ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.1 Μη επιλέξιμες δαπάνες 3.2 Τήρηση Βασικών φορολογικών διατάξεων Χρόνος έκδοσης παραστατικών Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (να παρέχουν τιμολόγια ή αποδείξεις δαπάνης) Εξόφληση παραστατικών με μετρητά ή τραπεζική συναλλαγή 3.3 Τήρηση διαδικασίας σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 4. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 4.1 Έλεγχος των παραστατικών των δαπανών και των λοιπών συνοδευτικών στοιχείων 4.2 Τρόπος εξόφλησης παραστατικών 4.3 Τήρηση διακριτού λογιστικού λογαριασμού 4. 4 Τεκμηρίωση Ιδίας Συμμετοχής 5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (Στοιχειά - Έγγραφα Τεκμηρίωσης - Απαραίτητα Παραστατικά) 5.1 Διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 5.2 Υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, κόστος της κατάθεσης Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε εκθέσεις 5.3 Αμοιβές προσωπικού 5.4 Γενική - ειδική επαγγελματική εκπαίδευση 5.5 Έμμεσες δαπάνες 6. ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Έκδοση 01 / Σελ. 1/27

3 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η διευκόλυνση των Οργάνων Ελέγχου(Ο.Ε) στην διεξαγωγή του ελέγχου (επιτόπιου ή όχι) του οικονομικού αντικείμενου των έργων, που χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΤ. Σκοπός του οικονομικού ελέγχου είναι η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τα έργα που εκτελούν, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης - ένταξης /σύμβασης έργου και τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες. Το Όργανο Ελέγχου θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα του έργου καθώς και όλων των προηγούμενων ελέγχων και να λαμβάνει υπόψη τυχόν διαπιστώσεις και παρατηρήσεις, που έχουν καταγραφεί σε αυτούς. Οι διαπιστώσεις του οργάνου ελέγχου στηρίζονται και απεικονίζουν την πιστή καταγραφή της πραγματικότητας στο ελεγχόμενο έργο. 2. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Πιο κάτω αναφέρονται τα διακριτά στάδια για την πραγματοποίηση του ελέγχου οικονομικού αντικειμένου από το Ο.Ε. Προετοιμασία Ελέγχου (Προπαρασκευαστικές ενέργειες της ελεγκτικής ομάδας πριν την μετάβασή της στην επιχείρηση για έλεγχο). Διερεύνηση και ακριβής οριοθέτηση του αντικειμένου του συγκεκριμένου ελέγχου : Ο σκοπός-αντικείμενο του κάθε ελέγχου περιγράφεται συνοπτικά στην απόφαση συγκρότησης του Ο.Ε.. Το Ο.Ε. θα πρέπει να προβεί σε σχετική συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία -Διεύθυνση, για τον επακριβή και αναλυτικό καθορισμό του περιεχόμενου του ελέγχου, που το Ο.Ε. καλείται να διενεργήσει, ώστε να καθορίσει και τις απαιτήσεις, που θα έχει ο έλεγχος. Ειδικά στις περιπτώσεις ελέγχων που δεν γίνονται κατόπιν αιτήσεως του επενδυτή (δεν αφορούν ελέγχους πιστοποίησης Έκδοση 03 / Σελ. 2/27

4 προόδου εργασιών επένδυσης για καταβολή δόσεων), μπορεί να απαιτείται ουσιαστικότερη συνεργασία για την οριοθέτηση του περιεχομένου του ελέγχου. Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων της επένδυσης, για δημιουργία ενός φακέλου ελέγχου. Το Ο.Ε. θα συγκεντρώσει σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία - Διεύθυνση, την εγκριτική απόφαση, όλες τις τυχόν τροποποιητικές αποφάσεις της εγκριτικής (μαζί με τα αντίστοιχα εισηγητικά προς την Επιτροπή ή την Υπηρεσία), την αίτηση του επενδυτή για διενέργεια του ελέγχου (αν ο έλεγχος γίνεται μετά από αίτησή του), την απόφαση συγκρότησης του Ο.Ε. (ή την εντολή διενέργειας του ελέγχου) καθώς και όλες τις εκθέσεις των προγενέστερων ελέγχων, που τυχόν έχουν γίνει. Μετά την συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων,το Ο.Ε. ενημερώνεται για να αποκτήσει σφαιρική γνώση του ελεγχόμενου έργου. Επιτόπιος Έλεγχος ή Έλεγχος από προσκομισθέντα παραστατικά Κατά τον επιτόπιο ή μή έλεγχο πραγματοποιούνται: Έλεγχος γενικών στοιχείων του φορέα. Έλεγχος τόπου εγκατάστασης Έλεγχος των παραστατικών των δαπανών και των λοιπών συνοδευτικών στοιχείων κατά κατηγορία δαπάνης Έλεγχος των λογιστικών εγγραφών των παραστατικών δαπανών του έργου Έλεγχος της εξόφλησης των παραστατικών Έλεγχος των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης Έκθεση Ελέγχου Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου απαιτείται η σύνταξη και η υπογραφή, από τα μέλη του Ο.Ε. της Έκθεσης Ελέγχου. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιμες για χρηματοδότηση θεωρούνται οι εξοφλημένες δαπάνες, που προβλέπονται στην Απόφαση Χρηματοδότησης και στο Τεχνικό Παράρτημα Έργου (όπως ενδέχεται να Έκδοση 03 / Σελ. 3/27

5 τροποποιηθούν), και εφόσον διαπιστώνεται η σχέση τους με το έργο, το εύλογο του κόστους τους και η νομιμότητά τους. Όλες οι δαπάνες στηρίζονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχα παραστατικά, π.χ. αποδείξεις, δελτία αποστολής, εξοφλημένα τιμολόγια κλπ. ή από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα παραστατικά των δαπανών κάθε έργου για να θεωρηθούν επιλέξιμα, πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη του έργου (φυσικό αντικείμενο) και εξοφληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που προβλέπει ο σχετικός Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης στην οποία εντάσσεται το προς έλεγχο έργο. Οι δαπάνες για γενικά έξοδα (ενοίκιο, δαπάνες ύδρευσης, θέρμανσης, ηλεκτροδότησης) είναι επιλέξιμες εφόσον αποδεικνύεται ότι συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου, αντιστοιχούν σε παραδοτέο του και συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίστοιχα παραστατικά. Ειδικότερα οι δαπάνες για γενικά έξοδα είναι επιλέξιμες: στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης στην οποία εντάσσεται το προς έλεγχο έργο. όταν σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου,όπως αυτό περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση ή το ΤΠΕ. όταν εφαρμόζεται αποδεκτή μέθοδος αντικειμενικού επιμερισμού των σχετικών δαπανών / παραστατικών εξόφλησης ή πληρωμής (όπου χρειάζεται), η οποία δεν μπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια του έργου. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που προσδιορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Πράξης στην οποία εντάσσεται το προς έλεγχο έργο Μη επιλέξιμες δαπάνες Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες : οι τόκοι ή η απόδοση του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου οποιεσδήποτε προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές ζημίες ή υποχρεώσεις, Έκδοση 03 / Σελ. 4/27

6 αβάσιμες δαπάνες, μεταξύ των οποίων και οι μη δυνάμενες να διαπιστωθούν πλήρως δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από τρίτους, Οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία επιλεξιμότητας που ορίζεται στον Οδηγό της Δράσης ή στην εγκριτική απόφαση και μετά από την ημερομηνία λήξης του έργου. 3.2 Τήρηση Βασικών φορολογικών διατάξεων Χρόνος έκδοσης παραστατικών. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το τιμολόγιο (πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. [άρθρο 6 14 του Ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ)] Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (να παρέχουν τιμολόγια ή αποδείξεις δαπάνης). Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, δεν υποχρεούνται σε έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων δαπανών: α) φυσικά πρόσωπα μη υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994, όπως σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις: Ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα, που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και Έκδοση 03 / Σελ. 5/27

7 μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης. Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο, που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών. Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου έκδοσης παραστατικού, δεν περιλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο, που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά. Ενδεικτικές περιπτώσεις για την κατηγορία αυτή είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα κ.λπ. [άρθρο 3 2 του Ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ)] β) φυσικά πρόσωπα υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994, όπως σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.), που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. [άρθρο 3 3 του Ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ)] Έκδοση 03 / Σελ. 6/27

8 Στις ανωτέρω δύο (2) περιπτώσεις, οι συναλλαγές αποδεικνύονται από τον λήπτη των υπηρεσιών με έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση ή τιμολόγιο (λήψης υπηρεσιών) στα οποία θα περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.) καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής (είδος των αγαθών, ποσότητα, μονάδα μέτρησης, τιμή μονάδας και αξία ή είδος των υπηρεσιών και αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.). [άρθρο 6 5, 10 και 11 του Κ.Φ.Α.Σ., ΠΟΛ.1004/ ] Εξόφληση παραστατικών με μετρητά ή τραπεζική συναλλαγή Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να γίνει ως ακολούθως: Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα, που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (με ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή με μετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών (θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και μέσω του λογαριασμού όψεως της εταιρείας). Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα, που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή με επιταγές που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). [άρθρο 10 6 του Ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.). Σημειώνεται ότι, φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές Έκδοση 03 / Σελ. 7/27

9 μεταξύ επιτηδευματιών και εξοφλούνται με μετρητά δεν θεωρούνται επιχειρηματικές δαπάνες - άρθρο 23 β του Ν.4172/2013] εκπιπτόμενες 3.3 Τήρηση διαδικασίας σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Οι Δημόσιοι Φορείς οφείλουν να τηρούν την νομοθεσία που αφορά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα οφείλουν να εφαρμόζουν τα: ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ Α 63/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ- περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών». ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Τον εγκεκριμένο οικείο Κανονισμό Προμηθειών τους ή κατ αναλογία το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α/ ). N. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία σύμφωνα με την οδηγία 2007/66/EK)». Επισημαίνεται ότι, αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στον εγκεκριμένο οικείο Κανονισμό Προμηθειών τους, οι Δημόσιοι Φορείς, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των κοινοτικών ορίων) οφείλουν παρακάτω: να εφαρμόζουν τα α) Απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Τακτικό διαγωνισμό άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Έκδοση 03 / Σελ. 8/27

10 [αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995] Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και να εφαρμόζουν τις αρχές που διέπουν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων. Οι αρχές αυτές ( άρθρο 3, Π.Δ. 60 ) είναι η αρχή του ανταγωνισμού, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της εμπιστευτικότητας. 4. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΈλεγχος των παραστατικών των δαπανών και των λοιπών συνοδευτικών στοιχείων Παρακάτω καταγράφονται συνοπτικά τα επί μέρους στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται: Ελέγχεται η τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 3.2 Ελέγχεται αν τα παραστατικά έχουν εκδοθεί επ' ονόματι της υπαχθείσας επιχείρησης. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά παραστατικά δαπανών που γίνονται επ' ονόματι τρίτων (π.χ. μετόχων ή εταίρων). Ελέγχεται η ημερομηνία έκδοσης κάθε παραστατικού των δαπανών. Ελέγχεται αν στο παραστατικό αναγράφεται το Α.Φ.Μ. Ελέγχεται ο εκδότης του παραστατικού (έδρα, αντικείμενο, συγγενής εταιρεία κλπ). για να διαπιστωθεί αν ο προμηθευτής είναι κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος εξοπλισμού ή συγγενής εμπορική εταιρεία κλπ. για την εξακρίβωση του πραγματικού κόστους, του καινουργούς του εξοπλισμού κλπ. Ελέγχεται αν στην αιτιολογία του παραστατικού περιγράφεται με σαφήνεια το συγκεκριμένο πάγιο της επένδυσης που θα πρέπει να σχετίζεται με το συγκεκριμένο έργο. Με αυτόν τον έλεγχο θα διαπιστωθούν τυχόν παραστατικά που δεν αφορούν την επένδυση και θα αφαιρεθούν. Αν το παραστατικό αναφέρεται σε εργολαβική σύμβαση και σε συγκεκριμένη επιμέτρηση έργου, θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος της σύμβασης και της επιμέτρησης, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το παραστατικό. Ελέγχεται αν το παραστατικό της δαπάνης συνοδεύεται από όλα τα λοιπά απαιτούμενα κατά περίπτωση στοιχεία και παραστατικά και γίνεται διασταύρωση των στοιχείων του Έκδοση 03 / Σελ. 9/27

11 τιμολογίου με εκείνα των λοιπών παραστατικών, δηλ. του Δελτίου Αποστολής, της φορτωτικής, του Packing list, του C.M.R., κλπ. Γίνεται έλεγχος των αποδείξεων για αμοιβές παροχής υπηρεσιών: Ελέγχεται η περιγραφή της παρασχεθείσας υπηρεσίας. Πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι αυτή αφορά στο εγκριθέν έργο. Μετά το πέρας του ελέγχου των παραστατικών και των λογιστικών εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, όλα τα πρωτότυπα παραστατικά που αφορούν στην ενισχυόμενη επένδυση σφραγίζονται υποχρεωτικώς από το Ο. Ε., με την ειδική σφραγίδα. Σημείωση : Απώλεια παραστατικών έκδοσης προμήθειας δαπανών α) Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών (ΤΙΜ, ΔΑ, ΑΠΥ, κλπ) και εφόσον δεν πρόκειται για δόλο του Δικαιούχου, ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει : Φ/Α των παραστατικών με εμφανή τη σφραγίδα του προμηθευτή στο παραστατικό με την ένδειξη ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου Υ.Δ. Ν1599/86 του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα : «Το παραστατικό ( περιγραφή στοιχείων παραστατικού αριθμός/ημερομηνία έκδοσης/προμηθευτής/περιγραφή δαπάνης, ) έχει απωλεσθεί και προσκομίζεται ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από τον προμηθευτή. Το εν λόγω παραστατικό δεν έχει ενισχυθεί (επιδοτηθεί) ούτε θα χρησιμοποιηθεί για επιδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα». Ο Δικαιούχος συνίσταται να κοινοποιήσει την απώλεια του παραστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ. β) Σε περίπτωση απώλειας καταθετηρίων ή επιταγών μπορεί να ζητείται σχετική βεβαίωση από την Τράπεζα σχετικά με την έκδοση των επιταγών (αριθμός, ημερομηνία, είδος επιταγής δίγραμμη ή, ημέρας- αξία επιταγής) και την ημερομηνία εξόφλησής τους. Παράλληλα συμπληρώνεται Υ.Δ. Ν1599/86 του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου, όπως ισχύει και στην περίπτωση απώλειας παραστατικών αγοράς. Έκδοση 03 / Σελ. 10/27

12 γ) Σε περίπτωση απώλειας εξοφλητικών αποδείξεων ή άλλου παραστατικού εξόφλησης ισχύουν αντίστοιχα τα ανωτέρω Τρόπος εξόφλησης παραστατικών Ο ουσιαστικός έλεγχος της εξόφλησης των επενδυτικών έργων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία στον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου. Στο σημείο αυτό εξετάζεται αν ο τρόπος εξόφλησης κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική) είναι αποδεκτός. Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι: 1. Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας του ελέγχου ή της ημερομηνίας που ορίζει ο Οδηγός της Πράξης στην οποία εντάσσεται το προς έλεγχο έργο. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: τα σχετικά με την εκδοθείσα επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό), φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής, απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). Επίσης είναι δυνατή η πληρωμή μέσω έκδοσης Τραπεζικής Επιταγής από την επιχείρηση προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές, που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από την επιχορηγούμενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά εκτός των άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης επιταγής. 2. Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: Έκδοση 03 / Σελ. 11/27

13 το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού, στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, στο οποίο θα φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο), καρτέλα ταμείου (λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών, απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 3. Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: το αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών, απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50). 4. Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκομιστεί σφραγισμένο από την Τράπεζα έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής συναλλαγής σφραγισμένα από την τράπεζα) και συναφή με τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία. 5. Επίσης μπορεί να δίνεται και η δυνατότητα εξόφληση µέσω εταιρικής πιστωτικής κάρτας. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: λογαριασμός χρεώσεων κάρτας όπου φαίνεται αναλυτικά η χρέωση για την εξόφληση της συγκεκριμένης δαπάνης απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50) έντυπο κίνησης τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού (extrait) που εξοφλείται η πιστωτική κάρτα σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την τράπεζα. Επισημαίνεται ότι:δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων. Έκδοση 03 / Σελ. 12/27

14 Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την λήξη του οικονομικού αντικειμένου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν. 4093/ Τήρηση διακριτού λογιστικού λογαριασμού Είναι απαραίτητη η τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού στα λογιστικά βιβλία του κάθε ενισχυόμενου / χρηματοδοτούμενου φορέα για τις δαπάνες του έργου σύμφωνα με το ΕΓΛΣ σε επίπεδο Έργου ή Έργων (για τις περιπτώσεις έργων που έχουν δύο MIS, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης). Θα πρέπει δηλαδή να τηρούνται για τη πράξη, τελευταίας βαθμίδας λογαριασμοί όπου θα φαίνονται αναλυτικά οι δαπάνες κατά κατηγορία (βλέπε Σημείωση πιο κάτω). Στην περίπτωση φορέων που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία, οι δαπάνες θα πρέπει να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων εξόδων και να εμφανίζονται χωριστά από την κανονική δραστηριότητα. Οι λογιστικές καταχωρήσεις στα βιβλία των δικαιούχων φορέων θα παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των λογιστικών στοιχείων της πράξης. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να καταχωρεί τα νόμιμα παραστατικά στα βιβλία της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα στοιχεία καταχώρησης ανά κατηγορία βιβλίων κατ ελάχιστον είναι: 1. Βιβλία απλογραφικά Αντίγραφο βιβλίου εσόδων - εξόδων για τις δαπάνες του έργου µε σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης και του λογιστή. Κατάσταση παγίων µε σφραγίδα και υπογραφή επιχείρησης και λογιστή. 2. Βιβλία διπλογραφικά Ημερολογιακές εγγραφές παραστατικών δαπανών και εξοφλήσεων µε σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης και του λογιστή Καταχώριση δαπανών στα αναλυτικά καθολικά των οικείων λογαριασμών (π.χ. προμηθευτών, παγίων, ταμείου κλπ.) Μητρώο παγίων Έκδοση 03 / Σελ. 13/27

15 Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν εγγεγραμμένα τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους (εξοπλισμός, κτιριακές επεμβάσεις όπου απαιτείται, δαπάνες τεχνογνωσίας, λογισμικά) στο βιβλίο-μητρώο παγίων (κατά τα προβλεπόμενα και από τον Κ.Φ.Α.Σ). Σημείωση : Λογιστικές εγγραφές παραστατικών Ενδεικτικά, οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης, ανά κατηγορία δαπάνης πραγματοποιούνται στους πιο κάτω λογαριασμούς: Λογαριασμός 11 κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά Έργα Λογαριασμός 12 μη/τα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός Λογαριασμός 14 έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Λογαριασμός 16 ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, έξοδα για έρευνα, έξοδα για αναδιοργάνωση, λογισμικά) Λογαριασμός 25 αναλώσιμα Υλικά Παραγωγής Λογαριασμός 60 αμοιβές Προσωπικού Λογαριασμός 61 αμοιβές Τρίτων (συμβάσεις έργου) Λογαριασμός 62 παροχές Τρίτων (ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια) Λογαριασμός 64 εκθέσεις, δαπάνες μετακίνησης, διάφορα αναλώσιμα Λογαριασμός 66 αποσβέσεις παγίων 4.4. Τεκμηρίωση Ιδίας Συμμετοχής Όταν η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής προβλέπεται από τον Οδηγό Εφαρμογής να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους, ισχύουν τα εξής: α. Αύξηση του Μετοχικού/Εταιρικού Κεφαλαίου Για την καταβολή ή την αύξηση του Μετοχικού/Εταιρικού Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 και 3190/1955 αντίστοιχα και οι τροποποιήσεις τους. Ι. Προκειμένου για Α.Ε Έκδοση 03 / Σελ. 14/27

16 Απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων για την καταβολή μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης. Απόφαση του Δ.Σ για την πιστοποίηση της καταβολής του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του ή βεβαίωση καταχώρησης στο ΜΑΕ, εάν δεν έχει μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου δημοσιευθεί. Απόφαση της Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αντίγραφο του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων έως και την ημερομηνία του ελέγχου. Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν λόγω καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού 40 μετοχικού κεφαλαίου. ΙΙ. Προκειμένου για Ε.Π.Ε Απόφαση Γ.Σ. Εταίρων για την καταβολή εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά ειδικά για τους σκοπούς της επένδυσης. Δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού σύστασης σε Φ.Ε.Κ. Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν λόγω καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού του κεφαλαίου. ΙΙΙ. Προκειμένου για O.Ε και Ε.Ε. Τροποποίηση του Καταστατικού των Ο.Ε. και Ε.Ε με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά. Παραστατικά τραπεζών (καταθετήρια) για την εν λόγω καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Βεβαίωση καταχώρισης της συστατικής πράξης της O.Ε. ή Ε.Ε και τυχόν τροποποιήσεων αυτής στο Βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου της οικείας Περιφέρειας. Έκδοση 03 / Σελ. 15/27

17 Αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού του κεφαλαίου στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και αντίγραφο των σχετικών σελίδων του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων. β. Φορολογηθέντα Αποθεματικά (για τις εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέπονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση των αποθεματικών για το συγκεκριμένο έργο επί μία πενταετία (5ετία) από την ολοκλήρωσή της. Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού «Φορολογηθέντα Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί των σχετικών χρήσεων με την εγγραφή ειδικού αποθεματικού για το συγκεκριμένο έργο. 5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (Στοιχειά - Έγγραφα Τεκμηρίωσης - Απαραίτητα Παραστατικά) 5.1 Διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού 1. Διαμορφώσεις Χώρων Όταν το «έργο» της διαμόρφωσης χώρων / κτηριακές παρεμβάσεις πραγματοποιείται από εργολάβο, η εκτέλεση των έργων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας Δικαιούχου-Εργολάβου στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον: Τεύχος γενικής προκήρυξης των προς εκτέλεση έργων με ανάλυση ανά κατηγορία, χρονοδιάγραμμα, τρόπο εκτέλεσης, συνολικό τίμημα, κλπ. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εργασιών Τεύχος προμετρήσεων εργασιών Τεύχος τιμών μονάδος ανά κατηγορία εργασιών (τιμολόγιο προσφοράς) Έκδοση 03 / Σελ. 16/27

18 Όπου απαιτείται, οι κτηριακές διαμορφώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από άδεια της αρμόδιας Πολεοδομίας. (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 11 ή 15 για υπό κατασκευή) 2. Αγορά εξοπλισμού Για τις δαπάνες εξοπλισμού θα πρέπει, με την απόκτηση του εξοπλισμού, να γίνει η εγγραφή στο αντίστοιχο βιβλίο παγίων, που προβλέπουν οι φορολογικές διατάξεις για το είδος της επιχείρησης. Ο εξοπλισμός, εφόσον ορίζεται στον Οδηγό της Δράσης, πρέπει να είναι καινουργής και να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση του προμηθευτή. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε θέση πλήρους λειτουργικής αξιοποίησής του. (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 12) 3. Αγορά εξειδικευμένου λογισμικού Για να είναι επιλέξιμη η αγορά εξειδικευμένου λογισμικού θα πρέπει να υπάρχουν: Τεύχος Ανάλυσης & Σχεδιασμού της εφαρμογής Εγχειρίδιο χρήστη Άδειες χρήσης σε αριθμό αντίστοιχο με τους σκοπούς αξιοποίησής του στο πλαίσιο του έργου. Ο πηγαίος κώδικας (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 16) Παραστατικά/ έγγραφα: Σχετική σύμβαση με το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο. Οι συμβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ. Τιμολόγια, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ή αποδείξεις δαπάνης (εντός των ορίων που ορίζονται από τον Κ.Φ.Α.Σ) με τα αντίστοιχα εξοφλητικά τους. Υπάρχει η υποχρέωση για σαφή αναγραφή του συγκεκριμένου έργου και ο σαφής επιμερισμός της αμοιβής, σε περίπτωση που το δελτίο εκδίδεται για περισσότερα του ενός αντικείμενα/ έργα. Έκδοση 03 / Σελ. 17/27

19 5.2 Υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, κόστος της κατάθεσης Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε εκθέσεις Νομικά Πρόσωπα: οι αντίστοιχες συμβάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στο εγκεκριμένο έργο/πράξη και όχι σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών, να ορίζουν με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, το ποσό της αμοιβής και τη διάρκεια αυτής. Φυσικά Πρόσωπα: Ισχύει και εδώ η υποχρέωση για σαφή αναγραφή του συγκεκριμένου έργου στη σύμβαση και του φυσικού αντικειμένου που θα υλοποιηθεί. (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 64, εκτός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Λογαριασμός 16) Παραστατικά/ έγγραφα: Σχετική σύμβαση με το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο. Οι συμβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ. Τιμολόγια, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ή αποδείξεις δαπάνης (εντός των ορίων που ορίζονται από τον ΚΦΑΣ) με τα αντίστοιχα εξοφλητικά τους. Ισχύει και εδώ η υποχρέωση για σαφή αναγραφή του συγκεκριμένου έργου και ο σαφής επιμερισμός της αμοιβής, σε περίπτωση που το δελτίο εκδίδεται για περισσότερα του ενός αντικείμενα/ έργα. Επιπλέον για δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις όταν ορίζεται από τους αντίστοιχους Οδηγούς ότι είναι επιλέξιμη για την πρώτη φορά συμμετοχής : Βεβαίωση ή άλλο έγραφο της διοργανώτριας αρχής ότι δεν υπήρχε προηγούμενη συμμετοχή του φορέα. 5.3 Αμοιβές προσωπικού α. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί το προσωπικό του (μισθωτούς) για την εκτέλεση της πράξης, οι δαπάνες προσωπικού που δηλώνονται θα πρέπει να ταυτίζονται με το κόστος του δικαιούχου για την απασχόληση του προσωπικού αυτού, τακτικού ή έκτακτου, στην Έκδοση 03 / Σελ. 18/27

20 πράξη. Το κόστος του δικαιούχου για την απασχόληση του προσωπικού στη πράξη τεκμηριώνεται με βάση το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού στην πράξη, και το μεικτό ωριαίο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού για το δικαιούχο φορέα. Παραστατικά/ έγγραφα: Μισθοδοτικές καταστάσεις για το διάστημα απολογισμού της εργασίας/υπηρεσίας του στελέχους του οποίου η αμοιβή χρεώνεται στην Πράξη. Αποδεικτικά εξόφλησης μισθοδοσίας (κίνηση τραπεζικού λογαριασμού, ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο), για το ίδιο διάστημα. Παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών (αποδεικτικά υποβολής ΑΠΔ και εξοφλήσεων κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτικές ΑΠΔ., αποδεικτικά εξόφλησης εισφορών ΤΣΜΕΔΕ, κλπ) Παραστατικά απόδοσης φόρων (προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ, αποδεικτικά υποβολής και παραστατικά εξόφλησης κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού) Αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών 54 (για Φ.Μ.Υ.) και 55 (για ΙΚΑ) Αναγγελίες πρόσληψης (για νέο προσωπικό) Τα Ε7 των δύο τελευταίων λογιστικών ετών Συνολικά Φύλλα Χρονοχρέωσης για τα έργα που συμμετέχει ο κάθε εργαζόμενος Γενικά για όλες τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού (i, ii, iii) - μισθωτοί απαιτείται : Έκδοση Απόφασης της Διοίκησης του δικαιούχου που να αναφέρει τα καθήκοντα, χρόνο απασχόλησης, τρόπο απασχόλησης (εντός ωραρίου, πρόσθετη απασχόληση, κλπ). Φύλλα χρονοχρέωσης μηνιαίως για το πλήρες της απασχόλησης κάθε φυσικού προσώπου (για το σύνολο των εργασιών του, από το οποίο θα προκύπτει και ο χρόνος απασχόλησης στο συγκεκριμένο έργο - παρ 8 Α2, άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥΔ ). Εκθέσεις για το παραχθέν έργο (υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο του φορέα) Επιπλέον των πιο πάνω, για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού- μισθωτοί: Κατηγορία i: (όλη η μισθοδοσία): Έκδοση 03 / Σελ. 19/27

21 Δεν απαιτείται υπολογισμός του ωριαίου κόστους μισθοδοσίας (αρκεί η μισθολογική κατάσταση) Κατηγορία ii: (μέρος της μισθοδοσίας) Απαιτείται υπολογισμός του μεικτού ωριαίου κόστους μισθοδοσίας. Σημείωση: Η ετήσια αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον μισθό του 1 ου μήνα του τρέχοντος έτους πλέον των εργοδοτικών εισφορών με αναγωγή σε όλο το έτος. Κατηγορία iii: (εκτός ωραρίου - 3 ώρες ημερησίως και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως με τη μορφή υπερωριακής απασχόλησης ή πρόσθετης απασχόλησης). Η υπερωριακή ή η πρόσθετη απασχόληση θα πρέπει να απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου και το οποίο θα αναφέρεται ρητά τόσο στην Απόφαση της Διοίκησης όσο και στην Απόφαση Ιδίων Μέσων (όπου υπάρχει τέτοια). Απαιτείται υπολογισμός του μεικτού ωριαίου κόστους μισθοδοσίας. Διευκρίνιση: Η ετήσια αμοιβή υπολογίζεται με βάση τον μισθό του 1 ου μήνα του τρέχοντος έτους (χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές) με αναγωγή σε όλο το έτος. (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 60 και 61) β. Σε ότι αφορά ειδικότερα τα φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και συμμετέχουν στην υλοποίηση μιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης, αυτά μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη βάση σύναψης συμβάσεων έργου παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή η απασχόλησή τους στην πράξη διέπεται επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ Παραστατικά/ έγγραφα: Σχετική σύμβαση με το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο. Οι συμβάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ. Τιμολόγια, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ή αποδείξεις δαπάνης (εντός των ορίων που ορίζονται από τον ΚΦΑΣ) με τα αντίστοιχα εξοφλητικά τους. Ισχύει και εδώ η υποχρέωση για σαφή αναγραφή του συγκεκριμένου έργου και ο σαφής επιμερισμός της Έκδοση 03 / Σελ. 20/27

22 αμοιβής, σε περίπτωση που το δελτίο εκδίδεται για περισσότερα του ενός αντικείμενα/ έργα. 5.4 Γενική - ειδική επαγγελματική εκπαίδευση 1. Αμοιβές εκπαιδευομένων Αμοιβές μόνιμου προσωπικού Λαμβάνονται υπόψη οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν αποκλειστικά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν είναι επιλέξιμες αμοιβές εκπαιδευομένων για εκπαιδεύσεις που διενεργούνται εντός του τυπικού ωραρίου εργασίας τους. Για την επιλεξιμότητα της δαπάνης απαιτούνται παραστατικά δαπάνης αμοιβών μισθωτών υπηρεσιών Αμοιβές εκπαιδευτών οι οποίοι αμείβονται επί συβάσει και αμοιβές φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Τιμολόγια, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ή αποδείξεις δαπάνης (εντός των ορίων που ορίζονται από τον ΚΦΑΣ) με τα αντίστοιχα εξοφλητικά τους, η οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής / εξόφλησης της δαπάνης που είναι σύμφωνος με τον ΚΦΑΣ. (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 60 και 61) 2. Μετακινήσεις /διαμονή: Οποιαδήποτε δαπάνη που υπερβαίνει τα όρια/ποσά που θέτει η Διευκρινιστική Εγκύκλιος 16/137/ΕΥΘΥ293 ( ) για το αρ. 32 Α της ΥΠΑΣΥΔ, δεν συγχρηματοδοτείται από το έργο και επιβαρύνει αποκλειστικά το δικαιούχο. Έγκριση μετακίνησης από το όργανο διοίκησης του φορέα Έντυπο μετακίνησης/εξοδολόγιο της διοίκησης του φορέα, όπου θα αναφέρεται ο/οι μετακινούμενος/οι, το διάστημα της μετακίνησης, ο σκοπός (εκπαίδευση), ο προορισμός Έκδοση 03 / Σελ. 21/27

23 και αναλύονται οι σχετικές δαπάνες (με διαχωρισμό του ύψους αυτών προς συγχρηματοδότηση όταν υπάρχει υπέρβαση των ορίων ). Τα παραστατικά, που αφορούν στις δαπάνες μετακίνησης που περιλαμβάνονται στο σχετικό Έντυπο Μετακίνησης/ εξοδολόγιο (πχ. εισιτήρια, τιμολόγιο ξενοδοχείου, κλπ), καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά εξόφλησης. (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 64) 3. Αναλώσιμα υλικά Θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το σκοπό της εκπαίδευσης και εφόσον τα σχετικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή του φορέα / τρίτου που την υλοποιεί. Ενδεικτικά: γραφική ύλη, φωτοτυπίες εκπαιδευτικού υλικού, εκτυπώσεις, κλπ. Τιμολόγια αγοράς, αποδείξεις πληρωμής ή άλλα αποδεικτικά καταβολής του ποσού ή/και καρτέλα προμηθευτή και κίνηση ταμείου. Για σημαντικές ποσότητες θα πρέπει να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα του υλικού. (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 64) 4. Αποσβέσεις παγίων Σύμφωνα με το αρ. 27 της ΥΠΑΣΥΔ (Λογιστική Εγγραφή: Λογαριασμός 66) 5.5 Έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, πάγιες δαπάνες) Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και εφαρμόζεται αποδεκτή αντικειμενική μέθοδος επιμερισμού ή άλλος εγκεκριμένος τρόπος προσδιορισμού. Ενδεικτική αποδεκτή Μέθοδος Αντικειμενικού Επιμερισμού Επειδή εκ φύσεως οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια σε κάθε έργο ξεχωριστά (π.χ. δαπάνες για ηλεκτρισμό, θέρμανση κ.τ.λ.), μπορούν να υπολογίζονται με βάση την πιο κάτω μεθοδολογία: Έκδοση 03 / Σελ. 22/27

24 1. Καταγραφή όλων των έμμεσων ετήσιων δαπανών που σχετίζονται με το έργο. Ο υπολογισμός αυτός θα βασίζεται σε συγκεκριμένα παραστατικά. π.χ.: Ενοίκια Ρεύμα Βοηθητικό προσωπικό μη άμεσα εμπλεκόμενο στην υλοποίηση του έργου Στη συνέχεια υπολογίζονται οι επιμερισμένες έμμεσες δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου. Για τον υπολογισμό των επιμερισμένων έμμεσων δαπανών μπορεί να ακολουθηθεί ενδεικτικά ένας από τους πιο κάτω τρείς (3) τρόπους, ανάλογα με το είδος του έργου. 1. Λόγος του αριθμού των ατόμων, που ασχολούνται στο έργο / συνολικό αριθμό του προσωπικού του Φορέα 2. Λόγος των ωρών, που αφιερώθηκαν στο έργο / συνολικός αριθμός ωρών στο Φορέα 3. Λόγος της χρησιμοποιούμενης επιφάνειας από το προσωπικό που ασχολείται στο έργο / συνολική επιφάνεια του κτιρίου του Φορέα Π.χ. για υπολογισμό ενοικίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο 3 ος τρόπος, για υπολογισμό του κόστους χρήσης σύνδεσης internet ο 1 ος ή ο 2 ος τρόπος. Παράδειγμα: Φορέας υλοποιεί ένα έργο και κάνει χρήση των εγκαταστάσεών του, συνολικής επιφάνειας m2. Το τμήμα των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί ο Φορέας για τους σκοπούς του έργου είναι m2. Ο επιμερισμός των έμμεσων δαπανών (θέρμανση, ρεύμα, ενοίκιο) θα πραγματοποιηθεί με βάση την επιφάνεια του χρησιμοποιούμενου χώρου. Επιφάνεια χώρου για το έργο / συνολική επιφάνεια κτιρίου * 100= % του χρησιμοποιούμενου χώρου 1.000/5.000 * 100=20% Κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, τουαλέτες, καντίνες κλπ) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του συνολικού διαθέσιμου χώρου. Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω, το συγκεκριμένο έργο αν χρησιμοποιεί τον χώρο για ένα χρόνο τότε δικαιούται το 20% για κόστος θέρμανσης, ρεύματος, ενοικίου κλπ. Έκδοση 03 / Σελ. 23/27

25 Αν το έργο χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χώρο για 40 εβδομάδες από τις 50, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ποσοστό χρήσης δηλ. 40/50 * 100=80%. Άρα το τελικό επιμερισμένο κόστος θα είναι: 20% * 80% = 16% Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω, το συγκεκριμένο έργο δικαιούται το 16% για κόστος θέρμανσης, ρεύματος, ενοικίου κλπ. για τον χρόνο των 40 εβδομάδων. Έτσι αν για το σύνολο του χώρου, τα ετήσια κόστη έχουν υπολογιστεί σε: Ενοίκια Ρεύμα Επιμερισμένο κόστος: Ενοίκια 16%* = Ρεύμα 16%*3.000 = 480 Αν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εμπλέκονται και 20 άτομα του Φορέα, από τα 100 που απασχολεί, τότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 16% για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών γιατί το προσωπικό δεν είναι εξαρτώμενο από τον χρησιμοποιούμενο χώρο. Για τέτοιου είδους κόστη είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ο πρώτος τρόπος επιμερισμού. Συνολικός αριθμός εργαζομένων = 100 Αριθμός εργαζομένων που δουλεύουν στο έργο = 20 Άρα 20% των εργαζομένων απασχολούνται στο έργο και αυτό το ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του επιμερισμένου κόστους προσωπικού που εμπλέκεται έμμεσα στο έργο. Έτσι αν το ετήσιο συνολικό κόστος για βοηθητικό προσωπικό μη άμεσα εμπλεκόμενο στην υλοποίηση του έργου είναι Επιμερισμένο κόστος βοηθητικού προσωπικού μη άμεσα εμπλεκόμενο στην υλοποίηση του έργου = 20% * = Έκδοση 03 / Σελ. 24/27

26 Άρα οι συνολικές επιμερισμένες έμμεσες δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου είναι: Ενοίκια Ρεύμα 480 Βοηθητικό προσωπικό μη άμεσα εμπλεκόμενο στην υλοποίηση του έργου Σύνολο ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Απόφαση Χρηματοδότησης Έργου προς έλεγχο Τεχνικό Παράρτημα Έργου προς έλεγχο Τροποποιητικές αποφάσεις Απόφασης Χρηματοδότησης Έργου προς έλεγχο Αίτηση του επενδυτή για διενέργεια του ελέγχου Εκθέσεις των προγενέστερων ελέγχων Έργου Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης στην οποία εντάσσεται το προς έλεγχο έργο ΥΠΑΣΥΔ Διευκρινιστική Εγκύκλιος 16/137/ΕΥΘΥ293 ( ) για το αρ. 32 Α της ΥΠΑΣΥΔ Ν. 4093/2012 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν. 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013και άλλες διατάξεις ΠΟΛ.1004/ ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ Α 63/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ- περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών». ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Έκδοση 03 / Σελ. 25/27

27 Οικείος Κανονισμός Προμηθειών ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α/ ). N. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία σύμφωνα με την οδηγία 2007/66/EK)». Έκδοση 03 / Σελ. 26/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΗ 2 Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά Δικαιολογητικά Υπογεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου

ΡΑΣΗ 1. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηµατικού σχεδίου ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 1. Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 Οδηγίες Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 1. Πιστοποιήσεις - Συμπλήρωση πινάκων Συμπλήρωση στηλών Η στήλη 9 του πιν. 1 συμπληρώνεται με τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης).

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr Σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» όποιες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 30-07-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ. 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» οδηγός υλοποίησης έργων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» οδηγός υλοποίησης έργων ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» οδηγός υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. 2. Διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Ένταξης (Φυσικός Φάκελος)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. 2. Διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Ένταξης (Φυσικός Φάκελος) ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εισαγωγικό Σημείωμα Ο οδηγός υλοποίησης του προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΑΑ) παραθέτει γενικές οδηγίες προς τους Δικαιούχους της επιχορήγησης με στόχο την ορθή υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΘΑΛΗΣ» 1) ιαδικασίες αντικατάστασης µελών Κ.Ε.Ο. και πρόσληψης ή αντικατάστασης µελών Ε.Ο.Σ.

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΘΑΛΗΣ» 1) ιαδικασίες αντικατάστασης µελών Κ.Ε.Ο. και πρόσληψης ή αντικατάστασης µελών Ε.Ο.Σ. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΘΑΛΗΣ» 1) ιαδικασίες αντικατάστασης µελών Κ.Ε.Ο. και πρόσληψης ή αντικατάστασης µελών Ε.Ο.Σ. «ΘΑΛΗ» Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης µελών της Κ.Ε.Ο. εφόσον συντρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗ :... 1 2 3 4 5 7 Κωδικός λογαριασμού/ Περιγραφή Στοιχεία παραστατικού Μνημονεύεται η Χειρόγραφο/ Πλήρης & επαρκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Μ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 1. Κάθε εταίρος της ΑΣ πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με την ΑΥΙΜ. Δημιουργεί τις λογιστικές καταστάσεις ανά δράση (με καταχώρησή στην εφαρμογή διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 01/10/2014 Αριθμ. Πρωτ: 136 Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τσιλαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-mobile «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 6-04-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 3 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΙΟΣ 2014 1 I. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1. Ίδια συµµετοχή Αύξηση µετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου Για τη διευκόλυνση των ικαιούχων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ο ΗΓΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

4. Ο ΗΓΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 4. Ο ΗΓΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 Ο οδηγός έχει σκοπό να παρέχει στους ιαχειριστές Προγραµµάτων, τους Φορείς Υλοποίησης και τους εταίρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα