ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ετήσιες αξιολογήσεις χωρών: Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας και µε την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών EL EL

3 Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ετήσιες αξιολογήσεις χωρών: Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας και µε την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 128 παράγραφος 4, τη σύσταση της Επιτροπής, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της [ ], τη γνώµη της επιτροπής απασχόλησης, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Το Συµβούλιο ενέκρινε τον Ιούλιο του 2005 µια σύσταση σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας (2005 έως το 2008) 1 και µια απόφαση για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 2, που αποτελούν από κοινού τις «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Τα κράτη µέλη κλήθηκαν να λάβουν υπόψη τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές στα εθνικά τους προγράµµατα µεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). (2) Τα εαρινά Ευρωπαϊκά Συµβούλια του 2006, 2007 και 2008 επεσήµαναν τέσσερις τοµείς προτεραιότητας (έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία, επιχειρηµατικό περιβάλλον, ευκαιρίες απασχόλησης και µια ολοκληρωµένη πολιτική ενέργειας/υποδοµών) που αποτελούν τους πυλώνες της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτών των τοµέων το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε σχετικά µε περιορισµένο αριθµό ειδικών δράσεων, τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να ολοκληρώσουν επειγόντως εντός συγκεκριµένων προθεσµιών. (3) Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε έτος εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών προγραµµάτων τους µεταρρυθµίσεων (εκθέσεις εφαρµογής). 1 2 ΕΕ L 205 της , σ. 28. ΕΕ L 205 της , σ. 21. EL 2 EL

4 (4) Με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, εκδόθηκαν ορισµένες συστάσεις για κάθε χώρα που απευθύνονταν στα κράτη µέλη το 2007 και το (5) Για να συνεχιστεί η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση µε συναφή, ολοκληρωµένο τρόπο, αυτές οι συστάσεις θεσπίζονται σε ενιαία πράξη. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά την ολοκληρωµένη διάρθρωση των ΕΠΜ και των εκθέσεων εφαρµογής, καθώς και την αναγκαία συνάφεια µεταξύ των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών σύµφωνα µε το άρθρο 99 παράγραφος 2, όπως υπογραµµίζεται στο άρθρο 128 παράγραφος 2. (6) Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008 εγκαινίασε το δεύτερο κύκλο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας, που θα ολοκληρωθεί το Το Συµβούλιο ενέκρινε το Μάιο του 2008 µια σύσταση σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας (2008 έως το 2010) 4 και, τον Ιούλιο του 2008, µια απόφαση για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 5, που αποτελούν από κοινού τις «ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση». (7) Κατόπιν τούτου, τα κράτη µέλη επικύρωσαν, επικαιροποίησαν ή κατήρτισαν νέα ΕΠΜ, τα οποία υπέβαλαν στην Επιτροπή µέχρι τον Οκτώβριο του 2008 µαζί µε έκθεση εφαρµογής. Για να ενισχυθεί ο συντονισµός των µεταρρυθµίσεων και να προωθηθεί η διαδικασία πολυµερούς εποπτείας στο Συµβούλιο, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2008 κάλεσε τα κράτη µέλη να καθορίσουν τις πολιτικές λύσεις τους στις συστάσεις ανά χώρα, συνοδευόµενες από χρονοδιαγράµµατα («σχέδια δράσης»). (8) Στο πλαίσιο της σηµερινής οικονοµικής ύφεσης, η Επιτροπή πρότεινε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας (εφεξής «σχέδιο ανάκαµψης» 6 ), το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το εκέµβριο του Αυτό το σχέδιο προβλέπει µια συντονισµένη δέσµη δηµοσιονοµικών κινήτρων, στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για να τονωθεί η ζήτηση και να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχικές θέσεις των κρατών µελών και τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί ως λύση των οικονοµικών προβληµάτων. Το σχέδιο ανάκαµψης καθορίζει ότι τα δηµοσιονοµικά κίνητρα πρέπει να συνοδεύονται από την επίσπευση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, που στηρίζονται στη στρατηγική της Λισαβόνας, για να τονωθεί η οικονοµία και να ενισχυθεί παράλληλα το µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό δυναµικό της Ένωσης, ιδίως µε την προώθηση της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και υψηλής έντασης γνώσεων. (9) Το σχέδιο ανάκαµψης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητούσε από τα κράτη µέλη να υποβάλουν αναθεωρηµένα προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να αντιστραφεί η τάση δηµοσιονοµικής επιδείνωσης, να βελτιωθεί η χάραξη ΕΕ L 139 της , σ. 57 (2008/399/ΕΚ). ΕΕ L 137 της , σ. 13. ΕΕ L 198 της , σ. 47. COM(2008) 800 τελικό. EL 3 EL

5 δηµοσιονοµικής πολιτικής και να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. (10) Οι συστάσεις ανά χώρα πρέπει να αναθεωρηθούν και να ληφθούν υπόψη οι αρχές του σχεδίου ανάκαµψης, καθώς και η πρόοδος που σηµειώνεται κατά την εφαρµογή τους από τη στιγµή της έγκρισής τους. Αυτές οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως. Η Επιτροπή θα παρέχει βοήθεια στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της Λισαβόνας, θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προόδου. (11) Για να εφαρµοστεί πλήρως η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η παρούσα σύσταση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει ειδικές συστάσεις προς τα κράτη µέλη που υπάγονται στην ευρωζώνη. (12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα όσον αφορά την παρούσα σύσταση. ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζονται στο παράρτηµα. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 4 EL

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EL 5 EL

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 ΒΕΛΓΙΟ... 8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ ΕΛΛΑ Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΑΛΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ EL 6 EL

8 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ EL 7 EL

9 ΒΕΛΓΙΟ 1. Η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σηµαντικά σε 1,3% το Τούτο οφειλόταν στη µείωση της εξωτερικής και στην εξασθένιση της εσωτερικής ζήτησης κυρίως λόγω του υψηλού πληθωρισµού και των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης. Η οικονοµική κατάσταση αναµένεται να εξασθενήσει περαιτέρω το Υπολογίζεται ότι το 2008 ο πληθωρισµός διπλασιάστηκε σε σχέση µε τα στοιχεία του 2007 και καθορίστηκε γύρω στο 4,5%, πράγµα που οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες εγχώριες ενεργειακές τιµές. Η πτώση των παγκόσµιων ενεργειακών τιµών θα συµβάλει κανονικά στη µείωση του πληθωρισµού το Για το 2008 αναµένεται δηµόσιο οικονοµικό έλλειµµα περίπου 0,9% του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο χρέος αναµένεται να καθοριστεί γύρω στο 88% του ΑΕΠ το Το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε το 2008 και αναµένεται να µειωθεί περισσότερο το Η ανάπτυξη της απασχόλησης ήταν θετική το 2008 και ο συντελεστής της ανεργίας µειώθηκε στο 6,9%. Εντούτοις, οι προοπτικές για το 2009 είναι πολύ λιγότερο θετικές µε αύξηση της ανεργίας. Οι τοµείς που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση είναι οι αυτοκινητοβιοµηχανίες και η βιοµηχανία χάλυβα, καθώς και ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, το Βέλγιο έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας, και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, το Βέλγιο εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η οικονοµική ενίσχυση των ΜΜΕ. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε το Βέλγιο για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 7 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Το Βέλγιο συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Εξαγγέλθηκαν µέτρα για περαιτέρω µείωση της φορολογίας της εργασίας µε την αύξηση του ποσού των απαλλασσόµενων εισοδηµάτων για τους εργαζόµενους µε χαµηλά και µέσα εισοδήµατα, παρόλο που πρέπει ενδεχοµένως να ληφθούν ακόµη ορισµένα µέτρα. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθούν οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας, ιδίως για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους και τις µειονεκτούσες οµάδες, να εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, να αυξηθεί ο ανταγωνισµός στις αγορές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της έρευνας και ανάπτυξης. EL 8 EL

10 6. Το Βέλγιο είναι µια οικονοµία µε εξαγωγικό προσανατολισµό, πράγµα που καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Σ αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη του κόστους εργασίας ανά µονάδα σύµφωνα µε τους πιο σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους έχει ζωτική σηµασία. Εντούτοις, η ανταγωνιστικότητα του κόστους επιδεινώθηκε το Η βελτίωση του ανταγωνισµού στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη. Οι σταθερές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και σε δεξιότητες επιταχύνουν σηµαντικά την αύξηση της παραγωγικότητας. Η χαµηλή συµµετοχή στην αγορά εργασίας, η αύξηση των δαπανών που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού και το υψηλό δηµόσιο χρέος θέτουν σε κίνδυνο τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, υπογραµµίζοντας την ανάγκη να αυξηθούν τα πρωτογενή πλεονάσµατα και να εφαρµοστούν πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µπορεί να επιταχύνει την παράδοση αποτελεσµάτων στο Βέλγιο. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στο Βέλγιο να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα συνιστάται στο Βέλγιο: να µειώσει περαιτέρω τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, ιδίως για τους χαµηλόµισθους εργαζόµενους και παράλληλα να βελτιώσει µεσοπρόθεσµα την περικοπή δαπανών για την ενίσχυση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης να βελτιώσει τον ανταγωνισµό στις αγορές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισµού µε την υιοθέτηση ενός ρυθµιστικού πλαισίου που προάγει τον ανταγωνισµό, µε τη δηµιουργία ανεξάρτητων και αποτελεσµατικών ρυθµιστικών αρχών, και να συνεχίσει τις προσπάθειες όσον αφορά τους διαχειριστές των δικτύων µεταφοράς και διανοµής στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την ευελιξία µε ασφάλεια, να επιταχύνει την εφαρµογή συντονισµένων µέτρων πολιτικής που βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας, να επανεξετάσει τα επιδόµατα ανεργίας για να διευκολύνεται η ταχεία επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας, να προωθήσει τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας (ιδίως για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους και τα άτοµα που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών), να µειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να αυξήσει τη συµµετοχή στη δια βίου µάθηση σε όλες τις περιφέρειες. EL 9 EL

11 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1. Χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, το ΑΕΠ στη Βουλγαρία αυξήθηκε σε 7% κατά τους πρώτους εννέα µήνες του 2008, καθορίζοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 40% του µέσου όρου της ΕΕ. Αναµένεται ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί σηµαντικά το 2009 λόγω του γεγονότος ότι οι αυστηρότεροι όροι δανεισµού αποθαρρύνουν τις εγχώριες επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Ο πληθωρισµός θα φθάσει στο ύψος ρεκόρ 12% το 2008, διογκούµενος από την εγχώρια ζήτηση και τις µεγάλες µισθολογικές αυξήσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ την αύξηση της παραγωγικότητας, και αναµένεται να παραµείνει σε επίπεδα που υπερβαίνουν το µέσο όρο της ΕΕ. Η δηµοσιονοµική κατάσταση παραµένει ισχυρή µε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα άνω του 3% του ΑΕΠ το 2008, χάρη στην ευνοϊκή σύνθεση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της είσπραξης φόρων. Εντούτοις, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση επιδείνωσε τις ήδη σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, σχεδόν στο 25% του ΑΕΠ, και δεν αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά λόγω των παγκόσµιων προοπτικών και της εξασθένησης της ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρίας. 2. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά άνω του 3% το 2008, αλλά αυτός ο συντελεστής ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί τα επόµενα δύο έτη. Η ανεργία µειώθηκε σε 6% το 2008, αλλά αναµένεται να αυξηθεί κατά περαιτέρω το Η πρόσφατη επιδείνωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και η µείωση της ζήτησης σε πολλούς τοµείς, ιδίως στη µεταποιητική βιοµηχανία, στις κατασκευές και στο λιανικό εµπόριο, ενδέχεται να µειώσουν σηµαντικά την απασχόληση σ αυτούς και στους συναφείς οικονοµικούς τοµείς. 3. Αντιδρώντας στην οικονοµική ύφεση, η Βουλγαρία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα στα οποία συγκαταλέγεται και η βελτίωση του ανταγωνισµού στον ενεργειακό τοµέα και στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Βουλγαρία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σ αυτό το πλαίσιο, η Βουλγαρία πρέπει να διατηρήσει αυστηρή δηµοσιονοµική τακτική και να διορθώσει επειγόντως τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες της. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 7 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Βουλγαρία συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού της προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, αν και η πρόοδος ήταν βραδεία. Πρόσφατα, η κυβέρνηση έλαβε σκόπιµα αποφάσεις για την επίσπευση της εφαρµογής των µέτρων. Η Βουλγαρία συνέχισε τη δηµοσιονοµική της πολιτική, παρόλο που µπορεί να βελτιωθεί ακόµη η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών. Θεσπίστηκαν επίσης ενθαρρυντικά µέτρα για την προώθηση της οργάνωσης και της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά απαιτείται περαιτέρω εκσυγχρονισµός για να βελτιωθούν η διακυβέρνηση και τα EL 10 EL

12 αποτελέσµατα. Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθούν ριζικά η απόδοση και η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. Η καθυστέρηση της αναγγελθείσας αναθεώρησης της λειτουργίας που ήταν έτοιµη να αναλάβει η Παγκόσµια Τράπεζα, επιβραδύνει την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ακόµη µεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την πραγµατοποίηση περισσότερων επενδύσεων σε δεξιότητες και τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου συστήµατος έρευνας και ανάπτυξης. 6. Στο πλαίσιο της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης γίνεται ακόµη πιο επιτακτική η ανάγκη για τη Βουλγαρία να αντιµετωπίσει τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες της (υψηλός πληθωρισµός και µεγάλο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), διατηρώντας την αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική της και επιταχύνοντας τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της. Η Βουλγαρία πρέπει να αυξήσει το ρυθµό µετατροπής της οικονοµίας της από µια οικονοµία που στηρίζεται ουσιαστικά σε πλεονεκτήµατα από πλευράς κόστους σε µια πιο παραγωγική οικονοµία υψηλής έντασης γνώσεων. Στο σηµερινό οικονοµικό πλαίσιο, αυτές οι µεταρρυθµίσεις είναι επίσης σηµαντικές για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της βουλγαρικής οικονοµίας. Η αποτελεσµατική εφαρµογή των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα της Βουλγαρίας να βελτιώσει επειγόντως την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Βουλγαρία να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα, συνιστάται στη Βουλγαρία: να ενισχύσει περαιτέρω, κατά προτεραιότητα, την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης, µε ιδιαίτερη έµφαση ιδίως σε βασικές κρατικές λειτουργίες, περιλαµβανοµένων των αρχών του ανταγωνισµού, των εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών και της δικαστικής εξουσίας, και να θεσπίσει όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλιστούν αποτελεσµατικοί δηµοσιονοµικοί έλεγχοι και χρηστή διαχείριση των διαρθρωτικών πόρων να διατηρήσει την αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική, να βελτιώσει την ποιότητα και την απόδοση των δηµόσιων δαπανών, να εξισορροπήσει την αύξηση των µισθών µε τις αυξήσεις της παραγωγικότητας και να προωθήσει τον πραγµατικό ανταγωνισµό να υιοθετήσει άµεσα και να εφαρµόσει νέα µέτρα για την ουσιαστική εξάλειψη της γραφειοκρατίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και να περιορίσει τις διαδικαστικές καθυστερήσεις ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον, που θα συµβάλει επίσης στην καταπολέµηση της διαφθοράς ως µέρος µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης ευελιξίας µε ασφάλεια, πρέπει να δώσει έµφαση στην αύξηση της ποιότητας της παροχής εργασίας και του συντελεστή απασχόλησης µε τη βελτίωση της απόδοσης, της αποτελεσµατικότητας και της στοχοθέτησης ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και µε τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή του τρόπου διαχείρισης της εκπαίδευσης, ώστε να αυξηθούν οι δεξιότητες σε επίπεδα που EL 11 EL

13 ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και µε τη µείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. EL 12 EL

14 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Η αύξηση του ΑΕΠ καθορίστηκε στο 4,2% το 2008, αλλά αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω το Ο πληθωρισµός κορυφώθηκε στο 6,3% στα µέσα του 2008 και τώρα αναµένεται να µειωθεί λόγω της πτώσης των επιπτώσεων των παλαιότερων φορολογικών αυξήσεων και των χαµηλότερων ενεργειακών τιµών. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και έφθασε στο 1,2% του ΑΕΠ το Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθορίστηκε στο 1% του ΑΕΠ το 2008 και υπάρχει σηµαντικό εµπορικό πλεόνασµα. 2. Ο συντελεστής της απασχόλησης αυξανόταν ετησίως κατά ποσοστό ανώτερο της µιας ποσοστιαίας µονάδας από το 2005 και έφθασε στο 66,6% το Ο συντελεστής ανεργίας µειώθηκε σε 4,3% το τρίτο τρίµηνο του 2008, φθάνοντας έτσι στο χαµηλότερο επίπεδό του των τελευταίων 12 ετών. Οι σηµερινές προβλέψεις δείχνουν µικρή µείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. Λόγω της µειωµένης ζήτησης των εξαγωγών, αναµένεται ότι η ανεργία θα πλήξει ιδίως τους εργαζόµενους στην αυτοκινητοβιοµηχανία και σε άλλες βιοµηχανίες µε εξαγωγικό προσανατολισµό. 3. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Τσεχική ηµοκρατία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που προτείνονται στην παράγραφο 6 πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 4. Η Τσεχική ηµοκρατία συνέχισε την εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Έγιναν πολλές µεταρρυθµίσεις για να βελτιωθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών, να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, να τροποποιηθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα, να εξασφαλιστεί η παράταση του επαγγελµατικού βίου και για να αναπτυχθεί µια προσέγγιση βάσει ευελιξίας µε ασφάλεια στη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Απαιτούνται συµπληρωµατικές προσπάθειες για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, να ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και να ενσωµατωθούν οι µειονεκτούσες οµάδες στην αγορά εργασίας. 5. Ο τσεχικός πληθυσµός είναι ένας από τους ταχύτερα γηράσκοντες στην ΕΕ και αυτό θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης. Οι κυριότερες διαρθρωτικές προκλήσεις εποµένως συνίστανται στην εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών και στη µετάβαση προς µια οικονοµία που στηρίζεται στις γνώσεις. Η αντιµετώπιση αυτών των διαρθρωτικών προκλήσεων θα βελτιώσει το αναπτυξιακό δυναµικό, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα καταστήσει την οικονοµία πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς κλονισµούς. Όλα τα ανωτέρω απαιτούν περαιτέρω µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτοµίας, της EL 13 EL

15 εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση ευελιξίας µε ασφάλεια στη µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας και περαιτέρω βελτιώσεις των συνθηκών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων σχετικά µε την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 6. Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Τσεχική ηµοκρατία να συνεχίσει την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ειδικότερα συνιστάται στην Τσεχική ηµοκρατία: να βελτιώσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα και στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και δηµόσιων οργανισµών έρευνας και ανάπτυξης, να προωθήσει την παροχή ανθρώπινων πόρων για έρευνα και ανάπτυξη και να αυξήσει τους πόρους και την αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη να εκσυγχρονίσει περαιτέρω την προστασία της απασχόλησης, στο πλαίσιο ολοκληρωµένης προσέγγισης ευελιξίας µε ασφάλεια, να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά το βαθµό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στην κατάρτιση, κυρίως όσον αφορά τους ηλικιωµένους και τους ανειδίκευτους εργαζόµενους. EL 14 EL

16 ΑΝΙΑ 1. H αύξηση του ΑΕΠ σηµείωσε αισθητή επιβράδυνση το Η προς τα κάτω διόρθωση των τιµών των κατοικιών ανέκοψε την εγχώρια ζήτηση, µειώνοντας την ιδιωτική κατανάλωση και την οικοδοµική δραστηριότητα. Είναι πιθανό ότι οι αυστηρότεροι όροι χρηµατοδότησης θα επισπεύσουν την πτώση των τιµών των κατοικιών, επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης. Ο πληθωρισµός, που αυξήθηκε λόγω των υψηλότερων τιµών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, προσέγγισε το 3,5% το 2008, αλλά έχει αρχίσει να µειώνεται. Το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα θα µπορούσε να υπερβεί το 3% του ΑΕΠ το Το 2008 και το 2009, η ανία θα πρέπει να σηµειώσει µικρό πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 2. Η απασχόληση αυξήθηκε το 2008, αλλά αναµένεται να µειωθεί το Κατά τον ίδιο τρόπο, το ποσοστό ανεργίας, περίπου 3,5% το 2008, αναµένεται να αυξηθεί το Παρότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να µειώσει βραχυπρόθεσµα τις πιέσεις στην αγορά εργασίας, είναι σηµαντικό να ληφθούν µέτρα για να αντιµετωπιστούν οι συνεχιζόµενες ελλείψεις εργατικού δυναµικού και να διευκολυνθούν περαιτέρω οι µεταβολές στην αγορά εργασίας. Μεσοπρόθεσµα, ο στόχος της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι η αύξηση του συνολικού µεγέθους και των ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού. Βραχυπρόθεσµα, µια φορολογική µεταρρύθµιση θα υποστηρίξει τα µέτρα που θα ληφθούν στον τοµέα αυτό. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, η ανία έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η ανία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται επενδύσεις στις πράσινες µεταφορές και χρηµατική στήριξη των νοικοκυριών. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η ανία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονοµικής ανάκαµψης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 5. Η ανία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Έχει σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στο πλαίσιο των προηγούµενων προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων, ιδίως όσον αφορά την τόνωση της προσφοράς εργατικού δυναµικού. ιάφορα άλλα µεταρρυθµιστικά σχέδια στον φορολογικό τοµέα και στον τοµέα της αγοράς εργασίας που λαµβάνουν υπόψη την αντιµετώπιση της γήρανσης του πληθυσµού βρίσκονται υπό επεξεργασία. EL 15 EL

17 6. Το δυναµικό ανάπτυξης της ανίας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη βελτίωση της χρησιµοποίησης και της ποιότητας του εργατικού δυναµικού, την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και την καλύτερη απόδοση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, έρευνα και καινοτοµία. Η γήρανση του πληθυσµού έχει αρχίσει να αντανακλάται στην προσφορά εργατικού δυναµικού και επιτείνει ακόµη περισσότερο την ανάγκη µεταρρυθµίσεων που αποβλέπουν στην αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και των ωρών εργασίας που πραγµατοποιούνται. Είναι σκόπιµο επίσης να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός, ούτως ώστε να µειωθεί το σχετικά υψηλό επίπεδο των τιµών κατανάλωσης στη ανία. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων στον τοµέα της ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EL 16 EL

18 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Στη Γερµανία, η αύξηση του ΑΕΠ σηµείωσε κάµψη, από 2,5% το 2007 σε 1,3% το 2008, δεδοµένου ότι η παγκόσµια ύφεση προκάλεσε µεγάλη µείωση της αύξησης των εξαγωγών. Επιπλέον, είναι πιθανό να µειωθούν οι επενδύσεις λόγω των αυστηρότερων όρων χρηµατοδότησης και της επιδείνωσης των οικονοµικών προοπτικών. Εποµένως, η οικονοµική δραστηριότητα πρόκειται να επιβραδυνθεί αισθητά το Παράλληλα µε την αύξηση των τιµών των βασικών προϊόντων το πρώτο εξάµηνο του 2008, ο πληθωρισµός σηµείωσε µέγιστη αύξηση 3,2% περίπου αλλά αναµένεται να µειωθεί το Ο δηµόσιος προϋπολογισµός ήταν σχεδόν ισοσκελισµένος το 2008 και αναµένεται να εµφανίσει έλλειµµα περίπου 3% το Κατά τα τελευταία έτη, τα σηµαντικά κέρδη που προήλθαν από την ανταγωνιστικότητα των τιµών έχουν συµβάλει σε πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που υπερβαίνει το 7% του ΑΕΠ το Το 2008, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3%, αλλά προβλέπεται ότι η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας θα πλήξει την αγορά εργασίας, µε αύξηση της ανεργίας το Η αυτοκινητοβιοµηχανία και ο οικοδοµικός τοµέας βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο. Λόγω της τρέχουσας συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού εξαιτίας των δηµογραφικών µεταβολών, οι εταιρείες ενδέχεται να προσπαθήσουν να κρατήσουν το εξειδικευµένο προσωπικό τους, µε αποτέλεσµα να θιγούν κυρίως οι ανειδίκευτοι και οι προσωρινοί εργαζόµενοι από τις απολύσεις. 3. Σε αντίδραση στη χρηµατοπιστωτική κρίση και στο πλαίσιο συντονισµένης κοινοτικής προσέγγισης, η Γερµανία έλαβε µέτρα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αποβλέπουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα, γεγονός που θα συµβάλει επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και, µε τον τρόπο αυτό, στη στήριξη της ευρύτερης οικονοµίας και στην ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας. Επιπλέον, σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η Γερµανία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η στήριξη των νοικοκυριών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η στήριξη των επενδύσεων στα σχολεία και τις υποδοµές. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Γερµανία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, τα µέτρα που συνιστώνται στην παράγραφο 7 θα πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Γερµανία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Ελήφθησαν ορισµένα θετικά µέτρα για να ευνοηθεί η δηµιουργία κοινωνίας των γνώσεων, να προωθηθεί η οικολογική καινοτοµία και να γίνει µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας. Η πρόοδος όσον αφορά το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την ποιότητα των δηµόσιων οικονοµικών ήταν ικανοποιητική. Απαιτούνται επιπλέον µέτρα για να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισµός στον τοµέα των υπηρεσιών, να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα και να µειωθεί η διαρθρωτική ανεργία. EL 17 EL

19 6. Με τη βελτίωση της αύξησης της παραγωγικότητας και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της υψηλής ανεργίας µεταξύ των ανειδίκευτων, ιδίως στο ανατολικό τµήµα της Γερµανίας, θα πρέπει να µπορέσουν να διατηρηθούν οι ισχυρές οικονοµικές επιδόσεις της χώρας στο µέλλον. Εν προκειµένω, οι βελτιώσεις στον τοµέα της Ε&Α και της καινοτοµίας είναι ιδιαίτερα ωφέλιµες. Ωστόσο, µε τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών υπηρεσιών, ιδίως των επαγγελµατικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών του ενεργειακού και του σιδηροδροµικού τοµέα, καθώς και µε τις βελτιώσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, θα αυξηθεί περαιτέρω η δυνητική µεγέθυνση της γερµανικής οικονοµίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτηθεί για την εφαρµογή της δέσµης µέτρων στον τοµέα της ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών που συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 7. Με βάση την εκτίµηση της Επιτροπής για την επιτευχθείσα πρόοδο, το Συµβούλιο συνιστά στη Γερµανία να εξακολουθήσει να εφαρµόζει τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Ειδικότερα, συνιστάται στη Γερµανία: να βελτιώσει το πλαίσιο ανταγωνισµού στον τοµέα των υπηρεσιών, µε τη βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων, να χαλαρώσει περισσότερο τα περιοριστικά µέτρα στον τοµέα των ρυθµιζόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων και υπηρεσιών, και να διασφαλίσει τον πραγµατικό διαχωρισµό των σιδηροδροµικών υποδοµών και των υπηρεσιών µεταφορών να εφαρµόσει τα προβλεπόµενα µέτρα για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας και να προαγάγει την ένταξη στην αγορά εργασίας των ανειδίκευτων και των επί µακρόν ανέργων µε προσέγγιση βασιζόµενη στην αρχή της ευελιξίας µε ασφάλεια, η οποία συνδυάζει την καλύτερη πρόσβαση στους επαγγελµατικούς τίτλους µε τη βελτίωση των κινήτρων προς εργασία. EL 18 EL

20 ΕΣΘΟΝΙΑ 1. Ύστερα από αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,3% το 2007, η οικονοµία σηµείωσε συρρίκνωση το 2008, η οποία αναµένεται να επιδεινωθεί το Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στη µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε ένα πλαίσιο υψηλού πληθωρισµού και αυστηρότερων όρων δανεισµού. Ο πληθωρισµός υποχωρεί παράλληλα µε τη µείωση των µισθολογικών αυξήσεων και των τιµών των βασικών προϊόντων διεθνώς. Τα δηµόσια οικονοµικά επιδεινώθηκαν αισθητά και, παρά τις σηµαντικές περικοπές των δαπανών, σηµειώθηκε έλλειµµα του προϋπολογισµού το 2008 µετά από πλεόνασµα 2,7% του ΑΕΠ το Το έλλειµµα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε αισθητά σε 10% του ΑΕΠ το 2008 και προβλέπεται να µειωθεί ακόµη περισσότερο. 2. Η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας επηρεάζει την αγορά εργασίας και η ανεργία αυξάνεται ταχύτατα. Οι τρέχουσες προβλέψεις υποδηλώνουν αύξηση του συντελεστή ανεργίας το 2009, ο οποίος ανερχόταν σε 5% περίπου το Είναι πολύ πιθανό ότι οι τοµείς που θα θιγούν περισσότερο είναι ο οικοδοµικός, ο στεγαστικός και ο τοµέας του λιανικού εµπορίου. Αναµένεται σηµαντική επιβράδυνση στις αυξήσεις των µισθών, καθώς και πιθανή µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερείς για τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας και για τους νέους. 3. Σε αντίδραση στην οικονοµική ύφεση, η Εσθονία εξήγγειλε πρόσφατα µέτρα, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται επενδύσεις σε υποδοµές και δεξιότητες. 4. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα µέτρα που θέσπισε η Εσθονία για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ύφεσης σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Όσον αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συµβατότητα του επικαιροποιηµένου προγράµµατος σύγκλισης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εσθονία θα συνεχίσει τη δηµοσιονοµική εξυγίανση. Επιπλέον, τα µέτρα που συνιστώνται στην παράγραφο 7 θα πρέπει να εφαρµοστούν ταχέως, ιδίως για να ενθαρρύνουν τη µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και να τονώσουν το µακροπρόθεσµο δυναµικό ανάπτυξης. 5. Η Εσθονία εξακολούθησε να εφαρµόζει το εθνικό της πρόγραµµα µεταρρύθµισης. Έχουν ληφθεί ορισµένα µέτρα για τη βελτίωση της Ε&Α και των αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας, για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και την ενθάρρυνση της δια βίου µάθησης. Η πολιτική αντίδραση ήταν πιο ανοµοιογενής όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της προσαρµογής στην αγορά εργασίας (ειδικότερα τις ενεργές πολιτικές στον τοµέα της αγοράς εργασίας), οι οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στην τιθάσευση του πληθωρισµού και των πληθωριστικών πιέσεων στους µισθούς. Λαµβανοµένου υπόψη του καθοριστικού ρόλου των διαρθρωτικών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των µέτρων στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, είναι σηµαντικό να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα για την εφαρµογή των προγραµµάτων. 6. Η πορεία των εξαγωγικών επιδόσεων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο των συνολικών οικονοµικών επιδόσεων της χώρας. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις είναι EL 19 EL

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ EL EL EL Ελλάδα 1. Η Ελλάδα σημείωσε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κατά μέσο όρο 4%, μεταξύ 2005 και 2007, και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σαφώς υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology Περίληψη στα Ελληνικά Ειδικό Θέμα: Εισαγωγή Το Παραγωγικό Κενό (Output Gap) αποτελεί μία εκ των πιο σημαντικών μεταβλητών στην άσκηση και την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.1.2004 COM(2004) 20 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2003-05

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012

ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο. ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 ΗΕλλάδαΣήμερα, η ΕλλάδαΑύριο ΕΕΔΕ 11 Δεκεμβρίου 2012 Τρία καίρια ερωτήματα Από που θα έρθει η ανάκαμψη; Ποιες είναι οι απόψεις των επενδυτών γιατοεπιχειρηματικόπεριβάλλον στην Ελλάδα; Πως μπορούμε να μετατρέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ:

Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: Η νέα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ: προτάσεις, προκλήσεις και προοπτικές για την ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία ΟΕ-ΠΑΜΑΚ 24 Απρίλιου 2012 Τάσος Χανιώτης ιευθυντής ιεύθυνση οικονοµικών αναλύσεων, προοπτικών και

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΕΠΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση 2003/2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση 2003/2004 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.1.2004 COM(2004) 24 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση 2003/2004 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth Summary in Greek Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Περίληψη στα ελληνικά Η παγκόσμια ανάκαμψη από τη σοβαρότερη οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και απαντήσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και απαντήσεις 20 Αύγουστος 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα