Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου 29"

Transcript

1 Οµάδα Προστασίας βάσει του άρθρου /06/EL WP128 Γνώµη 10/2006 σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Παγκόσµια Εταιρεία ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT) της 22ας Νοεµβρίου 2006 Αυτή η οµάδα προστασίας έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η οµάδα είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός συµβουλευτικός φορέας και ασχολείται µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντα της οµάδας περιγράφονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και το άρθρο της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Χρέη γραµµατείας της οµάδας ασκεί η διεύθυνση Γ (Αστική ικαιοσύνη, ικαιώµατα και Ιθαγένεια) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ιεύθυνση ικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, B-1049 Brussels, Belgium, Office No LX-46 01/43. ικτυακος τόπος:

2 Σύνοψη Η παρούσα γνώµη της Οµάδας Προστασίας του άρθρου 29 περιέχει τα πορίσµατα σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Παγκόσµια Εταιρεία ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT). Σε αυτό το πλαίσιο, η οµάδα προστασίας του άρθρου 29 επισηµαίνει ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα πρέπει να διασφαλίζονται ακόµη και στο πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και του εγκλήµατος. Για το λόγο αυτό επιµένει ότι πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας των δεδοµένων. Η SWIFT είναι µια παγκόσµια υπηρεσία ανταλλαγής µηνυµάτων χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου που διευκολύνει τις διεθνείς µεταφορές χρηµατικών ποσών. Η SWIFT αποθηκεύει όλα τα µηνύµατα για διάστηµα 124 ηµερών σε δύο επιχειρησιακά κέντρα, ένα στην ΕΕ και ένα στις ΗΠΑ, µε µια µορφή επεξεργασίας δεδοµένων η οποία στο παρόν έγγραφο αποδίδεται µε τον όρο «ακριβής αναπαραγωγή». Τα µηνύµατα περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τα ονοµατεπώνυµα του εντολέα και του δικαιούχου. Μετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις του Σεπτεµβρίου του 2001 το Υπουργείο Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών ("UST"), εξέδωσε κλήσεις (subpoenas) ζητώντας από τη SWIFT να της παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες µηνυµάτων που διατηρούνται στις ΗΠΑ. Η SWIFT συµµορφώθηκε µε αυτές τις κλήσεις, αν και τέθηκαν ορισµένοι περιορισµοί στην πρόσβαση του UST, µετά από διαπραγµάτευση. Το θέµα δηµοσιοποιήθηκε, όταν αποκαλύφθηκε στον Τύπο στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου του Ως εταιρεία µε έδρα το Βέλγιο, η SWIFT υπόκειται στο βελγικό νόµο περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ο οποίος εφαρµόζει την οδηγία 95/46/ΕΚ της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα («η Οδηγία»). Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της ΕΕ που χρησιµοποιούν τις υπηρεσία της SWIFT υπόκεινται στους νόµους περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι εφαρµόζουν την Οδηγία στα κράτη µέλη στα οποία οι οργανισµοί αυτοί είναι εγκατεστηµένοι. Η οµάδα προστασίας συµπεραίνει ότι: - Τόσο η SWIFT όσο και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εντολείς είναι από κοινού υπεύθυνα, αν και σε διαφορετικό βαθµό, για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε την ιδιότητα του «υπευθύνου της επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο δ) της Οδηγίας. - Η συνεχιζόµενη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δεδοµένης της ευρείας κλίµακας των κλήσεων του UST, συνιστά έναν πρόσθετο σκοπό ο οποίος δεν συµβιβάζεται µε τον αρχικό εµπορικό σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) της Οδηγίας. - Ούτε η SWIFT, ούτε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της ΕΕ έχουν ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων και ιδίως ότι αυτά διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, όπως απαιτούν τα άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας. - Τα µέτρα ελέγχου που έχει θέσει σε εφαρµογή η SWIFT, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση του UST στα δεδοµένα, δεν υποκαθιστούν κατά κανένα τρόπο τον ανεξάρτητο έλεγχο που θα µπορούσε να διενεργηθεί από τις αρχές ελέγχου οι οποίες έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 28 της Οδηγίας. - Όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδοµένων στο επιχειρησιακό κέντρο των ΗΠΑ, η SWIFT δεν µπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 25 της Οδηγίας για να νοµιµοποιήσει την επεξεργασία των δεδοµένων. - Καµία από τις παρεκκλίσεις του άρθρου 26, παράγραφος 1 της Οδηγίας δεν εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων στις ΗΠΑ. - Η SWIFT δεν έκανε χρήση των προβλεπόµενων από το άρθρο 26, παράγραφος 2 της Οδηγίας µέσων για να λάβει έγκριση της βελγικής αρχής ελέγχου να προβεί στις

3 εργασίες επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. - Η οµάδα προστασίας του άρθρου 29 καλεί τη SWIFT και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να λάβουν άµεσα διορθωτικά µέσα µε στόχο να επανορθώσουν το παράνοµο καθεστώς που εφαρµόζουν σήµερα. - Επιπλέον η οµάδα προστασίας του άρθρου 29 ζητεί διευκρινίσεις για την εποπτεία στη SWIFT. Η οµάδα εργασίας του άρθρου 29 θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τήρηση όλων των προαναφεροµένων. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ Το ιστορικό Τα πραγµατικά περιστατικά Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδοµένων από την SWIFT σε αριθµούς Κατηγορίες δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία Κλήσεις από το UST ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εφαρµογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ Ο νόµος που εφαρµόζεται στην περίπτωση της SWIFT Ο νόµος που εφαρµόζεται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ SWIFT ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ρόλος της SWIFT Ο ρόλος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εφαρµογή των αρχών της ποιότητας και αναλογικότητας των δεδοµένων (Άρθρο 6 της Οδηγίας) Εµπορικός σκοπός Περαιτέρω επεξεργασία για αθέµιτους σκοπούς Νοµιµότητα (Άρθρο 7 της Οδηγίας) Αναγκαιότητα για την εκτέλεση σύµβασης (Άρθρο 7 (β) της Οδηγίας) Η τήρηση µιας νοµικής υποχρέωσης του υπεύθυνου της επεξεργασίας (Άρθρο 7 (γ) της Οδηγίας) Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη εννόµου συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας (Άρθρο 7 (στ) της Οδηγίας) Παροχή σαφούς και πλήρους ενηµέρωσης σχετικά µε το σύστηµα (Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας) Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις κοινοποίησης (Άρθρα 18 έως 20 της Οδηγίας) Μηχανισµοί εποπτείας

5 4.6. ιασυνοριακές διαβιβάσεις δεδοµένων (Άρθρα 25 και 26 της Οδηγίας) Επαρκής προστασία δεδοµένων (Άρθρο 25 (1) της Οδηγίας) Επαρκείς εγγυήσεις από τον αποδέκτη των δεδοµένων (Άρθρο 26 παράγραφος 2 της Οδηγίας) Παρεκκλίσεις (Άρθρο 26 της Οδηγίας) Συναίνεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα (Άρθρο 26 (1) (a) της Οδηγίας) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύµβασης µεταξύ του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδοµένα και του υπευθύνου της επεξεργασίας για την εφαρµογή προσυµβατικών µέτρων που λαµβάνονται για την ικανοποίηση αίτησης του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδοµένα (Άρθρο 26 (1) (β)της Οδηγίας) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή εκτέλεση µιας σύµβασης η οποία συνάπτεται προς το συµφέρον του προσώπου το οποίο αφορούν τα δεδοµένα µεταξύ του υπευθύνου της επεξεργασίας και ενός τρίτου (Άρθρο 26 (1) (γ) της Οδηγίας) Η διαβίβαση είναι αναγκαία ή απαιτείται εκ του νόµου για τη διασφάλιση σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαιώµατος ενώπιον δικαστηρίου (Άρθρο 26 (1) (d) της Οδηγίας) Η διαβίβαση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα (Άρθρο 26 (1) (ε) της Οδηγίας) Πορίσµατα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΆΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

6 Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ η οποία συστήθηκε βάσει της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου , Έχοντας υπόψη: τα άρθρα 29 και 30, παράγραφοι 1, στοιχείο α) και 3 της Οδηγίας., τον εσωτερικό κανονισµό της, και ιδίως τα άρθρα 12 και 14, εξέδωσε την παρούσα Γνώµη: 1. ΠΛΑΙΣΙΟ Οι ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 εξετάζουν ένα σοβαρό ζήτηµα αναφορικά µε τη διαβίβαση στις αρχές των ΗΠΑ δεδοµένων χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου σε µεγάλη κλίµακα από µια εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SWIFT). Οι λεπτοµέρειες και οι όροι µε τους οποίους πραγµατοποιούνται αυτές οι διαβιβάσεις δεδοµένων, ιδίως η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ατόµων που βρίσκονται στην Ευρώπη, έχουν προκαλέσει ανησυχίες στις αρχές προστασίας των δεδοµένων (ΑΠ ) οι οποίες συνένωσαν τις δυνάµεις τους για να διερευνήσουν τις ροές διαβίβασης δεδοµένων και να αναλύσουν κατά πόσο αυτές είναι σύµφωνες µε τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και ιδίως µε τις διατάξεις της Οδηγίας για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα («η Οδηγία») Το ιστορικό Στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου του 2006, τα ευρωπαϊκά και αµερικανικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης διατύπωσαν επιφυλάξεις για το ρόλο και τις ευθύνες της Παγκόσµιας Εταιρείας ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT) όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο Office of Foreign Assets Control (Yυπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων αλλοδαπών) (OFAC) του Υπουργείου Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών ( UST ). Η SWIFT είναι βελγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της επεξεργασίας µηνυµάτων χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου. Αποκαλύφθηκε ότι δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονταν και υποβάλλονταν σε επεξεργασία µέσω του δικτύου SWIFT για τις διεθνείς µεταφορές χρηµατικών ποσών µε τη χρησιµοποίηση του 1 2 Επίσηµη εφηµερίδα. αριθ. L 281 της 23/11/1995, σ. 31, διαθέσιµη στο δικτυακό τόπο Εκτός από τις αρχές της ΕΕ, και άλλες αρχές προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν αρχίσει να διερευνούν αυτό το θέµα: Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Ισλανδία. 6

7 τραπεζικού κωδικού ταυτοποίησης ( BIC ) ή του κωδικού SWIFT, διαβιβάζονταν στο UST από τα τέλη του 2001 βάσει κλήσεων που εκδίδονταν σύµφωνα µε την αµερικανική νοµοθεσία για τους σκοπούς της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Η SWIFT εξέδωσε µια πρώτη δήλωση 3 στις 23 Ιουνίου 2006, µετά από τη δηµοσιότητα που έλαβε το θέµα στα µέσα ενηµέρωσης. Σύµφωνα µε αυτή τη δήλωση, η SWIFT είναι «συνεταιριστική εταιρεία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που παρέχει ασφαλείς, τυποποιηµένες υπηρεσίες αποστολής µηνυµάτων και λογισµικό διεπαφής σε περισσότερα από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διερευνήσει την υπόθεση διεξοδικά και ζήτησε από τις βελγικές αρχές, τον Ιούλιο του 2006, πληροφορίες για τους όρους µε τους οποίους η SWIFT επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και εάν συµµορφώνεται µε τη βελγική νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατ εφαρµογή της Οδηγίας. Η Επιτροπή ελέγχει επίσης, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, αν οι τράπεζες οι οποίες χρησιµοποιούν το σύστηµα SWIFT για την εκτέλεση εντολών πληρωµών συµµορφώνονται µε τις εθνικές νοµοθεσίες τους περί της προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά την επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων που σχετίζεται µε αυτές τις πληρωµές. Στο ψήφισµα της 6 ης Ιουλίου , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν και να ελέγξουν ότι δεν υπάρχει νοµικό κενό σε εθνικό επίπεδο και ότι η κοινοτική νοµοθεσία περί προστασίας των δεδοµένων καλύπτει και τις κεντρικές τράπεζες. Σε αυτό το ψήφισµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης σοβαρές ανησυχίες ως προς τους σκοπούς της διαβίβασης των δεδοµένων στο UST. Επίσης, αποδοκίµασε απερίφραστα «οιαδήποτε µυστική δράση στην επικράτεια της ΕΕ» η οποία θίγει την ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ. Επιπλέον, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι παρόµοιες ενέργειες εφαρµόζονται χωρίς να ενηµερώνονται οι ευρωπαίοι πολίτες και οι κοινοβουλευτικοί τους εκπρόσωποι. Τέλος, παρότρυνε τις ΗΠΑ και τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας τους να ενεργούν µε πνεύµα καλής συνεργασίας και να ενηµερώνουν τους συµµάχους τους για τις δραστηριότητες στον τοµέα της ασφάλειας τις οποίες προτίθενται να αναλάβουν στην επικράτεια της ΕΕ. Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα η διαβίβαση δεδοµένων να αφορά «παράνοµες δραστηριότητες», αλλά και «πληροφορίες που αφορούν τις οικονοµικές δραστηριότητες των ενδιαφερόµενων ατόµων και χωρών, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µορφές οικονοµικής και βιοµηχανικής κατασκοπείας ευρείας κλίµακας». Το ψήφισµα ζητεί από τα κράτη µέλη να κοινοποιήσουν τα αποτελέσµατα του ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 27 Ιουλίου 2006, ο πρόεδρος της Οµάδας Προστασίας του άρθρου 29 ανακοίνωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αποφάσισαν να συντονίσουν τη δράση τους. Σε µεταγενέστερη συνεδρίασή της, στις 26 και SWIFT statement on compliance policy, που δηµοσιεύτηκε στο δικτυακό τόπο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την παρακολούθηση των δεδοµένων τραπεζικών εντολών µε το σύστηµα SWIFT από τις µυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (P6_TA-PROV(2006)0317) 7

8 Σεπτεµβρίου 2006, η Οµάδα Προστασίας του άρθρου 29 συνεδρίασε για πρώτη φορά σε ολοµέλεια. 5 Στις 4 Οκτωβρίου 2006, σε δηµόσια ακρόαση των Επιτροπών Πολιτικών ελευθεριών και Οικονοµικών και νοµισµατικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το θέµα συζητήθηκε, µεταξύ άλλων συµµετεχόντων, µε τον Οικονοµικό ιευθυντή της SWIFT και µε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 6. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας των εδοµένων εξέδωσε ορισµένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις για την έρευνα που πραγµατοποίησε σχετικά µε την αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 45/ Σε εθνικό επίπεδο, οι εθνικές αρχές προστασίας των δεδοµένων επικοινώνησαν µε τις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες των χωρών τους. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων (ΑΠ ) του Βελγίου διενήργησε έρευνα σχετικά µε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την SWIFT. Κατά τη διενέργεια της έρευνας, η βελγική ΑΠ επικοινώνησε απευθείας µε τη SWIFT για να διευκρινίσει και το πεδίο και την κλίµακα της παρακολούθησης αλλά και τις διαβιβάσεις δεδοµένων. Η βελγική ΑΠ διαπίστωσε, στην απόφαση της 27 ης Σεπτεµβρίου 2006, ότι η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τη SWIFT στο υποκατάστηµά της στις ΗΠΑ παραβιάζει το βελγικό νόµο της 8 ης εκεµβρίου 1992 σχετικά µε την προστασία της ιδιωτικής ζωής έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 8. Ειδικότερα, η βελγική ΑΠ διαπίστωσε ότι η SWIFT παραβίαζε βασικές διατάξεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης, περιορισµού του σκοπού των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων και διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Η βελγική ΑΠ διαπίστωσε ότι η SWIFT διέπραττε «µυστική, συστηµατική, µαζική και µακροχρόνια παραβίαση των θεµελιωδών ευρωπαϊκών αρχών όσον αφορά την προστασία δεδοµένων». Βάσει των πληροφοριών που συνελέγησαν κατά τη διενέργεια αυτών των ερευνών, η οµάδα προστασίας επιθυµεί να εξετάσει αν η SWIFT συµµορφώνεται µε τους προβλεπόµενους από την Οδηγία κανόνες προστασίας των δεδοµένων, οι οποίοι εφαρµόζονται σε ευρεία κλίµακα σε όλα τα κράτη µέλη βάσει των εθνικών νοµοθεσιών περί προστασίας των δεδοµένων. Η SWIFT απέστειλε στον Πρόεδρο της Οµάδας Προστασίας του άρθρου 29 αντίγραφο των απαντήσεών της στη βελγική, την ισπανική και τη γαλλική ΑΠ ελτία τύπου της Οµάδας Προστασίας του άρθρου 29: ελτίο τύπου της Οµάδας Προστασίας του άρθρου 29 για την υπόθεση Swift της 28/7/2006: ελτίο τύπου για την υπόθεση SWIFT της 27/9/2006 Τα πλήρη πρακτικά της δηµόσιας ακρόασης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: IPR false/default_en.htm Επιστολή της SWIFT στον πρόεδρο της Οµάδας Προστασίας του άρθρου 29, της 31 ης Ιουλίου

9 1.2. Τα πραγµατικά περιστατικά Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδοµένων από την SWIFT σε αριθµούς Η SWIFT επεξεργάζεται κατά µέσο όρο 12 εκατοµµύρια µηνύµατα σε καθηµερινή βάση 10. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο συνολικός όγκος των µηνυµάτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία το 2005 ανήλθε σε 2,5 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων 1,6 δισεκατοµµύρια µηνύµατα απευθύνθηκαν στην Ευρώπη και 467 εκατοµµύρια στην Αµερική. Οι πληροφορίες τις οποίες επεξεργάστηκε η SWIFT αφορούν µηνύµατα για τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της ΕΕ. Τα ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (που δεν περιορίζονται στις τράπεζες) χρησιµοποιούν την υπηρεσία SWIFTNet FIN για τη διαβίβαση µηνυµάτων που αφορούν µεταφορές χρηµατικών ποσών µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε ολόκληρο τον κόσµο. Η µεταφορά πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από το αν η επεξεργασία των µηνυµάτων γίνεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτη χώρα Κατηγορίες δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία Τα µηνύµατα που διαβιβάζονται µέσω της υπηρεσίας SWIFTNet FIN περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως τα ονοµατεπώνυµα του δικαιούχου και του εντολέα πελάτη. Τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή µηνύµατα µπορεί, ωστόσο, να περιλαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως ένας αριθµός αναφοράς που παρέχει στον εντολέα και τον δικαιούχο τη δυνατότητα να αντιστοιχίσουν την πληρωµή µε τα λογιστικά τους έγγραφα. Επιπλέον, ορισµένοι τύποι µηνυµάτων παρέχουν τη δυνατότητα προσθήκης ενός άτυπου κειµένου. Εκτός από τα εµπορικά γραφεία σε διάφορες χώρες, η SWIFT διαθέτει δύο επιχειρησιακά κέντρα εγκατεστηµένα σε υποκαταστήµατα της SWIFT, ένα σε κράτος µέλος της ΕΕ και ένα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σε αυτά τα επιχειρησιακά κέντρα, στο πλαίσιο της υπηρεσίας SWIFTNet FIN, όλα τα µηνύµατα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την SWIFT αποθηκεύονται και απεικονίζονται για 124 ηµέρες ως εφεδρικά αντίγραφα ( back-up recovery tool ) για την εξυπηρέτηση των πελατών, σε περίπτωση διαφορών µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ή απώλειας δεδοµένων. Μετά την παρέλευση αυτής της περιόδου τα δεδοµένα διαγράφονται Κλήσεις από το UST Μετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις του Σεπτεµβρίου του 2001, το UST έχει αποστείλει πολυάριθµες διοικητικές κλήσεις στο επιχειρησιακό κέντρο της SWIFT στις ΗΠΑ. Μετά από έρευνα, η SWIFT δήλωσε ότι µέχρι σήµερα έχει λάβει και έχει ικανοποιήσει 64 κλήσεις του UST. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των ΗΠΑ, µια διοικητική κλήση είναι διαταγή από κάποιον κυβερνητικό αξιωµατούχο προς ένα τρίτο µε την οποία ο παραλήπτης της καλείται να 10 SWIFT Annual Report 2005 (Ετήσια έκθεση SWIFT 2005) διατίθεται στη διεύθυνση: 9

10 παράσχει ορισµένες πληροφορίες. 11 Το πεδίο των κλήσεων του UST στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει ευρύτατη υλική, εδαφική και χρονική εµβέλεια και προσδιορίζεται στις κλήσεις καθώς και στην αλληλογραφία µεταξύ του UST και της SWIFT. Οι κλήσεις αυτές εκδίδονται για οποιαδήποτε συναλλαγή σχετίζεται ή ενδέχεται να σχετίζεται µε την τροµοκρατία, αφορά ένα x αριθµό χωρών και δικαστηρίων για µια ψ ηµεροµηνία, ή διαστήµατα «από... έως...» που κυµαίνονται από µία έως αρκετές εβδοµάδες, εντός και εκτός των ΗΠΑ. Αφορούν µηνύµατα διατραπεζικών συναλλαγών στο εσωτερικό των ΗΠΑ, από ή προς τις ΗΠΑ καθώς και µηνύµατα εκτός των ΗΠΑ, όπως µηνύµατα στο εσωτερικό της ΕΕ. 12 Η SWIFT διαπραγµατεύτηκε κατ ιδίαν έναν διακανονισµό µε το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ για τον τρόπο συµµόρφωσής της µε τις κλήσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η SWIFT ισχυρίζεται ότι της έχουν παρασχεθεί «σηµαντικά µέτρα προστασίας και διασφαλίσεις όσον αφορά τον σκοπό, το απόρρητο, την εποπτεία και τον έλεγχο των περιορισµένων συνόλων δεδοµένων που διαβιβάζονται σύµφωνα µε αυτές τις κλήσεις» 13. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της βελγικής ΑΠ, η πρακτική κοινοποίηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο UST πραγµατοποιείται από το επιχειρησιακό κέντρο της SWIFT στις ΗΠΑ σε διάφορα στάδια. εν γίνεται άµεση εξαγωγή εξατοµικευµένων δεδοµένων από την βάση δεδοµένων της SWIFT, αλλά η SWIFT συµφώνησε µε το UST τη δηµιουργία ενός µηχανισµού σκοτεινού θαλάµου ( black box ) που παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων στο black box από την κατοπτρική βάση δεδοµένων της SWIFT. Από τη στιγµή που τα δεδοµένα βρίσκονται στο "black box", ιδιοκτήτης του οποίου είναι οι ΗΠΑ, το UST διενεργεί εξειδικευµένες έρευνες. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο UST έχουν περιέλθει σε γνώση της βελγικής Α Π και παρουσιάζονται στη Γνώµη της ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2.1. Εφαρµογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ Εφόσον τα διαβιβαζόµενα µέσω της υπηρεσίας SWIFTNet FIN µηνύµατα περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, η Οµάδα Προστασίας θεωρεί ότι η Οδηγία είναι Hearing before the United States Senate Judiciary Committee, Subcommittee on Terrorism, Technology and Homeland Security: Tools to fight Terrorism: Subpoena Authority and Pretrial Detention of Terrorists Testimony of Rachel Brand, Principal Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Policy, US Department of Justice. (Ακρόαση ενώπιον της Υποεπιτροπής για την τροµοκρατία, την τεχνολογία και την εσωτερική ασφάλεια της δικαστικής επιτροπής της Γερουσίας των Ηνωµένων Πολιτειών: «Μέσα καταπολέµησης της τροµοκρατίας: αρχή κλήσεων και προφυλάκισης τροµοκρατών». Κατάθεση της Rachel Brand, Γενικού Αντιεισαγγελέα, Υπηρεσία Νοµικών υποθέσεων, Υπουργείο ικαιοσύνης των ΗΠΑ, 22 Ιουνίου 2004) Βλ. γνώµη βελγικής ΑΠ, B.2 (ανεπίσηµη µετάφραση στα αγγλικά), υποσηµείωση 8. SWIFT statement on compliance policy, δηµοσιεύεται στη διεύθυνση Βλ. υποσηµείωση 8. 10

11 εφαρµοστέα στην επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µέσω της υπηρεσίας SWIFTNet FIN. Η Οµάδα Προστασίας επισηµαίνει πως το γεγονός ότι η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα συνδέεται µε την παροχή υπηρεσίας δεν σχετίζεται µε τον καθορισµό της ιδιότητας ενός οργανισµού ως φορέα επεξεργασίας δεδοµένων. Οι ορισµοί «επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» και «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» προσδιορίζονται µε σαφήνεια στο άρθρο 2 της Οδηγίας. Όταν οι δραστηριότητες τις οποίες ασκεί µια εταιρεία εµπίπτουν σε αυτούς τους ορισµούς, η Οδηγία εφαρµόζεται και, κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδοµένων ασκούνται στο πλαίσιο της πλήρους συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της Οδηγίας Ο νόµος που εφαρµόζεται στην περίπτωση της SWIFT Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) της Οδηγίας αναφέρει ότι κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζει δυνάµει της παρούσας Οδηγίας σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον «(...) η επεξεργασία εκτελείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υπευθύνου επεξεργασίας εγκατεστηµένου στο έδαφος του κράτους µέλους». Τα κεντρικά γραφεία της SWIFT είναι εγκατεστηµένα στην La Hulpe, Βέλγιο. Η SWIFT έχει επίσης δύο επιχειρησιακά κέντρα (ένα στην Ευρώπη και ένα στις ΗΠΑ, το οποίο λειτουργεί ως πλήρες κάτοπτρο). Επιπλέον, η SWIFT έχει διάφορα γραφεία πωλήσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ισπανία κλπ. Οι κρίσιµες αποφάσεις για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για τη διαβίβαση των δεδοµένων στο UST ελήφθησαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Βέλγιο. Κατά συνέπεια, η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την SWIFT διέπεται από το βελγικό νόµο, ο οποίος εφαρµόζει την Οδηγία, ανεξάρτητα από το πού πραγµατοποιείται η επεξεργασία των δεδοµένων Ο νόµος που εφαρµόζεται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Όσον αφορά τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδοµένων για τις οποίες τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που χρησιµοποιούν την υπηρεσία της SWIFT για τις διεθνείς εντολές πληρωµών τους µπορούν να θεωρηθούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο καθορίζεται από το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) της Οδηγίας και, όσον αφορά τα θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας, από το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/ Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται διαφορετικοί αλλά εναρµονισµένοι νόµοι. Η Οµάδα Προστασίας επισηµαίνει ότι, εφόσον τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών που 15 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18 ης εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών ΕΕ L 8 της , σ

12 αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες µέσω οργανισµών που είναι εγκατεστηµένοι στην ΕΕ (η συνεταιριστική εταιρεία SWIFT καθώς και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που κάνουν χρήση της υπηρεσίας SWIFTNet FIN), εφαρµόζονται οι εθνικές νοµοθεσίες περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ εφαρµογή της Οδηγίας. 3. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ SWIFT ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την Οδηγία, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Το ζήτηµα είναι αν η SWIFT ή/και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι της επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία. Σύµφωνα µε την Οδηγία, µε τον όρο «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται «το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οιοσδήποτε άλλος φορέας που µόνος του ή από κοινού µε άλλους καθορίζει τους στόχους και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (άρθρο 2, στοιχείο δ) «εκτελών την υπηρεσία» είναι «το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή, η υπηρεσία ή οιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου της επεξεργασίας» (άρθρο 2, στοιχεία ε) Ο ρόλος της SWIFT Η SWIFT παρουσιάζεται ως «αποκλειστικά ενδιάµεσος για την ασφαλή και εµπιστευτική διαβίβαση µηνυµάτων χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η SWIFT δεν είναι τράπεζα, ούτε τηρεί λογαριασµούς πελατών». Αυτός ο ορισµός αποτέλεσε τη βάση για τις εκτιµήσεις που πραγµατοποίησαν ορισµένες ΑΠ κρατών µελών όταν έδωσαν άδεια για την άσκηση δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων από τράπεζές τους. Η δοµή διεθνούς υπηρεσίας της SWIFT και οι συµβατικές ρυθµίσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ της SWIFT και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι µάλλον περίπλοκες. Η Οµάδα Προστασίας επισηµαίνει, ωστόσο, ότι η διάρθρωση αυτού του τύπου, περιλαµβανοµένης της αποστολής ενός φορέα παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία µε άλλους φορείς δεν είναι µοναδική. Η δοµή της SWIFT είναι χαρακτηριστικό ενός τυπικού συνεταιριστικού δικτύου. Η SWIFT οργανώθηκε το 1973 από έναν όµιλο ευρωπαϊκών τραπεζών που επιθυµούσε να αναπτύξει µια νέα µέθοδο αποστολής εντολών πληρωµών σε συνεργαζόµενες τράπεζες µε τυποποιηµένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε µια συνεταιριστική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης βάσει της βελγικής νοµοθεσίας. Η Οµάδα Προστασίας αναφέρεται σε παρόµοιες περιπτώσεις συνεταιριστικών δικτύων, όπως η περίπτωση των Terminated Merchant Databases που έχουν τεθεί σε λειτουργία από την VISA και την Mastercard, σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε στόχο την ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται µε την σύναψη µιας συγκεκριµένης 12

13 σύµβασης µε το σύστηµα VISA ή Mastercard 16. Η Οµάδα Προστασίας αναφέρεται επίσης στις περιπτώσεις συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού και στα συστήµατα κρατήσεων επιβατών, όταν γραφεία ταξιδίων και αεροπορικές εταιρείες, από τη µία πλευρά, και οι διαχειριστές αυτών των συστηµάτων (όπως το Galileo) από την άλλη έχουν διαφορετικές αρµοδιότητες. Ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση µεταξύ της SWIFT και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων βάσει του αστικού ή εµπορικού δικαίου, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τον όρο «υπεργολάβος» από την άποψη της προστασίας των δεδοµένων, η SWIFT δεν είναι απλώς «υπεργολάβος» ή εκτελών την επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 2 της Οδηγίας όσον αφορά τη συνήθη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τη συνήθη επαγγελµατική της χρήση. Από τα πραγµατικά περιστατικά συνάγεται ότι η SWIFT έχει εξελιχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ασκεί περισσότερες δραστηριότητες από το να ενεργεί απλώς για λογαριασµό των πελατών της. Ακόµη και αν κάποτε θεωρούνταν ότι ενεργούσε ως «εκτελών την επεξεργασία», η SWIFT ανέλαβε ειδικές ευθύνες που υπερβαίνουν το σύνολο των εντολών και καθηκόντων ενός φορέα εκτέλεσης της επεξεργασίας, γεγονός που δεν συµβιβάζεται µε τον ισχυρισµό της ότι είναι απλώς «εκτελών την επεξεργασία». 17 Η διαχείριση της SWIFT ασκείται στο πλαίσιο ενός επίσηµου συνεταιριστικού δικτύου που καθορίζει τους σκοπούς και τα µέσα της επεξεργασίας δεδοµένων στο πλαίσιο της SWIFTNet Service και τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία µέσω αυτής της υπηρεσίας. Η διοίκηση της SWIFT αποφασίζει αυτόνοµα το επίπεδο πληροφοριών που παρέχονται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε σχέση µε την επεξεργασία τους. Η διοίκηση της SWIFT είναι σε θέση να καθορίζει τους σκοπούς και τα µέσα της επεξεργασίας αναπτύσσοντας, διαθέτοντας στην αγορά και αλλάζοντας τις υφιστάµενες ή τις νέες υπηρεσίες SWIFT και επεξεργαζόµενη δεδοµένα, π.χ. µε το να καθορίζει πρότυπα που εφαρµόζονται στους πελάτες της όσον αφορά τη µορφή και το περιεχόµενο των εντολών πληρωµής, χωρίς να ζητεί τη συναίνεση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η SWIFT παρέχει επίσης προστιθέµενη αξία για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η αποθήκευση και επικύρωση αυτών των δεδοµένων και η προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Η διοίκηση της SWIFT έχει την εξουσία να λαµβάνει κρίσιµες αποφάσεις όσον αφορά την επεξεργασία, όπως τα πρότυπα ασφαλείας και ο τόπος εγκατάστασης των επιχειρησιακών κέντρων της. Τέλος, η διοίκηση της SWIFT διαπραγµατεύεται και συνάπτει µε πλήρη αυτονοµία τις συµφωνίες παροχής υπηρεσιών της και συντάσσει και τροποποιεί τα διάφορα συµβατικά έγγραφα και τα ασφαλιστήριά της 18. Τα ανωτέρω είναι τα πρακτικά και νοµικά µέσα της επεξεργασίας. Για τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο UST, η SWIFT αποφάσισε να συµµορφωθεί µε τις κλήσεις των ΗΠΑ. Έλαβε επίσης την πρωτοβουλία να διαπραγµατευθεί, µε αδιαφανή τρόπο, µέσω αλληλογραφίας και επιστολής θέσεως στο αρχείο µε το UST, τους όρους διαβίβασης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο Βλ. π.χ. έγγραφο Guidelines for Terminated Merchant Databases της Οµάδας Προστασίας του Άρθρου 29 διατίθεται στη διεύθυνση Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδοµένων πρέπει σε κάθε περίπτωση να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Οδηγίας, Βλ. άρθρο 17, παράγραφος 3 σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας. Η ρήτρα των γενικών όρων και προϋποθέσεων αναφέρει: «ο πελάτης θεωρείται ότι έχει συναινέσει για κάθε παρόµοια επεξεργασία...». 13

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 11647/02/EL/Τελικό WP 66 Γνωµοδότηση 6/2002 σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών για τον κατάλογο επιβατών και άλλων δεδοµένων από τις αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 10031/03/EL WP 85 Γνωµοδότηση 1/2004 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας του εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα