Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5. Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2."

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.84

2 SQL Data Definition H Γλώσσα Ορισµού (DDL) της SQL χρησιµοποιείται για CREATE, DROP και ALTER τις περιγραφές των Σχέσεων στη Βάση εδοµένων CREATE TABLE DEPARTMENT ( DNumber integer DName varchar(12) not null, MgrSSN char(9), MainLocation char(30) MgrSD char(9) primary key (Dnumber) foreign key MgrSSN references EMPLOYEE.SSN check MainLocation in ( athens, thessaloniki, patra ) ); Σε µερικά (παλαιότερα) SQL συστήµατα, δεν υπάρχει υποστήριξη για REFERENCES (foreign key), CHECK και PRIMARY KEY (key) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.85

3 char(n). varchar(n). int. smallint. numeric(p,d). real, double precision. float(n). Τύποι Πεδίου Τιµών Null values επιτρέπονται.. Με το not null απαγορεύονται Το create domain στη SQL-92 ορίζει νέο τύπο create domain person-name char(20) not null Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.86

4 Τύποι Πεδίου Τιµών (συνέχεια) date. Π.χ. date time. Π.χ. time 09:00:30 time 09:00:30.75 timestamp: η ηµεροµηνία και η χρονική στιγµή Π.χ.. timestamp :00:30.75 Interval: χρονική περίοδος Π.χ. Interval 1 day Χρονικές πράξεις επιτρέπονται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.87

5 SQL DDL - συνέχεια Η εντολή: DROP TABLE DEPENDENT διαγράφει τον πλήρη πίνακα DEPENDENT και τον ορισµό του (δεν είναι δυνατή πλέον η χρήση του για ενηµερώσεις, κλπ.) Η εντολή: ALTER TABLE EMPLOYEE ADD JOB VARCHAR(15) προσθέτει ένα νέο γνώρισµα, µε όνοµα JOB, στη Σχέση EMPLOYEE Όλες οι τιµές για το JOB στην αρχή θα είναι NULL Αργότερα µπορεί να αλλάξουν µε την εντολή UPDATE. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.88

6 ηµιουργία Ευρετηρίων στην SQL Στις περισσότερες περιπτώσεις µια Σχέση Βάσης αντιστοιχεί σε αποθηκευµένο αρχείο Η εντολή CREATE INDEX χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό ευρετηρίου (index) που έχει ονοµασία (index name) CREATE INDEX LN_INDEX on EMPLOYEE (Name); Για τον προσδιορισµό ενός περιορισµού ευρετηρίου κλειδιού στο γνώρισµα (γνωρίσµατα) κλειδιού χρησιµοποιείται το UNIQUE CREATE UNIQUE INDEX S_IND on EMPLOYEE (SSN); Για τον προσδιορισµό ενός ευρετηρίου συστάδων (clustering index) χρησιµοποιείται το CLUSTER CREATE INDEX D_IN on EMPLOYEE(DNumber) CLUSTER; Στα περισσότερα DBMS, κάποια παραλλαγή των B+-tree χρησιµοποιείται για την υλοποίηση ευρετηρίων Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.89

7 Σχεσιακές Όψεις και SQL Η αρχιτεκτονική 3-επιπέδων στα DBMS, έχει σαν αποτέλεσµα διαφορετικοί χρήστες να βλέπουν διαφορετικά εξωτερικά σχήµατα (όψεις) - αυτό επιτυγχάνεται στο σχεσιακό µοντέλο µε την έννοια του VIEW External Schema 1 External Schema 2... External Schema N RELATIONAL VIEWS Conceptual Schema RELATIONAL DATABASE SCHEMA (RELATIONS) Internal Schema Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.90

8 Σχεσιακές Όψεις Ορισµός (1) Μια ΟΨΗ (VIEW) είναι µια Σχέση που ΕΝ είναι στοιχείο του Εννοιολογικού Σχήµατος (οι Σχέσεις Βάσης)) αλλά είναι προσβάσιµηως µια ιδεατή (virtual) σχέση Ο χρήστης δεν µπορεί να ξεχωρίσει αν µια Σχέση είναι Σχέση Βάσης ή είναι Όψη Η Όψη ΕΝ αποθηκεύεται (materialized) στην Βάση εδοµένων Τα περιεχόµενα της Όψης προσδιορίζονται από τον (αποθηκευµένο) ορισµό της σαν µια συνάρτηση των περιεχοµένων της Μια Όψη ορίζεται σε Σχέσεις Βάσης ή σε άλλες Όψεις µε κάποιο query Πράξεις (queries, ενηµερώσεις) σε Όψεις µεταφράζονται σε Πράξεις στις ορίζουσες (την Όψη) Σχέσεις Βάσης ΕΝ υπάρχουν περιορισµοί στα Queries σε Όψεις Ελάχιστες ενηµερώσεις σε Όψεις επιτρέπονται Μια Όψη αλλάζει δυναµικά µε τη Βάση δεδοµένων Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.91

9 Σχεσιακές Όψεις Ορισµός (2) CREATE VIEW table_name [ ( view_column_list ) ] AS query_expression [ WITH CHECK OPTION ] V1: Εργαζόµενοι σε Έργα CREATE VIEW PROJWORKER(EName, Address, Project) AS select Name, Address, PName from EMPLOYEE, PROJECT, WORKS_ON where PROJECT.PNumber = WORKS_ON.PNumber and WORKS_ON.SSN=EMPLOYEE.SSN ; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.92

10 Σχεσιακές Όψεις - Παραδείγµατα Όταν το view_column_list λείπει, τα γνωρίσµατα της ΟΨΗΣ κληρονοµούνται από τα Γνωρίσµατα της ορίζουσας Σχέσης V2: Υπάλληλοι µε υψηλούς µισθούς CREATE VIEW BIGSHARKS AS select * from EMPLOYEE where Salary > and BirthDate > ; Ο χρήστης δύναται να κάνει ερωτήσεις άµεσα σε αυτή τη νέα Σχέση που λέγεται BIGSHARKS, και η οποία έχει ακριβώς τα ίδια Γνωρίσµατα µε τη Σχέση EMPLOYEE Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.93

11 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα (2) Μια Όψη είναι δυνατόν να έχει διαφορετικά γνωρίσµατα (νέα) από το Εννοιολογικό Σχήµα V3: Πληροφορίες για Τµήµατα (µέσος µισθός, κλπ.) CREATE VIEW DEPTINFO (Name, NoOfEmpl, AvgSalary) AS select DName, COUNT(*), AVG(Salary) from DEPARTMENT d, EMPLOYEE e where d.dnumber = e.dnumber group by DName ; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.94

12 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα (3) V4: Βρες τον αριθµό των υπαλλήλων και τον µέσο µισθό (παρουσίασε και το όνοµα τµήµατος) select * from where DEPTINFO Name = research V5: Αύξησε κατά 1 τον αριθµό των Υπαλλήλων στο Τµήµα Έρευνας Αυτή η ενηµέρωση ΕΝ επιτρέπεται (Γιατί?) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.95

13 Σχεσιακές Όψεις - Εκτέλεση Όπως ήδη ειπώθηκε, το σύστηµα µεταφράζει προσβάσεις (ενηµερώσεις) σε Όψεις ΣΕ προσβάσεις (ενηµερώσεις) σε Σχέσεις Βάσης. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΌ? ΧΑΖΗ Προσπάθεια 1: ηµιούργησε (Materialize) την Όψη (προσωρινός πίνακας) και εκτέλεσε το query σε αυτήν. ΧΑΖΗ Προσπάθεια 2: Κράτα συνεχώς ενήµερη την Όψη -- δηλαδή, κράτησέ την δηµιουργηµένη (ονοµάζεται, snapshot) και όποτε σχετικές ενηµερώσεις γίνονται στις Σχέσεις Βάσης, τότε πέρασε αυτές και στην Όψη. Εκτέλεσε το query στο snapshot. ΣΩΣΤΗ Προσπάθεια: Άλλαξε το query αντικαθιστώντας την Όψη µε το query σε Σχέσεις Βάσης που την ορίζει, και εκτέλεσε το query σε αυτές τις Σχέσεις Βάσης. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.96

14 Σχεσιακές Όψεις Παραδείγµατα Εκτέλεσης Για παράδειγµα, το query στην Όψη BIGSHARKS: select Name, Address from BIGSHARKS where DNumber = 5 Τροποποιείται ανάλογα και το παρακάτω query εκτελείται: select Name, Address from EMPLOYEE where Salary > and BirthDate > and DNumber = 5 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.97

15 Σχεσιακές Όψεις - Ενηµερώσεις Γενικά, υπάρχουν σοβαροί περιορισµοί στις ενηµερώσεις Μια ενηµέρωση Όψης είναι αναµφίβολη αν µια µοναδική ενηµέρωση στις Σχέσεις Βάσης µπορεί να εκπληρώσει το ζητούµενο αποτέλεσµα στην Όψη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μια όψη που ορίζεται σε µια (ακριβώς) Σχέση Βάσης είναι ενηµερώσιµη αν τα γνωρίσµατα της Όψης περιέχουν το Κύριο Κλειδί Όψεις που ορίζονται σε πολλαπλές Όψεις είναι γενικά µηενηµερώσιµες Όψεις που περιέχουν Συναθροιστικές Συναρτήσεις είναι σίγουρα µη-ενηµερώσιµες Οι Ενηµερώσεις των Όψεων παραµένουν ένα ενδιαφέρον ανοικτό ερευνητικό θέµα / πρόβληµα (π.χ., Data Warehouses) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.98

16 Σχεσιακές Όψεις - Σχόλια To WITH CHECK OPTION χρησιµοποιείται σε ενηµερώσιµες όψεις για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των γραµµών που εξαφανίζονται (vanishing rows) Για παράδειγµα, θεωρήστε την Όψη: CREATE VIEW V AS select * from R where A = X Έστω η ενηµέρωση: UPDATE V set A = Y Η ενηµέρωση θα προχωρήσει κανονικά, αλλά οι πλειάδες που ήταν πριν προσβάσιµες στην V θα εξαφανιστούν! (προφανώς, δεν θα ικανοποιούν πλέον την συνθήκη της WHERE-πρότασης) Οι Όψεις χρησιµοποιούνται (επίσης) ως µηχανισµοί ασφάλειας και δικαιοδοσίας Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.99

17 Περιορισµοί Ακεραιότητας Το Σχεσιακό Μοντέλο υποστηρίζει 6 είδη περιορισµών ακεραιότητας: ΚΛΕΙ Ι (KEY), ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ENTITY INTEGRITY), ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (REFERENTIAL INTEGRITY.) ΠΕ ΙΟ ΤΙΜΩΝ (DOMAIN), ΣΤΗΛΩΝ (COLUMN) και ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (USER-DEFINED) Τα περισσότερα εµπορικά DBMS δεν υποστηρίζουν όλους τους περιορισµούς ακεραιότητας (υποστήριξη εδώ σηµαίνει ότι αν µια ενηµέρωση καταστρατηγεί έναν περιορισµό τότε το DBMS δεν επιτρέπει την εκτέλεσή του) Έχουµε ήδη µιλήσει για τον προσδιορισµό των έµφυτων στο µοντέλο περιορισµών, (κλειδί, ακεραιότητα οντότητας, αναφορική ακεραιότητα. Οι άλλοι 3 περιορισµοί προσδιορίζονται ρητά. Μοντέρνα DBMS επιβάλουν όλο και περισσότερους δοµικούς περιορισµούς, µε καλό παράδειγµα την: Access της Microsoft. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.100

18 Περιορισµοί στο Σχεσιακό Μοντέλο Όταν υποστηρίζεται ένας περιορισµός ακεραιότητας, αρκετές ενέργειες πρέπει να γίνουν από το DBMS. Αυτές είναι, η διαδοχική τροποποίηση (cascade delete) και η διαδοχική ενηµέρωση (cascade update.) Μερικά DBMSs υποστηρίζουν άµεσα τα παραπάνω (Access) Άλλα DBMSs απαιτούν από τον χρήστη να γράψει triggers (διαδικασίες) για την υποστήριξη αυτών (SQL Server) Περιορισµοί Στηλών και Πεδίων υποστηρίζονται µερικώς (ενίοτε και από strong-typing ή άλλους ισχυρούς µηχανισµούς) Περιορισµοί που ορίζονται από τον Χρήστη έχουν περιληφθεί σε νεώτερες εκδόσεις της τυποποίησης της SQL (SQL-92) µε ASSERTIONS (ειδικοί κανόνες) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.101

19 Assertions -- --Παραδείγµατα Κάθε Υπάλληλος είναι είτε Άνδρας ή Γυναίκα ASSERT gender ON EMPLOYEE: Sex= m OR Sex= f Οι Μισθοί πρέπει να ξεπερνούν το 1,000,000 ASSERT salary_bound ON EMPLOYEE: Salary > Αν κάποιος επιχειρήσει την παρακάτω εισαγωγή: insert into EMPLOYEE (select Name= tom,.., Salary= , ) η εισαγωγή ΑΛΛΑΖΕΙ εµπεδώνοντας τον κανόνα assert σε: insert into EMPLOYEE (select Name= tom,.., Salary= where > ) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.102

20 Εµφύτευση της SQL σε Γλώσσα Προγραµµατισµού Εντολές DML συχνά εµφυτεύονται σε προγράµµατα γλώσσας προγραµµατισµού (host) Η εµφυτευµένη SQL εντολή διακρίνεται από εντολές της Γλώσσας Προγραµµατισµού µε ειδικό τρόπο, π.χ. µε πρόθεµα Υπάρχουν δυο τρόποι εµφύτευσης: 1.- Επέκταση της Γλώσσας Προγραµµατισµού (αλλαγή του Compiler) Ενδεικτικά, RIGEL, MODULA-R, Gemstone, Orion, κλπ.) Ονοµάζονται database programming languages 2.- Χρήση ενός προ-επεξεργαστή της Γλώσσας για τις εντολές DML Ο προ-επεξεργαστής αντικαθιστά τις εντολές DML µε κλήσεις στην host γλώσσα, οι οποίες εκτελούνται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.103

21 Εµφύτευση της SQL SQL εντολές καλούνται µέσα από ένα πρόγραµµα µιας host γλώσσας (π.χ., C ή COBOL) Οι εντολές της SQL µπορούν να αναφέρονται σε host µεταβλητές Πρέπει να περιλαµβάνουν µια εντολή για σύνδεσµο µε την σωστή βάση. Οι SQL Σχέσεις είναι σύνολα εγγραφών, χωρίς προκαθορισµένο (a priori) όριο στον αριθµό των εγγραφών. εν υπάρχουν τέτοιες δοµές στην C! Για να αντιµετωπίσει αυτή την δυσκολία η SQL υποστηρίζει ένα µηχανισµό που λέγεται cursor Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.104

22 Cursors Οι δυνατότητες που προσφέρονται για τον CURSOR είναι ηλώνεται για µια σχέση ή ένα query που είναι γεννήτορας µιας σχέσης. Μπορεί να ανοίξει (open) έναν cursor, και διαδοχικά να φέρει (fetch) πλειάδες, µετά να µετακινήσει (move) τον cursor, µέχρις ότου όλες οι πλειάδες ανακληθούν Μπορεί µε τη χρήση του ORDER BY να ελέγχει τη σειρά ανάκλησης των πλειάδων» Πεδία στην ORDER BY πρόταση πρέπει να παρουσιάζονται και στην SELECT πρόταση. Μπορεί να διαγράφει / τροποποιεί πλειάδες που δείχνονται από τον cursor Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.105

23 Ο Cursor που παίρνει ονόµατα ναυτικών που έχουν κρατήσει ένα κόκκινο σκάφος, σε σε αλφαβητική σειρά DECLARE sinfo CURSOR FOR SELECT S.sname FROM Sailors S, Boats B, Reserves R WHERE S.sid=R.sid AND R.bid=B.bid AND B.color= red ORDER BY S.sname; FETCH 5 IN sinfo; εν επιτρέπεται να αντικατασταθεί S.sname από το, ας πούµε, S.sid στην ORDER BY πρόταση! (Γιατί?) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.106

24 Εµφύτευση της SQL σε C -- --Παράδειγµα char SQLSTATE[6]; EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION char c_nονοµα[20]; short c_minrating; float c_age; EXEC SQL END DECLARE SECTION c_minrating = random(); EXEC SQL DECLARE sinfo CURSOR FOR SELECT S.Ονοµα, S.age FROM ΝΑΥΤΙΚΟΣ S WHERE S.rating > :c_minrating ORDER BY S.Ονοµα; do { EXEC SQL FETCH sinfo INTO :c_ονοµα, :c_age; printf( %s is %d years old\n, c_nονοµα, c_age); } while (SQLSTATE!= ); EXEC SQL CLOSE sinfo; Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.107

25 υναµική SQL Επιτρέπει σε προγράµµατα να κατασκευάζουν και να στέλνουν SQL επερωτήσεις σε run time Παράδειγµα χρήσης δυναµικής SQL από ένα πρόγραµµα C char * sqlprog = update account set balance = balance * 1.05 where account-number =? EXEC SQL prepare dynprog from :sqlprog; char account [10] = A-101 ; EXEC SQL execute dynprog using :account; Το δυναµικό SQL πρόγραµµα περιέχει ένα?, που θα συµπληρωθεί από τον χρήστη όταν το SQL πρόγραµµα εκτελείται Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.108

26 API Βάσης εδοµένων: Εναλλακτικός της Εµφύτευσης τρόπος πρόσβασης Αντί να αλλάζει ο compiler, προστίθεται µια βιβλιοθήκη µε Κλήσεις στη Βάση εδοµένων (API) Application Programming Interface Ειδικές ιαδικασίες / Αντικείµενα Περνά τις SQL εντολές σαν character strings από τη γλώσσα και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µε φιλικό (για τη γλώσσα) τρόπο Το ODBC της Microsoft έχει γίνει το C/C++ standard στα Windows Το JDBC της SUN είναι το ανάλογο για τη Java Ανεξάρτητα του DBMS» Ένας οδηγός παγιδεύει τις κλήσεις και τις µεταφράζει σε κώδικα για το DBMS» Η Βάση µπορεί να είναι στο ίκτυο Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.109

27 SQL API στη Java (JDBC) Connection con = // connect DriverManager.getConnection(url, login", pass"); Statement stmt = con.createstatement(); // set up stmt String query = "SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES"; ResultSet rs = stmt.executequery(query); try { // handle exceptions // loop through result tuples while (rs.next()) { String s = rs.getstring("cof_name"); Float n = rs.getfloat("price"); System.out.println(s + " " + n); } } catch(sqlexception ex) { System.out.println(ex.getMessage () + ex.getsqlstate () + ex.geterrorcode ()); } Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.110

28 Μειονεκτήµατα των Host Programming Languages Ανάµιξη των ιαδικαστικών και ηλωτικών γλωσσών (το γνωστό language mismatch πρόβληµα) ιαφορετικοί προ-επεξεργαστές απαιτούνται για διαφορετικές γλώσσες Οι Σχέσεις δεν αποτελούν πολίτες Α κατηγορίας στην γλώσσα (π.χ., µια Σχέση δεν περνιέται σαν παράµετρος σε διαδικασία) Η HOST γλώσσα πιθανόν να µην υποστηρίζει χρήσιµες δοµές (π.χ., η FORTRAN δεν υποστηρίζει εγγραφές) Οι database programming languages κέρδισαν πολύ έδαφος, ειδικά σε object-oriented DBMSs Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.111

29 Χρήση της SQL SQL sessions O Πελάτης (client) συνδέεται σε ένα SQL Εξυπηρετητή (server), ξεκινώντας ένα session Εκτελεί µια σειρά από εντολες Αποσυνδέει το session Μπορεί να κάνει commit ή rollback της εργασίας που εκτέλεσε στο session Ένα περιβάλλον SQL έχει πολλές συνιστώσες, περιλαµβανοµένου ενός µοναδικού αριθµού χρήσης, και ενός διαγράµµατος (schema), που ορίζει ποιο από τα πολλά διαγράµµατα ένα session χρησιµοποιεί Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.112

30 Άλλα χαρακτηριστικά: ιαγράµµατα, Κατάλογοι και Περιβάλλοντα Ιεραρχία 3-επιπέδων στην ονοµασία Σχέσεων. Η Β περιέχει πολλά catalogs Κάθε κατάλογος µπορεί να περιέχει πολλά διαγράµµατα (schemas) Τα SQL αντικείµενα (Σχέσεις, Όψεις) περιλαµβάνονται σε ένα schema Π.χ. catalog5.company-schema.employee Κάθε χρήστης έχει Default κατάλογο και ιάγραµµα, και ο συνδυασµός αυτός είναι µοναδικός για το χρήστη Πολλαπλές εκδόσεις µιας εφαρµογής µπορούν να εκτελούνται σε διαφορετικά ιαγράµµατα Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.113

31 Μειονεκτήµατα της SQL Η SQL δεν υποστηρίζει strong typing, inheritance, etc. Οι SQL πίνακες ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ (επιτρέπουν διπλές πλειάδες) Οι SQL πίνακες δεν εµφωλιάζονται (δεν αποτελούν τιµές για άλλους πίνακες) Η SQL δεν υποστηρίζει πολλές πράξεις, όπως: generalized restriction, division, forall Η SQL δεν υποστηρίζει 3-V logic (Λογική 3 τιµών αληθείας) Η SQL δεν υποστηρίζει µεταβατικούς περιορισµούς Η SQL δεν υποστηρίζει συναρτησιακές εξαρτήσεις (functional dependencies) Η SQL δεν υποστηρίζει περιορισµούς ακεραιότητας σε Όψεις ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, η SQL είναι η STANDARD ΓΛΩΣΣΑ Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.114

32 Query-by-Example (QBE) Μια Γλώσσα για ερωταποκρίσεις που αναπτύχθηκε στην IBM (από τον Moshe Zloof) και παρουσιάζεται σε ένα προϊόν (QMF) (που είναι εναλλακτικός τρόπος διεπαφής για το DB2) Ευκολότερη από την SQL για τον µέσο χρήστη (ΟΠΤΙΚΗ και ΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ: Το Σύστηµα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να δει το περίγραµµα των Σχέσεων στη Βάση και ο Χρήστης συµπληρώνει τους πίνακες δίνοντας παραδείγµατα για το πώς θέλει να είναι η απάντηση QBE1: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων στο Τµήµα 4 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x 4 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.115

33 QBE ΣΥΝΟΨΗ Οι Αρχές της Γλώσσας Ο χρήστης δεν απαιτείται να θυµάται τα ονόµατα των γνωρισµάτων και των σχέσεων Στην διατύπωση της ερωταπόκρισης, δεν απαιτείται να τηρούνται ανελαστικοί κανόνες Στηρίζεται στον σχεσιακό λογισµό πλειάδων (µεταβλητές είναι οι στήλες) Σχεσιακά πλήρης διατύπωση, και κάτι παραπάνω, µια και εκφράζεται και transitive closure Πως Λειτουργεί Σύµβολα µε _ να προηγείται, είναι ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Σύµβολα χωρίς _ να προηγείται είναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ (υποδηλώνουν µια συνθήκη για επιλογή - equality selection-condition) Το πρόσηµο P. χρησιµοποιείται για να υποδειχθεί ποια γνωρίσµατα θα τυπωθούν (υποδηλώνει µια προβολή - projection) Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.116

34 QBE Σύνοψη Η διαδικασία ιαδικασία ερωταπόκρισης Πρώτα, ο χρήστης διαλέγει τις σχέσεις (πίνακες) που χρειάζεται για το query Παρουσιάζονται τα περιγράµµατα των πινάκων που διαλέχτηκαν Ο χρήστης «πηγαίνει» στις κατάλληλες στήλες (µε ειδικά πλήκτρα) Τιµές-παραδείγµατα (µεταβλητές), σταθερές, κλπ., δακτυλογραφούνται Άλλοι συγκριτικοί τελεστές (πέραν της ισότητας που είναι αυτόµατη για σταθερές τιµές) πρέπει να δακτυλογραφηθούν (όπως, >, <, κλπ.) πιο πολύπλοκες συνθήκες µπαίνουν σε ένα κουτί-συνθηκών (condition box) Συνθήκες στην ίδια σειρά υποδηλώνουν το Boolean AND Συνθήκες σε διαφορετικές σειρές υποδηλώνουν το Boolean OR Η άρνηση (negation - Boolean NOT) προσδιορίζεται µε το σύµβολο Οι Συνενώσεις (JOINS) εκφράζονται µε τη χρήση κοινών παραδειγµατικών τιµών σε πολλαπλούς πίνακες Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.117

35 QBE Παραδείγµατα (1) QBE2: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που εργάζονται σε ένα Τµήµα που έχει µάνατζερ διαφορετικό από αυτόν µε αριθµό 3334 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x no DEPARTMENT DNumber DName MgrSSN MgrSD no 3334 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.118

36 QBE Παραδείγµατα (2) QBE3: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο των 300,000 και εργάζονται στο Τµήµα 5 SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x > QBE4: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο των 300,000 ή εργάζονται στο Τµήµα 5 SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. x 5 P. y > Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.119

37 QBE Παραδείγµατα (3) QBE5: Βρες ονόµατα και διευθύνσεις Υπαλλήλων του Τµήµατος 4 που κερδίζουν περισσότερα από κάποιον που εργάζεται στο Τµήµα 5 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. tom P. kifis CONDITION BOX 10 > 20 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.120

38 QBE Παραδείγµατα (4) QBE6: Βρες τα ονόµατα των Υπαλλήλων που έχουν µισθό µεγαλύτερο από τον µισθό του µάνατζερ του Τµήµατός των EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P. tom DEPARTMENT DNumber DName MgrSSN MgrSD CONDITION BOX > 15 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.121

39 QBE Παραδείγµατα (5) QBE7: Βρες όλους τους Εξαρτώµενους για Υπαλλήλους που έχουν ένα Εξαρτώµενο γεννηθέντα το 1972 ενώ δεν έχουν κανένα Εξαρτώµενο που γεννήθηκε µετά το 1975 DEPENDENT ESSN Name Sex BDate Relation P <1975 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.122

40 QBE Παραδείγµατα (6) QBE8: Βρες το άθροισµα των µισθών όλων τον Υπαλλήλων EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber P.SUM.ALL. x QBE9: Εισαγωγή ενός νέου Υπαλλήλου EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber I thomas ekali m Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.123

41 QBE Παραδείγµατα (7) QBE10: ώσε αύξηση µισθού 15% για όλους τους Υπαλλήλους του Τµήµατος 5 EMPLOYEE SSN Name BDate Address Sex Salary SupSSN DNumber 44 s 5 U. 44 s*1.15 Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.124

42 Μια µατιά στην MS Access Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.125

43 Κλείνοντας Η QBE είναι µια κοµψή και φιλική προς το χρήστη γλώσσα που βασίζεται στο σχεσιακό λογισµό πεδίου Είναι ιδιαίτερα εκφραστική (σχεσιακά πλήρης, αν και οι ενηµερώσεις ληφθούν υπόψη). Απλές ερωταποκρίσεις είναι εξαιρετικά εύκολο να εκφραστούν στην QBE, µε ένα ελάχιστο συντακτικό που πρέπει κανείς να θυµάται Η QBE Έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις γραφικές διευκολύνσεις για queries που σήµερα προσφέρονται σε πολλά προϊόντα, περιλαµβανοµένης και της Microsoft Access. Ι.Β. Σχεσιακές Γλώσσες Εµφύτευση / DDL Σελίδα 2.126

SQL Data Definition. REFERENCES (foreign key), CHECKκαι PRIMARY KEY (key)

SQL Data Definition. REFERENCES (foreign key), CHECKκαι PRIMARY KEY (key) Κεφάλαια 4, 4, 5, 5, 6 - Ορισµός Βάσεων εδοµένων µε SQL DDL -ΠεριορισµοίΑκεραιότηταςστην SQL -Περιβάλλοντα Χρήσης της SQL (API) - Άλλες Γλώσσες Σχεσιακών Βάσεων (QBE) Ι.Β. ΣχεσιακέςΓλώσσες Εµφύτευση /

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δημιουργία Πεδίων Ορισμού Πεδίο Ορισμού είναι συστατικό του σχήματος για τον ορισμό των μακροεντολών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47 Κεφάλαιο 4 Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισµός Ι.Β. Σχεσιακός Λογισµός και η Γλώσσα SQL Σελίδα 2.46 SQL -ΕΙΣΑΓΩΓΗ SQL (Structured Query Language) είναι η τυποποιηµένη standard γλώσσα στις Σχεσιακές Βάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 6 SQL Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δοµηµένη γλώσσα ερωτοαποκρίσεων (Structured Query Language, SQL) που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων της βάσης. Η διαχείριση αυτή περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010 SQL Create Table Η CREATE TABLE

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα:

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα: ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Σε μία βάση δεδομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών υπάρχουν οι παρακάτω πίνακες που αποτελούνται από τα εξής πεδία : : ΚΣ, ΗΜΝΙΑ, ΩΡΑ, ΚΜ, ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗ : ΚΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures): 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ηµιουργία Βάσης, Πίνακα, Domain Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ηµιουργία Βάσης... 1 ηµιουργία µιας shadow βάσης... 2 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Department of Computer Science University of Cyprus. EPL342 Databases. Lecture 4: ER I. Data Modeling Using the ER Model

Department of Computer Science University of Cyprus. EPL342 Databases. Lecture 4: ER I. Data Modeling Using the ER Model Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 4: ER I Data Modeling Using the ER Model (Chapter 3.1-3.3, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl342

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Είναι τμήματα προγράμματος Βάσης Δεδομένων (διαδικασίες\procedures ή συναρτήσεις\functions) που αποθηκεύονται μόνιμα και εκτελούνται στον διακομιστή της Βάσης Δεδομένων. Δρ. Κεραμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Σε ένα πρόγραμμα κατά την εκτέλεση του ένα ερώτημα SQL μπορεί δυναμικά να παίρνει διαφορετικές παραμέτρους μπορεί να πάρει πολλές παραμέτρους oι παράμετροι δηλώνονται με? Στις παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL 1 Η γλώσσα SQL Η SQL (Structured Query Language - οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) είναι η καθιερωµένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδοµένων. Υλοποιήθηκε από την IBM στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους 2014 PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους Καρούσος Νικόλαος Επιστημονικός Συνεργάτης Παρασκευά Σταυρούλα Φοιτήτρια, Εργαστηριακή Βοηθός, τμήμα ΕΠΔΟ Μεσολογγίου 33 Έκδοση 1.1 Πρόλογος... - 2-1. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων

Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που αφορά ένα κατάστημα ενοικίασης ψηφιακών δίσκων με το όνομα DVDClub. Θα εργαστούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Κλειδιά (keys) Key (κλειδί) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Σούπερκλειδί (superkey) Ένα πεδίο ορισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Κεφάλαιο 2 Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B.

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων

Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων ΕΣΔ 232 Διαχείριση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων Χρήστες και διακομιστές Περιεχόμενα Περιεχόμενα Χρήστες και δικαιώματα Δημιουργία νέων χρηστών Χρήστες και διακομιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Σταύρος Πολυβίου Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (three-tier architecture) SQL HTTP request Αποτελέσµατα (πίνακες) PHP HTML Σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων (Database Management System)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία και διαχείριση των συσχετίσεων που υφίστανται ανάµεσα στους πίνακες µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI Δομές Ευρετηρίων και Κατακερματισμός Αρχείων II Β. Μεγαλοοικονόμου Δ. Χριστοδουλάκης (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων;

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Εισαγωγή Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι & ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ιεύθυνση: Τ.Θ. 171, 57400 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-791633,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1

Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1 Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (NEW DATABASE) Για να δηµιουργήσουµε µια νέα βάση δεδοµένων ξεκινούµε τη Microsoft Access 2000 από το Start Menu ή τη Γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα : Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ. Λυμπερίδης Αντώνιος ΜΑΙΟΣ 2008. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ. Λυμπερίδης Αντώνιος ΜΑΙΟΣ 2008. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4)

Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4) HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις ( ιάλεξη 21) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Εισαγωγή Το µάθηµα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβληµάτων πληροφορικής µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Web Programming for Dummies

Web Programming for Dummies Web Programming for Dummies Γράψαμε αυτό το tutorial, αφού ολοκληρώσαμε την άσκηση Προγραμματισμού στον Παγκόσμιο Ιστό. Προσπαθήσαμε να γράψουμε γενικά πράγματα που βρήκαμε εμείς μετά από αναζητήσεις.aποφύγαμε

Διαβάστε περισσότερα

Χατζάκης Ηλίας σελίδα 1 από 46

Χατζάκης Ηλίας σελίδα 1 από 46 MICROSOFT ACCESS Η Microsoft Access είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων Relational Data Base Management System (RDBMS). Μπορεί να χειριστεί δεδομένα βάσεων άλλων προγραμμάτων όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα