ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για εκσυγχρονισμό και Πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) ΣΥΝΤΑΞΗ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Τηλ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το Αντικείμενο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξυπηρέτηση της Εφαρμογής R.I.C.A. H εγκατάσταση θα γίνει σε διαφορετικές τοποθεσίες: Διεύθυνση Πληροφορικής,Αχαρνών 381 και «Τμήμα Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης R.i.c.a» Πατησίων 207. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής, και στο υπάρχον εκεί Data Center, θα εγκατασταθούν οι SERVERS, το σύστημα αποθήκευσης, και κάποιοι προσωπικοί Η/Υ. Στο Τμήμα Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - θα εγκατασταθούν σταθμοί εργασίας με client τμήματα της ORACLE και άλλα υλικά. Η τοποθεσία αυτή θα διασυνδέεται με τους SERVERS με τη χρήση του υπάρχοντος υψηλής ταχύτητας εσωτερικού δικτύου (Intranet), του Υπουργείου. Οι 60 Η/Υ σταθμοί εργασίας και 57 printers θα παραδοθούν στην Δ/νση Πληροφορικής Αχαρνών 381 με εγκατεστημένο το λογισμικό τους. Η λύση του υποψήφιου αναδόχου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω βασικά συστατικά στοιχεία: 1. Τους απαραίτητους Η/Υ εξυπηρετητές (SERVERS) για την αποδοτική λειτουργία του συνόλου του προσφερόμενου λογισμικού, δηλαδή του λογισμικού συστήματος και υποδομής. Προβλέπονται τουλάχιστον τρείς (3) βασικοί εξυπηρετητές (Database Server, Application/Web Server, και Development Server) 2. Τους Η/Υ σταθμούς εργασίας και εκτυπωτές, των προγραμματιστών, διαχειριστών και χρηστών. 3. Τη δημιουργία στην Δ/νση Πληροφορικής συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (N.A.S), που να υποστηρίζει αποτελεσματικά την κεντρική διαχείριση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, όσον αφορά την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων (με τη χρήση RAID Disk Arrays), αλλά και την προστασία των δεδομένων (αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας). 4. Το απαραίτητο Λογισμικό Συστήματος και Υποδομής που θα υποστηρίξει την λειτουργία όλου το προσφερόμενου εξοπλισμού : λειτουργικά συστήματα, Σχεσιακή Βάση Δεδομένων, λογισμικό εξυπηρετητή Application/WEB, λογισμικό αυτοματοποιημένης Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup), αντιϊκό λογισμικό, λογισμικό διαχείρισης (του N.A.S, των εξυπερετητών, ) κλπ 5. Λογισμικό γενικής φύσης όπως MsOffice,Adobe Acrobat κ.λ.π. 6. Τον απαραίτητο Εξοπλισμό Πληροφορικής και Υλικά όπως Rack κ.λ.π 7. Στο Computer Room και εντός του Rack, θα πρέπει να εγκατασταθεί και σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS) κατάλληλης ισχύος, το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία του υπολογιστικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί εκεί. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α/Α Είδος Ποσότητα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (HARDWARE ) Α.02 Η/Υ Εξυπηρετητής (Database server) 1 Α.03 Η/Υ Εξυπηρετητής (Application / Web server) 1 Α.04 Η/Υ Εξυπηρετητής (Development server) 1 A.05 Rack 1 A.06 Η/Υ Σταθμοί εργασίας (PCs) 12 A.07 Υπο-Σύστημα αποθήκευσης (NAS) 1 A.08 Υπο-Σύστημα Backup 1 A.09 UPS A.10 Εκτυπωτής LASER A3 ΔΚΤ 1 A.11 Εκτυπωτής LASER Α4 ΔΚΤ 4 A.12 Σαρωτής Α4 1 Α.13 Η/Υ Σταθμοί εργασίας (PCs) περιφέρειας 60 Α.14 Εκτυπωτής LASER Α4 57 A.15 Υλικά-Περιφερειακά Usb stick 6 Hard Disk Εξωτερ.usb 6 A.16 A.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (SOFTWARE) Oracle Oracle st. Βάση δεδομένων (unlimited χρήστες για Intranet πρόσβαση ) (Περιλαμβάνεται και support ενός χρόνου και εκπαίδευση) 1 Oracle Application Server Enterprise Edition (unlimited χρήστες για Intranet πρόσβαση ) (Περιλαμβάνεται και support ενός χρόνου και εκπαίδευση) 1 Λογισμικό γενικής φύσης Λογισμικό Adobe Creative Suite 3 2 Λογισμικό MsOffice τελευταία έκδοση 72 άδειες Λογισμικό SYSTRAN Πολυγλωσσικό 1 3

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1 Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφείς και τυπωμένες, να αναφέρεται πάντα ο κατασκευαστής, και το μοντέλο. To παρóν αρχείο διατίθεται ηλεκτρονικά από τη Δ/νση Πληροφορικής,αλλά ισχύει αυτό της προκήρυξης ( 2 Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της εταιρείας, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος και αχρησιμοποίητος. Να συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα εγχειρίδια χρήσης (manuals) μεταφρασμένα στα Ελληνικά. (αν υπάρχουν),τα Πρωτότυπα CD/DVD (drivers & software) καθώς και όλα τα απαραίτητα καλώδια 3 Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε Παραρτήματος. 4 Προσφορές που θα περιλαμβάνουν εναλλακτικές λύσεις για οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα είδη, θα απορρίπτονται στο σύνολό τους. 5 Να δοθεί ο Πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς NAI όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα είδη (και τα επιπλέον toner μελάνια dvd κ.τ.λ) με τις ποσότητες (βάση του πίνακα ποσοτήτων) που προσφέρονται χωρίς τιμές και άλλα οικονομικά στοιχεία 6 Οι Η/Υ εξυπηρετητές (Servers) - και ένας NAI τουλάχιστον Η/Υ σταθμός εργασίας- θα παραδοθούν εγκατεστημένοι και συνδεδεμένοι στο Δίκτυο του Υπουργείου σε πλήρη λειτουργία. Η σύνδεση θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Κέντρου Δικτύου της Δ/ΝΣΗΣ Πληροφορικής Η παραλαβή τους θα γίνει μετά από δοκιμαστικό Έλεγχο με ευθύνη του Αναδόχου. Η Δ/νση Πληροφορικής θα παρέχει κάθε σχετική τεχνική πληροφόρηση και κάθε διευκόλυνση που απαιτείται, προκειμένου να γίνει απρόσκοπτα η εγκατάσταση και η διασύνδεση. 7 Οι άδειες χρήσης λογισμικού να παραδοθούν στην NAI Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 381.(Τμήμα ΙΙ ) 8 Προσοχή: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες Γενικές Απαιτήσεις δεν καλύπτεται η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά ως απαράδεκτη. 4

5 Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 381 Αθήνα Γ. Αθανασίου Τμήμα ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών: «Τμήμα Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης R.i.c.a» Πατησίων 207 Αθήνα Α. Πολύμερος. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5

6 A.01 Γενικός Πίνακας Συμμόρφωσης για τους Η/Υ Εξυπηρετητές (SERVERS) και το Λογισμικό Βάσης Δεδομένων (RDBMS) και Application Server Α.01 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Αρχιτεκτονική υλοποίησης Α.01.1 Α.01.2 Α.01.3 Να αναφερθούν, η λειτουργικότητα και η διάταξη των εξυπηρετητών που προσφέρονται, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης (ενδεικτικά αναφέρονται διπλά τροφοδοτικά κλπ) όπου απαιτούνται Εγκατάσταση σε τυποποιημένο rack. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τo αναγκαίο rack. Το Λογισμικό της Βάσης Δεδομένων (RDBMS) και του Application Server θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με ευθύνη του αναδόχου, στo σύστημα των 3 μηχανών Servers τα οποία προηγουμένως θα έχουν συνδεθεί στο Δίκτυο του Υπουργείου. ( Επίσης σε ένα σταθμό εργασίας θα εγκατασταθούν τα client τμήματα της Βάσης και του Application Server και θα επιδειχθεί αναλυτικά η διαδικασία εγκατάστασης. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να παραδώσει και έγγραφο με την διαδικασία εγκατάστασης του client αναλυτικά ) NAI NAI NAI Α.02 Πίνακας Συμμόρφωσης H/Y Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων Α.02.1 H/Y Database Server NAI Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α.02.2 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των NAI προσφορών. Α.02.3 Αριθμός μονάδων 1 Α.02.4 Το προτεινόμενο σύστημα να είναι rack-mounted Α.02.5 Μέγιστο Ύψος σε rack (U) 2 U Α.02.6 Επεξεργαστής Dual-Core Intel Xeon Α.02.7 Ονομαστική Συχνότητα (GHz) 2.0GHz Α.02.8 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Α.02.9 Πλήθος επεξεργαστών (CPUs) 1 Α Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών 2 Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) 8 GB Α Μέγιστη μνήμη (GB) 48 GB Α Αριθμός PCI-e slots 2 Α Αριθμός PCI-X slots 2 Α Διαθέσιμες θέσεις pluggable σκληρών δίσκων 6 Α Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Hot Plug) 2 Α Χωρητικότητα εκάστου Δίσκου (GΒ) 140 GB 6

7 Α CD/DVD ROM Drive εσωτερικό Α Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Σειριακή RS pin Keyboard Mouse 1 USB 2 Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 2 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας τροφοδοτικού(v) 220 V Α Ισχύς τροφοδοτικού (W) 650 W Α Εφεδρικό Τροφοδοτικό (Redundant, Hot Plugged) Α Software Windows Svr Std Lic/SA Pack OLP NL GOVT Α Α Για το Windows Svr να προσφερθούν άδειες χρήσης Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT Device CAL Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα δύο (2) χρόνια A.03 Πίνακας Συμμόρφωσης H/Y Εξυπηρετητή Application/Web Server Α 03.1 H/Y Application /Web server NAI Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α 03.2 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των NAI προσφορών. Α 03.3 Αριθμός μονάδων 1 Α 03.4 Το προτεινόμενο σύστημα να είναι rack-mounted Α 03.5 Μέγιστο Ύψος σε rack (U) 2 U Α 03.6 Επεξεργαστής τεχνολογίας INTEL Dual Core Intel Xeon Α 03.7 Ονομαστική Συχνότητα (GHz) 2.0 GHz Α 03.8 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Α 03.9 Πλήθος CPUs 1 Α Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών 2 Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) 8 GB Α Μέγιστη μνήμη (GB) 48 GB Α Αριθμός PCI-e slots 2 7

8 Α Αριθμός PCI-X slots Α Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Hot Plug) 2 Α Χαρακτηριστικά Δίσκων Χωρητικότητα (GΒ) Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 15 krpm Α DVD ROM Drive εσωτερικό Α Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Σειριακή RS pin Keyboard-Mouse 2 72 GB 1 USB 2 Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 2 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας Τροφοδοτικού (V) 220 V Α Ισχύς Τροφοδοτικού (W) 650 W Α Εφεδρικό Τροφοδοτικό (Redundant, Hot Plugged) Α Software Windows Svr Std Lic/SA Pack OLP NL GOVT Α Α Για το Windows Svr να προσφερθούν άδειες χρήσης Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT Device CAL Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις απο την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα Δύο (2) χρόνια A.04 Πίνακας Συμμόρφωσης H/Y Εξυπηρετητή Development Server Α 04.1 H/Y Development Server NAI Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α 04.2 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των NAI προσφορών. Α 04.3 Αριθμός μονάδων 1 Α 04.4 Το προτεινόμενο σύστημα να είναι rack-mounted Α 04.5 Μέγιστο Ύψος σε rack (U) 2 U Α 04.6 Επεξεργαστής τεχνολογίας INTEL Dual Core Intel Xeon Α 04.7 Ονομαστική Συχνότητα (GHz) 2.0 GHz Α 04.8 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB 8

9 Α 04.9 Πλήθος CPUs 1 Α Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών 2 Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) 4 GB Α Μέγιστη μνήμη (GB) 48 GB Α Αριθμός PCI-e slots 2 Α Αριθμός PCI-X slots 2 Α Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Hot Plug) 2 Α Χαρακτηριστικά Δίσκων Χωρητικότητα (GΒ) 2 GB Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 15 krpm Α DVD ROM Drive εσωτερικό Α Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Σειριακή RS pin Keyboard Mouse 1 USB 2 Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 2 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας Τροφοδοτικού (V) 220 V Α Ισχύς Τροφοδοτικού (W) 650 W Α Εφεδρικό Τροφοδοτικό (Redundant, Hot Plugged) Α Α Α Software Windows Svr Std Lic/SA Pack OLP NL GOVT (Manual & CD kit) Για το Windows Svr να προσφερθούν άδειες χρήσης Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT Device CAL Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα δύο (2) χρόνια A.05 Πίνακας Συμμόρφωσης RACK RACK Α.05.1 Επιδαπέδιο με 2 πόρτες εμπρός & πίσω 42U Α.05.2 Να διαθέτει Cooling Unit με θερμοστάτη Α.05.3 O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την επάρκεια του προσφερόμενου rack για την φιλοξενία ολόκληρου του εξοπλισμού. Πλάτος 80 cm και βάθους 90 cm τουλάχιστον. Nα διαθέτει κινούμενες κολώνες στήριξης, και πόρτα στην μπροστινή πλευρά. NAI 9

10 Α.05.4 Επίσης στα προσφερόμενα ικριώματα, θα πρέπει να τοποθετηθεί μία οθόνη TFT 15, πληκτρολόγιο και mouse κανονικό τα οποία θα πρέπει να προσφερθούν. Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση των εξυπηρετητών με την χρήση console switch (KVM Switch), το οποίο επίσης θα πρέπει να προσφερθεί. Το rack θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Α.06 Πίνακας Συμμόρφωσης Η/Υ Σταθμού Εργασίας Α.06.1 Αριθμός μονάδων 12 Α.06.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Α.06.3 Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel επιπέδου Core 2 Duo E6600 ( 2.4 GHZ) ή ανώτερος Α.06.4 Α.06.5 Α.06.6 Α.06.7 Α.06.8 Α.06.9 Α Α Α Α Α Α Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Level 2 cache Πλήθος CPUs 1 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) (Να αναφερθεί ο τύπος) Μέγιστη μνήμη (GB) 2 GB 4 GB Αριθμός PCI slots 2 Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Serial ATA και τουλάχιστον 7200 RPM) Xωρητικότητα Δίσκων (GΒ) Κάρτα γραφικών: SVGA σε PCI-e 16x Μνήμη της κάρτας. Υποστηριζόμενη ανάλυση κάρτας. Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης κάρτας. Α DVI Α DVD Recorder εσωτερικό με λογισμικό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Α Οθόνη TFT/LCD 19 Α Α Α Α GB 512 MB Μ χρώματα 75Hz στα Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Να αναφερθεί ο τύπος (LCD, TFT). Σύνδεση Αναλογική και Ψηφιακή (VGA D-SUB, DVI) Διαγώνια διάσταση (inches)

11 Α Α Α Α Α Α Υποστηριζόμενη Ανάλυση Ηχεία Γωνίες θέασης 160/160 Φωτεινότητα 300 Λόγος αντίθεσης 800:1 Real Response Time 5ms Α Μία μονάδα 3 ½ 1,44 MB FDD, εσωτερική Α Παράλληλες θύρες. 1 Α Α Σειριακές θύρες. 1 Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Keyboard Mouse USB 4 Α Πληκτρολόγιο Α Optical mouse με τροχό (wheel) USB Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας (V) 220 V Α Ισχύς (W) 450 W Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγχειρίδια χρήσης Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από καλώδια συνδέσεων ρεύματος καθώς και 2 καλώδια RJ45 (1,2 m & 2,5 ). Α Λειτουργικό σύστημα (ελληνική έκδοση ) Windows Vista Business SA OLP NL GOVT w/visenterprise A Antivirus NAI 1 1 Α Α Λογισμικό Tivoli (Tivoli netview client & Tivoli framework client) Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 3 έτη 11

12 Α.07 Πίνακας Συμμόρφωσης Υποσυστήματος αποθήκευσης δεδομένων(nas) Α.07.1 Α.07.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει κατάλληλο υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων τύπου (Network Attached Storage NAS ) για τους servers. Να αναφερθεί η τεχνική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης συμπεριλαμβανομένων του πλήθους και της διάταξης των μονάδων αποθήκευσης. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρέχει αναλυτικά στοιχεία για το υποσύστημα αποθήκευσης ως εξής : Α.07.3 Να αναφερθούν ο τύπος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Α.07.4 Να αναφερθεί ο εξοπλισμός τον οποίον υποστηρίζει η μονάδα Α.07.5 Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων από το υποσύστημα προς τον εξυπηρετητή. Α.07.6 Τεχνολογίες, πρότυπα, πρωτόκολλα και ταχύτητες διασύνδεσης με τους servers (π.χ. UltraSCSI, Wide SCSI, FC, IP κλπ). Α.07.7 Υποστηριζόμενα συστήματα αρχειοθέτησης (π.χ. NFS, NTFS, NDFP, JFS κλπ). Α.07.8 Υποστήριξη διατάξεων RAID τουλάχιστον 4 και 6. Να αναφερθεί το επίπεδο RAID που θα υλοποιηθεί και τυχόν ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ύπαρξη ειδικών Controllers κλπ) Α.07.9 Οι σκληροί δίσκοι να είναι hot swappable Α Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός Hot swappable δίσκων που δύναται να υποστηρίζει ο server (είτε στο ίδιο περίβλημα είτε σε εξωτερικό περίβλημα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τον server). Α Αρχική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα 320 GB Α Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος, χωρίς την προμήθεια πρόσθετου συστήματος ελέγχου δίσκων (controllers) Α Να αναφερθεί το μέγεθος αποθηκευτικού χώρου ανά προσφερόμενο δίσκο. Α Δυνατότητα αυτόματου failover σε εφεδρικούς σκληρούς δίσκους (hot spare) ή άλλο σύστημα αποθήκευσης, σε περίπτωση προβλήματος. Α Α Είναι επιθυμητό ο Ανάδοχος να προτείνει εναλλακτικά μέσα και μέθοδο αποθήκευσης και ανάγνωσης των ιστορικών στοιχείων (π.χ. DVD-R). Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. (1 TB) 2 έτη 12

13 Α.08 Πίνακας Συμμόρφωσης Υποσύστηματος Backup δεδομένων Α.08.1 Α.08.2 Θα πρέπει να προσφερθεί η κατάλληλη υποδομή τήρησης αντιγράφων δεδομένων και του συστήματος Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παρέχει αναλυτικά στοιχεία για κάθε μονάδα backup: Α.08.3 Το μοντέλο και τον κατασκευαστή. Α.08.4 Να αναφέρει την τεχνολογία (DAT, DLT κλπ) και τη χωρητικότητα του μέσου σε συμπιεσμένη και ασυμπίεστη μορφή (π.χ. DLT 40/80 GB, DAT DDS- 4 20/40 GB). Α.08.5 Το λογισμικό διαχείρισης που συνοδεύει τη συσκευή και ειδικό λογισμικό πέραν αυτού του λειτουργικού συστήματος, το οποίο να αυτοματοποιεί τη διαδικασία του backup Α.08.6 Να αναφέρει αν το σύστημα είναι ενσωματωμένο σε εξυπηρετητή. Α.08.7 Η διαδικασία τήρησης αντιγράφων δεν πρέπει να επιδρά στη συνολική απόκριση και διαθεσιμότητα του συστήματος. Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει αναλυτικά τις διαδικασίες τήρησης αντιγράφων (backup-restore) και διασφάλισης των δεδομένων (σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, φυσική ασφάλεια αντιγράφων, αρχιτεκτονική υποσυστήματος αποθήκευσης επίπεδο RAID, mirroring κλπ). Α.08.8 Η τήρηση αντιγράφων (backup) πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένη προκειμένου να εκτελείται με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση χρηστών (π.χ. μόνο ανάγνωση των log files κλπ). Α.08.9 Να προσφερθούν 10 τουλάχιστον σετ από αναλώσιμα υλικά αποθήκευσης. Α Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 2 έτη Α.09 Πίνακας Συμμόρφωσης U.P.S Α.09.1 Α.09.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει για τους εξυπηρετητές τo αντίστοιχο σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικό υπολογισμό των καταναλώσεων των συσκευών και να αποδείξει την επάρκεια του προσφερόμενου UPS. Α.09.3 Αναφορά μοντέλου και κατασκευαστή Α.09.4 Αναφορά εξοπλισμού τον οποίον καλύπτει η μονάδα 13

14 Α.09.5 Α.09.6 Α.09.7 Χρήση μπαταριών κλειστού τύπου, έτσι ώστε να μη χρειάζονται συντήρηση. Ισχύς εξόδου, ικανή για να υποστηρίζει τον προτεινόμενο εξοπλισμό. Αυτονομία που να καλύπτει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να γίνει το ασφαλές κλείσιμο των συστημάτων μετά από διακοπή ρεύματος και ο έλεγχός κατά την εκκίνηση του συστήματος, για την αντιμετώπιση νέας πιθανής διακοπής ρεύματος. Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας, με βάση την κατανάλωση του προτεινόμενου εξοπλισμού. Α.09.8 Αυτόματο Shutdown/restart. Α.09.9 Power failure Recovery. Α Τύπος μεταγωγής On-Line Α Εγκατάσταση στο rack των SERVERS NAI Α Α Δυνατότητες remote management και επικοινωνίας με τους servers, μέσω τοπικού δικτύου. Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 2 έτη Α.10 Πίνακας Συμμόρφωσης εκτυπωτή ασπρόμαυρου LASER A3 ΔΚΤ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α.10.1 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ Α.10.2 Tεμάχια 1 Α.10.3 Τεχνολογίας LASER Α.10.4 Ταχύτητα εκτύπωσης 20 ppm Α4 15 ppm Α3 Α.10.5 Ανάλυση (Resolution) 1200 dpi Α.10.6 Προσφερόμενη μνήμη 128 ΜΒ Α.10.7 Δυνατότητα αναβάθμισης μνήμης 512 ΜΒ Α.10.8 Επεξεργαστής 400 MHz Α.10.9 Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α3 Τύπος χαρτιού εκτύπωσης Απλό, φάκελοι, διαφάνειες, χαρτόνι, ετικέτες Α Κύκλος Εργασιών ανά Μήνα σελίδες Α Σύνδεση με κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 Mbps Α Να παρέχονται Drivers για Windows 9X,WIN 2000 PRO, WIN XP PRO, WIN VISTA. Α Εκτύπωση διπλής όψης 14

15 Α/Α Α Α Α Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις απο την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. Καλώδια σύνδεσης UTP 3 M ΔΙΣΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 1000 ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΚΤΗ 1000 ΦΥΛΛΩΝ Επιπλέον να προσφερθούν 3 set εκτύπωσης ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 έτος Α.11 Πίνακας Συμμόρφωσης έγχρωμων Εκτυπωτών Laser A4 Α.11.1 Έγχρωμοι Laser Εκτυπωτές A4 Α.11.2 Αριθμός μονάδων 4 Α.11.3 Έγχρωμος Α.11.4 Μέγεθος χαρτιού Α4 Α.11.5 Ανάλυση 600x600 Α Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης σελ./λεπτό Α Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σελ./λεπτό Α.11.8 Σελίδες ανά Μήνα 8000 Α.11.9 Δίσκοι χαρτιού 1 Α Χωρητικότητα εισόδου φύλλα Α Ελάχιστη μνήμη (ΜB) 128 ΜΒ Α Εκτύπωση διπλής όψης Α Παράλληλη Θύρα Α Θύρα USB 2.0 NAI Α Θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100 Α Οδηγοί (drivers) για Microsoft Windows 2000/XP/Vista και νεότερα Α Καλώδια τροφοδοσίας και USB Α Σετ αναλώσιμων εκτύπωσης 3 Α Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 1 έτος 15

16 Α.12 Πίνακας Συμμόρφωσης ΣΑΡΩΤΗ Α4 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ: Α.12.1 Ανάλυση 2400 x 2400 dpi Α.12.2 Βάθος χρώματος 48 bit Α.12.3 Σύνδεση USB Α.12.4 Feeder 250 φύλλα Α.12.5 Α.12.6 Α.12.7 Α.12.8 Λογισμικό εγκατάστασης OCR (Ελληνικών & Ευρωπαϊκών) Να παρέχονται Drivers για Windows 2003, WIN 2000 PRO, WIN XP PRO, VISTA. Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. Δυνατότητα σάρωσης Διαφανειών Αρνητικών Φωτογραφιών 1 έτος Α.13 Πίνακας Συμμόρφωσης Η/Υ Σταθμού Εργασίας Α.13.1 Αριθμός μονάδων 60 Α.13.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Α.13.3 Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel επιπέδου Core 2 Duo E6600 ( 2.4 GHZ) ή ανώτερος Α.13.4 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Level 2 cache Α.13.5 Πλήθος CPUs 1 Α.13.6 Α.13.7 Α.13.8 Α.13.9 Α Α Α Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) (Να αναφερθεί ο τύπος) Μέγιστη μνήμη (GB) 1 GB 2 GB Αριθμός PCI slots 2 Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Serial ATA και τουλάχιστον 7200 RPM) Xωρητικότητα Δίσκων (GΒ) Κάρτα γραφικών: SVGA σε PCI-e 16x Μνήμη της κάρτας GB 256 MB 16

17 Α Α Υποστηριζόμενη ανάλυση κάρτας. Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης κάρτας. Α DVI Α DVD Recorder εσωτερικό με λογισμικό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Α Οθόνη TFT/LCD 17 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Μ χρώματα 75Hz στα Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Να αναφερθεί ο τύπος (LCD, TFT). Σύνδεση Αναλογική και Ψηφιακή (VGA D-SUB, DVI) Διαγώνια διάσταση (inches). 17 Υποστηριζόμενη Ανάλυση Ηχεία Γωνίες θέασης 160/160 Φωτεινότητα 300 Λόγος αντίθεσης 800:1 Real Response Time 5ms Α Μία μονάδα 3 ½ 1,44 MB FDD, εσωτερική Α Παράλληλες θύρες. 1 Α Α Σειριακές θύρες. 1 Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Keyboard Mouse USB 4 Α Πληκτρολόγιο Α Optical mouse με τροχό (wheel) USB Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας (V) 220 V Α Ισχύς (W) 450 W Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγχειρίδια χρήσης Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από καλώδια συνδέσεων ρεύματος καθώς και 2 καλώδια RJ45 (1,2 m & 2,5 ). Α Λειτουργικό σύστημα (ελληνική έκδοση ) Windows Vista Business SA OLP NL GOVT w/visenterprise A Antivirus NAI 1 1 Α Α Λογισμικό Tivoli (Tivoli netview client & Tivoli framework client) Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 3 έτη 17

18 Α.14 Πίνακας Συμμόρφωσης Εκτυπωτών Laser A4 Α.14.1 Α.14.2 Α.14.3 Α.14.4 Α.14.5 Α.14.6 Α.14.7 Α.14.8 Α.14.9 Α Α Α Α Α Α Α Laser Εκτυπωτές A4 Αριθμός μονάδων 57 Μέγεθος χαρτιού Ανάλυση Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Α dpi 20 σελ./λεπτό Σελίδες ανά Μήνα 8000 Δίσκοι χαρτιού 1 Χωρητικότητα εισόδου Ελάχιστη μνήμη (ΜB) Παράλληλη Θύρα Θύρα USB 2.0 Θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100 Οδηγοί (drivers) για Microsoft Windows 2000/XP/Vista και νεότερα Καλώδια τροφοδοσίας και USB 200 φύλλα 8 ΜΒ NAI Σετ αναλώσιμων εκτύπωσης 3 Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 1 έτος Α.15 Πίνακας Συμμόρφωσης για ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕ Α.15.1 USB MEMORY STICK 1. Τεμάχια 6 2. Χωρητικότητα 8 GB 3. USB Υποστήριξη Windows χωρίς ειδικό driver. 5. Δεν θα συμπεριλαμβάνει S/w operating ή άλλου τύπου Α.15.2 Hard Disk External 2.5" 1. Τεμάχια 2 2. Buffer 2 MB 3. Χωρητικότητα 500 GB 4. USB Ταχύτητα (RPM) Τροφοδοσία μέσω USB ΩΣΗ ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΜΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ 18

19 ΥΛΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕ Α.15.3 Hard Disk External 3.5" 1. Τεμάχια 6 2. Buffer 8 MB 3. Χωρητικότητα 500 GB 4. USB Serial Bus Transfer Rate USB 2.0) 480 Mbits/s (Max) 6. Ταχύτητα (RPM) Read Seek Time 8.9 ms Α.15.4 Τα πιο πάνω υλικά θα πρέπει να προσφέρονται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. ΩΣΗ 1 έτος ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΜΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ Α.16 Πίνακας Συμμόρφωσης για ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS) ΚΑΙ Εξυπηρετητή Internet/ΙΝΤRΑΝΕΤ εφαρμογών (Application Server) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Α.16.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το. λογισμικό RDBMS Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Oracle Database 10g St. Δεδομένων Oracle Database 10g St ( for Win) συνοδευόμενο από τον Oracle Application και Server Enterprise edition. Oracle Στο προσφερόμενο πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και Oracle Web Server. Application Server Enterprise Edition. (Προτιμάται η Oracle λόγω συμβατότητας με το υπάρχων σύστημα Oracle στο οποίο είναι αναπτυγμένη κα εγκατεστημένη η υπό αντικατάσταση εφαρμογή RICA ) Α.16.2 Σχετικά με το προσφερόμενο RDBMS - Application server ο ανάδοχος πρέπει να αναφέρει: Α Τη διάρκεια υποστήριξης που θα παρέχει 1 έτος Α Τα προσφερόμενα εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών. Α Α.16.3 Τον αριθμό των προσφερόμενων αδειών για εγκατάσταση σε Η/Υ με 1 CPU. Ο ανάδοχος που θα υλοποιήσει το έργο υποχρεούται να καθορίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής. Υποχρεούται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει υποχρεωτικά σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε 10 αντίγραφα και να υλοποιήσει το Unlimited χρήστες για Intranet περιβάλλον 19

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Α.16.4 Α.16.5 πρόγραμμα. Το έντυπο υλικό της εκπαίδευσης θα είναι κατά το δυνατόν στην ελληνική γλώσσα Να προσφερθούν ώρες εκπαίδευσης σύμφωνα με τα παρακάτω : Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ο υποψήφιος πρέπει να προσφέρει θα καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευομένων με τους αντίστοιχους χρόνους κατάρτισης : 1) Διαχειριστές RDBMS και S/W Application Server της Oracle. Ώρες εκπαίδευσης: 30 Αριθμός εκπαιδευόμενων= 4-6 2) Εκπαίδευση στην ανάπτυξη εφαρμογών στην Oracle με χρήση τεχνολογιών και εργαλείων νέας γενιάς όπως Oracle Application Express, Oracle SQL Developer κ.λ.π. Ώρες εκπαίδευσης: 75 Αριθμός εκπαιδευόμενων= 4-6 Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Οn-site κάλυψη και 2) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 1 έτος Α.17 Πίνακας Συμμόρφωσης για ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Α.17.1 MS Office Professional Plus 2007 Lic/SA Pack OLP NL GOVT GR 72 Τεμ. (να παραδοθεί εγκατεστημένο στα P.C ) Α.17.2 Adobe Creative Suite 3 Web Premium Suite 2 άδειες Α.17.3 SYSTRAN ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ El, En, Fr, De Α.17.4 Όλα τα λογισμικά θα παραδοθούν στην τελευταία έκδοση (version) για WINDOWS ΟS,με τα βιβλία τους και τα cd όπως τα προσφέρει ο κατασκευαστής 20

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα : 27-08-2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ οικ.: 36687 /γ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναπτυξιακή Ηρακλείου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Αρχάνες 7000 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2807500, Fax: 280750 http://www.anher.gr, e-mail: info@anher.gr Αρχάνες, 29/4/20 Αρ.Πρωτ: 57 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4 Noεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 180467 Δ/νση: Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 16, 10167 Αθήνα Α.Δ.Α.: Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση :Διοικητικού ΠΡΟΣ Τμήμα :Οικονομικό ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Διεύθυνση :Περιοχή Στρατοπέδου Τηλέφωνα : FAX :

Διεύθυνση :Διοικητικού ΠΡΟΣ Τμήμα :Οικονομικό ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Διεύθυνση :Περιοχή Στρατοπέδου Τηλέφωνα : FAX : ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 14 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ: 12442 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ( ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Διεύθυνση :Διοικητικού ΠΡΟΣ Τμήμα :Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

13/05/2016 : 15 LASER A4 : 5 : 5 BACKUP : 1 GPS : 2 . & &

13/05/2016 : 15 LASER A4 : 5 : 5 BACKUP : 1 GPS : 2  . & & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ Χίος 20/04/2016 Αριθ. Πρωτ. : 2445 Ταχ. /νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers,

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηνουμενίτσα: 06//06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ. : 36/73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 8 Πληροφορίες: Λογοθέτης Θωμάς Τηλ: 6653600367

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού»,

«Προμήθεια, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού», EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 53300/2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικών υλικών, και Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Η δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα