Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015"

Transcript

1 Παρακολουθήστε όλα τα σεμινάρια ON-LINE / REAL TIME με Νέα Έκπτωση Από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και αν βρίσκεστε, παρακολουθείτε τον εισηγητή ζωντανά στην οθόνη του Η/Υ σας, με δυνατότητα ερωτήσεων & άμεσων απαντήσεων, όπως στην παραδοσιακή αίθουσα. Κατάρτιση χωρίς όρια Γνώση για όλους!! Ειδικά Σεμινάρια για Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ & ΔΕΚΟ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Κρήτη) Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015 Όλα τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιηθούν Εσωτερικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας Τίτλος Σεμιναρίου Ημ/νιες & Ώρες: Εισηγητές Γενικές Πληροφορίες: Εφαρμογή & Τήρηση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 & στα πλαίσια της άμεσης ενσωμάτωσης των Αρχών της Κοινοτικής Οδηγίας αρ.34/2013/εε 26 Ιανουαρίου 16:00-21:00 23 Ιανουαρίου 16:00-21:00 07 Φεβρουαρίου Γρ. Ταπεινός Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. διδακτική συμβουλευτική & πρακτική εμπειρία. Το σεμινάριο υλοποιείται & σε Μακροχρόνιο πρόγραμμα 44 ωρών Σε όλα τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας & του Τμήματος Λογιστηρίου Ευθύνες - Αρμοδιότητες Δημοσίων Υπολόγων & Οικονομικών Υπηρεσιών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ σε περιπτώσεις μη Τήρησης των Αρχών Δημοσιονομικής Διοίκησης & Εποπτείας στα πλαίσια του Ν.4270/2014 & Εφαρμογή των Διατάξεων από Ιανουαρίου 27 Ιανουαρίου 09 Φεβρουαρίου Ειδικός Νομικός Σύμβουλος αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική, συμβουλευτική. Σε Διευθυντές, Προϊσταμένους & στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς & σε όλους τους Δημοσίους Υπολόγους Μητρώο Δεσμεύσεων Ανάληψη Υποχρέωσης & Παρακολούθηση Πιστώσεων στα πλαίσια του ισχύοντος Νομικού Πλαισίου & των νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων 27 Ιαν. // 28 Ιαν. // 10 Φεβρ. // των ΟΤΑ. Στελέχη Οικονομικής & Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Προϋπολογισμού, Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων, Τμήμα Προμηθειών & Νομική Υπηρεσία

2 2 Υλοποίηση - Έλεγχος & Παρακολούθηση της πορείας του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, ΔΕΚΟ & Φορέων Δημοσίου στα πλαίσια των ισχυουσών διατάξεων & των αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης 12 Φεβρ.// 19 Φεβρ. // 21 Φεβρ. // των ΟΤΑ. Σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών & σε όσους έχουν την ευθύνη σε θέματα Ελέγχου & Παρακολούθησης της πορείας του προϋπολογισμού Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών & η Εφαρμογή του από 1η Οκτωβρίου 2014 για Φορείς Δημοσίου 11 Φεβρ. // 18 Φεβρ. // 20 Φεβρ. // Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας, ειδική εισηγήτρια σε θέματα εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών & Εθνικού Συστήματος Δημοσίων με πολυετή Στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας & όλους τους χρήστες του Ε.Σ.Υ.Π. Ο Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Ανάλυση όλων των αποφάσεων & ερμηνευτικών εγκυκλίων για τις διαδικασίες & την ορθή εφαρμογή του Κώδικα 25 Φεβρ. // 26 Φεβρ. // 06 Μαρτ. // των ΟΤΑ. Στελέχη Οικονομικής & Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Προϋπολογισμού, Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων, Τμήμα Προμηθειών & Νομική Υπηρεσία Ειδικό Φορολογικό Καθεστώς για Κληροδοτήματα & άλλα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις νέες Ερμηνευτικές Εγκυκλίους 24 Φεβρουαρίου ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25 Φεβρουαρίου Ι. Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Κληροδοτημάτων κλπ Σε στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας - Τμήμα Λογιστηρίου Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης & Στοχοθεσίας των ΟΤΑ & των Ν.Π.Δ.Δ. Ποιες αλλαγές έγιναν στον Νόμο περί Προϋπολογισμού των ΟΤΑ σύμφωνα με τα άρθρα 39 & 40 του Ν.4257/2014. Ποιες είναι οι διαδικασίες αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & ποια είναι η σχέση του ως μέρος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 09 & 10 Φεβρουαρίου 16 & 17 Φεβρουαρίου 12 & 13 Φεβρουαρίου των ΟΤΑ. Σε στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας & Διευθυντές όλων των Υπηρεσιών των ΟΤΑ Προσυμβατικός Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη Νομιμότητα Σύναψης Δημοσίου για Προμήθειες - Υπηρεσίες & Έργα των Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ & Φορέων Δημοσίου σύμφωνα με τους Ν.4129/2013, Ν.4254/2014 & Ν.4281/ Ιανουαρίου 30 Ιανουαρίου 03 Φεβρουαρίου Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου με πολυετή πρακτική

3 3 Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης Δημοσίων από για Προμήθειες - Έργα & Υπηρεσίες σύμφωνα με Ν.4281/ Ιαν. // 04 Φεβρ. // 16:00-21:00 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 22 Ιαν. // 14 Φεβρ. // 26 Φεβρ. // Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων με πολυετή πρακτική Σε όλα τα στελέχη Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα, που έχουν Δημοσίου & Έργων Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού στα πλαίσια της ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας για τη δημιουργία - σύνταξη & ανάρτηση της διακήρυξης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως και την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 28 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου 02 Φεβρουαρίου Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών & Σύνταξης Διακηρύξεων Διαγωνισμών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Πρακτική Παρουσίαση & Ορθή Χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων για Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ κλπ) & η Εφαρμογή του από για Προμήθειες Υλικών - Υπηρεσιών, Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων κλπ 29 Ιανουαρίου 30 Ιανουαρίου 04 Φεβρουαρίου Πιστοποιημένος Εισηγητής για θέματα Χρήσης & Εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Έργων από σύμφωνα με τον Ν.4281/ Φεβρ. // 11 Φεβρ. // 16:00-21:00 18 Φεβρ. // 20 Φεβρ. // Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων με πολυετή πρακτική σε θέματα Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, Μηχανικούς Μελετητικών Γραφείων, στελέχη Τμήματος Μελετών, Πολιτικούς Μηχανικούς, Υπευθύνους Αστικών Αναπλάσεων, Κατασκευαστικές - Τεχνικές Εταιρείες Συμφωνίες - Πλαίσιο για Προμήθειες Δημοσίου Διαχείριση & Λειτουργία των Συμφωνιών Πλαισίου, τι προβλέπει η Κοινοτική & Εθνική Νομοθεσία, πως γίνεται η ανάθεση σε έναν ή περισσότερους αναδόχους & ποια ζητήματα προκύπτουν κατά την υλοποίηση της 19 Φεβρ. // 16:00-21:00 20 Φεβρ. // 25 Φεβρ. // Νομικός Σύμβουλος Αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων με πολυετή πρακτική, συμβουλευτική

4 4 Ανάλυση Διατάξεων Ενιαίου Μισθολογίου για Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κλπ Ποιες είναι οι αλλαγές σε υπερωρίες, το νέο Ενιαίο Ταμείο ΕΤΕΑ, η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση & οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης υπαλλήλων Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ. 06 Φεβρουαρίου 13 Φεβρουαρίου Σ. Ράπτη Σύμβουλος Μισθοδοσίας. Ειδική σε θέματα Ενιαίου Μισθολογίου Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητων Αρχών, Ανωνύμων Εταιρειών Δημοσίου κλπ με πολυετή πρακτική, συμβουλευτική Μισθοδοσίας Προσωπικού Αποδοχές - Ασφάλιση & Κρατήσεις Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ (Δημάρχων, Αντιδημάρχων κλπ) για τη Δημοτική Περίοδο στα πλαίσια της παλαιότερης & νεότερης νομοθεσίας 05 Φεβρουαρίου 12 Φεβρουαρίου Σ. Ράπτη Σύμβουλος Μισθοδοσίας. Ειδική σε θέματα Ενιαίου Μισθολογίου Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητων Αρχών, Ανωνύμων Εταιρειών Δημοσίου κλπ με πολυετή πρακτική, συμβουλευτική Μισθοδοσίας Προσωπικού στα πλαίσια της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Καθεστώς & Διαδικασίες Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 Ποιες είναι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της Αξιολόγησης σύμφωνα με τη νέα Εγκύκλιο & ποιες είναι οι νέες προθεσμίες Φεβρουάριος //10:00-15:00 Φεβρουάριος //10:00-15:00 Φεβρουάριος //10:00-15:00 Στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας. Ειδικός σε θέματα Υπαλληλικού Κώδικα με σημαντική διδακτική & πρακτική εμπειρία Σε στελέχη Διεύθυνσης Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, Διευθυντές & Προϊσταμένους όλων των τμημάτων Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων - Ηλεκτρονική Υπογραφή & Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού στη Δημόσια Διοίκηση Η υποχρεωτική εφαρμογή για τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων & για όλους τους υπόλοιπους Φορείς του Δημοσίου Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνει επίδειξη του τρόπου υπογραφής εγγράφων μορφής word, excel & pdf καθώς & της διαδικασίας του Κανονισμού Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων 28 Ιανουαρίου 16 Φεβρουαρίου 26 Φεβρουαρίου Ειδικός εκπαιδευτής, στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας, με πολυετή πρακτική, συμβουλευτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σε Διευθυντές & Προϊσταμένους όλων των Διευθύνσεων - Τμημάτων, στελέχη Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στις διαδικασίες Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Τμήμα Πληροφορικής Νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευση & εξοικείωση Χρηστών - Διαχειριστών με τη νέα εφαρμογή που είναι σε ισχύ από & τις νέες λειτουργικότητες του Προγράμματος Διαύγεια 29 Ιαν. // 17 Φεβ. // 27 Φεβ. // Ειδικός εκπαιδευτής, στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας, με πολυετή πρακτική, συμβουλευτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στελέχη Φορέων που συνδέονται με αρμοδιότητες σχετικές με τη Διαφάνεια & την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

5 5 Κανόνες Σύνταξης, Έκδοσης & Διαχείρισης Δημοσίων Εγγράφων για Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ κλπ 09 Μαρτίου 16 Μαρτίου Ειδικός εκπαιδευτής με πολυετή διδακτική, επιστημονική & πρακτική εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Εγγράφων Σε όλο το Προσωπικό που συντάσσει & χειρίζεται έγγραφα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θέσης εργασίας, κατηγορίας, κλάδου κλπ Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας & Αδειών Καταστημάτων & Νέες Υγειονομικές Διατάξεις στα πλαίσια των πρόσφατων αποφάσεων & ερμηνευτικών εγκυκλίων 18 Φεβρουαρίου 19 Φεβρουαρίου Ειδικό Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα Λειτουργίας, Άδειας Ίδρυσης καταστημάτων & Υγειονομικών Διατάξεων Σε όλα τα στελέχη Τμήματος Αδειών Καταστημάτων των ΟΤΑ Μελέτες Έργων (Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης) ΣΕΣ στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου Απαιτήσεις & διαδικασίες κατάρτισης & ωρίμανσης μελετών για Υποβολή & Έγκριση 16 Φεβρουαρίου 17 Φεβρουαρίου 18 Φεβρουαρίου Εξειδικευμένος Σύμβουλος σε θέματα Νομοθεσίας Έργων ΕΣΠΑ με πολυετή πρακτική εμπειρία σε αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Ειδικός Εισηγητής για θέματα Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας Έργων ΕΣΠΑ Διαχείρισης Έργων ΣΕΣ Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Μεταρρύθμιση στα πλαίσια του Ν.4269 ΦΕΚ.Α 142/ & 03 Μαρτίου 09 & 10 Μαρτίου 16 & 17 Μαρτίου Ειδικός Εκπαιδευτής Αρμόδιας Υπηρεσίας με ενεργό συμμετοχή στα θέματα Χωροταξικής - Πολεοδομικής Νομοθεσίας & Χρήσεων Γης. Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, Μηχανικούς Μελετητικών Γραφείων, στελέχη Τμήματος Μελετών, Πολιτικούς Μηχανικούς, Υπευθύνους Αστικών Αναπλάσεων, Κατασκευαστικές - Τεχνικές Εταιρείες Σχεδιασμός Μικρών Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Ηλεκτροδότηση Πάρκων, Πλατειών, Αθλητικών Χώρων, Παιδικές Χαρές κλπ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης & πως επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ 12 Μαρτίου 13 Μαρτίου Γ. Κούκος Σύμβουλος μελέτης & Υπεύθυνος Εγκατάστασης αυτόνομων μικρών- υβριδικών φωτοβολταϊκών συστημάτων για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πολυετή Σε Μηχανικούς Τεχνικής Υπηρεσίας, Υπευθύνους Έργων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σ.Δ.Ι.Τ. Ανάπτυξη Συνεργασίας & Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με το ισχύον Νομικό Καθεστώς 16 Μαρτίου ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17 Μαρτίου Ειδικός Σύμβουλος με πολυετή εμπειρία σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακών Σχεδίων & Αξιολόγησης Αποδοτικότητας Υπηρεσιών. Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Σε Γενικούς Γραμματείς, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οικον. & Τεχνική Υπηρεσία

6 6 Διαχείριση & Ανακύκλωση Απορριμμάτων σε Δήμους Νέες τάσεις & ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων & ανακύκλωσης. Καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε χώρες της Ε.Ε. 19 Φεβρουαρίου 10:00-16:00 20 Φεβρουαρίου 10:00-16:00 Υπ. Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Έχει παρουσιάσει θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ευαισθητοποίησης της Κοινωνίας στην Ελλάδα & το Εξωτερικό, ιδιαίτερα στο London School of Economics & Political Study Association στο Manchester. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Καθαριότητας & Υπευθύνους Δρομολόγησης Απορριμματοφόρων Διαδικασίες Προμήθειας Κρατικών Αυτοκινήτων (από το τ. ΟΔΔΥ, μέσω Leasing, το ελεύθερο εμπόριο κλπ) & Ανάλυση της ισχύουσας Νομοθεσίας για τα Κρατικά Αυτοκίνητα από τον ιδρυτικό Νόμο Ν.Δ.2396/1953 ΦΕΚ.117Α έως & τον Ν.4254/2014 Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου & των διαδικασιών προμήθειας, διαχείρισης, χρήσης, κίνησης, κυκλοφορίας & ελέγχου των Κρατικών Αυτοκινήτων 12 & 13 Φεβρουαρίου 19 & 20 Φεβρουαρίου 26 & 27 Φεβρουαρίου Γ. Χαριτάκης (τ) Προϊστάμενος του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικός Συνεργάτης σε Φορείς - Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα σε θέματα Κρατικών Αυτοκινήτων Στελέχη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων - Γραφείο Κίνησης, Υπευθύνους Δρομολόγησης Οχημάτων, Τμήμα Καθαριότητας Έλεγχος, Συντήρηση & Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών ΟΤΑ Προϋποθέσεις, Τεχνικές Προδιαγραφές, Κατασκευή & Διαδικασία Συντήρησης των παιδικών χαρών. Διαδικασίες επιθεώρησης - ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας & των σχετικών προτύπων 12 Μαρτίου 13 Μαρτίου Ειδικός εκπαιδευτής - επιθεωρητής παιδικών χαρών Δήμων & Κοινοτήτων. διδακτική & πρακτική εμπειρία. Υπηρεσιών, Υπευθύνους & στελέχη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικούς Ασφαλείας των ΟΤΑ. Διαχείριση Διακινδύνευσης στα πλαίσια του Διεθνούς Προτύπου ISO για Δημόσιους Οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κλπ Ποιες είναι οι μέθοδοι εντοπισμού κινδύνων, ποιες είναι οι διαδικασίες διαχείρισης τους & ποια είναι τα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων στα πλαίσια του Διεθνούς Προτύπου ISO & 31 Μαρτίου Ειδικός εκπαιδευτής σε θέματα Διαχείρισης Διακινδύνευσης & Προτύπου ISO πρακτική, συμβουλευτική Υπηρεσιών, Υπευθύνους Ενεργειακής Διαχείρισης & Ποιότητας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος. ISO & Ενεργειακή Διαχείριση στο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, ΔΕΚΟ κλπ στα πλαίσια του Νομικού Πλαισίου που αφορά την Ενεργειακή Διαχείριση & Εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης ISO στο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ κλπ 26 Φεβρουαρίου 27 Φεβρουαρίου EUREM (European Energy Manager). Διπλ. Ηλ/γος & Πολ. Μηχανικός ΔΠΘ. πρακτική, συμβουλευτική Υπηρεσιών, Υπευθύνους Ενεργειακής Διαχείρισης & Ποιότητας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: Νίκα Ευαγγελία - Σύμβουλος Κατάρτισης Τηλ.: Fax: Διεύθυνση Forum Training Center: Λιοσίων 117, Πλ. Αττικής - (πλησίον Στάση Μετρό Αττικής)

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Ορθή Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ Εισηγήτρια: Ντ. Πάλλα Υπεύθυνη παρουσίασης πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Εντύπων Αρμοδιότητας Σ.Ε.Π.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. με εκατοντάδες ώρες εκπαιδευτικής εμπειρίας στο θεματικό αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, Πληροφοριών & Δεδομένων για Φορείς Δημοσίου

Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, Πληροφοριών & Δεδομένων για Φορείς Δημοσίου Επίκαιρη Ημερίδα Ειδικό Στέλεχος αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία. Διευθύνσεων & Τμημάτων Στελέχη Φορέων

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ VI. ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πιθανούς Δικαιούχους για τις διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση - Διακίνηση

Τιμολόγηση - Διακίνηση Χ. Κουτσοθανάσης Φοροτεχνικός Α Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, Τριγωνικές Συναλλαγές, Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα