ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ad hoc Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Υπο στήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ ΕΚΕ» Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΔΟΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ. 2 Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθε ρισμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη τα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έτους Έγκριση της υπ αριθμ. 44/2015 απόφασης του Δη μοτικού Συμβουλίου Καισαριανής, περί σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Καισαριανής, σε εφαρμογή τελεσίδικης δι καστικής απόφασης... 4 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νο μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λι μενικό Ταμείο Σητείας» ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 70/2013 από φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 814/ τ.β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ (1) Συγκρότηση ad hoc Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Υπο στήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ ΕΚΕ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2286/1995 (Α 19) «Προ μήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει, β) των άρθρων του Ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύ ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, γ) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως ισχύει, δ) του Π.δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει, ε) του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α / ) «Οργανι σμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει, στ) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», ζ) του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/0009/ απόφαση του Υπουργού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο γραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 634/ Β ). 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ939/1/29599/ (ΑΔΑ:6ΙΓ8Χ ΝΣ1 και AΔAM:14REQ ) απόφαση απευ θείας ανάθεσης για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήρι ξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ ΕΚΕ», όπως τροποποιή θηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ939/2/14987/ (ΑΔΑ:64Ι2465ΦΘΕ Ι5Ζ). 4. Το από 14/05/2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Προϊ σταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δι οικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) ad hoc Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο:

2 11162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡ ΜΗΣ ΚΕΠ ΕΚΕ». Η Επιτροπή είναι τριμελής. Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολι τικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), λόγω αρμοδιότητας σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής είναι η μόνη αρμόδια για την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέ ων του συγκεκριμένου έργου και αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται της σύμβασης. Επίσης, είναι αρμόδια για την παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου και στην περίπτωση που υπάρξει επέκταση ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης. Β. Γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.). Γ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Δ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την οριστική πα ραλαβή του έργου. Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Με εντολή Υπουργού Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Αριθμ. 2/28365/0025 (2) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: (α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ), (β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α ), (γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), (δ) του Π.δ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α / ), (ε) Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 21/Α / ), (στ) Την υπ αριθμ. Υ59/ (ΦΕΚ 256/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα». 2. Την υπ αριθμ /Β 2884/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β ) και την τροποποιητική αυτής απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/ Την υπ αριθμ. 2/5121/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/ 2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστω τικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β ). 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 5. Το υπ αριθμ. 2139/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριο τήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας. 6. Την υπ αριθμ. C(2015) 79 SA.40030/ από φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 7. Την υπ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 41/Β / ) για την πα ράταση του προγράμματος μέχρι 30/06/ Την υπ αριθμ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/Χ.Π.869/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/ Το από έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. 10. Το υπ αριθμ. 1535/ απόσπασμα πρακτι κών του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. 11. Την υπ αριθμ. 3547/ εισήγηση της Τρά πεζας της Ελλάδος. 12. Την υπ αριθμ. 13/ απόφαση της Διυπουρ γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Tην υπ αριθμ. 2/5250/0025/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει: Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας ευρώ και διάρκειας έξι (6) μηνών, σε αντικατάσταση του τίτλου με ISIN XS , ίσης ονομαστικής αξίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και λήξεως , βάσει της με αριθμ. 2/5250/0025/ υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα κείμενα της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθούν: (Α) Ελληνικό κείμενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη μοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο μικών με την υπ αριθμ. 2/5121/0025/ απόφασή του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά ξης Εγγύησης. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης: Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω νυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86. Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την , ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προ γράμματος (Programme) με ημερομηνία και τους Τελικούς Όρους (inal Terms) ημερομηνίας περί την , στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: ανώ νυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 6μηνών πλέον περιθωρίου 8,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί την 26 Νοεμβρίου 2015 και (ε) αρ. ISIN XS Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 23 Μαΐου Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. (Β) Αγγλικό κείμενο: DEED O GUARANTEE THIS DEED O GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic. The Guarantee Terms as issued and published by the Minister of Economy and inance by means of Decision No. 2/5121/0025/ , under Article 2 of Law 3723/ 2008 (which inter alia provide for the unconditional and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined therein) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Deed of Guarantee as if the same had been set out herein. or the purposes of this Deed of Guarantee: Credit Institution means National Bank of Greece S.A. with registered office at 86 Aiolou Street, Athens Debt Obligations means any obligation arising from an issue, under law 3156/2003, on or about , of bonds of an aggregate amount of euro pursuant to the provisions of a programme established on and inal Terms dated on or about including, inter alia the following: (a) number and form of bonds: bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) interest rate: floating euribor 6m plus relevant margin 8.00% per annum; (d) maturity date: on or about 26 November 2015; (e) ISIN code XS ; and Execution Date means 23 May This Deed of Guarantee is executed as a deed by the Minister of inance on behalf of The Hellenic Republic. ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/ Β.237/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το υπ αριθμ. 3547/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115 μονάδες βάσης (ACT/ACT). ΙΙI. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ πλέον των προβλεπόμε νων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί. Αθήνα, 19 Μαΐου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. Φ.10041/20277/453 (3) Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθερι σμού των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Νο μικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα σχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α /164), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Π.δ. 225/ 1995 (ΦΕΚ Α /130) και τροποποιήθηκαν με το Π.δ. 176/ 2008 (ΦΕΚ Α / 235). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.δ. 4114/1960 (ΦΕΚ Α /164), της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.δ. 1/1968 (ΦΕΚ Α /270), των άρθρων 1 και 9 του Π.δ. 574/1982 (ΦΕΚ Α /104), του άρθρου 5 του Π.δ. 437/1985 (ΦΕΚ Α /157), του άρθρου 27 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α /137), του Π.δ. 213/ 1992 (ΦΕΚ Α /102), του Π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α /201), του Π.δ. 368/1997 (ΦΕΚ Α /241), του άρθρου 1 της αριθ. Υ1/ απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β /513), του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98), του άρθρου 25 του Ν. 3655/ 2008 (ΦΕΚ Α /58), του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 2876/ απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 2234), του άρ θρου 1 του Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α /221) και του άρθρου 4 του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α /141), της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.δ. 88/2012 (Α/143), του άρθρου 5 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α /20), όπως ισχύει μετά την ισχύ του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α / 29). 3. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του υπουργείου Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α /180). 4. Το υπ αριθμ. 27/2015 (ΦΕΚ Α /31) Π.δ. «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών». 5. Την Υ147/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη» (ΦΕΚ Β /483). 6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενι αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που διατυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 316/ συνε δρίασή του. 7. Τα υπ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/15061/691/ και 16917/736/ εισηγητικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 5ε του Ν. 4270/2014.

4 11164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ύψους (επτακό σιες τριάντα χιλιάδες), η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση με Κ.Α του Προϋπολογι σμού του Τομέα, για την κάλυψη της οποίας με την υπ αριθμ. 73/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (Α.Δ.Α.: 6Ψ930ΡΕ1 ΖΓΞ) έχει εγκριθεί η δέσμευση του συνολικού ποσού αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Ο αριθμός των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλι σης Νομικών (Τ.Α.Ν.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη τα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούμενου παραθερισμού του έτους 2015 καθορίζεται, κατ ανώτατο όριο στους (δύο χιλιάδες). 2. Η ανώτατη, κατ άτομο, δαπάνη φιλοξενίας, της οποίας ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών θα καταβάλει το 80%, καθορίζεται στα 43,41 ημερησίως (σαράντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά), για τον μόνο συνταξιούχο που θα φιλοξενηθεί σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου, και στα 37,34 (τριάντα επτά ευρώ και τριάντα τέσ σερα λεπτά), για το ζεύγος των συνταξιούχων που θα φιλοξενηθεί σε δίκλινο δωμάτιο. 3. Η δαπάνη για το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από τους τόπους παραθερισμού, που θα καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους, καθορί ζεται στο ποσό των 77,60 (εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά). Άρθρο 2 Αθήνα, 21 Μαΐου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ /19090 (4) Έγκριση της υπ αριθμ. 44/2015 απόφασης του Δημοτι κού Συμβουλίου Καισαριανής, περί σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Καισαρια νής, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟY ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α /2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης», γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων», δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α /2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις», ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α /2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α /2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. 4/ πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α / ) περί αποδοχής πα ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 4. Την υπ αριθμ. 831/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αγω γή των Ιωάννη Νέζη, Δημητρίου Λάσκαρη και Μαρίας Ελένης Λαμπάκη Σκινάκη εναγόντων και αναγνωρίστη κε ότι συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο Καισαριανής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. 5. Την υπ αριθμ. 110/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής με θέμα τη μη άσκη ση ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθμ. 831/2014 απόφα σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 6. Την υπ αριθμ. 162/ απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Καισαριανής με θέμα τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθμ. 831/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 7. Το υπ αριθμ. 9191/2014 Πιστοποιητικό του Πρωτο δικείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ αριθμ. 831/2014 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. 8. Την υπ αριθμ. 44/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Καισαριανής, περί σύστασης τριών (3) προσω ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Καισαριανής, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 44/2015 απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Καισαριανής, περί σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Καισαριανής, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΖΗΣ του Αναστασίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ του Σωκράτη ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΚΙΝΑΚΗ του Αντωνίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΠΕ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΕΙΣ 1 1 1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους ,00 περίπου στον προϋπολογισμό του Δήμου Καισαριανής οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των Κ.Α και , ανάλογη δε δαπάνη ύψους περίπου ,00 θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Αριθμ (5) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομι κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενι κό Ταμείο Σητείας». Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 136/2010 «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του Ν. 4178/ 2013 (ΦΕΚ 174/Α / ) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 και την πράξη 4 (ΦΕΚ 24/τ.Α / ) «περί αποδοχής παραι τήσεων των γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας». 6. Την υπ αριθμ. 131/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας», με την οποία ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου. 7. Την υπ αριθμ. 40/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας με την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση του Νομικού Προσώπου. 8. Το υπ αριθμ. 1/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Λασιθίου, με το οποίο παρέχεται η θετική του γνωμοδότηση για την έγκριση του ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας» ως εξής: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ση τείας διαρθρώνονται όπως ακόλουθα: 1. Τμήμα Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης Άρθρο 2 Οι αυτοτελείς οργανικές μονάδες του άρθρου 1 συ γκροτούνται από τα παρακάτω επιμέρους γραφεία με τις αντίστοιχα αναφερόμενες αρμοδιότητες το καθένα: 1α. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι σε θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών: Χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικής φύσεως του Νομικού Προσώπου και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Φροντίζει για την τήρηση και παρακολούθηση της ισχύουσας κάθε φορά Νομοθεσίας, σχετικά με την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική κατάσταση του προ σωπικού. Χειρίζεται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην πρό σληψη μονίμου και εποχιακού προσωπικού για την κάλυ ψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου. Επίσης θέματα σχετικά με τις τοποθετήσεις, μετατάξεις, αξιολογήσεις, αποσπάσεις, συντάξεις, αδειών κ.λπ., που αφορούν το προσωπικό οποιασδήποτε σχέσης εργασίας. Τηρεί και ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού και μεριμνά για τη χορήγηση βεβαιώσεων πλην φορολογικών. Επιμελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης και δι ανομής κάθε εισερχόμενου και εξερχόμενου εγγράφου και τηρεί αρχείο αλληλογραφίας. Μεριμνά για τη δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. Μεριμνά για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. Μεριμνά για τη φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που ανήκουν στην κυριότητα του Νο μικού Προσώπου. Μεριμνά για την καθαριότητα των κτιρίων του Δημο τικού Λιμενικού Ταμείου. Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει θέματα των ΠΣΕΑ. Δέχεται και εξετάζει παράπονα πολιτών, και φροντίζει για την έγκαιρη πληροφόρησή τους για θέματα που τους αφορούν. Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπλη ρωτή του, της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων, με την επίδειξη του πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου, καθώς και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ ή από διάταξη νόμου που δεν έχει προβλεφθεί ανωτέρω, εφόσον δεν υπάγεται στην αρ μοδιότητα άλλου γραφείου. Μεριμνά για την κάλυψη των μηχανογραφικών ανα γκών του Ν.Π.Δ.Δ., την λειτουργία, εκμετάλλευση και συ ντήρηση του εξοπλισμού καθώς και την υποστήριξη σε ειδικευμένους τομείς της ηλεκτρονικής πληροφορικής. 1β. Γραφείο Οικονομικών υπηρεσιών Αρμοδιότητες του γραφείου αυτού σε θέματα εσόδων εξόδων περιουσίας διαχείρισης υλικού είναι: Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ειση γείται ο Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στις προθεσμίες του Δ.Κ.Κ. Παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εισηγείται τυχόν αναμόρφωσή του.

6 11166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τηρεί φάκελο για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας του Νο μικού Προσώπου που περιέχει όλα τα στοιχεία που θε μελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα. Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπη ρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Τηρεί βιβλίο αποθήκης, παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την εκποίηση ή κατα στροφή αχρήστων υλικών, μετά από απόφαση οικείων επιτροπών. Εισηγείται και διεκπεραιώνει τη διαδικασία για τη μί σθωση ή εκμίσθωση ακινήτων. Επιμελείται την εκκαθάριση και εντολή πληρωμών κάθε δαπάνης, αφού ελεγχθεί η νομιμότητα και η πλη ρότητα των δικαιολογητικών και διενεργεί κάθε είδους λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία. Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής κάθε δα πάνης, τις μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού και τηρεί μισθολογικά αρχεία πάσης φύσεως προσωπικού. Μεριμνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Νομικού Προσώπου. Καταρτίζει σε συνεργασία με το Ταμείο τον απολο γισμό εσόδων εξόδων. Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε προμήθειες και διεξάγει τις από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες για την πραγματοποίησή τους. Χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και μέσων που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για την παροχή υπηρε σιών σε πλοία και τρίτους, και βεβαιώνει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Εκτελεί ακόμα και κάθε πρόσθετη εργασία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. ή από διάταξη νό μου, που δεν έχει προβλεφθεί παραπάνω και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας. Αρμοδιότητες σε θέματα Ειδικής Ταμειακής Υπηρε σίας. Η Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία, τελεί υπό την άμεση εποπτεία των αρμοδίων οργάνων του Ν.Π.Δ.Δ.. Διεξάγει την ταμειακή υπηρεσία αυτού, με προσωπική ευθύνη του ταμία και των εισπρακτικών οργάνων. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. ανατίθενται τα καθήκοντα ταμία και εισπρακτόρων σε υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής είναι: Η διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμιακών προγραμμάτων με τη συνεχή παρακολούθηση των υπο χρεώσεων και αναμενόμενων εισπράξεων. Η παραλαβή των Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών προς τους δικαιούχους, μετά από έλεγχο των απαιτούμενων από τη Νομοθε σία δικαιολογητικών καθώς και των επιπρόσθετων, που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να προσκομίζουν (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.). Η καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμφω να με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων. Η διενέργεια εισπράξεων οφειλών, έκδοση αντίστοι χων γραμματίων είσπραξης και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. Η παρακολούθηση της εξόφλησης των υποχρεώσεων των οφειλετών και ενημέρωση του γραφείου εσόδων εξόδων για τις καθυστερούμενες οφειλές. Η κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πλη ρωμή καθώς και πληρωθέντων εξόδων. Η παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπό χρεων και των αντιστοίχων οφειλόμενων στο Ν.Π.Δ.Δ. ποσών κατά κατηγορία προσόδου. Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. Η αρχική ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη όπου αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά κατά κατηγορία προσόδου. Η τήρηση των διαδικασιών, αρχείων και γενικά λογα ριασμών του λογιστικού συστήματος του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν τα εισπρακτέα και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδι κασίες. Η κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπρα χθέντων και εισπρακτέων εσόδων. Η τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.. Η διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες. Η τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Ν.Π.Δ.Δ.. Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδι κασίες που εκάστοτε ισχύουν. Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή προβλέπεται από διάταξη νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον Οργανισμό αυτό, εφόσον δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας επειδή δεν δι αθέτει δική του Ταμειακή Υπηρεσία εξυπηρετείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει. 1γ. Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες του γραφείου αυτού είναι Προγραμμα τισμός Μελέτες Επίβλεψης Έργων Η Εκπόνηση προγράμματος και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των χώρων δικαιοδοσίας του Δη μοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις ζώνες του λιμένα καθώς και θεμάτων ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων. Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων. Η αποτύπωση των έργων και εγκαταστάσεων του λι μένα δικαιοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Η λειτουργία σχεδιαστηρίου. Η δημοπράτηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, λειτουρ γία, παραλαβή, συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η επιμέλεια του πρασίνου στις περιοχές δικαιοδοσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκα ταστάσεων του νομικού προσώπου. Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου έργων (μελετών, στοιχείων κατασκευής, συντήρησης, επισκευής έργων υποδομής και κτιρίων, και κόστος αυτών). Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόε δρο ή το Διοικητικό. Συμβούλιο ή από διάταξη νόμου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 19 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των διατάξεων του οργανισμού του ιδρύματος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1586 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 14 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1716 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.24 09:16:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 38977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2639 29 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14508 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ενιαίου Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3462 28 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. 36579/Β1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740/Β/30.8.2007) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 344 3 Ιουλίου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36643+ 3392+305+275 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3428 24 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2012 (γ δόση) στα δικαιούχα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 431/429 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1159 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.... 1 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3284 10 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Άργους.... 1 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/OIK 39165 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα