ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε."

Transcript

1 Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στο παραπάνω αναφερόμενο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, πραγματοποιούνται οι εξής μεταβολές : Ανανεώνεται η ισχύς του για ένα ακόμη χρόνο, δηλ. από 01/01/2012 έως 01/01/2013. Καθορίζονται οι ετήσιες καθαρές τιμές ασφαλίστρων για κάθε κάλυψη οι οποίες ισχύουν από 01/01/2012 και διαμορφώνονται ως εξής : Ασφάλιση Ζωής 0,00333 ανά μονάδα (1) Ασφαλίσματος Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από Ασθένεια 0,001 ανά μονάδα (1) Ασφαλίσματος Ασφάλιση Θανάτου-Μόνιμης Ολικής/Μερικής Αναπηρίας από Ατύχημα 0,0012 ανά μονάδα (1) Ασφαλίσματος Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος από Ατύχημα ή Ασθένεια 0,180 ανά μονάδα (1) Ασφαλίσματος Ασφάλιση Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης Κυρίως Ασφαλιζόμενος *Χωρίς εξαρτώμενα μέλη *Με 1 εξαρτώμενο μέλος *Με 2 ή περισσότερα εξαρτ. μέλη 100,00 200,00 300,00 Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης Κυρίως Ασφαλιζόμενος *Χωρίς εξαρτώμενα μέλη *Με 1 εξαρτώμενο μέλος *Με 2 ή περισσότερα εξαρτ. μέλη All Premed All Dental 50,00 100,00 150,00 Δωρεάν Δωρεάν Από 01/01/2012 τροποποιείται ο Πίνακας Παροχών, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη. Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Μαίου 2012 Ον/μο : Ι.Κονταρίνη Allianz Ελλάς A.A. Ε. Λ. Αθηνών 110 Κτίριο Γ Αθήνα Τηλ.: Fax.: Α.Φ.Μ : ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων Α Ρ' -"1-2868/05/Β/86/48

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Συνοπτική Περιγραφή των Κινδύνων - Αντίστοιχο Ασφάλισμα) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου του (κυρίως) Ασφαλιζόμενου από οποιαδήποτε αιτία, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα καταβάλλει στους δικαιούχους Ασφάλισμα ίσο με : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ) Σε περίπτωση "μόνιμης και ολικής ανικανότητας για εργασία" του (κυρίως) Ασφαλιζόμενου από αιτία Ασθενείας, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα του προκαταβάλλει το Ασφάλισμα Ζωής (το οποίο ισούται με το ασφάλισμα της συγκεκριμένης κάλυψης) σε 3 ετήσιες δόσεις,εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου η καταβολή θα γίνεται σε μία δόση (100%): ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ί) Σε περίπτωση θανάτου του (κυρίως) Ασφαλιζόμενου από "Ατύχημα" η ΕΤΑΙΡΙΑ θα καταβάλλει στους δικαιούχους, επιπλέον του ποσού που καταβάλλεται από την Ασφάλιση Ζωής, το ασφάλισμα της συγκεκριμένης κάλυψης το οποίο είναι ίσο με : ϋ) Σε περίπτωση "μόνιμης ολικής αναπηρίας" του (κυρίως) Ασφαλιζόμενου από "Ατύχημα" η ΕΤΑΙΡΙΑ θα του καταβάλλει Ασφάλισμα ίσο με : ϋί) Σε περίπτωση "μόνιμης μερικής αναπηρίας" του (κυρίως) Ασφαλιζόμενου από "Ατύχημα" η ΕΤΑΙΡΙΑ θα του καταβάλλει ποσοστό (%) του Ασφαλίσματος για "μόνιμη ολική αναπηρία", ανάλογα του ποσοστού της "μόνιμης μερικής αναπηρίας". Ανώτατο Καταβαλλόμενο Κεφάλαιο σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση "Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία" του (κυρίως) Ασφαλιζόμενου, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα του καταβάλλει μηνιαίως ασφάλισμα από την 15η ημέρα του Ατυχήματος ή της Ασθενείας και για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ανά περίπτωση : 750 Σε περίπτωση Εργατικού Ατυχήματος το Ασφάλισμα καταβάλλεται από την 1 η ημέρα του Ατυχήματος. I

3 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σε περίπτωση πραγματοποιήσεως Δαπανών Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από αιτία "Ατυχήματος ή Ασθενείας", ειδικά και μόνο των κατηγοριών που αναφέρονται στην συνέχεια, είτε από τον (κυρίως) Ασφαλιζόμενο είτε από εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του που έχει ήδη συνασφαλισθεί με αυτόν, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα του καταβάλλει Ασφάλισμα το οποίο θα υπόκειται στους πιο κάτω περιορισμούς, ανώτατα όρια : ί) Ανώτατο ετήσιο όριο Ασφαλίσματος : ϋ) Ανώτατο όριο Ασφαλίσματος για δαπάνη "δωματίου και τροφής" ημερησίως μέχρι: 200 iii) Σε περίπτωση νοσηλείας του (κυρίως) Ασφαλιζόμενου (ή των εξαρτωμένων μελών της οικογενείας του που έχουν συνασφαλισθεί μ' αυτόν) από αιτία "Ατυχήματος ή Ασθενείας" και εφόσον ΔΕΝ προσκομισθούν έξοδα νοσηλείας η Εταιρία θα του καταβάλλει ημερήσιο επίδομα ίσο με : Ανώτατο όριο ημερών ανά νοσηλεία ίν) Σε περίπτωση που ο (κυρίως) Ασφαλιζόμενος (ή εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του που έχει συνασφαλισθεί μ'αυτόν) υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και εφόσον ΔΕΝ προσκομισθούν έξοδα νοσηλείας η Εταιρία θα του καταβάλλει Χειρουργικό Επίδομα, και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Είδος χειρουργικής επέμβασης α. Πολύπλοκη : 600 β Πολύ μεγάλη : 480 Υ Μεγάλη : 360 δ. Μεσαία : 240 ε. Μικρή : 120 Σημείωση : Τα καταβαλλόμενα ποσά του Νοσοκομειακού & Χειρουργικού Επιδόματος συμπεριλαμβάνονται στο ανώτατο ετήσιο όριο της Ευρείας Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης. Ποσοστό (%) συμμετοχής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στις "Δαπάνες" Νοσοκομειακής Περίθαλψης: - Επί πρωτοτύπων αποδείξεων : 80% - Επί φωτοτυπιών τους και εκκαθαριστικού σημειώματος Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλου ασφαλιστικού φορέα (με ισχύ για οικονομική εφορία) εφόσον έχει αποζημιωθεί τουλάχιστον το 20% των δαπανών : 100% - Επί πρωτοτύπων αποδείξεων και αναλυτικής βεβαίωσης του νοσοκομείου για τη συμμετοχή Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (μέσω ΕΟΠΥΥ) ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον έχει αποζημιωθεί τουλάχιστον το 20% των δαπανών 100% ν) Ανώτατο όριο Ασφαλίσματος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης ανά ασφαλιζόμενο πρόσωπο και ανά έτος (Περίοδος Ασφαλίσεως): (συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο ετήσιο όριο της Ευρείας Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης) 2

4 vi) Εκπιπτόμενο ποσό κατ' άτομο ετησίως : (μόνον στις δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης) vii) Ανώτατο όριο Ασφαλίσματος ανά Ιατρική Επίσκεψη : viii) Καλύπτονται Διαγνωστικές Εξετάσεις και Φάρμακα Ποσοστό (%) συμμετοχής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στις "Δαπάνες" Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης α) Εκτός δικτύου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ - Επί πρωτοτύπων αποδείξεων : 80% - Επί φωτοτυπιών τους και εκκαθαριστικού σημειώματος Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισηςή άλλου ασφαλιστικού φορέα (με ισχύ για οικονομική εφορία), εφόσον έχει αποζημιωθεί τουλάχιστον το 20% των δαπανών : 100% - Επί πρωτοτύπων αποδείξεων και αναλυτικής βεβαίωσης για τη συμμετοχή Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (μέσω ΕΟΠΥΥ)ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον έχει αποζημιωθεί τουλάχιστον το 20% των δαπανών 100% β) All Premed (με χρήση δικτύου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ) - Ποσοστό (%) συμμετοχής της Εταιρίας στις δαπάνες Ιατρικών Επισκέψεων : 100% - Ποσοστό (%) συμμετοχής της Εταιρίας στις δαπάνες Διαγνωστικών Εξετάσεων ; 80% ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: ΔΕΝ καλύπτονται - γυαλιά - οδοντιατρικές δαπάνες - Check-Up (προληπτικός έλεγχος) 3

5 Η λειτουργία του δικτύου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ μέσω του All Premed και η κάλυψη Οδοντιατρικών δαπανών μέσω του All Dental, περιγράφεται παρακάτω : > ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ All PreMed Έχει δημιουργηθεί ένα Συντονιστικό Κέντρο (Medical Call Center) αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της Allianz στο τηλέφωνο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Οι ασφαλισμένοι μας μπορούν μέσω του Συντονιστικού Κέντρου : Να λάβουν μέσω τηλεφώνου τις πρώτες ιατρικές πληροφορίες για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας από ειδικευμένο προσωπικό και εφημερεύοντες ιατρούς. Να ενημερώνονται για ραντεβού για να υποβληθούν σε Διαγνωστικές / Μικροβιολογικές εξετάσεις σε ένα από τα 27 Διαγνωστικά Κέντρα της Βιοϊατρικής ή από τα 517 συνεργαζόμενα με αυτήν στην περιφέρεια, με έκπτωση 50% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου της. Να κλείνουν ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις, κάνοντας χρήση του πανελλαδικού δικτύου των ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεργάζονται με την Βιοϊατρική. Να πληροφορούνται για τα εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία, για τα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές. Με τη νέα αυτή υπηρεσία υγείας, οι ασφαλιζόμενοι της Allianz καταβάλλουν από το τελικό κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων στη Βιοϊατρική μόνον το ποσό της συνασφάλισης τους (μετά και την παρακράτηση τυχόν εκπιπτόμενου ποσού), ενώ δε χρειάζεται να καταβάλλουν χρήματα για επισκέψεις στους ιατρούς του Δικτύου, καθώς η Allianz επιβαρύνεται σε ποσοστό 100% το κόστος των ιατρικών αυτών επισκέψεων. Το πρόγραμμα All PreMed προσφέρεται δωρεάν από την Εταιρία μας. > ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ All Dental To All Dental είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα Οδοντιατρικής Περίθαλψης σε συνεργασία με τα υπερσύγχρονα, και με ανταγωνιστικές τιμές, Οδοντιατρικά Κέντρα του συνεργαζόμενου με την Βιοϊατρική δικτύου, το οποίο συμπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το All PreMed Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στους ασφαλισμένους της Allianz με ομαδικό ασφαλιστήριο τα εξής. ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρική εξέταση και οδηγίες στοματικής υγιεινής ΔΩΡΕΑΝ καθαρισμό, έλεγχο και αφαίρεση πλάκας ΔΩΡΕΑΝ αποτρύγωση και στίλβωση των οδόντων - Γενική οδοντιατρική φροντίδα, όπως σφραγίσματα, θεραπεία ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας και ενδοδοντική θεραπεία, καθώς και εξειδικευμένη οδοντιατρική, όπως ορθοδοντική, προσθετολογία, εμφυτευματολογία, περιοδοντολογία και αισθητική οδοντιατρική με ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ κάλυψη και έκπτωση 50%. Το πρόγραμμα All Dental προσφέρεται δωρεάν από την Εταιρία μας. 4

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Σε ύψος 2,2

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία. «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας

Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία. «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 5ο Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας Περισσότερα από 500 εκατ. οι αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η Διαταγής ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ : Περί Παροχών Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία Αγάπης και Προσφοοράς Γέροντας Παΐσιος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας

Κοινωνία Αγάπης και Προσφοοράς Γέροντας Παΐσιος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων-Φαρμακείων μετά Εργαστηρίων Ψυχικής Ισορροπίας Κοινωνία Αγάπης και Προσφοράς Γέρονταςς Παΐσιος Μεγ. Αλεξάνδρου 99 Τ.Θ: 305, Τρίλοφος (Θεσσαλονίκη), 57500 Τηλ.: 23920 66106, 697 2084 377 E Mail: info@gerontaspaisios.gr Web: http://gerontaspaisios.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα