Αγροτο-τουρισµός: Ένα µέτρο ανάπτυξης για την Ελληνική περιφέρεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτο-τουρισµός: Ένα µέτρο ανάπτυξης για την Ελληνική περιφέρεια"

Transcript

1 Αγροτο-τουρισµός: Ένα µέτρο ανάπτυξης για την Ελληνική περιφέρεια Νικόλαος ριτσάκης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Περίληψη Ο αγροτο-τουρισµός είναι µια νέα µορφή σύγχρονου τουρισµού, που εξελίσσεται δυναµικά τα τελευταία χρόνια ικανοποιώντας τις ανάγκες του ανθρώπου της εποχής µας, µε σχετικά χαµηλό κόστος. Παράλληλα συµπληρώνει το εισόδηµα της αγροτικής οικογένειας, συµβάλλοντας στη συγκράτηση του πληθυσµού στις απειλούµενες µε µαρασµό αγροτικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Είναι εποµένως µια δραστηριότητα µε έντονο κοινωνικό περιεχόµενο, γεγονός που δεν πρέπει να ξεχνιέται σ όλες τις διαδικασίες των πολιτικών µας επιλογών. Βέβαια, την πρωτοπορία στην ανάπτυξη του αγροτο-τουρισµού θα πρέπει να έχουν οι «φυσικοί» του φορείς, δηλαδή οι γεωργικές οργανώσεις και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς αυτό να αποκλείει τη δράση και του ιδιωτικού τοµέα, σε περιπτώσεις που διστάζουν να επέµβουν οι παραπάνω κοινωνικοί φορείς. Λέξεις-κλειδιά: αγροτο-τουρισµός, περιφερειακή ανάπτυξη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

2 Agro tourism: Α Growth Measure for the Greek Region Nikolaos Dritsakis University of Macedonia Department of Applied Informatics Abstract Agro-tourism is a modern type of tourism, which has largely developed recently in order to satisfy the human needs with a relatively low cost. Furthermore, agro-tourism complements the farmer s income conducing to the inflation restraint, concerning the agricultural areas of the Greek region, which are faced the depilation danger. Consequently, it is an activity, which is characterized by its intense social context and it should not be omitted from the processes of our political choices. Of course, the original factors are leading to the agro-tourism growth, namely agricultural systems and the regional self-administration organizations, without the exclusion of the private sector initiative, when the above social factors are intervening. Key words: agro tourism, regional development 2

3 1. Εισαγωγή Ο τουρισµός σαν πρακτική που εκδηλώνεται µε τη µετακίνηση του ατόµου από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του σε κάποιο άλλο τόπο, δεν είναι κάτι το καινούριο, αφού από την αρχαιότητα ακόµα είναι γνωστή αυτή η διεργασία και πολλά κείµενα τόσο του αρχαίου πολιτισµού, όσο και των άλλων ανάλογων πολιτισµών, όπως της αρχαίας Κίνας, των Φοινίκων, των Σουµέριων και των Αιγυπτίων πιστοποιούν αυτή την πραγµατικότητα. Ο τουρισµός σήµερα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη µέσω των τουριστικών συναλλαγµατικών εισροών. Σύµφωνα µε µια µελέτη του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού 1, οι επιπτώσεις του τουρισµού στο σύνολο µίας εθνικής ή περιφερειακής οικονοµίας εκτιµώνται από το βαθµό συµµετοχής της συγκεκριµένης δραστηριότητας στους οικονοµικούς της στόχους, δηλαδή τη συµβολή της στην οικονοµική ανάπτυξη, τη σταθερότητα των τιµών, την ισορροπία του εµπορικού ισοζυγίου, τη δίκαιη και ισόρροπη κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, την πλήρη απασχόληση (Βαρβαρέσος 1997). Ο τουρισµός αναµφίβολα αποτελεί παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης και προόδου, γιατί αυξάνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηµιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης, όχι µόνο στον τουριστικό τοµέα αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονοµίας, που µε τη σειρά τους γίνονται πόλοι έλξης της αγροτικής πολυδραστηριότητας όπως η οικοδοµή, οι µεταφορές, οι υπηρεσίες και το εµπόριο. Αυτή η παράλληλη ανάπτυξη και των υπολοίπων κλάδων δηµιουργεί µια όλο και πιο σύνθετη υποδοµή στην ύπαιθρο χώρα, µετατρέποντας συχνά σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα χωριά και κωµοπόλεις σε αστικά κέντρα (Τσάρτας 1991). Επίσης συµβάλλει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών 2 αναπτύσσει την επιχειρηµατικότητα και τέλος ενισχύει οικονοµικά την περιφέρεια (Dritsakis 1995, Ηγουµενάκης 1997). Η συµβολή στο ισοζύγιο όµως µπορεί να θεωρηθεί θετική µόνο βραχυπρόθεσµα, γιατί 3

4 µακροπρόθεσµα η αύξηση του αριθµού των τουριστών δηµιουργεί ανάγκη µεγάλων επενδύσεων για την εξυπηρέτησή τους πράγµα που σηµαίνει επανεξαγωγή ενός σηµαντικού ποσοστού του εισαγόµενου συναλλάγµατος (Τσάρτας 1992). Ο αγροτο-τουρισµός αναφέρεται στις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που αναπτύσσεται στον αγροτικό χώρο και εντάσσονται στο πλαίσιο του αγροτικού περιβάλλοντος και της αγροτικής ζωής. Είναι δηλαδή, εκείνη η µορφή τουρισµού η οποία αναπτύσσεται σε αγροτικές περιοχές, που δεν έχουν κορεσθεί τουριστικά και συνδέεται µε κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισµικές και κοινοτικές αξίες, οι οποίες επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούµενους να υφίστανται αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες (Ιακωβίδου 1998). Η Ελλάδα χώρα καθαρά γεωργική έχει συνδέσει το συνεταιριστικό κίνηµα µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς που έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα χρόνια του περασµένου αιώνα (Αβδελίδης 1986). Στις µέρες µας που ο τουρισµός έχει αναχθεί σε πρωταρχικό παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µας, µια καινούργια δραστηριότητα µπήκε στη ζωή µας µε την ονοµασία «αγροτο - τουρισµός». Πρόκειται για µια νέα ιδέα που αποτελεί απάντηση στο βιοµηχανοποιηµένο τουρισµό και παράλληλα µια σπουδαία ευκαιρία αύξησης των εισοδηµάτων των γεωργών, που στην Ελλάδα πήρε σάρκα και οστά µε τη νοµική µορφή του αγροτο - τουριστικού συνεταιρισµού (Χριστοδούλου 1987). Και ενώ µιας τέτοιας µορφής και σηµασίας προσπάθειες υποστηρίζονται και επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήµερα στον τόπο µας βρήκε η ιδέα αυτή απήχηση και πέρασε στην πράξη κυρίως µόνο µέσα από τους γυναικείους αγροτο-τουριστικούς συνεταιρισµούς ( ροσοπούλου 1989). Η θεωρία «περί δηµιουργίας άριστου µεγέθους του αγροτικού πληθυσµού» και τα µέτρα που πάρθηκαν σε εφαρµογή της από την Ε.Ε, οδήγησε µεν σε µια σηµαντική 4

5 συρρίκνωση του πληθυσµού της Ε.Ε πλην όµως είχε πολλά αρνητικά αποτελέσµατα, ένα από τα οποία ήταν ότι έπληξε άµεσα τις προσπάθειες των κρατών µελών να επιτύχουν αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη. Η σταδιακή µετατροπή του αγρότη σε βιοµηχανικό εργάτη, οδήγησε βαθµιαία στη µετακίνηση αυτού από την αγροτική περιφέρεια κοντά στο εργοστάσιο που του εξασφάλιζε καλύτερο µισθό. Αποτέλεσµα όλων αυτών των κινήσεων ήταν η σταδιακή εγκατάλειψη της αγροτικής περιφέρειας, η προϊούσα αστικοποίηση και φυσικά η όξυνση του περιφερειακού προβλήµατος στην Ε.Ε, παρά τα µέτρα που λήφθηκαν για την άµβλυνση των περιφερειακών διαφορών Πολύ πρόσφατα, όταν πλέον τα µηνύµατα ήταν σαφή άρχισε να συνειδητοποιείται ότι η µείωση της απασχόλησης στον καθαρό γεωργικό τοµέα δε θα έπρεπε αναγκαστικά να σηµαίνει και εγκατάλειψη της αγροτικής περιφέρειας. Απεναντίας, θα µπορούσε η παραµονή στην αγροτική περιφέρεια να συνδυαστεί µε µια απασχόληση που δε θα ήταν κατ ανάγκη η ενασχόληση µε τη γεωργία, αλλά θα µπορούσε να κάνει ένα συνδυασµό ενασχολήσεων, που αφενός θα του επέτρεπαν να παραµείνει στην περιφέρεια, αφετέρου θα του εξασφάλιζαν συµπληρωµατικό εισόδηµα και καλύτερη ποιότητα ζωής (Παπακωνσταντινίδης 1992). ιαµέσου της Ευρώπης, ο αγροτο-τουρισµός έχει ευρέως διαδοθεί και βασίζεται σαν µέσο που διευθύνει τις κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις αντιµετωπίζοντας περιφερειακές αγροτικές περιοχές, αρχικά αυτές που σχετίζονται µε την πτώση παραδοσιακών αγροτικών βιοµηχανιών (Cavaco 1995, Hoggart, Buller, and Black 1995, Opperman 1996, Williams and Shaw 1998, Chiotis and Coccossis 2000). Επίσης έχει προσελκύσει σηµαντικά επίπεδα ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης. Έχει υπολογιστεί, για παράδειγµα ότι 5.5% του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού ταµείου κατανεµηµένο στις περιοχές των «Objective 1» µεταξύ 1989 και 1993 επενδύθηκε σε 5

6 προγράµµατα τουριστικής ανάπτυξης (Hannigan 1994a, 1994b), ενώ µεταξύ 1994 και 1999 ένα σύνολο 7.3 δισεκατοµµυρίων ECU κατασκευαστικής χρηµατοδότησης δόθηκε για τουριστική ανάπτυξη (ΤΤΙ 1999). Πιο συγκεκριµένα πάνω από 1/3 του LEADER ήταν σχετικά µε τον τουρισµό. Τα προγράµµατα ανάπτυξης του αγροτο-τουρισµού ήταν επίσης αυξητικά και αλλού αν και όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό όπως στην Ευρώπη. Στις Η.Π.Α για παράδειγµα, βρέθηκε ότι σε 30 πολιτείες είχαν αναπτυχθεί τουριστικές πολιτικές που στοχεύουν σε αγροτικές περιοχές, ενώ 14 είχαν περιλάβει τον αγροτο-τουρισµό µέσα στα γενικά τουριστικά σχέδια ανάπτυξης (Luloff et al 1994). Επίσης πολλές επιχειρήσεις αγροτοτουρισµού είχαν αναπτυχθεί στο Ισραήλ για να συµπληρώσουν το αγροτικό τους εισόδηµα (Fleischer and Pizam 1997), ενώ σε πολλές άλλες χώρες περιλαµβάνοντας τον Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και αυτές της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής του Ειρηνικού οι εργαζόµενοι στον αγροτο-τουρισµό αποτελούν µια µηχανή οικονοµικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης στις αγροτικές περιοχές (Hall and Jenkins 1998). 2. Η εξέλιξη του αγροτο-τουρισµού στην Ελλάδα Από το 1970 και µετά παρατηρείται µια εντυπωσιακή σε όγκο και εύρος αύξηση των πολιτικών προγραµµατισµού και διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης. Πολλές από τις πολιτικές αυτές προέρχονται από διεθνείς οργανισµούς (Ε.Ε, WTO, ΟΗΕ), ενώ άλλες από αναπτυγµένες «τουριστικές» χώρες, και αφορούν διαφορετικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης. Η συστηµατική προσπάθεια για αποκέντρωση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχει ενισχύσει ιδιαίτερα το ρόλο των ΟΤΑ και των άλλων περιφερειακών φορέων στο σχεδιασµό και την προώθηση πολιτικών σχετικών 6

7 µε την τουριστική ανάπτυξη. Είναι άλλωστε κοινό χαρακτηριστικό της τουριστικής πολιτικής πολλών χωρών η ενίσχυση της «τοπικότητας» στον προγραµµατισµό και τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης (Κοκκώσης και Τσάρτας 2001). Όσο και αν φαίνεται περίεργο πριν µερικά χρόνια, λίγοι µιλούσαν για τον αγροτοτουρισµό και αυτοί µόνο όταν ήθελαν να τονίσουν την αντίθεσή τους προς τον µαζικό τουρισµό, το κοσµοπολίτικο περιβάλλον του µεγάλου ξενοδοχείου, την απρόσωπη συµπεριφορά, ή ακόµα µιλούσαν για αγροτο-τουρισµό κάποιες ξεχωριστές κατηγορίες τουριστών, όπως οικολόγοι, νέοι που δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα της διαµονής στο ξενοδοχείο. Πριν λίγο καιρό, ούτε και ο πλέον αισιόδοξος υποστηρικτής του αγροτο-τουρισµού δεν µπορούσε να προδιαγράψει τη σηµερινή εξέλιξη του θεσµού. Στη δεκαετία του 70 που ο ελληνικός τουρισµός σηµείωσε εντυπωσιακή άνοδο αναπτύχθηκαν τα λεγόµενα συµπληρωµατικά µέσα φιλοξενίας, που αντιπροσώπευαν καταλύµατα της µορφής των ξενώνων, ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων και δωµατίων κ.τ.λ. σε µικρά νησιά και οικισµούς της περιφέρειας καθιερωµένων τουριστικών κέντρων. Η δηµιουργία αυτών των καταλυµάτων σε εξωαστικές περιοχές, ανεξάρτητα από την πελατεία που φιλοξενούσαν, το γεγονός και µόνο ότι γεωγραφικά βρίσκοντας σε αγροτικές περιοχές, ήταν αρκετό να προκαλέσει τις επιπτώσεις εκείνες στην αγροτική οικονοµία, µέσα από την αγροτική οικογένεια, που χαρακτηρίζουν τον αγροτο-τουρισµό. Αυτή η µορφή αγροτο-τουρισµού ήταν ένα δηµιούργηµα του µηχανισµού της αγοράς, χωρίς καµιά ιδιαίτερη κρατική παρέµβαση, που θα εκδηλωνόταν µέσα από µια συγκεκριµένη πολιτική. Τα καταλύµατα φιλοξενίας δηµιουργήθηκαν είτε µε χρηµατοδότηση µε τη µορφή προαγοράς κλινών (χρήσης) από ξένους κυρίως οργανισµούς ταξιδιών, είτε κατά παραγραφή των προγραµµάτων «αυτοστέγασης» ή «αγροτικής κατοικίας», όπου αντί σπίτια κτίζονταν 7

8 τουριστικά διαµερίσµατα. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι κατά την περίοδο αυτή δηµιουργήθηκαν κατά τρόπο αυτόνοµο εστίες τουρισµού σε αγροτικές - νησιώτικες περιοχές εξαρτηµένες από µεγάλα τουριστικά κέντρα της ευρύτερης ζώνης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει καµιά ιδιαίτερη προσπάθεια συστηµατικής και προγραµµατισµένης ανάπτυξης του αγροτο-τουρισµού. Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981, η οποία χρηµατοδοτεί προγράµµατα ανάπτυξης του αγροτικού τουρισµού, καταρτίστηκε και στη χώρα µας, µε συνεργασία των αρµόδιων φορέων (Υπουργείο Γεωργίας, ΑΤΕ, ΕΟΤ), ένα πρόγραµµα αγροτικού τουρισµού, που αποσκοπούσε στην αύξηση του εισοδήµατος των κατοίκων των ορεινών περιοχών, στη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, στην ανάπτυξη της ορεινής οικονοµίας και στην επιβοήθηση της επιστροφής στα χωριά, κύρια των συνταξιούχων, που κατάγονταν απ αυτά. Το πρόγραµµα άρχισε να εφαρµόζεται σε 217 κοινότητες και 21 άγονα νησιά, 28 συνολικά νοµών. Το ερώτηµα που µπαίνει ύστερα από τα παραπάνω είναι ποια ήταν τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος, Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι το πρόγραµµα δεν επέδωσε σε κάποιο ικανοποιητικό βαθµό τους στόχους που έθεσε, για πολλούς λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: (Λογοθέτης 1988) εν έγινε σωστή επιλογή των περιοχών ανάπτυξης. Εντελώς απρογραµµάτιστα και χωρίς κάποια κριτήρια, επελέγησαν περιοχές που δεν είχαν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για µια πιθανή επιτυχία. Αγνοήθηκε ο βασικός παράγοντας της ύπαρξης τουριστικής υποδοµής και της επιλεκτικής δηµιουργίας αγροτοτουριστικών µονάδων, που θα χρησίµευαν σαν πρότυπα για µελέτη κι επέκταση του θεσµού. Η όλη προσπάθεια στηρίχθηκε στους µεµονωµένους αγρότες, την ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς ουσιαστική ανάµιξη των «φυσικών» κοινωνικών φορέων της 8

9 αγροτικής περιοχής, όπως είναι οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί. Τα ποσά των δανείων δεν επαρκούσαν για την επισκευή ή κατασκευή των τουριστικών καταλυµάτων, µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να προσφεύγουν στον ελεύθερο δανεισµό που µαζί και µε το αυξηµένο κόστος κατασκευής στο χωριό ή το νησί αυξανόταν υπέρµετρα και το γενικό κόστος. Οι δυσµενείς αυτοί όροι είχαν τις άµεσες επιπτώσεις τους στην ποιότητα και την αισθητική των κατασκευών, που παραβιάστηκαν βάναυσα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι κατασκευές αυτές έχουν αλλοιώσει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον και την αισθητική της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Ο κυριότερος όµως λόγος της αποτυχίας του προγράµµατος, ήταν η έλλειψη ανάλογης πείρας και προπάντων η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου, που θα ενδιαφερόταν για την αξιολόγηση των αιτήσεων για κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων και την τήρηση των προδιαγραφών των καταλυµάτων αυτών. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι τα νέα προγράµµατα αγροτο-τουρισµού, που καλύπτουν όλη την περιφερειακή Ελλάδα. Τα προγράµµατα αυτά έχουν την ίδια φιλοσοφία στο σκεπτικό τους (στόχοι, κριτήρια επιλογής κτλ), µε την προώθησης ολοκληρωµένου προγράµµατος ανάπτυξης του αγροτο-τουρισµού στη χώρα µας. Το µέλλον θα δείξει αν κατά το στάδιο της υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών, θα αποφευχθούν τα σφάλµατα του παρελθόντος. Αξίζει να µνηµονεύσει κανείς µερικές πρωτοβουλίες του γυναικείου κυρίως συνεταιριστικού κινήµατος, στην προώθηση του αγροτο-τουρισµού. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο αγροτο-τουριστικός συνεταιρισµός γυναικών Πέτρας Λέσβου, που ιδρύθηκε το 1983 µε πρωτοβουλία του συµβουλίου ισότητας των δύο φύλων και άρχισε να λειτουργεί από το καλοκαίρι του Το παράδειγµα 9

10 της Πέτρας έχουν µιµηθεί πρόσφατα και άλλες περιοχές όπως τα Αµπελάκια, η Αράχωβα και η Χίος, όπου µε πρωτοβουλία του γυναικείου κινήµατος, µέσω των συµβουλίων ισότητας των δύο φύλων είτε της λαϊκής επιµόρφωσης, δηµιουργήθηκαν αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί. Ο αγροτο-τουρισµός στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρη µορφή τουρισµού, γι αυτό και οι εµπειρίες είναι περιορισµένες. 3. Φορείς ανάπτυξης του αγροτο-τουρισµού Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού πέρα από το θεσµικό πλαίσιο και τη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής, έχει ανάγκη και από έργα ανωδοµής, έργα δηλαδή που καλύπτουν τις ανάγκες φιλοξενίας (καταλύµατα όλων των τύπων), τις ειδικές προσωπικές ανάγκες των τουριστών (κέντρων σύνθετων µορφών τουρισµού), τις ανάγκες διατροφής (εστιατόρια, καταστήµατα κτλ) και τις ανάγκες ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης, πολιτιστικά κέντρα κλπ). Το θεσµικό πλαίσιο και τα έργα υποδοµής ανήκουν στις άµεσες φροντίδες του κράτους ( ροσοπούλου 1989). Τα έργα όµως ανωδοµής, που συνθέτουν την «παραγωγική µηχανή» του αγροτοτουριστικού προϊόντος και συνεπώς από την άποψη αυτή αποτελούν τον πιο αποφασιστικό παράγοντα ανάπτυξης του αγροτο-τουρισµού, µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τους παρακάτω τοµείς. 3.1 Ιδιωτικός τοµέας Κάτω από τις σηµερινές παραγωγικές συνθήκες η ιδιωτική επιχείρηση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης του αγροτο-τουρισµού τουλάχιστον για τις περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή αυτονοµία. Ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 10

11 µπορεί να είναι θετικός, αν (όπως ισχυρίζονται οι οικείες οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα), λειτουργήσει κάτω από ίσες ανταγωνιστικές συνθήκες µε τις οµοειδείς επιχειρήσεις του δηµόσιου γενικά τοµέα. Στον τοµέα του αγροτο-τουρισµού η ιδιωτική επιχείρηση µπορεί να εµφανιστεί κάτω από οποιαδήποτε νοµική µορφή (ατοµική, οµόρρυθµη εταιρία, ΕΠΕ, ΑΕ) και να ζητήσει να της χορηγηθούν τα αναπτυξιακά κίνητρα ανάλογα µε την περιοχή, επιδότηση επιτοκίου, αφορολόγητες εκπτώσεις, αυξηµένες αποσβέσεις, εφόσον πρόκειται για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µικρής κλίµακας, ξενώνες, κατασκηνωτικά κέντρα, διαµερίσµατα για τουριστική χρήση, εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών και κέντρων χειµερινού τουρισµού, σπίτια ή κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά καθώς και εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων η χειροτεχνηµάτων (Λύτρας 1983, Λογοθέτης 1988). 3.2 ηµόσιος τοµέας Το κράτος ή άλλοι δηµόσιοι οργανισµοί µπορούν να αναλάβουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που ανήκουν στον παραγωγικό τοµέα του αγροτο-τουρισµού σε περιοχές που κανένας άλλος φορέας δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον ή σε τοµείς που οι πρώτες ύλες ανήκουν στο δηµόσιο (ιαµατικές πηγές, χιονοδροµικά κέντρα, κρατικά αγροκτήµατα, ξενοδοχεία, παιδικές κατασκηνώσεις κτλ). Η παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του αγροτο-τουρισµού, µπορεί να εκδηλωθεί και έµµεσα µέσω του οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε το σύστηµα των προγραµµατικών συµβάσεων. 11

12 3.3 Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), είναι οι πιο κατάλληλοι φορείς για να αναλάβουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες του αγροτο-τουρισµού σε τοπικό επίπεδο. ιαθέτουν οργάνωση σε όλες τις αγροτικές περιοχές, έχουν αρκετή πείρα στην εκτέλεση έργων, µπορούν να εξασφαλίσουν οικονοµικά µέσα από το κράτος και προπάντων εκφράζουν τη θέληση των δηµοτών τους στις αναπτυξιακές επιλογές της περιοχής τους (Ηγουµενάκης 2001, Dritsakis and Gialitaki 2001). Ένας πρόσφατος θεσµικός νόµος που στοχεύει στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και στην ενδυνάµωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνει τη δυνατότητα στους δήµους να αναπτύξουν ευρύτερες από όσες µπορούσαν µέχρι τώρα επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µε µια σειρά από ευεργετικά κίνητρα. 3.4 Αγροτικοί συνεταιρισµοί Στις επιδιώξεις του αγροτικού κινήµατος ανήκει από τη φύση του και ο αγροτοτουρισµός. Ανάµεσα στις δραστηριότητες των αγροτικών συνεταιρισµών που προσδιορίζει ο νέος θεσµικός νόµος περιλαµβάνονται και εκείνες που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία αγροτο-τουριστικών µονάδων και καταλυµάτων, την ανάπτυξη του οικοτουρισµού, του κοινωνικού τουρισµού και των αγροτο-τουριστικών εργασιών. Μάλιστα για την εκπλήρωση αυτών των δραστηριοτήτων οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, σύµφωνα µε τον θεσµικό τους νόµο µπορούν να συµπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις µε καταναλωτικούς συνεταιρισµούς, νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, µε κοινωφελείς οργανισµούς, συνεταιριστικές 12

13 οργανώσεις άλλων χωρών και επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Κλήµης 1983). 4. Μέτρα και πολιτικές για την ανάπτυξη του αγροτο-τουρισµού Ο αγροτο-τουρισµός από τη φύση του και από τους στόχους που επιδιώκει δεν µπορεί τουλάχιστον για την ελληνική πραγµατικότητα να αφεθεί ελεύθερος στον µηχανισµό µιας αυτόνοµης ανάπτυξης. Και τούτο γιατί ακόµα και αν αναπτυχθούν κάποιες πρωτοβουλίες αυτής της µορφής είναι σχεδόν βέβαιο ότι για να επιβιώσουν θα γίνουν αρκετές θυσίες σε βάρος του φυσικού και πολιτιστικού µας περιβάλλοντος (Καλοκάρδου 1996, Λαγός 1996, Κοκκώσης και Τσάρτας 2001). Χρειάζεται πρόληψη και «αγωγή», λειτουργίες δηλαδή που θα ελέγχουν και θα κατευθύνουν την ανάπτυξη του αγροτο-τουρισµού. Αυτές οι λειτουργίες εκφράζονται µέσα από µια σειρά µέτρων και από διάφορες πολιτικές κατευθύνσεων, που τείνουν να κάνουν πράξη τους αναπτυξιακούς στόχους του αγροτο-τουρισµού (Λογοθέτης 1988, Ηγουµενάκης 2000, Κοκκώσης και Τσάρτας 2001). Τα µέτρα και οι πολιτικές για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού στη χώρα µας που νοµίζουµε ότι πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα είναι: Καταγραφή όλων των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων του εθνικού µας χώρου, που αποτελούν τις «πρώτες ύλες» του αγροτο-τουρισµού, καθώς και τις υπάρχουσες εστίες αγροτο-τουρισµού στην Ελλάδα. Καθορισµός πλαισίου γενικών αρχών, που θα διέπουν την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισµού και θα καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες από τη φάση της «παραγωγής» µέχρι τη φάση της διάθεσης του αγροτο-τουριστικού προϊόντος. 13

14 ηµιουργία της απαραίτητης αγροτο-τουριστικής υποδοµής και ανωδοµής (προβολή τουριστικών πόρων, δρόµοι, µεταφορικά µέσα, καταλύµατα, κέντρα ψυχαγωγίας κλπ). Καταρτισµός γενικού προγράµµατος αγροτο-τουρισµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Χαρακτηρισµός άµεσης προτεραιότητας για ανάπτυξη αγροτο-τουρισµού των προβληµατικών περιοχών µε ιδιαίτερη έµφαση στις παραµεθόριες περιοχές, όπου γενικότεροι εθνικοί λόγοι επιβάλλουν σωστικές παρεµβάσεις. Θέσπιση µηχανισµών σωστικών επεµβάσεων, που θα αποτρέπουν παραµορφωτικές καταστάσεις, οφειλόµενες στις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες της αυτόνοµης τουριστικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Εξασφάλιση απαραίτητων προϋποθέσεων στον αγρότη της αγροτο-τουριστικής περιοχής για ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων του µεταποιητικού τοµέα, που θα καλύπτουν τις καταναλωτικές και προσωπικές ανάγκες των τουριστών (είδη λαϊκής τέχνης, ενθύµια, λειτουργικά είδη, διακοσµητικά κτλ). ιατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στον αγροτικό χώρο µε τη σωστή χρήση της γης, την προστασία της χλωρίδας και πανίδας και γενικά τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονοµιάς µας. Αποκατάσταση των αγροτικών σπιτιών στους παραδοσιακούς οικισµούς για εξυπηρέτηση των αναγκών του αγροτο-τουρισµού, µε τη θέσπιση ειδικών κινήτρων που θα διευκολύνουν την αναστήλωση και µε τη ρύθµιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε περιπτώσεις εγκατάλειψης. Καταρτισµός ειδικών προγραµµάτων επαγγελµατικής επιµόρφωσης των αγροτών σε θέµατα που αφορούν τις τουριστικές διαδικασίες και δραστηριότητες για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγροτο-τουρισµού. 14

15 Θέσπιση κινήτρων «παλιννόστησης» των εσωτερικών µεταναστών στις περιοχές της καταγωγής τους, τόσο για ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, όσο και για κατανάλωση των τουριστικών υπηρεσιών του τόπου µε την ιδιότητα του προσωρινού επισκέπτη - τουρίστα. Τα παραπάνω προτεινόµενα µέτρα είναι εντελώς ενδεικτικά και χαράσσουν τα πλαίσια µέσα στα οποία η υπεύθυνη ηγεσία µπορεί να καθορίσει την ακολουθούµενη πολιτική στον τοµέα του αγροτο-τουρισµού. 5. Συµπεράσµατα Η τάση του σύγχρονου ανθρώπου για πιο «ήπιες» µορφές τουρισµού, το οικολογικό κίνηµα και γενικά οι προσπάθειες σε παγκόσµια κλίµακα, για καλύτερη ποιότητα ζωής, ευνοούν την ανάπτυξη του αγροτο-τουρισµού, που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στη φύση και τον ισορροπεί. Γι αυτό και όλες οι αναπτυγµένες χώρες σήµερα χρησιµοποιούν στα πλαίσια της οικονοµικής και κοινωνικής τους στρατηγικής και τον αγροτο-τουρισµό σαν µηχανισµό για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στις ορεινές και νησιώτικες περιοχές. Στην Ελλάδα ο αγροτο-τουρισµός είναι πρωτόγνωρη δραστηριότητα, που αναπτύσσεται στα περιθώρια του γενικού τουρισµού, από τον οποίο και εξαρτάται στην πρώτη τουλάχιστον φάση της ανάπτυξής του. Ο αγροτο-τουρισµός για την Ελλάδα, που αντιµετωπίζει σοβαρό γεωργικό και δηµογραφικό πρόβληµα (αστικοποίηση σε βάρος της υπαίθρου), µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα συγκράτησης του πληθυσµού στα ορεινά χωριά και στα άγονα νησιά, αν λειτουργήσει σα συµπληρωµατική δραστηριότητα, που θα βελτιώνει το οικογενειακό εισόδηµα του αγρότη, χωρίς να τον αποµακρύνει από τις 15

16 παραδοσιακές γεωργικές του ενασχολήσεις. Ο αγροτο-τουρισµός στην Ελλάδα µπορεί και πρέπει ν αναπτυχθεί, γιατί είναι αίτηµα της εποχής. Χρειάζεται όµως την κρατική φροντίδα που πρέπει να εκδηλωθεί όχι µόνο µε κίνητρα, αλλά και µε έργα. Σαν γενικό συµπέρασµα µπορούµε να διατυπώσουµε χωρίς επιφύλαξη την άποψη ότι η ανάπτυξη του αγροτο-τουρισµού στην Ελλάδα θα ανακουφίσει την αγροτική οικογένεια και παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία στο σύγχρονο κουρασµένο άνθρωπο της «βιοµηχανικής κοινωνίας», να αναζωογονηθεί έστω και για λίγο, σ ένα ήσυχο, ήρεµο και «ανθρώπινο» περιβάλλον. Σηµειώσεις 1. O.M.T. Etude sur les effets du tourisme dans I economie des pays recepteurs et emetteurs, Madrit, Elements of tourism policy in developing countries, O.H.E, 1973 p.p

17 Βιβλιογραφία Αβδελίδη Π.Σ Το Αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα στην Ελλάδα. Παπαζήση Αθήνα Βαρβαρέσος, Σ. Τουρισµός, Οικονοµικές προσεγγίσεις. Προποµπός, Αθήνα Cavaco, C. Rural tourism: The creation of new tourist spaces. In A. Montanari, and A. Williams (Eds), European tourism: Regions, space and restructuring (pp ). Chichester, U.K Wiley Chiotis, G. and Coccossis, H. Tourist development and environmental protection in Greece. Tourism and the environment: Regional, economic and policy issues J. van der Straaten and H. Briassoulis (eds), Kluwer Academic Publishers, Amsterdam, pp , ροσοπούλου, Α. Σ Αγροτο-τουριστικοί συνεταιρισµοί. Interbooks, Αθήνα Dritsakis, N. An Economic Analysis of Foreign Tourism to Greece. Thessaloniki. Sakkoulas Dritsakis, N. and A. Gialitaki The Tourist Demand in the Area of Epirus Through Cointegration Analysis. International Center for Research and Studies in Tourism, Vol

18 Fleischer, A. and Pizam, A. Rural tourism in Israel. Tourism Management, 18(6), Hall, C and Jenkins, J. The policy dimensions of rural tourism and recreation, In R. Butler, C. M Hall, & J. Jenkins (Eds), Tourism and recreation in rural areas pp Chichester, U.K Wiley Hannigan, K. A regional analysis of tourism growth in Ireland. Regional Studies, 28(2), a. Hannigan, K. National policy. European structural funds and sustainable tourism, Journal of Sustainable Tourism, 2(4), b. Hoggart, K. Buller, H and Black, R. Rural Europe: Identity and change. London: Arnold Ηγουµενάκης, Γ. Ν. Τουριστική Οικονοµία. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα Ηγουµενάκης, Γ. Ν. Τουριστικός και Ανάπτυξη. Εκδόσεις Interbooks. Αθήνα Ηγουµενάκης, Γ. Ν. Ο Τουρισµός Παράγοντας Οικονοµικής Ανάπτυξης της Ηπείρου. Πρακτικά 1 ου ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Οι Προοπτικές Ανάπτυξης των Λιγότερο Αναπτυγµένων Περιοχών της Ευρώπης» σελ Πρέβεζα

19 Ιακωβίδου, Ο. Αγροτο-τουρισµός και Tοπική Aνάπτυξη. Πρακτικά 1 ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Προοπτικής της Θάσου, σελ Πρίνος Θάσου Καλοκάρδου, Ρ. Ο Ρόλος του Περιβάλλοντος στην Τουριστική Πολιτική, στη Χωροθέτηση και την Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η ελληνική εµπειρία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Χωροταξία και Περιβάλλον στο Πλαίσιο της Ενωµένης Ευρώπης, Τόµος 3, Σύνδεσµος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα Κλήµης, Α. Η Συνεργασία των Ατόµων στον Ελληνικό χώρο, «Θέµατα Συνεταιρισµών Αγροτικής Οικονοµίας». Τεύχη Αθήνα Κοκκώσης, Χ. και Π. Τσάρτας. Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Λαγός,. Οι Οικονοµικές Επιπτώσεις του Τουρισµού στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. ιδακτορική ιατριβή. Πάντειο Πανεπιστήµιο. Αθήνα Λογοθέτη, Μ. Αγροτικός Τουρισµός. Μια Εναλλακτική Λύση. ΑΤΕ Αθήνα Luloff, A. Bridger, J. Graefe, A. Sayler, M. Martin, K. and itelson, R. Assessing rural tourism efforts in the United States, Annals of Tourism Research, 21(1), Λύτρα Ν. Π. Τουριστική Ανάπτυξη. Παπαζήση Αθήνα

20 Opperman, M. Rural tourism in southern Germany, Annals of Tourism Research, 23(1), pp Παπακωνσταντινίδης, Λ Αγροτουρισµός: Σταθµός στο ρόµο για την Τοπική Ανάπτυξη. ωρικός Αθήνα Τσάρτας, Π. Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Μελέτη ΙΙΙ: Τουρισµός και αγροτική πολυδραστηριότητα. ΕΚΚΕ Αθήνα Τσάρτας, Π. ιεπιστηµονική θεώρηση τουρισµού γεωργίας: Κριτική ανάλυση του αναπτυξιακού µονόδροµου, Ανάπτυξη και σχεδιασµός: ιεπιστηµονική προσέγγιση. Παπαζήση Αθήνα TTI Rural tourism and Europe. Travel and Tourism Analysis, Vol. 6 pp London Travel & Tourism Intelligence Williams, A and Shaw, G. Tourism and economic development: European experiences (3 rd ed). Chishester: Wiley Χριστοδούλου,. Αγροτική και Συνεταιριστική Ανάπτυξη. Παρατηρητής Θεσσαλονίκη

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στη σηµερινή µου εισήγηση θα προσπαθήσω να σας αναλύσω τρία βασικά θέµατα. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε το ερώτηµα τι είναι ο αγρο(το)τουρισµός.

Στη σηµερινή µου εισήγηση θα προσπαθήσω να σας αναλύσω τρία βασικά θέµατα. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει µε το ερώτηµα τι είναι ο αγρο(το)τουρισµός. Εισήγηση στο 2 ο Συνέδριο AGROTICA 2000 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Όλγα Ιακωβίδου Αν. καθηγήτρια ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 28-29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη στο WORKSHOP LEADER+ Εναλλακτικός τουρισμός: ποιότητα, ασφάλεια, δικτύωση, κανάλια διάθεσης, εμπορευματοποίηση» στο ΜΑΙΧ-Χανιά 22.ΙΙ.2007 Ορισμός Ο αγροτουρισμός ως δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί. Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρισμός : Ιστορικά στοιχεία, οριοθέτηση χώρου και ορισμοί Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με εκτίµηση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με εκτίµηση ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία : 10-7-12 ΘΕΜΑ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 Ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER ν. Ηλείας Με εκτίµηση Από την Αναπτυξιακή Ολυµπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) ανακοινώνεται ότι δηµοσιεύθηκε η 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό Τουρισµό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax 33 120 33 Αθήνα, 2 Απριλίου1999 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 και οι Επιπτώσεις στον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ »- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη συνεργειών στην αγροτική ύπαιθρο 1

Επιλογές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη συνεργειών στην αγροτική ύπαιθρο 1 ΠΑΣΕΓΕΣ Συνέδριο Sopexa 6.02.2012 Επιλογές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη συνεργειών στην αγροτική ύπαιθρο 1 Στον πρωτογενή τοµέα έχει καταστεί ευρύτερα αποδεκτή η ανάγκη δηµιουργίας ενός βιώσιµου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 5: Μεταβολές στην απασχόληση των αγροτικών περιοχών 1/2 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επενδυτικός Νόµος 2016

Νέος Επενδυτικός Νόµος 2016 Νέος Επενδυτικός Νόµος 2016 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ κιν. : 6948805455,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επικαιροποίηση ΤΑΠ 1996-98 Στόχος Σχεδίου Δράσης Ανάδειξη του Πεντελικού ως ενιαίου φυσικού και πολιτιστικού πόρου και η χρήση του ως χώρου υπαίθριας αναψυχής,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγροτικός Τουρισμός. Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό. Όλγα Ιακωβίδου Τμήμα Γεωπονίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αγροτικός Τουρισμός Ενότητα 2 η : Η εμπειρία στον τουρισμό Όλγα Ιακωβίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα