2. Ι. Μ., ατοµικώς και υπό την ιδιότητα του Διευθυντή καταστήµατος της «Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.», κατοίκου εκ της υπηρεσίας εις αυτό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ι. Μ., ατοµικώς και υπό την ιδιότητα του Διευθυντή καταστήµατος της «Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.», κατοίκου εκ της υπηρεσίας εις αυτό."

Transcript

1 Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Γ Ω Γ Η 1. Θ. Χ. του Α. και 2. Ι. Χ. του Α., κατοίκων αµφοτέρων Αθηνών, οδός αρ Κ Α Τ Α 1. Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, νοµίµως εκπροσωπουµένης. 2. Ι. Μ., ατοµικώς και υπό την ιδιότητα του Διευθυντή καταστήµατος της «Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.», κατοίκου εκ της υπηρεσίας εις αυτό. 3. Β. Σ., Δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Β αρ. Της πρώτης αντιδίκου υπήρξε πελάτης ο πατέρας µας Α. Χ. του Ι., ο οποίος απεβίωσε στην Αθήνα την και του οποίου τυγχάνουµε οι µοναδικοί κληρονόµοι, ως γνήσια τέκνα του, δεδοµένου και του προηγούµενου θανάτου της µητρός µας Ε. Χ. Ο αποβιώσας πατέρας µας ήταν συνταξιούχος στρατηγός, άκρως συντηρητικός τόσο ως χαρακτήρας όσο και εκ του επαγγέλµατός του, πιστός στον θεσµό της οικογένειας και στους άρρηκτους δεσµούς που συνδέουν τα µέλη της και αναφορικά µε το τραπεζικό σύστηµα ενεργούσε ως απλός καταθετικός πελάτης, ως µη έχων οιαδήποτε γνώση και σχέση µε τα τραπεζικά δεδοµένα και κατά το χρόνο θανάτου του ήταν ηλικίας 86 ετών. Μετά το θάνατό του αποτανθήκαµε στο κατάστηµα... της πρώτης αντιδίκου, όπου Διευθυντής και υπεύθυνος τυγχάνει ο δεύτερος αντίδικος, µε αίτηµα να λάβουµε γνώση των τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται, τόσο επ ονόµατί µας όσο και του αποβιώσαντος πατρός µας. Υπήρξε άρνηση από πλευράς του για την οιαδήποτε ενηµέρωση, την οποία και δεν µπορούσαµε να κατανοήσουµε. Αποτανθήκαµε σε έτερο κατάστηµα της αντιδίκου και λάβαµε αντίγραφα της κινήσεως των λογαριασµών, όπου έκπληκτοι διαπιστώσαµε, ότι ο πατέρας µας αφ ενός είχε προβεί σε σωρεία κινήσεων αυτών µε αναλήψεις, επανακαταθέσεις, τοποθετήσεις σε προγράµµατα, σπάσιµο εντός συντόµου διαστήµατος των προγραµµάτων αυτών, διατήρηση επί σειράς ετών αυτών των δεδοµένων κ.λ.π. και αφ ετέρου το λογιστικό υπόλοιπο αυτών ήταν από µηδενικό έως κάποια λεπτά. 1

2 Ειδικότερα, οι λογαριασµοί αυτοί και οι κινήσεις έχουν ως ακολούθως: Κατόπιν αυτών, καταθέσαµε αίτηση (η πρώτη εξ ηµών) την στον δεύτερο αντίδικο, µε αίτηµα να µας χορηγηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά κάθε κίνησης που αναφέρεται στον κάθε επί µέρους λογαριασµό και αντίγραφα των εµβασµάτων που αφορούσαν την έλευση χρηµατικών ποσών στους λογαριασµούς αυτούς. Μετ ολίγον λάβαµε τα αντίγραφα των εµβασµάτων έλευσης ποσών στους τηρούµενους λογαριασµούς, τα οποία αναφέρονται σε: α) ποσό δολαρίων Η.Π.Α την , στον λογαριασµό µε αριθµό β) ποσό ευρώ την , στον λογαριασµό µε αριθµό γ) ποσό 2.924,74 ευρώ την , δ) ποσό ευρώ την , ε) ποσό 4434,36 ευρώ την , στ) ποσό ευρώ την , ζ) ποσό ευρώ την , η) ποσό ευρώ την και θ) ποσό ευρώ την , άπαντα στον λογαριασµό µε αριθµό Υπήρξε δηλαδή συνολική εισροή χρηµατικών ποσών δολαρίων Η.Π.Α., µε υπόλοιπο 721,98 δολάρια Η.Π.Α. και µεταφορά σε έτερο λογαριασµό και ,1 ευρώ, µε υπόλοιπο 23,36 ευρώ και 0,65 λεπτά. Ήτοι κάνουµε λόγο για απώλεια ευρώ περίπου. Μετ επιτάσεως αιτηθήκαµε τα αντίγραφα των παραστατικών, από τα οποία και θα αποδεικνυόταν τι επιµέρους ενέργειες έλαβαν χώρα, επισηµάναµε µάλιστα, όταν ο δεύτερος αντίδικος µας ζήτησε την καταβολή ποσού για την λήψη τους, την ΠΔ /ΤΕ 2501/2002 παρ. 2 κεφ Γ. απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι αυτά πρέπει να χορηγηθούν ατελώς, εις µάτην όµως. Κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Δεοντολογίας Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΔΕΠΕΥ), ο οποίος κυρώθηκε µε την υπ αριθµ. 122/1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ Β 340/ ), δυνάµει νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως από το αρ. 7 Ν. 2396/1997, ως ισχύει, κύρια υποχρέωση της τράπεζας, κατά την παροχή επενδυτικών συµβούλων, είναι κατ αρχήν η παροχή ορθών και πλήρων συµβούλων. Η ενηµέρωση του καταναλωτή θα πρέπει να λαµβάνει χώρα µε τρόπο εύλογα κατανοητό και µε την µέγιστη δυνατή σαφήνεια, πράγµα που σηµαίνει, ότι η τράπεζα οφείλει να λαµβάνει υπ όψιν της τον ορίζοντα αντιλήψεως, την 2

3 µόρφωση και τις γνώσεις του επενδυτή για το αντικείµενο της επενδύσεως. Επίσης και οι παρεχόµενες συµβουλές πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στο πρόσωπο του πελάτη, αφού ληφθούν υπ όψιν το επίπεδο γνώσης, η ηλικία, το επάγγελµα, η οικογενειακή, οικονοµική και περιουσιακή κατάσταση, η επενδυτική εµπειρία, ο επενδυτικός στόχος και η προθυµία διακινδυνεύσεως. Επίσης και ο Ν. 2251/1994 έχει συµπεριλάβει ειδικές διατάξεις για την ορθή, αναγκαία και κατάλληλη πληροφόρηση του µέσου καταναλωτή ιδιώτη επενδυτή, ώστε αυτός να µην παραπλανάται, αλλά να λαµβάνει τεκµηριωµένα την απόφαση της πράγµατι ηθεληµένης συναλλαγής. Και γίνεται αναφορά στην ορθή πληροφόρηση, διότι ο µέσος επενδυτής είναι συνήθως άπειρος, ενώ οι τράπεζες διαθέτουν πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις περί των χρηµατιστηριακών και διατραπεζικών συναλλαγών, στην επαγγελµατική ενασχόληση των οποίων ανάγεται αυτή. Ως καταναλωτής δε νοείται το πρόσωπο που συναλλάσσεται για µή επαγγελµατικούς σκοπούς, διότι στα πλαίσια των συναλλαγών αυτών, δεν έχει αποκτήσει την γνώση, την εµπειρία και την εξειδίκευση που έχει ο αντισυµβαλλόµενος τράπεζα, γεγονός που δικαιολογεί την προστασία του από το νόµο. Δεδοµένο επίσης είναι και το οικονοµικό όφελος για τις τράπεζες τόσο από τις ανάλογες χρεώσεις κάθε κινήσεως όσο και από την επένδυση του όποιου χρηµατικού ποσού. Εξ αυτού δε του οφέλους προκύπτει και η ευθύνη αποζηµιώσεως για κάθε υλική ή ηθική βλάβη του καταναλωτή, ακούσια ή εκούσια εκ πράξεως ή παραλείψεως. Από τα δεδοµένα εν προκειµένω που ισχύουν, ο θανών πατέρας µας, ως αναφέροµε ανωτέρω, (ι) ήταν συνταξιούχος στρατηγός, (ιι) ήταν ηλικίας 86 ετών, (ιιι) δεν είχε οιαδήποτε γνώση περί τραπεζικών προγραµµάτων, αλλά όλα τα έτη ενεργούσε ως απλός καταθετικός πελάτης, (ιv) δεν είχε οιαδήποτε επενδυτική εµπειρία και χαρακτηριζόταν ως «άκρως συντηρητικός» πελάτης και (v) καθ όλο τον βίο του ζούσε µε την οικογένειά του ήτοι µε την µητέρα µας και εµάς τα τέκνα του. Οι δύο πρώτοι αντίδικοι εξ αντιδιαστολής (ι) έχουν την εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία, (ιι) συµβούλευσαν τον θανόντα πατέρα µας να προβεί στην έλευση χρηµατικών ποσών και στην εν συνεχεία τοποθέτηση αυτών σε εξειδικευµένα προγράµµατα, βεβαιώνοντας αυτών για το κερδοφόρο της πράξεως, (ιιι) δεν έλαβαν υπ όψιν τους την ηλικία του, το επάγγελµά του και το µηδενικό της γνώσεώς του στις συναλλαγές αυτές, (ιv) ουδέποτε ενηµέρωσαν ηµάς την λοιπή οικογένεια υπό την ιδιότητα των συνδικαιούχων των λογαριασµών, έστω και από λόγους ηθικής δεοντολογίας, (v) αποκόµισαν όφελος εκ των συναλλαγών αυτών τόσο από τις χρεώσεις κάθε συναλλαγής όσο και από την ύπαρξη του χρηµατικού ποσού εις χείρας τους προς επένδυση και (νι) διατήρησαν την υφισταµένη εις βάρος του πατρός µας κατάσταση, χωρίς να συµβουλεύσουν αυτόν να σταµατήσει τις ενέργειες αυτές. Εκ του αποτελέσµατος δε είναι σαφές, ότι οι παρεχόµενες συµβουλές προς τον θανόντα πατέρα µας ήταν εσφαλµένες, αφού το υπόλοιπο των λογαριασµών αποδεικνύει τούτο. Η ευθύνη των δύο πρώτων αντιδίκων προκύπτει από την µή τήρηση εκ µέρους τους των άνω υποχρεώσεών τους ήτοι η πρώτη εξ αυτών ωφελήθηκε οικονοµικώς από τις πράξεις και κινήσεις που έλαβαν χώρα και δεν διασφάλισε για τον καταναλωτή πελάτη της το καλύτερο αποτέλεσµα αλλά και από την ταυτόχρονη επένδυση του ποσού και επίσης δεν µερίµνησε τα προστηθέντα όργανά της ήτοι ο δεύτερος αντίδικος και το εις αυτόν υπαγόµενο υφιστάµενό 3

4 του προσωπικό να τηρήσουν αυτά που προβλέπονται και ως άνω περιγράφονται και ο δεύτερος εξ αυτών δεν παρέσχε τις σωστές και αιτιολογηµένες συµβουλές είτε ο ίδιος είτε έτερος υφιστάµενός του, του οποίου έχει εκ της θέσεώς του την εποπτεία και τον έλεγχο, στο κατάστηµα που προΐσταται και έχει την ευθύνη του συνόλου των συναλλαγών και ενεργειών και δεν έλαβε υπ όψιν του την τήρηση των ως άνω νοµίµως προβλεποµένων. Επίσης, δεν πληροφόρησε τον αποβιώσαντα πατέρα µας για τους πιθανούς κινδύνους και το αναγκαίο να παύσει όλο τον όγκο αυτό των συναλλαγών, ο οποίος είχε, προφανώς, αρχίσει προ της τοποθετήσεώς του στην θέση αυτή. Επίσης και ενδεικτικό της συνεχιζόµενης συµπεριφοράς του δευτέρου αντιδίκου, εις γνώση και της πρώτης αντιδίκου, είναι επίσης και το γεγονός, ότι την παρακράτησαν παρανόµως έτερο χρηµατικό ποσό και δεν παρέδωσαν αυτό εις ηµάς, του οποίου είµαστε νόµιµοι κάτοχοι ως συνδικαιούχοι του τηρουµένου λογαριασµού. Ειδικότερα, την κοινοποιήσαµε εξώδική µας στο κατάστηµα της πρώτης αντιδίκου όπου διευθυντής τυγχάνει ο δεύτερος αντίδικος µε περιεχόµενο το κάτωθι: Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ι. Χ. του Α. και Θ. Χ. του Α., κατοίκων αµφοτέρων Αθηνών, οδός... αρ... Π Ρ Ο Σ Την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Tράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», νοµίµως εκπροσωπουµένης, κατάστηµα... Τηρείται στο κατάστηµά σας... ο υπ αριθµ προθεσµιακός λογαριασµός ποσού τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ( $) δολαρίων Η.Π.Α. Στην λήξη της προθεσµίας, την και αφού πιστωθεί το προιόν της προθεσµίας στον συνδεδεµένο λογαριασµό µε αριθµό 63/ , στον οποίο είµαστε συνδικαιούχοι, σας καλούµε το σύνολο του χρηµατικού ποσού να µεταφερθεί αυθηµερόν εκ του λογαριασµού αυτού στον λογαριασµό µας µε αριθµό της Τράπεζάς σας, ως ακριβώς και προσφάτως πράξατε. Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα όπου απευθύνεται, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννοµες συνέπειες, αντιγράφοντας το κείµενο της στην έκθεση επιδόσεως. Επεκολλήθη ένσηµο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ. Αθήνα 14 Ιουλίου

5 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος» Την µετέβηµεν στο ως άνω κατάστηµα και ο δεύτερος αντίδικος µας πληροφόρησε, ότι δεν εκτελέστηκε η συναλλαγή και αφορά εσωτερική υπόθεση της Τράπεζας. Στις επίµονες οχλήσεις µας για την τύχη των χρηµάτων µας αρνήθηκε την οιαδήποτε έτερη ενηµέρωση. Τελικώς την µας κοινοποίηθηκε η από εξώδικη της πρώτης αντιδίκου, η οποία συνετάγη και υπογράφεται από την τρίτη αντίδικο, υπό την ιδιότητα της πληρεξουσίας Δικηγόρου αυτής, όπου όλως αορίστως, παρανόµως και καταχρηστικώς µας εντέλλει, ότι παύουµε να είµαστε συνδικαιούχοι, είµαστε συγκληρονόµοι και τα χρήµατά µας παρακρατούνται από την πρώτη αντίδικο, χωρίς λοιπές λεπτοµέρειες. Αυθηµερόν κοινοποιήσαµε σχετική εξώδική µας, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως κάτωθι: «Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1. Ι. Χ. του Α. και 2. Θ. Χ. του Α., κατοίκων αµφοτέρων Αθηνών, οδός... αρ... Π Ρ Ο Σ Την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Tράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», νοµίµως εκπροσωπουµένης, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 1. Τράπεζα της Ελλάδας, νοµίµως εκπροσωπουµένης. 2. Β. Σ., Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ Ι.Μ., διευθυντή καταστήµατος... της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Tράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», κάτοικο Κολωνακίου. Ετηρείτο στο κατάστηµά σας... ο υπ αριθµ προθεσµιακός λογαριασµός ποσού τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ( $) δολαρίων Η.Π.Α. Στην λήξη της προθεσµίας, την , έπρεπε να πιστωθεί το προιόν της προθεσµίας, κατά την ρητή βούληση του καταθέτη πατρός µας, στον συνδεδεµένο λογαριασµό µε αριθµό 63/ , στον οποίο είµαστε συνδικαιούχοι. Εγκαίρως και µε σχετική εξώδική µας ( ) σας ενηµερώσαµε, ότι το σύνολο του χρηµατικού ποσού που θα προέκυπτε, να µεταφερθεί αυθηµερόν εκ του λογαριασµού αυτού στον λογαριασµό µας µε αριθµό της Τράπεζάς σας. 5

6 Κατά την ως άνω ηµεροµηνία και αφού µετέβηµεν στο κατάστηµά σας, ενηµερωθήκαµε προφορικώς από τον διευθυντή του, ότι δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή, δεν µας χορήγησε το οιοδήποτε έγγραφο, επικαλούµενος «εσωτερική υπόθεση της Τράπεζας» και έκτοτε δεν γνωρίζουµε την τύχη των χρηµάτων µας. Έχοµε ασκήσει δε όλα τα νόµιµα ένδικα µέσα κατά των εµπλεκοµένων υπευθύνων. Και ενώ όλα αυτά έλαβαν χώρα την , την µας κοινοποιήθηκε εξώδικη απάντησή σας στην ως άνω αντίστοιχη δική µας!!! Επί της εξωδίκου απαντήσεώς σας επισηµαίνουµε τα κάτωθι: Α. Αυτή έχει συνταχθεί και κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση κάθε προθεσµίας και αποτελεί δικαιολογία στις ενέργειές σας. Δεν έχετε τηρήσει τον νόµιµο και ηθικό τύπο ως προς τον χρόνο και το περιεχόµενο της απαντήσεως. Β. Επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός µας, ότι τυγχάνουµε συνδικαιούχοι του σχετικού ως άνω λογαριασµού, το οποίο είναι το µόνο νόµιµο δεδοµένο στην υπόθεση. Γ. Δεν αναφέρεται η διάταξη του Νόµου, κατά τον οποίο έχουµε «υπαχθεί» στους συγκληρονόµους και µας αποβάλλετε από συνδικαιούχους. Δ. Δεν αναφέρεται η τύχη των χρηµάτων µας, γεγονός που επιβεβαιώνει την σχετική µήνυσή µας. Μάλιστα εκ της εξωδίκου σας προκύπτει η εµπλοκή και ετέρων προσώπων, τα οποία θα συµπεριληφθούν στα σχετικά ένδικα µέσα, αφού, προφανώς, συνάγεται η παρέχουσα σχετική γνωµοδότηση. Ε. Δεν αναφέρεται το όνοµα του προσώπου που έδωσε την εντολή περί µή πιστώσεως του προιόντος της προθεσµίας στον σχετικό λογαριασµό. Εκ του Νόµου ο µόνος που είχε το δικαίωµα αυτό, ως και της ανανεώσεως ή οιασδήποτε ετέρας ενεργείας αναφορικά µε το χρηµατικό ποσό, είναι ο αποβιώσας πατέρας µας, ο οποίος σίγουρα δεν έπραξε κάτι και επίσης δεν εξουσιοδότησε κάποιον να πράξει κάτι εξ ονόµατός του. Σε κάθε περίπτωση, µε την έλευση του θανάτου παύει και η όποια εξουσιοδότηση. Στ. Δεν αναφέρεται ο Νόµος που απορρέει το δικαίωµά σας να καταργήσετε σαν έννοια της τραπεζικής συναλλαγής τον «κοινό λογαριασµό» και τον «συνδικαιούχο αυτού». Ζ. Δεν αναφέρεται ο Νόµος που σας δίνει το δικαίωµα να καταργήσετε την βούληση του εντολέα πελάτη σας, ήτοι του πατρός µας, κάτι που πράξατε µε την µή πίστωση του σχετικού λογαριασµού. Η. Δεν αναφέρεται, το γιατί δεν επικαλεστήκατε το ίδιο σε δύο πρόσφατες έτερες φορές που έλαβε χώρα η ίδια συναλλαγή και ενεργήσαµε ως συνδικαιούχοι. Θ. Η όποια γνωµοδότηση (ι) δεν αποτελεί δεδικασµένο και υποχρεωτικό ως προς την εφαρµογή της, (ιι) δεν δύναται να παρακάµπτει νόµιµες διατάξεις και (ιιι) δεν την αιτείται ο οιοσδήποτε και δή διευθυντής, σε περιπτώσεις ως η προκείµενη, η οποία και δεν εµπεριέχει θέµα. Κατόπιν αυτών, διαµαρτυρόµαστε για την συνεχιζόµενη παράνοµη, καταχρηστική και αντισυµβατική συµπεριφορά σας και σας καλούµε άµεσα µε την λήψη της παρούσης µας, να µας γνωστοποιήσετε τι έχει συµβεί µε τα χρήµατά µας, τα οποία έχοµε απολέσει εξ αποκλειστικής υπαιτιότητός σας. Την δε εξώδικη απάντησή σας, σας την επιστρέφουµε ως απαράδεκτη. Άλλως σας δηλώνουµε, ότι θα προσφύγουµε εκ νέου ενώπιον των αρµοδίων Δικαστικών, Εισαγγελικών και άλλων Αρχών για την προάσπιση των εννόµων συµφερόντων µας. 6

7 Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα όπου απευθύνεται, για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννοµες συνέπειες, αντιγράφοντας το κείµενο της στην έκθεση επιδόσεως. Επεκολλήθη ένσηµο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος» Αθήνα 1 η Αυγούστου 2011 Έως και σήµερα δεν έχουµε λάβει την οιαδήποτε απάντηση και η πρώτη αντίδικος εξακολουθεί να παρακρατά παρανόµως το χρηµατικό αυτό ποσό που µας ανήκει και µας στερεί την φυσική µας εξουσία επ αυτού. Ήτοι υφίσταται τόσο υπαίτια πράξη όσο και υπαίτια παράλειψη των αντιδίκων, αφού εκ της ιδιότητος και θέσεώς τους είναι το «δυνατό» αντισυµβαλλόµενο µέρος, που κατέχει την εξειδικευµένη γνώση και το οποίο εκµεταλλεύτηκε το «αδύναµο» µέρος δηλ. τον άπειρο καταθέτη και ηµάς. Από τις ενέργειες αυτές των αντιδίκων, ως συνδικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται στην πρώτη των αντιδίκων και µοναδικοί κληρονόµοι του αποβιώσαντος πατρός µας, έχοµε υποστεί ζηµία, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ,01 ευρώ, το οποίο υπήρχε στους τηρούµενους λογαριασµούς και απωλέσθη. Επίσης έχουµε απωλέσει το ποσό των $ δολαρίων Η.Π.Α. ή ευρώ, το οποίο παρανόµως έχει παρακρατήσει η πρώτη αντίδικος, κατόπιν ενεργειών των δύο ετέρων αντιδίκων. Τέλος, οι αντίδικοι πρέπει να υποχρεωθούν και σε αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστηµεν από τις ως άνω πράξεις και παραλείψεις τους, η οποία πρέπει να προσδιορισθεί στο ποσόν των ευρώ, λαµβανοµένης υπ όψιν της συµπεριφοράς τους, η οποία αντίκειται στα προβλεπόµενα κατά τον νόµο και τις συναλλαγές. Επειδή οι δύο πρώτοι αντίδικοι, µε υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις τους, συµβούλευσαν τον θανόντα πατέρα µας σε σωρεία τραπεζικών κινήσεων, αντιθέτως µε όσα έπρεπε να λάβουν υπ όψιν τους κατά τα πραγµατικά περιστατικά και οι οποίες εκ του αποτελέσµατος απεδείχθησαν προς όφελός τους και αντιστοίχως εσφαλµένες προς το έτερο µέρος. Επειδή οι δύο πρώτοι αντίδικοι διατήρησαν την κατάσταση αυτή εις βάρος του πατρός µας. Επειδή οι αντίδικοι και υπό την ιδιότητά του ο καθένας ως ενήργησε, µας παρακρατούν παρανόµως χρηµατικό ποσό, πέραν των εις βάρος του πατρός µας ενέργειες. Επειδή από τις ενέργειες αυτές των αντιδίκων έχοµε υποστεί ζηµία και ηθική βλάβη, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των ( , =) ,01 ευρώ, το οποίο και πρέπει να υποχρεωθούν να µας καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος και έως ολοσχερούς εξοφλήσεως, νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της παρούσης µας. Επειδή συντρέχει νόµιµη περίπτωση να κηρυχθεί η εκδοθησοµένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, λαµβανοµένων υπ όψιν των πραγµατικών περιστατικών και της υπαίτιας συµπεριφοράς των αντιδίκων. 7

8 Επειδή η παρούσα µας είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε Να γίνει δεκτή η παρούσα µας. Να υποχρεωθούν οι αντίδικοι, για τους εις το ιστορικό της παρούσης µας νόµιµους και βάσιµους λόγους, να µας καταβάλλουν το συνολικό ποσό του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενός λεπτού ( ,01), αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος και έως ολοσχερούς εξοφλήσεως, νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της παρούσης µας. Να κηρυχθεί η εκδοθησοµένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, αφού ληφθεί υπ όψιν η συµπεριφορά εκάστου µέρους και Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική µας δαπάνη. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Αθήνα 8 Αυγούστου

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές, Αικατερίνη Φράγκου, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κοσµία Γιαννούση, Πληµµελειοδίκη - Εισηγήτρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στη μήνυση- έγκληση με.. Των α) και β). ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία.,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής). ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την εφαρμογή της Ενοποιημένης Συμφωνίας Internal Regulations 1, τα Γραφεία ήταν δεσμευμένα διμερώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΕΦΕΣΗ Αριθ. Αποφ. 2145/06 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές : 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα