Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ερευνητικής φορείς στον τοµέα της ενέργειας κλπ. Παράλληλα και µε βάση την προηγηθείσα ανάλυση για την διάρθρωση και το µέγεθος των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, είναι σαφές ότι ένα σηµαντικό µέρος των υπό εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ. θ ανταποκρίνεται στις παραπάνω κατηγορίες ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Η εγκατάσταση και λειτουργία Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), ξεκίνησε στην χώρα µας την δεκαετία του 60 και η ανάπτυξη των 25 ΒΙ.ΠΕ. καλύφθηκε θεσµικά µε τους Νόµους 4458/65 και 742/77 και µε την µονοπωλιακή δράση της ΕΤΒΑ ως φορέα ίδρυσης και διαχείρισης των ΒΙ.ΠΕ. Το προαναφερόµενο θεσµικό πλαίσιο θεωρήθηκε ότι δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες σε δηµιουργία βιοµηχανικών υποδοµών, τόσον όσο αφορά στην χωροθέτηση τους όσο και στην επιλογή της υποδοµής και του κόστους κατασκευής µε σαφή αρνητικά αποτελέσµατα στην βιωσιµότητα τους. Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το 1997 ψηφίστηκε ο Νόµος 2545/1997 «περί Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών» ο οποίος διαµόρφωσε το νέο πλαίσιο που αφορά τη δηµιουργία Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.). Στο Νόµο συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω τύποι βιοµηχανικών υποδοµών: α. Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.): Είναι ο χώρος, εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως, ο οποίος ιδρύεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 85

2 µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, προκειµένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας. β. Βιοµηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ. ): Είναι ο χώρος εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, ο οποίος ιδρύεται, οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, προκειµένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας µέση και χαµηλής όχλησης. γ. Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.): Είναι ο χώρος εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης ή σε µικρή απόσταση από αυτόν, ο οποίος ιδρύεται οριοθετείται, πολεοδοµείται και οργανώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, προκειµένου να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής κάθε βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας χαµηλής όχλησης και επαγγελµατικών εργαστηρίων. δ. Τεχνόπολη: Είναι ο χώρος στον οποίο εγκαθίστανται βιοµηχανίες νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι χώροι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος και δύνανται να περιλαµβάνουν οικιστικά συγκροτήµατα, στα οποία ενσωµατώνονται οι αναγκαίες αστικές λειτουργίες. Συµπληρωµατικές Υποδοµές: Στις Β.Ε.ΠΕ. εκτός των βασικών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία: Κατασκευή κτιρίων για την στέγαση υπηρεσιακών µονάδων ηµοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π..., Κοινωφελών Οργανισµών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων σ αυτές. Εγκατάσταση επιστηµονικών ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων τεχνολογικής στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων. Κατασκευή δικτύων παροχής υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφορικής. Η ίδρυση ελεύθερων βιοµηχανικών ζωνών. Η εγκατάσταση διαµετακοµιστικών κέντρων και αποθηκών για την διακίνηση βιοµηχανικών και αγροτικών προϊόντων. Η ίδρυση εκθεσιακών ή συνεδριακών κέντρων. Επίσης: Η µετεγκατάσταση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σε βιοµηχανικά πάρκα εφ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ή δεν υπάρχει στο Νοµό βιοµηχανική περιοχή ή δεν υπάρχει χώρος στην υπάρχουσα ΒΙΠΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 86

3 ή έχει προηγουµένως εγκριθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η µετεγκατάσταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µέσης όχλησης σε βιοτεχνικό πάρκο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ή δεν υπάρχει ΒΙ.ΠΕ. ή ΒΙΟ.ΠΑ. στο Νοµό ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σ αυτά ή το ΒΙΟ.ΠΑ. είναι χωροθετηµένο εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως και η µετεγκατάσταση προέρχεται από τον οικιστικό ιστό. Βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες υψηλής, µέσης ή χαµηλής όχλησης. Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Β.Ε.ΠΕ., εισάγει καινοτόµα χαρακτηριστικά για την έγκριση, ίδρυση και λειτουργία τους: Φορείς κατασκευής και διαχείρισης Β.Ε.ΠΕ., θα είναι ανώνυµες εταιρίες, οι οποίες θα συστήνονται µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο 2190/94, αρθ.14 παράγ. 1. Οι ανώνυµες εταιρίες, θα συστήνονται από νοµικά πρόσωπα του ηµόσιου και Ιδιωτικού ικαίου. ηµιουργούνται κλαδικά βιοτεχνικά πάρκα που στόχο έχουν την συγκέντρωση µονάδων του ίδιου κλάδου ή συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη της ειδικής υποδοµής που είναι απαραίτητη για το συγκεκριµένο κλάδο. Ύπαρξη αυξηµένης ζώνης πρασίνου και χώρων εξυπηρέτησης των εργαζοµένων και των συναλλασσοµένων µε νέες σύγχρονες υπηρεσίες. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, όπως: αποτελεσµατική χωροθέτηση της Β.Ε.ΠΕ. µείωση κόστους και χρόνου ίδρυσης βελτίωση ανταγωνιστικότητας κλάδων δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας προσέλκυση δορυφορικών ή συµπληρωµατικών µονάδων χρήση νέων σύγχρονων υποδοµών (τράπεζες δεδοµένων, δίκτυα πληροφοριών, κ.α.) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά συστατικά στοιχεία του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τις ΒΕΠΕ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 87

4 Πίνακας 5.1. Νοµοθετικό Πλαίσιο για ΒΕΠΕ Α/Α 1. Νόµος 2545/ΦΕΚ 254Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Βιοµηχανικές & Επιχειρηµατικές Υποδοµές και άλλες διατάξεις Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από : o άρθρο 20 του Ν. 3190/2003, (ΦΕΚ 249/Α/ ) o άρθρο 25 του Ν. 2965/2001, (ΦΕΚ 270 /Α / ) o άρθρο 55 του Ν. 3283/2004, (ΦΕΚ 210 /Α / ) 2. Προεδρικό ιάταγµα 214/ΦΕΚ 183Α/ Μελέτες και Έργα Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών. 3. ΚΥΑ 22303/788 ΦΕΚ691Β/ «Καθορισµός τεχνικών και οικονοµικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ, κλπ. ικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.2545/97» 4. Απόφαση 10392/426/98 ΦΕΚ438 / της Υπ.Ανάπτυξης «Καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εκταµίευσης επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2545/97 «Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές» 5. Αποφ.10391/425/98 ΦΕΚ318Β/ της Υπ.Ανάπτυξης «Σύνθεση και Συγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ΒΕΠΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 17 του Ν.2545/97 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της» 6. Απόφαση 1852/116/ ΦΕΚ 208Β/ Υφ. Ανάπτυξης Καθορισµός των προϋποθέσεων και των διαδικασιών επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2545/97 ως ισχύει. 7. Εγκύκλιος /265/Β0013/ΠΟΛ.116/ Υπ.Οικονοµικών «Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2545/1997» Πηγή: Οµάδα Μελέτης 5.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ί ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β.Ε.ΠΕ. Ο Καθορισµός Β.Ε.ΠΕ. ζητείται µε αίτηση που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από τους µετόχους του φορέα ΒΕΠΕ που πρόκειται να ιδρυθεί, είτε από τον ίδιο τον φορέα ΒΕΠΕ, εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί. Η αίτηση αυτή µεταξύ άλλων, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από: Μελέτη σκοπιµότητας και οικονοµικής βιωσιµότητας της ΒΕΠΕ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Με την ΚΥΑ 22303/788 (ΦΕΚ 691Β/8-7-98) Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ Ε καθορίζονται: α. Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης του υποψήφιου φορέα ΒΕΠΕ β. Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν οι µελέτες ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 88

5 σκοπιµότητας και βιωσιµότητας που υποβάλλονται από τους φορείς ΒΕΠΕ. γ. Τα κριτήρια επιλογής της προτεινόµενης θέσης ΒΕΠΕ δ. Τα τέλη και τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση και την µελέτη σκοπιµότητας και οικονοµικής βιωσιµότητας 5.4. Ι ΡΥΣΗ Β.Ε.ΠΕ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, ύστερα από γνώµη του κατά τόπου αρµόδιου Νοµαρχιακού Συµβουλίου, εγκρίνεται η ίδρυση της ΒΕΠΕ και ο φορέας αυτής. Στη παραπάνω απόφαση πρέπει να ορίζονται επιπλέον και τα εξής: α. Η θέση, η έκταση και τα όρια της ΒΕΠΕ, µε αναφορά σε απλό διάγραµµα οριζοντιογραφίας. β. Οι κατηγορίες βιοµηχανιών, βιοτεχνιών αποθηκών και λοιπών δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στη ΒΕΠΕ, καθώς και εκείνες που δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν. γ. Οι ειδικότεροι όροι και τα ειδικότερα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τις οχλήσεις στις λοιπές εγκαταστάσεις και στους εργαζόµενους της περιοχής. Η έγκριση ίδρυσης της ΒΕΠΕ και του φορέα της τελεί υπό την αίρεση σύστασης του φορέα ΒΕΠΕ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται, ύστερα από τη δηµοσίευση του Κανονισµού Λειτουργίας και την ολοκλήρωση των έργων και ύστερα από αυτοψία και πιστοποίηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώνεται η ίδρυση και η δυνατότητα λειτουργίας της ΒΕΠΕ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Β.Ε.ΠΕ. Η διοίκηση και διαχείριση των Β.Ε.ΠΕ. ανήκει στον φορέα ΒΕΠΕ. Μετά από πρόταση του φορέα ΒΕΠΕ και έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, η διοίκηση και η διαχείριση της ΒΕΠΕ µπορεί να µεταβιβάζεται και σε τρίτο νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα (τρίτος φορέας ΒΕΠΕ). ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 89

6 5.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β.Ε.ΠΕ. Η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία της ΒΕΠΕ ρυθµίζεται από Κανονισµό Λειτουργίας της που καταρτίζεται από τον φορέα ΒΕΠΕ και υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης µαζί µε την µελέτη πολεοδόµησης. Ο κανονισµός λειτουργίας εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µεταγράφεται στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο. Με τον κανονισµό λειτουργίας Β.Ε.ΠΕ. ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης επιχειρήσεων στην ΒΕΠΕ, οι όροι διάθεσης ακινήτων που βρίσκονται στην ΒΕΠΕ σε τρίτους για την εγκατάσταση επιχειρήσεων, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, οι περιορισµοί της ιδιοκτησίας τους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί των κοινοκτήτων ακινήτων κτισµάτων και εγκαταστάσεων, τα δικαιώµατα και οι περιορισµοί της χρήσεως των κοινοτικών χώρων, έργων και υπηρεσιών, ο τρόπος και το είδος της εκµετάλλευσης των προηγουµένων από τον φορέα ΒΕΠΕ, τα κοινά βάρη, οι δαπάνες της συνιδιοκτησίας και η κατανοµή τους, ο τρόπος αναθέσεως της διοίκησης και διαχείρισης σε τρίτο φορέα ΒΕΠΕ, η διαχειριστική περίοδος, τα δικαιώµατα του φορέα ΒΕΠΕ έναντι των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων και οι υποχρεώσεις του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε τη διοίκηση, µε τη διαχείριση και µε την εν γένει λειτουργία των ΒΕΠΕ. Πριν τη δηµοσίευση του Κανονισµού Λειτουργίας ΒΕΠΕ και την µεταγραφή του στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο απαγορεύεται η έκδοση αδείας λειτουργίας στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ΕΠΟΠΤΕΙΑ Β.Ε.ΠΕ. Η εποπτεία, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαχείρισης και λειτουργίας των ΒΕΠΕ και των φορέων ΒΕΠΕ ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται: α. Ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων και του φορέα ΒΕΠΕ β. Τα πρόστιµα και οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού Λειτουργίας ΒΕΠΕ και του παρόντος νόµου. Ο φορέας ΒΕΠΕ είναι υποχρεωµένος να παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάθε πληροφορία και οποιοδήποτε στοιχείο θα του ζητηθεί για την διευκόλυνση του παραπάνω ελέγχου. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης επιβάλλονται τα πρόστιµα της προηγούµενης παραγράφου. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 90

7 Η υλοποίηση και λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ Πτολεµαϊδας θα αναπτυχθεί µε βάση το προαναφερόµενο πλαίσιο και µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και δραστήριου Φορέα ιαχείρισης. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ε. 91

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα Τηλ.: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732 Fax: 210 6969607 e-mail: press.ypoian2@gmail.com www.mindev.gov.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα