ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment Fund Plc (η Δημόσια Πρόταση ) Προς τους: 1. A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd και 2. ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, εξουσιοδοτημένο Μέλος του ΧΑΚ για την κατάθεση δηλώσεων αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης Το παρόν Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υποβάλλεται μέσω του Μέλους του ΧΑΚ, ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, Σπύρου Κυπριανού 57, 1 Ος όροφος, Γραφείο 102, 6051 Λάρνακα. I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ (Παρακαλώ Συμπληρώστε) Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ( σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, να δίδονται και τα στοιχεία του συνιδιοκτήτη): Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου (για αριθμό διαβατηρίου να δοθεί η χώρα και η ημερομηνία έκδοσης του) /Αρ. Εγγραφής (για νομικά πρόσωπα): Μόνιμη Διεύθυνση / Εγγεγραμμένο Γραφείο (για νομικά πρόσωπα),τ.κ. Πόλη,Χώρα: Αριθμός Τηλ. Επικοινωνίας: Αριθμός Μετοχών που κατέχονται: Αριθμός Μερίδας Επενδυτή: Αριθμός Λογαριασμού Αξιών: Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους κατόχους συνήθων μετοχών της Apollo Investment Fund Plc και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα προς τα οποία νομίμως δύναται να απευθυνθεί. Η παρούσα, όταν υποβάλλεται, σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε χώρα εκτός Κύπρου, ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Κύπρου θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών. II. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Αναφέρομαι στη Δημόσια Πρόταση του Προτείνοντα, η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την 24 Σεπτεμβρίου 2013 όπως αυτή εξειδικεύεται στο 1

2 σχετικό Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, το οποία εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και του οποίου έχω πλήρη γνώση ώστε να είμαι σε θέση να μορφώσω γνώμη για τη Δημόσια Πρόταση, και χρησιμοποιώντας στην παρούσα τους ορισμούς που έχουν δοθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Αποδέχομαι τη Δημόσια Πρόταση από χώρα πλην των Εξαιρουμένων Χωρών και, υπό τους Όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, πωλώ στους Προτείνοντες την ποσότητα των συνήθων μετοχών της Apollo Investment Fund Plc που αναφέρω πιο κάτω στο Μέρος ΙΙΙ (οι Προσφερόμενες Αξίες ) έναντι του τιμήματος που ορίζεται στους όρους της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, δηλώνω ότι οι Προσφερόμενες Αξίες ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα μου, είναι ελεύθερες από οποιοδήποτε βάρος υπέρ τρίτου και ότι είμαι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. III. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Σε σχέση με τις Προσφερόμενες Αξίες: 1. Παρέχω δια του παρόντος Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης προς τον Χειριστή Ανάδοχο δικαίωμα χρήσης (δήλωσης χρήσης) στην πιο πάνω Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών που αναφέρονται στο Μέρος Ι, κατά τους Όρους της Δημόσιας Πρότασης. 2. Παρακαλούμε επιλέξετε μία από τις δύο επιλογές: Έχω δώσει εντολή προς τον αρχικό Χειριστή.. να τις μεταφέρει υπό τον χειρισμό του Χειριστή Αναδόχου για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ή Δια του παρόντος Εγγράφου Αποδοχής και Μεταβίβασης εξουσιοδοτώ τον Χειριστή Ανάδοχο να τις μεταφέρει από τον Ειδικό Λογαριασμό υπό το χειρισμό του. IV. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤAΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ («ΚΑΜ») ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Με τη περιέλευση του παρόντος Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης στο Χειριστή Ανάδοχο και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η κατά τα ανωτέρω μεταφορά των 2

3 Μεταβιβαζομένων Αξιών υπό τον χειρισμό του για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, καταρτίζεται μεταξύ εμένα και των Προτεινόντων σύμβαση πωλήσεως όσων και των Προσφερόμενων Μετοχών οι Προτείνοντες υποχρεούνται υπό τους όρους της Δημόσιας Πρότασης να λάβουν, οι οποίες στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «οι Μεταβιβαζόμενες Αξίες». Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις ισχύος της Δημόσιας Πρότασης: 1. Οι Προτείνοντες καθίστανται κύριοι των Μεταβιβαζομένων Αξιών στο σύνολο τους και περιέχονται σε αυτούς όλα τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα. 2. Η ProChoice Chrimatistiriaki Ltd θα επιμεληθεί για την καταβολή (κατ εφαρμογή των όρων της Δημόσιας Πρότασης) του τιμήματος που αναλογεί στην παρούσα Δήλωση Αποδοχής με τον εξής τρόπο (παρακαλώ συμπληρώστε ανάλογα): Πίστωση του λογαριασμού μου στην.. με αριθμό. Καταβολή σε εμένα σε πρώτη ζήτηση. Διεύθυνση αποστολής ανταλλάγματος.. Καταβολή στον πιο πάνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ (2) αρχικό Χειριστή., με έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγή του, ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες.... που θα πωλήσουν στον Προτείνων, λόγω της Δημόσιας Πρότασης, Μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής στο Χειριστή Ανάδοχο μέσω του πιο πάνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ (2) αρχικού χειριστή και θα έχουν επιλέξει τον ίδιο σε εμένα τρόπο καταβολής του. Πίστωση του Λογαριασμού του ως άνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ (2), αρχικού Χειριστή.. στην.. υπ αριθμόν ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα πωλήσουν στον Προτείνων, λόγω της Δημόσιας Πρότασης, Μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής στο Χειριστή Ανάδοχο μέσω του πιο πάνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ (2) αρχικού χειριστή και θα έχουν επιλέξει τον ίδιο σε εμένα τρόπο καταβολής του. 3. Η ProChoice Chrimatistiriaki Ltd προς την οποία παρέχω με το παρόν Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης τη σχετική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες και πρόσφορες υλικές και νομικές πράξεις συμβαλλόμενος για το όνομα και για λογαριασμό μου με τους Προτείνοντες και υπογράφοντες κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να συντελεσθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Αξιών από εμένα στους Προτείνοντες, κατ εφαρμογή των όρων της Δημόσιας Πρότασης, και οι, εν συνεχεία, σχετικές καταχωρήσεις στο ΚΑΜ κατ εφαρμογή των όρων της Δημόσιας Πρότασης. 3

4 V. ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, η παρούσα δήλωση αποδοχής δεν ανακαλείται εκτός εάν αποδεχθώ ανταγωνιστική πρόταση, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. VI. ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΤΕΛΙΚΩΣ Σε περίπτωση που δεν θα συντρέξουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η Δημόσια Πρόταση και, επομένως αυτή δεν ολοκληρωθεί, ή οι Προσφερόμενες Αξίες που δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταβιβάσεως θα μου αποδοθούν ως εξής (παρακαλώ επιλέξετε): Να μεταφερθούν, με επιμέλεια της ProChoice Chrimatistiriaki Ltd ώστε να τελούν υπό το χειρισμό του / της.. Να μεταφερθούν, με επιμέλεια της ProChoice Chrimatistiriaki Ltd, στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας μου στο ΚΑΜ. Ο Δηλών και παρέχων την εντολή και πληρεξουσιότητα Υπογραφή Βεβαίωση γνησίου υπογραφής (σφραγίδα από πιστοποιούντα υπάλληλο ή εξουσιοδοτημένο Μέλους) Τόπος. Ημερομηνία. 4

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να παραδοθούν ή να ταχυδρομηθούν ούτως ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 1:30 μ.μ. της 23 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία της ProChoice Chrimatistiriaki Ltd ως ακολούθως : ProChoice Chrimatistiriaki Ltd Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της Apollo Investment Fund Ltd Σπύρου Κυπριανού 57, 1 ος Όροφος, Γραφείο Λάρνακα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Η υπογραφή του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να πιστοποιείται από πιστοποιούντα υπάλληλο ή από πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Ειδικό Κατάλογο που τηρεί το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου βάσει του άρθρου 19 Α του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου και κατά συνέπεια έχουν δικαίωμα να πιστοποιούν υπογραφές σε οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο πληρεξουσιότητας που αφορά το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης άυλων κινητών αξιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρο το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης είναι ο αριθμός Μετοχών για τον οποίο θα γίνει αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης να βρίσκεται υπό το χειρισμό του Χειριστή Αναδόχου ή υπό τον ειδικό λογαριασμό (global) του ΧΑΚ και όχι κάτω από τον έλεγχο άλλου Μέλους του ΧΑΚ. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλου Μέλους του ΧΑΚ, ο Μέτοχος θα πρέπει να δώσει έγκαιρα εντολή προς το εν λόγω Μέλος του ΧΑΚ για μεταφορά τους υπό το χειρισμό του Χειριστή Αναδόχου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης («Εντολή Επενδυτή»). Νοείται ότι, ο Μέτοχος θα πρέπει να αποστείλει την Εντολή Επενδυτή στο Μέλος του ΧΑΚ πριν από την αποστολή του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης στο Χειριστή Ανάδοχο. Έντυπα Αποδοχής που υποβάλλονται από εταιρείες (νομικά πρόσωπα) θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από αξιωματούχο/ους της εταιρείας (όπως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή άλλο φυσικό/ά πρόσωπο/α που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο/α για το σκοπό αυτό. Με την υποβολή του Εντύπου Αποδοχής θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών (επικυρωμένο ως πιστό αντίγραφο και επιβεβαίωση ότι είναι σε ισχύ και δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές, από το Γραμματέα της Εταιρείας ή Δικηγόρο) και απόφαση /ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εν λόγω εξουσιοδότηση, η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιούντα υπάλληλο. 5

6 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας όλα τα πρόσωπα που κατέχουν Μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και επιθυμούν να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να υπογράψουν Έντυπο Αποδοχής Μεταβίβασης από κοινού. Σε περίπτωση που ένας από τους συνιδιοκτήτες έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους επιζώντες Μετόχους, καθώς και από το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντα και το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί από αντιπρόσωπο του Αποδέκτη, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης και να περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του. Το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει, επίσης, να είναι πιστοποιημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του από εξουσιοδοτημένο πιστοποιούντα υπάλληλο. Σε περίπτωση ανηλίκων Μετόχων, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Εάν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από τους γονείς του ανηλίκου, τότε θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς. Εάν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από πρόσωπο/α στο/α οποία η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί από Δικαστήριο, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού Διατάγματος Δικαστηρίου. Σε περίπτωση Μετοχών οι οποίες είναι ενεχυριασμένες, οι κάτοχοι των εν λόγω Μετοχών θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αποδέσμευση τους, ή να επισυνάψουν στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από το ΧΑΚ για την αποδέσμευση των Μετοχών μαζί με το σχετικό τέλος. Σε περίπτωση που ο Μέτοχος έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντος και να αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο του διατάγματος διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα, καθώς και με το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις/διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία και συμπλήρωση του παρόντος Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ProChoice Chrimatistiriaki Ltd τηλ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ν. 3461/2006) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε.» με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SFS Group Public Company 1 Limited ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τoν περί Εταιρειών Νόµο 113) ΕΚ ΟΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα