Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης"

Transcript

1 Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος «Bathing water quality in Lemesos Bay directive 2006/7/EC and the effects on ground water recharge with tertiary treated sewage» 1

2 Χρήση ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς τεχνητού εμπλουτισμού Αποφυγή της υποβάθμισης και συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών Ένταξη του ανακυκλωμένου νερού στο υδατικό ισοζύγιο και χρήση του για αρδευτικούς σκοπούς Συμβολή στην κάλυψη του ελλείμματος στο υδατικό ισοζύγιο Συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες τις εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 2

3 Ετήσια Βροχ. σε χιλ Παρατηρείται μείωση της βροχόπτωσης με συνεπακόλουθο τη διεύρυνση του υδατικού ελλείμματος Κατανομή μέσου ετήσιου ύψους κατακρημνισμάτων, περίοδος Κινούμενοι μέσοι όροι, μέσου ετήσιου ύψους κατακρημνισμάτων, περίοδος y = -1,0875x + 575, Μέση Βροχόπτωση σε χιλ.

4 Υδατικό ισοζύγιο κατά λεκάνη απορροής Στις περισσότερες λεκάνες απορροής υπάρχει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο. Θετικό ισοζύγιο παρατηρείται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα του Τροόδους 4

5 Συμμόρφωση προς Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60ΕΚ Οδηγία 91/676ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης Οδηγία 2006/118ΕΚ ΕΚ, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση Ο περί του ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους Νόμος 106(Ι)/2002 5

6 Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60ΕΚ Υφαλμύρινση από θαλάσσια διείσδυση Υφαλμύρινση από φυσικά αίτια Καθορίστηκαν 20 υπόγεια υδατικά συστήματα. Τα περισσότερα από αυτά καθορίστηκαν ως απειλούμενα λόγω υπεράντλησης. Επιπλέον, στους παράκτιους υδροφόρους παρουσιάζονται ποιοτικά προβλήματα, λόγω θαλάσσιας διείσδυσης. 6

7 Οδηγία 2006/118ΕΚ ΕΚ, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση Στόχος της Οδηγίας είναι η θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων (καθορισμός ποιοτικών προτύπων), και κριτήρια για τον εντοπισμό και την αναστροφή σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και κριτήρια για τον καθορισμό σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων Η οδηγία συμπληρώνει τις διατάξεις για την πρόληψη ή τον περιορισμό της εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα που περιέχονται ήδη στην οδηγία 2000/60/ΕΚ και αποσκοπεί να προλάβει την υποβάθμιση της κατάστασης όλων των συστημάτων υπογείων υδάτων 7

8 Οδηγία 91/676ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης Καθορίστηκαν έξι ευάλωτες προς νιτρορύπανση περιοχές (NVZs) 8

9 Προστασία υδρευτικών γεωτρήσεων Σε όλες τις υδρευτικές γεωτρήσεις θα καθοριστούν ζώνες προστασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί του ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους Νόμου 106(Ι)/

10 Μέθοδοι τεχνητού εμπλουτισμού Διαμόρφωση κοιτών Ρυθμιζόμενη ροή νερού μέσω της κοίτης Δεξαμενές και επιβράδυνσης της ροής των ποταμών / εξωποτάμιες εμπλουτιστικές δεξαμενές Εμπλουτισμός μέσω γεωτρήσεων 10

11 Διαμόρφωση κοιτών 11

12 Ρυθμιζόμενη ροή νερού μέσω της κοίτης 12

13 Δεξαμενές και επιβράδυνσης της ροής των ποταμών 13

14 Εμπλουτισμός μέσω γεωτρήσεων (με ή χωρίς πίεση) 14

15 Κριτήρια επιλογής μεθόδου εμπλουτισμού Υδρογεωλογικές συνθήκες (είδος υδροφόρου, βάθος στάθμης, λιθολογία επιφανειακών πετρωμάτων) Ποσότητα και ρυθμός παροχής νερού προς εμπλουτισμό Ποιότητα νερού προς εμπλουτισμό Διαθεσιμότητα γης 15

16 Μελέτη για τεχνητό εμπλουτισμό με ανακυκλωμένο νερό στα Κοκκινοχώρια Στόχοι μελέτης Διάθεση μέρους του επεξεργασμένου νερού του βιολογικού σταθμού Παραλιμνίου Αγίας Νάπας, ειδικότερα κατά τη χειμερινή περίοδο Αύξηση των αποθεμάτων του υδροφόρου και χρήση του νερού για αρδευτικούς σκοπούς Βελτίωση της ποιότητας του υπόγειου νερού 16

17 Δεδομένα περιοχής μελέτης στα Κοκκινοχώρια Η έκταση της περιοχής μελέτης είναι 3Km22, έχει υψόμετρο 50m και αποτελεί κυρίως κρατική γη. Βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Λιοπετρίου και Σωτήρας. Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται ο υδροφόρος των Κοκκινοχωριών. Λόγω του περιορισμένου εμπλουτισμού και της υπεράντλησης, η στάθμη του υπόγειου νερού βρίσκεται 25m κάτω από τη θάλασσα. Στο παράκτιο τμήμα του υδροφόρου το υπόγειο νερό είναι υφάλμυρο. Στην περιοχή όμως μελέτης παρατηρείται σχετικά χαμηλή αλατότητα. Επίσης η συγκέντρωση των νιτρικών αλάτων είναι ψηλή. Στο ανώτερο τμήμα της περιοχής επικρατούν ιλυώδεις ψαμμίτες και αμμούχες μάργες, ενώ στο κατώτερο τμήμα επικρατούν λεπτόκοκκοι έως χονδρόκοκκοι ψαμμίτες και άμμοι. 17

18 Μεθοδολογία εμπλουτισμού στα Κοκκινοχώρια Η απορροφητική ικανότητα των πετρωμάτων που απαντούν κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι μικρή και ως εκ τούτου, η εφαρμογή επιφανειακών μεθόδων τεχνητού εμπλουτισμού δεν προσφέρεται. Συνεπώς, διερευνήθηκε η δυνατότητα τεχνητού εμπλουτισμού μέσω γεωτρήσεων. Ο εμπλουτισμός μέσω γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη παρουσιάζει συνήθως αδυναμίες, λόγω της πίεσης με την οποία γίνεται ο εμπλουτισμός. Εφαρμόστηκε τέτοια μέθοδος που να ελαχιστοποιεί το πρόβλημα αυτό Επιλέγηκε περιοχή με κρατική γη για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος του έργου 18

19 Περιοχή μελέτης για τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου Κοκκινοχωριών με νερό του βιολογικού σταθμού Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας 19

20 Γεωλογικός χάρτης περιοχής Κοκκινοχωριών 20

21 Κατασκευή εμπλουτιστικών γεωτρήσεων στα Κοκκινοχώρια Σωληνωμένη γεώτρηση με όρυγμα Τοποθέτηση χαλικόφιλττρου Εμπλουτισμός μέσω χαλικόφιλτρου Λεπτομέρεια εξοπλισμού 21

22 Αποτελέσματα δοκιμών απορροφητικότητας σε γεωτρήσεις στα Κοκκινοχώρια Αρ. Γεώτρησης Μικρής διάρκειας δοκιμές απορροφητικότητας Ημερομηνία Διάρκεια δοκιμής (ώρες) Ρυθμός εμπλουτισμού (m 3 /h) 2005/055 15/03/ /059 23/03/ ,3 2005/061 07/03/ /063 20/03/ /065 21/03/ /067 22/03/ ,5 2005/070 28/03/ /072 10/03/ /076 24/03/ /004 03/03/ /012 05/04/ Μακράς διάρκειας δοκιμές απορροφητικότητας 2006/004 04/07/ /012 04/07/

23 Αποτελέσματα εμπλουτισμού στα Κοκκινοχώρια Από τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών προκύπτει, ότι η περιοχή μελέτης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για σκοπούς διάθεσης του ανακυκλωμένου νερού του βιολογικού σταθμού Παραλίμνι Αγίας Νάπας. Ο τεχνητός εμπλουτισμός με ανακυκλωμένο νερό αναμένεται να βελτιώσει τη ποιότητα του υπόγειου νερού σε ότι αφορά τη συγκέντρωση σε νιτρικά άλατα. Κατασκευάστηκαν συνολικά 11 ερευνητικές γεωτρήσεις. Η παροχή σταθεροποίησης της στάθμης του νερού των γεωτρήσεων, η οποία κυμαίνονται από 6 έως 20m3/ 3/h. Επίσης, Το ενεργό πορώδες των πετρωμάτων στην ακόρεστη ζώνη εκτιμήθηκε σε 10% για το τμήμα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και 7% στο τμήμα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Από τα αποτελέσματα των δοκιμών απορροφητικότητας προκύπτει, ότι κατά μέσο όρο από κάθε γεώτρηση μπορούν να διατίθενται προς εμπλουτισμό 120m3/ 3/μέρα περίπου (5m3/ 3/h). Στην περίπτωση που ο εμπλουτισμός θα πραγματοποιείται για περίπου 300 μέρες το χρόνο, ο ετήσιος εμπλουτισμός θα είναι της τάξης των κυβ. μέτρα ανά γεώτρηση. Δηλαδή, θα απαιτηθούν 28 γεωτρήσεις ανά εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού. 23

24 Αποτελέσματα (συνέχεια) Στα κρατικά τεμάχια της περιοχής μπορούν να ανορυχθούν έως 150 εμπλουτιστικές γεωτρήσεις, των οποίων η συνολική δυνατότητα εμπλουτισμού θα ανέρχεται στα 5,4x m3. Εκτιμάται, ότι η περιοχή μελέτης μπορεί να δεχθεί έως 18 εκατομμύρια κυβ. μέτρα νερού, με ανύψωση της στάθμης του υπόγειου νερού έως το επίπεδο της θάλασσας. Δηλαδή κατά 25m περίπου. Στην περίπτωση αυτή δεν αναμένονται οποιοσδήποτε απώλειες προς τη θάλασσα. Το νερό που θα εμπλουτίζεται θα μπορεί να αντλείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις και να χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς. Με ανύψωση της στάθμης του υπόγειου νερού για άλλα 25m, τότε μπορούν αποθηκευτούν άλλα 12 εκατομμύρια κυβ. μέτρα νερού. Στην περίπτωση όμως αυτή αναμένεται να υπάρξουν απώλειες σε γειτονικές περιοχές και προς τη θάλασσα. Οι γεωτρήσεις θα πρέπει να κατασκευαστούν με κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές. Δηλαδή, να είναι μεγάλης διαμέτρου, να σωληνωθούν με μεταλλικές σωλήνες και να τοποθετηθεί σε αυτές κατάλληλο χαλικόφιλτρο. Το βάθος των γεωτρήσεων αναμένεται να είναι 80 έως 90m. 24

25 Περιοχή μελέτης για τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου Λεμεσού με νερό του βιολογικού σταθμού της πόλης 25

26 Μελέτη για τεχνητό εμπλουτισμό με ανακυκλωμένο νερό στη Λεμεσό Στόχοι μελέτης Διάθεση μέρους του επεξεργασμένου νερού του βιολογικού σταθμού Λεμεσού Αύξηση των αποθεμάτων του υδροφόρου και χρήση του νερού για αρδευτικούς σκοπούς Βελτίωση της ποιότητας του υπόγειου νερού 26

27 Δεδομένα περιοχής εμπλουτισμού στη Λεμεσό Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός της αστικής περιοχής Λεμεσού. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται ο υδροφόρος Λεμεσού (Γαρύλλης), ο εμπλουτισμός του οποίου οφείλεται σε μεγάλος βαθμός στη διάθεση των αστικών λυμάτων μέσω απορροφητικών λάκκων. Ο υδροφόρους αποτελείται κυρίως από αμμοχάλικα, έχει πάχος 50 μ. περίπου, παρουσιάζει δε ιδιαίτερα ψηλή διαπερατότητα στο κατώτερό του τμήμα. Λόγω της πολυετούς διάθεσης των αστικών λυμάτων σε απορροφητικούς λάκκους προκλήθηκε ψηλή συγκέντρωση των νιτρικών αλάτων στο υπόγειο νερό. Η συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε μεγάλο τμήμα του υδροφόρου προκάλεσε μείωση του εμπλουτισμού. 27

28 Μεθοδολογία εμπλουτισμού στη Λεμεσό Η απορροφητική ικανότητα των πετρωμάτων που απαντούν κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι σχετικά μικρή. Επιπλέον, λόγω της οικιστικής ανάπτυξης έργα εμπλουτισμού μπορούν να γίνει κατά μήκος της κοίτης του Γαρύλλη, καθώς επίσης άλλων μικρότερων υδρορρευμάτων. Ως εκ τούτου, διερευνήθηκε η δυνατότητα τεχνητού εμπλουτισμού μέσω γεωτρήσεων, κατά μήκος των υδρορρευμάτων. Λόγω της ψηλής απορροφητικής ικανότητας των πετρωμάτων, εκτιμήθηκε, ότι θα μπορούσε να γίνει τεχνητός εμπλουτισμός απευθείας σε γεωτρήσεις. Η ανάκτηση του νερού θα γίνεται με παραγωγικές γεωτρήσεις που θα βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τις εμπλουτιστικές γεωτρήσεις. 28

29 Εμπλουτιστικές γεωτρήσεις στη Λεμεσό 29

30 Αποτελέσματα εμπλουτισμού στη Λεμεσό Η εργασίες στη Λεμεσό βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνολικά κατασκευάστηκαν 3 ζεύγη γεωτρήσεων, στις οποίες εκτελέστηκαν ανάλογες δοκιμαστικές αντλήσεις. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα προκύπτει, ότι θα μπορούσε να γίνει εμπλουτισμός του υδροφόρου Λεμεσού με ανακυκλωμένο νερό, μέσω γεωτρήσεων. Από τις δοκιμαστικές αντλήσεις που εκτελέστηκαν φαίνεται, ότι η απόδοση των γεωτρήσεων ξεπερνά τα 100 κ.μ./ώρα. Με βάση τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, προκύπτει ότι η ετήσια ικανότητα εμπλουτισμού της κάθε γεώτρησης είναι κυβικά μέτρα. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην παραδοχή, ότι θα αντλούνται αντίστοιχες ποσότητες υπόγειου νερού. Συνολικά θα μπορούσαν να ανορυχθούν 10 έως 20 εμπλουτιστικές γεωτρήσεις με ετήσια συνολική ικανότητα εμπλουτισμού 3,5 έως 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. 30

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΦΑΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..σελ:2

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΥΠ.ΑΝ. στις 11-9-2003, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, ανέθεσε στη Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716)

Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Καθορισμός υδρολογικών χαρακτηριστικών λίμνης Ορόκλινης στα πλαίσια του έργου LIFE OROKLINI (LIFE10 NAT/CY/716) Συνοπτική παρουσίαση υδρολογικής μελέτης στα ελληνικά Λευκωσία, 2012 Το έργο LIFE OROKLINI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Παναγ. Γρ. Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγιεινολόγος, PhD, MSc Ποντοηρακλείας 15, 115 27 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ Ν Δ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 90012000/ISO 9001:2000 Αρ. 02.35.05/851 Λίμνη Δοϊράνη Επισκόπηση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα