ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - BUSINESS PLAN ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (EXECUTIVE SUMMARY) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1

2 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή όλων των πολιτών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της Ε.Ε., όπως αποτυπώνεται σε διάφορες Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Κοινότητα για να συμβάλει στην ευημερία των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να αντιμετωπίσει με συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των λαών της για υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα δικαιώματα των κατοίκων της Κοινότητας να απολαμβάνουν ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πρόνοια να εξασφαλίσουν αύξηση της αποτελεσματικότητας στα συστήματα κοινωνικής μέριμνας των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σε γνώση και καινοτομία, με σκοπό την πρόληψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων από τα εγχώρια εκπαιδευτικά συστήματά τους και τη συμπλήρωση των ελλείψεων στις υποδομές στέγασης και σίτισης καθώς και της προώθησης αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών σε αυτές. Στόχος της μελέτης είναι να αναπτύξει το επιχειρηματικό σχέδιο λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται καταγραφή του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας του Ιδρύματος, καταγράφονται τα κύρια κέντρα κόστους και εσόδων αυτού, αναλύονται τα αδύνατα και δυνατά σημεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, γίνεται ανάπτυξη της βέλτιστης στρατηγικής δράσης και καθορίζεται το πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση των προτάσεων λειτουργίας και οργάνωσης του Ε.Ι.Ν.. 2

3 2. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η πολιτική για την κοινωνική μέριμνα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων στην εκπαίδευση προϋποθέτει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης που να λαμβάνει υπόψη του τις κεντρικές παραμέτρους της πολιτικής εκπαίδευσης που διαμορφώνουν το γενικότερο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων. Βέβαια, το πλαίσιο αυτό της πολιτικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ και φυσικά με τις παγκόσμιες τάσεις που εμφανίζονται σήμερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι κύριες συνιστώσες της πολιτικής της ΕΕ είναι: Η βελτίωση της πληροφόρησης για τις δυνατότητες των συστημάτων κοινωνικής μέριμνας που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. Η παρέμβαση στους προσδιοριστικούς παράγοντες των συστημάτων (π.χ. διατροφή, διαμονή). Η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και πληροφόρησης της σε σχετικούς με τα παραπάνω τομείς. Οι παράμετροι της πολιτικής για την Ελλάδα συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι: Ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών σίτισης και διαμονής. Παρεμβάσεις στο σύστημα διαχείρισης για ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι παραπάνω παράμετροι της πολιτικής για την Ελλάδα πρέπει να είναι συμβατές με τη στρατηγική της Ένωσης για τη εκπαίδευση, τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τις κατευθύνσεις για τη διατήρηση ενός υγιούς εργατικού δυναμικού, καθώς και με τα κριτήρια των αναγκών και απαιτήσεων της χώρας μας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 3

4 Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, τα χαρακτηριστικά φαινόμενα της μέχρι σήμερα λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής μέριμνας στην εκπαίδευση είναι η χαμηλή συνολική ποιότητα υπηρεσιών και η απουσία συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, η αποσπασματική προσέγγιση του κάθε οικότροφου, ακατάλληλων, αναποτελεσματικών, μη αποδοτικών παρεμβάσεων και αθέμιτων συναλλαγών. Επίσης, σημειώνεται σημαντική ασυμμετρία στην πληροφόρηση και τη γνώση ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας και την επιλογή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους φοιτητές. Από τα παραπάνω προβλήματα αυτά προκύπτει ένα πολύ σημαντικό έμμεσο ή αφανές κόστος το οποίο δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί με τα υπάρχοντα σήμερα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης των σημείων που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ε.Ι.Ν. 3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ένας από τους παλαιότερους οργανισμούς, ιδρύθηκε το 1947 με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα». Το 1955 το Εθνικό Ίδρυμα μετονομάζεται σε «Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα ο Βασιλεύς Παύλος» και από το 1970 σε «Εθνικό Ίδρυμα ο Βασιλεύς Παύλος» Το 1982 αποκτά τη σημερινή μορφή του με την ονομασία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,(εποπτεύεται ελέγχεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας έχει ως βασικό στόχο την κοινωνική μέριμνα, στον τομέα στέγασης, σίτισης και φιλοξενίας της Φοιτητικής-Σπουδαστικής και Μαθητικής Νεολαίας, καθώς και στους τομείς του Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Ψυχαγωγίας, Επικοινωνίας, Πολιτισμικής και Επιστημονικής δραστηριότητας και Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το ΝΔ 572/70 και το Άρθρο 13 του Ν.3748/09. Προσφέρει : Επικοινωνία και Γνώση Φιλοξενία Εκπαιδευτική και Πολιτισμική Δραστηριότητα Επιστημονική Δραστηριότητα 4

5 Επαγγελματική Κατάρτιση Επαφή του ευρύτερου ελληνισμού με τον ελλαδικό χώρο. Εκτελεί: Ειδικά προγράμματα που ανατίθενται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ κ.λ.π. Αναλαμβάνει : Ως ενδιάμεσος φορέας ή φορέας διαχείρισης ή εθνικός φορέας προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλους διεθνείς οργανισμούς Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα: Α. 17 Φοιτητικές Εστίες, όπου σιτίζονται και διαμένουν φοιτητές στα Εστιατόρια τους Β. 7 Σπουδαστικές Εστίες, όπου διαμένων ετησίων φοιτητές & σπουδαστές Έλληνες & Αλλοδαποί Γ. 28 Μαθητικές Εστίες όπου διαμένουν ετησίως 640 μαθητές και σιτίζονται 810. Δ. 9 Μαθητικά Κέντρα τα οποία παρέχουν σίτιση σε 540 μαθητές. Στις Εστίες Εξυπηρετούνται φοιτητές-σπουδαστές- μαθητές οι οποίοι προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα και στους οποίους εκτός της διαμονής- διατροφής παρέχεται και ένα πλαίσιο αθλητικών, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝ (SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ) Η παρούσα μελέτη ανίχνευσε επαρκώς και εντόπισε με συνοπτική περιγραφή το εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον εντός του οποίου δρα το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Κατεγράφησαν προβλήματα και τάσεις που δυσχεραίνουν δυνητικά την λειτουργία του στην χώρα (π.χ. διευρυνόμενες κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες, υποβάθμιση περιβάλλοντος, τεχνολογική 5

6 υστέρηση,), ευκαιρίες που την ευνοούν και χρήζουν εκμετάλλευσης (π.χ. κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, εξελίξεις στις τεχνολογίες και μεθόδους), πλεονεκτήματα διαθεσίμου στην Ελλάδα έμπειρου ανθρωπίνου δυναμικού και αδυναμίες του ευρύτερου τομέα κοινωνικής μέριμνας. Οι εναλλακτικές στρατηγικές που μελετήθηκαν, ιδιαίτερα δε η τελικώς επιλεγείσα ως βέλτιστη και προτεινόμενη Στρατηγική, προέκυψαν με γνώμονα την εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων και ευκαιριών με τρόπο ώστε να καλυφθούν οι αδυναμίες και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι αρνητικές τάσεις, στο σημερινό περιβάλλον. 5. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Τα υπάρχοντα προβλήματα και οι αντίστοιχες προτεινόμενες λύσεις, αφορούν τρεις διακριτές, αν και αλληλοεπηρεαζόμενες, περιοχές του συστήματος κοινωνικής μέριμνας. Οι περιοχές αυτές συγκλίνουν σε τρεις βασικούς πυλώνες προτεραιοτήτων, που συμπυκνώνουν τη στρατηγική για την επόμενη χρονική περίοδο. Οι πυλώνες είναι οι ακόλουθες: Αναβάθμιση του συστήματος λειτουργίας του ΕΙΝ Βελτίωσης της Ανταποδοτικότητας λειτουργίας του συστήματος. Οργάνωση και προβολή του θεσμού και των λειτουργιών του Το παρακάτω πλαίσιο στρατηγικής αναλυτικότερα καθορίζεται ως ακολούθως: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Αναπτυξιακές προτεραιότητες: Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διοίκησης πληροφοριών και προτυποποίησης των υπηρεσιών του ιδρύματος Δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου οικότροφων 6

7 Αυτοματοποίηση και σύστημα πληροφόρησης υπηρεσιών (χρήση smart cards). Άμβλυνση περιφερειακών ανισοτήτων, ίση και δίκαιη πρόσβαση της αυτάρκειας και επάρκειας των υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Αναπτυξιακές προτεραιότητες: Εκσυγχρονισμός των δομών πρόνοιας και δημιουργίας ευέλικτων δικτύων κοινωνικής μέριμνας (Κέντρα Υποδοχής / Φιλοξενίας / Συμβουλευτικής Ειδικών Ομάδων, δημιουργία δομών κοινωνικής πρόληψης και προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης). Ολοκλήρωση συστήματος υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με ενεργό συμμετοχή διαφόρων φορέων ή και ιδιωτών κ.λπ.. Προώθηση συνεργασίας κρατικού και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αναπτυξιακές προτεραιότητες: Ενίσχυση δικτύου υπηρεσιών διασυνοριακού χαρακτήρα. 7

8 ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αναπτυξιακές προτεραιότητες: Μελέτες και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος κ.λπ. Μηχανισμοί επιτήρησης για την μείωση κινδύνων περιβαλλοντικής μόλυνσης. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Αναπτυξιακές προτεραιότητες: Ενίσχυση του δικτύου σίτισης με σύγχρονα εργαλεία. Διερεύνηση επέκτασης του δικτύου εστιών Ενίσχυση των γνώσεων του ανθρωπίνου κεφαλαίου του τομέα. Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή τους στο ΚΕΚ του Ιδρύματος, σε ειδικότητες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 6. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Διαχείριση της Πληροφορίας Ο όρος Διαχείριση της Πληροφορία περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που συμβάλλει αφ ενός μεν στην λήψη ορθών αποφάσεων που σχετίζονται με την διαμονή και την σίτιση σε ατομικό ή 8

9 συλλογικό επίπεδο, αφ ετέρου δε στην γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα σχετιζόμενα με την κοινωνική μέριμνα σε προσωπικό, επαγγελματικό διοικητικό και πολιτικό επίπεδο. Ο τύπος και η συνθετότητα της πληροφορίας ποικίλει κατά περίπτωση ανάλογα με τον σκοπό για τον οποία θα χρησιμοποιηθεί όπως: Χρήση από φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές προκειμένου να επιλέξουν που θα αποταθούν για συμβουλές Χρήση από επαγγελματίες υπηρεσιών και προμηθειών που θέλουν να σταθμίσουν τις παραμέτρους μίας συγκεκριμένης επαγγελματικής συνεργασίας Χρήση από διοικητικά στελέχη ΕΙΝ που θέλουν να καταρτίσουν προϋπολογισμούς και Σχέδια Χάραξης Χρήση από διαμορφωτές πολιτικής για την χάραξη νέων στρατηγικών Ένα σωστά δομημένο Σύστημα Πληροφοριών αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο υποστήριξης οποιασδήποτε πολιτικής ή προγράμματος που σχεδιάζεται για την βελτίωση της κοινωνικής μέριμνας στην εκπαίδευση τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Ποιοτικός Στόχος του Συστήματος Πληροφοριών είναι να παρέχει: Ποιότητα υπηρεσιών Έγκυρα δεδομένα Πληροφορία και γνώση Σε εθνικό επίπεδο το ΕΙΝ αποτελεί απαραίτητο εργαλείο υλοποίησης των πολιτικών κοινωνικής μέριμνας στον τομέα της εκπαίδευσης και διευκολύνει / υλοποιεί: Την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών κάθε βαθμίδας προς τους πολίτες Την λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στον Εθνικό τομέα της Εκπαίδευσης 9

10 Την χάραξη κατευθύνσεων (directions) ή κατευθυντηρίων κανονισμών οδηγιών Αποτίμηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονισμών Η σωστή διαχείριση και διάχυση των πληροφοριών αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση : (α) για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών (β) για την διαμόρφωση των αποφάσεων για την χάραξη πολιτικών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Η επιτυχής διαχείριση ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφορίας από το ΕΙΝ απαιτεί: Τον σχεδιασμό και την συγκρότηση οργανισμού διαχείρισης πληροφοριών με επαρκείς πόρους, ικανού να αναλάβουν την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος Την ορθολογική επιλογή των κρισίμων δεδομένων που θα διακινούνται μέσω του συστήματος για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου των κατά τόπους δομών του ΕΙΝ Την διασφάλιση της ασφαλούς έγκαιρης και έγκυρης επικαιροποίησης των δεδομένων σε συνεχή βάση μέσω των εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής Την ασφαλή διάχυση της πληροφορίας για την υποστήριξη του έργου των περιφερειακών δομών Την δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων για την εξαγωγή στατιστικών αναλύσεων και δεικτών για την υποστήριξη των φορέων που χαράσσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η επίτευξη του στόχου για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΙΝ απαιτεί τον ανασχεδιασμό και την ενίσχυση της εσωτερικής του λειτουργίας των υπηρεσιών και την ολοκλήρωσή τους σε ένα εθνικό δίκτυο. Αυτό απαιτεί, πέραν των άλλων, και τη διασύνδεση ποιότητας και ασφάλειας με ένα Σύστημα Πληροφοριών. Η δημιουργία αυτού του Συστήματος είναι βασική συνιστώσα των υποδομών για την ποιότητα, καθιστώντας υποχρεωτική την τροφοδότησή του με στοιχεία από τις περιφερειακές μονάδες του ΕΙΝ και εισάγοντας μια αμφίδρομη σχέση 10

11 επικοινωνίας μεταξύ τους με αποτέλεσμα την αύξηση των δυνητικών εσόδων του ιδρύματος και την μείωση του λειτουργικού του κόστους. Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος μπορεί να εξειδικευθεί στο πλαίσιο των ακόλουθων επιπλέον επιλογών στρατηγικής, όπως αυτές προκύπτουν από αναλύσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Από την χρηματοοικονομική ανάλυση που παρουσιάζεται στην μελέτη προκύπτουν τα κάτωθι Η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) είναι θετική, γεγονός που σημαίνει, ότι η επένδυση με βάση το κριτήριο αυτό είναι οικονομικά αποδεκτή. Το Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης (IRR), μετά την αφαίρεση των τόκων, είναι πολύ μεγαλύτερο του χρησιμοποιούμενου επιτόκιου αναγωγής, γεγονός που δηλώνει την αυξημένη αποδοτικότητα των Κεφαλαίων του επιχειρηματικού σχεδίου. Από τη μελέτη του οικονομικοτεχνικού σχεδιασμού του υπό εξέταση φορέα εξάγονται τα παρακάτω γενικά συμπεράσματα: α. Ο φορέας λειτουργεί στον κλάδο της κοινωνικής μέριμνας της σπουδάζουσας και μαθητικής που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην οικονομία της χώρας μας, λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που έχει στην κοινωνικοοικονομική της ανάπτυξη. β. Τα προβλεπόμενα κέρδη (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης) αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα, οικονομική ευρωστία και αποδοτικότητα του φορέα και του εξασφαλίζουν την δυνατότητα να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του, που θα προκύψουν από τη χρηματοδότηση πιθανόν νέων επενδυτικών του προγραμμάτων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μειώνεται η εξάρτηση του ιδρύματος από την χρηματοδότηση αυτού από τον τακτικό προϋπολογισμό κατά 25% σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα γ. Οι υπολογισθέντες δείκτες αποδοτικότητας προδιαγράφουν την οικονομική σκοπιμότητα της υπόψη επένδυσης. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται πολύ ικανοποιητικοί και προκύπτουν από την προβλεπόμενη με συντηρητικούς υπολογισμούς αποδοτική της λειτουργία του φορέα. 11

12 δ. Οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν σοβαρά στο κόστος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του φορέα από την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό του για την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του κόστους εκμετάλλευσης και λειτουργίας. 8. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το EIN έχει όλες τις δυνατότητες και επιβάλλεται να συνεχίσει να λειτουργεί και να λειτουργήσει ως ένας Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Πολιτικών Κοινωνικής Μέριμνας στον Τομέα της Εκπαίδευσης, με κοινωφελή χαρακτήρα και Κρατικά / Κοινοτικά κεφάλαια, ο οποίος όμως στην συνέχεια θα μειώσει σταδιακά την εξάρτηση του από την χρηματοδότηση τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εφόσον στο βάθος χρόνου θα υλοποιηθούν όλες οι παρούσες αλλά και οι προκύπτουσες από την παρούσα ενέργειες. 12

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν.)... 6 1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια» με Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες

Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Η σπουδαιότητα των Παραγόντων «Υλικοτεχνική Υποδομή» και «Πόροι» στις εκπαιδευτικές διεργασίες Περίληψη Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04 Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα