Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών"

Transcript

1 Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

2 Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund, ICF ) για τους Πελάτες των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (»ΚΕΠΕΥ» ( CIF ), υπό το Νόμο 144(I)/2007 που προνοεί για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, τη Λειτουργία Ρυθμιζόμενων Αγορών και τα Άλλα Συναφή Θέματα, όπως ακολούθως αναφέρεται σποραδικά ( Νόμος ). 2. Σκοπός 2.1. Ο σκοπός του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυπτόμενων Πελατών έναντι μελών του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών, με την καταβολή αποζημίωσης σε περιπτώσεις όπου το εν λόγω μέλος αδυνατεί, λόγω των οικονομικών του περιστάσεων, καθώς και όταν δεν υπάρχει πιθανή ρεαλιστική προοπτική βελτίωσης των παραπάνω συνθηκών στο εγγύς μέλλον. Το Ταμείο αποζημιώνει τους καλυπτόμενους πελάτες για απαιτήσεις που προκύπτουν από τις καλυπτόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη του, εφόσον διαπιστωθεί αποτυχία του μέλους του Ταμείου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζεται από το Νόμο, παρά τη σχετική υποχρέωση του μέλους του ICF σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους όρους που διέπουν τη συμφωνία του με τον καλυπτόμενο Πελάτη και ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω υποχρέωση του μέλους του Ταμείου βασίζεται στη συμφωνία ή σε αδικοπραξία. 3. Καλυπτόμενες Υπηρεσίες 3.1. Οι καλυπτόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας είναι οι επενδυτικές υπηρεσίες: Της λήψης και διαβίβασης εντολών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό των πελατών Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό Και τις παρακάτω Παρεπόμενες Υπηρεσίες: Της φύλαξης και διαχείρισης των Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό των Πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών Τις υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον αυτές συνδέονται με την παροχή Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών v1 1

3 επενδυτικών υπηρεσιών. 4. Καλυπτόμενοι Πελάτες 4.1. Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών καλύπτει Ιδιώτες Πελάτες της Εταιρείας. Δεν καλύπτει Επαγγελματίες Πελάτες και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στην παράγραφο 5 παρακάτω. 5. Μη-Καλυπτόμενοι Πελάτες 5.1. Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση για άτομα με εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει Υπό Ισχύοντες Κανονισμούς, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών δεν αποζημιώνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών: Τις ακόλουθες κατηγορίες θεσμικών και επαγγελματιών επενδυτών: Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) Νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία και γενικότερα, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με αυτή Τράπεζες Συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα Ασφαλιστικές εταιρείες Οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τις εταιρείες διαχείρισής τους Ιδρύματα και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης Επενδυτές που έχουν χαρακτηριστεί από την Εταιρεία ως επαγγελματίες, κατόπιν αιτήματός τους Κράτη και υπερεθνικούς οργανισμούς Κεντρικές, ομοσπονδιακές, ομόσπονδες, επαρχιακές και τοπικές διοικητικές αρχές Επιχειρήσεις συνδεδεμένες με την Εταιρεία Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας Μετόχους της Εταιρείας των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, ή εταίρους της που ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, καθώς και πρόσωπα υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία οικονομικού ελέγχου της Εταιρείας όπως προβλέπει ο Νόμος, όπως οι εγκεκριμένοι ελεγκτές της Επενδυτές που κατέχουν σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με την Εταιρεία και γενικότερα, του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, θέσεις ή ιδιότητες Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών v1 2

4 αντίστοιχες με τις απαριθμημένες στις περιπτώσεις 5.2.5) και 5.2.6) της αυτής παραγράφου Συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού και σύζυγοι των προσώπων που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 5.2.5), 5.2.6) και 5.2.7) της αυτής παραγράφου, καθώς και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών Εκτός από επενδυτές οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, επενδυτές-πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι είναι υπαίτιοι για γεγονότα που αφορούν την Εταιρεία και έχουν προξενήσει τις οικονομικές δυσκολίες της ή έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ή οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τα γεγονότα αυτά Επενδυτές υπό μορφή εταιρείας, η οποία λόγω του μεγέθους της, δεν επιτρέπεται να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο ή αντίστοιχο νόμο Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στις περιπτώσεις 5.2.5), 5.2.6), 5.2.7) και 5.2.8) της παραγράφου 5.2, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών αναστέλλει την καταβολή αποζημιώσεως, ενημερώνοντας σχετικώς τους ενδιαφερομένους, μέχρι να φτάσει στην τελική απόφαση ως προς το εάν ισχύουν τέτοιου είδους περιπτώσεις. 6. Διαδικασία Καταβολής Αποζημίωσης 6.1. Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών αποζημιώνει τους καλυπτόμενους Πελάτες για απαιτήσεις που απορρέουν από τις καλυπτόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, όταν έχει διαπιστωθεί αδυναμία από την Εταιρεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της (απευθυνθείτε επίσης στις παραγράφους 6.2., 6.3. και 6.4. παρακάτω) Για να επιστραφούν χρήματαπελατών στους καλυπτόμενους Πελάτες της τα οποία κρατούνται έμμεσα από την Εταιρεία στο πλαίσιο παροχής καλυπτόμενων υπηρεσιών προς τους εν λόγω Πελάτες, και τα οποία αιτήθηκαν οι αναφερόμενοι στην Εταιρεία να τους επιστραφούν, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος τους 6.3. Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών εκκινεί τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) έχει διαπιστώσει με απόφασή της ότι η Εταιρεία δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από απαιτήσεις Πελατών της σε σχέση με παρεχόμενες από αυτή επενδυτικές υπηρεσίες, εφόσον η αδυναμία έχει άμεση σχέση με την οικονομική κατάστασή της, η οποία δεν προβλέπεται ρεαλιστικά ότι θα βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, και έχει εκδόσει την απόφασή της για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, καθώς και έχει δημοσιεύσει την εν λόγω απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου, καθώς και στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δύναται να εκδώσει μια τέτοια απόφαση εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών v1 3

5 Η Εταιρεία υποβάλλει στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτώνή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου γραπτή δήλωση αδυναμίας της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους Πελάτες της ή Η Εταιρεία καταθέτει αίτηση για εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου ή Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει ανακαλέσει ή αναστείλει την άδεια της Εταιρίας για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και επιβεβαιώνει ότι η Εταιρεία δεν αναμένεται να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της στο εγγύς μέλλον, για λόγους που δεν αφορούν μια προσωρινή έλλειψη ρευστότητας η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα Η δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που συνδέονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, έχει εκδώσει απόφαση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της δυνατότητας των επενδυτών να υποβάλουν αιτήσεις απάιτησης εναντίον της Εφόσον εκδοθεί απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Δικαστήριο ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών δημοσιεύει σε τουλάχιστον τρεις (3) εφημερίδες ευρείας εθνικής κυκλοφορίας, πρόσκληση προς του καλυπτόμενους Πελάτες για να προβάλλουν τις απαιτήσεις τους έναντι της Εταιρείας. Η πρόσκληση ορίζει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας υποβολής τους και το περιεχόμενό τους Οι αιτήσεις αποζημίωσης καλυπτόμενων Πελατών, με τις οποίες προβάλλουν τις απαιτήσεις τους έναντι της Εταιρείας, υποβάλλονται στο ICF γραπτώς και πρέπει να περιλαμβάνουν: Το όνομα του αιτούντος-πελάτη Τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον αριθμό φαξ όπως και κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος-πελάτη Τον κωδικό του Πελάτη, τον οποίο προσκόμισε ο αιτών-πελάτης από την Εταιρεία Τα στοιχεία της σύμβασης καλυπτομένων υπηρεσιών μεταξύ του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών και του αιτούντος-πελάτη Ο τύπος και το ύψος των προβαλλόμενων απαιτήσεων του αιτούντος-πελάτη Η παράθεση των στοιχείων από τα οποία παρέχονται οι προβαλλόμενες απαιτήσεις του αιτούντος-πελάτη και το ύψος τους Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ενδέχεται ή θα ζητήσει Μετά την υποβολή των αιτήσεων αποζημίωσης, η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Αποζημίωσης ΕπενδυτώνF έχει τον έλεγχο, ιδιαιτέρως εφόσον: Ο αιτών-πελάτης εμπίπτει στην κατηγορία των καλυπτόμενων Πελατών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών v1 4

6 Η αίτηση υποβλήθηκε εγκαίρως Ο αιτών-πελάτης δεν διώκεται για ποινικό αδίκημα από τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει Πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκυρη υποβολή της αίτησης αποζημίωσης Η Διοικητική Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση αποζημίωσης στην περίπτωση που ο αιτών-πελάτης δεν πληρεί τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6. παραπάνω, ή εφόσον, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής, ισχύει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: Ο αιτών-πελάτης χρησιμοποίησε απατηλά μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει την καταβολή της αποζημίωσης από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, ιδιαίτερα εφόσον υπέβαλε εν γνώσει του ψευδή στοιχεία Η ζημιά που υπέστη από τον αιτούντα προέρχεται ουσιωδώς από συντρέχουσα αμέλεια ή αδίκημα για λογαριασμό της σχετικά με τη ζημιά που υπέστη και τη υποκείμενή της αιτία Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών: Εκδίδει πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι Πελάτες της Εταιρείας που είναι δικαιούχοι αποζημίωσης, μαζί με το ποσό των χρημάτων το οποίο κάθε ένας από αυτούς έχει το δικαίωμα να λάβει, και, το οποίο κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και στην Εταιρεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή του και Ανακοινώνει σε κάθε επηρεαζόμενο Πελάτη το πόρισμά του το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση του προαναφερόμενου πρακτικού προσδιορίζοντας το συνολικό ποσό αποζημίωσης που ο Πελάτης δικαιούται να λάβει. 7. Καθορισμός Ύψους Καταβλητέας Αποζημίωσης 7.1. Το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης σε κάθε καλυπτόμενο Πελάτη υπολογίζεται σύμφωνα με τους νομικούς όρους και τους όρους του συμβολαίου που διέπουν τη σχέση του καλυπτόμενου Πελάτη με την Εταιρεία, τηρουμένων των κανόνων για συμψηφισμό που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων μεταξύ του καλυπτόμενου Πελάτη και της Εταιρείας Ο υπολογισμός της καταβλητέας αποζημίωσης προέρχεται από το άθροισμα του συνόλου των εξακριβωμένων απαιτήσεων του καλυπτόμενου Πελάτη έναντι της Εταιρείας, που προκύπτουν από όλες τις καλυπτόμενες υπηρεσίες που του παρείχε η Εταιρεία και ανεξαρτήτως του αριθμού λογαριασμών των οποίων ο πελάτης είναι δικαιούχος, του νομίσματος και του τόπου παροχής των υπηρεσιών αυτών Το συνολικό πληρωτέο ποσό σε κάθε καλυπτόμενο Πελάτη της Εταιρείας δεν δύναται να Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών v1 5

7 υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ευρώ), ανεξαρτήτως του αριθμού λογαριασμών που τηρεί, του νομίσματος και του τόπου παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών Στην περίπτωση κατά την οποία δικαιούχοι κοινού λογαριασμού της Εταιρείας είναι στην πλειοψηφία τους καλυπτόμενοι Πελάτες: Το ανώτατο ποσό που καταβάλλεται για όλους τους συνδικαιούχους του λογαριασμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ευρώ) και Η αποζημίωση προσδιορίζεται συνολικά για όλους τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού και διαιρείται μεταξύ τους, με τον τρόπο που καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ των συνδικαιούχων και της Εταιρείας διαφορετικά, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, διαιρείται ισάξια μεταξύ τους. Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών v1 6

8 Η Plus500CY Limited εξουσιοδοτείται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, υπό την άδεια CIF 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών v1 7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις 1 Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. Νόμος 3691/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος Αθήνα, 11.03.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση διαγωνισμού... 8 4 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Το Κυπριακό Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων To Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα