ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Α.&.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Τμήμα «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ R.I.C.A» ΜΕΡΟΣ Β"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για εκσυγχρονισμό και Πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA) ΣΥΝΤΑΞΗ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Τηλ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το Αντικείμενο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξυπηρέτηση της Εφαρμογής R.I.C.A. H εγκατάσταση θα γίνει σε διαφορετικές τοποθεσίες: Διεύθυνση Πληροφορικής,Αχαρνών 381 και «Τμήμα Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης R.i.c.a» Πατησίων 207. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής, και στο υπάρχον εκεί Data Center, θα εγκατασταθούν οι SERVERS, το σύστημα αποθήκευσης, και κάποιοι προσωπικοί Η/Υ. Στο Τμήμα Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - θα εγκατασταθούν σταθμοί εργασίας με client τμήματα της ORACLE και άλλα υλικά. Η τοποθεσία αυτή θα διασυνδέεται με τους SERVERS με τη χρήση του υπάρχοντος υψηλής ταχύτητας εσωτερικού δικτύου (Intranet), του Υπουργείου. Οι 60 Η/Υ σταθμοί εργασίας και 57 printers θα παραδοθούν στην Δ/νση Πληροφορικής Αχαρνών 381 με εγκατεστημένο το λογισμικό τους. Η λύση του υποψήφιου αναδόχου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω βασικά συστατικά στοιχεία: 1. Τους απαραίτητους Η/Υ εξυπηρετητές (SERVERS) για την αποδοτική λειτουργία του συνόλου του προσφερόμενου λογισμικού, δηλαδή του λογισμικού συστήματος και υποδομής. Προβλέπονται τουλάχιστον τρείς (3) βασικοί εξυπηρετητές (Database Server, Application/Web Server, και Development Server) 2. Τους Η/Υ σταθμούς εργασίας και εκτυπωτές, των προγραμματιστών, διαχειριστών και χρηστών. 3. Τη δημιουργία στην Δ/νση Πληροφορικής συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων (N.A.S), που να υποστηρίζει αποτελεσματικά την κεντρική διαχείριση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, όσον αφορά την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων (με τη χρήση RAID Disk Arrays), αλλά και την προστασία των δεδομένων (αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας). 4. Το απαραίτητο Λογισμικό Συστήματος και Υποδομής που θα υποστηρίξει την λειτουργία όλου το προσφερόμενου εξοπλισμού : λειτουργικά συστήματα, Σχεσιακή Βάση Δεδομένων, λογισμικό εξυπηρετητή Application/WEB, λογισμικό αυτοματοποιημένης Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup), αντιϊκό λογισμικό, λογισμικό διαχείρισης (του N.A.S, των εξυπερετητών, ) κλπ 5. Λογισμικό γενικής φύσης όπως MsOffice,Adobe Acrobat κ.λ.π. 6. Τον απαραίτητο Εξοπλισμό Πληροφορικής και Υλικά όπως Rack κ.λ.π 7. Στο Computer Room και εντός του Rack, θα πρέπει να εγκατασταθεί και σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS) κατάλληλης ισχύος, το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία του υπολογιστικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί εκεί. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Α/Α Είδος Ποσότητα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (HARDWARE ) Α.02 Η/Υ Εξυπηρετητής (Database server) 1 Α.03 Η/Υ Εξυπηρετητής (Application / Web server) 1 Α.04 Η/Υ Εξυπηρετητής (Development server) 1 A.05 Rack 1 A.06 Η/Υ Σταθμοί εργασίας (PCs) 12 A.07 Υπο-Σύστημα αποθήκευσης (NAS) 1 A.08 Υπο-Σύστημα Backup 1 A.09 UPS A.10 Εκτυπωτής LASER A3 ΔΚΤ 1 A.11 Εκτυπωτής LASER Α4 ΔΚΤ 4 A.12 Σαρωτής Α4 1 Α.13 Η/Υ Σταθμοί εργασίας (PCs) περιφέρειας 60 Α.14 Εκτυπωτής LASER Α4 57 A.15 Υλικά-Περιφερειακά Usb stick 6 Hard Disk Εξωτερ.usb 6 A.16 A.17 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (SOFTWARE) Oracle Oracle st. Βάση δεδομένων (unlimited χρήστες για Intranet πρόσβαση ) (Περιλαμβάνεται και support ενός χρόνου και εκπαίδευση) 1 Oracle Application Server Enterprise Edition (unlimited χρήστες για Intranet πρόσβαση ) (Περιλαμβάνεται και support ενός χρόνου και εκπαίδευση) 1 Λογισμικό γενικής φύσης Λογισμικό Adobe Creative Suite 3 2 Λογισμικό MsOffice τελευταία έκδοση 72 άδειες Λογισμικό SYSTRAN Πολυγλωσσικό 1 3

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1 Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφείς και τυπωμένες, να αναφέρεται πάντα ο κατασκευαστής, και το μοντέλο. To παρóν αρχείο διατίθεται ηλεκτρονικά από τη Δ/νση Πληροφορικής,αλλά ισχύει αυτό της προκήρυξης ( 2 Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της εταιρείας, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος και αχρησιμοποίητος. Να συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα εγχειρίδια χρήσης (manuals) μεταφρασμένα στα Ελληνικά. (αν υπάρχουν),τα Πρωτότυπα CD/DVD (drivers & software) καθώς και όλα τα απαραίτητα καλώδια 3 Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε Παραρτήματος. 4 Προσφορές που θα περιλαμβάνουν εναλλακτικές λύσεις για οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα είδη, θα απορρίπτονται στο σύνολό τους. 5 Να δοθεί ο Πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς NAI όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα είδη (και τα επιπλέον toner μελάνια dvd κ.τ.λ) με τις ποσότητες (βάση του πίνακα ποσοτήτων) που προσφέρονται χωρίς τιμές και άλλα οικονομικά στοιχεία 6 Οι Η/Υ εξυπηρετητές (Servers) - και ένας NAI τουλάχιστον Η/Υ σταθμός εργασίας- θα παραδοθούν εγκατεστημένοι και συνδεδεμένοι στο Δίκτυο του Υπουργείου σε πλήρη λειτουργία. Η σύνδεση θα γίνει από τον ανάδοχο σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Κέντρου Δικτύου της Δ/ΝΣΗΣ Πληροφορικής Η παραλαβή τους θα γίνει μετά από δοκιμαστικό Έλεγχο με ευθύνη του Αναδόχου. Η Δ/νση Πληροφορικής θα παρέχει κάθε σχετική τεχνική πληροφόρηση και κάθε διευκόλυνση που απαιτείται, προκειμένου να γίνει απρόσκοπτα η εγκατάσταση και η διασύνδεση. 7 Οι άδειες χρήσης λογισμικού να παραδοθούν στην NAI Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 381.(Τμήμα ΙΙ ) 8 Προσοχή: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες Γενικές Απαιτήσεις δεν καλύπτεται η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά ως απαράδεκτη. 4

5 Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 381 Αθήνα Γ. Αθανασίου Τμήμα ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών: «Τμήμα Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης R.i.c.a» Πατησίων 207 Αθήνα Α. Πολύμερος. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5

6 A.01 Γενικός Πίνακας Συμμόρφωσης για τους Η/Υ Εξυπηρετητές (SERVERS) και το Λογισμικό Βάσης Δεδομένων (RDBMS) και Application Server Α.01 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Αρχιτεκτονική υλοποίησης Α.01.1 Α.01.2 Α.01.3 Να αναφερθούν, η λειτουργικότητα και η διάταξη των εξυπηρετητών που προσφέρονται, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης (ενδεικτικά αναφέρονται διπλά τροφοδοτικά κλπ) όπου απαιτούνται Εγκατάσταση σε τυποποιημένο rack. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τo αναγκαίο rack. Το Λογισμικό της Βάσης Δεδομένων (RDBMS) και του Application Server θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με ευθύνη του αναδόχου, στo σύστημα των 3 μηχανών Servers τα οποία προηγουμένως θα έχουν συνδεθεί στο Δίκτυο του Υπουργείου. ( Επίσης σε ένα σταθμό εργασίας θα εγκατασταθούν τα client τμήματα της Βάσης και του Application Server και θα επιδειχθεί αναλυτικά η διαδικασία εγκατάστασης. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να παραδώσει και έγγραφο με την διαδικασία εγκατάστασης του client αναλυτικά ) NAI NAI NAI Α.02 Πίνακας Συμμόρφωσης H/Y Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων Α.02.1 H/Y Database Server NAI Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α.02.2 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των NAI προσφορών. Α.02.3 Αριθμός μονάδων 1 Α.02.4 Το προτεινόμενο σύστημα να είναι rack-mounted Α.02.5 Μέγιστο Ύψος σε rack (U) 2 U Α.02.6 Επεξεργαστής Dual-Core Intel Xeon Α.02.7 Ονομαστική Συχνότητα (GHz) 2.0GHz Α.02.8 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Α.02.9 Πλήθος επεξεργαστών (CPUs) 1 Α Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών 2 Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) 8 GB Α Μέγιστη μνήμη (GB) 48 GB Α Αριθμός PCI-e slots 2 Α Αριθμός PCI-X slots 2 Α Διαθέσιμες θέσεις pluggable σκληρών δίσκων 6 Α Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Hot Plug) 2 Α Χωρητικότητα εκάστου Δίσκου (GΒ) 140 GB 6

7 Α CD/DVD ROM Drive εσωτερικό Α Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Σειριακή RS pin Keyboard Mouse 1 USB 2 Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 2 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας τροφοδοτικού(v) 220 V Α Ισχύς τροφοδοτικού (W) 650 W Α Εφεδρικό Τροφοδοτικό (Redundant, Hot Plugged) Α Software Windows Svr Std Lic/SA Pack OLP NL GOVT Α Α Για το Windows Svr να προσφερθούν άδειες χρήσης Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT Device CAL Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα δύο (2) χρόνια A.03 Πίνακας Συμμόρφωσης H/Y Εξυπηρετητή Application/Web Server Α 03.1 H/Y Application /Web server NAI Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α 03.2 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των NAI προσφορών. Α 03.3 Αριθμός μονάδων 1 Α 03.4 Το προτεινόμενο σύστημα να είναι rack-mounted Α 03.5 Μέγιστο Ύψος σε rack (U) 2 U Α 03.6 Επεξεργαστής τεχνολογίας INTEL Dual Core Intel Xeon Α 03.7 Ονομαστική Συχνότητα (GHz) 2.0 GHz Α 03.8 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Α 03.9 Πλήθος CPUs 1 Α Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών 2 Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) 8 GB Α Μέγιστη μνήμη (GB) 48 GB Α Αριθμός PCI-e slots 2 7

8 Α Αριθμός PCI-X slots Α Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Hot Plug) 2 Α Χαρακτηριστικά Δίσκων Χωρητικότητα (GΒ) Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 15 krpm Α DVD ROM Drive εσωτερικό Α Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Σειριακή RS pin Keyboard-Mouse 2 72 GB 1 USB 2 Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 2 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας Τροφοδοτικού (V) 220 V Α Ισχύς Τροφοδοτικού (W) 650 W Α Εφεδρικό Τροφοδοτικό (Redundant, Hot Plugged) Α Software Windows Svr Std Lic/SA Pack OLP NL GOVT Α Α Για το Windows Svr να προσφερθούν άδειες χρήσης Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT Device CAL Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις απο την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα Δύο (2) χρόνια A.04 Πίνακας Συμμόρφωσης H/Y Εξυπηρετητή Development Server Α 04.1 H/Y Development Server NAI Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής Α 04.2 Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των NAI προσφορών. Α 04.3 Αριθμός μονάδων 1 Α 04.4 Το προτεινόμενο σύστημα να είναι rack-mounted Α 04.5 Μέγιστο Ύψος σε rack (U) 2 U Α 04.6 Επεξεργαστής τεχνολογίας INTEL Dual Core Intel Xeon Α 04.7 Ονομαστική Συχνότητα (GHz) 2.0 GHz Α 04.8 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB 8

9 Α 04.9 Πλήθος CPUs 1 Α Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών 2 Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) 4 GB Α Μέγιστη μνήμη (GB) 48 GB Α Αριθμός PCI-e slots 2 Α Αριθμός PCI-X slots 2 Α Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Hot Plug) 2 Α Χαρακτηριστικά Δίσκων Χωρητικότητα (GΒ) 2 GB Ταχύτητα περιστροφής (rpm) 15 krpm Α DVD ROM Drive εσωτερικό Α Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Σειριακή RS pin Keyboard Mouse 1 USB 2 Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 2 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας Τροφοδοτικού (V) 220 V Α Ισχύς Τροφοδοτικού (W) 650 W Α Εφεδρικό Τροφοδοτικό (Redundant, Hot Plugged) Α Α Α Software Windows Svr Std Lic/SA Pack OLP NL GOVT (Manual & CD kit) Για το Windows Svr να προσφερθούν άδειες χρήσης Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT Device CAL Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα δύο (2) χρόνια A.05 Πίνακας Συμμόρφωσης RACK RACK Α.05.1 Επιδαπέδιο με 2 πόρτες εμπρός & πίσω 42U Α.05.2 Να διαθέτει Cooling Unit με θερμοστάτη Α.05.3 O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την επάρκεια του προσφερόμενου rack για την φιλοξενία ολόκληρου του εξοπλισμού. Πλάτος 80 cm και βάθους 90 cm τουλάχιστον. Nα διαθέτει κινούμενες κολώνες στήριξης, και πόρτα στην μπροστινή πλευρά. NAI 9

10 Α.05.4 Επίσης στα προσφερόμενα ικριώματα, θα πρέπει να τοποθετηθεί μία οθόνη TFT 15, πληκτρολόγιο και mouse κανονικό τα οποία θα πρέπει να προσφερθούν. Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση των εξυπηρετητών με την χρήση console switch (KVM Switch), το οποίο επίσης θα πρέπει να προσφερθεί. Το rack θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Α.06 Πίνακας Συμμόρφωσης Η/Υ Σταθμού Εργασίας Α.06.1 Αριθμός μονάδων 12 Α.06.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Α.06.3 Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel επιπέδου Core 2 Duo E6600 ( 2.4 GHZ) ή ανώτερος Α.06.4 Α.06.5 Α.06.6 Α.06.7 Α.06.8 Α.06.9 Α Α Α Α Α Α Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Level 2 cache Πλήθος CPUs 1 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) (Να αναφερθεί ο τύπος) Μέγιστη μνήμη (GB) 2 GB 4 GB Αριθμός PCI slots 2 Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Serial ATA και τουλάχιστον 7200 RPM) Xωρητικότητα Δίσκων (GΒ) Κάρτα γραφικών: SVGA σε PCI-e 16x Μνήμη της κάρτας. Υποστηριζόμενη ανάλυση κάρτας. Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης κάρτας. Α DVI Α DVD Recorder εσωτερικό με λογισμικό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Α Οθόνη TFT/LCD 19 Α Α Α Α GB 512 MB Μ χρώματα 75Hz στα Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Να αναφερθεί ο τύπος (LCD, TFT). Σύνδεση Αναλογική και Ψηφιακή (VGA D-SUB, DVI) Διαγώνια διάσταση (inches)

11 Α Α Α Α Α Α Υποστηριζόμενη Ανάλυση Ηχεία Γωνίες θέασης 160/160 Φωτεινότητα 300 Λόγος αντίθεσης 800:1 Real Response Time 5ms Α Μία μονάδα 3 ½ 1,44 MB FDD, εσωτερική Α Παράλληλες θύρες. 1 Α Α Σειριακές θύρες. 1 Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Keyboard Mouse USB 4 Α Πληκτρολόγιο Α Optical mouse με τροχό (wheel) USB Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας (V) 220 V Α Ισχύς (W) 450 W Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγχειρίδια χρήσης Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από καλώδια συνδέσεων ρεύματος καθώς και 2 καλώδια RJ45 (1,2 m & 2,5 ). Α Λειτουργικό σύστημα (ελληνική έκδοση ) Windows Vista Business SA OLP NL GOVT w/visenterprise A Antivirus NAI 1 1 Α Α Λογισμικό Tivoli (Tivoli netview client & Tivoli framework client) Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 3 έτη 11

12 Α.07 Πίνακας Συμμόρφωσης Υποσυστήματος αποθήκευσης δεδομένων(nas) Α.07.1 Α.07.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει κατάλληλο υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων τύπου (Network Attached Storage NAS ) για τους servers. Να αναφερθεί η τεχνική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης συμπεριλαμβανομένων του πλήθους και της διάταξης των μονάδων αποθήκευσης. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρέχει αναλυτικά στοιχεία για το υποσύστημα αποθήκευσης ως εξής : Α.07.3 Να αναφερθούν ο τύπος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Α.07.4 Να αναφερθεί ο εξοπλισμός τον οποίον υποστηρίζει η μονάδα Α.07.5 Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων από το υποσύστημα προς τον εξυπηρετητή. Α.07.6 Τεχνολογίες, πρότυπα, πρωτόκολλα και ταχύτητες διασύνδεσης με τους servers (π.χ. UltraSCSI, Wide SCSI, FC, IP κλπ). Α.07.7 Υποστηριζόμενα συστήματα αρχειοθέτησης (π.χ. NFS, NTFS, NDFP, JFS κλπ). Α.07.8 Υποστήριξη διατάξεων RAID τουλάχιστον 4 και 6. Να αναφερθεί το επίπεδο RAID που θα υλοποιηθεί και τυχόν ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ύπαρξη ειδικών Controllers κλπ) Α.07.9 Οι σκληροί δίσκοι να είναι hot swappable Α Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός Hot swappable δίσκων που δύναται να υποστηρίζει ο server (είτε στο ίδιο περίβλημα είτε σε εξωτερικό περίβλημα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τον server). Α Αρχική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα 320 GB Α Μέγιστη χωρητικότητα συστήματος, χωρίς την προμήθεια πρόσθετου συστήματος ελέγχου δίσκων (controllers) Α Να αναφερθεί το μέγεθος αποθηκευτικού χώρου ανά προσφερόμενο δίσκο. Α Δυνατότητα αυτόματου failover σε εφεδρικούς σκληρούς δίσκους (hot spare) ή άλλο σύστημα αποθήκευσης, σε περίπτωση προβλήματος. Α Α Είναι επιθυμητό ο Ανάδοχος να προτείνει εναλλακτικά μέσα και μέθοδο αποθήκευσης και ανάγνωσης των ιστορικών στοιχείων (π.χ. DVD-R). Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. (1 TB) 2 έτη 12

13 Α.08 Πίνακας Συμμόρφωσης Υποσύστηματος Backup δεδομένων Α.08.1 Α.08.2 Θα πρέπει να προσφερθεί η κατάλληλη υποδομή τήρησης αντιγράφων δεδομένων και του συστήματος Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παρέχει αναλυτικά στοιχεία για κάθε μονάδα backup: Α.08.3 Το μοντέλο και τον κατασκευαστή. Α.08.4 Να αναφέρει την τεχνολογία (DAT, DLT κλπ) και τη χωρητικότητα του μέσου σε συμπιεσμένη και ασυμπίεστη μορφή (π.χ. DLT 40/80 GB, DAT DDS- 4 20/40 GB). Α.08.5 Το λογισμικό διαχείρισης που συνοδεύει τη συσκευή και ειδικό λογισμικό πέραν αυτού του λειτουργικού συστήματος, το οποίο να αυτοματοποιεί τη διαδικασία του backup Α.08.6 Να αναφέρει αν το σύστημα είναι ενσωματωμένο σε εξυπηρετητή. Α.08.7 Η διαδικασία τήρησης αντιγράφων δεν πρέπει να επιδρά στη συνολική απόκριση και διαθεσιμότητα του συστήματος. Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει αναλυτικά τις διαδικασίες τήρησης αντιγράφων (backup-restore) και διασφάλισης των δεδομένων (σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, φυσική ασφάλεια αντιγράφων, αρχιτεκτονική υποσυστήματος αποθήκευσης επίπεδο RAID, mirroring κλπ). Α.08.8 Η τήρηση αντιγράφων (backup) πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένη προκειμένου να εκτελείται με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση χρηστών (π.χ. μόνο ανάγνωση των log files κλπ). Α.08.9 Να προσφερθούν 10 τουλάχιστον σετ από αναλώσιμα υλικά αποθήκευσης. Α Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 2 έτη Α.09 Πίνακας Συμμόρφωσης U.P.S Α.09.1 Α.09.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει για τους εξυπηρετητές τo αντίστοιχο σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικό υπολογισμό των καταναλώσεων των συσκευών και να αποδείξει την επάρκεια του προσφερόμενου UPS. Α.09.3 Αναφορά μοντέλου και κατασκευαστή Α.09.4 Αναφορά εξοπλισμού τον οποίον καλύπτει η μονάδα 13

14 Α.09.5 Α.09.6 Α.09.7 Χρήση μπαταριών κλειστού τύπου, έτσι ώστε να μη χρειάζονται συντήρηση. Ισχύς εξόδου, ικανή για να υποστηρίζει τον προτεινόμενο εξοπλισμό. Αυτονομία που να καλύπτει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να γίνει το ασφαλές κλείσιμο των συστημάτων μετά από διακοπή ρεύματος και ο έλεγχός κατά την εκκίνηση του συστήματος, για την αντιμετώπιση νέας πιθανής διακοπής ρεύματος. Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας, με βάση την κατανάλωση του προτεινόμενου εξοπλισμού. Α.09.8 Αυτόματο Shutdown/restart. Α.09.9 Power failure Recovery. Α Τύπος μεταγωγής On-Line Α Εγκατάσταση στο rack των SERVERS NAI Α Α Δυνατότητες remote management και επικοινωνίας με τους servers, μέσω τοπικού δικτύου. Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 2 έτη Α.10 Πίνακας Συμμόρφωσης εκτυπωτή ασπρόμαυρου LASER A3 ΔΚΤ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Α.10.1 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ Α.10.2 Tεμάχια 1 Α.10.3 Τεχνολογίας LASER Α.10.4 Ταχύτητα εκτύπωσης 20 ppm Α4 15 ppm Α3 Α.10.5 Ανάλυση (Resolution) 1200 dpi Α.10.6 Προσφερόμενη μνήμη 128 ΜΒ Α.10.7 Δυνατότητα αναβάθμισης μνήμης 512 ΜΒ Α.10.8 Επεξεργαστής 400 MHz Α.10.9 Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης Α3 Τύπος χαρτιού εκτύπωσης Απλό, φάκελοι, διαφάνειες, χαρτόνι, ετικέτες Α Κύκλος Εργασιών ανά Μήνα σελίδες Α Σύνδεση με κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 Mbps Α Να παρέχονται Drivers για Windows 9X,WIN 2000 PRO, WIN XP PRO, WIN VISTA. Α Εκτύπωση διπλής όψης 14

15 Α/Α Α Α Α Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις απο την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. Καλώδια σύνδεσης UTP 3 M ΔΙΣΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 1000 ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΚΤΗ 1000 ΦΥΛΛΩΝ Επιπλέον να προσφερθούν 3 set εκτύπωσης ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 έτος Α.11 Πίνακας Συμμόρφωσης έγχρωμων Εκτυπωτών Laser A4 Α.11.1 Έγχρωμοι Laser Εκτυπωτές A4 Α.11.2 Αριθμός μονάδων 4 Α.11.3 Έγχρωμος Α.11.4 Μέγεθος χαρτιού Α4 Α.11.5 Ανάλυση 600x600 Α Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης σελ./λεπτό Α Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης σελ./λεπτό Α.11.8 Σελίδες ανά Μήνα 8000 Α.11.9 Δίσκοι χαρτιού 1 Α Χωρητικότητα εισόδου φύλλα Α Ελάχιστη μνήμη (ΜB) 128 ΜΒ Α Εκτύπωση διπλής όψης Α Παράλληλη Θύρα Α Θύρα USB 2.0 NAI Α Θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100 Α Οδηγοί (drivers) για Microsoft Windows 2000/XP/Vista και νεότερα Α Καλώδια τροφοδοσίας και USB Α Σετ αναλώσιμων εκτύπωσης 3 Α Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 1 έτος 15

16 Α.12 Πίνακας Συμμόρφωσης ΣΑΡΩΤΗ Α4 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ: Α.12.1 Ανάλυση 2400 x 2400 dpi Α.12.2 Βάθος χρώματος 48 bit Α.12.3 Σύνδεση USB Α.12.4 Feeder 250 φύλλα Α.12.5 Α.12.6 Α.12.7 Α.12.8 Λογισμικό εγκατάστασης OCR (Ελληνικών & Ευρωπαϊκών) Να παρέχονται Drivers για Windows 2003, WIN 2000 PRO, WIN XP PRO, VISTA. Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. Δυνατότητα σάρωσης Διαφανειών Αρνητικών Φωτογραφιών 1 έτος Α.13 Πίνακας Συμμόρφωσης Η/Υ Σταθμού Εργασίας Α.13.1 Αριθμός μονάδων 60 Α.13.2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Α.13.3 Επεξεργαστής τεχνολογίας Intel επιπέδου Core 2 Duo E6600 ( 2.4 GHZ) ή ανώτερος Α.13.4 Cache μνήμη (MΒ) 4 MB Level 2 cache Α.13.5 Πλήθος CPUs 1 Α.13.6 Α.13.7 Α.13.8 Α.13.9 Α Α Α Α Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης RAM (GB) (Να αναφερθεί ο τύπος) Μέγιστη μνήμη (GB) 1 GB 2 GB Αριθμός PCI slots 2 Αριθμός προσφερομένων δίσκων (Serial ATA και τουλάχιστον 7200 RPM) Xωρητικότητα Δίσκων (GΒ) Κάρτα γραφικών: SVGA σε PCI-e 16x Μνήμη της κάρτας GB 256 MB 16

17 Α Α Υποστηριζόμενη ανάλυση κάρτας. Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης κάρτας. Α DVI Α DVD Recorder εσωτερικό με λογισμικό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του Α Οθόνη TFT/LCD 17 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Μ χρώματα 75Hz στα Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Να αναφερθεί ο τύπος (LCD, TFT). Σύνδεση Αναλογική και Ψηφιακή (VGA D-SUB, DVI) Διαγώνια διάσταση (inches). 17 Υποστηριζόμενη Ανάλυση Ηχεία Γωνίες θέασης 160/160 Φωτεινότητα 300 Λόγος αντίθεσης 800:1 Real Response Time 5ms Α Μία μονάδα 3 ½ 1,44 MB FDD, εσωτερική Α Παράλληλες θύρες. 1 Α Α Σειριακές θύρες. 1 Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες Keyboard Mouse USB 4 Α Πληκτρολόγιο Α Optical mouse με τροχό (wheel) USB Α Θύρες δικτύου Fast / Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 Α Τροφοδοτικά 1 Α Τάση λειτουργίας (V) 220 V Α Ισχύς (W) 450 W Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγχειρίδια χρήσης Α Να συνοδεύεται υποχρεωτικά από καλώδια συνδέσεων ρεύματος καθώς και 2 καλώδια RJ45 (1,2 m & 2,5 ). Α Λειτουργικό σύστημα (ελληνική έκδοση ) Windows Vista Business SA OLP NL GOVT w/visenterprise A Antivirus NAI 1 1 Α Α Λογισμικό Tivoli (Tivoli netview client & Tivoli framework client) Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 3 έτη 17

18 Α.14 Πίνακας Συμμόρφωσης Εκτυπωτών Laser A4 Α.14.1 Α.14.2 Α.14.3 Α.14.4 Α.14.5 Α.14.6 Α.14.7 Α.14.8 Α.14.9 Α Α Α Α Α Α Α Laser Εκτυπωτές A4 Αριθμός μονάδων 57 Μέγεθος χαρτιού Ανάλυση Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Α dpi 20 σελ./λεπτό Σελίδες ανά Μήνα 8000 Δίσκοι χαρτιού 1 Χωρητικότητα εισόδου Ελάχιστη μνήμη (ΜB) Παράλληλη Θύρα Θύρα USB 2.0 Θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100 Οδηγοί (drivers) για Microsoft Windows 2000/XP/Vista και νεότερα Καλώδια τροφοδοσίας και USB 200 φύλλα 8 ΜΒ NAI Σετ αναλώσιμων εκτύπωσης 3 Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 1 έτος Α.15 Πίνακας Συμμόρφωσης για ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕ Α.15.1 USB MEMORY STICK 1. Τεμάχια 6 2. Χωρητικότητα 8 GB 3. USB Υποστήριξη Windows χωρίς ειδικό driver. 5. Δεν θα συμπεριλαμβάνει S/w operating ή άλλου τύπου Α.15.2 Hard Disk External 2.5" 1. Τεμάχια 2 2. Buffer 2 MB 3. Χωρητικότητα 500 GB 4. USB Ταχύτητα (RPM) Τροφοδοσία μέσω USB ΩΣΗ ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΜΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ 18

19 ΥΛΙΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕ Α.15.3 Hard Disk External 3.5" 1. Τεμάχια 6 2. Buffer 8 MB 3. Χωρητικότητα 500 GB 4. USB Serial Bus Transfer Rate USB 2.0) 480 Mbits/s (Max) 6. Ταχύτητα (RPM) Read Seek Time 8.9 ms Α.15.4 Τα πιο πάνω υλικά θα πρέπει να προσφέρονται με εγγύηση για: 1) Ανταλλακτικά, 2) Οn-site κάλυψη και 3) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. ΩΣΗ 1 έτος ΑΠΑΝ ΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ ΜΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ Α.16 Πίνακας Συμμόρφωσης για ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RDBMS) ΚΑΙ Εξυπηρετητή Internet/ΙΝΤRΑΝΕΤ εφαρμογών (Application Server) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Α.16.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το. λογισμικό RDBMS Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Oracle Database 10g St. Δεδομένων Oracle Database 10g St ( for Win) συνοδευόμενο από τον Oracle Application και Server Enterprise edition. Oracle Στο προσφερόμενο πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και Oracle Web Server. Application Server Enterprise Edition. (Προτιμάται η Oracle λόγω συμβατότητας με το υπάρχων σύστημα Oracle στο οποίο είναι αναπτυγμένη κα εγκατεστημένη η υπό αντικατάσταση εφαρμογή RICA ) Α.16.2 Σχετικά με το προσφερόμενο RDBMS - Application server ο ανάδοχος πρέπει να αναφέρει: Α Τη διάρκεια υποστήριξης που θα παρέχει 1 έτος Α Τα προσφερόμενα εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών. Α Α.16.3 Τον αριθμό των προσφερόμενων αδειών για εγκατάσταση σε Η/Υ με 1 CPU. Ο ανάδοχος που θα υλοποιήσει το έργο υποχρεούται να καθορίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής. Υποχρεούται να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει υποχρεωτικά σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε 10 αντίγραφα και να υλοποιήσει το Unlimited χρήστες για Intranet περιβάλλον 19

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Α.16.4 Α.16.5 πρόγραμμα. Το έντυπο υλικό της εκπαίδευσης θα είναι κατά το δυνατόν στην ελληνική γλώσσα Να προσφερθούν ώρες εκπαίδευσης σύμφωνα με τα παρακάτω : Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ο υποψήφιος πρέπει να προσφέρει θα καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευομένων με τους αντίστοιχους χρόνους κατάρτισης : 1) Διαχειριστές RDBMS και S/W Application Server της Oracle. Ώρες εκπαίδευσης: 30 Αριθμός εκπαιδευόμενων= 4-6 2) Εκπαίδευση στην ανάπτυξη εφαρμογών στην Oracle με χρήση τεχνολογιών και εργαλείων νέας γενιάς όπως Oracle Application Express, Oracle SQL Developer κ.λ.π. Ώρες εκπαίδευσης: 75 Αριθμός εκπαιδευόμενων= 4-6 Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρεται με εγγύηση για: 1) Οn-site κάλυψη και 2) Για εργασία. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω απαιτήσεις από την Standard Εγγύηση, θα πρέπει να προσφέρεται πακέτο συμπληρωματικής υποστήριξης, που θα αναφέρεται σαφώς και στα Προσφερόμενα Προϊόντα. 1 έτος Α.17 Πίνακας Συμμόρφωσης για ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Α.17.1 MS Office Professional Plus 2007 Lic/SA Pack OLP NL GOVT GR 72 Τεμ. (να παραδοθεί εγκατεστημένο στα P.C ) Α.17.2 Adobe Creative Suite 3 Web Premium Suite 2 άδειες Α.17.3 SYSTRAN ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ El, En, Fr, De Α.17.4 Όλα τα λογισμικά θα παραδοθούν στην τελευταία έκδοση (version) για WINDOWS ΟS,με τα βιβλία τους και τα cd όπως τα προσφέρει ο κατασκευαστής 20

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου-Εργαστήριου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μ.Π.Δ.» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ

Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση ΝΑΙ ΝΑΙ 1.1. Παράρτημα Α Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναλυτικές προδιαγραφές Πίνακας Αναλυτικών Προδιαγραφών ΑΠ1: High Performance Server Hardware α/α Απαίτηση Υποχρεωτική απαίτηση Απάντηση Γενικά ΑΠ1.1 ΑΠ1.2 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ...-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ...-09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 21/8/2009 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρ. TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( UPS, Πολυμηχανήματα, Oθόνη Προβολής-Projector-Eπιτοίχια

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα