν η μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας να βρίσκεται στο ίδιο το άτομο. Δικαίως έχουμε εντυπωσιαστεί από την δύναμη των πυρηνικών όπλων όπου μία μικρή ποσότητα ύλης μετατρέπεται σε μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Εάν από μία μικρή ποσότητα ύλης μπορεί να δημιουργηθεί η τεράστια ενέργεια ενός πυρηνικού όπλου, αναλογιστείτε την αποθηκευμένη ενέργεια στα υλικά όλου του κόσμου. Ακόμη και αυτό όμως, δεν είναι τίποτα μπροστά στην αποθηκευμένη ενέργεια του σύμπαντος. Φανταστείτε την δύναμη που χρησιμοποίησε ο Θεός για να δημιουργήσει το σύμπαν. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Θεός περιορίζεται από τους «νόμους της φύσης», ωστόσο αυτή η ιδέα αντιτίθεται στην Αγία Γραφή. Ο Θεός δεν περιορίζεται από τους φυσικούς νόμους, μιας και Εκείνος τους έθεσε. Η δύναμη του Θεού δεν ακολουθούσε πάντα τον τύπο των, αποκαλούμενων από μας, «νόμων της φύσης». Για παράδειγμα, ένας από τους θεμελιώδης νόμους της φύσης είναι η Αρχή διατήρησης της μάζας και της ενέργειας. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το μηδέν, ούτε και μπορεί να χαθεί ή να καταστραφεί. Πώς γίνεται όμως από το τίποτα να έχει δημιουργηθεί το σύμπαν, εφόσον αυτή η αρχή είναι απαράβατη; Ο δημιουργικός λόγος του Θεού δεν «δεσμεύεται» από τους νόμους της επιστήμης. Ο Θεός είναι κυρίαρχος όλης της δημιουργίας Του και ελεύθερος να πραγματοποιήσει το θέλημά Του. ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε το µέγεθος του σύµπαντος και την δύναµη που χρειάστηκε για να δηµιουργηθεί. Και σκεφτείτε ότι ο Θεός που κατέχει τέτοια δύναµη, µας αγαπάει τόσο πολύ που πέθανε για µας. Πώς µπορείτε να εµψυχωθείτε από αυτή την απίστευτη αλήθεια; 9

8 Τετάρτη 2 Ιανουαρίου ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Διαβάστε Ιωάν 1/α 1-3,14, Κολ. 1/α 15,16, Εβρ. 1/α 1,2. Ποιον προσδιορίζουν ως Δημιουργό οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της απάντησης; Ο Ιωάννης αναφέρεται στον Ιησού ως τον «Λόγο» και τον εξισώνει με τον Θεό. Συγκεκριμένα, ο Ιησούς είναι Εκείνος που δημιούργησε τα πάντα. Την εποχή του Ιωάννη, ο όρος «λόγος» αντιπροσώπευε την δημιουργική αρχή, και έτσι οι αναγνώστες του θα ήταν εξοικειωμένοι με την έννοια του «λόγου» ως δημιουργική αρχή ή ακόμη και ως δημιουργού. Ο Ιωάννης απέδωσε αυτήν τη γνωστή έννοια στον Ιησού, αναγνωρίζοντάς Τον ως τον αληθινό Δημιουργό. Ο Ιησούς, ο Ενσαρκωμένος Λόγος που έζησε μεταξύ μας, δεν ήταν απλώς παρών στην αρχή, αλλά ήταν Εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι στη Γέν. 1/α 1 θα μπορούσαμε να διαβάσουμε, «Στην αρχή, ο Ιησούς δημιούργησε τον ουρανό και τη γη». Τα λόγια του Παύλου στην Κολ. 1/α έρχονται σε αρμονία με όσα είπε ο Ιωάννης όσον αφορά τον προσδιορισμό του Ιησού Χριστού ως Δημιουργού. Μέσω Αυτού έγιναν τα πάντα. Ο Παύλος προσθέτει δύο ακόμη χαρακτηριστικά του Ιησού. Πρώτον, είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Στην αμαρτωλή μας κατάσταση δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό Πατέρα, αλλά μπορούμε να δούμε τον Ιησού. Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε το πώς είναι ο Θεός, αρκεί να μελετήσουμε την ζωή του Ιησού (Ιωάν. 14/ιδ 9). Δεύτερον, ο Παύλος αποκαλεί τον Ιησού «πρωτότοκο» της δημιουργίας (Κολ. 1/α 15). Σ αυτήν την περίπτωση, ο όρος «πρωτότοκος» δεν έχει να κάνει με την προέλευση, αλλά με την ιδιότητα. Ο πρωτότοκος ήταν η κεφαλή της οικογένειας και ο κληρονόμος της περιουσίας. Ο Ιησούς ήταν ο «πρωτότοκος», και ως Δημιουργός και μέσα από την Ενσάρκωση κάνοντας δική Του την ανθρώπινη φύση, είναι δικαιωματικά η κεφαλή της ανθρώπινης οικογένειας. Ο Ιησούς δεν είναι δημιούργημα, αλλά είναι αυθύπαρκτος όπως ο Θεός Πατέρας. Στην Εβρ. 1/α 1,2 επαναλαμβάνονται τα σημεία της περικοπής από την Κολοσσαείς επιστολή. Ο Ιησούς είναι ο κληρονόμος πάντων, καθώς μέσω Αυτού δημιουργήθηκε ο κόσμος. Επιπλέον, είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος του Πατέρα, μιας και είναι η εικόνα του Θεού. ΣΚΕΨΗ: Τι θα απαντούσατε αν κάποιος σας ρωτούσε, «Πώς είναι ο Θεός;» Πώς θα αιτιολογούσατε την απάντησή σας; 10

9 Πέμπτη 3 Ιανουαρίου Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ Διαβάστε Ιωάν. 2/β 7-11, 6/ς 8-13, 9/θ Τι μας δείχνουν αυτά τα εδάφια για την δημιουργική δύναμη του Θεού;... Κάθε θαύμα μας δίνει μία εικόνα της εξουσίας που έχει ο Θεός στον υλικό κόσμο που ο Ίδιος δημιούργησε. Πρώτον, τι διαδικασία χρειάζεται να μετατρέψει κάποιος το νερό σε κρασί; Καμία απ όσο γνωρίζουμε. Στην πραγματικότητα, για να κάνει αυτό το θαύμα, έκανε κάτι πέρα από τους νόμους της φύσης όπως τουλάχιστον τους ξέρουμε. Στο θαύμα με τα δύο ψάρια και τα πέντε ψωμιά, ο Ιησούς τάισε ένα μεγάλο πλήθος αφήνοντας περίσσευμα 12 κοφίνια. Το φαγητό έγινε από άτομα και μόρια. Στο τέλος, υπήρχαν πολλά περισσότερα άτομα και μόρια φαγητού απ όταν ξεκίνησε ο Ιησούς να ταΐζει το πλήθος. Από πού εμφανίστηκαν τα παραπάνω μόρια, αν όχι από την υπερφυσική επέμβαση του Θεού; Επιπλέον, τι φυσικές αλλαγές προκλήθηκαν στον τυφλό όταν θεραπεύτηκε; Ήταν εκ γενετής τυφλός, επομένως ο εγκέφαλός του δεν είχε ποτέ το ερέθισμα να δημιουργήσει εικόνες από τα μηνύματα που έστελνε το μάτι στο οπτικό νεύρο. Έτσι, ο εγκέφαλός του έπρεπε να ανανεωθεί προκειμένου να επεξεργαστεί την εισερχόμενη πληροφορία, να δημιουργήσει δηλαδή εικόνες και να τις ερμηνεύσει. Επίσης, τα ίδια τα μάτια του είχαν κάποιο πρόβλημα. Πιθανόν κάποιο μόριο να μην είχε παραχθεί σωστά, ως αποτέλεσμα κάποιας μετάλλαξης στο DNA του. Ή είναι πιθανόν κατά την γέννησή του να εμφανίστηκε κάποια μετάλλαξη στα κύτταρα που ελέγχουν την ανάπτυξη των τμημάτων του οφθαλμού, όπως του αμφιβληστροειδή, του οπτικού νεύρου κτλ. Ή πάλι μπορεί να υπήρξε κάποια παθολογική βλάβη που να εμπόδιζε το μάτι να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι της τύφλωσής του, τα λόγια του Ιησού δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εισχωρήσει το φως μέσα στα μάτια του δίνοντάς του την ικανότητα να αναγνωρίζει εικόνες που ποτέ δεν είχε δει. ΣΚΕΨΗ: Είναι υπέροχο το να συμβαίνουν θαύματα, όμως τι κίνδυνος υπάρχει όταν η πίστη μας βασίζεται σ αυτά; Πού πρέπει να στηρίζεται η πίστη μας; 11

10 Παρασκευή 4 Ιανουαρίου Δύση ηλίου: 17:17 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: «Το έργο της δημιουργίας δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά. Πώς μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη το μυστήριο της ζωής; Η θεωρία ότι ο Θεός δεν δημιούργησε την ύλη όταν δημιούργησε τον κόσμο, δεν ευσταθεί. Η δημιουργία του κόσμου μας από τον Θεό δεν οφειλόταν σε κάποια προϋπάρχουσα ύλη. Αντιθέτως, τα πάντα, υλικά ή πνευματικά βρίσκονταν ενώπιον του Κυρίου, του Ιεχωβά, και δημιουργήθηκαν με τη φωνή Του για το δικό Του σκοπό. Οι ουρανοί και όλες οι στρατιές τους, η γη και όλα όσα βρίσκονται σ αυτήν, δεν είναι μόνο έργο των χειρών Του, αλλά εμφανίστηκαν και από την πνοή του στόματός Του.» Ε. Χουάιτ Testimonies for the Church, τομ. 8. σ.258,259. «Με ποιον ακριβώς τρόπο εκτέλεσε ο Θεός το έργο της δημιουργίας είναι κάτι που δεν αποκάλυψε στους ανθρώπους. Η ανθρώπινη επιστήμη δεν είναι ικανή να εξερευνήσει τα απόρρητα του Υψίστου. Η δημιουργική Του δύναμη είναι τόσο ακατανόητη όσο και η ύπαρξή Του.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 26. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 1. Συζητήστε ξανά την τελευταία ερώτηση στην ημέρα της Κυριακής. 2. Η επιστήμη πολλές φορές αναφέρεται στις «ανθρώπινες συγκυρίες», την απίστευτη αρμονία των δυνάμεων της φύσης που καθιστούν δυνατή την ανθρώπινη ύπαρξη. Κάποιος όμως μπορεί να προϊδεαστεί από τον όρο «συγκυρίες», εάν δεν πιστεύει στον Θεό, και εξηγεί αυτά τα απίστευτα γεγονότα ως συμπτώσεις. Γιατί το πιστεύω ότι αυτές οι ισορροπίες είναι αποτέλεσμα του Δημιουργού Θεού, είναι πιο λογική εξήγηση από το να τις αποκαλούμε απλώς «συγκυρίες»; 3. Αναλογιστείτε την αγάπη του Δημιουργού καθώς έπλασε τον Αδάμ και την Εύα και τους πρόσφερε για σπίτι έναν όμορφο κήπο, γνωρίζοντας την πιθανότητα ότι θα υπέφερε και θα πέθαινε στον Γολγοθά από την φυλή που ο Ίδιος δημιούργησε. Τι μαθαίνουμε για την αγάπη του Θεού, από την απόφαση Του να μας δημιουργήσει; 4. Πώς αντιπαραβάλλεται η θεωρία του Bing Bang με της Δημιουργίας όπως φαίνεται μέσα από τη Γέν. 1/α 1; Μήπως η θεωρία του Bing Bang περιγράφει τον τρόπο που με τον λόγο του Θεού άρχισε να υπάρχει το σύμπαν; Τι προβλήματα παρουσιάζονται μ αυτήν την ιδέα; Γιατί είναι επικίνδυνο να συνδέσουμε τη θεολογία μας με οποιαδήποτε επιστημονική θεωρία, δεδομένου ότι η επιστημονική άποψη αλλάζει συνεχώς; 12

11 Mελέτη 2: Για το Σάββατο 12 Ιανουαρίου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Διότι ούτω λέγει Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς, αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν, όστις αυτός εστερέωσεν αυτήν, έκτισεν αυτήν ουχί µαταίως, αλλ έπλασεν αυτήν διά να κατοικήται.» Ησαΐας 45/µε 18. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Γεν. 1/α 1-13, Ησ. 45/µε 18, Α Ιωάν. 1/α 5, Αποκ. 22/κβ 5, Β Κορ. 4/δ 6, Β Πέτρ. 3/γ 5, Ιωβ 38/λη 4-6. Οι επιστήμονες εκπλήσσονται συνεχώς με το πόσο κατάλληλος είναι ο κόσμος για ζωντανές υπάρξεις. Και όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον σκοπό αυτού του κόσμου, η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη, από την αρχή κιόλας (Γέν. 1/α ). Ο Θεός ξεκίνησε με έναν πλανήτη, άμορφο και έρημο. Τις τρεις πρώτες μέρες, του έδωσε μορφή, και τις τρεις επόμενες τον γέμισε. Αυτήν την εβδομάδα θα εστιάσουμε στις τρεις πρώτες μέρες της Δημιουργίας. Ορισμένοι σχολιαστές εναντιώνονται στην άποψη ότι ο Θεός «επέβαλλε» στη φύση να έχει κάποιο σκοπό, και υποστηρίζουν ότι επέτρεψε απλώς στον υλιστικό κόσμο να αναπτυχθεί μέσα από φυσικές διαδικασίες που υποτίθεται ότι διαθέτει. Αυτή η άποψη είναι διαδεδομένη ιδιαίτερα σε εκείνους που προωθούν την θεωρία της «θεϊστικής εξέλιξης». Ωστόσο, αυτές οι απόψεις έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα της Δημιουργίας που βλέπουμε στην Αγία Γραφή. Το σύμπαν δεν έχει έμφυτη θέληση. Η δημιουργία δεν είναι ανεξάρτητη από τον Θεό, αλλά ο τόπος δραστηριότητας που Εκείνος επέλεξε για να εκφράσει την αγάπη Του προς τα δημιουργήματά Του. 13

12 Κυριακή 6 Ιανουαρίου «ΑΜΟΡΦΟΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣ» «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.» (Γέν. 1/α 1,2). Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την κατάσταση της γης πριν αρχίσει ο Κύριος το δημιουργικό Του έργο; Η Αγία Γραφή ξεκινάει με την ιστορία της Δημιουργίας και με την δήλωση ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός. Στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση του πλανήτη όταν ο Θεός άρχισε να τον κάνει κατοικήσιμο. Στην αρχή της ιστορίας ο πλανήτης υπάρχει ήδη, αλλά είναι άμορφος, έρημος, σκοτεινός και υγρός. Τα επόμενα εδάφια περιγράφουν το πώς έδωσε ο Θεός μορφή σ αυτόν τον πλανήτη και τον έκανε κατοικήσιμο, γεμίζοντάς τον στη συνέχεια με ζωντανές υπάρξεις. Το εδάφιο δεν μας αναφέρει από ποτέ άρχισαν να υπάρχουν τα πετρώματα και το νερό στη γη, αλλά αναφέρει ότι ο πλανήτης δεν ήταν ανέκαθεν βιώσιμος τόπος. Η γη έγινε κατάλληλο μέρος για ζωή μόνο επειδή ο Θεός την έκανε έτσι. Τι διαβάζουμε στο Ησ. 45/με 18 για την πρόθεση του Θεού στην Δημιουργία; Στην αρχή η γη δεν ήταν κατάλληλο μέρος για να διατηρηθεί η ζωή. Η Αγία Γραφή δεν λέει κάτι για το διάστημα μεταξύ της αρχικής δημιουργίας των πετρωμάτων και του νερού, και της δημιουργίας του περιβάλλοντος και των πλασμάτων. Ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι έγιναν αμέσως, ενώ άλλοι ότι μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γνωρίζουμε, και στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία. Όποια περίπτωση κι αν ισχύει, η γη δημιουργήθηκε από τον Θεό, και τον καιρό που Εκείνος επέλεξε δημιούργησε και το κατάλληλο περιβάλλον για ζωή. Το σημαντικό είναι ότι ο Κύριος δεν εξαρτιόταν από προϋπάρχων υλικό. Το υλικό που χρησιμοποίησε, το είχε δημιουργήσει και αυτό κάποια στιγμή, και στην αρχική του μορφή ήταν και εκείνο «άμορφο και έρημο». Έτσι, με τη δύναμη του Λόγου Του δημιούργησε τον κόσμο μας. 14

13 Δευτέρα 7 Ιανουαρίου «ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ» ΓΕΝΕΣΙΣ 1/Α 3-5 Τι διαβάζουμε στην Γέν. 1/α 3-5 για την πρώτη μέρα της Δημιουργίας; Μπορούμε να δούμε πολλές λεπτομέρειες από αυτό το κείμενο. Πρώτον, το φως εμφανίστηκε με εντολή του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι καθοριστικός στην Δημιουργία. Δεύτερον, το φως ήταν «καλό». Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, γιατί το εδάφιο λέει ότι ο Θεός «είδε» το φως, από την στιγμή που ο Θεός μπορεί να δει τα πάντα; Το θέμα είναι πως το φως ήταν καλό ακόμη και στα μάτια του Θεού. Γνωρίζουμε ότι το φως είναι καλό επειδή ο Ίδιος ο Θεός το εκτίμησε. Ένα άλλο σημείο είναι ότι ο Θεός χώρισε το φως από το σκοτάδι. Τόσο το φως όσο και το σκοτάδι, βρίσκονται υπό το έλεγχο του Θεού και κανένα από τα δύο δεν επηρεάζει την δραστηριότητα και την γνώση Του (δείτε Ψαλμ. 139/ρλθ 12). Ο Θεός ονόμασε το σκοτάδι νύκτα, και το φως μέρα. Έχει κάθε δικαίωμα να ονομάζει τις χρονικές περιόδους μιας και είναι ο Δημιουργός του χρόνου και ως Κυρίαρχος του, δεν περιορίζεται απ αυτόν. Από την άλλη, ο χρόνος εξαρτάται από τον Θεό. Ένα άλλο σημείο σ αυτήν την περικοπή είναι ότι υπήρχε μία περίοδος σκότους και μία περίοδος φωτός που μαζί αποτελούν μία ημέρα. Πολλά έχουν γραφτεί για την έννοια της «ημέρας» κατά την Δημιουργία. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα αργότερα, ωστόσο αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρώτη μέρα αποτελούταν από μία περίοδο σκότους και μία περίοδο φωτός, όπως ακριβώς γίνεται και με τις σημερινές μέρες. Επίσης, το φως είναι ένα από τα στοιχεία που υπάρχουν στην παρουσία του Θεού. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι το φως εφευρέθηκε την πρώτη μέρα της Δημιουργίας, μιας και ο Θεός που προϋπήρχε της γης, περιβάλλεται από φως (Α Ιωάν. 1/α 5, Αποκ. 22/κβ 5). Στην Δημιουργία, το φως πρωτοεμφανίστηκε απλώς στον κάποτε σκοτεινό πλανήτη. ΣΚΕΨΗ: Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει µέρα και νύχτα πριν τη δηµιουργία του ήλιου; Ο Μωϋσής σίγουρα γνώριζε τη σχέση µεταξύ του ήλιου και της ηµέρας. Ωστόσο, αγνοώντας το προφανές, έγραψε εκείνο το οποίο έπρεπε για το φως και το σκοτάδι της πρώτης µέρας. Ο Θεός θα πρέπει να του φανέρωσε κάποια πράγµατα για την Δηµιουργία που εµείς δεν µπορούµε να τα αντιληφθούµε παρατηρώντας την φύση. Γιατί δεν πρέπει να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι κάποια πράγµατα σχετικά µε την Δηµιουργία παραµένουν µυστήρια; 15

14 Τρίτη 8 Ιανουαρίου ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΕΝΕΣΙΣ 1/Α 6-8 Ο Θεός δημιούργησε το στερέωμα, καθόρισε τη λειτουργία του και το ονόμασε, «Ουρανό». Η λειτουργία του στερεώματος ήταν να διαχωρίσει το νερό από πάνω με το νερό από κάτω. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το τμήμα του ουρανού που είναι μέρος του περιβάλλοντός μας, και το διάστημα που είναι πέρα από την ατμόσφαιρα που βρίσκονται ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια. Η ατμόσφαιρα δείχνει να είναι το μέρος του ουρανού που δημιουργήθηκε την δεύτερη μέρα. Μέσω κάποιας διαδικασίας, η ατμόσφαιρα μεταφέρει προς τα πάνω το νερό, το οποίο εξατμίζεται και μεταφέρεται σε κάθε σημείο της γης. Στη συνέχεια επιστρέφει στην επιφάνεια σε μορφή πάχνης (Γέν. 2/β 6) ή βροχής. Ο Θεός ονόμασε το στερέωμα, δηλώνοντας την κυριαρχία Του σ αυτό. Το διάστημα δεν περιορίζει τις ενέργειες του Θεού, γιατί Εκείνος το δημιούργησε και το εξουσιάζει. Όπως και με το φως την πρώτη μέρα, η δημιουργία του στερεώματος ολοκληρώθηκε πριν το τέλος της δεύτερης μέρας, στα πλαίσια ενός ημερονυκτίου. Πολλά έχουν ειπωθεί όσον αφορά το νόημα του όρου, «στερέωμα». Ο Εβραϊκός όρος raqia μερικές φορές χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα φύλλο μετάλλου που έχει σφυρηλατηθεί σε λεπτό φύλλο, δίνοντας έτσι τον όρο «στερέωμα». Οι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν οι Εβραίοι πίστευαν πως υπήρχε μία σκληρή επιφάνεια πάνω στη γη, και επειδή κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, υποστηρίζουν ότι η Βιβλική αναφορά είναι λανθασμένη. Αυτός ο συλλογισμός όμως είναι εσφαλμένος. Ο όρος στερέωμα προσδιορίζει τον ουρανό, τόσο την ατμόσφαιρα όσο και το διάστημα. Αρκεί μόνο να κοιτάξουμε το περιεχόμενο για να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάει. Στην Γένεση αναφέρεται ότι τα πουλιά πετούσαν «κατά το στερέωμα του ουρανού» (Γέν. 1/α 20) και αλλού αναφέρεται ότι ο ήλιος και το φεγγάρι βρίσκονται στο στερέωμα (Γέν. 1/α 14). Προφανώς τα πουλιά δεν πετάνε στο μέρος του raqia όπου βρίσκονται ο ήλιος και το φεγγάρι. ΣΚΕΨΗ: Παρόλα τα µυστήρια σηµεία στην αφήγηση της Δηµιουργίας, εκείνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι, τίποτα δεν έγινε τυχαία. Γιατί αυτό είναι σηµαντικό να το γνωρίζουµε, στην εποχή µας που πολλοί πιστεύουν ότι η τύχη έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία µας;

15 Τετάρτη 9 Ιανουαρίου ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΖΩΗ Διαβάστε Γέν. 1/α Προσπαθήστε να οραματιστείτε την απίστευτη δημιουργική δύναμη του Θεού καθώς κάνει αυτά που περιγράφουν τα εδάφια. Πώς αυτή η αναφορά δίνει μία λογική εξήγηση στην ερώτηση, «Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα»; Αρχικά, η γη ήταν καλυμμένη με νερό. Προκειμένου ο Θεός να ετοιμάσει έναν κατοικήσιμο τόπο για τους ανθρώπους που σχεδίαζε να δημιουργήσει, άλλαξε την επιφάνεια της γης δημιουργώντας τις θάλασσες ώστε να εμφανιστεί η ξηρά. Αυτό συμπεριέλαβε τον τρίτο διαχωρισμό των φυσικών γνωρισμάτων της γης. (Ο πρώτος διαχωρισμός ήταν το φως από το σκοτάδι, ο δεύτερος τα πάνω νερά από τα κάτω και ο τρίτος η ξηρά γη από τις θάλασσες.) Επίσης, για τρίτη φορά ο Θεός κατονομάζει τα πράγματα που διαχώρισε. Τη ξηρά γη την ονομάζει «Γη» και τη σύναξη των υδάτων «Θάλασσες» δείχνοντας για μία ακόμη φορά την κυριαρχία Του στον χώρο. Και είδε ο Θεός τη γη και τη θάλασσα ότι είναι «καλά». Την τρίτη μέρα της Δημιουργίας έχουμε και ένα δεύτερο δημιουργικό γεγονός. Η Γη προσφέρεται πλέον για να ετοιμάσει ο Θεός τροφή για τις υπάρξεις που σύντομα πρόκειται να δημιουργήσει. Ο Θεός λέει να βλαστήσει η γη χορτάρι, φυτά και καρποφόρα δέντρα. Αυτά θα ήταν και για την τροφή των κατοίκων της γης. Στο εδάφιο δεν μας αναφέρονται τα είδη των φυτών που δημιουργήθηκαν, αλλά μας δίνεται η εικόνα της ποικιλομορφίας. Επιπλέον, πουθενά δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο αρχικό φυτό από το οποίο εξελίχθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση με την Βιβλική αναφορά. ΣΚΕΨΗ: Προσέξτε την θαυµάσια ποικιλία σε φρούτα, λαχανικά και καθετί βρώσιµο. Πώς αποτελούν ισχυρή ένδειξη της αγάπης του Θεού προς εµάς; Γιατί είναι παράδοξο το να πιστέψουµε ότι όλα αυτά δηµιουργήθηκαν, µέσα από τυχαίες διαδικασίες, όπως διδάσκει η θεωρία της εξέλιξης;

16 Πέμπτη 10 Ιανουαρίου Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την δύναμη του Λόγου του Θεού; Β Κορ. 4/δ Ησ. 55/νε Β Πέτρ. 3/γ Η Αγία Γραφή μάς διδάσκει ότι ο Θεός ξεκίνησε το δημιουργικό Του έργο, με τη δύναμη του Λόγου Του και χωρίς καμία αντίσταση. Αυτήν την άποψη για τη δημιουργία την είχαν μόνο οι Εβραίοι. Οι περισσότερες έξω Γραφικές ιστορίες για την δημιουργία, αναφέρονται σε μία βίαιη και γεμάτη μάχες διαδικασία. Για παράδειγμα, οι Βαβυλώνιοι πίστευαν ότι τα τέρατα Apsu και Tiamat γέννησαν μία γενιά θεοτήτων που στη συνέχεια προσπάθησαν να καταστρέψουν. Κατά τη διάρκεια της μάχης η Tiamat σκοτώθηκε και το σώμα της χωρίστηκε σε δύο μέρη, το ένα σύστησε τους ουρανούς και το άλλο την γη. Και οι σύγχρονοι άνθρωποι όμως επινόησαν μία δημοφιλή ιστορία για τη δημιουργία μέσα από τη βία. Σύμφωνα μ αυτήν, ο Θεός δημιούργησε εσκεμμένα έναν κόσμο με ελλιπή εφόδια, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαμάχη μεταξύ των κατοίκων του, και οι αδύναμοι να εξουδετερώνονται από τους δυνατούς. Με τον καιρό, οι οργανισμοί γίνονταν ολοένα και πιο περίπλοκοι ώσπου δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι ζωντανοί οργανισμοί, από έναν κοινό πρόγονο. Οι «θεοί» της θεωρίας της εξέλιξης δεν είναι όπως ο Θεός της Αγίας Γραφής. Ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ο Υπερασπιστής των αδυνάτων και Γενναιόδωρος Προμηθευτής όλων των δημιουργημάτων. Ο θάνατος, η θλίψη και τα υπόλοιπα δεινά, δεν προκλήθηκαν από τον Θεό αντιθέτως ήρθαν ως φυσικό αποτέλεσμα της επανάστασης των ανθρώπων ενάντια στην καλή κυριαρχία Του. Οι θεοί της θεωρίας της εξέλιξης, για να δημιουργήσουν, χρησιμοποιούν τον ανταγωνισμό και τον αποκλεισμό των αδυνάτων από τους δυνατούς. Και το χειρότερο είναι ότι ευθύνονται για το θάνατο και τη θλίψη, αφού αυτά είναι τα μέσα τους για τη δημιουργία. Επομένως, τα κεφάλαια Γέν. 1/α και 2/β δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να εναρμονιστούν με τη σύγχρονη θεωρία της εξέλιξης η οποία αντιτίθεται εξολοκλήρου στην Βιβλική αναφορά της Δημιουργίας. 18

17 Παρασκευή 11 Ιανουαρίου Δύση ηλίου: 17:23 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Παρότι στην Αγία Γραφή δεν δίνονται λεπτομέρειες, έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι το σύμπαν μας υπήρχε πριν τη δημιουργία της γης. Κατ αρχάς στον Ιώβ 38/λη 4-6, ο Θεός αναφέρει ότι υπήρχαν όντα που φώναζαν από χαρά όταν δημιουργούσε τον κόσμο. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τα όντα αυτά υπήρχαν στο σύμπαν πριν τη δημιουργία της γης. Η αναφορά του κόσμου στον οποίο γίναμε θέατρο, στην Α Κορ. 4/δ 9, πιθανόν να αφορά τις ίδιες υπάρξεις. Επίσης, το φίδι βρισκόταν στον κήπο της Εδέμ προτού ο Αδάμ και η Εύα αμαρτήσουν. Στην Αποκ. 12/ιβ 9, το φίδι ταυτίζεται με τον Σατανά που διώχτηκε από τον ουρανό. Ο Ιησούς είπε ότι ήταν παρών όταν αυτό συνέβη (Λουκά 10/ι 18). Στον Ιεζ. 28/κη 14,15 δίνεται η περιγραφή του επισκιάζων Χερουβείμ που αρχικά ήταν τέλειο, ενώ στη συνέχεια επαναστάτησε. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι πριν την επανάστασή του ο Σατανάς ζούσε για ένα διάστημα στο σύμπαν. Από αυτά τα εδάφια βλέπουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν τα πρώτα όντα που δημιουργήθηκαν. «Οπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, η γη ήταν αφάνταστα όμορφη. Βουνά, λόφοι και πεδιάδες ποίκιλλαν την επιφάνειά της διάσπαρτη από μεγαλόπρεπα ποτάμια και γοητευτικές λίμνες. Οι λόφοι και τα βουνά όμως δεν ήταν απότομα και ανώμαλα, με φοβερούς κρημνούς και τρομακτικά χάσματα όπως είναι τώρα. Τα αιχμηρά γυμνά άκρα της βραχώδους διάρθρωσης της γης ήταν θαμμένα κάτω από το εύφορο έδαφος, το οποίο παντού παρουσίαζε μια πλουσιότατη παραγωγή πρασίνου. Δεν υπήρχαν αηδιαστικά βαλτοτόπια ούτε γυμνοί ερημότοποι. Χαριτωμένοι θάμνοι και λεπτεπίλεπτα λουλούδια χαιρέτιζαν ολούθε τη ματιά. Τα υψώματα ήταν στεφανωμένα με δένδρα μεγαλοπρεπέστερα από όλα όσα υπάρχουν σήμερα. Η ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από το μολυσματικό μίασμα, ήταν ολοκάθαρη και υγιεινή. Ολόκληρο το τοπίο υπερείχε σε ομορφιά τους επιμελημένους κήπους του πιο περήφανου παλατιού. Τα αγγελικά πλήθη έβλεπαν με ευχαρίστηση τη σκηνή και απολάμβαναν τα θαυμάσια έργα του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Π.Π, σ.13. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 1. Αναφέρεται όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία που να δείχνουν ότι ο κόσμος έγινε βάση σχεδίου. 2. Πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι η θεωρία της εξέλιξης δεν εναρμονίζεται με την Βιβλική αναφορά της Δημιουργίας; 3. Αναμφίβολα υπάρχουν κάποια στοιχεία στη Δημιουργία που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Γιατί, ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί λόγος να απορρίψουμε την αναφορά της δημιουργίας από τον Θεό; 19

18 Μελέτη 3: Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είχε συντετελεσµένα ο Θεός εν τη ηµέρα τη εβδόµη τα έργα αυτού, τα οποία έκαµε, και ανεπαύθη την ηµέραν την εβδόµην από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκαµε.» Γένεσις 2/β 2. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε: Γέν. 1/α, Ψαλµ. 8/η 3, Ρωµ. 8/η 19-22, Λευιτ. 11/ια 14-22, Γέν. 2/β 1-3, Μάρκο 2/β 28. Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε τη σύντομη περιγραφή των τριών τελευταίων ημερών της Δημιουργίας, και θα αναφερθούμε στην ανάπαυση του Σαββάτου. Το βασικό μας κείμενο βρίσκεται στη Γέν. 1-2/α -β 1-3, αλλά υπάρχουν διάφορες περικοπές και σ άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Ένα από τα πιο έντονα σημεία στην αναφορά της Δημιουργίας, είναι ο διαχωρισμός των ημερών. Γιατί ο Θεός επέλεξε τον εφταήμερο κύκλο την εβδομάδα; Η Αγία Γραφή δεν μας το αναφέρει ξεκάθαρα, αλλά μπορούμε να βρούμε κάποιες ενδείξεις. Ίσως η πιο σημαντική να είναι το ίδιο το Σάββατο, όπου δίνεται ο χρόνος για την εδραίωση της σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός δημιούργησε την εβδομάδα, προσφέροντας τον απαραίτητο χρόνο για εργασία, ενώ ξεχώρισε μία μέρα για να θυμίζει στον άνθρωπο τη σχέση του με Εκείνον (δείτε Μάρκο 2/β 28). Μ αυτόν τον τρόπο θα θυμόμαστε πως ο Θεός είναι ο Προμηθευτής μας και ότι εξαρτόμαστε κατά πάντα από Αυτόν. Καθώς διαβάζουμε στην Γένεση για τη Δημιουργία, βλέπουμε πως τα πάντα έγιναν με κάποιο σκοπό και τίποτα δεν έγινε τυχαία. 20

19 Κυριακή 13 Ιανουαρίου Ο ΗΛΙΟΣ, Η ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Διαβάστε Γέν. 1/α Τι έγινε την τέταρτη μέρα της Δημιουργίας; Πώς το κατανοούμε αυτό, σε σχέση με την μέχρι τώρα γνώση μας για τον φυσικό κόσμο; Η τέταρτη μέρα της Δημιουργίας συζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέρα. Εφόσον ο ήλιος δημιουργήθηκε την τέταρτη μέρα, τι ήταν εκείνο που καθόρισε τον κύκλο των τριών πρώτων ημερών της Δημιουργίας; Εάν όντως ο ήλιος προϋπήρχε, τι δημιουργήθηκε την τέταρτη μέρα; Η αβεβαιότητα σχετικά με τα γεγονότα της τέταρτης μέρας της Δημιουργίας δεν προκύπτει από εύλογες αντιφάσεις, αλλά από το πλήθος των πιθανοτήτων. Μία πιθανότητα είναι ότι ο ήλιος δημιουργήθηκε όντως την τέταρτη μέρα, και ότι το φως τις πρώτες τρεις μέρες προερχόταν από την παρουσία του Θεού. Στην Αποκ. 21/κα 23 διαβάζουμε: «Και η πόλις δεν χρείαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, διά να φέγγωσιν εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον». Βλέπουμε ότι η ουράνια πόλη δεν χρειάζεται τον ήλιο, γιατί θα βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με το θέμα. Καλό είναι όμως να μην δίνουμε περισσότερη έμφαση απ ότι δίνει η Αγία Γραφή, και να αναγνωρίσουμε πως η αντίληψή μας είναι περιορισμένη. Άλλωστε, πολλά σημεία μέχρι και σήμερα παραμένουν επιστημονικώς ανεξήγητα, πόσο μάλλον στο γεγονός της Δημιουργίας. 21

20 Δευτέρα 14 Ιανουαρίου Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ Διαβάστε Γέν. 1/α Βλέπουμε σ αυτά τα εδάφια κάποια έλλειψη προγραμματισμού; Την πέμπτη μέρα έχουμε τη δημιουργία των πτηνών και των ψαριών. Πολλοί είναι εκείνοι που βρίσκουν ομοιότητες μεταξύ της δεύτερης και της πέμπτης ημέρας της Δημιουργίας. Την δεύτερη μέρα τα νερά διαχωρίστηκαν από την ατμόσφαιρα, ενώ την πέμπτη μέρα ο ουρανός και η θάλασσα γέμισαν με ζωντανές υπάρξεις. Η σειρά των γεγονότων της Δημιουργίας, φανερώνει την επιμέλεια και την πειθαρχία στην ενέργεια του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν περιθώρια να πιστέψουμε ότι έγιναν δίχως προγραμματισμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο τα πτηνά όσο και τα ψάρια, αναφέρονται στον πληθυντικό αριθμό τονίζοντας την ποικιλία που δημιουργήθηκε την πέμπτη μέρα. Κάθε ύπαρξη δημιουργήθηκε με την ικανότητα να αναπαράγεται. Η ποικιλία υπήρχε από την αρχή. Δεν υπήρχε κάποιος κοινός πρόγονος από τον οποίο προήλθαν διαφορετικά είδη, αλλά το κάθε είδος είχε το ίδιο την ικανότητα να αναπαράγεται. Για παράδειγμα υπάρχουν περισσότερα από 400 είδη περιστεριών, και τουλάχιστον 27 είδη χρυσόψαρων που είναι γνωστά. Το εδ. 21 αναφέρει πως ο Θεός είδε ότι τα δημιουργήματά Του ήταν καλά. Αυτό δείχνει ότι είχαν σχεδιαστεί σωστά, ήταν όμορφα, τέλεια και με αρμονία εκτελούσαν το μέρος τους στη δημιουργία. Είναι ελάχιστες οι ζωντανές υπάρξεις που διεγείρουν τη φαντασία και τον θαυμασμό μας, όσο τα πουλιά. Τα πουλιά είναι πραγματικά θαυμάσια και υπέροχα σχεδιασμένα δημιουργήματα. Τα πούπουλά τους είναι ελαφριά, αλλά συγχρόνως δυνατά, σκληρά και εύκαμπτα. Συγκρατούνται από ένα σύνολο μικρών καρφιών που παρέχουν ταυτόχρονα ισχυρή και παράλληλα ελαφριά στήριξη. Ο πνεύμονας του πουλιού είναι κατά τέτοιον τρόπο σχεδιασμένος ώστε να παίρνει οξυγόνο καθώς εισπνέει, αλλά και καθώς εκπνέει. Έτσι, το πουλί μπορεί να έχει την ποσότητα οξυγόνου που χρειάζεται για να πετάξει. Αυτό φυσικά επιτυγχάνεται και με την παρουσία αερόσακων σε κάποια από τα κόκαλά του. Αυτοί οι σάκοι διατηρούν τη ροή του οξυγόνου, και συγχρόνως ελαφραίνουν το πουλί για να διευκολύνεται η πτήση και να διατηρείται ο έλεγχος. Τα πουλιά είναι θαυμάσια σχεδιασμένα. ΣΚΕΨΗ: Έχοντας αυτά υπόψη, διαβάστε Ματθ. 10/ι Τι παρηγοριά βρίσκεται σ αυτά τα εδάφια; 22

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είχε συντετελεσµένα ο Θεός εν τη ηµέρα τη εβδόµη τα έργα αυτού, τα οποία έκαµε, και ανεπαύθη την ηµέραν την εβδόµην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 5 Ιανουαρίου ΙΗΣΟΥΣ: Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.» Γένεσις 1/α 1. Για τη µελέτη αυτής της εβδοµάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Μαΐου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εάν τας εντολάς µου φυλάξητε, θέλετε µείνει εν τη αγάπη µου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός µου, και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Ιουνίου ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και διά τούτο είναι µεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θανάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Σάββατο 17 Νοεμβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ταύτα σοι γράφω, ελπίζων να έλθω προς σε ταχύτερον, αλλ εάν βραδύνω, διά να εξεύρης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Οκτωβρίου Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Σάββατο 13 Οκτωβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Γνωρίσατε, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός, αυτός έκαµεν ηµάς, και ουχί ηµείς.» Ψαλµοί 100/ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Σάββατο 1η Δεκεμβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και εν τούτω γνωρίζοµεν, ότι εγνωρίσαµεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωµεν. Όστις λέγει, Εγνώρισα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ Μελέτη 13: Για το Σάββατο 28 Ιουνίου Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλ αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάµει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τας ηµέρας εκείνας, λέγει Κύριος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ Εδάφιο µνήµης: «Τότε επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών, και κάµε το δίκαιον αυτών.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ Σάββατο 24 Νοεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υµών εις το όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

13. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ

13. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ 20 Ιουνίου 26 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 13. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ Εδάφιο μνήμης: «Ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθή εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθή και την τρίτην ημέραν να αναστηθή.»

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης

Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Ηµερολόγιο 2016 28 ΔΕΥΤΕΡΑ iανουaριος 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΠΕΜΠΤΗ 51 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 Πρωτοχρονιά (αργία) ΣΑΒΒΑΤΟ ρεϊμοντ καρβερ dfsfsdfsdfsdfdsfsd Απέκτησες τελικά, έστω κι έτσι, αυτό που ήθελες από τούτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 17 Μαΐου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή το τέλος του νόµου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα τον πιστεύοντα.» Ρωµαίους 10/ι 4. Για τη µελέτη αυτής

Διαβάστε περισσότερα

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 30 Μαΐου 5 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 10. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Εδάφιο μνήμης: «Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον Αύξησον εις ημάς την πίστιν.» Λουκά 17/ιζ 5. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Μ Α Ρ Ι Ζ Α Ν Τ Ε Κ Α Τ Ρ Ο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Bυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών εκπαιδευτικό υλικό Διάβασες το βιβλίο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου; Πήγες στο Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Ερευνητική Εργασία Β' Τετραμήνου. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ.Φρονίμου

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Ερευνητική Εργασία Β' Τετραμήνου. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ.Φρονίμου Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ερευνητική Εργασία Β' Τετραμήνου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ.Φρονίμου Στην επιστήμη της βιολογίας, με τον όρο εξέλιξη εννοείται η αλλαγή στις ιδιότητες ενός πληθυσμού οργανισμών στο πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 31 Οκτωβρίου 6 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 6. ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;»

Διαβάστε περισσότερα