ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121"

Transcript

1 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 121 "Για τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 17 Ιουνίου 1964, στην τεσσαρακοστή όγδοη σύνοδό της, Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικές µε τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, ζήτηµα που αποτελεί το πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου, Αφού αποφάσισε ότι αυτές οι προτάσεις θα λάβουν τη µορφή διεθνούς σύµβασης. Αποδέχεται, σήµερα, 8 Ιουλίου 1964, την παρακάτω σύµβαση που θα αναφέρεται ως "Σύµβαση για τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, 1964". Άρθρο 1. Για τους σκοπούς αυτής της σύµβασης : α) ο όρος "νοµοθεσία" περιλαµβάνει τους νόµους και κανονισµούς, καθώς επίσης και τις καταστατικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλεια, β) ο όρος "καθορισµένος" σηµαίνει τον καθορισµένο από την εθνική νοµοθεσία ή σύµφωνα µ'αυτή, γ) ο όρος "βιοµηχανικό κατάστηµα" περιλαµβάνει κάθε κατάστηµα που υπάγεται σ' έναν από τους παρακάτω κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας : εξορυκτικές βιο- µηχανίες, εργοστάσια, οικοδοµές και δηµόσια έργα, ηλεκτρισµός, φωταέριο, νερό και υγειονοµικές υπηρεσίες, µεταφορές, αποθήκες εµπορευµάτων και συγκοινωνίες, δ) ο όρος "προστατευόµενος" αναφέρεται στην κατάσταση εξάρτησης που αποδεικνύεται ότι υφίσταται σε ορισµένες περιπτώσεις, ε) ο όρος "προστατευόµενο παιδί" δηλώνει: (ί) ένα παιδί το οποίο έχει ηλικία µικρότερη από εκείνη κατά την οποία λαµβάνει τέλος η υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση ή ένα παιδί κάτω των 15 ετών, λαµβανοµένης υπόψη της υψηλότερης ηλικίας, (ϋ) κάτω από καθορισµένες προϋποθέσεις ένα παιδί κάτω από µια συγκεκριµένη ηλικία, υψηλότερη απ' αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο (ί), όταν είναι µαθητευόµενο, παρακολουθεί σπουδές ή πάσχει από χρόνια ασθένεια ή αναπηρία που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει µια οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα, εκτός εάν η εθνική νοµοθεσία καθορίζει τον όρο "προστατευόµενο παιδί" έτσι ώστε να περιλαµβάνει κάθε παιδί κάτω από µια ηλικία αισθητά υψηλότερη απ' αυτή που αναφέρεται στο εδάφιο (ί). Άρθρο Ένα Μέλος του οποίου η οικονοµία και τα ιατρικά µέσα δεν έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό βαθµό ανάπτυξης, µπορεί, µε αιτιολογηµένη δήλωση συνηµµένη στην επι- 761

2 κύρωσή του, να επωφεληθεί των προσωρινών εξαιρέσεων που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα 5, 9παρ. 3 εδαφ. (β), 12,15παρ. 2 και 18, παρ Κάθε Μέλος που έχει υποβάλλει µια δήλωση σε εφαρµογή της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου, πρέπει στις εκθέσεις για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης τις οποίες υποχρεώνεται να υποβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της ιε-θνούς Οργάνωσης Εργασίας, να γνωρίσει για καθεµιά από τις εξαιρέσεις τις οποίες έκανε : α) είτε ότι οι λόγοι που υπαγόρευσαν αυτή την εξαίρεση υφίστανται πάντοτε, β) είτε ότι παραιτείται από µια ορισµένη ηµεροµηνία και εξής να κάνει χρήση αυτής της εξαίρεσης. Άρθρο Κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση µπορεί µε δήλωση συνηµµένη στην επικύρωσή του να εξαιρεί από την εφαρµογή της σύµβασης : α) τους εργάτες θάλασσας, καθώς και τους ναυτικούς αλιείς, β) τους δηµόσιους υπαλλήλους, όταν αυτές οι κατηγορίες προστατεύονται από ειδικά συστήµατα που χορηγούν συνολικά παροχές τουλάχιστον ισοδύναµες µ' αυτές που προβλέπονται απ' αυτή τη σύµβαση. 2. Όταν αρχίσει να ισχύει µια δήλωση που γίνεται σε εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου, το Μέλος µπορεί να εξαιρέσει τα άτοµα που αναφέρονται σ' αυτή τη δήλωση, από τον αριθµό των µισθωτών που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του ποσοστού των µισθωτών που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. (δ') και στο άρθρο Κάθε Μέλος που έχει κάνει µια δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου µπορεί στη συνέχεια να γνωρίσει στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ότι αποδέχεται τις υποχρεώσεις αυτής της σύµβασης όσον αφορά στην ή στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν κατά την επικύρωσή της. Άρθρο Η εθνική νοµοθεσία που αναφέρεται στις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχη- µάτων και επαγγελµατικών ασθενειών πρέπει να προστατεύει όλους τους µισθωτούς (καθώς και τους µαθητευοµένους) του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα καθώς και των συνεταιρισµών και σε περίπτωση θανάτου του προστάτη της οικογένειας τις καθορισµένες κατηγορίες των δικαιούχων. 2. Παρ' όλα αυτά, κάθε Μέλος µπορεί να προβλέπει τις εξαιρέσεις που κρίνει απαραίτητες, όσον αφορά: α) τα άτοµα που εκτελούν ευκαιριακά εργασίες ξένες προς την επιχείρηση του εργοδότη, β) τους κατοίκον εργαζοµένους, γ) τα µέλη της οικογένειας του εργοδότη που διαµένουν µαζί µ' αυτόν στο βαθµό που απασχολούνται γι' αυτόν, δ) άλλες κατηγορίες µισθωτών που ο αριθµός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των µισθωτών άλλων απ' αυτούς που εξαιρούνται σε εφαρµογή των 762

3 παραπάνω εδαφίων (α) έως (γ). Άρθρο 5. Όταν µια δήλωση που γίνεται σε εφαρµογή του άρθρου 2 αρχίσει να ισχύει, η εφαρ- µογή της εθνικής νοµοθεσίας που αφορά στις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών µπορεί να περιορίζεται σε ορισµένες κατηγορίες µισθωτών που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 75% τουλάχιστον του συνόλου των µισθωτών στα βιοµηχανικά καταστήµατα και σε περίπτωση θανάτου του προστάτη της οικογένειας σε καθορισµένες κατηγορίες δικαιούχων. Άρθρο 6. Οι καλυπτόµενοι κίνδυνοι πρέπει να περιλαµβάνουν τις παρακάτω περιπτώσεις, εφόσον αυτές οφείλονται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια : α) νοσηρή κατάσταση, β) ανικανότητα για εργασία που είναι συνέπεια µιας νοσηρής κατάστασης και συνεπάγεται την αναστολή των εισοδηµάτων, όπως αυτή ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, γ) καθολική απώλεια της ικανότητας για απόκτηση εισοδήµατος από την εργασία ή µερική απώλεια της ικανότητας αυτής πάνω από ένα καθορισµένο όριο, εφόσον είναι πιθανό ότι αυτή η ολική ή µερική απώλεια θα είναι διαρκής, ή αντίστοιχη µείωση της σωµατικής ακεραιότητας, δ) απώλεια των µέσων συντήρησης που είναι αποτέλεσµα του θανάτου του προστάτη της οικογένειας, σε καθορισµένες κατηγορίες δικαιούχων. Άρθρο Κάθε Μέλος πρέπει να προβλέπει έναν ορισµό του "εργατικού ατυχήµατος" που να περιλαµβάνει τις προϋποθέσεις µε τις οποίες το ατύχηµα που συµβαίνει καθ' οδόν, θεωρείται ως εργατικό ατύχηµα και πρέπει στις εκθέσεις για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης που υποχρεώνεται να υποβάλλει σε εφαρµογή του άρθρου 22 του Καταστατικού της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, να καθορίζει ειδικά τους όρους αυτού του ορισµού. 2. Όταν τα ατυχήµατα που συµβαίνουν καθ' οδόν προβλέπονται ήδη από συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας άλλα απ' αυτά που αναφέρονται στην επανόρθωση των εργατικών ατυχηµάτων και αυτά τα συστήµατα προβλέπουν, σε περίπτωση ατυχη- µάτων καθ' οδόν, παροχές στο σύνολό τους τουλάχιστον ισόποσες µε τις προβλεπόµενες απ' αυτή τη σύµβαση, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αναφορά των καθ' οδόν ατυχηµάτων στο πλαίσιο του ορισµού των εργατικών ατυχηµάτων. Άρθρο 8. Κάθε Μέλος πρέπει: α) είτε να καταρτίζει µε τη νοµοθεσία, έναν κατάλογο ασθενειών που να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ασθένειες που αναφέρονται στον συνηµµένο σ' αυτή τη σύµβαση πίνακα I και οι οποίες θα αναγνωρίζονται ως επαγγελµατικές ασθένειες κάτω από καθορισµένες προϋποθέσεις, 763

4 β) είτε να περιλαµβάνει στη νοµοθεσία του ένα γενικό ορισµό των επαγγελµατικών ασθενειών που πρέπει να είναι αρκετά ευρύς για να καλύπτει τουλάχιστον τις ασθένειες που αναφέρονται στον συνηµµένο σ' αυτή τη σύµβαση πίνακα I, γ) είτε να καταρτίζει µε τη νοµοθεσία, έναν κατάλογο ασθενειών, σύµφωνα µε το εδάφιο (α), που να συµπληρώνεται από ένα γενικό ορισµό των επαγγελµατικών ασθενειών ή από διατάξεις που επιτρέπουν τον καθορισµό της επαγγελµατικής προέλευσης ασθενειών άλλων από εκείνες που αναφέρονται στο κατάλογο ή ασθενειών που δεν εκδηλώνονται κάτω από τις καθορισµένες προϋποθέσεις. Άρθρο Κάθε Μέλος πρέπει να εξασφαλίζει στα προστατευόµενα άτοµα, σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις, τη χορήγηση των παρακάτω παροχών : α) ιατρική περίθαλψη και παρόµοιες υπηρεσίες σε περίπτωση νοσηρής κατάστασης, β) παροχές σε χρήµα για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ) και (δ) του άρθρου 6, 2. Η θεµελίωση του δικαιώµατος για παροχές δεν µπορεί να εξαρτάται από τη διάρκεια της απασχόλησης, τη διάρκεια της υπαγωγής στην ασφάλιση ή την καταβολή των εισφορών. Παρ' όλα αυτά όσον αφορά στις επαγγελµατικές ασθένειες, µπορεί να καθοριστεί ορισµένος χρόνος έκθεσης στον ασφαλιστικό κίνδυνο. 3. Οι παροχές πρέπει να χορηγούνται σ' όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού κινδύνου. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά στην ανικανότητα για εργασία, οι παροχές σε χρήµα δεν είναι ανάγκη να χορηγούνται τις τρεις πρώτες µέρες : α) όταν η νοµοθεσία ενός Μέλους προβλέπει χρόνο αναµονής κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος αυτής της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι το Μέλος θα αναφέρει στις εκθέσεις για την εφαρµογή της σύµβασης που υποχρεώνεται να υποβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ότι οι λόγοι που έλαβε υπόψη του για την αίτηση της εξαίρεσης υφίστανται πάντοτε, β) όταν ισχύει µια δήλωση που έγινε σε εφαρµογή του άρθρου 2. Άρθρο Η ιατρική περίθαλψη και οι παρόµοιες υπηρεσίες σε περίπτωση νοσηρής κατάστασης, πρέπει να περιλαµβάνουν : α) την περίθαλψη που παρέχεται από πρακτικούς ιατρούς γενικής ιατρικής και ειδικούς ιατρούς σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς νοσοκοµείων, καθώς και τις επισκέψεις στο σπίτι, β) την οδοντιατρική περίθαλψη, γ) τις φροντίδες των νοσοκόµων είτε στο σπίτι, είτε στο νοσοκοµείο, είτε σε άλλο ιατρικό ίδρυµα, δ) την περίθαλψη σ' ένα νοσοκοµείο, αναρρωτήριο, σανατόριο ή άλλο ιατρικό ίδρυµα, ε) τις οδοντιατρικές, φαρµακευτικές και άλλες ιατρικές ή χειρουργικές παροχές, καθώς και τις προθετικές συσκευές, τη συντήρηση και την ενδεχόµενη αντικατάστασή τους, καθώς και τα γυαλιά, στ) την περίθαλψη που παρέχεται από ένα µέλος άλλου επαγγέλµατος νόµιµα ανα- 764

5 γνωρισµένου ως συναφούς προς το ιατρικό επάγγελµα, κάτω από την επίβλεψη ενός ιατρού ή οδοντιάτρου, ζ) στο µέτρο του δυνατού, την ακόλουθη περίθαλψη στους τόπους εργασίας : (ί) επείγουσα περίθαλψη στα θύµατα σοβαρών ατυχηµάτων, (ϋ) περίθαλψη που ανανεώνεται στα θύµατα ελαφρών τραυµατισµών που δεν προκαλούν τη διακοπή της εργασίας. 2. Οι χορηγούµενες παροχές, σύµφωνα µε την παρ. 1 αυτού του άρθρου, πρέπει να τείνουν, µε όλα τα κατάλληλα µέτρα, στη διαφύλαξη, αποκατάσταση ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στη βελτίωση της υγείας του θύµατος, καθώς και της ικανότητάς του για εργασία και στην αντιµετώπιση των προσωπικών αναγκών του. Άρθρο Κάθε Μέλος που παρέχει την ιατρική περίθαλψη και τις συναφείς υπηρεσίες µ' ένα γενικό σύστηµα υγείας ή µ' ένα σύστηµα ιατρικής περίθαλψης που καλύπτει τους µισθωτούς, µπορεί να προβλέπει στη νοµοθεσία του ότι η περίθαλψη αυτή θα παρέχεται στα θύµατα των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών µε τις ίδιες όπως και στους υπόλοιπους δικαιούχους προϋποθέσεις, µε την επιφύλαξη ότι οι σχετικοί κανόνες έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι ενδιαφερό- µενοι να µη βρεθούν σε ανάγκη. 2. Κάθε Μέλος που παρέχει την ιατρική περίθαλψη και τις συναφείς υπηρεσίες µε τη µορφή της απόδοσης των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από το θύµα, µπορεί να προβλέπει στη νοµοθεσία του ιδιαίτερους κανόνες για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διάρκεια ή το κόστος αυτής της περίθαλψης και των υπηρεσιών υπερβαίνουν τα λογικά όρια, µε την επιφύλαξη ότι αυτοί οι κανόνες δε θα έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 10, και ότι αυτοί θα έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µη βρεθούν σεανάγκη. Άρθρο 12. Όταν αρχίσει να ισχύει µια δήλωση που έχει γίνει σε εφαρµογή του άρθρου 2, η ιατρική περίθαλψη και οι συναφείς υπηρεσίες πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνουν : α) την περίθαλψη που παρέχεται από πρακτικούς ιατρούς γενικής ιατρικής, καθώς και τις επισκέψεις στο σπίτι, β) την περίθαλψη που παρέχεται από ειδικούς ιατρούς στα νοσοκοµεία σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς ασθενείς και την περίθαλψη που παρέχεται από τους ειδικούς ιατρούς έξω από τα νοσοκοµεία, γ) την παροχή των απαραίτητων φαρµακευτικών ειδών µε εντολή ιατρού ή άλλου ειδικευµένου πρακτικού, δ) τη νοσηλεία στο νοσοκοµείο, όταν αυτή είναι αναγκαία, ε) την παροχή, στο µέτρο του δυνατού, επείγουσας περίθαλψης στα θύµατα εργατικών ατυχηµάτων στους τόπους εργασίας. Άρθρο 13. Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας για εργασία ή ανικανότητας για εργασία που 765

6 βρίσκεται στην αρχική της φάση, η παροχή σε χρήµα θα είναι µια περιοδική καταβολή που θα υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του άρθρου 19 είτε του άρθρου 20. Άρθρο Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για απόκτηση εισοδήµατος από την εργασία, όταν είναι πιθανό ότι αυτή η απώλεια θα είναι διαρκής, ή σε περίπτωση αντίστοιχης µείωσης της σωµατικής ακεραιότητας, οι παροχές σε χρήµα θα χορηγούνται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η απώλεια ή µείωση υπερβαίνουν τον προβλεπόµενο βαθµό και υφίστανται κατά το τέλος της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας οφείλονται οι παροχές σύµφωνα µε το άρθρο Σε περίπτωση ολικής απώλειας της ικανότητας για απόκτηση εισοδήµατος από την εργασία, όταν είναι πιθανό ότι αυτή η απώλεια θα είναι διαρκής, ή σε περίπτωση αντίστοιχης µείωσης της σωµατικής ακεραιότητας, η παροχή θα είναι µία περιοδική καταβολή χρηµάτων που θα υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις είτε του άρθρου 19 είτε του άρθρου Σε περίπτωση µερικής ουσιώδους απώλειας της ικανότητας για απόκτηση εισοδή- µατος από την εργασία, πάνω από τον καθορισµένο βαθµό, όταν είναι πιθανό ότι αυτή η απώλεια θα είναι διαρκής, ή σε περίπτωση αντίστοιχης µείωσης της σωµατικής ακεραιότητας, η παροχή θα είναι µία περιοδική καταβολή χρηµάτων που θα αντιστοιχεί σε µια δίκαιη αναλογία εκείνης που προβλέπεται από την παραπάνω παράγραφο Σε περίπτωση κάθε άλλης µερικής απώλειας της ικανότητας για απόκτηση εισοδή- µατος πέρα από τον καθορισµένο από την παραπάνω παράγραφο 1 βαθµό, όταν είναι πιθανό ότι αυτή η απώλεια θα είναι διαρκής, ή σε περίπτωση αντίστοιχης µείωσης της σωµατικής ακεραιότητας, η παροχή µπορεί να λάβει τη µορφή εφάπαξ καταβολής βαθµοί απώλειας της ικανότητας για απόκτηση εισοδήµατος ή της µείωσης της σωµατικής ακεραιότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 αυτού του άρθρου θα καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι ενδιαφερόµενοινα µη βρεθούν σε ανάγκη. Άρθρο Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από συναίνεση του θύµατος, ολόκληρη ή µέρος της περιοδικής καταβολής χρηµάτων που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 µπορεί να µετατραπεί σε εφάπαξ καταβολή, αντίστοιχη µε το ανάλογο ισόποσο αυτής της περιοδικής καταβολής, όταν η αρµόδια αρχή έχει λόγους να πιστεύει ότι το καταβαλλόµενο έτσι εφάπαξ ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τρόπο ιδιαίτερα επωφελή για το θύµα. 2. Όταν ισχύει µια δήλωση κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 και το Μέλος κρίνει ότι δε διαθέτει τα αναγκαία διοικητικά µέσα για την εξασφάλιση µιας κανονικής υπηρεσίας περιοδικών καταβολών, θα µπορεί να µετατρέπει τις περιοδικές καταβολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 σε µία εφάπαξ καταβολή που αντιστοιχεί στο ανάλογο ισόποσο αυτών των περιοδικών καταβολών, όπως 766

7 υπολογίζεται στη βάση των διαθέσιµων δεδοµένων. Άρθρο 16. Για τα θύµατα των οποίων η κατάσταση απαιτεί συνεχή βοήθεια από ένα τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να προβλέπονται αυξήσεις των περιοδικών καταβολών ή άλλες ειδικές ή συµπληρωµατικές παροχές, σύµφωνα µε όσα θα καθορίζονται. ΆρθροΠ. Η εθνική νοµοθεσία θα καθορίζει τις προϋποθέσεις µε τις οποίες θα λαµβάνει χώρα η αναθεώρηση, η αναστολή ή η κατάργηση των περιοδικών καταβολών εξαιτίας της απώλειας της ικανότητας για την απόκτηση εισοδήµατος από την εργασία ή της αντίστοιχης µείωσης της σωµατικής ακεραιότητας, σε συνδυασµό µε τις τροποποιήσεις που µπορούν να επέλθουν στο βαθµό αυτής της απώλειας ή της µείωσης. Άρθρο Σε περίπτωση θανάτου του προστάτη της οικογένειας, η χρηµατική παροχή που εξασφαλίζεται στη χήρα, σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία, στον ανάπηρο και προστατευόµενο χήρο, στα παιδιά τα προστατευόµενα από τον αποθανόντα και σ' όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που ορίζονται από την εθνική νοµοθεσία, θα είναι µία περιοδική καταβολή χρηµάτων που θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις είτε του άρθρου 19 είτε του άρθρου 20. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να απονέµεται παροχή στον ανάπηρο και προστατευόµενο χήρο, όταν οι παροχές σε χρήµα προς τους άλλους επιζώντες υπερβαίνουν αισθητά τις προβλεπόµενες απ' αυτή τη σύµβαση και όταν άλλα συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας απονέµουν σ' αυτόν το χήρο παροχές αισθητά υψηλότερες απ' αυτές που προβλέπονται από τη σύµβαση για την κοινωνική ασφάλεια (ελάχιστα όρια) 1952, προκει- µένου για παροχές αναπηρίας. 2. Επί πλέον, θα χορηγείται µια παροχή για έξοδα κηδείας, ορισµένου ύψους, που δε θα είναι κατώτερη από το συνηθισµένο κόστος της κηδείας. Το δικαίωµα της παροχής αυτής µπορεί να εξαρτάται από ορισµένες προϋποθέσεις όταν οι παροχές σε χρήµα προς τους επιζώντες υπερβαίνουν αισθητά αυτές που προβλέπονται απ' αυτή τη σύµβαση. 3. Όταν ισχύει µια δήλωση που έχει γίνει σε εφαρµογή του άρθρου 2, και το Μέλος κρίνει ότι δε διαθέτει τα απαραίτητα διοικητικά µέσα για την εξασφάλιση µιας κανονικής υπηρεσίας περιοδικών παροχών, θα µπορεί να µετατρέπει τις περιοδικές παροχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου σε εφάπαξ καταβολή που αντιστοιχεί προς το ανάλογο ισόποσο αυτών των περιοδικών καταβολών που υπολογίζονται µε βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα. Άρθρο Για κάθε περιοδική καταβολή για την οποία εφαρµόζεται αυτό το άρθρο, το ποσό της παροχής προσαυξηµένο µε το ποσό των παρεχόµενων οικογενειακών επιδοµάτων κατά τον ασφαλιστικό κίνδυνο, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι για το δικαιούχο τύπο, όπως φαίνεται στο συνηµµένο στη σύµβαση πίνακα II, τουλάχιστον 767

8 ίσο µε το ποσοστό που αναφέρεται στον πίνακα αυτό σε σχέση µε το σύνολο των προγενέστερων αποδοχών του δικαιούχου ή του προστάτη της οικογένειας, και των οικογενειακών επιδοµάτων που χορηγούνται σε άτοµο προστατευόµενο που είχε τα ίδια οικογενειακά βάρη, όπως ο δικαιούχος - τύπος. 2. Οι προηγούµενες αποδοχές του δικαιούχου ή του προστάτη της οικογένειάς του θα υπολογίζονται σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες και, όταν τα προστατευόµενα πρόσωπα ή οι προστάτες της οικογένειάς τους κατατάσσονται σε κατηγορίες σύµφωνα µε τις αποδοχές τους, οι προηγούµενες αποδοχές µπορούν να υπολογίζονται σύµφωνα µε τις βασικές αποδοχές των κατηγοριών στις οποίες ανήκουν. 3. Μπορεί να καθορίζεται ένα ανώτερο όριο για το ποσό της παροχής ή για τις αποδοχές που λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της παροχής, µε την επιφύλαξη ότι το ανώτατο αυτό όριο θα καθορίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι διατάξεις της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου να ικανοποιούνται, εφόσον οι προηγούµενες αποδοχές του δικαιούχου ή του προστάτη της οικογένειάς του είναι κατώτερες ή ίσες µε το ηµεροµίσθιο ενός ειδικευµένου άνδρα εργάτη. 4. Οι προηγούµενες αποδοχές του δικαιούχου ή του προστάτη της οικογένειάς του, το ηµεροµίσθιο του ειδικευµένου άνδρα εργάτη, η παροχή και τα οικογενειακά επιδόµατα θα υπολογίζονται για τις ίδιες βασικές χρονικές περιόδους. 5. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η παροχή θα καθορίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται σε λογική σχέση µ' αυτή του δικαιούχου τύπου. 6. Για την εφαρµογή αυτού του άρθρου ο ειδικευµένος άνδρας εργάτης θα είναι: α) είτε εφαρµοστής, είτε τορναδόρος σε µία µηχανουργική βιοµηχανία, εκτός από τη βιοµηχανία των ηλεκτρικών µηχανών, β) είτε ένας ειδικευµένος εργάτης - τύπος που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εποµένης παραγράφου, γ) είτε ένα πρόσωπο που οι αποδοχές του είναι ίσες ή ανώτερες απ' αυτές του 75% όλων των προστατευόµενων ατόµων. Αυτές οι αποδοχές καθορίζονται σε µια ετήσια βάση ή σε µια βάση µικρότερης περιόδου, σύµφωνα µ' αυτά που έχουν καθοριστεί, δ) είτε ένα πρόσωπο που οι αποδοχές του είναι ίσες µε το 125% των µέσων αποδοχών όλων των προστατευόµενων προσώπων. 7. Για την εφαρµογή του εδαφίου (β) της προηγούµενης παραγράφου, ο ειδικευµένος εργάτης - τύπος θα επιλέγεται από την κατηγορία που απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό των προσώπων του ανδρικού φύλου που προστατεύονται για τον εξεταζό- µενο ασφαλιστικό κίνδυνο, ή των προστατών της οικογένειας, στον κλάδο που απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό αυτών των προστατευόµενων ατόµων ή των προστατών της οικογένειας. Γι' αυτό, θα χρησιµοποιείται η ιεθνής Ταξινόµηση, κατά βιοµηχανία, όλων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας που υιοθετήθηκε από το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών κατά την έβδοµη σύνοδό του, στις 27 Αυγούστου 1948, και η οποία εµφανίζεται µε την αναθεωρηµένη µορφή της, σε παράρτηµα σ' αυτή τη σύµβαση, αφού ελήφθη υπόψη κάθε τροποποίηση που θα µπορούσε ακόµα να γίνει σ' αυτή. 8. Όταν οι παροχές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ένας ειδικευµένος άνδρας εργάτης θα µπορεί να επιλέγεται σε κάθε περιοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 768

9 παραγράφων 6 και 7 αυτού του άρθρου. 9. Το ηµεροµίσθιο του ειδικευµένου άνδρα εργάτη θα υπολογίζεται µε βάση το ηµερο- µίσθιο για έναν κανονικό αριθµό ωρών εργασίας που καθορίζεται είτε µε συλλογικές συµβάσεις είτε, ενδεχοµένως, µε την εθνική νοµοθεσία ή σύµφωνα µ' αυτήν, είτε εθιµικά, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων επαναπροσαρµογής, εάν υπάρχουν τέτοια. Όταν τα ηµεροµίσθια που έχουν καθοριστεί µ' αυτό τον τρόπο διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και η παραγρ. 8 αυτού του άρθρου δεν εφαρµόζεται, θα λαµβάνεται υπόψη το µέσο ηµεροµίσθιο. 10. Καµιά περιοδική καταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από το ελάχιστο προβλεπόµενο ποσό. Άρθρο Για κάθε περιοδική καταβολή για την οποία εφαρµόζεται αυτό το άρθρο, το ποσό της παροχής προσαυξηµένο µε το ποσό των χορηγούµενων οικογενειακών επιδο- µάτων, όσο διαρκεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος θα πρέπει να είναι τέτοιο για το δικαιούχο - τύπο που καθορίζεται στο συνηµµένο πίνακα II αυτής της σύµβασης, ώστε να είναι τουλάχιστον ίσο στην περίπτωση αυτή, µε το ποσοστό που αναφέρεται στον πίνακα αυτό, σε σχέση µε το σύνολο του ηµεροµισθίου του συνηθισµένου ενήλικου χειρώνακτα άνδρα εργάτη και του ποσού των οικογενειακών επιδοµάτων που παρέχονται σ' ένα προστατευόµενο πρόσωπο που έχει τα ίδια οικογενειακά βάρη όπως και ο δικαιούχος τύπος. 2. Το ηµεροµίσθιο του συνηθισµένου ενήλικου χειρώνακτα άνδρα εργάτη, η παροχή και τα οικογενειακά επιδόµατα θα υπολογίζονται για τις ίδιες βασικές χρονικές περιόδους. 3. Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η παροχή θα καθορίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται σε λογική σχέση µ' αυτή του δικαιούχου τύπου. 4. Για την εφαρµογή αυτού του άρθρου ο συνηθισµένος χειρώνακτας άνδρας εργάτης θα είναι: α) είτε ένας χειρώνακτας εργάτης - τύπος στη µηχανουργική βιοµηχανία εκτός από τη βιοµηχανία των ηλεκτρικών µηχανών, β) είτε ένας χειρώνακτας εργάτης - τύπος που καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρακάτω παραγράφου χειρώνακτας εργάτης - τύπος για την εφαρµογή του εδαφίου (β) της προηγούµενης παραγράφου θα επιλέγεται από την κατηγορία που απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό προσώπων ανδρικού φύλου που προστατεύονται για τον ασφαλιστικό κίνδυνο που εξετάζεται, ή των προστατών οικογένειας των προστατευόµενων προσώπων, από τον κλάδο που απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό αυτών των προστατευό- µενων ατόµων ή των προστατών της οικογένειας. Γι' αυτό, θα χρησιµοποιείται η ιεθνής Ταξινόµηση, κατά βιοµηχανία, όλων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας που υιοθετήθηκε από το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών κατά την έβδοµη σύνοδό του, στις 27 Αυγούστου 1948, και η οποία ανατυπώθηκε µε την αναθεωρηµένη µορφή της και είναι συνηµµένη σ' αυτή τη σύµβαση, αφού λήφθηκε υπόψη κάθε τροποποίηση που θα µπορούσε ακόµα να γίνεισ' αυτή. 769

10 6. Όταν οι παροχές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ένας συνηθισµένος ενήλικος χειρώνακτας άνδρας εργάτης θα µπορεί να επιλέγεται σε κάθε περιοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 αυτού του άρθρου. 7. Το ηµεροµίσθιο του συνηθισµένου ενήλικου χειρώνακτα άνδρα εργάτη θα καθορίζεται µε βάση το ηµεροµίσθιο για έναν κανονικό αριθµό ωρών εργασίας που καθορίζεται µε συλλογικές συµβάσεις ή ενδεχοµένως, µε την εθνική νοµοθεσία ή σύµφωνα µ' αυτήν, ή εθιµικά, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων επαναπροσαρ- µογής, εάν υπάρχουν τέτοια. Όταν τα ηµεροµίσθια που έχουν καθοριστεί µ' αυτό τον τρόπο διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και όταν η παράγραφος 6 αυτού του άρθρου δεν εφαρµόζεται, θα λαµβάνεται το µέσο ηµεροµίσθιο. 8. Καµιά περιοδική καταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη από το ελάχιστο προβλεπόµενο ποσό. Άρθρο Τα τρέχοντα ποσά των περιοδικών καταβολών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 θα αναθεωρούνται µετά από αισθητές µεταβολές του κόστους ζωής. 2. Κάθε Μέλος πρέπει να περιλαµβάνει τα εξαγόµενα από αυτές τις αναθεωρήσεις συµπεράσµατα στις εκθέσεις για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης που υποχρεώνεται να υποβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και να γνωστοποιεί ποια δράση έχει αναληφθεί για το σκοπό αυτό. Άρθρο Μια παροχή που δικαιούται ένα προστατευόµενο πρόσωπο σε εφαρµογή της σύµβασης αυτής, µπορεί να ανασταλεί, στο µέτρο που µπορεί να καθοριστεί: α) για τόσο χρόνο όσο ο ενδιαφερόµενος δε βρίσκεται στο έδαφος του Μέλους, β) για τόσο χρόνο όσο ο ενδιαφερόµενος συντηρείται από πόρους του δηµοσίου ή δαπάνες κάποιου ιδρύµατος ή Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλειας, γ) όταν ο ενδιαφερόµενος έχει προσπαθήσει µε δόλιο τρόπο να επιτύχει αυτή την παροχή, δ) όταν το εργατικό ατύχηµα ή η επαγγελµατική ασθένεια έχει προκληθεί µετά από έγκληµα ή πληµµέληµα που διαπράχθηκε από τον ενδιαφερόµενο, ε) όταν το εργατικό ατύχηµα ή η επαγγελµατική ασθένεια έχει προκληθεί από την εκούσια κατάποση τοξικών ουσιών ή εξαιτίας σοβαρού και σκόπιµου λάθους του ενδιαφεροµένου, στ) όταν ο ενδιαφερόµενος παραµελεί χωρίς σοβαρό λόγο να χρησιµοποιεί την ιατρική περίθαλψη και τις συναφείς υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες επανεκπαίδευσης που είναι στη διάθεσή του, ή δεν τηρεί τους καθορισµένους κανόνες για την επαλήθευση της ύπαρξης του ασφαλιστικού κινδύνου ή για τη συµπεριφορά αυτών που δικαιούνταιπαροχές, ζ) για τόσο χρόνο όσο ο επιζών σύζυγος συζεί µε άλλο άτοµο. 2. Στις περιπτώσεις και µέσα στα όρια που έχουν προβλεφθεί, ένα µέρος των παροχών σε χρήµα οι οποίες θα µπορούσαν να χορηγηθούν κανονικά, θα δοθεί στα προ- 770

11 στατευόµενα από τον ενδιαφερόµενο πρόσωπα. Άρθρο Καθένας που κάνει αίτηση πρέπει να έχει το δικαίωµα να ασκήσει έφεση, σε περίπτωση άρνησης της παροχής ή αµφισβήτησης για το είδος ή την ποσότητα αυτής. 2. Όταν, για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης, η άσκηση της ιατρικής περίθαλψης ανατίθεται σε κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη απέναντι στη Βουλή, το δικαίωµα της έφεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, µπορεί να αντικατασταθεί µε το δικαίωµα της εξέτασης από την αρµόδια υπηρεσία κάθε διαµαρτυρίας που αναφέρεται στην άρνηση της ιατρικής περίθαλψης ή στην ποιότητα αυτής που παρασχέθηκε. 3. Όταν οι έγγραφες αιτήσεις φέρονται µπροστά σε δικαστήρια που έχουν συσταθεί ειδικά για την εξέταση των θεµάτων των παροχών σε περίπτωση εργατικών ατυχη- µάτων και επαγγελµατικών ασθενειών ή γενικά κοινωνικής ασφάλειας, και στα οποία αντιπροσωπεύονται τα προστατευόµενα πρόσωπα το δικαίωµα έφεσης µπορεί να µη δίδεται. Άρθρο Όταν η διοίκηση δεν εξασφαλίζεται από ένα ίδρυµα που υποβάλλεται στους κανονισµούς των δηµόσιων αρχών ή µιας κρατικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη απέναντι στη Βουλή, οι αντιπρόσωποι των προστατευοµένων προσώπων πρέπει να συµ- µετέχουν στη διοίκηση ή να συνεργάζονται µ' αυτή µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα κάτω από προϋποθέσεις που θάχουν καθοριστεί. Η εθνική νοµοθεσία µπορεί επίσης να προβλέπει τη συµµετοχή των αντιπροσώπων των εργοδοτών και των δηµόσιων αρχών. 2. Το Μέλος πρέπει να αναλαµβάνει τη γενική ευθύνη για την καλή διοίκηση των ιδρυ- µάτων και των υπηρεσιών που συµβάλλουν στην εφαρµογή αυτής της σύµβασης. Άρθρο25. Κάθε Μέλος θα αναλαµβάνει τη γενική ευθύνη σχετικά µε την υπηρεσία χορηγούµενων παροχών κατ' εφαρµογή αυτής της σύµβασης, και θα πρέπει να λαµβάνει κάθε χρήσιµο για το σκοπό αυτό µέτρο. Άρθρο Κάθε Μέλος πρέπει, κάτω από καθορισµένες προϋποθέσεις : α) να λαµβάνει µέτρα πρόληψης των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, β) να προβλέπει υπηρεσίες επανεκπαίδευσης που πρέπει να προετοιµάσουν τον ανάπηρο, σ' όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αυτό δυνατό, να επαναποκτήσει την προηγούµενή του δραστηριότητα ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, να ασκήσει άλλη επικερδή δραστηριότητα που να αρµόζει, όσο το δυνατό περισσότερο, στις ικανότητες και τις δεξιότητές του, γ) να λαµβάνει µέτρα που να αποβλέπουν στη διευκόλυνση της τοποθέτησης των αναπήρων σε µια κατάλληλη απασχόληση. 771

12 2. Κάθε Μέλος πρέπει να παρέχει, όσο είναι δυνατό, στις εκθέσεις για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης που υποχρεώνεται να υποβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, πληροφορίες σχετικές µε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των εργατικών ατυχηµάτων. Άρθρο27. Κάθε Μέλος πρέπει να εξασφαλίζει στους αλλοδαπούς που βρίσκονται στο έδαφός του ίση µεταχείριση µε τους υπηκόους του, όσον αφορά στις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Άρθρο Αυτή η σύµβαση αναθεωρεί τη σύµβαση για την επανόρθωση των εργατικών ατυχη- µάτων (γεωργία) 1921, τη σύµβαση για επανόρθωση των εργατικών ατυχηµάτων, 1925, τη σύµβαση για επαγγελµατικές ασθένειες, 1925, τη σύµβαση (αναθεωρητική) των επαγγελµατικών ασθενειών, Η επικύρωση αυτής της σύµβασης από ένα Μέλος που µετέχει στη σύµβαση (αναθεωρητική) για τις επαγγελµατικές ασθένειες, 1934, θα επιφέρει την αυτοδίκαιη καταγγελία του τελευταίου αυτού κειµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 αυτού, όταν η σύµβαση αρχίσει να ισχύει. Παρ' όλα αυτά η έναρξη της ισχύος αυτής της σύµβασης δεν αποκλείει µεταγενέστερη επικύρωση της σύµβασης του 1934 για τις επαγγελµατικές ασθένειες (αναθεωρητική). Άρθρο29. Σύµφωνα µε το άρθρο 75 της σύµβασης που αφορά στην κοινωνική ασφάλεια (ελάχιστα όρια) 1952, το Μέρος VI και οι αντίστοιχες διατάξεις άλλων Μερών αυτής της σύµβασης παύουν να εφαρµόζονται σε κάθε Μέλος που επικυρώνει αυτή τη σύµβαση από την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτή η σύµβαση αρχίζει να ισχύει για το Μέλος αυτό. Η αποδοχή, παρ' όλα αυτά, των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' αυτή τη σύµβαση, θεωρείται ότι συνιστά, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της σύµβασης για την κοινωνική ασφάλεια (ελάχιστα όρια) 1952, αποδοχή των υποχρεώσεων του Μέρους VI και των αντίστοιχων διατάξεων άλλων Μερών αυτής της σύµβασης. Άρθρο 30. Όταν αυτό καθορίζεται σε µια σύµβαση που ψηφίζεται µεταγενέστερα από τη Συνδιάσκεψη και αναφέρεται σ' ένα ή περισσότερα θέµατα που εξετάζονται από τη σύµβαση αυτή, οι διατάξεις της που θα αναφέρονται στη νέα σύµβαση θα παύσουν να εφαρµόζονται σε κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή την τελευταία από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της για το Μέλος αυτό. Άρθρο Η ιεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας µπορεί, σε κάθε σύνοδο στην ηµερήσια διάταξη της οποίας εγγράφεται το θέµα, να αποδέχεται µε την πλειοψηφία των 2/3 τροποποιήσεις στον πίνακα I που επισυνάπτεται σ' αυτή τη σύµβαση. 772

13 2. Αυτές οι τροποποιήσεις θα επιφέρουν τα ίδια αποτελέσµατα ως προς τα Μέλη που µετέχουν στη σύµβαση, µόλις αυτά γνωστοποιήσουν στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ότι τις αποδέχονται. 3. Εφόσον η Συνδιάσκεψη δεν αποφασίσει διαφορετικά τη στιγµή της αποδοχής αυτών των τροποποιήσεων, αυτές θα ισχύσουν αποκλειστικά και µόνο από το γεγονός της αποδοχής τους από τη Συνδιάσκεψη, έναντι κάθε Μέλους που επικυρώνει τη σύµβαση µεταγενέστερα. Άρθρο 32. Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της σύµβασης θα κοινοποιούνται στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για καταχώριση. Άρθρο Η σύµβαση αυτή δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που την επικύρωσή τους θα έχει καταχωρίσει ο Γενικός ιευθυντής. 2. Η σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχώριση από το Γενικό ιευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 3. Στη συνέχεια, η σύµβαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει για κάθε Μέλος δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής της. Άρθρο Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση θα µπορεί να την καταγγείλει µετά τη λήξη περιόδου δέκα ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης ισχύος της, µε πράξη που θα κοινοποιείται για καταχώριση στο Γενικό ιευθυντή του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η καταχώρισή της. 2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο, µέσα σε ένα χρόνο από τη λήξη της δεκαετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για µια καινούργια δεκαετία και στη συνέχεια θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµβαση στο τέλος κάθε δεκαετίας και µε τους όρους που προβλέπει αυτό το άρθρο. Άρθρο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα γνωστοποιεί στα Μέλη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας την καταχώριση όλων των επικυρώσεων και των καταγγελιών που θα του κοινοποιούνται από τα Μέλη της Οργάνωσης. 2. Γνωστοποιώντας στα Μέλη της Οργάνωσης την καταχώριση της δεύτερης από τις επικυρώσεις που θα του έχουν κοινοποιηθεί, ο Γενικός ιευθυντής θα επισηµαίνει στα Μέλη της Οργάνωσης την ηµεροµηνία από την οποία θα αρχίσει να ισχύει η σύµβαση αυτή. 773

14 Άρθρο Γενικός ιευθυντής του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα κοινοποιεί στο Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για καταχώριση, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε όλες τις επικυρώσεις και τις πράξεις καταγγελίας που θα έχει καταχωρίσει σύµφωνα µε τα προηγούµενα άρθρα. Άρθρο 37. Το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που θα το κρίνει αναγκαίο, θα υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρµογή αυτής της σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. Άρθρο Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει νέα σύµβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή µερικά τη σύµβαση αυτή και εφόσον η νέα σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά : α) η επικύρωση από ένα Μέλος της νέας αναθεωρητικής σύµβασης θα επιφέρει αυτοδίκαια και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 34 την άµεση καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι θα έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρητική σύµβαση, β) από την ηµέρα που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση. 2. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ µε τη σηµερινή µορφή και το περιεχόµενό της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα επικυρώσουν την αναθεωρητική σύµβαση. κείµενο αυτής της σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 39. Το γαλλικό και το αγγλικό 774

15 ΠΙΝΑΚΑΣΙ ΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Επαγγελµατικές ασθένειες Εργασίες που εκθέτουν σε κίνδυνο Ι.Πνευµονοκονιάσεις που προέρχονται από σκληρογενείς µεταλλικές σκόνες [πυρίτιαση (χαλίκωση), ανθρακοπυριτίαση, ασβέστωση] και χαλικοφυµατίωση, αφού η πυριτίαση είναι αιτία πρόκλησης ανικανότητας ή θανάτου. 2.Ασθένειες που οφείλονται στο βηρύλλιο (γλυκίνιο) ή στα τοξικά κράµατα αυτού. 3.Ασθένειες που οφείλονται στο φωσφόρο ή στα τοξικά κράµατα αυτού 4.Ασθένειες που οφείλονται στο χρώµιο ή στα τοξικά κράµατα αυτού δ.ασθένειες που οφείλονται στο µαγγάνιο ή στα τοξικά κράµατα αυτού δ.ασθένειες που οφείλονται στο αρσενικό ή στα τοξικά κράµατα αυτού 7.Ασθένειες που οφείλονται στον υδράργυρο ή στα τοξικά σύνθετα αυτού δ.ασθένειες που οφείλονται στο µόλυβδο ή στα τοξικά κράµατα αυτού 9.Ασθένειες που οφείλονται στον θειούχο άνθρακα ΙΟ.Ασθένειες που οφείλονται στα τοξικά αλλογενή παράγωγα των υδρογονανθράκων της λιπαρής σειράς 11.Ασθένειες που οφείλονται στη βενζόλη ή στα τοξικά οµόλογα αυτής 12.Ασθένειες που οφείλονται στα τοξικά νιτροµινοπαράγωγα της βενζόλης ή στα οµόλογα αυτής. 13.Ασθένειες που προέρχονται από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες 14.Πρωτογενή επιθηλιώµατα του δέρµατος που οφείλονται στην πίσσα, στην πισσάσφαλτο, στην άσφαλτο, στα ορυκτέλαια,στον ανθρακίτη ή στα σύνθετα παράγωγα ή υπολείµµατα των ουσιών αυτών 15.Μόλυνση από άνθρακα Κάθε εργασία που εκθέτει στον κίνδυνο που αναφέρεται Κάθε εργασία που εκθέτει στην ενέργεια των ιοντιζουσών ακτινοβολιών Κάθε εργασία που εκθέτει στο κίνδυνο που αναφέρεται. Εργασία που προκαλεί επαφή µε ζώα που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του άνθρακα Κατεργασία δερµάτων ζώων,φορτοεκφόρτωση ή µεταφορά εµπορευµάτων που έχουν µολυνθεί από µολυσµένα ζώα ή δέρµατα ζώων. 775

16 ΠΙΝΑΚΑΣΠ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ Περίπτωση ικαιούχος - Τύπος Ποσοστό 1.Προσωρινή ανικανότητα για Άντρας που έχει σύζυγο και 2 παιδιά 60 εργασία ή ανικανότητα για εργασία που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο 2.Πλήρης απώλεια της ικανότητας Άντρας που έχει σύζυγο και 2 παιδιά 60 για απόκτηση εισοδήµατος από την εργασία ή αντίστοιχη µείωση της σωµατικής ακεραιότητας 3.Θάνατος του προστάτη οικογένειας Χήρα που έχει 2 παιδιά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ- ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΑΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Αναθεωρήθηκε χο 1958) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝΚΛΑ ΩΝΚΑΙΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΑΞΗ ΚΛΑ ΟΣ Κλάδος 0 - Γεωργία ασοκοµία, θήρα κω αλιεία : 1 Γεωργία 2 ασοκοµία και δασική εκµετάλλευση 3 Θήρα, παγίδευση ζώων και προστασία θηράµατος 4 Αλιεία Κλάδος 1 - Εξορυκτικές βιοµηχανίες: 11 Εξόρυξη άνθρακα 12 Εξόρυξη µεταλλευµάτων 13 Ακάθαρτο πετρέλαιο και φυσικό φωταέριο 14 Εξόρυξη λίθων οικοδοµής, αργίλου και άµµου 15 Εξόρυξη άλλων µη µεταλλικών υλικών Κλάδοι 2και3- Εργοστάσια κω Βιοµηχανίες: 20 Βιοµηχανίες ειδών διατροφής εκτός των ποτών 21 Ποτοποιία 22 Καπνοβιοµηχανία 23 Υφαντουργία 24 Βιοµηχανίες ένδυσης και υπόδησης και διάφορων έτοιµων ειδών από ύφασµα 25 Βιοµηχανία ξύλου και φελλού, µε εξαίρεση τη βιοµηχανία επίπλων

17 26 Βιοµηχανία επίπλων 27 Βιοµηχανία χαρτιού και κατασκευή ειδών από χαρτί 28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και παρόµοιες βιοµηχανίες 29 Βιοµηχανίες δέρµατος, γουναρικών και ειδών δέρµατος και γούνας µε εξαίρεση τα υποδήµατα και τα υπόλοιπα είδη ένδυσης 30 Βιοµηχανίες ελαστικού 31 Χηµικές βιοµηχανίες 32 Βιοµηχανίες παράγωγων πετρελαίου και άνθρακα 33 Βιοµηχανίες µη µεταλλικών ορυκτών µε εξαίρεση τα παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα 34 Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες 35 Κατασκευή αντικειµένων από µέταλλο µε εξαίρεση τις µηχανές και τα µεταφορικά µέσα 36 Κατασκευή µηχανών µε εξαίρεση των ηλεκτρικών µηχανών 37 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών, συσκευών και ειδών 38 Κατασκευή µεταφορικών µέσων 39 ιάφορες κατασκευαστικές βιοµηχανίες Κλάδος 4 - Οικοδοµές και ηµόσια έργα 40 Οικοδοµές και δηµόσια έργα Κλάδος 5 - Ηλεκτρισµός, φωταέριο, νερό και Υγειονοµικές υπηρεσίες 51 Ηλεκτρισµός, φωταέριο, ατµός 52 Υπηρεσίες υδάτων και υγιεινής Κλάδος 6 - Εµπόριο, Τράπεζες, Ασφάλειες, κτηµαπκές συναλλαγές 61 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 62 Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα 63 Ασφάλειες 64 Κτηµατικές συναλλαγές Κλάδος 7 - Μεταφορές, αποθήκες και επικοινωνία 71 Μεταφορές 72 Αποθήκες και καταστήµατα 73 Επικοινωνίες Κλάδος 8 - Υπηρεσίες 81 Κυβερνητικές Υπηρεσίες 82 Υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό 83 Υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις 84 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες 85 Προσωπικές υπηρεσίες Κλάδος 9 - ραστηριότητες που δεν κατονοµάζονται καθαρά 90 ραστηριότητες που δεν κατονοµάζονται καθαρά. 777

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 "Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33 "Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* Για την προστασία της µητρότητας ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103* "Για την προστασία της µητρότητας" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Σύμβαση για την προστασία και ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλων νομαδικών και ημινομαδικών πληθυσμών στις ανεξάρτητες χώρες, 1957, Νο. 107 1 Υιοθετήθηκε την 26η Ιουνίου 1957 από τη Γενική Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82)

Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 1302/82 Για την επικύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 «για την προστασία της µητρότητας». (ΦΕΚ 133/Α/29-10-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1

Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Σύμβαση για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων. 1936, Νο. 50 1 Υιοθετήθηκε την 20η Ιουνίου 1936 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 20η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57. Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57 "Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 1 Υιοθετήθηκε την 1η Ιουλίου 1949 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 32η σύνοδό της Έναρξη ισχύος: 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα