Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 2/02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ν. ωδ/σου) προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό ανάδειξης µειοδοτών προµήθειας γραφικής ύλης και µελανιών (µη ανακυκλωµένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ωδ/σου, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για το έτος 204. Άρθρο ο Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 0/03/204 ηµέρα ευτέρα στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η.00 πρωινή της ηµέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 7/03/204, ηµέρα ευτέρα, την ιδία ώρα στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αυτής επιτροπής µε τους ίδιους όρους. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/0 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-0 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Το Ν. 2362/95 περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 4) Το Ν.386/0 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις».

2 5) Το Ν.4024/, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 6) Τις διατάξεις του Π 8/07 (ΦΕΚ 50/07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 7) Τις διατάξεις του Π.. 30/200 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ( Άρθρο 2, παρ. 3δ). 8) Την µε αριθµ. Πρωτ. 3530/739/ Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 9) Τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου-Κω- Καλύµνου-Καρπάθου σε γραφική ύλη-φωτοτυπικό χαρτί Α4-Α3 και µελάνια έτσι όπως αναγράφονται στους επισυναπτόµενους Πίνακες Α,Β,Γ, και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 0) Την 80/204 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό 4 ο / ) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού. ) Την υπ αριθµ. 652/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έχει δε ως αντικείµενο την ανάδειξη µειοδοτών προµήθειας γραφικής ύλης - και µελανιών (µη ανακυκλωµένων) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ωδ/σου έως Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές-σφραγισµένες. Ο προϋπολογισµός ανά Περιφερειακή ενότητα έχει ως κάτωθι : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ : 2.000,00 Γραφική ύλη : 4.000,00 Μελάνια : 8.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ : 6.500,00 Γραφική ύλη : 2.000,00 Μελάνια : 4.500,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ : 4.500,00 Γραφική ύλη :.500,00 Μελάνια : 3.000,00 2

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ : 2.000,00 Γραφική ύλη : 700,00 Μελάνια :.300,00 Ως κριτήριο για την αξιολόγηση της προσφοράς ως η πλέον συµφέρουσα, θα είναι η προσφορά χαµηλότερης τιµής ανά νησί και ανά κατηγορία ειδών (γραφικής ύλης µελανιών) των Πινάκων Α,Β,Γ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 2 ο ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Τα υποψήφια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αντιπρόσωπο στα νησιά Ρόδου, Κω, Καλύµνου, Καρπάθου προκειµένου να γίνεται τµηµατικά η αποστολή των ειδών προς τις Περιφερειακές ενότητες ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και να το δηλώνουν εγγράφως. 2. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.599/86, του Νοµίµου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου ή ΝΠ, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και γενικά η επιχείρησή τους σε υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ηµόσιο τοµέα και β) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Εφόσον ο προµηθευτής συµµετέχει στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο, υποβάλλει µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Γενικότερα οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειµένου να γίνει σαφής στην 3

4 επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η νοµική µορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στο διαγωνισµό. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα να φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει ν αναγράφονται ευκρινώς : ) H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 3) Ο αριθµός της διακήρυξης 4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5) Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία του αποστολέα. Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (σχετική υπεύθυνη δήλωση). Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς ή η υπεύθυνη δήλωση συµφωνίας των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αρθρο 3 ο. Με την οικονοµική προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά είδος. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει ν αναγράφεται η τιµή µονάδας χωρίς ΦΠΑ, το σύνολο κάθε είδους (πχ. 2 µελάνια Χ 0 = 20 ) όπως και το ολικό σύνολο όλων των ειδών για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισµού. 2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες διορθώσεις, βάση του άρθρου 2 παρ 4 του Π..8/ Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένο κατασκευαστή εσωτερικού ή εξωτερικού και έχουν εφόσον υπάρχει, πιστοποίηση CE ή ISO. 4. εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών µέχρι της λήξεως της συναφθεισοµένης σύµβασης. 5. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (Π..370/95). 4

5 6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Αρθρο 4 ο Μειοδότης αναδεικνύεται όποιος προσφέρει α) την συµφερότερη τιµή ανά νησί και ανά κατηγορία ειδών (γραφικής ύλης µελανιών) των Πινάκων Α,Β,Γ, και β) και η προσφορά να συµφωνεί µε τις ποιοτικές προδιαγραφές. Όλα τα είδη που θα επιλεγούν πρέπει να είναι καινούργια και κλειστά µέσα στη συσκευασία τους. Είδη που δεν πληρούν τα ανωτέρω θα επιστρέφονται στον Προµηθευτή. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν έως 3/2/204 από την ηµεροµηνία υπογραφής της.οι αναφερόµενες ποσότητες στα προσφερόµενα είδη δεν είναι δεσµευτικές για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου-Κω-Καλύµνου- Καρπάθου, µπορούν να αυξοµειωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας χωρίς αύξηση του συµβατικού ποσού της κάθε προµήθειας στο σύνολό της ανά κατηγορία. Άρθρο 5 ο Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη των προµηθευτών, τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών καθ όλη τη διάρκεια του έτους 204. Η ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή η οποία θα οριστεί από την ιεύθυνση ή το Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Κω, Καλύµνου, Καρπάθου (άρθρο 27 του Π.. 8/07). Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραγγελίας σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί. Σε περίπτωση τµηµατικής σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωµή για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ µετά την παραλαβή της. Στην προσκόµιση τιµολογίου θα πρέπει να επισυνάπτονται τα δελτία παραλαβής των υλικών. Αρθρο 6 ο Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. ιευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα ποσότητα µέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συµβατικής ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 5

6 Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι στην προσφορά τους να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς. Η δαπάνη βαρύνει τον Π/Υ της Ν.Α. ωδ/σου Οικον. Ετους 204 και συγκεκριµένα τον φορέα 072 ΚΑΕ. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου). Ρόδος, Ο Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Χατζηδιάκος 6

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ Canon 3 black 2 Canon 5 PG Black 2 3 Canon 50 black 4 Canon 5 color 5 Canon 52 Black 6 Canon 53 color 7 Canon 76 black 8 Canon CLI-8y 9 Canon CLI-8c 0 Canon CLI-8m Canon 8 2 Canon 40 3 Canon 4 4 Canon 50 5 HP 22 inkjet 6 HP 27 7 HP HP HP HP HP HP 35xl 23 HP 56 black inkjet 2 24 HP 57 color 25 HP 88 xl black 2 26 HP 88 xl color 2 27 HP 90 black 2 28 HP 90 color 2 29 HP 920 xl black 2 30 HP 920 xl color 2 3 PG-50 ink black 32 HP 2A toner 2 33 HP 5A 34 HP 35A 35 HP 45 Α 36 HP 5X 2 37 HP 53A 38 HP 78A toner 39 HP 85A toner 3 40 SAMSUNG SF 330 inkjet ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7

8 4 SAMSUNG M40 42 SAMSUNG SCX-426D3 43 SAMSUNG ML-2950 ndr 2 44 SAMSUNG SF-560R 45 ML-2250D5 46 ML-052L 47 LEXMARK E LEXMARK E LEXMARK X264DN 50 LEXMARK E250 5 ΧΕRΟΧ ΡΕ ΧΕRΟΧ C28 53 ΧΕRΟΧ ΡΕ EPSON C00 BLACK 52 EPSON C00 COLOR 56 EPSON S EPSON EPL 5800L 58 KONICA TN 2 59 KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA 20 6 KONICA MT TONER 303B 62 CANON FX-3 63 CANON MX CANON MX KYOCERA TK PANASONIC KX-FL5 67 PANASONIC KX-FL6 68 RICOH 230D 69 OKI 530 DN (Kωδικός : Κ ) 70 OKI 530 DN (Kωδικός : C ) 7 OKI 530 DN (Kωδικός : M ) 72 OKI 530 DN (Kωδικός : Y ) OKI C 5950(Kωδικός : Y ) OKI C 5950(Kωδικός : M ) OKI C 5950(Kωδικός : C ) OKI B43DN KONICA MINOLTA PAGE PRO 350W 78 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 78 8

9 80 PANASONIC KX-FL5 83X ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 22XI 8 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 2XI PANASONIC KXFP4GR 84 TONER LASER XEROX 3250 HIGH CARACITY 85 TONER LAZER SAMSUNG TONER LAZER CANON CEXV5 87 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 350XL 88 RICOH SP TONER LAZER LEXMARK E20 90 TONER LAZER XEROX C8 9 SAMSUNG 0 TONER LAZER LEXMARK C MYC TONER LAZER LEXMARK C BK ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 300XL BK 94 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 300XL 95 COL ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP TONER LAZER CANON IR TONER LAZER HP 38A 99 TONER LAZER KONICA PAGEPRO TONER LAZER PAGE PRO XEROX C28 DRUM 02 HP 5 03 EPSON M TONER LAZER OKI C5850/5950 COL TONER LAZER OKI DRUM C5850/5890 TONER LAZER SAMSUNG MLT 0S 07 TONER LAZER LEXMARK X TONER RICOH TYPE 2220D 9

10 09 TONER RICOH SP000 0 TONER LAZER LEXMARK MS30 HIGH CAPAC ΜΕΛΑΝΙ INK JET LEXMARK 26 2 ΜΕΛΑΝΙ INK JET LEXMARK 7 3 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250 4 PANASONIC KX-FAT4 5 PANASONIC KX-FAT4X 6 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 72 7 TONER LAZER SAMSUNG TONER LAZER SAMSUNG 03LHIGH CAPAC/ML-2950NDR TONER LAZER XEROX WC PRO 65 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 2XL BLACK ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 343 ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 933XL ΜΕΛΑΝΙ INK JET HP 932XL ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG 0S EPSON EPL-6200 ME TYMΠΑΝΟ EPSON EPL-6200 TONER SO MEΛΑΝΙ SHARP MIX-232D OKI MB ΦΥΛΛΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ COMPUPRINT SP40 PLUS KONICA TN 303 KYOCERA MITA 635 0

11 33 34 ΡΟΛΟ PLOTTER 0,9 80 gr ΡΟΛΟ PLOTTER 0,6 80 gr ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : ΦΠΑ 6% : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ : ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ α/α Περιγραφή είδους Μον. Μέτρ. Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 δεσµίδ α 2 Αποσσυραπτικό τανάλια µεταλλικό µήκους τουλάχιστον 2 εκατοστών ενδεικτική ποσότητα 300 τεµ 0 Τιµή (άνευ ΦΠΑ) Συνολική αξία (άνευ ΦΠΑ) 3 Αρχειοθήκες µε λάστιχο 25χ35χ2 χάρτινες τεµ 20 4 Αυτοκόλλητα φωσφορούχα πλαστικά τύπου καβαλάρη 75χ75mm τεµ 20 5 Βάση κύβου πλαστική τεµ 5 6 Βάση σελοτέιπ (8χ33 πλάτος σελοτέιπ) 7 Βάση ταινίας δεµάτων µε χέρι για 5 mm 8 Βιβλία φυλλάδες διεκπαιρέωσης εγγράφων 24χ34 τεµ 5 τεµ 2 τεµ 5 9 Γόµες λευκές και λευκές-µπλε τεµ 25

12 0 δακτυλοβρεκτήρες τεµ 5 ιαφάνειες πλαστικοποίησης Α3 00 τεµ 2 ιαφάνειες πλαστικοποίησης Α4 00 τεµ 3 ιαφάνειες εξώφυλλο πλαστικοποίησης 00 τεµ πακ 5 πακ 0 πακ 5 4 ιαχωριστικά πλαστικά 5 θεµάτων τεµ 40 5 ιαχωριστικά πλαστικά 0 θεµάτων τεµ 20 6 ιαχωριστικά πλαστικά αλφαβητάριο 7 ιορθωτική ταινία roller 4,2 mmx5 m 8 ιορθωτικό υγρό σετ µε ανταλλακτικό τεµ 0 τεµ 50 τεµ 20 9 Ζελατίνες µε οπές Α4 00 τεµ πακ Ζελατίνες µε οπές Α3 00 τεµ πακ 2 2 Ηµερολόγια αντζέντα ηµερήσιο δεµένο 7χ25 τεµ 5 22 Ηµερολόγια γραφείου γυριστά τεµ 5 23 Ηµερολόγιο αντζέντα ηµερήσιο σπιράλ τεµ 4 24 Ηµερολόγιο πλάνο εβδοµαδιαίο-µηνιαίο τεµ 4 25 Θήκη χάρτινη για cds-dvds 26 DVDs κύλινδρος σε 50άδα 27 CDs κύλινδρος σε 50άδα τεµ 50 τεµ. 6 τεµ USB 8GB τεµ Καρφίτσες ατσάλινες σε πλαστικό κουτί Κουτί πλαστικό 3 2

13 30 Κλασέρ 8/32 πλαστικό διάφορα χρώµατα τεµ 50 3 Κλασέρ 4/32 πλαστικό διάφορα χρώµατα τεµ Ντοσιέ µε λάστιχο µεγέθους Α4 διάφορα χρώµατα τεµ Ντοσιέ Α4 µε έλασµα και δύο τρύπες τεµ Κόλλα stic 20 gr τεµ Κόλλα ρευστή σωληνάριο 35 γραµµ τεµ 5 36 Κόλλες αναφοράς καντριγιέ πακ 5 37 Κοπίδι µήκους 6 εκατ και πλάτους 3 εκατ. τεµ Λαστιχάκια 500 γραµµ πάχους cm µε µάκρος 7cm τεµ 0 39 Μαρκαδόροι υπογράµµισης µε πλατιά µύτη διάφορα χρώµατα τεµ Μαρκαδόροι χονδροί µε ίσια/πλακέ µύτη,5-3 mm τεµ 30 4 Μαρκαδοράκι ανεξίτηλο τεµ Μελάνι ταµπόν µπλε- µαύρο-κόκκινο τεµ Μολύβια χωρίς γόµα καλής ποιότητας τεµ 0 44 Μολύβια µηχανικά 0,5-0,7 τεµ 0 45 Μολυβοθήκες µεταλλικές 46 Μπλοκ ριγέ σεµιναρίων 50 φύλων τεµ 8 τεµ 60 3

14 47 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας Α4 (00φύλλων) τεµ Βιβλίο πρακτικού (200φύλλων) κωδ. 504 Α τεµ Βιβλίο ιεκπεραίωσης Α4 (φύλλων 00) τεµ Βιβλίο ιεκπεραίωσης 7χ 24,5 (00φύλλων) τεµ. 5 5 Βιβλίο ιακίνησης εγγράφων 34,5χ24 ( 200 φύλλων) µε οριζόντιες ρίγες τεµ Τετράδια 00 φύλλων µε σκληρό εξώφυλλο τεµ Σκληρή επιφάνεια µε κλιπ για κράτηµα χαρτιών Α4 τεµ Μύτες για µηχανικά µολύβια 0,5-0,7 κουτί Ντοσιέ µε ζελατίνες πλαστικό 40 φύλλων τεµ 0 56 Ξυλοµπογιές χονδρές 2άδα πακ 5 57 Ξύστρες µολυβιών µεταλλικές τεµ Οπισθόφυλλα πλαστικοποίησης Α4 των 00 τεµ τεµ 5 59 Περφορατέρ διαστάσεων x9 cm 8 φύλλων τουλάχιστον τεµ 0 60 Περφορατέρ γίγας 65 φύλλων τουλάχιστον και 6,5 mm τεµ 2 6 Πινέζες 00 τεµ κουτί 5 4

15 62 Πλαστικοποιητής µεγέθους Α4 τεµ 63 Σελιδοδείκτες καβαλάρηδες πλαστικό 5 τεµ 64 Σελοτέιπ απλό 2χ33 mm 65 Σελοτέιπ λευκό διαφανές σχεδίου 8χ33 mm πακ 30 τεµ 50 τεµ Σπιράλ βιβλιοδέτησης διάφορα µεγέθη 00 τεµ πακ 5 67 Σπάγγος δεµάτων τεµ Στυλό διαρκείας κρυστάλ µπλε-µαύροκόκκινο (,0) ισοδύναµο µε BIC τεµ Στυλό µαρκαδόρος 0,5-0,7-,0 µπλε- µαύρο-κόκκινο ισοδύναµο µε PILOT τεµ Συνδετήρες νο5 00 τεµ να µην βγάζουν σκουριά κουτ 50 7 Συνδετήρες νο7 00 τεµ να µην βγάζουν σκουριά κουτ Σύρµατα συρραφής νο τεµ κουτ Σύρµατα συρραφής νο26 24/6 000 τεµ κουτ Σύρµατα συρραφής νο23/7s 000 τεµ κουτ Συpραπτικό γίγας για 5 σελ. τουλάχ. τεµ 5 76 Συρραπτικό µεγάλο, µήκους 8 εκατ., 56mm γλώσσα και 2 mm σύρµα ανταλλ. τεµ 25 5

16 77 Συραπτικό µεσαίο, µήκους 5 εκατ. για 5 σελ. τουλάχ. και νο64 ανταλλ. σύρµα τεµ 5 78 Σφραγίδα αρίθµησης µηχανική και µεταλλική τεµ 5 79 Σφραγίδα ξύλινη 3 γραµµών τεµ 5 80 Σφραγίδα µηχανική 492 πλαστική αυτοκατασκευαζόµεν η τεµ 0 8 Σφραγίδα µηχανική 493 πλαστική αυτοκατασκευαζόµεν η τεµ 5 82 Σφραγίδα µηχανική ηµεροµηνιών πλαστική τεµ 5 83 Ταινίες αριθµοµηχανής ρολό χάρτινες τεµ Ταινίες δεµάτων αυτοκόλλητες διαφανείς 5 εκατ. τεµ 5 85 Ταινίες δεµάτων αυτοκόλλητες καφέ 5 εκατ. τεµ Μπαταρίες ΑΑ - αλκαλικές 87 Μπαταρίες ΑΑΑ αλκαλικές 88 Ταµπόν για µηχανικές σφραγίδες νο492 τεµ 20 τεµ 20 τεµ 0 89 Ταµπόν για µηχανικές σφραγίδες νο493 τεµ 0 90 Ταµπόν για σφραγίδες νο3 9 Ταµπόν για σφραγίδες νο4 92 Ταµπόν για σφραγίδες γίγας τεµ 0 τεµ 0 τεµ 0 6

17 93 Φάκελα αλληλογραφίας 2χ8 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας Α3 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας Α4 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 6,5χ23 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 23χ33 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελα αλληλογραφίας 30χ40 λευκά µε αυτοκόλλητη ταινία τεµ Φάκελος µε αυτιά χάρτινος 03 Φάκελος µε έλασµα χάρτινος 04 Φάκελος µε έλασµα και πλαστικό διαφανές εξώφυλλο τεµ 00 τεµ 00 τεµ Φάκελος µε κορδόνι µπλε και χονδρό εξώφυλλο µεγ. Α4 Φάκελος µε κορδόνι µπλε και χονδρό εξώφυλλο µεγ. Α3 06 Φάκελος µε λάστιχο χάρτινος 07 Χάρακες 30 cm µήκους πλαστικοί τεµ 300 τεµ 200 τεµ 00 τεµ Χαρτί κύβος 700 φύλλων λευκός συσκευασµένος σε ζελατίνη τεµ 25 7

18 09 Χαρτί κύβος αυτοκόλλητος memo 75χ75 mm κίτρινος τεµ 50 0 Χαρτάκια αυτοκόλλητα z-notes 75χ75 mm τεµ. 70 Χαρτοταινίες 3 cm αυτοκόλλητη τεµ 20 2 Ψαλίδι γραφείου µήκους 20cm τεµ 20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 6% ΦΠΑ 6% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6% 8

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) α/α ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/FAX/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET 000 SERIES (3 MHXANHMATA) ΜΕΛΑΝΙ/ΤΟΝΕΡ 5A TONER HP ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 280(2 MHX/TA) No 45 BLACK HP 2 3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 280(2 MHX/TA) No 78 COLOUR HP 2 4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX 320 No 52 BLACK CANNON No 53 COLOUR CANNON 6. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC530A BLACK TONER HP 7. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC53A COLOUR ΜΠΛΕ HP 8. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC532A COLOUR ΚΙΤΡΙΝΟ HP 9. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASERJET CP 2025 CC533A COLOUR ΚΟΚΚΙΝΟ HP 0. FAX LEXMARK F4270 No 70 BLACK LEXMARK. FAX LEXMARK F4270 No 20 COLOUR LEXMARK 2. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ. OLIVETTI D-COPIA 200MF TONER OLIVETTI 3. ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ. OLIVETTI D-COPIA 2000 TONER OLIVETTI 4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COMPUPRINT SP 40 PLUS BLACK RIBBON MI PRK EKTYΠΩΤΗΣ HP LASERJET 020(6 MHX/TA) 2A TONER HP 3 6. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET P505 36A TONER HP 7. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET P005/P006 35A TONER HP 2 8. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET M22NF MFP 85A TONER HP 2 9. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX375(3 MHX/TA) 20. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANNON PIXMA MX375 (3 MHX/TA)+ MX395(4 MHX/TA) No 540 BLACK No 54 COLOUR EKTYΠΩΤΗΣ LEXMARK E250D E250AE BLACK TONER LEXMARK 2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 700 C8765EE BLACK HP 23. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 700 C8766E TRI-COLOUR HP 24. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COMPUPRINT MDP 30FB ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (RΙΒΒΟΝ) EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP CYAN 3R0079 TONER XEROX EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP MAGENTA 3R00720 TONER XEROX 3 9

20 27. EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP YELLOW 3R0072 TONER XEROX EKTYΠΩΤΗΣ XEROX PHASER 680 MFP BLACK 3R00722 TONER XEROX ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 6500 No 920 BLACK HP ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 6500 No 920 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ HP 3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 6500 No 920 ΓΑΛΑΝΟ HP 32. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 6500 No 920 ΚΙΤΡΙΝΟ HP 33. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK Z2420 No 37 COLOUR LEXMARK ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK Z2420 No 36 BLACK LEXMARK ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ XEROX WORKCENTER R0046 XEROX 37. CANON LASERBASE MF30 CANON EP-27 ΜΑΥΡΟ 38. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 550 ALL IN ONE 39. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET 550 ALL IN ONE No 56 BLACK HP No 57 COLOUR HP FAX RICOH SP 000 E TONER RICOH SP000E 4. Cd ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 42. Cd-RW ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 43. Dvd ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 44. Dvd-RW ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ. 45. PLOTTER HP DESIGNJET 500 CYAN C49A 46. PLOTTER HP DESIGNJET 50 BLACK C4844A 47. PLOTTER HP DESIGNJET 502 MAGENTA C492A 48. PLOTTER HP DESIGNJET 503 YELLOW C493A 49. EKTΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML 260 ΜΕΛ. ΜΑΥΡΟ MLT-D0S ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 20

21 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε PRIMULA 2( /6-8) ANA TEMAXIO 3 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε BIC CRISTAL(2ΜΑΥΡΟΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΙ-0ΜΠΛΕ) ANA ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 4 3 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ισοδύναµο µε scotch διαφανές ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 4 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 4 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 5 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 5 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 6 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ισοδύναµο µε VETO Νο 6 ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ισοδύναµο µε 7 HORSE ANA TEMAXIO 3 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε PARVA (64 8 ΓΑΖΑΚΙΑ) ANA TEMAXIO 2 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 26(24/6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 9 ΠΡΑΣΙΝΑ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 0 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΑ) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 000 Ν0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ισοδύναµο µε EDDING 300, 20ΜΑΥΡΟΙ -20ΜΠΛΕ-0ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ισοδύναµο µε POST- IT, ΜΕΓΕΘΟΣ 50MMx40MM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ισοδύναµο µε POST- IT, 4 ΜΕΓΕΘΟΣ 75MMx75MM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 5 ΚΑΡΦΙΤΣΑΚΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 6 ΚΟΛΛΑ STIC ισοδύναµο µε UHU ANA TEMAXIO 9 7 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΜΕ ΠΙΝΕΛΑΚΙ) ANA TEMAXIO 9 8 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΣΤΥΛΩ) ANA TEMAXIO 9 ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (ΠΟΝΤΙΚΙ ισοδύναµο µε 9 PRITT) ANA TEMAXIO 8 20 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ, ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΜΟΛΥΒΙ ισοδύναµο µε FABER-CASTEL M ANA TEMAXIO 8 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε FABER CASTEL M ΜΠΛΕ ANA TEMAXIO 8 23 ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ANA TEMAXIO 2 24 ΝΤΟΣΙΕ Α ισοδύναµο µε SCAG ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 23CMX6CM ANA TEMAXIO 300 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 32CMX23CM ANA TEMAXIO 300 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΠΛΟΙ 27 40CMX30CM ANA TEMAXIO ΨΑΛΙ Ι ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 29 ΧΑΡΤΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΚΥΒΟΣ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 30 ΣΕΤ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 32 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΙΑΦΑΝΕΙΑ( ΙΦΥΛΛΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΟΜΑ ισοδύναµο µε ROTRING ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 36 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ(ΜΠΛΕ)ΜΙΚΡΟΙ Α4 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 45 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 2

22 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙΑ(ΜΠΛΕ)ΜΕΓ. Α3 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙ ισοδύναµο µε PILOT V7 HI- TECPOINT 0.7(30ΜΠΛΕ-30ΜΑΥΡΟΙ-0 ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΜΑΡΚΑ ΟΡΑΚΙ ισοδύναµο µε UNIBALL ΕΥΕ MICRO Ο.5(30ΜΠΛΕ-30ΜΑΥΡΟΙ- 0ΚΟΚΚΙΝΟΙ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΕΡΟΦΙΛΕ 23CMX6CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΑΕΡΟΦΙΛΕ 32CMX23CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 42 ΑΕΡΟΦΙΛΕ 40CMX30CM ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 43 ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 44 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ(ΞΥΛΙΝΗ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 45 ΑΝΤΖΕΝΤΑ(ΜΕΓΑΛΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 46 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΜΠΟΝ (ΜΕΣΑΙΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 48 ΤΑΜΠΟΝ (ΜΕΓΑΛΟ) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 49 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΙ 23CMXCM ΜΕ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 ΓΑΖΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ισοδύναµο µε STAPLER-27 23/6 250 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 53 ΧΑΡΤΙ PLOTTER 90 cm ΑΝΑ ΡΟΛΛΟ 54 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ισοδύναµο µε scotch άσπρο ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ APLI Χ37MM ΠΑΚΟ ΤΩΝ 00 ΦΥΛΛΩΝ 2 56 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ισοδύναµο µε 57 STEF-LABEL No 32 04Χ46 ΠΑΚΟ ΤΩΝ 40 ΦΥΛΛΩΝ 2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ισοδύναµο µε RO-MA 58 TOP ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 59 ΝΤΟΣΙΕ Α ισοδύναµο µε SCAG ANA TEMAXIO 9 TONΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΥΣ 60 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΣΤΥΛΟ ισοδύναµο µε PILOT 0.7 ΠΟΥ 6 ΣΒΗΝΟΥΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 62 KOYΤΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 8CM ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 63 ΚΟΥΤΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 4CM ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΧΑΡΤΙ ισοδύναµο µε INACOPIA ΠΡΆΣΙΝΟ 67 ΦΩΤ/ΚΟΥ Α4 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 40 ΧΑΡΤΙ ισοδύναµο µε INACOPIA ΠΡΆΣΙΝΟ 68 ΦΩΤ/ΚΟΥ Α3 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 22

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΜΕΛΑΝΙ ΕPSON AKULASER CXNF 2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕPSON AKULASER photoconductor CXNF 2. ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ ΜΒ ΜΕΛΑΝΙ ΗP 5XQ755X 4. ΜΕΛΑΝΙ ΗP LASER JET 2 A 5. ΜΕΛΑΝΙ FAX LEXMARK X340A G 6. ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG LASER FAX SF ΜΕΛΑΝΙ HP LASER JET A 2 8. ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ ΜΒ ΜΕΛΑΝΙ HP LASER JET A 0. ΜΕΛΑΝΙ Lexmark E 360 dn. ΜΕΛΑΝΙ Panasonic kx FL 50(FAX) 2. ΜΕΛΑΝΙ Panasonic fp- 783(φωτοτυπικο 3. ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ ΜΒ ΜΕΛΑΝΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ SHARP AR ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΗP LASER JET P3005dn 6. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕPSON ΕPL-6200 ME TYMΠANO 7. ΜΕΛΑΝΙ FAX PANASONIC PANAFAX UF MEΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ KOYTI COMPUPRINT PRK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ MDP 30FB (ΚΟΥΤΙ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 9. ΜΕΛΑΝΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΓΙΑ SHARP MX M232D TONER:MX -235 NT 20. DEVELOPER:MX- 235NV ΓΙΑ SHARP MX-M232D 2. ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 88XL (KΩ ΙΚΟΣC 9396A) ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 23

24 22. ΗP 23 TRI-COLOR 23. HP 45 BLACK 24. canon IPF 700 MAGENDA 25. IPF 700 CYAN 26. canon IPF 700 black matt 27. Lexmark 32 black 28. HP COLOR L/J CYAN 29. ΗP L/J YELLOW 30. ΗP L/J MAGENDA 3. ΗP L/J BLACK 32. H/P LASERJET HP 2A CANON IPF 700 YELLOW 35. CANON IPF 700 BLACK MATT 36. HP 26 BLACK (PANAFAX UF 332) 37. HP 90 µαύρο 38. HP 90 έγχρωµο 39. LEXMARK 2420 έγχρωµο 40. LEXMARK 2420 ΜΑΥΡΟ 4. HP 85A 42 ΜΕΛΑΝΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ZEROX 5638 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ========================================== ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ANA TEMAXIO 2 2 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΠΛΕ ANA TEMAXIO 2 3 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 2 4 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ANA TEMAXIO 3 5 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΑΠΛΟ ANA TEMAXIO 0 6 ΙΑΦΑΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ANA TEMAXIO 8 7 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ANA TEMAXIO 3 8 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕ ΙΑΛΥΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 6 9 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 20 0 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ ANA TEMAXIO 0 ΚΛΑΣΕΡ Α ANA TEMAXIO 20 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 24

25 2 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ANA TEMAXIO 3 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANA TEMAXIO 70 4 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ANA ΕΣΜΙ Α 65 5 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ANA TEMAXIO 20 6 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 0 7 ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ANA TEMAXIO 4 8 ΜΟΛΥΒΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΟΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ANA TEMAXIO 26 9 ΣΤΥΛΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΜΕ PILOT G-2 ANA TEMAXIO 5 20 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ANA ΚΟΥΤΙ 3 2 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΚΟΥΤΙ ANA ΚΟΥΤΙ 2 22 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ANA TEMAXIO ΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ANA TEMAXIO 2 24 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ L ANA TEMAXIO ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ PEN ANA TEMAXIO 3 26 ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ANA TEMAXIO 27 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ANA TEMAXIO 28 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΜΕ PILOT ANA TEMAXIO 2 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ (ΚΟΚΚΙΝΟΙ) 29 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΜΕ PILOT ANA TEMAXIO 2 3 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΜΕΓ. Α4 ANA TEMAXIO ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΜΕΓ. Α3 ANA TEMAXIO ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Α4 ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ANA TEMAXIO 6 34 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ANA TEMAXIO 5 35 ΝΤΟΣΙΕ ΕΛΑΣΜΑ ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΣ Μ ΑΥΤΙΑ ANA TEMAXIO ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ANA TEMAXIO 0 38 ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ANA TEMAXIO ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ANA ΚΟΥΤΙ 8 40 ΣΙΛΟΤΕΙΠ ΣΧΕ ΙΟΥ ANA TEMAXIO 2 4 ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ANA TEMAXIO 42 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ANA TEMAXIO 5 43 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΛΕΥΚΟ ANA ΕΣΜΙ Α ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 ΛΕΥΚΟ ANA ΕΣΜΙ Α 45 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ PLOTTER ΚΩ.60 ANA TEMAXIO 46 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ PLOTTER ΚΩ.420 ANA TEMAXIO 47 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 0 48 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ANA TEMAXIO 0 49 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ ANA TEMAXIO 3 50 ΜΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ/ΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ANA TEMAXIO 2 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΧΟΝ ΡΟ 5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ANA TEMAXIO ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ANA TEMAXIO 25 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 6,5Χ23 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ 53 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ANA TEMAXIO 000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 23Χ33 ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ 54 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ANA TEMAXIO 000 ΣΤΥΛΟ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛ ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ- 55 ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΜΕ BIC ANA TEMAXIO 22 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΟΙ ΜΕ ΙΣΙΑ ΠΛΑΚΕ ΜΥΤΗ 56,5-3ΜΜ ANA TEMAXIO 2 57 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Νο 26 24/6 ANA ΚΟΥΤΙ 0 58 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 500 gr ΑΝΟΙΓΜΑ ANA ΚΙΛΟ 59 ΚΟΛΛΕΣ STICK 20 gr ANA ΤΕΜΑΧΙΟ 0 60 ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 2 6 ΓΟΜΕΣ ANA ΤΕΜΑΧΙΟ 3 25

26 62 ΚΥΒΟΙ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 63 ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 64 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 65 ΜΕΛΑΝΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ =============================================================== ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ : ΜΕΛΑΝΙA (MH ANAΚΥΚΛΩΜΕΝA) ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΙ ΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ toner ΕΝ ΕΙΚΤΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ HP 020, HP 020 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LAZER JET Q262A 2 I-SENSYS FAX-L00 CANON FAX 795A KOΝICA MINOLTA Pagepro 390MF ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 458 HP C380 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 343 (ΕΓΧΡΩΜΟ) 338 (MAYΡO) PANASONIC KX-FM330 FAX(έχει δυο µέσα) KX-FM330 GESTETNER SP200SF ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SP 200SF LEXMARK ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ E260AE HP DESIGHJET 800 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP µαύρο - τύπος 0 HP µπλε τύπος 82 HP κόκκινο τύπος 82 HP κίτρινο τύπος 82 Canon 728 Starter ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Kyocera KM-2030 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KM-2030 Canon 703 LBP 2900 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ CANON L2E ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Cartridge

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 21/02/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1438 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 26/03/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2153 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Ε-03-0. η ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη Ταχ. Κώδικας: 4 Τηλέφωνο : 40-53965 FAX : 40-5037 E-mail : prom@larissa-dimos.gr Λάρισα 0/06/04 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787307 2015-05-19

15PROC002787307 2015-05-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &.Υ. Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα