ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης, προβλέψεων και μελέτης, διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, εργατικού δικαίου, μηχανογραφικής οργάνωσης και υποστήριξης, ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Μ αυτό το σκεπτικό ιδρύσαμε τη ΣΥΜΒΟΛΗ. Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1990 και είναι στελεχωμένη με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, πολύχρονης εμπειρίας και ευρείας εξειδίκευσης, που καλύπτουν όλο το φάσμα υπηρεσιών αλλά και τις υψηλές οργανωτικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Η ΣΥΜΒΟΛΗ έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στο χώρο της στον τομέα της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σημαντικά Συμβουλευτικά Έργα. Με ιδιόκτητα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, παρέχει εδώ και 20 χρόνια υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των οργανισμών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Συνοπτικά οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΥΜΒΟΛΗ: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ατομικών Επιχειρήσεων - Ο.Ε. - Ε.Ε. 2. Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 1. Ατομικών επιχειρήσεων Ο.Ε. Ε.Ε. σε Α.Ε ή Ε.Π.Ε. Γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 1. Με διάφορους συνδυασμούς έχοντας σαν γνώμονα το βέλτιστο αποτέλεσμα 2. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων βάσει φορολογικών κινήτρων Δ. ΛΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ 1. Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) 2. Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων 2. Αυξήσεις-Μειώσεις κεφαλαίου 3. Σχεδιασμός, Οργάνωση και επίβλεψη λειτουργίας Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Νόμων. 4. Κωδικοποιήσεις καταστατικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 5. Πλήρης εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και κινήτρων, για την αποτελεσματική εκτέλεση των παραπάνω αναφερομένων εργασιών.

2 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μελέτη, έρευνα, ανάλυση και προτάσεις των καταλλήλων διατάξεων και των περιθωρίων που παρέχουν οι φορολογικοί νόμοι προς επίλυση κάθε μορφής φορολογικού ή φοροτεχνικού ζητήματος. Καταγραφή, Εφαρμογή και έντυπη αποτύπωση προτάσεων για την πρακτική επίλυση και ολοκλήρωση των διαφόρων θεμάτων. Πλήρης εναρμονισμός των φορολογικών νόμων και διατάξεων με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού προς εφαρμογή των διτάξεων των Νόμων και αποφυγή από πλευράς των επιχειρήσεων και οργανισμών των αναλόγων κυρώσεων. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οργάνωση Λογιστικών Συστημάτων Εφαρμογές Λογιστικών Σχεδίων Οργάνωση Υποκαταστημάτων και Αποθηκών Μελέτη και σύνταξη οικονομικών Καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών Ανάλυση Συστημάτων Κοστολόγησης Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής και Λογιστικής Κόστους Προγραμματισμός Λειτουργίας Επιχειρήσεων και Οργανισμών Προυπολογισμός-Απολογισμός Αριθμητικών μεγεθών 4. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάτων και Ισολογισμών Έλεγχοι προυπολογισμών - απολογισμών Έλεγχοι καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση προτάσεων σχετικών με εργατικά και ασφαλιστικά θέματα μεταξύ προσωπικού και επιχειρήσεων ή οργανισμών Πλήρης εφαρμογή ισχύουσας Νομοθεσίας του Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου Αντιμετώπιση εργατικών θεμάτων απασχόλησης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και συμβάσεων Αντιμετώπιση θεμάτων Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των επιχειρήσεων και οργανισμών. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παροχή εξειδικευμένων φορολογικών και φοροτεχνικών εργασιών Παροχή υπηρεσιών σε εργασιακά θέματα Επίβλεψη λογιστηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Τήρηση λογιστηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σύνταξη & επεξεργασία Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος Σύνταξη & επεξεργασία Δηλώσεων Φ.Π.Α. και τήρηση του συστήματος VIES Σύνταξη & επεξεργασία Δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π.

3 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ανάλυση απαιτήσεων από έμπειρους μηχανογράφους-αναλυτές συστημάτων. Μελέτη, επιλογή και εγκατάσταση της βέλτιστης εφαρμογής λογισμικoύ ώστε να καλύπτονται πλήρως οι μηχανογραφικές ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού. Ανάπτυξη περιφερειακών εφαρμογών από έμπειρους προραμματιστές σε συμπηρωματική λειτουργία του ERP ή οποιουδήποτε μηχανογραφικού συστήματος χρησιμοποιεί η επιχείρηση ή ο οργανισμός. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση χρηστών στην οργάνωση λογιστηρίου, συστήματος προμηθειών, συστήματος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείρησης πελατολογίου, χρημτοοικονομικής διαχείρισης, αναλυτικής λογιστικής και κοστολόγσης, διεθνών συνλλαγών, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πλήρης ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ERP & CRM) για την ορθολογική διαχείριση όλων των λειτουργιών και των πόρων της επιχείρησης. Εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων κατά περίπτωση: Μελέτη και εφαρμογή εξ αποστάσεως πρόσβασης υποκαταστημάτων, αποθηκών ή κέντρων πώλησης. Μεταφορά-μετάπτωση δεδομένων από διαφορετικά μεταξύ τους μηχανογραφικά συστήματα. Merging-ενιαία παρακολούθηση δεδομένων σε ομίλους επιχειρήσεων ή οργανισμών. Μελέτη και εφαρμογή της λειτουργίας της Βιομηχνικής ή Εμπορικής Κοστολόγησης σε Βιομηχανικές και Εμπορικές επιχειρήσεις. Ανάλυση, μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή μηχανογραφικών συστημάτων σε επιχειρήσεις ή οργνισμούς Παροχής Υπηρεσιών. Ανάλυση, μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών γραφικών στατιστικών (query reports, cubes κλπ.) για την αποτελεσματική πληροφόρηση της διοίκησης για την πορεία της επιχείρησης ή του οργανισμού. Πλήρης εξειδίκευση σε εφαρμογές μισθοδοσίας-διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Παραμετροποίηση εφαρμογών βάσει των εκάστοτε διατάξεων νόμων και συλλογικών ή κλαδικών συμβάσεων. Ανάλυση σε κέντρα κόστους. Αποτύπωση κόστους τμημάτων Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε οργανωμένα σεμινάρια στην έδρα της επιχείρησης και οργνισμού για την κατάρτιση και εξειδίκευση χρηστών και administrators των μηχανογραφικών συστημάτων στα επιμέρους modules των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε administrators συστημάτων. Καθοδήγηση χρηστών μέχρι την πλήρη εφρμογή της μηχανογραφικής οργάνωσης. Συνεχής τηλεφωνική, online και onsite υποστήριξη συστημάτων κι χρηστών καθ όλη τη διάρκεια τήρησης και λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος Αποδοτικότερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, μέσα από την εξοικονόμηση πολύτιμων ανθρωποωρών. Ταχύτατη ενημέρωση και παροχή πληροφοριών του οικονομικού και εμπορικού κυκλώματος της εταιρείας, Ορθολογική οργάνωση του οικονομικού κυκλώματος της επιχείρησης ή οργνισμού. Ολική αναδιοργάνωση του εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησης. 8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Σχεδιασμός - σύνταξη - εφαρμογή και έλεγχος προϋπολογισμού (budgeting) Σχεδιασμός και ανάλυση ταμειακής ροής (cash flow) Αξιολόγηση επενδύσεων Χρηματοοικονομική διοίκηση Οργάνωση και παρακολούθηση λειτουργίας λογιστηρίου Κοστολόγηση Εκπαίδευση στελεχών οικονομικών υπηρεσιών

4 9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-business Α. Ανάλυση, μελέτη, σχεδιασμός στατικών ή δυναμικών web sites. Β. Ανάλυση, μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων. Παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή οργανισμού Εισαγωγή απεριόριστου αριθμού προϊόντων ή υπηρεσιών Άριστη διαχείριση των προϊόντων,πελατολογίου και παραγγελιών Καλάθι αγορών Μέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές μέσω SSL Συνεργασία με Ελληνικές τράπεζες Διαφορετικές επιλογές πληρωμής Υποστήριξη ελληνικής και αγγλικής γλώσσας Στατιστικά για τα προϊόντα και τους πελάτες Συναλλαγές σε διαφορετικά νομίσματα Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μέσω ή newsletter Γ. Πρόσβαση απομακρυσμένων χρηστών (υποκαταστήματα,πωλητές) μέσω web forms Δ. Εργαλεία e-marketing για μαζική αποστολή SMS και s 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ α σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια για στελέχη οικονομικών υπηρεσιών με θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά, μηχανογραφικά, μισθοδοσίας, κοστολόγησης κλπ. Έχουν διοργανωθεί με μεγάλη επιτυχία, σειρές σεμιναρίων με άριστο επιτελείο εισηγητών εξειδικευμένων στην κατά περίπτωση θεμτολογία. Έχουν διοργανωθεί ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σύμφωνα με σχεδιασθέντα προγράμματα και έχουν καταρτιστεί και εκπαιδευθεί ειδικές ομάδες στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών κατά κλάδο. Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που με υπόδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων και λύσεων που γίνεται από έμπειρα και καταξιωμένα στην αγορά στελέχη Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αφορά τους τομείς: Ελεγκτικής Γενικής Λογιστικής Αναλυτικής Λογιστικής Φορολογικών Κοστολογικών Συστημάτων Χρηματοοικονομικών Διοίκησης και Οργάνωσης επιχειρήσεων Πληροφορικής και μηχανογράφησης

5 Διερεύνηση ύπαξης τυχόν επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων για τα παραπάνω σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα από διάφορους Οργανισμούς. 11. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. Διαρκής έλεγχος της δυνατότητας επιδότησης της επιχείρησης ή του οργανισμού 2. Σύνταξη και υποβολή του φακέλου Προσωπική επαφή με τον πελάτη για την ανάπτυξη της πρότασης Ορισμός και δέσμευση τήρησης χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης Παροχή συμβουλών και υποστήριξης καθ όλη την διάρκεια της διαδικασίας σύνταξης Ενημέρωση για την πρόοδο της σύνταξης της πρότασης Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των προγραμμάτων Παρακολούθηση τροποποιήσεων Ενημέρωση για το ύψος της βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ή του οργανισμού Υποβολή του φακέλου 3. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου μέχρι και την σύνταξη τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης Σύνταξη οδηγιών συγκέντρωσης δικαιολογητικών και παραστατικών του φακέλου υλοποίησης της πρότασης Συμβουλές ως προς την οικονομική παρακολούθηση 4. Eίσπραξη της επιδότησης Παρουσία συνεργτών μας κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου Σύνταξη της έκθεσης τελικής αξιολόγησης

6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2015 2016 Δίπλα σας, με ένα πλήρες πλέγμα οικονομικών υπηρεσιών H Λύση Συμβουλευτική αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Λογιστικά & Φορολογικά Εργατικά & Ασφαλιστικά Οικονομοτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ, 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΕΣΠΑINFORMATION SYSTEMS -NSRF- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα