ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ετήσιες αξιολογήσεις χωρών: Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας και µε την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών EL EL

3 Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ετήσιες αξιολογήσεις χωρών: Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας και µε την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 128 παράγραφος 4, τη σύσταση της Επιτροπής, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της [ ], τη γνώµη της επιτροπής απασχόλησης, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Το Συµβούλιο ενέκρινε τον Ιούλιο του 2005 µια σύσταση σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας (2005 έως το 2008) 1 και µια απόφαση για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 2, που αποτελούν από κοινού τις «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Τα κράτη µέλη κλήθηκαν να λάβουν υπόψη τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές στα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). (2) Τα εαρινά Ευρωπαϊκά Συµβούλια του 2006, 2007 και 2008 επεσήµαναν τέσσερις τοµείς προτεραιότητας (έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία, επιχειρηµατικό περιβάλλον, ευκαιρίες απασχόλησης και µια ολοκληρωµένη πολιτική ενέργειας/υποδοµών) που αποτελούν τους πυλώνες της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτών των τοµέων το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε σχετικά µε περιορισµένο αριθµό ειδικών δράσεων, τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να ολοκληρώσουν επειγόντως εντός συγκεκριµένων προθεσµιών. (3) Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε έτος εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών προγραµµάτων τους µεταρρυθµίσεων (εκθέσεις εφαρµογής). 1 2 ΕΕ L 205 της , σ. 28. ΕΕ L 205 της , σ. 21. EL 2 EL

4 (4) Με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, εκδόθηκαν ορισµένες συστάσεις για κάθε χώρα που απευθύνονταν στα κράτη µέλη το 2007 και το (5) Για να συνεχιστεί η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση µε συναφή, ολοκληρωµένο τρόπο, αυτές οι συστάσεις θεσπίζονται σε ενιαία πράξη. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την ολοκληρωµένη διάρθρωση των ΕΠΜ και των εκθέσεων εφαρµογής, καθώς και την αναγκαία συνάφεια µεταξύ των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών σύµφωνα µε το άρθρο 99 παράγραφος 2, όπως υπογραµµίζεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2. (6) Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008 εγκαινίασε το δεύτερο κύκλο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας, που θα ολοκληρωθεί το Το Συµβούλιο ενέκρινε το Μάιο του 2008 µια σύσταση σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας (2008 έως το 2010) 4 και, τον Ιούλιο του 2008, µια απόφαση για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 5, που αποτελούν από κοινού τις «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση». (7) Κατόπιν τούτου, τα κράτη µέλη επικύρωσαν, επικαιροποίησαν ή κατήρτισαν νέα ΕΠΜ, τα οποία υπέβαλαν στην Επιτροπή µέχρι τον Οκτώβριο του 2008 µαζί µε έκθεση εφαρµογής. Για να ενισχυθεί ο συντονισµός των µεταρρυθµίσεων και να προωθηθεί η διαδικασία πολυµερούς εποπτείας στο Συµβούλιο, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008 κάλεσε τα κράτη µέλη να καθορίσουν τις πολιτικές λύσεις τους στις συστάσεις ανά χώρα, συνοδευόµενες από χρονοδιαγράµµατα («σχέδια δράσης»). (8) Στο πλαίσιο της σηµερινής οικονοµικής ύφεσης, η Επιτροπή πρότεινε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας (εφεξής «σχέδιο ανάκαµψης» 6 ), το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το εκέµβριο του Αυτό το σχέδιο προβλέπει µια συντονισµένη δέσµη δηµοσιονοµικών κινήτρων, στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για να τονωθεί η ζήτηση και να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχικές θέσεις των κρατών µελών και τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί ως λύση των οικονοµικών προβληµάτων. Το σχέδιο ανάκαµψης καθορίζει ότι τα δηµοσιονοµικά κίνητρα πρέπει να συνοδεύονται από την επίσπευση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που στηρίζονται στη στρατηγική της Λισαβόνας, για να τονωθεί η οικονοµία και να ενισχυθεί παράλληλα το µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό δυναµικό της Ένωσης, ιδίως µε την προώθηση της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και υψηλής έντασης γνώσεων. (9) Το σχέδιο ανάκαµψης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητούσε από τα κράτη µέλη να υποβάλουν αναθεωρηµένα προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να αντιστραφεί η τάση δηµοσιονοµικής επιδείνωσης, να βελτιωθεί η χάραξη ΕΕ L 139 της , σ. 57 (2008/399/ΕΚ). ΕΕ L 137 της , σ. 13. ΕΕ L 198 της , σ. 47. COM(2008) 800 τελικό. EL 3 EL

5 δηµοσιονοµικής πολιτικής και να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. (10) Οι συστάσεις ανά χώρα πρέπει να αναθεωρηθούν και να ληφθούν υπόψη οι αρχές του σχεδίου ανάκαµψης, καθώς και η πρόοδος που σηµειώνεται κατά την εφαρµογή τους από τη στιγµή της έγκρισής τους. Αυτές οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως. Η Επιτροπή θα παρέχει βοήθεια στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της Λισαβόνας, θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προόδου. (11) Για να εφαρµοστεί πλήρως η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η παρούσα σύσταση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ειδικές συστάσεις προς τα κράτη µέλη που υπάγονται στην ευρωζώνη. (12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα όσον αφορά την παρούσα σύσταση. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζονται στο παράρτηµα. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 4 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EL 5 EL

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 ΒΕΛΓΙΟ... 8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ EL 6 EL

8 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ EL 7 EL

9 ΒΕΛΓΙΟ 1. Η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σηµαντικά σε 1,3% το Τούτο οφειλόταν στη µείωση της εξωτερικής και στην εξασθένιση της εσωτερικής ζήτησης κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισµού και των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης. Η οικονοµική κατάσταση αναµένεται να εξασθενήσει περαιτέρω το Υπολογίζεται ότι το 2008 ο πληθωρισµός διπλασιάστηκε σε σχέση µε τα στοιχεία του 2007 και καθορίστηκε γύρω στο 4,5%, πράγµα που οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες εγχώριες ενεργειακές τιµές. Η πτώση των παγκόσµιων ενεργειακών τιµών θα συµβάλει κανονικά στη µείωση του πληθωρισµού το Για το 2008 αναµένεται δηµόσιο οικονοµικό έλλειµµα περίπου 0,9% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο χρέος αναµένεται να καθοριστεί γύρω στο 88% του ΑΕΠ το Το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε το 2008 και αναµένεται να µειωθεί περισσότερο το Η ανάπτυξη της απασχόλησης ήταν θετική το 2008 και ο συντελεστής της ανεργίας µειώθηκε στο 6,9%. Εντούτοις, οι προοπτικές για το 2009 είναι πολύ λιγότερο θετικές µε αύξηση της ανεργίας. Οι τοµείς που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση είναι οι αυτοκινητοβιοµηχανίες και η βιοµηχανία χάλυβα, καθώς και ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, το Βέλγιο έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας, και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, το Βέλγιο εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η οικονοµική ενίσχυση των ΜΜΕ. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε το Βέλγιο για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 7 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Το Βέλγιο συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Εξαγγέλθηκαν µέτρα για περαιτέρω µείωση της φορολογίας της εργασίας µε την αύξηση του ποσού των απαλλασσόµενων εισοδηµάτων για τους εργαζόµενους µε χαµηλά και µέσα εισοδήµατα, παρόλο που πρέπει ενδεχοµένως να ληφθούν ακόµη ορισµένα µέτρα. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας, ιδίως για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους και τις µειονεκτούσες οµάδες, να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, να αυξηθεί ο ανταγωνισµός στις αγορές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της έρευνας και ανάπτυξης. EL 8 EL

10 6. Το Βέλγιο είναι µια οικονοµία µε εξαγωγικό προσανατολισµό, πράγµα που καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Σ αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη του κόστους εργασίας ανά µονάδα σύµφωνα µε τους πιο σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους έχει ζωτική σηµασία. Εντούτοις, η ανταγωνιστικότητα του κόστους επιδεινώθηκε το Η βελτίωση του ανταγωνισµού στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη. Οι σταθερές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και σε δεξιότητες επιταχύνουν σηµαντικά την αύξηση της παραγωγικότητας. Η χαµηλή συµµετοχή στην αγορά εργασίας, η αύξηση των δαπανών που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού και το υψηλό δηµόσιο χρέος θέτουν σε κίνδυνο τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, υπογραµµίζοντας την ανάγκη να αυξηθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα και να εφαρµοστούν πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µπορεί να επιταχύνει την παράδοση αποτελεσµάτων στο Βέλγιο. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στο Βέλγιο να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα συνιστάται στο Βέλγιο: να µειώσει περαιτέρω τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, ιδίως για τους χαµηλόµισθους εργαζόµενους και παράλληλα να βελτιώσει µεσοπρόθεσµα την περικοπή δαπανών για την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης να βελτιώσει τον ανταγωνισµό στις αγορές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού µε την υιοθέτηση ενός ρυθµιστικού πλαισίου που προάγει τον ανταγωνισµό, µε τη δηµιουργία ανεξάρτητων και αποτελεσµατικών ρυθµιστικών αρχών, και να συνεχίσει τις προσπάθειες όσον αφορά τους διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την ευελιξία µε ασφάλεια, να επιταχύνει την εφαρµογή συντονισµένων µέτρων πολιτικής που βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας, να επανεξετάσει τα επιδόµατα ανεργίας για να διευκολύνεται η ταχεία επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας, να προωθήσει τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας (ιδίως για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους και τα άτοµα που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών), να µειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να αυξήσει τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση σε όλες τις περιφέρειες. EL 9 EL

11 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1. Χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, το ΑΕΠ στη Βουλγαρία αυξήθηκε σε 7% κατά τους πρώτους εννέα µήνες του 2008, καθορίζοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 40% του µέσου όρου της ΕΕ. Αναµένεται ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σηµαντικά το 2009 λόγω του γεγονότος ότι οι αυστηρότεροι όροι δανεισµού αποθαρρύνουν τις εγχώριες επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισµός θα φθάσει στο ύψος ρεκόρ 12% το 2008, διογκούµενος από την εγχώρια ζήτηση και τις µεγάλες µισθολογικές αυξήσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ την αύξηση της παραγωγικότητας, και αναµένεται να παραµείνει σε επίπεδα που υπερβαίνουν το µέσο όρο της ΕΕ. Η δηµοσιονοµική κατάσταση παραµένει ισχυρή µε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα άνω του 3% του ΑΕΠ το 2008, χάρη στην ευνοϊκή σύνθεση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της είσπραξης φόρων. Εντούτοις, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση επιδείνωσε τις ήδη σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, σχεδόν στο 25% του ΑΕΠ, και δεν αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά λόγω των παγκόσµιων προοπτικών και της εξασθένησης της ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρίας. 2. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά άνω του 3% το 2008, αλλά αυτός ο συντελεστής ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί τα επόµενα δύο έτη. Η ανεργία µειώθηκε σε 6% το 2008, αλλά αναµένεται να αυξηθεί κατά περαιτέρω το Η πρόσφατη επιδείνωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και η µείωση της ζήτησης σε πολλούς τοµείς, ιδίως στη µεταποιητική βιοµηχανία, στις κατασκευές και στο λιανικό εµπόριο, ενδέχεται να µειώσουν σηµαντικά την απασχόληση σ αυτούς και στους συναφείς οικονοµικούς τοµείς. 3. Αντιδρώντας στην οικονοµική ύφεση, η Βουλγαρία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα στα οποία συγκαταλέγεται και η βελτίωση του ανταγωνισµού στον ενεργειακό τοµέα και στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Βουλγαρία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σ αυτό το πλαίσιο, η Βουλγαρία πρέπει να διατηρήσει αυστηρή δηµοσιονοµική τακτική και να διορθώσει επειγόντως τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες της. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 7 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Βουλγαρία συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού της προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, αν και η πρόοδος ήταν βραδεία. Πρόσφατα, η κυβέρνηση έλαβε σκόπιµα αποφάσεις για την επίσπευση της εφαρµογής των µέτρων. Η Βουλγαρία συνέχισε τη δηµοσιονοµική της πολιτική, παρόλο που µπορεί να βελτιωθεί ακόµη η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών. Θεσπίστηκαν επίσης ενθαρρυντικά µέτρα για την προώθηση της οργάνωσης και της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά απαιτείται περαιτέρω εκσυγχρονισµός για να βελτιωθούν η διακυβέρνηση και τα EL 10 EL

12 αποτελέσµατα. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθούν ριζικά η απόδοση και η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. Η καθυστέρηση της αναγγελθείσας αναθεώρησης της λειτουργίας που ήταν έτοιµη να αναλάβει η Παγκόσµια Τράπεζα, επιβραδύνει την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ακόµη µεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την πραγµατοποίηση περισσότερων επενδύσεων σε δεξιότητες και τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου συστήµατος έρευνας και ανάπτυξης. 6. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης γίνεται ακόµη πιο επιτακτική η ανάγκη για τη Βουλγαρία να αντιµετωπίσει τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες της (υψηλός πληθωρισµός και µεγάλο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), διατηρώντας την αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική της και επιταχύνοντας τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της. Η Βουλγαρία πρέπει να αυξήσει το ρυθµό µετατροπής της οικονοµίας της από µια οικονοµία που στηρίζεται ουσιαστικά σε πλεονεκτήµατα από πλευράς κόστους σε µια πιο παραγωγική οικονοµία υψηλής έντασης γνώσεων. Στο σηµερινό οικονοµικό πλαίσιο, αυτές οι µεταρρυθµίσεις είναι επίσης σηµαντικές για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της βουλγαρικής οικονοµίας. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα της Βουλγαρίας να βελτιώσει επειγόντως την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Βουλγαρία να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα, συνιστάται στη Βουλγαρία: να ενισχύσει περαιτέρω, κατά προτεραιότητα, την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης, µε ιδιαίτερη έµφαση ιδίως σε βασικές κρατικές λειτουργίες, περιλαµβανοµένων των αρχών του ανταγωνισµού, των εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών και της δικαστικής εξουσίας, και να θεσπίσει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλιστούν αποτελεσµατικοί δηµοσιονοµικοί έλεγχοι και χρηστή διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων να διατηρήσει την αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική, να βελτιώσει την ποιότητα και την απόδοση των δηµόσιων δαπανών, να εξισορροπήσει την αύξηση των µισθών µε τις αυξήσεις της παραγωγικότητας και να προωθήσει τον πραγµατικό ανταγωνισµό να υιοθετήσει άµεσα και να εφαρµόσει νέα µέτρα για την ουσιαστική εξάλειψη της γραφειοκρατίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και να περιορίσει τις διαδικαστικές καθυστερήσεις ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον, που θα συµβάλει επίσης στην καταπολέµηση της διαφθοράς ως µέρος µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης ευελιξίας µε ασφάλεια, πρέπει να δώσει έµφαση στην αύξηση της ποιότητας της παροχής εργασίας και του συντελεστή απασχόλησης µε τη βελτίωση της απόδοσης, της αποτελεσµατικότητας και της στοχοθέτησης ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και µε τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή του τρόπου διαχείρισης της εκπαίδευσης, ώστε να αυξηθούν οι δεξιότητες σε επίπεδα που EL 11 EL

13 ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και µε τη µείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. EL 12 EL

14 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Η αύξηση του ΑΕΠ καθορίστηκε στο 4,2% το 2008, αλλά αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω το Ο πληθωρισµός κορυφώθηκε στο 6,3% στα µέσα του 2008 και τώρα αναµένεται να µειωθεί λόγω της πτώσης των επιπτώσεων των παλαιότερων φορολογικών αυξήσεων και των χαµηλότερων ενεργειακών τιµών. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και έφθασε στο 1,2% του ΑΕΠ το Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθορίστηκε στο 1% του ΑΕΠ το 2008 και υπάρχει σηµαντικό εµπορικό πλεόνασµα. 2. Ο συντελεστής της απασχόλησης αυξανόταν ετησίως κατά ποσοστό ανώτερο της µιας ποσοστιαίας µονάδας από το 2005 και έφθασε στο 66,6% το Ο συντελεστής ανεργίας µειώθηκε σε 4,3% το τρίτο τρίµηνο του 2008, φθάνοντας έτσι στο χαµηλότερο επίπεδό του των τελευταίων 12 ετών. Οι σηµερινές προβλέψεις δείχνουν µικρή µείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. Λόγω της µειωµένης ζήτησης των εξαγωγών, αναµένεται ότι η ανεργία θα πλήξει ιδίως τους εργαζόµενους στην αυτοκινητοβιοµηχανία και σε άλλες βιοµηχανίες µε εξαγωγικό προσανατολισµό. 3. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Τσεχική ηµοκρατία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 6 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 4. Η Τσεχική ηµοκρατία συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Έγιναν πολλές µεταρρυθµίσεις για να βελτιωθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, να τροποποιηθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα, να εξασφαλιστεί η παράταση του επαγγελµατικού βίου και για να αναπτυχθεί µια προσέγγιση βάσει ευελιξίας µε ασφάλεια στη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Απαιτούνται συµπληρωµατικές προσπάθειες για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, να ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και να ενσωµατωθούν οι µειονεκτούσες οµάδες στην αγορά εργασίας. 5. Ο τσεχικός πληθυσµός είναι ένας από τους ταχύτερα γηράσκοντες στην ΕΕ και αυτό θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης. Οι κυριότερες διαρθρωτικές προκλήσεις εποµένως συνίστανται στην εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών και στη µετάβαση προς µια οικονοµία που στηρίζεται στις γνώσεις. Η αντιµετώπιση αυτών των διαρθρωτικών προκλήσεων θα βελτιώσει το αναπτυξιακό δυναµικό, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα καταστήσει την οικονοµία πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς κλονισµούς. Όλα τα ανωτέρω απαιτούν περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτοµίας, της EL 13 EL

15 εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση ευελιξίας µε ασφάλεια στη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας και περαιτέρω βελτιώσεις των συνθηκών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 6. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Τσεχική ηµοκρατία να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα συνιστάται στην Τσεχική ηµοκρατία: να βελτιώσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και δηµόσιων οργανισµών έρευνας και ανάπτυξης, να προωθήσει την παροχή ανθρώπινων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη και να αυξήσει τους πόρους και την αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη να εκσυγχρονίσει περαιτέρω την προστασία της απασχόλησης, στο πλαίσιο ολοκληρωµένης προσέγγισης ευελιξίας µε ασφάλεια, να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά το βαθµό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στην κατάρτιση, κυρίως όσον αφορά τους ηλικιωµένους και τους ανειδίκευτους εργαζόµενους. EL 14 EL

16 ΑΝΙΑ 1. H αύξηση του ΑΕΠ σηµείωσε αισθητή επιβράδυνση το Η προς τα κάτω διόρθωση των τιµών των κατοικιών ανέκοψε την εγχώρια ζήτηση, µειώνοντας την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδοµική δραστηριότητα. Είναι πιθανό ότι οι αυστηρότεροι όροι χρηµατοδότησης θα επισπεύσουν την πτώση των τιµών των κατοικιών, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης. Ο πληθωρισµός, που αυξήθηκε λόγω των υψηλότερων τιµών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, προσέγγισε το 3,5% το 2008, αλλά έχει αρχίσει να µειώνεται. Το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα θα µπορούσε να υπερβεί το 3% του ΑΕΠ το Το 2008 και το 2009, η ανία θα πρέπει να σηµειώσει µικρό πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 2. Η απασχόληση αυξήθηκε το 2008, αλλά αναµένεται να µειωθεί το Κατά τον ίδιο τρόπο, το ποσοστό ανεργίας, περίπου 3,5% το 2008, αναµένεται να αυξηθεί το Παρότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να µειώσει βραχυπρόθεσµα τις πιέσεις στην αγορά εργασίας, είναι σηµαντικό να ληφθούν µέτρα για να αντιµετωπιστούν οι συνεχιζόµενες ελλείψεις εργατικού δυναµικού και να διευκολυνθούν περαιτέρω οι µεταβολές στην αγορά εργασίας. Μεσοπρόθεσµα, ο στόχος της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι η αύξηση του συνολικού µεγέθους και των ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού. Βραχυπρόθεσµα, µια φορολογική µεταρρύθµιση θα υποστηρίξει τα µέτρα που θα ληφθούν στον τοµέα αυτό. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, η ανία έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η ανία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται επενδύσεις στις πράσινες µεταφορές και χρηµατική στήριξη των νοικοκυριών. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η ανία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονοµικής ανάκαµψης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 5. Η ανία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Έχει σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο πλαίσιο των προηγούµενων προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων, ιδίως όσον αφορά την τόνωση της προσφοράς εργατικού δυναµικού. ιάφορα άλλα µεταρρυθµιστικά σχέδια στον φορολογικό τοµέα και στον τοµέα της αγοράς εργασίας που λαµβάνουν υπόψη την αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού βρίσκονται υπό επεξεργασία. EL 15 EL

17 6. Το δυναµικό ανάπτυξης της ανίας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη βελτίωση της χρησιµοποίησης και της ποιότητας του εργατικού δυναµικού, την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και την καλύτερη απόδοση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και καινοτοµία. Η γήρανση του πληθυσµού έχει αρχίσει να αντανακλάται στην προσφορά εργατικού δυναµικού και επιτείνει ακόµη περισσότερο την ανάγκη µεταρρυθµίσεων που αποβλέπουν στην αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και των ωρών εργασίας που πραγµατοποιούνται. Είναι σκόπιµο επίσης να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός, ούτως ώστε να µειωθεί το σχετικά υψηλό επίπεδο των τιµών κατανάλωσης στη ανία. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων στον τοµέα της ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EL 16 EL

18 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Στη Γερµανία, η αύξηση του ΑΕΠ σηµείωσε κάµψη, από 2,5% το 2007 σε 1,3% το 2008, δεδοµένου ότι η παγκόσµια ύφεση προκάλεσε µεγάλη µείωση της αύξησης των εξαγωγών. Επιπλέον, είναι πιθανό να µειωθούν οι επενδύσεις λόγω των αυστηρότερων όρων χρηµατοδότησης και της επιδείνωσης των οικονοµικών προοπτικών. Εποµένως, η οικονοµική δραστηριότητα πρόκειται να επιβραδυνθεί αισθητά το Παράλληλα µε την αύξηση των τιµών των βασικών προϊόντων το πρώτο εξάµηνο του 2008, ο πληθωρισµός σηµείωσε µέγιστη αύξηση 3,2% περίπου αλλά αναµένεται να µειωθεί το Ο δηµόσιος προϋπολογισµός ήταν σχεδόν ισοσκελισµένος το 2008 και αναµένεται να εµφανίσει έλλειµµα περίπου 3% το Κατά τα τελευταία έτη, τα σηµαντικά κέρδη που προήλθαν από την ανταγωνιστικότητα των τιµών έχουν συµβάλει σε πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που υπερβαίνει το 7% του ΑΕΠ το Το 2008, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3%, αλλά προβλέπεται ότι η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας θα πλήξει την αγορά εργασίας, µε αύξηση της ανεργίας το Η αυτοκινητοβιοµηχανία και ο οικοδοµικός τοµέας βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο. Λόγω της τρέχουσας συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού εξαιτίας των δηµογραφικών µεταβολών, οι εταιρείες ενδέχεται να προσπαθήσουν να κρατήσουν το εξειδικευµένο προσωπικό τους, µε αποτέλεσµα να θιγούν κυρίως οι ανειδίκευτοι και οι προσωρινοί εργαζόµενοι από τις απολύσεις. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, η Γερµανία έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η Γερµανία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η στήριξη των νοικοκυριών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η στήριξη των επενδύσεων στα σχολεία και τις υποδοµές. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Γερµανία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που συνιστώνται στην παράγραφο 7 θα πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Γερµανία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Ελήφθησαν ορισµένα θετικά µέτρα για να ευνοηθεί η δηµιουργία κοινωνίας των γνώσεων, να προωθηθεί η οικολογική καινοτοµία και να γίνει µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Η πρόοδος όσον αφορά το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την ποιότητα των δηµόσιων οικονοµικών ήταν ικανοποιητική. Απαιτούνται επιπλέον µέτρα για να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισµός στον τοµέα των υπηρεσιών, να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα και να µειωθεί η διαρθρωτική ανεργία. EL 17 EL

19 6. Με τη βελτίωση της αύξησης της παραγωγικότητας και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της υψηλής ανεργίας µεταξύ των ανειδίκευτων, ιδίως στο ανατολικό τµήµα της Γερµανίας, θα πρέπει να µπορέσουν να διατηρηθούν οι ισχυρές οικονοµικές επιδόσεις της χώρας στο µέλλον. Εν προκειµένω, οι βελτιώσεις στον τοµέα της Ε&Α και της καινοτοµίας είναι ιδιαίτερα ωφέλιµες. Ωστόσο, µε τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών υπηρεσιών, ιδίως των επαγγελµατικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών του ενεργειακού και του σιδηροδροµικού τοµέα, καθώς και µε τις βελτιώσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, θα αυξηθεί περαιτέρω η δυνητική µεγέθυνση της γερµανικής οικονοµίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων στον τοµέα της ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την εκτίµηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Γερµανία να εξακολουθήσει να εφαρµόζει τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Ειδικότερα, συνιστάται στη Γερµανία: να βελτιώσει το πλαίσιο ανταγωνισµού στον τοµέα των υπηρεσιών, µε τη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων, να χαλαρώσει περισσότερο τα περιοριστικά µέτρα στον τοµέα των ρυθµιζόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων και υπηρεσιών, και να διασφαλίσει τον πραγµατικό διαχωρισµό των σιδηροδροµικών υποδοµών και των υπηρεσιών µεταφορών να εφαρµόσει τα προβλεπόµενα µέτρα για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας και να προαγάγει την ένταξη στην αγορά εργασίας των ανειδίκευτων και των επί µακρόν ανέργων µε προσέγγιση βασιζόµενη στην αρχή της ευελιξίας µε ασφάλεια, η οποία συνδυάζει την καλύτερη πρόσβαση στους επαγγελµατικούς τίτλους µε τη βελτίωση των κινήτρων προς εργασία. EL 18 EL

20 ΕΣΘΟΝΙΑ 1. Ύστερα από αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,3% το 2007, η οικονοµία σηµείωσε συρρίκνωση το 2008, η οποία αναµένεται να επιδεινωθεί το Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στη µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε ένα πλαίσιο υψηλού πληθωρισµού και αυστηρότερων όρων δανεισµού. Ο πληθωρισµός υποχωρεί παράλληλα µε τη µείωση των µισθολογικών αυξήσεων και των τιµών των βασικών προϊόντων διεθνώς. Τα δηµόσια οικονοµικά επιδεινώθηκαν αισθητά και, παρά τις σηµαντικές περικοπές των δαπανών, σηµειώθηκε έλλειµµα του προϋπολογισµού το 2008 µετά από πλεόνασµα 2,7% του ΑΕΠ το Το έλλειµµα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε αισθητά σε 10% του ΑΕΠ το 2008 και προβλέπεται να µειωθεί ακόµη περισσότερο. 2. Η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας επηρεάζει την αγορά εργασίας και η ανεργία αυξάνεται ταχύτατα. Οι τρέχουσες προβλέψεις υποδηλώνουν αύξηση του συντελεστή ανεργίας το 2009, ο οποίος ανερχόταν σε 5% περίπου το Είναι πολύ πιθανό ότι οι τοµείς που θα θιγούν περισσότερο είναι ο οικοδοµικός, ο στεγαστικός και ο τοµέας του λιανικού εµπορίου. Αναµένεται σηµαντική επιβράδυνση στις αυξήσεις των µισθών, καθώς και πιθανή µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερείς για τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και για τους νέους. 3. Σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η Εσθονία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται επενδύσεις σε υποδοµές και δεξιότητες. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Εσθονία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εσθονία θα συνεχίσει τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Επιπλέον, τα µέτρα που συνιστώνται στην παράγραφο 7 θα πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Εσθονία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρύθµισης. Έχουν ληφθεί ορισµένα µέτρα για τη βελτίωση της Ε&Α και των αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας, για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και την ενθάρρυνση της δια βίου µάθησης. Η πολιτική αντίδραση ήταν πιο ανοµοιογενής όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της προσαρµογής στην αγορά εργασίας (ειδικότερα τις ενεργές πολιτικές στον τοµέα της αγοράς εργασίας), οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην τιθάσευση του πληθωρισµού και των πληθωριστικών πιέσεων στους µισθούς. Λαµβανοµένου υπόψη του καθοριστικού ρόλου των διαρθρωτικών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των µέτρων στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, είναι σηµαντικό να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα για την εφαρµογή των προγραµµάτων. 6. Η πορεία των εξαγωγικών επιδόσεων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο των συνολικών οικονοµικών επιδόσεων της χώρας. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις είναι EL 19 EL

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 183/1 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ EL EL EL Ελλάδα 1. Η Ελλάδα σημείωσε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κατά μέσο όρο 4%, μεταξύ 2005 και 2007, και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σαφώς υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Το Σύµφωνο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως της ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 326 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

στην αύξηση της εκτιµώµενης δυνητικής αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 0,2 εκατοστιαίες µονάδες από το 2005, σε περίπου 2,25% το Την τελ

στην αύξηση της εκτιµώµενης δυνητικής αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 0,2 εκατοστιαίες µονάδες από το 2005, σε περίπου 2,25% το Την τελ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H ανανεωµένη Στρατηγική της Λισσαβώνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση αποφέρει καρπούς, αλλά η ΕΕ πρέπει να προβεί σε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις για να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 323 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9250/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2009 (15.06) (OR. en) 10772/09 ECOFIN 429 UEM 158 EF 89 RC 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέμα : Συμβουλίου (Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων) το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 317 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 354 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 517 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 726 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 340 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 345 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Φινλανδίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Φινλανδίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 312 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Φινλανδίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 419 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Μάλτας και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/1771. Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008

IP/08/1771. Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 IP/08/1771 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Η Επιτροπή προτείνει ένα εξαιρετικά σηµαντικό σχέδιο οικονοµικής ανάκαµψης για την ανάπτυξη και την απασχόληση µε σκοπό την τόνωση της ζήτησης και την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5188/17 ECOFIN 11 UEM 6 SOC 7 EMPL 4 COMPET 10 ENV 20 EDUC 5 RECH 6 ENER 5 JAI 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. «Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή & Ελληνική Αγορά Ενέργειας από τη σκοπιά της Βιομηχανίας» Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. 11 Νοεμβρίου 2014 Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τάσεις στην πολιτική ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 373 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 727 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2010) 488 τελικό.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2010) 488 τελικό. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2010 (OR. fr) 9231/10 CO EUR-PREP 18 POLGEN 65 AG 13 ECOFIN 233 UEM 161 SOC 308 COMPET 126 RECH 152 ENER 129 TRANS 116 MI 124 IND 58 EDUC 86 ENV 251

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα