ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες Τηλέφωνο : , : Ν. Παπαμανώλης, FAX : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στην υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης» με Α/Α 2 της Πράξης «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δημοσίους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις Ομάδες Καταγραφής και Συντονισμού που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης» με Α/Α 2 της Πράξης «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος», το οποίο θα εκτελεστεί με ίδια μέσα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν σε φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων) και επιθυμούν να συμμετέχουν στις ομάδες Συντονισμού και Καταγραφής που θα συγκροτηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω υποέργου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το υποέργο «Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης» με Α/Α 2 της Πράξης «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », στην κατηγορία πράξεων «Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, β. «Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση/βελτίωση υπηρεσιών και μονάδων», των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02 και 03. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της τέταρτης προγραμματικής περιόδου, η στρατηγική, σε ότι αφορά στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την περίοδο , επικεντρώνεται ιδίως στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος της Δημόσιας Διοίκησης και στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων διοικητικών δομών, με γνώμονα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και την εν γένει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, της περιφερειακής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτή η συνολική στρατηγική προσέγγιση αξιοποιώντας τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, αποτελεί τον πυρήνα του αναπτυξιακού οράματος του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω του οποίου επιδιώκονται: 1

2 Ο περιορισμός των αδυναμιών της διοικητικής δράσης και η άρση των εμποδίων που δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας. Η εισαγωγή, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, μιας σειράς αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στο θεσμικό πλαίσιο και στην οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη διαδικασία παραγωγής πολιτικών και ανάληψης πρωτοβουλιών, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται ανά τομέα πολιτικής, διαλαμβάνουν οριζόντια τις εξής παραμέτρους: - Την ενίσχυση των αρχών της Διαφάνειας και της Χρηστής Διακυβέρνησης στη διοικητική δράση. - Την καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Διοίκησης και ενός νέου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους. - Την περιφερειακή διάσταση, με έμφαση στο νησιωτικό χώρο. - Την έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών παράλληλα με τις θεσμικές αλλαγές. - Την ενσωμάτωση των πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη και των Ελεγκτικών Σωμάτων, καθώς και των αποτελεσμάτων της κοινωνικής διαβούλευσης στον ανασχεδιασμό του ρυθμιστικού πλαισίου. - Την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, ως εργαλείο για την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών. Οι δράσεις που εντάσσονται στο Γενικό Στόχο Ι αφορούν στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που χαρακτηρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης της δημόσιας δράσης, τα συστήματα και τις δομές λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση της ανοιχτής, δίκαιης και συμμετοχικής δημόσιας διοίκησης. Όσον αφορά ειδικότερα τον Ειδικό Στόχο 1.1. «Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών», στον οποίο εντάσσεται και το παρόν υποέργο, επιδιώκεται: α) η βελτίωση του επιτελικού έργου των Υπουργείων μέσω της αποσαφήνισης επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, η άρση των επικαλύψεων που προκαλούνται από τις συναρμοδιότητες και η αποφυγή της κατάτμησης των αρμοδιοτήτων στα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης, β) η ενδυνάμωση και δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών μέσα από τη στοχοθεσία και τη θέσπιση δεικτών αποδοτικότητας, με υιοθέτηση κατάλληλων μεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων πολιτικής και γ) η βελτίωση της λειτουργίας των ελέγχων μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, την αναδιοργάνωση των δομών των ελεγκτικών μηχανισμών και την υποστήριξή τους με κατάλληλα συστήματα ΤΠΕ. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Στόχο του υποέργου «Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης» με Α/Α 2 της Πράξης «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» αποτελεί η πρόταση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμες λειτουργίες των δημοσίων οργανώσεων (στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός, δομές/υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, οικονομική λειτουργία, ρυθμιστική παραγωγή) που παρουσιάζουν προβλήματα και τις οδηγούν σε περιορισμένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Υποέργο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης οργανωτικής και επιχειρησιακής κατάστασης των Υπουργείων [κεντρικές υπηρεσίες, Γενικές και Ειδικές 2

3 Γραμματείες 1 και πέντε (5) εποπτευόμενοι φορείς 2 αυτών], της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών του Πρωθυπουργού. Η καταγραφή και ανάλυση θα εστιάσει, ιδίως, στο στρατηγικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των πολιτικών, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, τα τυπικά χαρακτηριστικά της οργανωτικής δομής και τη διαχείριση πόρων. 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Το υποέργο θα εκτελεστεί με ίδια μέσα και ο αναγκαίος αριθμός στελεχών για την υλοποίηση του ανέρχεται στα εκατόν ενενήντα οκτώ (198) άτομα. Για την υλοποίηση του υποέργου θα συγκροτηθούν οι παρακάτω Ομάδες: Μια (1) Ομάδα Συντονισμού (ΟΣ) του Υποέργου αποτελούμενη από Πρόεδρο και οκτώ (8) μέλη, η υπηρεσιακή προέλευση των οποίων, καθώς και ο τομέας εξειδίκευσης εκάστου, αναλύεται ως ακολούθως: Αριθμός Θεματικός τομέας Φορέας Προέλευσης Μελών 1 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Στρατηγικός Σχεδιασμός ΥΠΕΣΑΗΔ 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΠΕΣΑΗΔ 1 Οργάνωση Δημοσίων Φορέων ΥΠΕΣΑΗΔ 2 Δημοσιονομική Διαχείριση ΥΠΟΙΚ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) 1 Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονική Κοινωνία της Πληροφορίας Διακυβέρνηση 1 Επιχειρησιακός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης) 1 Κτιριακές και λοιπές υποδομές και έργα ΥΠΟΙΚ (ΚΕΔ) 1 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ Δέκα έξι (16) Ομάδες Καταγραφής (ΟΚ) συνολικού αριθμού εκατόν ογδόντα εννέα (189) υπαλλήλων, η υπηρεσιακή προέλευση των οποίων θα έχει ως εξής: ΦΟΡΕΑΣ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συνολικός Αριθμός Μελών Είκοσι τέσσερα (24) Υπουργείο Οικονομικών Είκοσι δύο (22) Υπουργείο Εξωτερικών Οκτώ (8) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Τρία (3) Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Δέκα πέντε (15) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δέκα (10) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Δέκα πέντε (15) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δέκα πέντε (15) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δέκα πέντε (15) Υπουργείο Υγείας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δέκα πέντε (15) 1 Εξαιρούνται οι Ειδικές Γραμματείες που έχουν συσταθεί για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 2 Οι φορείς θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή με την έναρξη υλοποίησης της φάσης Α. 3

4 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δέκα (10) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δέκα (10) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Οκτώ (8) Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Οκτώ (8) Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Οκτώ (8) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και Υπηρεσίες του Τρία (3) Πρωθυπουργού Η κάθε Ομάδα Καταγραφής (ΟΚ) θα είναι μεικτή, αποτελούμενη τόσο από υπαλλήλους προερχόμενους από τον οικείο, υπό εξέταση, Φορέα όσο και από υπαλλήλους προερχόμενους από τους άλλους εξεταζόμενους φορείς. Η εργασία σε κάθε ομάδα είναι συλλογική και εκτελείται εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τις απαιτήσεις του υποέργου. Ο καταμερισμός των εργασιών, ο έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων, η εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της κάθε Ομάδας και της ισότιμης συνεισφοράς τους για την παραγωγή εκάστου παραδοτέου, αποτελούν ευθύνη του προέδρου αυτής. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Η χρονική διάρκεια τόσο του έργου της Ομάδας Συντονισμού, όσο και εκείνου των Ομάδων Καταγραφής είναι έξι (6) μήνες. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Ομάδων Συντονισμού και Καταγραφής περιγράφονται ως ακολούθως: Ομάδα Συντονισμού: i. Παρέχει το πλαίσιο οργάνωσης και συντονισμού των εργασιών και ειδικότερα: Τη μεθοδολογία για την καταγραφή και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται τόσο ο τρόπος προσέγγισης και τα εργαλεία καταγραφής της διοικητικής και οργανωσιακής πραγματικότητας των υπό εξέταση οργανώσεων (π.χ. ερωτηματολόγια), όσο και τα κριτήρια της αξιολόγησής της. Τα πρότυπα εκθέσεων για την απεικόνιση, με τυποποιημένο τρόπο, των ευρημάτων της καταγραφής. Το πρότυπο δεκαπενθήμερων αναφορών εργασίας, τόσο της ίδιας της Ομάδας Συντονισμού, όσο και των Ομάδων Καταγραφής, και σχετικού ημερολογίου συναντήσεων, στο οποίο θα εμφαίνεται η πρόοδος των εργασιών των Ομάδων Καταγραφής, τα προβλήματα που ανακύπτουν, κ.λπ. ii. Συντονίζει και παρακολουθεί τις εργασίες των ομάδων καταγραφής, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο οργανωτικό μέσο. iii. Αξιολογεί -με βάση τα εισερχόμενα της καταγραφής και συγκεκριμένα κριτήρια- την υφιστάμενη κατάσταση των υπό εξέταση οργανώσεων. iv. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της οργανωτικής δομής, της διαχείρισης των αρμοδιοτήτων, της διοίκησης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της αποδοτικότητας των μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής και ελέγχου των πολιτικών. v. Επικοινωνεί με την αρμόδια διοικητική μονάδα του δικαιούχου και συνεργάζεται με τους αναδόχους των άλλων υποέργων της Πράξης «Αναμόρφωση του Κράτους: Προς Ένα Επιτελικό Κράτος» δια μέσου αυτής. Ομάδες Καταγραφής: Οι ομάδες καταγραφής εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες: i. Καταγραφή και αποτύπωση της δομής και των αρμοδιοτήτων των υπό εξέταση οργανώσεων μέσα από τη μελέτη των νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων και την ακολουθούμενη διοικητική πρακτική. 4

5 ii. Καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού και διασταύρωση των δεδομένων με εκείνα της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων που διεξήχθη τον Ιούλιο iii. Αποτύπωση του κτιριακού και πληροφοριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου των υπό εξέταση οργανώσεων. iv. Καταγραφή των βασικών οικονομικών μεγεθών των υπό εξέταση οργανώσεων (π.χ. προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός και διαχρονική εξέλιξη αυτών). v. Καταγραφή των οργανωσιακών και επιχειρησιακών στοιχείων της διοικητικής λειτουργίας του φορέα. vi. Επανεξέταση και συμπλήρωση στοιχείων οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από την Ομάδα Συντονισμού καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. vii. Συνολική έκθεση καταγραφής, όπου θα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα των προηγούμενων φάσεων της καταγραφής. Λόγω της κρισιμότητας του έργου και του απολύτως περιορισμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, τόσο η Ομάδα Συντονισμού, όσο και οι Ομάδες Καταγραφής θα πρέπει να έχουν, κατ απόλυτη προτεραιότητα, πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο απαιτηθεί και θα τους εξασφαλίζεται, από τους υπό εξέταση φορείς, η απρόσκοπτη επαφή και συνεργασία με οποιοδήποτε στέλεχος κριθεί αρμόδιο για την ολοκλήρωση της αποστολής τους. 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΜΑΔΩΝ Τα παραδοτέα ανά Φάση Υλοποίησης του Έργου και ανά Ομάδα, καθορίζονται ως εξής: Φάση Α - Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Για την Ομάδα Συντονισμού: 1. Π2.ΟΣ.1: Μεθοδολογία για την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε ένα (1) μήνα από την έναρξη υλοποίησης της φάσης Α του υποέργου και θα λαμβάνει υπόψη την πρόταση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, η μεθοδολογία αυτή θα περιλαμβάνει κεφάλαιο για την καταγραφή και ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού που θα παραδοθεί την 27 η Ιανουαρίου Στο συγκεκριμένο παραδοτέο θα περιγράφονται αναλυτικά: Τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης που είναι αναγκαία να καταγραφούν και αξιολογηθούν στις ενότητες: o Οργανωτική δομή και αρμοδιότητες. o Ανθρώπινο δυναμικό. o Κτιριακός και πληροφοριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός γραφείου. o Βασικά οικονομικά μεγέθη. o Οργανωσιακές και επιχειρησιακές διαστάσεις της διοικητικής λειτουργίας. Ο τρόπος συλλογής των στοιχείων (ποιοτικών και ποσοτικών) και ο τρόπος αξιολόγησής τους. Τα συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία καταγραφής και αξιολόγησης της διοικητικής και οργανωσιακής πραγματικότητας των υπό εξέταση οργανώσεων, π.χ. έρευνα γραφείου και πεδίου (desk research, field research), και διαφόρων τεχνικών (χρήση υφιστάμενων στοιχείων, μελετών, ανάπτυξη ερωτηματολογίων, αυτοαξιολόγηση από υπαλλήλους κλπ). Τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ειδικά ως προς τα εξής: o Οργανωτική δομή και αποδοτικότητά της. o Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. o Στρατηγικός Σχεδιασμός & Προγραμματισμός, Έλεγχος και Παρακολούθηση Εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών. o Οικονομική Διαχείριση & Διαχείριση Υποδομών. 2. Π2.ΟΣ.2: Πρότυπα εκθέσεων για χρήση από τις Ομάδες Καταγραφής, ως προς τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες: Την οργανωτική δομή και τις αρμοδιότητες. Το ανθρώπινο δυναμικό. Τον στρατηγικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών. 5

6 Την οικονομική λειτουργία και υλικοτεχνική υποδομή. Τη συνολική έκθεση καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης. Τα παραπάνω πρότυπα θα παραδοθούν σε ένα (1) μήνα από την έναρξη της υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου. 3. Π2.ΟΣ.3: Πρότυπο δεκαπενθήμερων αναφορών εργασίας των Ομάδων και σχετικά ημερολόγια συναντήσεων, το οποίο θα παραδοθεί σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου. Το σχετικό έντυπο θα συμπληρώνεται και θα επισυνάπτεται σε όλα τα παραδοτέα των Ομάδων Συντονισμού και Καταγραφής στις Φάσεις Α και Β του υποέργου. Για κάθε Ομάδα Καταγραφής: 1. Έκθεση καταγραφής οργανωτικής δομής και αρμοδιοτήτων, η οποία θα παραδοθεί σε σαράντα (40) ημέρες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο και τις υποδείξεις της Ομάδας Συντονισμού. 2. Π2.ΟΚ.2: Έκθεση καταγραφής του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα παραδοθεί σε δύο (2) μήνες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο και τις υποδείξεις της Ομάδας Συντονισμού. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει κεφάλαιο με την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού κατά οργανική μονάδα και ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κενών και καλυμμένων, οργανικών και μη θέσεων που θα παραδοθεί ως έκτακτη αναφορά (Π2.ΟΚ.5) τη 10 η Φεβρουαρίου Π2.ΟΚ.3: Έκθεση καταγραφής οικονομικής λειτουργίας και υλικοτεχνικής υποδομής, η οποία θα παραδοθεί σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου, με βάση το σχετικό πρότυπο και τις υποδείξεις της Ομάδας Συντονισμού. 4. Π2.ΟΚ.4: Έκθεση καταγραφής οργανωσιακών και επιχειρησιακών στοιχείων της διοικητικής λειτουργίας, η οποία θα παραδοθεί σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο και τις υποδείξεις της Ομάδας Συντονισμού. 5. Π2.ΟΚ.5: Κατά περίπτωση ειδικές αναφορές που θα ζητηθούν από την Ομάδα Συντονισμού για τους σκοπούς της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου Ο χρόνος παράδοσης αυτών θα συμφωνηθεί με την Ομάδα Συντονισμού, θα τεθεί υπόψη της ΕΠΠΕ και δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος της λήξης του υποέργου. 6. Π2.ΟΚ.6: Συνολική έκθεση καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία θα παραδοθεί σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου, σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο και τις υποδείξεις της Ομάδας Συντονισμού. Φάση Β- Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Για την Ομάδα Συντονισμού: 1. Π2.ΟΣ.4: Αξιολόγηση και προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία των εξεταζόμενων φορέων, το οποίο θα παραδοθεί σε έξι (6) μήνες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης θα είναι πολυκριτηριακή, συνδυαστική και θα γίνει με βάση την προτεινόμενη στο παραδοτέο Π2.ΟΣ.1 μεθοδολογία. Τόσο η αξιολόγηση, όσο και οι προτάσεις θα αφορούν στις εξής διαστάσεις: o Οργανωτική δομή και αρμοδιότητες. o Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. o Στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, έλεγχος και παρακολούθηση της εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών. o Οικονομική διαχείριση & διαχείριση υποδομών. Οι προτάσεις αναδιοργάνωσης, οι οποίες θα στηρίζονται στην αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, θα πρέπει να ενσωματώνουν εισερχόμενα και από άλλα υποέργα του έργου ή άλλων έργων που εμφανίζουν συνέργεια. 2. Π2.ΟΣ.5: Αναφορά για την πορεία του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει: Την εν γένει πρόοδο της διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως υλοποιείται από την Ομάδα Συντονισμού και τις Ομάδες Καταγραφής, και ειδικότερα τις ενέργειες επικοινωνίας, 6

7 παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών της με τις Ομάδες Καταγραφής. Τις κατά περίπτωση ειδικές εκθέσεις με τα επιπρόσθετα στοιχεία που θα απαιτηθούν από τις Ομάδες Καταγραφής. Άλλες συναφείς προς το σκοπό του έργου έκτακτες αναφορές επείγοντος χαρακτήρα που μπορεί να ζητηθούν εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή. Η εν λόγω αναφορά θα παραδίδεται κάθε δύο (2) μήνες από την έναρξη υλοποίησης της Φάσης Α του υποέργου. Ο χρόνος παράδοσης των έκτακτων αναφορών ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. 3. Π2.ΟΣ.6: Τελική Έκθεση με την ολοκλήρωση του έργου, στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για την καταγραφή και ανάλυση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του υποέργου. Το εν λόγω παραδοτέο θα παραδοθεί έως τη λήξη του υποέργου. 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η Ομάδα Συντονισμού και οι Ομάδες Καταγραφής συγκροτούνται με την παρακάτω διαδικασία: (α) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στις ομάδες του υποέργου και Τυποποιημένου Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος (βλ. συνημμένο) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, γραφείο 210, έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 16:30. (β) Αξιολόγηση και επιλογή από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί στην ΓΓΔΔ&ΗΔ/ΥΠΕΣΑΗΔ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προτείνει τους Προέδρους και τα μέλη των Ομάδων Συντονισμού και Καταγραφής, λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας τη συσχέτιση των προσόντων κάθε υποψηφίου με τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, καθώς και με τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου. (γ) Απόφαση για τον ορισμό των Προέδρων και των μελών της Ομάδας Συντονισμού και των δεκαέξι (16) Ομάδων Καταγραφής. (δ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αποζημίωση των Προέδρων και των μελών της Ομάδας Συντονισμού και των δεκαέξι (16) Ομάδων Καταγραφής. 7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η επιλογή των Προέδρων και μελών της Ομάδας Συντονισμού και Ομάδων Καταγραφής και Ανάλυσης θα πραγματοποιηθεί με βάση τις γνώσεις και ικανότητες των υποψηφίων σε τουλάχιστον έναν (1) από τους παρακάτω θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος: Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική (Διοικητική Επιστήμη), Δημόσια Οικονομικά & Λογιστική, Οικονομετρία, Στατιστική, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Δημόσιο ή/και Συνταγματικό Δίκαιο, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική, Επιστήμες Υπολογιστών, Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, καθώς και Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τον τομέα πολιτικής του φορέα προέλευσής τους. Συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής για τους Προέδρους και τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού και Ομάδων Καταγραφής και Ανάλυσης ορίζονται ως εξής: Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια του τίτλου σπουδών στις παραπάνω θεματικές ενότητες και τομείς. Τεκμηριωμένη εμπειρία πέντε (5) ετών στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε έναν από τους παραπάνω θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με κάποιους από τους παραπάνω θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος. 7

8 Προηγούμενη συμμετοχή στον σχεδιασμό, υλοποίηση, διοίκηση και αξιολόγηση έργων σε τομείς συναφείς με τους παραπάνω θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος. Συγγραφικό ή ερευνητικό έργο στους θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος. Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο της Ομάδας Συντονισμού θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω: Τεκμηριωμένη εμπειρία δέκα (10) ετών στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα με συμμετοχή στο σχεδιασμό, υλοποίηση, διοίκηση και αξιολόγηση έργων σε τομείς συναφείς με τους παραπάνω θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος. Η υπηρέτηση σε θέσεις ευθύνης (Προϊστάμενος Τμήματος, Δ/νσης, Γεν/ Δ/νσης) σε φορέα της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Η αποζημίωση των μελών ορίζεται κατ ανώτατο όριο 400,00 μηνιαίως για τους Προέδρους των Ομάδων Συντονισμού και Καταγραφής και 300,00 μηνιαίως για τα μέλη των Ομάδων Συντονισμού και Καταγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 με προϋπόθεση την παράδοση και την παραλαβή από την ΕΠΠΕ του έργου όλων των παραδοτέων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο κ. Υπουργού Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων ΜΟΝΑΔΕΣ Α, Δ και Ε της ΕΥΣΣΕΠ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΓΓΔΔ&ΗΔ 8

9 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέση φωτογραφίας ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το Φύλλο Οδηγιών. 1. Επώνυμο :... Όνομα :... Όνομα πατρός : Διεύθυνση αλληλογραφίας Οδός και αριθμός :... Πόλη / Περιφέρεια :... Ταχυδρομικός κώδικας :... Αριθμός τηλεφώνου οικίας :... Αριθμός τηλεφώνου εργασίας :... Αριθμός τέλεφαξ :... Ε-mail :... Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας μου: Ημερομηνία γέννησης : Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες): Απαλλαγή Εκπληρωμένη.. από : /... /... έως : /... / Προσδιορίστε άλλες σχετικές Ομάδες για τις οποίες έχετε ή είχατε προταθεί:

10 7. Τυπική εκπαίδευση (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ονομασία, πόλη, χώρα) Τίτλος αποδεικτικού / ειδικότητα Ημερ/νία χορήγησης 6. Επαγγελματική κατάρτιση ή άλλοι κύκλοι μαθημάτων (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων) Ίδρυμα / Σχολή / Οργανισμός (ονομασία, πόλη, χώρα) Τίτλος πτυχίου ή πιστοποιητικού / αντικείμενο Ημερ/νία χορήγησης 8. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών (επισυνάψτε φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών, εάν υπάρχουν) 3

11 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ (σημειώσατε ποια) Επίπεδο χαμηλότερο του Lower ή αντίστοιχου Επίπεδο Lower ή αντίστοιχο Επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχο 3

12 9. Επαγγελματική εμπειρία που απέκτησα μετά το πτυχίο / δίπλωμα (επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας για τη συμπλήρωση βλ. φύλλο οδηγιών) 9.1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος): Α. Ακριβής τίτλος θέσης Εργοδότης Περιγραφή αντικειμένου εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός των υφισταμένων) Β. Τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες διοίκησης κατά το ανωτέρω διάστημα (Διοίκηση Ομάδων Έργου ή Εργασίας) Τίτλος θέσης Διάρκεια Αντικείμενο Ομάδας Έργου ή Εργασίας Αριθμός ατόμων Φορέας Γ. Τυχόν συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα / έργα / μελέτες / έρευνες του Δημοσίου ή / και Ιδιωτικού Τομέα στην ανωτέρω θέση Τίτλος Προγράμματος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας Διάρκεια Αντικείμενο Προγράμματος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας Προϋπολογισμός (εφόσον υπάρχει) Φορέας Πηγή Χρηματοδότησης 3

13 9.2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος): Α. Ακριβής τίτλος θέσης Εργοδότης Περιγραφή αντικειμένου εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός υφισταμένων) Β. Τυχόν πρόσθετες αρμοδιότητες διοίκησης κατά το ανωτέρω διάστημα (Διοίκηση Ομάδων Έργου ή Εργασίας) Τίτλος θέσης Διάρκεια Αντικείμενο Ομάδας Έργου ή Εργασίας Αριθμός ατόμων Φορέας Γ. Τυχόν συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα / έργα / μελέτες / έρευνες του Δημοσίου ή / και Ιδιωτικού Τομέα στην ανωτέρω θέση Τίτλος Προγράμματος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας Διάρκεια Αντικείμενο Προγράμματος / Έργου / Μελέτης / Έρευνας Προϋπολογισμός (εφόσον υπάρχει) Φορέας Πηγή Χρηματοδότησης 4

14 10. Γνώσεις - Χειρισμός Η/Υ Για τις εφαρμογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα: Επίπεδο 1: Απλή χρήση εφαρμογής, Επίπεδο 2: Ευχερής χρήση εφαρμογής & στοιχειώδης σχεδίαση, Επίπεδο 3: Ευχερής σχεδίαση εφαρμογών ΕΙΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΧΙ ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επεξεργαστής κειμένου Λογιστικό φύλλο Βάση δεδομένων Εφαρμογή παρουσιάσεων Εφαρμογή παρακολούθησης έργων MS WORD MS EXCEL MSACCESS POWERPOINT MS PROJECT ΝΑΙ Τυφλό σύστημα ΟΧΙ Internet / Χειρισμός Ο.Π.Σ. Χειρισμός άλλων εφαρμογών πληροφορικής Αναφέρατε αναλυτικά: Γνώσεις προγραμματισμού Aναφέρατε αναλυτικά: 11. Κατάλογος δημοσιεύσεων / Κοινωνική δραστηριότητα 5

15 12. Εργασιακή κατάσταση Α. Σημερινή θέση εργασίας (προσδιορίστε και συμπληρώστε το φορέα): 1. Δημόσιος Τομέας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ο.Τ.Α Ν.Π.Δ.Δ Ν.Π.Ι.Δ.: Ανώνυμες Εταιρείες Δημοσίου Άλλο Β. Εργασιακή σχέση: 1. Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος 2. Σχέση Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο Τομέα : ι. Εργασία Αορίστου Χρόνου ιι. Εργασία Ορισμένου Χρόνου ημ/νία λήξης.. 3. Σχέση εργασίας στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα : ι. Εργασία Αορίστου Χρόνου ιι. Εργασία Ορισμένου Χρόνου ημ/νία λήξης.. Γ. Σε περίπτωση απόσπασης, ο φορέας προέλευσης είναι: 1. Δημόσιος Τομέας (προσδιορίστε τον φορέα) 2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (προσδιορίστε τον φορέα) 3. Ο.Τ.Α (προσδιορίστε τον φορέα) 4. Ν.Π.Δ.Δ (προσδιορίστε τον φορέα) 5. Ν.Π.Ι.Δ.: Ανώνυμες Εταιρείες Δημοσίου (προσδιορίστε τον φορέα) Άλλο (προσδιορίστε τον φορέα) 6

16 13. Έχετε πτυχίο συναφές με/ απασχολείστε σε σχετική μονάδα/ έχετε εμπειρίαπροϋπηρεσία σε έναν/περισσότερους από τους παρακάτω θεματικούς τομείς: Επιλέξτε: Α/Α Θεματικός τομέας 1 Στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός/στοχοθεσία 2 Ανθρώπινο δυναμικό 3 Δομές εφαρμογής της πολιτικής / υποδομές 4 Οικονομική λειτουργία / προϋπολογισμός 5 Λήψη αποφάσεων/ Ρυθμιστική παραγωγή 7

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα