EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"

Transcript

1 EL EL EL

2 Ελλάδα 1. Η Ελλάδα σημείωσε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κατά μέσο όρο 4%, μεταξύ 2005 και 2007, και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σαφώς υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται στο 96,9% του μέσου όρου της ΕΕ. Δεδομένου ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι γενικά χαμηλή, το ποσοστό απασχόλησης (61%) εξακολουθεί να είναι πολύ κατώτερο από τον στόχο της Λισαβόνας, ειδικότερα για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Η ανεργία μειώνεται (8,9% το 2006), αλλά παραμένει υψηλή, ιδίως για τους νέους. Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 2½% του ΑΕΠ το 2006, από 5,1% του ΑΕΠ που ήταν το Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις λόγω ανάπτυξης πέραν της δυνητικής σε συνδυασμό με δυσκαμψίες της αγοράς προϊόντων, ενώ η επιδείνωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας δημιουργεί σημαντική ανισορροπία στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Παρά την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους, η ανεργία παραμένει υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας και ενδεχόμενες αναντιστοιχίες επαγγελματικών προσόντων. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, ένα αποτελεσματικότερο και διαφανέστερο φορολογικό σύστημα και η αντιμετώπιση των διοικητικών δυσλειτουργιών θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν πόρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας. Οι προσπάθειες μετατροπής της αδήλωτης εργασίας σε επίσημη απασχόληση θα βελτίωναν την ποιότητα και τη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3. Γενικά, από την έκθεση εφαρμογής του 2007 που υπέβαλε η Ελλάδα προκύπτει ότι σημειώθηκε σταθερή πρόοδος στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων του 2005 (ΕΠΜ). Σε ορισμένους τομείς, ο ρυθμός προόδου φαίνεται ότι επιταχύνθηκε κάπως στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 4. Σημειώθηκε κάποια πρόοδος όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις τέσσερις ειδικές συστάσεις ανά χώρα που απηύθηνε το Συμβούλιο. Στον μακροοικονομικό τομέα υπήρξε ικανοποιητική πρόοδος ως προς τη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα για να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Στον μικροοικονομικό τομέα και την απασχόληση υπήρξε εν μέρει πρόοδος. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τα πρώτα βήματα που έγιναν είναι ενθαρρυντικά. 5. Όσον αφορά τους άλλους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της η Ελλάδα, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώθηκε κάποια πρόοδος. 6. Η έκθεση εφαρμογής δεν αναφέρεται ειδικότερα στις συστάσεις που έγιναν προς τις χώρες της ζώνης του ευρώ, αλλά υπήρξαν σχετικές εξελίξεις. Η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση, και EL 2 EL

3 λιγότερο όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών της. Πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις επαγγελματικές υπηρεσίες, να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και να βελτιωθεί η ευελιξία και η ασφάλεια στην αγορά εργασίας. 7. Έχουν ενταθεί οι διαβουλεύσεις και οι προσπάθειες για τον ενστερνισμό του ΕΠΜ από τις κεντρικές και τοπικές αρχές και από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ΕΠΜ και η έκθεση εφαρμογής του 2007 φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνητικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων. Το ελληνικό Κοινοβούλιο συμμετείχε επίσης στην προσπάθεια αυτή. Δημιουργήθηκε παρατηρητήριο της Λισαβόνας, το οποίο εκπόνησε έκθεση το Οι διασυνδέσεις της διακυβέρνησης της εφαρμογής του ΕΠΜ με τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι πολύ ισχυρές. Η διάθεση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για στόχους σχετικούς με την ανάπτυξη και την απασχόληση υλοποιήθηκε ικανοποιητικά, δεδομένου ότι τα κεφάλαια αυτά αποτελούν κινητήρια δύναμη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην απασχόληση και την εκπαίδευση, για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος. ΜΕΡΟΣ II: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μακροοικονομικές πολιτικές 8. Κατά την περίοδο , η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της μακροοικονομικής πρόκλησης για δημοσιονομική εξυγίανση. Η νεοεκλεγείσα ελληνική κυβέρνηση δίνει έμφαση στη δημοσιονομική ισορροπία και τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, για να εξασφαλισθεί η τελευταία, πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Επιπλέον, τόσο το ποσοστό πληθωρισμού της Ελλάδας όσο και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ. 9. Το Συμβούλιο συνέστησε στην Ελλάδα να συνεχίσει τη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης και μείωσης του χρέους και να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος προκειμένου να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Η δημοσιονομική εξυγίανση άρχισε το 2004 και έχει προχωρήσει ικανοποιητικά - η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ελλάδας περατώθηκε τον Ιούνιο του 2007 και το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε σχεδόν κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, σε 2½% του ΑΕΠ το Ωστόσο, η εφαρμογή προσωρινών μέτρων αύξησης των εσόδων και ο ανεπαρκής έλεγχος ορισμένων δημοσίων δαπανών, ιδιαίτερα των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών, αποτελούν αδυναμίες. Σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογής, η δημοσιονομική εξυγίανση θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει σε ισοσκέλιση του προϋπολογισμού μέχρι το Το σχέδιο προϋπολογισμού του 2008 προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ για το Έχουν ληφθεί μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ωστόσο, η πρόοδος στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών ήταν περιορισμένη. Παρόλο που χαρακτηρίσθηκαν υψηλή προτεραιότητα από την Ελλάδα, η υλοποίηση EL 3 EL

4 των σχετικών μεταρρυθμίσεων έχει αναβληθεί. Η έκθεση εφαρμογής τονίζει ότι η νέα κυβέρνηση έχει τώρα την ευκαιρία να προχωρήσει σε σημαντικά βήματα πριν από το τέλος του 2007 αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα αποτελέσματα και οι προτάσεις από τη δημόσια διαβούλευση και τη συμβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε για να μελετήσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κυβέρνηση έχει αναγγείλει ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα αρχίσει μέχρι το καλοκαίρι του Γενικά, η Ελλάδα υλοποίησε εν μέρει επιτυχώς τα μέτρα για την τήρηση των μακροοικονομικών δεσμεύσεων που είχαν διατυπωθεί στο ΕΠΜ της. Η δημοσιονομική εξυγίανση ήταν μεν ικανοποιητική, αλλά η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει και τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Υπήρξε συνεπώς κάποια πρόοδος όσον αφορά τη συμμόρφωση με την ειδική σύσταση περί δημοσιονομικής εξυγίανσης, μείωσης του χρέους και μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Οι πληθωριστικές πιέσεις και τα ελλείμματα των εξωτερικών συναλλαγών αποτελούν αιτία ανησυχίας. Μικροοικονομικές πολιτικές 11. Στο ΕΠΜ , βασικές μικροοικονομικές προκλήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη μιας κοινωνίας της γνώσης, περιβαλλοντική και βιώσιμη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Η πρόοδος στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ήταν μέτρια. 12. Ο τομέας της ενέργειας σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο. Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο και η υποδομή βελτιώνεται. Ωστόσο, η κατεστημένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά. Η ενσωμάτωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ολοκληρώθηκε και ο ανταγωνισμός στη σταθερή τηλεφωνία ενισχύθηκε. Ο ανταγωνισμός και η μείωση των τιμών είχαν ως αποτέλεσμα να "απογειωθεί" το ποσοστό της ευρυζωνικής διείσδυσης, χάρις και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ψηφιακή στρατηγική. Η αρχή ανταγωνισμού ενισχύθηκε και σημειώθηκε πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις. Πάντως, η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι βραδεία και οι κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις επαγγελματικές υπηρεσίες παραμένουν μεταξύ των πλέον περιοριστικών στην ΕΕ. Ορισμένα σημαντικά μέτρα έχουν καθυστερήσει, μεταξύ των οποίων ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός. 13. Σημειώθηκε κάποια πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για το περιβάλλον και την αειφόρο χρήση των πόρων ωστόσο, απαιτείται υποδομή και επιβολή ενός συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, την επεξεργασία των λυμάτων και την προστασία της βιοποικιλότητας. Ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα ανταποκρίνονται στο ευνοϊκότερο πλαίσιο και αναπτύσσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εκπομπές που προκαλούν κλιματικές αλλαγές είχαν ήδη υπερβεί τον στόχο του Κιότο το 2005, και αυξάνονται με ταχύτητα. Η Ελλάδα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για να επιτύχει τον στόχο του Κιότο. 14. Το Συμβούλιο συνέστησε στην Ελλάδα να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκησή της δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό κανονιστικό, ελεγκτικό και εκτελεστικό πλαίσιο EL 4 EL

5 και εξασφαλίζοντας αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Έχει δημιουργηθεί τώρα ένα ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και θα συνδράμει την Ελλάδα σ' αυτή την προσπάθεια. Το νομοθετικό έργο βελτιώνεται με τη σταδιακή καθιέρωση της εκτίμησης επιπτώσεων, την κωδικοποίηση και την απλούστευση της νομοθεσίας, καθώς και με μέτρα για τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου, για τον οποίο έχει τεθεί στόχος μείωσης κατά 25% μέχρι το Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης έχει προχωρήσει, υποστηριζόμενη και από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική. 15. Το Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων πολιτικής για τις ΜΜΕ που έθεσε το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Τα μέτρα για την προώθηση της Ε&Α και της καινοτομίας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων κατά την περίοδο Η έμφαση στους πόλους καινοτομίας είναι ελπιδοφόρα ωστόσο, και παρά ορισμένα ενθαρρυντικά σημεία, η κυριαρχία των οικογενειακών ΜΜΕ και ο προσανατολισμός της οικονομίας στις υπηρεσίες δεν ευνοούν την ταχεία αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α. Ο στόχος για διάθεση του 1,5% του ΑΕΠ σε δαπάνες Ε&Α μετατέθηκε από το 2010 στο Υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Ε&Α, αλλά δεν έχει ακόμη ψηφιστεί. Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά το έλλειμμα ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας παραμένει υψηλό. Έγιναν ορισμένες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, αλλά παραμένουν πολλά προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν την εφαρμογή των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. 16. Η Ελλάδα δεν έχει ανταποκρίθηκε πλήρως στην προτεραιότητα που έθεσε το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2006 για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Βασικά μέτρα (π.χ. δημιουργία γενικού εμπορικού μητρώου) δεν έχουν ολοκληρωθεί, και ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση επιχειρήσεων υπολογίζεται σε ένα μήνα περίπου. Ωστόσο, σε ορισμένους κλάδους, η διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων και η αδειοδότηση έχουν απλουστευθεί και έχει εγκριθεί ένας νέος Πτωχευτικός Κώδικας, καθώς και μια αναθεώρηση της εμπορικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει βελτιωθεί. 17. Η Ελλάδα έχει σημειώσει μερική επιτυχία όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για την τήρηση των μικροοικονομικών δεσμεύσεων που διατυπώνονται στο ΕΠΜ της. Η ανταπόκρισή της στην ειδική σύσταση για εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Περιορισμένη είναι και η πρόοδος όσον αφορά την προώθηση της Ε&Α, τη βελτίωση της ενσωμάτωσης της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και την επίτευξη των στόχων πολιτικής για τις ΜΜΕ που έθεσε το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2006, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις επαγγελματικές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης EL 5 EL

6 18. Οι καλές μακροοικονομικές επιδόσεις συνέβαλαν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από 59,4% το 2004, σε 61% το Παρόλα αυτά, η απασχόληση βρίσκεται πολύ κάτω από τους σχετικούς στόχους της ΕΕ. Η ανεργία, παρόλο που μειώνεται, πλήττει δυσανάλογα τους νέους και τις γυναίκες. Αναφέρονται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την προώθηση της απασχόλησης, αλλά η πρόοδος είναι μέτρια. 19. Το Συμβούλιο συνέστησε στην Ελλάδα να εντείνει τη λήψη ενεργητικών μέτρων στην αγορά εργασίας, να καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Οι ενεργητικές πολιτικές που ασκούνται σήμερα στον τομέα της εργασίας εστιάζονται σε ειδικές ομάδεςστόχους και ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά χρειάζονται προσπάθειες για να βελτιωθεί η ποιότητα και η κάλυψη και να μετατραπούν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης σε υψηλής ποιότητας κέντρα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (one-stop shop) για την προώθηση της απασχόλησης. Έχει συσταθεί ένα "Ειδικό Ταμείο Αλληλεγγύης" για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων, αλλά απαιτείται πιο ολοκληρωμένη δράση, ιδίως μέτρα που ευνοούν τη μεγαλύτερη παραμονή των τελευταίων στην αγορά εργασίας. Σχεδιάζεται η λήψη διαφόρων μέτρων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, όπως ενίσχυση των ελέγχων της εργασίας και δημιουργία μιας εθνικής επιτροπής κατά της φοροαποφυγής. Πάντως, το μέγεθος του προβλήματος απαιτεί καλύτερο συντονισμό των μέτρων. Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι φαίνεται να φορολογούνται με συντελεστή χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά ο προσαρμοσμένος πραγματικός φορολογικός συντελεστής των μισθωτών είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο. Στόχος της φορολογικής πολιτικής είναι να γίνει πιο ευνοϊκή για την απασχόληση: μια δέσμη φορολογικών μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκε πρόσφατα αναμένεται να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση των μεσαίων εισοδημάτων. Ωστόσο, το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας που αφορά την κοινωνική ασφάλιση παραμένει μεγάλο. Η προστασία της απασχόλησης είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ιδίως για τους έκτακτους εργαζόμενους. Η έκθεση εφαρμογής αναφέρει τη σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει την εργασιακή νομοθεσία και θα υποβάλει προτάσεις ώστε να γίνει πιο ευπροσάρμοστη. 20. Η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχο τη διάθεση του 5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση μέχρι το 2008, αλλά δεν είναι σαφές αν υπάρχει αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Στόχοι της ακολουθούμενης πολιτικής είναι η εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία, ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι κάπως υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Υπήρξε πρόοδος όσον αφορά την θέσπιση νομοθεσίας για την ανώτατη εκπαίδευση. Σχετικά με τη δια βίου μάθηση, έχει τεθεί ως στόχος να φθάσει το 6% η συμμετοχή ενηλίκων μέχρι το 2015 και θα δημιουργηθεί ειδικός οργανισμός για την προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι πολιτικές που χαράχθηκαν είναι ικανοποιητικές, αλλά τώρα πρέπει και να τεθούν σε εφαρμογή. 21. Το Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να εφαρμόζονται πολιτικές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να εφαρμοσθεί μια συνεκτική στρατηγική για την παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου. Η EL 6 EL

7 Ελλάδα έλαβε μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών και για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της οικογενειακής τους ζωής, ιδίως με τη στοχευμένη εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών. Παρόλα αυτά, η κατάσταση για τις νέες και τις μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες εξακολουθεί να είναι δύσκολη, πράγμα που υποδηλώνει ότι απαιτείται ενδεχομένως μεγαλύτερη στήριξη αυτών των ομάδων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία παραμένουν σημαντικές. Απαιτούνται επίσης περαιτέρω προσπάθειες για τη χάραξη πολιτικών που θα συμβάλουν ώστε να παραμείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι. 22. Η καθιέρωση "ευελιξίας με ασφάλεια" (flexicurity), που έχει μόλις αρχίσει να αντιμετωπίζεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο, αντιπροσωπεύει σημαντική πρόκληση για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει ένα ευρύτερο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, που προσεγγίζουν το θέμα αυτό με προσοχή. Οι δαπάνες για τις ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας είναι χαμηλές και μειώνονται. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές έχουν θέσει ως στόχο για τις εν λόγω δαπάνες το 0,5% του ΑΕΠ για το 2015, και δίνεται τώρα προσοχή στη βελτίωση της αντιστοίχισης της προσφοράς εργατικού δυναμικού με τη ζήτηση. Η μερική απασχόληση παραμένει περιορισμένη, παρά τα πρόσφατα μέτρα για την προώθησή της σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ποσοστό συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση είναι εξαιρετικά χαμηλό. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, έχουν ληφθεί τα πρώτα μέτρα για την εφαρμογή ενός νόμου που συνδέει την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την απασχόληση. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα πρόοδος φαίνεται περιορισμένη, και θα πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή. Η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης για την αντιμετώπιση των υπαρχουσών αδυναμιών αποτελεί αντικείμενο δημόσιων συζητήσεων. 23. Γενικότερα, η Ελλάδα εφάρμοσε εν μέρει επιτυχώς μέτρα όσον αφορά την πολιτική απασχόλησης για την τήρηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στο ΕΠΜ της και των ειδικών συστάσεων ανά χώρα, καθώς και σχετικά με τα σημεία που απαιτούν προσοχή. ΜΕΡΟΣ III: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 24. Με βάση την ελληνική έκθεση εφαρμογής για το 2007 και την αξιολόγηση από την Επιτροπή, της προόδου στην εφαρμογή των βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και σύμφωνα με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. 25. Η Ελλάδα σημείωσε σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο υπήρξε κάποια πρόοδος στην τήρηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 για τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας. 26. Από την έκθεση εφαρμογής προκύπτει ότι υπήρξε κάποια ανταπόκριση στις συστάσεις που είχε απευθύνει το Συμβούλιο. Λήφθηκαν επίσης κάποια μέτρα και στους άλλους τομείς οι οποίοι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, EL 7 EL

8 απαιτούν προσοχή. Η έκθεση εφαρμογής, ωστόσο, δεν αναφέρεται ειδικότερα στις συστάσεις που διατυπώθηκαν για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. 27. Μεταξύ των θετικών στοιχείων που προκύπτουν από την ελληνική έκθεση εφαρμογής για το 2007 είναι: η ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση, την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν ελπιδοφόρα σημεία προόδου στον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος με σκοπό τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών. 28. Μεταξύ των τομέων του ελληνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν προκλήσεις υψίστης προτεραιότητας είναι: η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, η εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, η παγίωση ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων και της αδήλωτης εργασίας και η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται στην Ελλάδα: να συνεχίσει τη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης και μείωσης του χρέους της και να προβεί σύντομα στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος, προκειμένου να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησής της, με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κανονιστικού, ελεγκτικού και κατασταλτικού πλαισίου, με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής της όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και με αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της "ευελιξίας με ασφάλεια" (flexicurity), να εκσυγχρονίσει την προστασία της απασχόλησης, ιδίως τη σχετική νομοθεσία, να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, να εντείνει τις ενεργητικές πολιτικές της στην αγορά εργασίας και να μετατρέψει την αδήλωτη εργασία σε επίσημη απασχόληση να επιταχύνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητά τους και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να αυξηθεί η συμμετοχή σ αυτές και να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση στον επαγγελματικό βίο, ιδίως για τους νέους. 29. Επιπλέον, η Ελλάδα θα πρέπει καθ όλη την περίοδο του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων να εστιάσει τις προσπάθειές της στις ακόλουθες προκλήσεις: συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επιτάχυνση των προσπαθειών για χάραξη στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης και αύξηση των επενδύσεων στην Ε&Α περαιτέρω βελτίωση της ενσωμάτωσης της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά επιτάχυνση της πορείας προς την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τις ΜΜΕ που έθεσε το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών προστασία του περιβάλλοντος με προτεραιότητα την αποτελεσματική διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και τον περιορισμό EL 8 EL

9 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης και χάραξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την παράταση του ενεργού επαγγελματικού βίου. ΜΕΡΟΣ IV: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EL 9 EL

10 ΕΛΛΑΔΑ Εθνικός στόχος Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ f απασχολούμενο 105.8e 114.6e 112.8e 114.9e 116.9f Ποσοστό απασχόλησης Σύνολο p 64.4p p 57.2p p 71.6p μεγαλύτερης ηλικίας Σύνολο p 43.5p p 34.8p p 52.6p Ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες για Ε&Α : p e 1.84e 1.84e 3.0 Επίπεδο εκπαίδευσης των νέων Σύνολο p p p Συγκριτικά επίπεδα τιμών Επιχειρηματικές επενδύσεις f παροχές Σύνολο b : : 16.0e : b : : 17.0e : b : : 15.0e : απασχόλησης Σύνολο Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας Σύνολο p 3.7p p 4.0p p 3.5p Συνολικές εκπομπές αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου : : Ενεργειακή ένταση της οικονομίας : : ΑΕΠ : 108.0e : e 105.4e 106.7e GR EE27 Στόχος της ΕΕ 2010 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ-27 Κατά κεφαλήν Α ΕΠ σε M ΑΔ Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούμενο Ποσοστό απασχόλησης - Σύνολο Ποσοστό απασχόλησης τω ν εργαζομένω ν μεγαλύτερης η λ ικ ία ς - Σύνολο Ακαθάριστες εγχώ ριες δαπάνες για Ε & Α Επίπεδο εκπαίδευσης τω ν νέων- Σύνολο Επιχειρηματικές επενδύσεις Συγκριτικά επίπεδα τιμώ ν Ποσοστό κινδύνου φ τώχειας μετά τις κοινωνικές π αροχές - Σύνολο Διασπορά τω ν π εριφερειακών π οσοστών απασχόλησης - Σύνολο Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας - Σύνολο Συνολικές εκπομπές αερίων π ου συντελούν στο φ αινόμενο του θερμοκηπίου Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Όγκος εμπορευματικώ ν μεταφορών σε σχέση με το Α ΕΠ Στόχοι της ΕΕ EE-27 = 100 EE-27 = EL 10 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 265 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

στην αύξηση της εκτιµώµενης δυνητικής αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 0,2 εκατοστιαίες µονάδες από το 2005, σε περίπου 2,25% το Την τελ

στην αύξηση της εκτιµώµενης δυνητικής αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ κατά 0,2 εκατοστιαίες µονάδες από το 2005, σε περίπου 2,25% το Την τελ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H ανανεωµένη Στρατηγική της Λισσαβώνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση αποφέρει καρπούς, αλλά η ΕΕ πρέπει να προβεί σε περαιτέρω µεταρρυθµίσεις για να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 270 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 354 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9250/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 254 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 904 final 2013/0394 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας EL EL 2013/0394 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 422 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.1.2009 COM(2009) 34 τελικό Τόµος I Εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11552/16 ECOFIN 742 UEM 282 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 347 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 317 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2012 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 294 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ισπανία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 256 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα Στην ανακοίνωσή του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2014

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 417 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2014 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 323 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βουλγαρίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 726 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 183/1 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 330 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γαλλίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 345 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9999/17 ECOFIN 495 UEM 187 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η αποστολή καλωσορίζει τον κοινωνικό διάλογο ως μέσο διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11553/16 ECOFIN 743 UEM 283 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 520 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 373 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ρουμανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 371 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Πολωνίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 340 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Αυστρίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 326 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A

9197/16 ΧΜΑ/γπ/ΧΦ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9197/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 449 UEM 196 SOC 313 EMPL 209 COMPET 283 ENV 328 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Φινλανδίας για το 2012

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Φινλανδίας για το 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 312 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Φινλανδίας για το 2012 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

9262/15 ΔΠ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 ΔΠ/γομ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9262/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Το Σύµφωνο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως της ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

5757/17 ROD/ech DGG 1A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5757/17

5757/17 ROD/ech DGG 1A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5757/17 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5757/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECOFIN 53 UEM 16 SOC 57 EMPL 43 COMPET 55 ENV 84 EDUC 27 RECH 24 ENER 21 JAI 75 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

9231/15 ΧΦ/μκρ 1 DG B 3A - DG G 1A

9231/15 ΧΦ/μκρ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9231/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 174 ECOFIN 379 SOC 341 COMPET 252 ENV 334 EDUC 160 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Καμένα Βούρλα, 22 Απριλίου 2013 Ε. Δαλαμπούρα Γ. Περουλάκης EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

9231/16 ΧΦ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A

9231/16 ΧΦ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9231/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 471 UEM 217 SOC 335 EMPL 231 COMPET 305 ENV 350 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα