ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ετήσιες αξιολογήσεις χωρών: Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας και µε την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών EL EL

3 Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ετήσιες αξιολογήσεις χωρών: Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας και µε την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 128 παράγραφος 4, τη σύσταση της Επιτροπής, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της [ ], τη γνώµη της επιτροπής απασχόλησης, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Το Συµβούλιο ενέκρινε τον Ιούλιο του 2005 µια σύσταση σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας (2005 έως το 2008) 1 και µια απόφαση για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 2, που αποτελούν από κοινού τις «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Τα κράτη µέλη κλήθηκαν να λάβουν υπόψη τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές στα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). (2) Τα εαρινά Ευρωπαϊκά Συµβούλια του 2006, 2007 και 2008 επεσήµαναν τέσσερις τοµείς προτεραιότητας (έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία, επιχειρηµατικό περιβάλλον, ευκαιρίες απασχόλησης και µια ολοκληρωµένη πολιτική ενέργειας/υποδοµών) που αποτελούν τους πυλώνες της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτών των τοµέων το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε σχετικά µε περιορισµένο αριθµό ειδικών δράσεων, τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να ολοκληρώσουν επειγόντως εντός συγκεκριµένων προθεσµιών. (3) Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε έτος εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών προγραµµάτων τους µεταρρυθµίσεων (εκθέσεις εφαρµογής). 1 2 ΕΕ L 205 της , σ. 28. ΕΕ L 205 της , σ. 21. EL 2 EL

4 (4) Με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, εκδόθηκαν ορισµένες συστάσεις για κάθε χώρα που απευθύνονταν στα κράτη µέλη το 2007 και το (5) Για να συνεχιστεί η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση µε συναφή, ολοκληρωµένο τρόπο, αυτές οι συστάσεις θεσπίζονται σε ενιαία πράξη. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την ολοκληρωµένη διάρθρωση των ΕΠΜ και των εκθέσεων εφαρµογής, καθώς και την αναγκαία συνάφεια µεταξύ των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών σύµφωνα µε το άρθρο 99 παράγραφος 2, όπως υπογραµµίζεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2. (6) Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008 εγκαινίασε το δεύτερο κύκλο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας, που θα ολοκληρωθεί το Το Συµβούλιο ενέκρινε το Μάιο του 2008 µια σύσταση σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας (2008 έως το 2010) 4 και, τον Ιούλιο του 2008, µια απόφαση για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 5, που αποτελούν από κοινού τις «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση». (7) Κατόπιν τούτου, τα κράτη µέλη επικύρωσαν, επικαιροποίησαν ή κατήρτισαν νέα ΕΠΜ, τα οποία υπέβαλαν στην Επιτροπή µέχρι τον Οκτώβριο του 2008 µαζί µε έκθεση εφαρµογής. Για να ενισχυθεί ο συντονισµός των µεταρρυθµίσεων και να προωθηθεί η διαδικασία πολυµερούς εποπτείας στο Συµβούλιο, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008 κάλεσε τα κράτη µέλη να καθορίσουν τις πολιτικές λύσεις τους στις συστάσεις ανά χώρα, συνοδευόµενες από χρονοδιαγράµµατα («σχέδια δράσης»). (8) Στο πλαίσιο της σηµερινής οικονοµικής ύφεσης, η Επιτροπή πρότεινε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας (εφεξής «σχέδιο ανάκαµψης» 6 ), το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το εκέµβριο του Αυτό το σχέδιο προβλέπει µια συντονισµένη δέσµη δηµοσιονοµικών κινήτρων, στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για να τονωθεί η ζήτηση και να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχικές θέσεις των κρατών µελών και τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί ως λύση των οικονοµικών προβληµάτων. Το σχέδιο ανάκαµψης καθορίζει ότι τα δηµοσιονοµικά κίνητρα πρέπει να συνοδεύονται από την επίσπευση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που στηρίζονται στη στρατηγική της Λισαβόνας, για να τονωθεί η οικονοµία και να ενισχυθεί παράλληλα το µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό δυναµικό της Ένωσης, ιδίως µε την προώθηση της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και υψηλής έντασης γνώσεων. (9) Το σχέδιο ανάκαµψης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητούσε από τα κράτη µέλη να υποβάλουν αναθεωρηµένα προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να αντιστραφεί η τάση δηµοσιονοµικής επιδείνωσης, να βελτιωθεί η χάραξη ΕΕ L 139 της , σ. 57 (2008/399/ΕΚ). ΕΕ L 137 της , σ. 13. ΕΕ L 198 της , σ. 47. COM(2008) 800 τελικό. EL 3 EL

5 δηµοσιονοµικής πολιτικής και να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. (10) Οι συστάσεις ανά χώρα πρέπει να αναθεωρηθούν και να ληφθούν υπόψη οι αρχές του σχεδίου ανάκαµψης, καθώς και η πρόοδος που σηµειώνεται κατά την εφαρµογή τους από τη στιγµή της έγκρισής τους. Αυτές οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως. Η Επιτροπή θα παρέχει βοήθεια στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της Λισαβόνας, θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προόδου. (11) Για να εφαρµοστεί πλήρως η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η παρούσα σύσταση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ειδικές συστάσεις προς τα κράτη µέλη που υπάγονται στην ευρωζώνη. (12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα όσον αφορά την παρούσα σύσταση. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζονται στο παράρτηµα. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 4 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EL 5 EL

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 ΒΕΛΓΙΟ... 8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ EL 6 EL

8 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ EL 7 EL

9 ΒΕΛΓΙΟ 1. Η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σηµαντικά σε 1,3% το Τούτο οφειλόταν στη µείωση της εξωτερικής και στην εξασθένιση της εσωτερικής ζήτησης κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισµού και των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης. Η οικονοµική κατάσταση αναµένεται να εξασθενήσει περαιτέρω το Υπολογίζεται ότι το 2008 ο πληθωρισµός διπλασιάστηκε σε σχέση µε τα στοιχεία του 2007 και καθορίστηκε γύρω στο 4,5%, πράγµα που οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες εγχώριες ενεργειακές τιµές. Η πτώση των παγκόσµιων ενεργειακών τιµών θα συµβάλει κανονικά στη µείωση του πληθωρισµού το Για το 2008 αναµένεται δηµόσιο οικονοµικό έλλειµµα περίπου 0,9% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο χρέος αναµένεται να καθοριστεί γύρω στο 88% του ΑΕΠ το Το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε το 2008 και αναµένεται να µειωθεί περισσότερο το Η ανάπτυξη της απασχόλησης ήταν θετική το 2008 και ο συντελεστής της ανεργίας µειώθηκε στο 6,9%. Εντούτοις, οι προοπτικές για το 2009 είναι πολύ λιγότερο θετικές µε αύξηση της ανεργίας. Οι τοµείς που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση είναι οι αυτοκινητοβιοµηχανίες και η βιοµηχανία χάλυβα, καθώς και ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, το Βέλγιο έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας, και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, το Βέλγιο εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η οικονοµική ενίσχυση των ΜΜΕ. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε το Βέλγιο για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 7 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Το Βέλγιο συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Εξαγγέλθηκαν µέτρα για περαιτέρω µείωση της φορολογίας της εργασίας µε την αύξηση του ποσού των απαλλασσόµενων εισοδηµάτων για τους εργαζόµενους µε χαµηλά και µέσα εισοδήµατα, παρόλο που πρέπει ενδεχοµένως να ληφθούν ακόµη ορισµένα µέτρα. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας, ιδίως για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους και τις µειονεκτούσες οµάδες, να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, να αυξηθεί ο ανταγωνισµός στις αγορές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της έρευνας και ανάπτυξης. EL 8 EL

10 6. Το Βέλγιο είναι µια οικονοµία µε εξαγωγικό προσανατολισµό, πράγµα που καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Σ αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη του κόστους εργασίας ανά µονάδα σύµφωνα µε τους πιο σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους έχει ζωτική σηµασία. Εντούτοις, η ανταγωνιστικότητα του κόστους επιδεινώθηκε το Η βελτίωση του ανταγωνισµού στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη. Οι σταθερές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και σε δεξιότητες επιταχύνουν σηµαντικά την αύξηση της παραγωγικότητας. Η χαµηλή συµµετοχή στην αγορά εργασίας, η αύξηση των δαπανών που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού και το υψηλό δηµόσιο χρέος θέτουν σε κίνδυνο τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, υπογραµµίζοντας την ανάγκη να αυξηθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα και να εφαρµοστούν πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µπορεί να επιταχύνει την παράδοση αποτελεσµάτων στο Βέλγιο. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στο Βέλγιο να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα συνιστάται στο Βέλγιο: να µειώσει περαιτέρω τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, ιδίως για τους χαµηλόµισθους εργαζόµενους και παράλληλα να βελτιώσει µεσοπρόθεσµα την περικοπή δαπανών για την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης να βελτιώσει τον ανταγωνισµό στις αγορές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού µε την υιοθέτηση ενός ρυθµιστικού πλαισίου που προάγει τον ανταγωνισµό, µε τη δηµιουργία ανεξάρτητων και αποτελεσµατικών ρυθµιστικών αρχών, και να συνεχίσει τις προσπάθειες όσον αφορά τους διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την ευελιξία µε ασφάλεια, να επιταχύνει την εφαρµογή συντονισµένων µέτρων πολιτικής που βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας, να επανεξετάσει τα επιδόµατα ανεργίας για να διευκολύνεται η ταχεία επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας, να προωθήσει τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας (ιδίως για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους και τα άτοµα που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών), να µειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να αυξήσει τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση σε όλες τις περιφέρειες. EL 9 EL

11 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1. Χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, το ΑΕΠ στη Βουλγαρία αυξήθηκε σε 7% κατά τους πρώτους εννέα µήνες του 2008, καθορίζοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 40% του µέσου όρου της ΕΕ. Αναµένεται ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σηµαντικά το 2009 λόγω του γεγονότος ότι οι αυστηρότεροι όροι δανεισµού αποθαρρύνουν τις εγχώριες επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισµός θα φθάσει στο ύψος ρεκόρ 12% το 2008, διογκούµενος από την εγχώρια ζήτηση και τις µεγάλες µισθολογικές αυξήσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ την αύξηση της παραγωγικότητας, και αναµένεται να παραµείνει σε επίπεδα που υπερβαίνουν το µέσο όρο της ΕΕ. Η δηµοσιονοµική κατάσταση παραµένει ισχυρή µε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα άνω του 3% του ΑΕΠ το 2008, χάρη στην ευνοϊκή σύνθεση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της είσπραξης φόρων. Εντούτοις, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση επιδείνωσε τις ήδη σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, σχεδόν στο 25% του ΑΕΠ, και δεν αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά λόγω των παγκόσµιων προοπτικών και της εξασθένησης της ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρίας. 2. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά άνω του 3% το 2008, αλλά αυτός ο συντελεστής ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί τα επόµενα δύο έτη. Η ανεργία µειώθηκε σε 6% το 2008, αλλά αναµένεται να αυξηθεί κατά περαιτέρω το Η πρόσφατη επιδείνωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και η µείωση της ζήτησης σε πολλούς τοµείς, ιδίως στη µεταποιητική βιοµηχανία, στις κατασκευές και στο λιανικό εµπόριο, ενδέχεται να µειώσουν σηµαντικά την απασχόληση σ αυτούς και στους συναφείς οικονοµικούς τοµείς. 3. Αντιδρώντας στην οικονοµική ύφεση, η Βουλγαρία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα στα οποία συγκαταλέγεται και η βελτίωση του ανταγωνισµού στον ενεργειακό τοµέα και στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Βουλγαρία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σ αυτό το πλαίσιο, η Βουλγαρία πρέπει να διατηρήσει αυστηρή δηµοσιονοµική τακτική και να διορθώσει επειγόντως τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες της. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 7 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Βουλγαρία συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού της προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, αν και η πρόοδος ήταν βραδεία. Πρόσφατα, η κυβέρνηση έλαβε σκόπιµα αποφάσεις για την επίσπευση της εφαρµογής των µέτρων. Η Βουλγαρία συνέχισε τη δηµοσιονοµική της πολιτική, παρόλο που µπορεί να βελτιωθεί ακόµη η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών. Θεσπίστηκαν επίσης ενθαρρυντικά µέτρα για την προώθηση της οργάνωσης και της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά απαιτείται περαιτέρω εκσυγχρονισµός για να βελτιωθούν η διακυβέρνηση και τα EL 10 EL

12 αποτελέσµατα. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθούν ριζικά η απόδοση και η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. Η καθυστέρηση της αναγγελθείσας αναθεώρησης της λειτουργίας που ήταν έτοιµη να αναλάβει η Παγκόσµια Τράπεζα, επιβραδύνει την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ακόµη µεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την πραγµατοποίηση περισσότερων επενδύσεων σε δεξιότητες και τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου συστήµατος έρευνας και ανάπτυξης. 6. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης γίνεται ακόµη πιο επιτακτική η ανάγκη για τη Βουλγαρία να αντιµετωπίσει τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες της (υψηλός πληθωρισµός και µεγάλο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), διατηρώντας την αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική της και επιταχύνοντας τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της. Η Βουλγαρία πρέπει να αυξήσει το ρυθµό µετατροπής της οικονοµίας της από µια οικονοµία που στηρίζεται ουσιαστικά σε πλεονεκτήµατα από πλευράς κόστους σε µια πιο παραγωγική οικονοµία υψηλής έντασης γνώσεων. Στο σηµερινό οικονοµικό πλαίσιο, αυτές οι µεταρρυθµίσεις είναι επίσης σηµαντικές για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της βουλγαρικής οικονοµίας. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα της Βουλγαρίας να βελτιώσει επειγόντως την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Βουλγαρία να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα, συνιστάται στη Βουλγαρία: να ενισχύσει περαιτέρω, κατά προτεραιότητα, την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης, µε ιδιαίτερη έµφαση ιδίως σε βασικές κρατικές λειτουργίες, περιλαµβανοµένων των αρχών του ανταγωνισµού, των εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών και της δικαστικής εξουσίας, και να θεσπίσει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλιστούν αποτελεσµατικοί δηµοσιονοµικοί έλεγχοι και χρηστή διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων να διατηρήσει την αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική, να βελτιώσει την ποιότητα και την απόδοση των δηµόσιων δαπανών, να εξισορροπήσει την αύξηση των µισθών µε τις αυξήσεις της παραγωγικότητας και να προωθήσει τον πραγµατικό ανταγωνισµό να υιοθετήσει άµεσα και να εφαρµόσει νέα µέτρα για την ουσιαστική εξάλειψη της γραφειοκρατίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και να περιορίσει τις διαδικαστικές καθυστερήσεις ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον, που θα συµβάλει επίσης στην καταπολέµηση της διαφθοράς ως µέρος µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης ευελιξίας µε ασφάλεια, πρέπει να δώσει έµφαση στην αύξηση της ποιότητας της παροχής εργασίας και του συντελεστή απασχόλησης µε τη βελτίωση της απόδοσης, της αποτελεσµατικότητας και της στοχοθέτησης ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και µε τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή του τρόπου διαχείρισης της εκπαίδευσης, ώστε να αυξηθούν οι δεξιότητες σε επίπεδα που EL 11 EL

13 ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και µε τη µείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. EL 12 EL

14 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Η αύξηση του ΑΕΠ καθορίστηκε στο 4,2% το 2008, αλλά αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω το Ο πληθωρισµός κορυφώθηκε στο 6,3% στα µέσα του 2008 και τώρα αναµένεται να µειωθεί λόγω της πτώσης των επιπτώσεων των παλαιότερων φορολογικών αυξήσεων και των χαµηλότερων ενεργειακών τιµών. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και έφθασε στο 1,2% του ΑΕΠ το Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθορίστηκε στο 1% του ΑΕΠ το 2008 και υπάρχει σηµαντικό εµπορικό πλεόνασµα. 2. Ο συντελεστής της απασχόλησης αυξανόταν ετησίως κατά ποσοστό ανώτερο της µιας ποσοστιαίας µονάδας από το 2005 και έφθασε στο 66,6% το Ο συντελεστής ανεργίας µειώθηκε σε 4,3% το τρίτο τρίµηνο του 2008, φθάνοντας έτσι στο χαµηλότερο επίπεδό του των τελευταίων 12 ετών. Οι σηµερινές προβλέψεις δείχνουν µικρή µείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. Λόγω της µειωµένης ζήτησης των εξαγωγών, αναµένεται ότι η ανεργία θα πλήξει ιδίως τους εργαζόµενους στην αυτοκινητοβιοµηχανία και σε άλλες βιοµηχανίες µε εξαγωγικό προσανατολισµό. 3. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Τσεχική ηµοκρατία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 6 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 4. Η Τσεχική ηµοκρατία συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Έγιναν πολλές µεταρρυθµίσεις για να βελτιωθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, να τροποποιηθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα, να εξασφαλιστεί η παράταση του επαγγελµατικού βίου και για να αναπτυχθεί µια προσέγγιση βάσει ευελιξίας µε ασφάλεια στη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Απαιτούνται συµπληρωµατικές προσπάθειες για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, να ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και να ενσωµατωθούν οι µειονεκτούσες οµάδες στην αγορά εργασίας. 5. Ο τσεχικός πληθυσµός είναι ένας από τους ταχύτερα γηράσκοντες στην ΕΕ και αυτό θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης. Οι κυριότερες διαρθρωτικές προκλήσεις εποµένως συνίστανται στην εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών και στη µετάβαση προς µια οικονοµία που στηρίζεται στις γνώσεις. Η αντιµετώπιση αυτών των διαρθρωτικών προκλήσεων θα βελτιώσει το αναπτυξιακό δυναµικό, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα καταστήσει την οικονοµία πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς κλονισµούς. Όλα τα ανωτέρω απαιτούν περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτοµίας, της EL 13 EL

15 εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση ευελιξίας µε ασφάλεια στη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας και περαιτέρω βελτιώσεις των συνθηκών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 6. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Τσεχική ηµοκρατία να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα συνιστάται στην Τσεχική ηµοκρατία: να βελτιώσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και δηµόσιων οργανισµών έρευνας και ανάπτυξης, να προωθήσει την παροχή ανθρώπινων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη και να αυξήσει τους πόρους και την αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη να εκσυγχρονίσει περαιτέρω την προστασία της απασχόλησης, στο πλαίσιο ολοκληρωµένης προσέγγισης ευελιξίας µε ασφάλεια, να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά το βαθµό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στην κατάρτιση, κυρίως όσον αφορά τους ηλικιωµένους και τους ανειδίκευτους εργαζόµενους. EL 14 EL

16 ΑΝΙΑ 1. H αύξηση του ΑΕΠ σηµείωσε αισθητή επιβράδυνση το Η προς τα κάτω διόρθωση των τιµών των κατοικιών ανέκοψε την εγχώρια ζήτηση, µειώνοντας την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδοµική δραστηριότητα. Είναι πιθανό ότι οι αυστηρότεροι όροι χρηµατοδότησης θα επισπεύσουν την πτώση των τιµών των κατοικιών, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης. Ο πληθωρισµός, που αυξήθηκε λόγω των υψηλότερων τιµών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, προσέγγισε το 3,5% το 2008, αλλά έχει αρχίσει να µειώνεται. Το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα θα µπορούσε να υπερβεί το 3% του ΑΕΠ το Το 2008 και το 2009, η ανία θα πρέπει να σηµειώσει µικρό πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 2. Η απασχόληση αυξήθηκε το 2008, αλλά αναµένεται να µειωθεί το Κατά τον ίδιο τρόπο, το ποσοστό ανεργίας, περίπου 3,5% το 2008, αναµένεται να αυξηθεί το Παρότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να µειώσει βραχυπρόθεσµα τις πιέσεις στην αγορά εργασίας, είναι σηµαντικό να ληφθούν µέτρα για να αντιµετωπιστούν οι συνεχιζόµενες ελλείψεις εργατικού δυναµικού και να διευκολυνθούν περαιτέρω οι µεταβολές στην αγορά εργασίας. Μεσοπρόθεσµα, ο στόχος της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι η αύξηση του συνολικού µεγέθους και των ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού. Βραχυπρόθεσµα, µια φορολογική µεταρρύθµιση θα υποστηρίξει τα µέτρα που θα ληφθούν στον τοµέα αυτό. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, η ανία έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η ανία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται επενδύσεις στις πράσινες µεταφορές και χρηµατική στήριξη των νοικοκυριών. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η ανία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονοµικής ανάκαµψης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 5. Η ανία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Έχει σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο πλαίσιο των προηγούµενων προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων, ιδίως όσον αφορά την τόνωση της προσφοράς εργατικού δυναµικού. ιάφορα άλλα µεταρρυθµιστικά σχέδια στον φορολογικό τοµέα και στον τοµέα της αγοράς εργασίας που λαµβάνουν υπόψη την αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού βρίσκονται υπό επεξεργασία. EL 15 EL

17 6. Το δυναµικό ανάπτυξης της ανίας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη βελτίωση της χρησιµοποίησης και της ποιότητας του εργατικού δυναµικού, την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και την καλύτερη απόδοση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και καινοτοµία. Η γήρανση του πληθυσµού έχει αρχίσει να αντανακλάται στην προσφορά εργατικού δυναµικού και επιτείνει ακόµη περισσότερο την ανάγκη µεταρρυθµίσεων που αποβλέπουν στην αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και των ωρών εργασίας που πραγµατοποιούνται. Είναι σκόπιµο επίσης να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός, ούτως ώστε να µειωθεί το σχετικά υψηλό επίπεδο των τιµών κατανάλωσης στη ανία. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων στον τοµέα της ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EL 16 EL

18 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Στη Γερµανία, η αύξηση του ΑΕΠ σηµείωσε κάµψη, από 2,5% το 2007 σε 1,3% το 2008, δεδοµένου ότι η παγκόσµια ύφεση προκάλεσε µεγάλη µείωση της αύξησης των εξαγωγών. Επιπλέον, είναι πιθανό να µειωθούν οι επενδύσεις λόγω των αυστηρότερων όρων χρηµατοδότησης και της επιδείνωσης των οικονοµικών προοπτικών. Εποµένως, η οικονοµική δραστηριότητα πρόκειται να επιβραδυνθεί αισθητά το Παράλληλα µε την αύξηση των τιµών των βασικών προϊόντων το πρώτο εξάµηνο του 2008, ο πληθωρισµός σηµείωσε µέγιστη αύξηση 3,2% περίπου αλλά αναµένεται να µειωθεί το Ο δηµόσιος προϋπολογισµός ήταν σχεδόν ισοσκελισµένος το 2008 και αναµένεται να εµφανίσει έλλειµµα περίπου 3% το Κατά τα τελευταία έτη, τα σηµαντικά κέρδη που προήλθαν από την ανταγωνιστικότητα των τιµών έχουν συµβάλει σε πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που υπερβαίνει το 7% του ΑΕΠ το Το 2008, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3%, αλλά προβλέπεται ότι η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας θα πλήξει την αγορά εργασίας, µε αύξηση της ανεργίας το Η αυτοκινητοβιοµηχανία και ο οικοδοµικός τοµέας βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο. Λόγω της τρέχουσας συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού εξαιτίας των δηµογραφικών µεταβολών, οι εταιρείες ενδέχεται να προσπαθήσουν να κρατήσουν το εξειδικευµένο προσωπικό τους, µε αποτέλεσµα να θιγούν κυρίως οι ανειδίκευτοι και οι προσωρινοί εργαζόµενοι από τις απολύσεις. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, η Γερµανία έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η Γερµανία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η στήριξη των νοικοκυριών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η στήριξη των επενδύσεων στα σχολεία και τις υποδοµές. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Γερµανία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που συνιστώνται στην παράγραφο 7 θα πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Γερµανία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Ελήφθησαν ορισµένα θετικά µέτρα για να ευνοηθεί η δηµιουργία κοινωνίας των γνώσεων, να προωθηθεί η οικολογική καινοτοµία και να γίνει µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Η πρόοδος όσον αφορά το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την ποιότητα των δηµόσιων οικονοµικών ήταν ικανοποιητική. Απαιτούνται επιπλέον µέτρα για να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισµός στον τοµέα των υπηρεσιών, να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα και να µειωθεί η διαρθρωτική ανεργία. EL 17 EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για τη. Έκθεση Ε.Ε. τομείς που. και υψηλές. Από. Εσθονία, Σλοβενία, τα θέματα. ανταγωνιστικότητα: να λάβουν. τραπεζική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Σεπτεμβρίου, 2014 Έκθεση Ε.Ε για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε Έκθεση σχετικά με τηη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.12.2008 COM(2008) 868 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 11 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2009 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα ράσης για την Ελλάδα. 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TFGR ΟΜΑ Α ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα ράσης για την Ελλάδα 1η τριµηνιαία έκθεση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 2. ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ...8 3. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα