Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2."

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.84

2 SQL Data Definition H Γλώσσα Ορισµού (DDL) της SQL χρησιµοποιείται για CREATE, DROP και ALTER τις περιγραφές των Σχέσεων στη Βάση εδοµένων CREATE TABLE DEPARTMENT ( DNumber integer DName varchar(12) not null, MgrSSN char(9), MainLocation char(30) MgrSD char(9) primary key (Dnumber) foreign key MgrSSN references EMPLOYEE.SSN check MainLocation in ( athens, thessaloniki, patra ) ); Σε µερικά (παλαιότερα) SQL συστήµατα, δεν υπάρχει υποστήριξη για REFERENCES (foreign key), CHECK και PRIMARY KEY (key) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.85

3 char(n). varchar(n). int. smallint. numeric(p,d). real, double precision. float(n). Τύποι Πεδίου Τιµών Null values επιτρέπονται.. Με το not null απαγορεύονται Το create domain στη SQL-92 ορίζει νέο τύπο create domain person-name char(20) not null Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.86

4 Τύποι Πεδίου Τιµών (συνέχεια) date. Π.χ. date time. Π.χ. time 09:00:30 time 09:00:30.75 timestamp: η ηµεροµηνία και η χρονική στιγµή Π.χ.. timestamp :00:30.75 Interval: χρονική περίοδος Π.χ. Interval 1 day Χρονικές πράξεις επιτρέπονται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.87

5 SQL DDL - συνέχεια Η εντολή: DROP TABLE DEPENDENT διαγράφει τον πλήρη πίνακα DEPENDENT και τον ορισµό του (δεν είναι δυνατή πλέον η χρήση του για ενηµερώσεις, κλπ.) Η εντολή: ALTER TABLE EMPLOYEE ADD JOB VARCHAR(15) προσθέτει ένα νέο γνώρισµα, µε όνοµα JOB, στη Σχέση EMPLOYEE Όλες οι τιµές για το JOB στην αρχή θα είναι NULL Αργότερα µπορεί να αλλάξουν µε την εντολή UPDATE. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.88

6 ηµιουργία Ευρετηρίων στην SQL Στις περισσότερες περιπτώσεις µια Σχέση Βάσης αντιστοιχεί σε αποθηκευµένο αρχείο Η εντολή CREATE INDEX χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό ευρετηρίου (index) που έχει ονοµασία (index name) CREATE INDEX LN_INDEX on EMPLOYEE (Name); Για τον προσδιορισµό ενός περιορισµού ευρετηρίου κλειδιού στο γνώρισµα (γνωρίσµατα) κλειδιού χρησιµοποιείται το UNIQUE CREATE UNIQUE INDEX S_IND on EMPLOYEE (SSN); Για τον προσδιορισµό ενός ευρετηρίου συστάδων (clustering index) χρησιµοποιείται το CLUSTER CREATE INDEX D_IN on EMPLOYEE(DNumber) CLUSTER; Στα περισσότερα DBMS, κάποια παραλλαγή των B+-tree χρησιµοποιείται για την υλοποίηση ευρετηρίων Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.89

7 Σχεσιακές Όψεις και SQL Η αρχιτεκτονική 3-επιπέδων στα DBMS, έχει σαν αποτέλεσµα διαφορετικοί χρήστες να βλέπουν διαφορετικά εξωτερικά σχήµατα (όψεις) - αυτό επιτυγχάνεται στο σχεσιακό µοντέλο µε την έννοια του VIEW External Schema 1 External Schema 2... External Schema N RELATIONAL VIEWS Conceptual Schema RELATIONAL DATABASE SCHEMA (RELATIONS) Internal Schema Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.90

8 Σχεσιακές Όψεις Ορισµός (1) Μια ΟΨΗ (VIEW) είναι µια Σχέση που ΕΝ είναι στοιχείο του Εννοιολογικού Σχήµατος (οι Σχέσεις Βάσης)) αλλά είναι προσβάσιµηως µια ιδεατή (virtual) σχέση Ο χρήστης δεν µπορεί να ξεχωρίσει αν µια Σχέση είναι Σχέση Βάσης ή είναι Όψη Η Όψη ΕΝ αποθηκεύεται (materialized) στην Βάση εδοµένων Τα περιεχόµενα της Όψης προσδιορίζονται από τον (αποθηκευµένο) ορισµό της σαν µια συνάρτηση των περιεχοµένων της Μια Όψη ορίζεται σε Σχέσεις Βάσης ή σε άλλες Όψεις µε κάποιο query Πράξεις (queries, ενηµερώσεις) σε Όψεις µεταφράζονται σε Πράξεις στις ορίζουσες (την Όψη) Σχέσεις Βάσης ΕΝ υπάρχουν περιορισµοί στα Queries σε Όψεις Ελάχιστες ενηµερώσεις σε Όψεις επιτρέπονται Μια Όψη αλλάζει δυναµικά µε τη Βάση δεδοµένων Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.91

9 Σχεσιακές Όψεις Ορισµός (2) CREATE VIEW table_name [ ( view_column_list ) ] AS query_expression [ WITH CHECK OPTION ] V1: Εργαζόµενοι σε Έργα CREATE VIEW PROJWORKER(EName, Address, Project) AS select Name, Address, PName from EMPLOYEE, PROJECT, WORKS_ON where PROJECT.PNumber = WORKS_ON.PNumber and WORKS_ON.SSN=EMPLOYEE.SSN ; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.92

10 Σχεσιακές Όψεις - Παραδείγµατα Όταν το view_column_list λείπει, τα γνωρίσµατα της ΟΨΗΣ κληρονοµούνται από τα Γνωρίσµατα της ορίζουσας Σχέσης V2: Υπάλληλοι µε υψηλούς µισθούς CREATE VIEW BIGSHARKS AS select * from EMPLOYEE where Salary > and BirthDate > ; Ο χρήστης δύναται να κάνει ερωτήσεις άµεσα σε αυτή τη νέα Σχέση που λέγεται BIGSHARKS, και η οποία έχει ακριβώς τα ίδια Γνωρίσµατα µε τη Σχέση EMPLOYEE Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.93

11 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα (2) Μια Όψη είναι δυνατόν να έχει διαφορετικά γνωρίσµατα (νέα) από το Εννοιολογικό Σχήµα V3: Πληροφορίες για Τµήµατα (µέσος µισθός, κλπ.) CREATE VIEW DEPTINFO (Name, NoOfEmpl, AvgSalary) AS select DName, COUNT(*), AVG(Salary) from DEPARTMENT d, EMPLOYEE e where d.dnumber = e.dnumber group by DName ; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.94

12 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα (3) V4: Βρες τον αριθµό των υπαλλήλων και τον µέσο µισθό (παρουσίασε και το όνοµα τµήµατος) select * from where DEPTINFO Name = research V5: Αύξησε κατά 1 τον αριθµό των Υπαλλήλων στο Τµήµα Έρευνας Αυτή η ενηµέρωση ΕΝ επιτρέπεται (Γιατί?) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.95

13 Σχεσιακές Όψεις - Εκτέλεση Όπως ήδη ειπώθηκε, το σύστηµα µεταφράζει προσβάσεις (ενηµερώσεις) σε Όψεις ΣΕ προσβάσεις (ενηµερώσεις) σε Σχέσεις Βάσης. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΌ? ΧΑΖΗ Προσπάθεια 1: ηµιούργησε (Materialize) την Όψη (προσωρινός πίνακας) και εκτέλεσε το query σε αυτήν. ΧΑΖΗ Προσπάθεια 2: Κράτα συνεχώς ενήµερη την Όψη -- δηλαδή, κράτησέ την δηµιουργηµένη (ονοµάζεται, snapshot) και όποτε σχετικές ενηµερώσεις γίνονται στις Σχέσεις Βάσης, τότε πέρασε αυτές και στην Όψη. Εκτέλεσε το query στο snapshot. ΣΩΣΤΗ Προσπάθεια: Άλλαξε το query αντικαθιστώντας την Όψη µε το query σε Σχέσεις Βάσης που την ορίζει, και εκτέλεσε το query σε αυτές τις Σχέσεις Βάσης. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.96

14 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα Εκτέλεσης Για παράδειγµα, το query στην Όψη BIGSHARKS: select Name, Address from BIGSHARKS where DNumber = 5 Τροποποιείται ανάλογα και το παρακάτω query εκτελείται: select Name, Address from EMPLOYEE where Salary > and BirthDate > and DNumber = 5 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.97

15 Σχεσιακές Όψεις - Ενηµερώσεις Γενικά, υπάρχουν σοβαροί περιορισµοί στις ενηµερώσεις Μια ενηµέρωση Όψης είναι αναµφίβολη αν µια µοναδική ενηµέρωση στις Σχέσεις Βάσης µπορεί να εκπληρώσει το ζητούµενο αποτέλεσµα στην Όψη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μια όψη που ορίζεται σε µια (ακριβώς) Σχέση Βάσης είναι ενηµερώσιµη αν τα γνωρίσµατα της Όψης περιέχουν το Κύριο Κλειδί Όψεις που ορίζονται σε πολλαπλές Όψεις είναι γενικά µηενηµερώσιµες Όψεις που περιέχουν Συναθροιστικές Συναρτήσεις είναι σίγουρα µη-ενηµερώσιµες Οι Ενηµερώσεις των Όψεων παραµένουν ένα ενδιαφέρον ανοικτό ερευνητικό θέµα / πρόβληµα (π.χ., Data Warehouses) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.98

16 Σχεσιακές Όψεις - Σχόλια To WITH CHECK OPTION χρησιµοποιείται σε ενηµερώσιµες όψεις για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των γραµµών που εξαφανίζονται (vanishing rows) Για παράδειγµα, θεωρήστε την Όψη: CREATE VIEW V AS select * from R where A = X Έστω η ενηµέρωση: UPDATE V set A = Y Η ενηµέρωση θα προχωρήσει κανονικά, αλλά οι πλειάδες που ήταν πριν προσβάσιµες στην V θα εξαφανιστούν! (προφανώς, δεν θα ικανοποιούν πλέον την συνθήκη της WHERE-πρότασης) Οι Όψεις χρησιµοποιούνται (επίσης) ως µηχανισµοί ασφάλειας και δικαιοδοσίας Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.99

17 Περιορισµοί Ακεραιότητας Το Σχεσιακό Μοντέλο υποστηρίζει 6 είδη περιορισµών ακεραιότητας: ΚΛΕΙ Ι (KEY), ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ENTITY INTEGRITY), ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (REFERENTIAL INTEGRITY.) ΠΕ ΙΟ ΤΙΜΩΝ (DOMAIN), ΣΤΗΛΩΝ (COLUMN) και ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (USER-DEFINED) Τα περισσότερα εµπορικά DBMS δεν υποστηρίζουν όλους τους περιορισµούς ακεραιότητας (υποστήριξη εδώ σηµαίνει ότι αν µια ενηµέρωση καταστρατηγεί έναν περιορισµό τότε το DBMS δεν επιτρέπει την εκτέλεσή του) Έχουµε ήδη µιλήσει για τον προσδιορισµό των έµφυτων στο µοντέλο περιορισµών, (κλειδί, ακεραιότητα οντότητας, αναφορική ακεραιότητα. Οι άλλοι 3 περιορισµοί προσδιορίζονται ρητά. Μοντέρνα DBMS επιβάλουν όλο και περισσότερους δοµικούς περιορισµούς, µε καλό παράδειγµα την: Access της Microsoft. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.100

18 Περιορισµοί στο Σχεσιακό Μοντέλο Όταν υποστηρίζεται ένας περιορισµός ακεραιότητας, αρκετές ενέργειες πρέπει να γίνουν από το DBMS. Αυτές είναι, η διαδοχική τροποποίηση (cascade delete) και η διαδοχική ενηµέρωση (cascade update.) Μερικά DBMSs υποστηρίζουν άµεσα τα παραπάνω (Access) Άλλα DBMSs απαιτούν από τον χρήστη να γράψει triggers (διαδικασίες) για την υποστήριξη αυτών (SQL Server) Περιορισµοί Στηλών και Πεδίων υποστηρίζονται µερικώς (ενίοτε και από strong-typing ή άλλους ισχυρούς µηχανισµούς) Περιορισµοί που ορίζονται από τον Χρήστη έχουν περιληφθεί σε νεώτερες εκδόσεις της τυποποίησης της SQL (SQL-92) µε ASSERTIONS (ειδικοί κανόνες) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.101

19 Assertions -- --Παραδείγµατα Κάθε Υπάλληλος είναι είτε Άνδρας ή Γυναίκα ASSERT gender ON EMPLOYEE: Sex= m OR Sex= f Οι Μισθοί πρέπει να ξεπερνούν το 1,000,000 ASSERT salary_bound ON EMPLOYEE: Salary > Αν κάποιος επιχειρήσει την παρακάτω εισαγωγή: insert into EMPLOYEE (select Name= tom,.., Salary= , ) η εισαγωγή ΑΛΛΑΖΕΙ εµπεδώνοντας τον κανόνα assert σε: insert into EMPLOYEE (select Name= tom,.., Salary= where > ) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.102

20 Εµφύτευση της SQL σε Γλώσσα Προγραµµατισµού Εντολές DML συχνά εµφυτεύονται σε προγράµµατα γλώσσας προγραµµατισµού (host) Η εµφυτευµένη SQL εντολή διακρίνεται από εντολές της Γλώσσας Προγραµµατισµού µε ειδικό τρόπο, π.χ. µε πρόθεµα Υπάρχουν δυο τρόποι εµφύτευσης: 1.- Επέκταση της Γλώσσας Προγραµµατισµού (αλλαγή του Compiler) Ενδεικτικά, RIGEL, MODULA-R, Gemstone, Orion, κλπ.) Ονοµάζονται database programming languages 2.- Χρήση ενός προ-επεξεργαστή της Γλώσσας για τις εντολές DML Ο προ-επεξεργαστής αντικαθιστά τις εντολές DML µε κλήσεις στην host γλώσσα, οι οποίες εκτελούνται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.103

21 Εµφύτευση της SQL SQL εντολές καλούνται µέσα από ένα πρόγραµµα µιας host γλώσσας (π.χ., C ή COBOL) Οι εντολές της SQL µπορούν να αναφέρονται σε host µεταβλητές Πρέπει να περιλαµβάνουν µια εντολή για σύνδεσµο µε την σωστή βάση. Οι SQL Σχέσεις είναι σύνολα εγγραφών, χωρίς προκαθορισµένο (a priori) όριο στον αριθµό των εγγραφών. εν υπάρχουν τέτοιες δοµές στην C! Για να αντιµετωπίσει αυτή την δυσκολία η SQL υποστηρίζει ένα µηχανισµό που λέγεται cursor Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.104

22 Cursors Οι δυνατότητες που προσφέρονται για τον CURSOR είναι ηλώνεται για µια σχέση ή ένα query που είναι γεννήτορας µιας σχέσης. Μπορεί να ανοίξει (open) έναν cursor, και διαδοχικά να φέρει (fetch) πλειάδες, µετά να µετακινήσει (move) τον cursor, µέχρις ότου όλες οι πλειάδες ανακληθούν Μπορεί µε τη χρήση του ORDER BY να ελέγχει τη σειρά ανάκλησης των πλειάδων» Πεδία στην ORDER BY πρόταση πρέπει να παρουσιάζονται και στην SELECT πρόταση. Μπορεί να διαγράφει / τροποποιεί πλειάδες που δείχνονται από τον cursor Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.105

23 Ο Cursor που παίρνει ονόµατα ναυτικών που έχουν κρατήσει ένα κόκκινο σκάφος, σε σε αλφαβητική σειρά DECLARE sinfo CURSOR FOR SELECT S.sname FROM Sailors S, Boats B, Reserves R WHERE S.sid=R.sid AND R.bid=B.bid AND B.color= red ORDER BY S.sname; FETCH 5 IN sinfo; εν επιτρέπεται να αντικατασταθεί S.sname από το, ας πούµε, S.sid στην ORDER BY πρόταση! (Γιατί?) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.106

24 Εµφύτευση της SQL σε C -- --Παράδειγµα char SQLSTATE[6]; EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION char c_nονοµα[20]; short c_minrating; float c_age; EXEC SQL END DECLARE SECTION c_minrating = random(); EXEC SQL DECLARE sinfo CURSOR FOR SELECT S.Ονοµα, S.age FROM ΝΑΥΤΙΚΟΣ S WHERE S.rating > :c_minrating ORDER BY S.Ονοµα; do { EXEC SQL FETCH sinfo INTO :c_ονοµα, :c_age; printf( %s is %d years old\n, c_nονοµα, c_age); } while (SQLSTATE!= ); EXEC SQL CLOSE sinfo; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.107

25 υναµική SQL Επιτρέπει σε προγράµµατα να κατασκευάζουν και να στέλνουν SQL επερωτήσεις σε run time Παράδειγµα χρήσης δυναµικής SQL από ένα πρόγραµµα C char * sqlprog = update account set balance = balance * 1.05 where account-number =? EXEC SQL prepare dynprog from :sqlprog; char account [10] = A-101 ; EXEC SQL execute dynprog using :account; Το δυναµικό SQL πρόγραµµα περιέχει ένα?, που θα συµπληρωθεί από τον χρήστη όταν το SQL πρόγραµµα εκτελείται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.108

26 API Βάσης εδοµένων: Εναλλακτικός της Εµφύτευσης τρόπος πρόσβασης Αντί να αλλάζει ο compiler, προστίθεται µια βιβλιοθήκη µε Κλήσεις στη Βάση εδοµένων (API) Application Programming Interface Ειδικές ιαδικασίες / Αντικείµενα Περνά τις SQL εντολές σαν character strings από τη γλώσσα και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µε φιλικό (για τη γλώσσα) τρόπο Το ODBC της Microsoft έχει γίνει το C/C++ standard στα Windows Το JDBC της SUN είναι το ανάλογο για τη Java Ανεξάρτητα του DBMS» Ένας οδηγός παγιδεύει τις κλήσεις και τις µεταφράζει σε κώδικα για το DBMS» Η Βάση µπορεί να είναι στο ίκτυο Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.109

27 SQL API στη Java (JDBC) Connection con = // connect DriverManager.getConnection(url, login", pass"); Statement stmt = con.createstatement(); // set up stmt String query = "SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES"; ResultSet rs = stmt.executequery(query); try { // handle exceptions // loop through result tuples while (rs.next()) { String s = rs.getstring("cof_name"); Float n = rs.getfloat("price"); System.out.println(s + " " + n); } } catch(sqlexception ex) { System.out.println(ex.getMessage () + ex.getsqlstate () + ex.geterrorcode ()); } Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.110

28 Μειονεκτήµατα των Host Programming Languages Ανάµιξη των ιαδικαστικών και ηλωτικών γλωσσών (το γνωστό language mismatch πρόβληµα) ιαφορετικοί προ-επεξεργαστές απαιτούνται για διαφορετικές γλώσσες Οι Σχέσεις δεν αποτελούν πολίτες Α κατηγορίας στην γλώσσα (π.χ., µια Σχέση δεν περνιέται σαν παράµετρος σε διαδικασία) Η HOST γλώσσα πιθανόν να µην υποστηρίζει χρήσιµες δοµές (π.χ., η FORTRAN δεν υποστηρίζει εγγραφές) Οι database programming languages κέρδισαν πολύ έδαφος, ειδικά σε object-oriented DBMSs Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.111

29 Χρήση της SQL SQL sessions O Πελάτης (client) συνδέεται σε ένα SQL Εξυπηρετητή (server), ξεκινώντας ένα session Εκτελεί µια σειρά από εντολες Αποσυνδέει το session Μπορεί να κάνει commit ή rollback της εργασίας που εκτέλεσε στο session Ένα περιβάλλον SQL έχει πολλές συνιστώσες, περιλαµβανοµένου ενός µοναδικού αριθµού χρήσης, και ενός διαγράµµατος (schema), που ορίζει ποιο από τα πολλά διαγράµµατα ένα session χρησιµοποιεί Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.112

30 Άλλα χαρακτηριστικά: ιαγράµµατα, Κατάλογοι και Περιβάλλοντα Ιεραρχία 3-επιπέδων στην ονοµασία Σχέσεων. Η Β περιέχει πολλά catalogs Κάθε κατάλογος µπορεί να περιέχει πολλά διαγράµµατα (schemas) Τα SQL αντικείµενα (Σχέσεις, Όψεις) περιλαµβάνονται σε ένα schema Π.χ. catalog5.company-schema.employee Κάθε χρήστης έχει Default κατάλογο και ιάγραµµα, και ο συνδυασµός αυτός είναι µοναδικός για το χρήστη Πολλαπλές εκδόσεις µιας εφαρµογής µπορούν να εκτελούνται σε διαφορετικά ιαγράµµατα Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.113

31 Μειονεκτήµατα της SQL Η SQL δεν υποστηρίζει strong typing, inheritance, etc. Οι SQL πίνακες ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ (επιτρέπουν διπλές πλειάδες) Οι SQL πίνακες δεν εµφωλιάζονται (δεν αποτελούν τιµές για άλλους πίνακες) Η SQL δεν υποστηρίζει πολλές πράξεις, όπως: generalized restriction, division, forall Η SQL δεν υποστηρίζει 3-V logic (Λογική 3 τιµών αληθείας) Η SQL δεν υποστηρίζει µεταβατικούς περιορισµούς Η SQL δεν υποστηρίζει συναρτησιακές εξαρτήσεις (functional dependencies) Η SQL δεν υποστηρίζει περιορισµούς ακεραιότητας σε Όψεις ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, η SQL είναι η STANDARD ΓΛΩΣΣΑ Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.114

32 Query-by-Example (QBE) Μια Γλώσσα για ερωταποκρίσεις που αναπτύχθηκε στην IBM (από τον Moshe Zloof) και παρουσιάζεται σε ένα προϊόν (QMF) (που είναι εναλλακτικός τρόπος διεπαφής για το DB2) Ευκολότερη από την SQL για τον µέσο χρήστη (ΟΠΤΙΚΗ και ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ: Το Σύστηµα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δει το περίγραµµα των Σχέσεων στη Βάση και ο Χρήστης συµπληρώνει τους πίνακες δίνοντας παραδείγµατα για το πώς θέλει να είναι η απάντηση QBE1: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων στο Τµήµα 4 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x 4 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.115

33 QBE ΣΥΝΟΨΗ Οι Αρχές της Γλώσσας Ο χρήστης δεν απαιτείται να θυµάται τα ονόµατα των γνωρισµάτων και των σχέσεων Στην διατύπωση της ερωταπόκρισης, δεν απαιτείται να τηρούνται ανελαστικοί κανόνες Στηρίζεται στον σχεσιακό λογισµό πλειάδων (µεταβλητές είναι οι στήλες) Σχεσιακά πλήρης διατύπωση, και κάτι παραπάνω, µια και εκφράζεται και transitive closure Πως Λειτουργεί Σύµβολα µε _ να προηγείται, είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Σύµβολα χωρίς _ να προηγείται είναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ (υποδηλώνουν µια συνθήκη για επιλογή - equality selection-condition) Το πρόσηµο P. χρησιµοποιείται για να υποδειχθεί ποια γνωρίσµατα θα τυπωθούν (υποδηλώνει µια προβολή - projection) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.116

34 QBE Σύνοψη Η διαδικασία ιαδικασία ερωταπόκρισης Πρώτα, ο χρήστης διαλέγει τις σχέσεις (πίνακες) που χρειάζεται για το query Παρουσιάζονται τα περιγράµµατα των πινάκων που διαλέχτηκαν Ο χρήστης «πηγαίνει» στις κατάλληλες στήλες (µε ειδικά πλήκτρα) Τιµές-παραδείγµατα (µεταβλητές), σταθερές, κλπ., δακτυλογραφούνται Άλλοι συγκριτικοί τελεστές (πέραν της ισότητας που είναι αυτόµατη για σταθερές τιµές) πρέπει να δακτυλογραφηθούν (όπως, >, <, κλπ.) πιο πολύπλοκες συνθήκες µπαίνουν σε ένα κουτί-συνθηκών (condition box) Συνθήκες στην ίδια σειρά υποδηλώνουν το Boolean AND Συνθήκες σε διαφορετικές σειρές υποδηλώνουν το Boolean OR Η άρνηση (negation - Boolean NOT) προσδιορίζεται µε το σύµβολο Οι Συνενώσεις (JOINS) εκφράζονται µε τη χρήση κοινών παραδειγµατικών τιµών σε πολλαπλούς πίνακες Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.117

35 QBE Παραδείγµατα (1) QBE2: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που εργάζονται σε ένα Τµήµα που έχει µάνατζερ διαφορετικό από αυτόν µε αριθµό 3334 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x no DEPARTMENT DNumber DName MgrSSN MgrSD no 3334 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.118

36 QBE Παραδείγµατα (2) QBE3: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο των 300,000 και εργάζονται στο Τµήµα 5 SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x > QBE4: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο των 300,000 ή εργάζονται στο Τµήµα 5 SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x 5 P. y > Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.119

37 QBE Παραδείγµατα (3) QBE5: Βρες ονόµατα και διευθύνσεις Υπαλλήλων του Τµήµατος 4 που κερδίζουν περισσότερα από κάποιον που εργάζεται στο Τµήµα 5 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. tom P. kifis CONDITION BOX 10 > 20 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.120

38 QBE Παραδείγµατα (4) QBE6: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο από τον µισθό του µάνατζερ του Τµήµατός των EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. tom DEPARTMENT DNumber DName MgrSSN MgrSD CONDITION BOX > 15 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.121

39 QBE Παραδείγµατα (5) QBE7: Βρες όλους τους Εξαρτώµενους για Υπαλλήλους που έχουν ένα Εξαρτώµενο γεννηθέντα το 1972 ενώ δεν έχουν κανένα Εξαρτώµενο που γεννήθηκε µετά το 1975 DEPENDENT ESSN Name Sex BDate Relation P <1975 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.122

40 QBE Παραδείγµατα (6) QBE8: Βρες το άθροισµα των µισθών όλων τον Υπαλλήλων EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P.SUM.ALL. x QBE9: Εισαγωγή ενός νέου Υπαλλήλου EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber I thomas ekali m Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.123

41 QBE Παραδείγµατα (7) QBE10: ώσε αύξηση µισθού 15% για όλους τους Υπαλλήλους του Τµήµατος 5 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber 44 s 5 U. 44 s*1.15 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.124

42 Μια µατιά στην MS Access Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.125

43 Κλείνοντας Η QBE είναι µια κοµψή και φιλική προς το χρήστη γλώσσα που βασίζεται στο σχεσιακό λογισµό πεδίου Είναι ιδιαίτερα εκφραστική (σχεσιακά πλήρης, αν και οι ενηµερώσεις ληφθούν υπόψη). Απλές ερωταποκρίσεις είναι εξαιρετικά εύκολο να εκφραστούν στην QBE, µε ένα ελάχιστο συντακτικό που πρέπει κανείς να θυµάται Η QBE Έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις γραφικές διευκολύνσεις για queries που σήµερα προσφέρονται σε πολλά προϊόντα, περιλαµβανοµένης και της Microsoft Access. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.126

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής. Στην ελληνική DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Θεωρία και Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής Στην ελληνική This publication has been developed in the framework of the project DBTech VET Teachers (DBTech VET). Code: 2012-1-FI1-LEO05-09365.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα : Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Βάση εδοµένων (Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή σκοπό. Στις µηχανογραφικές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POSTGIS

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POSTGIS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ POSTGIS ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ευαγγελίδης Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server)

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Σπουδαστές: Μαυρίδης Παναγιώτης Τεσσέρης Αναστάσιος ΑΜ: 3615,3475

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Υλοποίηση Εφαρμογής Λήψης Παραγγελιών σε PDA Πολυχρόνης Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ SQL SERVER ρ Γεωργία Γκαράνη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργαστήριο 1: ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τελικοί Χρήστες Εξωτερική Όψη 1 Εξωτερική Όψη n ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (VISUAL SENSUS) ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα