ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ"

Transcript

1 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

2 Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της Ε.Ε. - παράγοντες που την επηρεάζουν.

3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ μικρές λεκάνες απορροής σύντομη αποστράγγιση σχέση παροχών υγρής/ξηρής περιόδου >12/1

4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ Η σχέση μήκος /πλάτος της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι 8/1 Η μοναδική χώρα της Ευρώπης που προσεγγίζει αυτή την χωρική ανάπτυξη της έκτασής της είναι η Ιταλία. Μέσες ετήσιες απορροές της χώρας m 3

5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Το υπόγειο νερό «επωμίζεται» την κάλυψη των αναγκών της χώρα μας σε ποσοστό υπερδιπλάσιο συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης Περισσότερο από δεκαπλάσιο συγκριτικά με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης

6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Συνολικός αριθμός υδρογεωτρήσεων Μ. Βρετανία: Ελλάδα: > Ελλάδα Κάλυψη αρδευτικών αναγκών Γερμανία: ~87% από επιφανειακά νερά Ελλάδα: 48-71% από υπόγεια νερά

7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Στη διάρκεια των περιόδων ξηρασίας οι υδροφόροι αυξάνουν τη συμμετοχή τους για την κάλυψη των αναγκών σε νερό Σε κανονικές περιόδους η συμμετοχή των επιφανειακών και υπόγειων νερών κατανέμεται 52/48 Το καλοκαίρι του 2008 η συμμετοχή των υπόγειων νερών >72%

8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Με εξαίρεση την Αττική και το Δήμο Θεσσαλονίκης, οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας υδρεύονται από υπόγεια νερά.

9 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Μεγάλος αριθμός υδροφόρων Oι έντονες κλίσεις των υδροφόρων γρήγορη εκφόρτιση. Περιορισμένη περίοδο των «ενεργών» βροχοπτώσεων Παροχές Υγρής/Ξηρής περιόδου είναι κατά μέσο μέσο 3/1.

10 ΡΥΠΑΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Η ρύπανση ρύπανση ρύπανση ρύπανση από από από από ανθρωπογενείς ανθρωπογενείς ανθρωπογενείς ανθρωπογενείς δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες αποτελεί αποτελεί αποτελεί αποτελεί παγκόσμιο παγκόσμιο παγκόσμιο παγκόσμιο πρόβλημα πρόβλημα πρόβλημα πρόβλημα γιατί γιατί γιατί γιατί μειώνει μειώνει μειώνει μειώνει την την την την διαθεσιμότητα διαθεσιμότητα διαθεσιμότητα διαθεσιμότητα των των των των υδατικών υδατικών υδατικών υδατικών πόρων πόρων πόρων πόρων των των των των «ρυθμιστικών ρυθμιστικών ρυθμιστικών ρυθμιστικών αποθεμάτων αποθεμάτων αποθεμάτων αποθεμάτων».

11 ΚΙΝΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ Το νερό δεν είναι μόνο αποδέκτης ρύπων, είναι και το πιο ευκίνητο μέσο μεταφοράς των περισσότερων ρυπογόνων ουσιών στο φυσικό περιβάλλον.

12 ΚΙΝΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Ταχύτητες στα επιφανειακά νερά Tαχύτητες στα υπόγεια νερά νερά km/h νερά cm-m/h Πλούσιες ιοντικές ανταλλαγές υπόγεια νερά -περιορισμένες επιφανειακά στα στα

13 ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ Οι υπόγειοι υδροφόροι δυνατότητα αυτοκαθαρισμού. έχουν Η δυνατότητα αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την ταχύτητας του υπόγειου νερού και την ποικιλία της ορυκτολογικής σύστασης του υδροφόρου.

14 ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ Πάνω από τη στάθμη του υδροφόρου συμβαίνουν σημαντικές υδροχημικές διεργασίες: οξειδώσεις που αποδομούν μεγάλο μέρος των οργανικών ενώσεων, ρύθμιση του ph Η μικροβιολογική αποσύνθεση: ιοί και παθογόνοι οργανισμοί εξουδετερώνονται ως ένα βαθμό κατά την διαδρομή τους σε υδροφόρους με άργιλο και ιλύ

15 ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ Στα χημικά εργαστήρια παραγωγής ρυπογόνων ουσιών μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η έρευνα προηγήθηκε της επιστημονικής γνώσης που αφορούσε τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία H επιστημονική κοινότητα με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Οργανισμό (W.H.O) ήρθε με πολύ καθυστέρηση (1970) για να θέσει όρια σε παρασιτοκτόνα και σε άλλες οργανικές, ενώσεις ισχυρότατα τοξικές

16 ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Οι γεωργικές δραστηριότητες με την εκτεταμένη και αλόγιστη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων ευθύνονται για την εκτεταμένη ρύπανση με ΝΟ 3 των υπόγειων υδροφόρων

17 ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ο πιο ευκίνητος ρύπος στο υπόγειο νερό είναι το Άζωτο Η δημιουργία ΝΟ 3 ευνοείται στους ρηχούς υδροφόρους, λόγω επικράτησης οξειδωτικών συνθηκών

18 ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Βασική αιτία οι υπεραντλήσεις των γεωτρήσεων στους παράκτιους υδροφόρους. Εκτιμάται ότι σήμερα σε υφάλμυρη κατάσταση (> 250 ppm Cl-),βρίσκεται μια έκταση υδροστατικής επιφάνειας ίσης με στρέμματα.

19 ΒΑΣΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ Στα Στα Στα Στα 14 Υδατικά Υδατικά Υδατικά Υδατικά Διαμερίσματα Διαμερίσματα Διαμερίσματα Διαμερίσματα της της της της ώρας ώρας ώρας ώρας έχουν έχουν έχουν έχουν διακριθεί διακριθεί διακριθεί διακριθεί 236 Κύρια Κύρια Κύρια Κύρια Υπόγεια Υπόγεια Υπόγεια Υπόγεια Υδροφόρα Υδροφόρα Υδροφόρα Υδροφόρα Συστήματα Συστήματα Συστήματα Συστήματα. Είναι Είναι Είναι Είναι τα τα τα τα πλέον πλέον πλέον πλέον παραγωγικά παραγωγικά παραγωγικά παραγωγικά και και και και καλύπτεται καλύπτεται καλύπτεται καλύπτεται ένα ένα ένα ένα μεγάλο μεγάλο μεγάλο μεγάλο μέρος μέρος μέρος μέρος των των των των αναγκών αναγκών αναγκών αναγκών της της της της χώρας χώρας χώρας χώρας σε σε σε σε νερό νερό νερό νερό

20 ΚΥΡΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

21 10 υδροσυστήματα χαρακτηρίστηκαν ότι χρήζουν περαιτέρω συστηματικής παρακολούθησης. Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου... Υ.Δ. Βόρειας Πελοποννήσου... Υ.Δ. Ανατολικής Πελοποννήσου... Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδος... Υ.Δ. Ηπείρου... Υ.Δ. Αττικής... Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος... Υ.Δ. Θεσσαλίας... Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας... Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας... Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας... Υ.Δ. Θράκης... Υ.Δ. Κρήτης... Υ.Δ. Αιγαίου... 8 / 19 8 / / 21 5 / 14 6 / 17 8 / / 25 4 / 21 4 / 16 9 / 12 1 / 7 3 / 8 7 / / 37

22 -

23 8 / 1 / Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΓΜΕ Το ΙΓΜΕ έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και 50 χρόνια στην έρευνα και μελέτη του υπόγειου δυναμικού της χώρας, παράγοντας αξιόπιστη υδρογεωλογική πληροφόρηση με σημαντικά αποτελέσματα και καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της υδρευτικής υποδομής της Χώρας Τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνητικών έργων που υλοποίησε το ΙΓΜΕ, στο πλαίσιο των έργων του Β και Γ Κ.Π.Σ., για τους υπόγειους υδατικούς πόρους, έχουν υποστηρίξει πλήρως τη Χώρα ως προς τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ε.Ε., οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 (π.χ. διάκριση υπόγειων υδατικών συστημάτων) και έχουν αποτελέσει το υπόβαθρο για τις μελέτες που συντάχθηκαν στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης. Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνονται ενδεικτικά στοιχεία από το έργο Γ ΚΠΣ για τις λεκάνες Αταλάντης, Σπερχειού, Ξυνιάδας

24 8 / 1 / ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

25 8 / 1 / αγωγιµώτητα (µs/cm) Γ606 Γ560 Γ505 Γ433 Γ231 Γ627 Γ70 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ - ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 400 Ιαν-04 Αυγ-04 Φεβ-05 Σεπ-05 Μαρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Νοε-07 Ιουν-08 εκ-08 Ιαν-04 Αυγ-04 Φεβ-05 Σεπ-05 Μαρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Νοε-07 Ιουν-08 εκ Ουδέτερη τάση στη μεταβολή της στάθμης και αγωγιμότητας επικρατεί ισορροπία στάθµη (m) Γ606 Γ560 Γ505 Γ433 Γ231 Γ627 Γ

26 Κατανομή ιόντων Cl (mg/l) στη λεκάνη της Αταλάντης Ιούνιος 2005

27 8 / 1 / Κατανομή ιόντων NO 3 ι (mg/l) στη λεκάνη της Αταλάντης Ιούνιος 2005

28 8 / 1 / ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

29 8 / 1 / Κατανομή συγκέντρωσης νιτρικών ιόντων (mg/l) στη λεκάνη της Ξυνιάδας Ιούνιος 2005

30 8 / 1 / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΞΥΝΙΑΔΟΣ 14/1/2004 1/8/ /2/2005 5/9/ /3/ /10/ /4/ /11/2007 1/6/ /12/ στάθµη (m) Γ373 Γ334 Γ290 Γ262 Γ176 Γ69 Γ

31 8 / 1 / αγωγιµοτητα (µs/cm) Γ70 Γ61 Γ38 Γ36 Γ32 Γ19 Γ4 Γ9 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ - ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ Αυγ-04 Φεβ-05 Σεπ-05 Μαρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Νοε-07 Ιουν-08 εκ-08 Αυγ-04 Φεβ-05 Σεπ-05 Μαρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Νοε-07 Ιουν-08 εκ-08 0 Ελαφρά τάση υποβάθμισης ; 5 στάθµη (m) Γ70 Γ61 Γ38 Γ36 Γ32 Γ19 Γ4 Γ

32 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60 Θα πρέπει να γίνει ουσιαστική και όχι τυπική εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας Οι αρνητικές επιπτώσεις από την μη εφαρμογή της δεν θα προέλθουν από τα πρόστιμα αλλά από τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στην ύδρευση και στην άρδευση

33 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60 ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ H νέα Οδηγία 2000/60 στο άρθρο 7 αναφέρει την ανάγκη δημιουργίας «Ζωνών Προστασίας» για τα υδροληπτικά έργα ύδρευσης ανάλογα με τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν

34 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Αρκετοί ερευνητές έχουν κατά καιρούς επιχειρήσει να κωδικοποιήσουν τα μέτρα προστασίας Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες Ο ασφαλέστερος δρόμος είναι η μείωση των λογίς-λογίς ρυπάνσεων

35 ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο προσδιορισμός της πραγματικής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ σε νερό αποτελεί σοβαρό ζητούμενο σε αρκετές γεωγραφικές περιοχές, αστικές και μη, της χώρας μας (π.χ. Θεσσαλία, Κυκλάδες). Υδρευση Αθήνας : 1990 = κ.μ./ημερ = κ.μ./ημερ. 2030= ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

36 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΜΥΝΗΜΑ Το σημερινό πρότυπο ΕΥΖΩΙΑΣ που ταυτίζεται με τον χωρίς όρους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟ ενοχοποιείται σε σημαντικό βαθμό για την υποβάθμιση της ποιότητας των υδατικών πόρων Για την παραγωγή 1 κιλό ψωμί = 1,3 λίτρα νερό 1 κιλό πλαστικό = 200 λίτρα νερό Η επιλογή είναι δική μας

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα