/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005"

Transcript

1 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου 6 του Ν. 861/79 και ιαδικασία έγκρισής του στους δικαιούχους, παιδιά ασφαλισµένων µας». Με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 861/79 (ΦΕΚ 2/ τ. Α ) ορίζεται ότι στην έννοια της παρεχόµενης από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς περίθαλψη, περιλαµβάνεται και ειδική εκπαίδευση ή επιµέλεια των αναπήρων ή δυσπροσαρµόστων ατόµων ασφ/νων. Με το άρθρο 22 του Ν. 997/79 (ΦΕΚ 287/ τ. Α) προσδιορίζεται ο τρόπος καθορισµού των καταβαλλοµένων νοσηλείων - τροφείων από τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Το.Σ. του ΙΚΑ µε την υπ. αριθ. 8/2/ Απόφαση του, που εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ.φ 40021/3342/273 Aπόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων ΦΕΚ 266 Τευχος εύτερο αύξησε το ύψος της καταβαλλόµενης από το ΙΚΑ δαπάνης για τα νοσήλεια - τροφεία. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι εξακολουθούν να ισχύουν : 1. Η υπ. αριθ. 121/Συν.12/ (ΦΕΚ418/ τ. Β ) Απόφαση του.σ. του ΙΚΑ που καθορίζει τη συµµετοχή του ασφ/νου κατά 25% στη δαπάνη της ως άνω περίθαλψης για ποσό πάνω των 11,74 ΕΥΡΩ ανα µήνα και περιορίζει τη συµµετοχή των γονέων µόνο στο πρώτο παιδί, σε περίπτωση που έχουν περισσότερα από ένα παιδί µε ειδικές ανάγκες, που περιθάλπονται σε ειδικά ιδρύµατα 2. Η υπ. αριθ. 136/16/ Απόφαση του.σ. του ΙΚΑ που ορίζει τη καταργηση της συµµετοχήςε του νοσηλείου - τροφείου για τους γονείς µε παιδιά που πάσχουν από βαριές αναπηρίες και περιθάλπονται σε επιδοτούµενα από το Κράτος Ιδρύµατα (Άσυλα). Με βάση τα παραπάνω σας κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα : ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΤΡΟΦΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η υπ. αριθ. Φ40021/28667/1824 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναφέρει την τιµή του ηµερησίου νοσηλείου - τροφείου,έχει ως εξής :

2 - 2 - Α. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ασυλικά ) : 1) 14 ΕΥΡΩ την ηµέρα (για επιδοτούµενα από το Κράτος άσυλα ). 2) Για τα µη επιδοτούµενα από το Κράτος Ιδρύµατα - άσυλα ( ιδιωτικές επιχειρήσεις)και εφόσον έχουν τη σχετική άδεια λειτουργίας από τις κατά τόπους αρµόδιες Νοµαρχίες για περίθαλψη ατόµων µε βαριές σωµατικές ή νοητικές αναπηρίες, και τη σχετική γνωµάτευση των αρµοδίων Υγιειονοµικών Επιτροπών ΙΚΑ ( σχετικό το υπ. αριθ. Γ32/19/ Γεν. Εγγραφό µας ) καθορίζεται στο ποσό 27,40 ΕΥΡΩ ηµερησίως. Β. ΑΤΟΜΑ ΕΙ ΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ( εκτός από τα άσυλα) : 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ : 9,15 ΕΥΡΩ την ηµέρα 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΦΗ : 6,35 ΕΥΡΩ την ηµέρα 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ : 5.60 ΕΥΡΩ την ηµέρα Τα παραπάνω ποσά θα προσαυξάνονται µε 1,30 ΕΥΡΩ την ηµέρα κατά περίπτωση, και για όσες εργάσιµες ηµέρες τον µήνα µετακινούνται τα παιδιά, εφόσον το ίδρυµα θα διαθέτει αυτοκίνητο για την µεταφορά των ατόµων από και προς αυτό. Ιδιαίτερα σηµειώνεται, ότι για την καταβολή των εξόδων µεταφοράς της παραπάνω παραγράφου, δεν υφίσταται θέµα συµµετοχής των ασφ/νων µας. Η εν λόγω δαπάνη επιβαρύνει εξολοκλήρου το ΙΚΑ. Για την καταβολή της δαπάνης του νοσηλείου - τροφείου διευκρινίζουµε τα εξής : 1 ) Στα άτοµα, παιδιά ασφ/νων µε κινητικές Μόνο αναπηρίες ή ψυχονοητικές Μόνο αναπηρίες,που τους παρέχεται η αγωγή µε ειδική εκπαίδευση - περίθαλψη (νοσήλειο - τροφείο ), δεν υφίσταται δικαίωµα χορήγησης και Πράξεων Θεραπείας, διότι ή έννοια του νοσηλείου - τροφείου περιλαµβάνει την ειδική αγωγή, εκπαίδευση, δηλαδή Πρόγραµµα Πράξεων Θεραπείας (π.χ. λογοθεραπείας, ειδική διαπαιδαγώγηση, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπεία, ειδική συµπεριφορά - κοινωνικοποίηση ). Σχετική : Η 249/93 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και η 1966/94 αντίστοιχη ερµηνεία του Νοµικού Συµβούλου ΙΚΑ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χορήγηση του νοσηλείου - τροφείου µε τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση Πράξεων Θεραπείας για την ίδια πάθηση θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί. 2 ) Αντίθετα µε την παράγραφο 1, πρόσθετη περίθαλψη µε χορήγηση Πράξεων Θεραπείας και Νοσηλείου - Τροφείου ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστηµα στα παιδιά µε µικτή πάθηση ( κινητικές και νοητικές αναπηρίες ) δύναται να χορηγηθεί.

3 - 3 - Παράδειγµα : Εάν το ειδικό παιδί πάσχει από µικτή πάθηση, δηλαδή συνυπάρχουν κινητικές αναπηρίες και νοητικά προβλήµατα και περιθάλπεται σε ειδικό ίδρυµα (συµβεβληµένο ή µη ) για το νοητικό του πρόβληµα, και του χορηγείται νοσήλειο - τροφείο, τότε δύναται να του χορηγηθούν και Πράξεις Θεραπείας επιπλέον, που θα αποβλέπουν στην αποκατάσταση αποκλειστικά και µόνο των κινητικών του αναπηριών, δηλαδή φυσικοθεραπείες. Τότε η παροχή των φυσικοθεραπειών για την αποθεραπεία και αποκατάσταση των κινητικών αναπηριών είναι άλλου είδους παροχής σε είδος από αυτή του νοσηλείου - τροφείου που του παρέχεται για την περίθαλψη του νοητικού του προβλήµατος, και εποµένως δεν θεωρείται διπλή παροχή σε είδος. Ευνόητο είναι ότι, οι παραπάνω φυσικοθεραπείες πρέπει να εκτελούνται εκτός ωραρίου λειτουργίας του ειδικού ιδρύµατος που παρέχει την ειδική αγωγήεκπαίδευση. 3 ) Ειδικό παιδί, που περιθάλπεται στη Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων ( ΕΛΕΠΑΠ ) ( είναι συµβεβληµένο ίδρυµα µε το ΙΚΑ ) και του χορηγείται το νοσήλειο - τροφείο, δεν δικαιούται επί πλέον Πράξεις Θεραπείας, διότι από την σύµβαση µας το συγκεκριµένο Ίδρυµα καλύπτει και τις δύο παροχές σε είδος ( νοητικό και κινητικό του πρόβληµα ). 4 ) Αναλυτικότερα σας διευκρινίζουµε,ότι διπλή παροχή σε είδος για ειδικό παιδί µε ψυχονοητικά ΜΟΝΟ προβλήµατα,θεωρείται η χορήγηση νοσηλείου - τροφείου µε παράλληλη χορήγηση τουλάχιστον µίας ή περισσοτέρων εκ των Πράξεων Θεραπείας: ψυχοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπείες, ειδική συµπεριφορά - κοινωνικοποίηση και ειδικών ψυχολογικών εξετάσεων και εποµένως δεν καλύπτεται από το ΙΚΑ. 5) Επίσης, διπλή παροχή σε είδος για ειδικό παιδί µε προβλήµατα ακοής, θεωρείται η παροχή νοσηλείου - τροφείου ( για αγωγή σε ίδρυµα κωφών) µε παράλληλη χορήγηση Πράξης θεραπείας - λογοθεραπείας διότι η ειδική εκπαίδευση, που παρέχεται σ αυτά τα ιδρύµατα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνει και λογοθεραπεία ( αναφέρεται στο Καταστατικό τους και στην Άδεια λειτουργίας τους ). 6) Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύµατα τυφλών. ηλαδή δεν καλύπτονται από το ΙΚΑ Πράξεις Θεραπείας ( φυσικοθεραπείες, ειδική συµπεριφορά - κοινωνικοποίηση, λογοθεραπείες, ειδική διαπαιδαγώγηση, και ειδικές ψυχολογικές εξετάσεις ) µε παράλληλη παροχή νοσηλείου - τροφείου. 7) Οδοιπορικά έξοδα για νοσήλειο - τροφείο προβλέπεται ως ανωτέρω (σελ. 2 παράγραφο Β4 ) µόνο όταν το Ίδρυµα διαθέτει δικό του µεταφορικό µέσον. Το ΙΚΑ δεν καλύπτει άλλη δαπάνη(ταξί) µετακίνησης για το νοσήλειο - τροφείο. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : 1. ικαιούχοι της δαπάνης του νοσηλείου - τροφείου είναι έµµεσα ασφ/να στο ΙΚΑ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παιδιά ασφ/νων µας ( Ν.861/79, άρθρο 6 ) και επίσης, όσα παιδιά γίνονται συνταξιούχοι λόγω θανάτου.

4 - 4 - Αρµόδια Υγειονοµικά Όργανα για την κρίση των παραπάνω περιστατικών είναι : α) Το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ, Αθήνας, οδός Αραχώβης 17 & Ιπποκράτους τηλ & β) Το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Θεσ/νίκης οδός Πολυτεχνείου 1, τηλ γ) Το Ιατρείο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Πάτρας, οδός Κορίνθού 331, τηλ δ) Για τα υπόλοιπα περιστατικά που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των παραπάνω κέντρων, αρµόδιες ορίζονται : Οι κατά τόπους Υγειονοµικές Επιτροπές ανικανότητας της οικείας Μονάδας Υγείας ΙΚΑ, κατόπιν παραποµπής των περιστατικών από ιατρό ΙΚΑ της αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας. Ευνόητο είναι ότι, για τα Ιδρύµατα µε τα οποία είναι συµβεβληµένο το ΙΚΑ, αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή για την έγκριση του Νοσηλείου - Τροφείου είναι εκείνη της Μονάδας Υγείας ΙΚΑ που έχει υπογράψει την σχετική σύµβαση (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας των συµβεβληµένων µε το ΙΚΑ ιδρυµάτων ). Όλες οι γνωµατεύσεις των Υγειονοµικών Επιτροπών να είναι πλήρεις και επιστηµονικά αιτιολογηµένες και να αναφέρεται η διάρκεια της ειδικής αγωγής, η οποία συνήθως ορίζεται για ένα χρόνο,όπως καθορίζεται από το πρόγραµµα της λειτουργίας των ειδικών ιδρυµάτων. Για τα περιστατικά που επανακρίνονται, να ελέγχεται η εξέλιξη και να αξιολογείται η µέχρι τότε επίδραση της ειδικής αγωγής. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ζητείται από την Γραµµατεία των Υγειονοµικών Επιτροπών η ατοµική αξιολόγηση του περιστατικού από το αντίστοιχο Ειδικό Ίδρυµα ή Κέντρο που παρείχε την Ειδική Αγωγή, προκειµένου η Υγειονοµική Επιτροπή να σχηµατίσει γνώµη για την επανέκριση ή µη του περιστατικού για το νοσήλειο - τροφείο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η κρίση των µικτών περιστατικών ( κινητικές αναπηρίες και ψυχονοητικά προβλήµατα ) για την αποφυγή της διπλής παροχής σε είδος 2. ικαιούχοι της δαπάνης σε ιδρύµατα ( επιδοτούµενα ή µη από το Κράτος ), που έχουν άδεια λειτουργίας για βαριές κινητικές και ψυχονοητικές αναπηρίας (άσυλα),είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παιδιά ασφ/νων µας. Επισηµαίνοµε ότι,εάν στα παραπάνω άτοµα µεταβληθεί η ασφαλιστική ιδιότητα του εµµέσου µέλους ως παιδί ασφ/νου µας,που είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,και χαρακτηρισθούν τα ίδια ως «συνταξιούχοι λόγω θανάτου» εξακολουθούν να εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.861/ 79,άρθρο 6 και εποµένως καλύπτονται και µε το νοσήλειο - τροφείο.

5 - 5 - Αναλυτικά η δαπάνη διαµορφώνετε ως εξής : Α. Ι ΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ & ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Άσυλα) 1) Για τα Επιδοτούµενα από το Κράτος Ιδρύµατα 14 ΕΥΡΩ Χ 30 ηµέρες τον µήνα (ή 31 ανάλογα µε το µήνα)=420 ευρω -11,74 (σταθερό πόσο )= 408,26 ΕΥΡΩ. Το ΙΚΑ θα αποδίδει στον ασφ/νο µηνιαίως 408,26 ευρώ (Σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 136/16/ Απόφαση του.σ. του ΙΚΑ το ποσοστό συµµετοχής για τα ασυλικά άτοµα που περιθάλπονται σε ειδικά ιδρύµατα για βαριές σωµατικές και νοητικές αναπηρίές (κρατικά ασυλα) καταργήται, ενώ για τις υπόλοιπές περιπτώσεις άτοµων µε ειδικές ανάγκες που περιθαλπονται σε λοιπά ιδρύµατα ανέρχεται στο 25% ). 2) Για τα Μη Επιδοτούµενα από το Κράτος Ιδιωτικά ιδρύµατα για βαριές σωµατικές ή νοητικές αναπηρίες ( Άσυλα ), εφόσον βέβαια αυτά τα ιδρύµατα έχουν άδεια λειτουργίας από την αρµόδια Νοµαρχία, για να περιθάλπουν παιδιά χαρακτηρισµένα µε «βαριά σωµατική ή νοητική αναπηρία» και γνωµάτευση από τα ΚΕΠΨΥ ( Ιατροπαιδαγωγικοί Σταθµοί ) ΙΚΑ Αθηνών & Θεσ/νίκης Πάτρας για κάτω των 18 χρόνων και από τις ΑΥΕ των Υποκ/των ( σχετικό το υπ. αριθ. Γ32/19/ Γενικό Έγγραφό µας ) για άνω των 18 χρόνων, ισχύει το ποσό 27,43 ΕΥΡΩ ηµερησίως Χωρίς συµµετοχή του ασφ/νου. Για τα άτοµα της παραγράφου 1 & 2 δεν χορηγούνται και Πράξεις Θεραπείας. Β. Α Τ Ο Μ Α Ε Ι Ι Κ Ω Ν Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ω Ν. 1. Εσωτερικά : 9,15 ευρώ Χ 30 ηµέρες(ή 31 αναλογά τον µήνα)= 274,5 ευρώ -11,74 (σταθερό) = 262,75 ευρώ Χ 25% συµµετοχή ασφ/νου = 65,68 ΕΥΡΩ η συµµετοχή του ασφ/νου. Το ΙΚΑ αποδίδει στον ασφ/νο µηνιαίως : 262,75 ευρώ 65,68-= 197,07 ΕΥΡΩ. 2. Εξωτερικά µε τροφή :. 6,35 ευρώ Χ 30 ηµέρες(ή 31αναλόγα τον µήνα) = 190,05 ευρώ -11,74 ευρώ(σταθερό) = 178,31 ευρώ Χ 25%= 44,57 ΕΥΡΩ η συµµετοχή του ασφ/νου. Το ΙΚΑ αποδίδει στον ασφ/νο µηνιαίως : 178,31 ευρώ 44,57 ευρώ (συµµετοχή) = 133,74 ΕΥΡΩ µηνιαίως 3. Εξωτερικά χωρίς τροφή :

6 - 6-5,60 ευρώ ηµερησίως Χ 30 ηµέρες (ή 31 αναλογα τον µήνα) = 168 ευρώ - 11,74(σταθερό) = 156,26 ευρώ Χ 25%(συµµετοχή) = 39,065 ΕΥΡΩ Το ΙΚΑ θα αποδίδει στον ασφ/νο µηνιαίως : 156,26-39,065 = 117,19 ευρώ Στις περιπτώσεις αποδόσεων δαπάνης του ποσού της συµµετοχής αυτό απλώς θα παρακρατείται από το ΙΚΑ όπως γίνεται συνήθως. Επισηµαίνονται επίσης, αναφορικά µε το ύψος των νοσηλείων - τροφείων και τη διευκόλυνση του υπολογισµού τους,τα εξής : α. Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, των εορτών ( Χριστουγέννων & Πάσχα ) καθώς και των απουσιών πέρα των 5 ηµερών, τα νοσήλεια - τροφεία θα περικόπτονται κατά 50% προκειµένου για εσωτερικά ΑΜΕΑ τέκνα ασφ/νων, ενώ όσον αφορά εξωτερικά ΑΜΕΑ τέκνα ασφ/νων θα περικόπτονται εντελώς και επίσης θα γίνεται περικοπή και των ποσών που αντιστοιχούν ηµερησίως στα έξοδα µεταφοράς και την τροφή, όπου βέβαια αυτά αποδίδονται. ηλαδή για τα εξωτερικά παιδιά, το νοσήλειο - τροφείο και τα οδοιπορικά θα περικόπτονται κατά την περίοδο των θερινών διακοπών και εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα(µετα από εγγραφή βεβαίωση των ιδρυµατων για τις ηµέρες των διακοπών τους), διότι δεν παρέχεται καµία περίθαλψη από τα Ιδρύµατα αυτό το χρονικό διάστηµα. β. Στην περίπτωση των ατόµων µε βαριές νοητικές και σωµατικές αναπηρίες (ασυλικά) τα νοσήλεια - τροφεία θα αποδίδονται καθόλο το έτος. γ. Στην περίπτωση απόδοσης των εξόδων µεταφοράς µε µεταφορικό µέσον του Ιδρύµατος σηµειώνεται ότι αυτά θα υπολογίζονται, για όσες ηµέρες το µήνα πραγµατοποιούνται. Η ηµεροµηνία αναπροσαρµογής των νοσηλείων - τροφείων ισχύει από Έτσι : Η αναθεώρηση των συµβάσεων που έχει συνάψει το ΙΚΑ µε σχετικά ιδρύµατα, όσον αφορά το ύψος των νοσηλείων - τροφείων θα αρχίζει από που υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση. Από την ίδια ηµεροµηνία το αποδοτέο ποσό στους ασφ/νους θα υπολογίζεται από τα αρµόδια Υποκ/τα ( Υπηρεσίες Παροχών Ασθένειας ) µε βάση τις κοινοποιηµένες διατάξεις. Αιτήσεις ασφ/νων µας που εκκρεµούν, θα κριθούν από την παραπάνω ηµεροµηνία,δηλαδή από Επισυνάπτεται πίνακας συµβεβληµένων ειδικών εκπαιδευτηρίων - ιδρυµάτων µε το ΙΚΑ, στα οποία οι ασφ/νοι δεν καταβάλλουν επιπλέον δαπάνη περίθαλψης από αυτή που ανωτέρω ορίζεται.

7 - 7 - Στα µη συµβεβληµένα ιδρύµατα, το ΙΚΑ θα αποδίδει στους ασφ/νους τις τιµές που ορίζει η Υπουργική Απόφαση,ανεξάρτητα από το ποσό της δαπάνης που αποδίδει σε αυτά ο ασφ/νος µας. Με την εφαρµογή της παρούσης παύει να ισχύει η Εγκύκλιος 40/2000.

8

9

10

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό.

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό. Ο Οδηγός που ακολουθεί είναι ο ανανεωµένος οδηγός παροχών σαν συνέχεια του πρώτου που είχε σχεδιαστεί από την του ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Οµίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου βάσει των συχνότερων ερωτηµάτων των εξυπηρετούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) Ε.Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικό τριετές Πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Τπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Τπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 14 Μαΐου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έχει σταθερά στον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από 1.6.1999 προβλέπονται τα εξής :

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από 1.6.1999 προβλέπονται τα εξής : Αθήνα 20 / 7 /1999 Αρ. Πρωτ.2/54865/0022 ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση ν.2685/99» Σας κοινοποιούμε, τις διατάξεις του Ν.2685/99 ( ΦΕΚ 35 Α 718-2-99), περί δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» Σε συνέχεια της αρ. 35758/Δ2/29-3-2007 εγκυκλίου μας και μετά την έκδοση από το ΥΠΕΣΣΔΑ της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα