Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010"

Transcript

1 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση αφισών στα γραφεία κάθε οργανισμού που εκτελεί ή επωφελείται από το Έργο. Πως θα προμηθευτούμε αυτές τις αφίσες; Απάντηση: Το Corallia θα στείλει στους υπευθύνους κάθε οργανισμού υπόδειγμα που εξυπηρετεί το σκοπό που αναφέρει η Σύμβαση Επιχορήγησης ως προς την προβολή του έργου. Στην συνέχεια, ο κάθε οργανισμός θα αναλάβει να τυπώσει το υπόδειγμα σε αφίσα (ή άλλο αντίστοιχο format), σε εύλογο μέγεθος και να το τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του οργανισμού του. 2. Είναι δυνατή η τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος, που να αφορά σε εσωτερική μεταφορά προϋπολογισμού και η μεταφορά αυτή να αυξάνει έναν από τους εν λόγω Κ.Ο.Δ. περισσότερο από 35%; (Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η μεταφορά από τον Κ.Ο.Δ.: Δαπάνες Προσωπικού στον Κ.Ο.Δ.: Υπεργολαβία, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Η συγκεκριμένη μεταφορά αφορά μόνο στο μέσο υλοποίησης συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας και όχι στη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου του Πακέτου Εργασίας). Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης Επιχορήγησης, αναφέρεται ρητά ότι δεν μπορεί να υπάρχει μεταφορά προϋπολογισμού που να αυξάνει ή μειώνει κάποιον από τους Κ.Ο.Δ. περισσότερο από 35%. 3. Πού ορίζεται η επίσημη έναρξη έργου; (απόφαση ένταξης, ΤΔΕ, σύμβαση) Απάντηση: Η έναρξη του έργου ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης Επιχορήγησης συγκεντρωτικά για όλες τις ενέργειες. Στα συνημμένα Τεχνικά Παραρτήματα ορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης για κάθε ενέργεια ξεχωριστά σε περίπτωση που ο Δικαιούχος συμμετέχει σε παραπάνω από μία ενέργειες. 4. Θα υπάρχει υπόδειγμα για timesheets? Απάντηση: Δεν αναμένεται να αποσταλεί στους Δικαιούχους συγκεκριμένο υπόδειγμα χρονοχρέωσης προσωπικού. Κάθε οργανισμός καλείται να ακολουθήσει το δικό του σύστημα χρονοχρέωσης, εφόσον συμμορφώνεται παράλληλα με τις διαχειριστικές οδηγίες περί επιλεξιμότητας Δαπανών Προσωπικού της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΑ 43804/2009), όπως αυτές έχουν αποσταλεί στους Δικαιούχους του Προγράμματος. 5. Σχεδιάζουμε να υποβάλλουμε μία πατέντα στο τέλος της διάρκειας του έργου. Ωστόσο, η διαδικασία κατοχύρωσης μίας διεθνούς πατέντας θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Πώς θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε αυτή τη δαπάνη επιλέξιμη; Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Παραρτήματος IV της Σύμβασης Επιχορήγησης, κάθε δαπάνη του Έργου πρέπει να αποδεικνύεται με αντίστοιχα παραστατικά τα οποία θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης μέχρι την

2 ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου του Δικαιούχου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 31/12/2013, για να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες. 6. Η δαπάνη για αγορά air condition και φωτοτυπικού μηχανήματος θεωρείται επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση στην Ενέργεια ΙV; Απάντηση: Από την στιγμή που η συγκεκριμένη δαπάνη υπάγεται στο σχέδιο εκσυγχρονισμού των υποδομών της επιχείρησης, συνδέεται με το συμβασιοποιημένο αντικείμενο του έργου και γίνει σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, θεωρείται επιλέξιμη. 7. Είναι επιλέξιμη η αμοιβή ορκωτού ελεγκτή και σε ποια κατηγορία; Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιμη, στο πλαίσιο που απαιτείται από το Πρόγραμμα η έκδοση βεβαίωσης εξωτερικού ελεγκτή για τις επενδύσεις του Δικαιούχου. Η ακριβής κατηγορία που θα μπορεί να υπαχθεί η εν λόγω δαπάνη θα προσδιοριστεί σε επικείμενη τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. 8. Για το ερευνητικό προσωπικό (π.χ. υποψήφιοι διδάκτορες) το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί στα πλαίσια ενός έργου και έχει δηλωθεί ονομαστικά στα εγκεκριμένα Τεχνικά Παραρτήματα πρέπει να γίνει προκήρυξη; Απάντηση: Οι διαδικασίες στελέχωσης του κάθε Δικαιούχου εκτελούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς του Δικαιούχου, όπως καθορίζονται και διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του. 9. Για το ερευνητικό προσωπικό (π.χ. υποψήφιοι διδάκτορες), το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί στα πλαίσια του παραπάνω έργου και δεν έχει δηλωθεί ονομαστικά στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, πρέπει να γίνει προκήρυξη; Απάντηση: Ισχύει ότι και στην ερώτηση # Σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη που παρέχεται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Έρευνας των ΑΕΙ/ΤΕΙ, θα πρέπει το αντίστοιχο κόστος (προσωπικού, αναλωσίμων κλπ) να καλυφθεί από το έργο. Ειδικά για την περίπτωση αμοιβών προσωπικού απαιτείται προκήρυξη για την πρόσληψή του; Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή μισθωτού προσωπικού σε αυτή την κατηγορία ή μπορούν να περιληφθούν άτομα μόνο με σύμβαση έργου; Απάντηση: Το θέμα των προκηρύξεων έχει καλυφθεί σε προηγούμενες απαντήσεις. Ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών προσωπικού, θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν άτομα που συνδέονται άμεσα με το έργο (οι δαπάνες του προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης που καλύπτεται από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το συγχρηματοδοτούμενο έργο). Αναλυτικά στοιχεία για την επιλεξιμότητα των Δαπανών Προσωπικού περιλαμβάνονται στις οδηγίες περί επιλεξιμότητας Δαπανών Προσωπικού της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΑ 43804/2009), όπως αυτές έχουν αποσταλεί στους Δικαιούχους του Προγράμματος. 11. Όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει η ομάδα εργασίας (αριθμός ατόμων, αλλά και ποσοστά), ποια διαδικασία ακολουθούμε; Πρέπει να υποβληθεί ανανεωμένο τεχνικό παράρτημα; Ενημερώνουμε με γράμμα και χρεώνουμε τους νέους μηχανικούς; Περιμένουμε έγκριση;

3 Απάντηση: Στο άρθρο 10 της Σύμβασης Επιχορήγησης περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν εν γένει για τις τροποποιήσεις. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 της Σύμβασης Επιχορήγησης περιγράφονται ειδικότερα οι διαδικασίες τροποποίησης ως προς τα μέλη της ομάδας έργου. 12. Σχετικά με τις προμήθειες στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου έργου χρειάζεται δημοσίευση των επικείμενων προμηθειών, ώστε να κατατεθούν σχετικές προσφορές ή μπορούμε να προβαίνουμε σε απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή της προτίμησής μας; Απάντηση: Η επιλογή προμηθευτή στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου γίνεται σύμφωνα με το κανονισμό προμηθειών του Δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να ζητηθεί κατά την διαδικασία της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης. Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου, καλούνται μεταξύ άλλων να κρίνουν το εύλογο του τιμήματος μιας προμήθειας π.χ. να ελέγξουν το κόστος ως προς τις τιμές της αγοράς για αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία. 13. Τα έξοδα ταξιδίου (αεροπορικά εισιτήρια, παραστατικά ξενοδοχείων κ.λπ.) θα χρεώνονται στο όνομα του μέλους της ομάδας του έργου που πραγματοποιεί το ταξίδι ή στην επιχείρηση; Απάντηση: Η τιμολόγηση των παραστατικών πρέπει να γίνεται στο όνομα της εταιρείας αναφέροντας τα στοιχεία της. Η καταχώρηση των εξόδων του ταξιδίου (αεροπορικά εισιτήρια, παραστατικά ξενοδοχείων κ.λπ.) χρεώνεται στο μέλος της ομάδας έργου. Ωστόσο, κατά τη σύνταξη της Έκθεσης Προόδου Οικονομικού Αντικειμένου (αρχείο excel) δε συμπληρώνεται στον πίνακα δαπανών το ονοματεπώνυμο του μέλους της ομάδας έργου όταν η δαπάνη αφορά ταξίδια (Κ.Ο.Δ. Δαπάνες Ταξιδιών). 14. Με ποιο τρόπο δύναται να γίνει η αμοιβή των μετόχων ΕΠΕ που ανήκουν στην ομάδα του έργου; Ο λογιστής μας ισχυρίζεται ότι θα γίνεται μέσω σχετικής ΑΠΥ. Ωστόσο, θα θέλαμε και τη δική σας συμβουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Απάντηση: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης (και παρακολούθησης) του έργου, θα πρέπει ο κάθε φορέας να συμμορφώνεται με τις διαχειριστικές οδηγίες της ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ 43804/2009) που αφορούν τις δαπάνες προσωπικού, όπως αυτές έχουν αποσταλεί στους Δικαιούχους του Προγράμματος. Για οποιαδήποτε άλλα θέματα, τα οποία άπτονται της φορολογίας εισοδήματος, ο Δικαιούχος θα πρέπει να απευθύνεται στο λογιστήριο του. 15. Όσον αφορά στις Δαπάνες για Πάγια Ενεργητικού, ως επιλέξιμη δαπάνη λογίζουμε το κόστος αγοράς του εν λόγω εξοπλισμού ή την απόσβεση αυτού που αντιστοιχεί στο διάστημα χρήσης του για το συγκεκριμένο έργο; Απάντηση: Ως κόστος υπολογίζουμε την συνολική αξία αγοράς του παγίου, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας IV και έχει καταχωρηθεί στη λογιστική μερίδα του έργου, ή μέρος (pro rata) της συνολικής αξίας αγοράς του παγίου, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί στο πλαίσιο υλοποίησης των Ενεργειών Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο έργο. Σημειώνεται, αν το πάγιο (όργανα και εξοπλισμός) στο πλαίσιο των Ενεργειών Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ δεν χρησιμοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του χρήσιμου βίου τους για το εν λόγω έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι επενδύσεις απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου και οι οποίες υπολογίζονται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική. 16. Από τον οδηγό του προγράμματος απορρέει η υποχρέωση να τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί για τις εγγραφές που αφορούν το πρόγραμμα. Επιλέξιμες θεωρούνται οι

4 δαπάνες από 1/1/2009 με αποτέλεσμα μέσα σε αυτό το διάστημα να έχουν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες (με παραστατικά) οι οποίες όμως δεν εγγράφηκαν όλες σε χωριστούς λογαριασμούς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Απάντηση: Όλες οι δαπάνες που έχουν χρεωθεί στο έργο πρέπει να καταχωρηθούν και στη λογιστική μερίδα του. Από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει η χρήση μπορούν να γίνουν οι εν λόγω αλλαγές. 17. Σχετικά με τη φοροαπαλλαγή που προβλέπει η νομοθεσία για δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως ερευνητικές, οι δαπάνες της Φάσης 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το λόγο και, αν ναι, μέχρι ποιου βαθμού; Απάντηση: Αρμόδια υπηρεσία για το συγκεκριμένο θέμα και πώς αυτό δύναται να υλοποιηθεί στην πράξη είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. 18. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» και συγκεκριμένα σχετικά με την Ενέργεια IV (ΕΚ800/2008, άρθρο 39), θα ήθελα να ρωτήσω αν τα δίδακτρα για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών από κάποιον υπάλληλο της εταιρείας, θεωρούνται επιλέξιμη δαπάνη. Απάντηση: Οι δαπάνες εκπαίδευσης είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος μόνο όταν αφορούν σε Επαγγελματική Κατάρτιση και όχι σε Μεταπτυχιακές Σπουδές / Φοίτηση. 19. Οι δασμοί εισαγωγής για κάποιο όργανο/ εξοπλισμό από προμηθευτή του εξωτερικού είναι επιλέξιμη δαπάνη; Απάντηση: Ναι. 20. Ο ΦΣΚ (Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της Ενέργειας ΙΙΙ του Προγράμματος όπου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι προϋπόθεση και κριτήριο αξιολόγησης; Απάντηση: Ναι. 21. Απαιτείται υποχρεωτικά extrait για απόδειξη εκταμίευσης παραστατικών πληρωμής; Τι κάνουμε με προμηθευτές που δεν έχουν εξαργυρώσει την επιταγή, ενώ την έχουν παραλάβει; Απάντηση: Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τους προμηθευτές για να ενημερωθούν ότι πρέπει να εξαργυρώσουν τις επιταγές το συντομότερο δυνατό, ώστε η διαδικασία που απαιτείται για να πιστοποιηθεί και να θεωρηθεί μια επιλέξιμη δαπάνη να είναι ολοκληρωμένη. 22. Τυχόν κόστος, που επιβαρύνει την έκδοση και παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών, που υποχρεούμαστε να προσκομίσουμε για να λάβουμε την προκαταβολή, είναι επιλέξιμο από το έργο (πχ στην κατηγορία γενικών εξόδων); Απάντηση: Όχι. 23. Για εξοφλήσεις δαπανών με πιστωτική απαιτείται υποχρεωτικά αυτή να είναι εταιρική; Στον κανονισμό προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου είναι επιτρεπτή η αποζημίωση δαπανών που έχουν εξοφληθεί με προσωπική πιστωτική κάρτα του ερευνητή (π.χ. εγγραφές συνεδρίων, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κλπ);

5 Απάντηση: Τα θέματα εξόφλησης δαπανών αναφέρονται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος IV της Σύμβασης Επιχορήγησης. Αν μια εξόφληση ενός παραστατικού (π.χ. τιμολογίου) έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, αυτή πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις περί πιστωτικών καρτών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Ειδικά για την περίπτωση αποζημίωσης δαπανών ερευνητή που μετακινείται για τους σκοπούς του έργου του Δικαιούχου, και εφόσον προβλέπεται από τον κανονισμό προμηθειών του Δικαιούχου η αποζημίωση του ερευνητή βάσει «εξοδολογίου ταξιδιού», το εξοδολόγιο αποτελεί πλέον το παραστατικό εξόφλησης της δαπάνης και επί αυτού εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα του άρθρο 3 του Παραρτήματος IV της Σύμβασης Επιχορήγησης. 24. Είναι επιτρεπτή η υπογραφή συμβάσεων έργου με ερευνητές/επιστημονικό προσωπικό για να συμμετάσχουν στην ομάδα έργου, οι οποίες να έχουν αναδρομική ισχύ (πάντα εντός του ίδιου οικονομικού έτους); Απάντηση: Συμβάσεις με αναδρομική ισχύ, όχι όμως νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης (όπως αυτή προσδιορίζεται στο εκάστοτε Τεχνικό Παράρτημα στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχει ο ερευνητής ως μέλος της ομάδας έργου), είναι επιτρεπτές. 25. Αγορά εργαλείων λογισμικού (software): Οι άδειες χρήσης πωλούνται γενικά με δύο τρόπους. Ένας είναι περιορισμένου χρόνου (π.χ. ετήσιες) και ο άλλος είναι μόνιμες (perpetual). Όσον αφορά στο ποσοστό χρήσης που θα είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα αντιλαμβάνομαι ότι για την πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να είναι το ποσοστό χρήσης μέσα σε ένα έτος που διαρκεί και η άδεια. Στην δεύτερη περίπτωση, όμως, που οι άδειες είναι μόνιμες πώς θα γίνει o υπολογισμός; Υπάρχει και η ακραία περίπτωση να αγοραστεί ένα απαραίτητο εργαλείο και να χρησιμοποιηθεί μια και μόνη φορά για ένα αποτέλεσμα. Θα ήθελα μια ειδική τοποθέτηση αντιμετώπισης του θέματος εργαλεία επιλέξιμες δαπάνες. Απάντηση: Οι άδειες χρήσης εργαλείων λογισμικού, από την στιγμή που αποτελούν μέρος δαπανών για χρήση στο συγκεκριμένο έργο και έχουν περιγραφεί στο αντίστοιχο Τεχνικό Παράρτημα, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες στο σύνολό τους για την ενέργεια IV και για τον χρόνο χρήσης τους στα πλαίσια του έργου για τις ενέργειες Ι, II, ΙΙΙ, όπως ισχύει για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού (όργανα, εξοπλισμός, κλπ) 26. Βάσει της σύμβασης ορίζεται ότι τα παραστατικά που αποτελούν και απόδειξη επιλέξιμης δαπάνης πρέπει να διαθέτουν κάποια χαρακτηριστική σφραγίδα. Η σφραγίδα αυτή πρέπει να φαίνεται πάνω στα πρωτότυπα παραστατικά κατά την πιστοποίηση των δαπανών, ή έχουμε την δυνατότητα να σφραγίσουμε μόνο τα αντίγραφα τους και, αφού οριστικοποιηθούν από τον έλεγχο, ως επιλέξιμες δαπάνες, τότε να προχωρήσουμε και στο σφράγισμα των πρωτοτύπων; Απάντηση: Το αργότερο την ημέρα της Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης Πιστοποίησης κατά την παραλαβή του Οικονομικού Αντικειμένου θα πρέπει να σφραγιστούν τα πρωτότυπα παραστατικά του Δικαιούχου προκειμένου να είναι αποδεκτά. 27. Θα ήθελα τη βοήθεια σας στηνσυμπλήρωση του φύλλου εργασίας 6 x της έκθεσης προόδου οικονομικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, κατά την καταχώρηση επιλέξιμων δαπανών μισθοδοσίας έμμισθου προσωπικού, εφόσον ζητείται και ο λογιστικός κωδικός, θα πρέπει για κάθε έναν από την ομάδα έργου να καταχωρούμε δύο εγγραφές ανά μισθοδοτική περίοδο; Δηλαδή μία για τις τακτικές αποδοχές και μία για τις εργοδοτικές εισφορές; Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ναι, τα παραστατικά πληρωμής

6 των ασφαλιστικών εισφορών θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα χωρίζουμε ανά εργαζόμενο σε ποσό κράτησης και ποσό εργοδοτικής εισφοράς; Απάντηση: Ναι, θα πρέπει να είναι διαφορετικές εγγραφές με διαφορετικό λογιστικό κωδικό. Πιο συγκεκριμένα: Για το φύλλο 6 x θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω καταχωρήσεις ανά εργαζόμενο της ομάδας έργου: Για την πρώτη εγγραφή (αποδοχές): Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία στο πίνακα 6 x με τα στοιχεία του παραστατικού της μισθοδοσίας Χρεώνουμε λογιστικό Κωδικό Στη στήλη «Συνολικό Ποσό Παραστατικού» και στη στήλη «Καθαρό Ποσό Παραστατικού» συμπληρώνουμε το συνολικό ποσό Μικτών Αποδοχών της αντίστοιχης μισθοδοσίας Για την δεύτερη εγγραφή (εισφορές): Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία στο πίνακα 6 x με τα στοιχεία του παραστατικού της μισθοδοσίας Χρεώνουμε λογιστικό Κωδικό Στη στήλη «Συνολικό Ποσό Παραστατικού» και στη στήλη «Καθαρό Ποσό Παραστατικού» συμπληρώνουμε το συνολικό ποσό των εργοδοτικών εισφορών όλων των ταμείων (π.χ. ΙΚΑ,ΤΣΜΕΔΕ κτλ) της αντίστοιχης μισθοδοσίας Για το φύλλο 6 xa πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: Συμπληρώνουμε σε κάθε γραμμή χωριστά τις ακόλουθες αντίστοιχες πληρωμές: Πληρωμή μισθωτού με το παραστατικό της μηνιαίας πληρωμής Πληρωμή Ασφαλιστικών Φορέων συνολικά της επιχείρησης/φορέα με το αντίστοιχο παραστατικό προς τον αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό (εάν υπάρχει και άλλος ασφαλιστικός φορέας συμπληρώνεται και αντίστοιχα άλλη μία γραμμή) Πληρωμή Φ.Μ.Υ συνολικά της επιχείρησης/φορέα με το αντίστοιχο παραστατικό προς ΔΟΥ. Τέλος, πρέπει να γίνει η αντιστοίχηση των εγγραφών μεταξύ των φύλλων 6 x και 6 xa ως εξής: Στη πρώτη εγγραφή του 6 x (λογιστικός κωδικός 60.00) καταχωρούμε στη στήλη «Α/Α Παραστατικών πληρωμής» τους αντίστοιχους Α/Α των παραστατικών «Πληρωμής μισθωτού», «Πληρωμής ασφαλιστικών φορέων» (εάν ο εργαζόμενος έχει 2 φορείς αντιστοιχούμε όλες τις πληρωμές), και «ΦΜΥ» από το φύλλο 6 xa. Για τη δεύτερη εγγραφή του 6 x (λογιστικός κωδικός 60.03) καταχωρούμε στη στήλη «Α/Α Παραστατικών πληρωμής» τους αντίστοιχους Α/Α των παραστατικών «Πληρωμή ασφαλιστικών φορέων» (εάν ο εργαζόμενος έχει 2 φορείς αντιστοιχούμε όλες τις πληρωμές) από το φύλλο 6 xa.

7 28. Έστω ότι κάποιος από την ομάδα έργου έχει μόνο (4) τέσσερις ανθρωπομήνες συμμετοχή στο έργο. Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται ολόκληρο το κόστος του εργαζομένου συνυπολογιζόμενων και των δώρων και των επιδομάτων. Στον Πίνακα 6 χ θα καταχωρήσουμε μόνο τις μισθοδοτικές καταστάσεις από τους συγκεκριμένους τέσσερις μήνες; Εάν ναι, στο ποσό της επιλέξιμης δαπάνης θα βάλουμε μεγαλύτερο πόσο από αυτό που θα μας δείχνει το παραστατικό καταχώρησης της συγκεκριμένης δαπάνης; Εάν καταχωρήσουμε όλες τις μισθοδοσίες του έτους, πώς θα συμπληρώσουμε το πεδίο με τους ανθρωπομήνες για το συγκεκριμένο υπάλληλο, έτσι, ώστε το τελικό άθροισμα να μας δίνει τον αριθμό τέσσερα, αλλά και να συμφωνεί με την επιλέξιμη δαπάνη; Απάντηση: Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τυχόν επιδομάτων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου όταν αυτός είναι δημόσιος φορέας. Σε κάθε μία εγγραφή θα πρέπει να καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο μέλος της ομάδας έργου και να συμπληρώσετε τα συνολικά ποσά τα οποία αναγράφονται πάνω σε καθεμία από αυτές, όπως αναλύεται στην προηγούμενη ερώτηση/απάντηση. Ως επιλέξιμο ποσό θα συμπληρώσετε το συνολικό ποσό σε περίπτωση που τα Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης είναι 1 και, σε περίπτωση που το νούμερο είναι μικρότερο του ενός, το αναλογούν ποσό. Για τα προαναφερθέντα θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση τεκμηρίωση βάσει timesheet. 29. Όσον αφορά στην Έκθεση Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Συνεργατικών Έργων, οι δαπάνες οι οποίες θα δηλώνονται θα πρέπει να είναι εντός του εξαμήνου; Θα πρέπει να είναι και εξοφλημένες εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος: Απάντηση: Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου των Συνεργατικών Έργων, όπως αυτή καταγράφεται στα κεφάλαια 1, 2 και 3 της Έκθεσης Προόδου, αφορά το εκάστοτε εξάμηνο και καταγράφονται οι υλοποιημένες εργασίες, ανεξαρτήτως του αν έχουν εξοφληθεί όλα τα παραστατικά των επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εργασίες που περιγράφονται. Αντιθέτως, οι δαπάνες που θα υποβληθούν ανά Κ.Ο.Δ. στο κεφάλαιο 4 της Έκθεσης Προόδου των Συνεργατικών Έργων θα πρέπει και να έχουν πραγματοποιηθεί εντός του εξαμήνου για το οποίο συντάσσεται η έκθεση και να έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί, ακόμα και μετά το πέρας του εξαμήνου αυτού και μέχρι τη στιγμή σύνταξης της Έκθεσης Προόδου.

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 1 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. 2 2 Εγκρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Υποχρεώσεις ηµοσιότητας Στην παρ. 7.3 του Οδηγού της ράσης αναφέρονται οι ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-8ΒΚ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-8ΒΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" FAQs

ACTION CREATION OF INNOVATION CLUSTERS FAQs ACTION "CREATION OF INNOVATION CLUSTERS" "A GREEK PRODUCT, A SINGLE MARKET: THE PLANET" "PILOT OPERATION PHASE" FAQs 1) ΕΡΩΤΗΣΗ : Από ένα φορέα ο Νομικός Εκπρόσωπος αρνείται να δώσει την υπογραφή του,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr Σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» όποιες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 30-07-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα