Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010

2 SQL Create Table Η CREATE TABLE χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πινάκων στη βάση δεδομένων. Η σύνταξη της CREATE TABLE είναι: CREATE TABLE "table_name" ("column 1" "data_type_for_column_1", "column 2" "data_type_for_column_2",... ) Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα θα έχουμε: CREATE TABLE customer (First_Name char(50), Last_Name char(50), Address char(50), City char(50), Country char(25), Birth_Date date) Μερικές φορές θέλουμε να βάλουμε μια προεπιλεγμένη τιμή σε ένα πεδίο. Προεπιλεγμένη τιμή σημαίνει ότι σε κάθε νέα εγγραφή του πίνακα η τιμή στο πεδίο αυτό θα είναι συγκεκριμένη και φυσικά μπορούμε αν θέλουμε να την αλλάξουμε. Για την προσθήκη μιας προεπιλεγμένης τιμής σε ένα πεδίο πρέπει να προσθέσουμε την έκφραση default [τιμή] μετά τη δήλωση του τύπου δεδομένων του πεδίου. Παράδειγμα: CREATE TABLE customer (First_Name char(50), Last_Name char(50), Address char(50) default 'Unknown', City char(50) default 'Mumbai', Country char(25), Birth_Date date) 2

3 Constraints Περιορισμοί Μπορούμε να εισάγουμε περιορισμούς όταν καθορίζουμε το τύπο δεδομένων ενός πεδίου. Αυτοί οι περιορισμοί εισάγονται είτε στην εντολή CREATE TABLE είτε χρησιμοποιώντας την εντολή ALTER TABLE αφού δημιουργήσουμε τον πίνακα. Κοινοί τύποι περιορισμών είναι οι κάτωθι: - NOT NULL - UNIQUE - CHECK - Primary Key - Foreign Key NOT NULL Εξ ορισμού ένα πεδίο μπορεί να μην έχει καμία τιμή σε μια εγγραφή του πίνακα. Αν θέλουμε να επιβάλουμε σε ένα πεδίο να μη δέχεται κενές τιμές (δηλαδή να μην δέχεται τη μη εισαγωγή δεδομένων, υποχρεωτικά να έχει κάποια τιμή) τότε καθορίζουμε το συγκεκριμένο πεδίο ως not null. Για παράδειγμα: CREATE TABLE Customer (SID integer NOT NULL, Last_Name varchar (30) NOT NULL, First_Name varchar(30)); Τα πεδία "SID" και "Last_Name" δεν μπορούν να είναι NULL, ενώ το "First_Name" μπορεί να μην πάρει τιμή σε μια εγγραφή. UNIQUE Ο περιορισμός UNIQUE διασφαλίζει ότι όλες οι τιμές σε ένα πεδίο είναι διακριτές δηλαδή μοναδικές. Παράδειγμα: CREATE TABLE Customer (SID integer Unique, Last_Name varchar (30), First_Name varchar(30)); Το πεδίο "SID" δε δέχεται διπλότυπες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εγγραφή του πίνακα Customer πρέπει να έχει διαφορετική τιμή στο πεδίο SID σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες τιμές των άλλων εγγραφών στο συγκεκριμένο πεδίο. Το ίδιο χαρακτηριστικό ισχύει και στο πεδίο που χαρακτηρίζεται ως πρωτεύον κλειδί. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι ένα πεδίο Unique μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι όμως πεδίο κλειδί. 3

4 CHECK Ο περιορισμός CHECK διασφαλίζει ότι όλες οι τιμές που θα εισαχθούν σε ένα πεδίο ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα: CREATE TABLE Customer (SID integer CHECK (SID > 0), Last_Name varchar (30), First_Name varchar(30)); Το πεδίο SID πρέπει να πάρει ακέραιες τιμές και μάλιστα θετικές (>0). 4

5 Primary Key Πρωτεύον Κλειδί Ένα πρωτεύον κλειδί χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση κάθε εγγραφής σε ένα πίνακα. Μπορεί να είναι κάποιο υπάρχον χαρακτηριστικό πεδίο του πίνακα, ή μπορεί να είναι ένα τεχνητό χαρακτηριστικό πεδίο (που ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με τον πίνακα) και απλά το δημιουργούμε εμείς για να καθορίσουμε κάθε εγγραφή με ένα και μόνο πεδίο. Το πρωτεύον κλειδί μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα πεδία σε ένα πίνακα. Όταν χρησιμοποιούνται πολλά τότε έχουμε σύνθετο κλειδί. Το πρωτεύον κλειδί καθορίζεται είτε στο CREATE TABLE ερώτημα ή χρησιμοποιώντας το ALTER TABLE μετά τη δημιουργία του πίνακα. Παραδείγματα MySQL: CREATE TABLE Customer (SID integer, Last_Name varchar(30), First_Name varchar(30), PRIMARY KEY (SID)); Oracle: CREATE TABLE Customer (SID integer PRIMARY KEY, Last_Name varchar(30), First_Name varchar(30)); SQL Server: CREATE TABLE Customer (SID integer PRIMARY KEY, Last_Name varchar(30), First_Name varchar(30)); Με το ALTER TABLE MySQL: ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (SID); Oracle: ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (SID); SQL Server: ALTER TABLE Customer ADD PRIMARY KEY (SID); 5

6 Foreign Key Ξένο Κλειδί Ένα ξένο κλειδί είναι ένα πεδίο (πεδία) τα οποία σχετίζονται με το πρωτεύον κλειδί ενός άλλου πίνακα. Ο σκοπός του ξένου κλειδιού είναι να διασφαλίσει την σχεσιακή ακεραιότητα των δεδομένων. Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πίνακες τον Customers και τον Orders. Ο περιορισμός που υπάρχει είναι ότι όλες οι παραγγελίες, δηλαδή όλες οι εγγραφές του πίνακα orders να είναι συσχετισμένες με κάποιο πελάτη, δηλαδή κάποια εγγραφή του πίνακα customers. Έτσι πρέπει να εισαχθεί ένα ξένο κλειδί στον πίνακα ORDERS και να συσχετισθεί με το πρωτεύον κλειδί του πίνακα CUSTOMERS. Έτσι, θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι παραγγελίες του πίνακα orders θα είναι συσχετισμένες με κάποιο υπαρκτό πελάτη. Έτσι δε θα μπορούμε να εισάγουμε παραγγελία που ο πελάτης μας δεν υπάρχει στον αντίστοιχο πίνακα. Έτσι έχουμε τα κάτωθι: Table CUSTOMER Column name characteristic SID Primary Key Last_Name First_Name Table ORDERS Column name characteristic Order_ID Primary Key Order_Date Customer_SID Foreign Key Amount Σε αυτό το παράδειγμα το πεδίο Customer_SID στον πίνακα ORDERS είναι ένα ξένο κλειδί που δείχνει στο πρωτεύον κλειδί του πίνακα CUSTOMERS που είναι το πεδίο SID. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: MySQL: CREATE TABLE ORDERS (Order_ID integer, Order_Date date, Customer_SID integer, Amount double, Primary Key (Order_ID), Foreign Key (Customer_SID) references CUSTOMER(SID)); 6

7 Oracle: CREATE TABLE ORDERS (Order_ID integer primary key, Order_Date date, Customer_SID integer references CUSTOMER(SID), Amount double); SQL Server: CREATE TABLE ORDERS (Order_ID integer primary key, Order_Date datetime, Customer_SID integer references CUSTOMER(SID), Amount double); Χρήση του ερωτήματος ALTER TABLE MySQL: ALTER TABLE ORDERS ADD FOREIGN KEY (customer_sid) REFERENCES CUSTOMER(SID); Oracle: ALTER TABLE ORDERS ADD (CONSTRAINT fk_orders1) FOREIGN KEY (customer_sid) REFERENCES CUSTOMER(SID); SQL Server: ALTER TABLE ORDERS ADD FOREIGN KEY (customer_sid) REFERENCES CUSTOMER(SID); 7

8 Alter Table Μετά τη δημιουργία ενός πίνακα είναι δυνατή η αλλαγή της δομής του πίνακα χρησιμοποιώντας την εντολή ALTER TABLE. Κλασικές τέτοιες περιπτώσεις είναι οι κάτωθι: - Add a column - Drop a column - Change a column name - Change the data type for a column Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν είναι οι μοναδικές. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις είναι η αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού, η προσθήκη περιορισμών κλπ. Η SQL σύνταξη για την ALTER TABLE είναι ALTER TABLE "table_name" [alter specification] Το [alter specification] εξαρτάται από την τροποποίηση που θέλουμε να κάνουμε. Για τα προαναφερθέντα έχουμε: Add a column: ADD "column 1" "data type for column 1" Drop a column: DROP "column 1" Change a column name: CHANGE "old column name" "new column name" "data type for new column name" Change the data type for a column: MODIFY "column 1" "new data type" Παραδείγματα: Table customer Column Name Data Type First_Name char(50) Last_Name char(50) Address char(50) City char(50) Country char(25) Birth_Date date Καταρχήν θέλουμε να προσθέσουμε ένα πεδίο με όνομα "Gender" στον πίνακα: ALTER table customer add Gender char(1) Έτσι έχουμε την κάτωθι δομή πίνακα: Table customer 8

9 Column Name Data Type First_Name char(50) Last_Name char(50) Address char(50) City char(50) Country char(25) Birth_Date date Gender char(1) Έπειτα θέλουμε να μετονομάσουμε το πεδίο "Address" σε "Addr": ALTER table customer change Address Addr char(50) Έτσι έχουμε την κάτωθι δομή πίνακα: Table customer Column Name Data Type First_Name char(50) Last_Name char(50) Addr char(50) City char(50) Country char(25) Birth_Date date Gender char(1) Έπειτα, θέλουμε να τροποποιήσουμε το τύπο δεδομένων του "Addr" σε char(30): ALTER table customer modify Addr char(30) Έτσι έχουμε την κάτωθι δομή πίνακα: Table customer Column Name Data Type First_Name char(50) Last_Name char(50) Addr char(30) City char(50) Country char(25) Birth_Date date Gender char(1) 9

10 Τέλος, θέλουμε να διαγράψουμε το πεδίο "Gender": ALTER table customer drop Gender Έτσι έχουμε την κάτωθι δομή πίνακα: Table customer Column Name Data Type First_Name char(50) Last_Name char(50) Addr char(30) City char(50) Country char(25) Birth_Date date 10

11 Drop Table Το ερώτημα DROP TABLE διαγράφει εντελώς από τη βάση δεδομένων τον πίνακα που θέλουμε. DROP TABLE "table_name" Αν ήθελα να διαγράψω τον πίνακα customer: DROP TABLE customer. Truncate Table Στην περίπτωση που θέλω να διαγράψω μόνο τα περιεχόμενα του πίνακα και να κρατήσω τη δομή του πίνακα χρησιμοποιώ την εντολή TRUNCATE TABLE. TRUNCATE TABLE "table_name" Αν ήθελα να διαγράψω τα περιεχόμενα του πίνακα Customer: TRUNCATE TABLE customer 11

12 SQL SELECT Η εντολή SQL SELECT χρησιμοποιείται για την επιλογή δεδομένων από έναν πίνακα σε μια βάση δεδομένων. Μια γενική μορφή σύνταξης για το ερώτημα SQL SELECT είναι η ακόλουθη: SELECT πεδίο 1, πεδίο 2, πεδίο 3, FROM Table1 Η λίστα με τα ονόματα των πεδίων μετά την εντολή SQL SELECT καθορίζει ποια πεδία θα επιστραφούν προς εμφάνιση ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος.. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε όλα τα πεδία του πίνακα χρησιμοποιούμε το * (αστεράκι): SELECT * FROM Table1 Το όνομα του πίνακα καθορίζεται μετά τη λέξη FROM (στο παράδειγμα Table1) καθορίζει τον πίνακα προέλευσης των δεδομένων. 12

13 SQL SELECT INTO Η εντολή SQL SELECT INTO χρησιμοποιείται για την επιλογή δεδομένων από έναν πίνακα και εισαγωγή των δεδομένων σε έναν διαφορετικό πίνακα της βάσης. Μια γενική μορφή σύνταξης είναι η ακόλουθη: SELECT πεδίο 1, πεδίο 2, πεδίο 3, INTO Table2 FROM Table1 Η λίστα με τα πεδία μετά το SELECT καθορίζει ποια πεδία θα αντιγραφούν και το όνομα του πίνακα μετά το INTO καθορίζει τον πίνακα που θα αντιγραφούν τα δεδομένα.. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα ακριβές αντίγραφο των δεδομένων του πίνακα Customers, χρειαζόμαστε το κάτωθι ερώτημα SQL SELECT INTO: SELECT * INTO Customers_copy FROM Customers 13

14 SQL DISTINCT Η εντολή SQL DISTINCT χρησιμοποιείται μαζί την εντολή SELECT για να επιστρέψει ένα σύνολο δεδομένων με μοναδικές εγγραφές ενός πεδίου του πίνακα. Θα χρησιμοποιήσουμε τον κάτωθι πίνακα Customers. FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/ Παράδειγμα: θέλω να εμφανίσω τα μοναδικά επίθετα από το πεδίο surnames του πίνακα Customers, θα εφαρμόσω την ακόλουθη εντολή SQL DISTINCT: SELECT DISTINCT LastName FROM Customers Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος SQL DISTINCT θα είναι το ακόλουθο: LastName Smith Goldfish Brown Παρατηρούμε ότι το επίθετο Smith εμφανίζεται μόνο μια φορά. 14

15 SQL WHERE Η εντολή SQL WHERE χρησιμοποιείται για την εφαρμογή κριτηρίων σε ένα ερώτημα SQL SELECT. Θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα Customers για ένα παράδειγμα. Πίνακας: Customers FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/ Θέλουμε να επιλέξουμε να εμφανισθούν όλοι οι πελάτες μας από τον πίνακα δεδομένων που το επίθετό τους είναι 'Smith'. Το ερώτημα που θα δημιουργήσουμε είναι το κάτωθι: SELECT * FROM Customers WHERE LastName = 'Smith' Το αποτέλεσμα του ερωτήματος είναι το εξής: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ James Smith 20/10/ Σε αυτό το απλό ερώτημα χρησιμοποιήσαμε το "=" (Ίσον) στα κριτήρια του WHERE: LastName = 'Smith' Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και τους υπόλοιπους τελεστές σύγκρισης σε ένα ερώτημα που έχει SQL WHERE: <> (Διάφορο) SELECT * FROM Customers WHERE LastName <> 'Smith' 15

16 > (Μεγαλύτερο από) SELECT * FROM Customers WHERE DOB > '1/1/1970' >= (Μεγαλύτερο ή ίσον) SELECT * FROM Customers WHERE DOB >= '1/1/1970' < (Μικρότερο από) SELECT * FROM Customers WHERE DOB < '1/1/1970' <= (Μικρότερο ή ίσον) SELECT * FROM Customers WHERE DOB =< '1/1/1970' LIKE (μοιάζει με) SELECT * FROM Customers WHERE Phone LIKE '626%' Σημείωση: Η σύνταξη του LIKE διαφοροποιείται ανάλογα με το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Between (Καθορίζει ένα εύρος περιοχής) SELECT * 16

17 FROM Customers WHERE DOB BETWEEN '1/1/1970' AND '1/1/1975' 17

18 SQL LIKE Θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα Customers για να δούμε την εφαρμογή του SQL LIKE: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/ Η εντολή SQL LIKE είναι πολύ χρήσιμη όταν θέλουμε να καθορίσουμε κριτήριο αναζήτησης σε ένα SQL WHERE, βασιζόμενοι σε ένα μέρος του περιεχομένου του πεδίου. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αναζητήσουμε όλους τους πελάτες που το FirstName ξεκινάει από 'J'. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε το ακόλουθο ερώτημα SQL: SELECT * FROM Customers WHERE FirstName LIKE 'J%' Το αποτέλεσμα: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ James Smith 20/10/ Αν θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους πελάτες που το τηλέφωνό τους ξεκινάει από '416' θα δημιουργήσουμε το ακόλουθο ερώτημα: SELECT * FROM Customers WHERE Phone LIKE '416%' Το '%' είναι χαρακτήρας που αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε αλφαριθμητικό. Τοποθετείται σε οποιοδήποτε μέρος του αλφαριθμητικού που εισάγουμε στο SQL LIKE και μάλιστα όσες φορές θέλουμε. Σημείωση: Ανάλογα με το ΣΔΒΔ που χρησιμοποιούμε ο χαρακτήρας % μπορεί να είναι διαφορετικός για παράδειγμα '%' είναι στον MS SQL Server, and '*' είναι ο αντίστοιχος χαρακτήρας που χρησιμοποιείται στην MS Access. 18

19 Ένας άλλος χαρακτήρας που αντιπροσωπεύει έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα είναι το '_'. Η χρήση του σημαίνει ένα οποιοδήποτε αλφαριθμητικό που αποτελείται από έναν μόνο χαρακτήρα. Το '[]' καθορίζει ένα σύνολο από χαρακτήρες. Παράδειγμα: SELECT * FROM Customers WHERE Phone LIKE '[4-6]_6%' Το ερώτημα θα επιστρέψει τους πελάτες που ικανοποιούν τα κάτωθι κριτήρια: Το πεδίο Phone ξεκινά από ένα ψηφίο μεταξύ 4 και 6 ([4-6]) Ο δεύτερος χαρακτήρας στο πεδίο Phone είναι οτιδήποτε (_) Ο τρίτος χαρακτήρας στο πεδίο Phone είναι το 6 (6) Το υπόλοιπο μέρος του πεδίου Phone column μπορεί να είναι οποιοδήποτε αλφαριθμητικό (%) Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του SQL ερωτήματος: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/

20 SQL INSERT INTO Η σύνταξη του SQL INSERT INTO έχει δύο φόρμες και το αποτέλεσμα και των δύο είναι η εισαγωγή μιας νέας εγγραφής στον πίνακα δεδομένων. Ο πρώτος τρόπος σύνταξης του INSERT INTO SQL ερωτήματος δεν καθορίζει τα ονόματα των πεδίων αλλά μόνο τις τιμές τους: INSERT INTO Table1 VALUES (value1, value2, value3 ) Ο δεύτερος τρόπος σύνταξης του SQL INSERT INTO ερωτήματος, τόσο τα ονόματα των πεδίων αλλά και τις αντίστοιχες τιμές των πεδίων: INSERT INTO Table1 (Column1, Column2, Column3 ) VALUES (Value1, Value2, Value3 ) Θα πρέπει ο αριθμός των πεδίων που εισάγετε στην παρένθεση να είναι ακριβώς ο ίδιος με των αριθμό των τιμών που θα εισαχθούν στα αντίστοιχα πεδία αλλιώς θα προκληθεί σφάλμα στην εκτέλεση του ερωτήματος.. Αν θέλουμε να εισάγουμε μια νέα εγγραφή στον πίνακα Customers, θα χρησιμοποιήσουμε μια από τις ακόλουθες εντολές: INSERT INTO Customers VALUES ('Peter', 'Hunt', '1/1/1974', ' ') INSERT INTO Customers (FirstName, LastName, , DOB, Phone) VALUES ('Peter', 'Hunt', '1/1/1974', ' ') Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος και στις δύο περιπτώσεις είναι η εισαγωγή νέας εγγραφής στον πίνακα Customers: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/

21 James Smith 20/10/ Peter Hunt 1/1/ Αν θέλετε να εισάγετε μερικά δεδομένα σε αντίστοιχα πεδία και όχι σε όλα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος τρόπος σύνταξης αλλιώς θα προκληθεί λάθος. Ας υποθέσουμε ότι θέλω να εισάγω καινούρια εγγραφή στον πίνακα Customers και να εισάγω μόνο τιμές στα πεδία FirstName και LastName, πρέπει να εκτελεσθεί η ακόλουθη εντολή: INSERT INTO Customers (FirstName, LastName) VALUES ('Peter', 'Hunt') 21

22 SQL UPDATE Η γενική σύνταξη ενός ερωτήματος SQL UPDATE είναι η ακόλουθη: UPDATE Table1 SET Column1 = Value1, Column2 = Value2 WHERE Some_Column = Some_Value Η SQL UPDATE αλλάζει τα δεδομένα σε μια υπάρχουσα εγγραφή (ή πολλές εγγραφές) σε μια βάση δεδομένων και συνήθως τη χρησιμοποιούμε μαζί με κάποια κριτήρια (προσθέτοντας και το αντίστοιχο WHERE). Στο WHERE καθορίζουμε ποιες από τις εγγραφές του πίνακα πρέπει να αλλάξουν τιμή (αυτές που ικανοποιούν τα κριτήρια του WHERE). Αν θέλουμε να αλλάξουμε την ημερομηνία γέννησης του Steven Goldfish's σε '5/10/1974' στο πίνακα Customers: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/ Πρέπει να συντάξουμε και να εκτελέσουμε το κάτωθι SQL UPDATE ερώτημα: UPDATE Customers SET DOB = '5/10/1974' WHERE LastName = 'Goldfish' AND FirstName = 'Steven' Αν δεν καθορίσουμε κάποιο κριτήριο στο WHERE τότε η αλλαγή που επιθυμούμε θα εφαρμοσθεί σε όλες τις εγγραφές του πίνακα. Γίνεται κατανοητό, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση του ερωτήματος.. Πρέπει να τονίσουμε ότι η μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές πολλών πεδίων πολλών εγγραφών χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα κριτήρια στο WHERE σε μια εντολή UPDATE. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το τηλέφωνο σε όλους τους πελάτες μας στον πίνακα Customers που το επίθετό τους είναι Smith (έχουμε δύο στην δική μας περίπτωση). Πρέπει να εκτελέσουμε το κάτωθι ερώτημα: 22

23 UPDATE Customers SET Phone = ' ' WHERE LastName = 'Smith' Μετά την εκτέλεση, ο πίνακας Customer θα είναι ο εξής: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/

24 SQL DELETE Μέχρι τώρα είδαμε πως να επιλέγουμε δεδομένα προς εμφάνιση από έναν πίνακα και πως να εισάγουμε και να τροποποιούμε δεδομένα στον πίνακα. Πρέπει να αναφερθούμε και στη διαγραφή εγγραφών από έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων. Έτσι, έχουμε την εντολή SQL DELETE Η εντολή SQL DELETE ακολουθεί την εξής σύνταξη: DELETE FROM Table1 WHERE Some_Column = Some_Value Αν δεν εισάγουμε το WHERE και τα κριτήρια, τότε θα διαγραφούν όλες οι εγγραφές από τον πίνακα.. Το ακόλουθο ερώτημα θα διαγράψει όλα τα δεδομένα από τον πίνακα Table 1 και θα καταλήξουμε να έχουμε έναν άδειο πίνακα. DELETE FROM Table1 Εφόσον καθορίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια στο WHERE τότε θα διαγραφούν από τον πίνακα οι εγγραφές εκείνες που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά. DELETE FROM Customers WHERE LastName = 'Smith' Το προηγούμενο ερώτημα θα διαγράψει από τον πίνακα Customers όλες τις εγγραφές εκείνες που στο πεδίο LastName έχουν τιμή SMITH και ο πίνακας Customers θα είναι πλέον ο κάτωθι: FirstName LastName DOB Phone Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/

25 SQL ORDER BY Η έκφραση ORDER BY χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα αποτελέσματα βάση κάποιου πεδίου (ή κάποιων πεδίων). Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε όλες τις εγγραφές από τον πίνακα Customers και να τους ταξινομήσουμε βάση την ημερομηνία γέννησής τους. Τότε, θα πρέπει ναεκτελέσουμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT * FROM Customers ORDER BY DOB Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος θα είναι το ακόλουθο: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/ Όπως βλέπουμε η ταξινόμηση γίνεται βάση του πεδίο DOB και μάλιστα η ταξινόμηση είναι αύξουσα (δηλαδή από την μικρότερη ημερομηνία γέννησης προς την μεγαλύτερη). Στη περίπτωση που θέλουμε φθίνουσα ταξινόμηση πρέπει να το δηλώσουμε προσθέτοντας στο τέλος του τμήματος του ORDER BY τη λέξη DESC. Παράδειγμα: SELECT * FROM Customers ORDER BY DOB DESC Το αποτέλεσμα θα είναι το κάτωθι: FirstName LastName DOB Phone James Smith 20/10/ Paula Brown 5/24/ Steven Goldfish 4/4/ John Smith 2/4/ Επισημαίνεται ότι αν δεν καθορίσουμε τρόπο ταξινόμησης, τότε από το σύστημα επιλέγεται η αύξουσα ταξινόμηση. Έτσι, τα κάτωθι ερωτήματα παράγουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα: 25

26 SELECT * FROM Customers ORDER BY DOB SELECT * FROM Customers ORDER BY DOB ASC Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα αποτελέσματα ενός ερωτήματος χρησιμοποιώντας περισσότερα του ενός πεδία: SELECT * FROM Customers ORDER BY DOB, LastName Στην περίπτωση αυτή η ταξινόμηση γίνεται με βάση το πρώτο κατά σειρά που βάλαμε στο ORDER BY πεδίο και εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα (π. χ. Οι τιμές των πεδίων είναι ίδιες) τότε η ταξινόμηση μόνο για αυτά που έχουν το πρόβλημα συνεχίζει στο δεύτερο πεδίο κ.ο.κ. 26

27 SQL AND & OR Το SQL AND χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να καθορίσουμε περισσότερα του ενός κριτήρια και θέλουμε ταυτόχρονα να είναι τα κριτήρια αληθή. Για παράδειγμα θέλουμε να επιλέξουμε όλους τους πελάτες μας που το FirstName είναι "John" και το LastName είναι "Smith", τότε θα εκτελέσουμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT * FROM Customers WHERE FirstName = 'John' AND LastName = 'Smith' Το αποτέλεσμα είναι το κάτωθι: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Επιστρέφεται η εγγραφή από τον πίνακα Customers που ικανοποιεί και τα δύο κριτήρια που εισαχθήκανε στο WHERE τμήμα του SELECT ερωτήματος. Το SQL OR χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο και η διαφορά του με το AND είναι ότι το OR επιστρέφει τις εγγραφές που ικανοποιούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που εισαχθήκανε στο WHERE. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε τους πελάτες εκείνους που έχουν FirstName 'James' ή FirstName 'Paula', πρέπει να εκτελέσουμε το ακόλουθο SQL ερώτημα: SELECT * FROM Customers WHERE FirstName = 'James' OR FirstName = 'Paula' Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής: FirstName LastName DOB Phone Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/ Μπορούμε φυσικά να συνδυάσουμε τo AND και το OR με οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε και να χρησιμοποιήσουμε και παρενθέσεις και να δημιουργηθούν με το τρόπο αυτό πολύπλοκα κριτήρια στο WHERE. 27

28 Παράδειγμα είναι το εξής ερώτημα, να επιλέξετε τους πελάτες εκείνους που έχουν LastName 'Brown' και FirstName είτε 'James' είτε 'Paula': SELECT * FROM Customers WHERE (FirstName = 'James' OR FirstName = 'Paula') AND LastName = 'Brown' Το αποτέλεσμα: FirstName LastName DOB Phone Paula Brown 5/24/

29 SQL IN Το SQL IN μας επιτρέπει να καθορίσουμε διακριτές τιμές στα κριτήρια αναζήτησης σε ένα SQL WHERE. Η γενική σύνταξη SQL IN είναι: SELECT Column1, Column2, Column3, FROM Table1 WHERE Column1 IN (Value1, Value2, ) Ας χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα EmployeeHours: Employee Date Hours John Smith 5/6/ Allan Babel 5/6/ Tina Crown 5/6/ John Smith 5/7/ Allan Babel 5/7/ Tina Crown 5/7/ John Smith 5/8/ Allan Babel 5/8/ Tina Crown 5/8/ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το κάτωθι SQL ερώτημα με το SQL IN τμήμα της: SELECT * FROM EmployeeHours WHERE Date IN ('5/6/2004', '5/7/2004') Η εκτέλεση αυτού του ερωτήματος θα επιστρέψει τις εγγραφές εκείνες που η τιμή του πεδίου Date έχει τιμή είτε '5/6/2004' είτε '5/7/2004', το αποτέλεσμα είναι: Employee Date Hours John Smith 5/6/ Allan Babel 5/6/ Tina Crown 5/6/ John Smith 5/7/

30 Allan Babel 5/7/ Tina Crown 5/7/ Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το SQL IN και σε άλλο πεδίο στον πίνακα EmployeeHours: SELECT * FROM EmployeeHours WHERE Hours IN (9, 10) Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος είναι: Employee Date Hours John Smith 5/7/ Tina Crown 5/7/ Tina Crown 5/8/

31 SQL BETWEEN Το SQL BETWEEN & AND καθορίζουν ένα εύρος τιμών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής τιμής. Το SQL BETWEEN συντάσσεται ως εξής: SELECT Column1, Column2, Column3, FROM Table1 WHERE Column1 BETWEEN Value1 AND Value2 Οι δύο τιμές καθορίζουν το εύρος τιμών και μπορεί να είναι ημερομηνίες, αριθμοί ή απλώς κείμενο.. Σε αντίθεση με το SQL IN keyword, το οποίο επιτρέπει τον καθορισμό μόνο διακριτών τιμών στα κριτήρια, το SQL BETWEEN δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε ένα εύρος τιμών στα κριτήρια αναζήτησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό πίνακα Customers για να δείξουμε πως λειτουργεί το SQL BETWEEN: FirstName LastName DOB Phone John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/ Έχουμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT * FROM Customers WHERE DOB BETWEEN '1/1/1975' AND '1/1/2004' Η εκτέλεση του ερωτήματος θα επιστρέψει τις εγγραφές εκείνες που οι τιμές των εγγραφών στο πεδίο DOB βρίσκονται μεταξύ των ημερομηνιών '1/1/1975' και '1/1/2004'. Το αποτέλεσμα είναι το κάτωθι: FirstName LastName DOB Phone Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/

32 SQL ALIASES Τα SQL aliases (ψευδώνυμα) χρησιμοποιούνται για πίνακες και για πεδία πινάκων. Τα ψευδώνυμα των πεδίων χρησιμοποιούνται για να γίνονται τα αποτελέσματα των ερωτημάτων πιο κατανοητά και ευανάγνωστα: SELECT Employee, SUM(Hours) As SumHoursPerEmployee FROM EmployeeHours GROUP BY Employee Στο προηγούμενο ερώτημα δημιουργήσαμε ένα ψευδώνυμο SQL alias το SumHoursPerEmployee και το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος θα είναι το εξής: Employee SumHoursPerEmployee John Smith 25 Allan Babel 24 Tina Crown 27 Στο επόμενο παράδειγμα βλέπουμε πως χρησιμοποιείτε το ψευδώνυμο σε πίνακες: SELECT Emp.Employee FROM EmployeeHours AS Emp Το αποτέλεσμα είναι το κάτωθι: Employee John Smith Allan Babel Tina Crown Τα ψευδώνυμα πινάκων είναι πολύ χρήσιμα όταν έχουμε να επιλέξουμε δεδομένα από πολλούς πίνακες. 32

33 SQL COUNT Η εντολή SQL COUNT είναι μια αθροιστική συνάρτηση και χρησιμοποιείτε για την καταμέτρηση του αριθμού των εγγραφών που επιστρέφονται από ένα ερώτημα επιλογής. Η σύνταξη της SQL COUNT: SELECT COUNT(Column1) FROM Table1 Αν θέλουμε να μετρήσουμε τον αριθμό των πελατών στον πίνακα Customers θα χρησιμοποιήσαμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT COUNT(LastName) AS NumberOfCustomers FROM Customers Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος είναι το εξής: NumberOfCustomers 4 33

34 SQL MAX Η συνάρτηση SQL MAX μας επιτρέπει την επιλογή της μέγιστης τιμής από ένα πεδίο. Η σύνταξή της είναι πολύ απλή και είναι η εξής: SELECT MAX(Column1) FROM Table1 Αν χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό πίνακα Customers και προσπαθήσουμε να βρούμε την μεγαλύτερη ημερομηνία γέννησης τότε θα πρέπει να εκτελέσουμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT MAX(DOB) AS MaxDOB FROM Customers 34

35 SQL MIN Η SQL MIN συνάρτηση μας επιτρέπει την επιλογή της ελάχιστης τιμής ενός πεδίου. Η σύνταξη της είναι απλή: SELECT MIN(Column1) FROM Table1 Αν χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό πίνακα Customers και προσπαθήσουμε να βρούμε την μικρότερη ημερομηνία γέννησης τότε θα πρέπει να εκτελέσουμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT MIN(DOB) AS MinDOB FROM Customers 35

36 SQL AVG Η SQL AVG συνάρτηση μας επιτρέπει την εξαγωγή του μέσου όρου τ ων τιμών ενός πεδίου. Η σύνταξή της είναι: SELECT AVG(Column1) FROM Table1 Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να βρούμε το μέσο όρο από το πεδίο SaleAmount ενός πίνακα Sales Sales: CustomerID Date SaleAmount 2 5/6/2004 $ /7/2004 $ /7/2004 $ /13/2004 $ /22/2004 $ θα χρησιμοποιήσουμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT AVG(SaleAmount) AS AvgSaleAmount FROM Sales Θα επιστρέψει το εξής: AvgSaleAmount $

37 SQL SUM Η SQL SUM συνάρτηση μας επιτρέπει να υπολογίζουμε το άθροισμα των τιμών ενός αριθμητικού πεδίου. Η σύνταξή της είναι: SELECT SUM(Column1) FROM Table1 Χρησιμοποιούμε τον κάτωθι πίνακα: Sales: CustomerID Date SaleAmount 2 5/6/2004 $ /7/2004 $ /7/2004 $ /13/2004 $ /22/2004 $ Εκτελούμε το ακόλουθο ερώτημα: SELECT SUM(SaleAmount) FROM Sales Το αποτέλεσμα είναι: SaleAmount $ Φυσικά μπορούμε να εισάγουμε συγκεκριμένα κριτήρια στο WHERE τμήμα του SELECT και να μην επιλέξουμε όλες τις εγγραφές του πίνακα. Παράδειγμα CustomerID = 3, τότε έχουμε το εξής: SELECT SUM(SaleAmount) FROM Sales WHERE CustomerID = 3 37

38 Το αποτέλεσμα θα είναι: SaleAmount $

39 SQL GROUP BY Το SQL GROUP BY χρησιμοποιείται μαζί με SQL αθροιστικές ή άλλες συναρτήσεις (τις είδαμε προηγουμένως) όπως η SUM για να καθορίσει τρόπους ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων βάση κάποιου πεδίου (ή κάποιων πεδίων). Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε τη χρήση του GROUP BY είναι με κάποιο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τον κάτωθι πίνακα EmployeeHours στον οποίο αποθηκεύουμε τις ώρες εργασίας των εργαζομένων ανά ημέρα σε μια επιχείρηση: Employee Date Hours John Smith 5/6/ Allan Babel 5/6/ Tina Crown 5/6/ John Smith 5/7/ Allan Babel 5/7/ Tina Crown 5/7/ John Smith 5/8/ Allan Babel 5/8/ Tina Crown 5/8/ Αν ο διευθυντής της επιχείρησης θέλει το άθροισμα των ωρών εργασίας των εργαζομένων πρέπει να εκτελέσει το κάτωθι ερώτημα: SELECT SUM (Hours) FROM EmployeeHours Αλλά αν θέλουμε να δούμε το άθροισμα των ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο ξεχωριστά; Τότε πρέπει να αλλάξουμε το ερώτημα και να χρησιμοποιήσουμε το SQL GROUP BY: SELECT Employee, SUM (Hours) FROM EmployeeHours GROUP BY Employee Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος θα είναι το εξής: 39

40 Employee John Smith 25 Allan Babel 24 Tina Crown 27 Hours Όπως μπορούμε να δούμε έχουμε μια γραμμή για κάθε εργαζόμενο, που μας δείχνει το συνολικό αριθμό ωρών εργασίας του. Το SQL GROUP BY χρησιμοποιείται και με άλλες συναρτήσεις όπως η SQL AVG: SELECT Employee, AVG(Hours) FROM EmployeeHours GROUP BY Employee Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του ερωτήματος θα είναι το εξής: Employee Hours John Smith 8.33 Allan Babel 8 Tina Crown 9 Στον συγκεκριμένο πίνακα έχει νόημα να εφαρμόσουμε το GROUP BY και στο πεδίο date για να δούμε το συνολικό αριθμό ωρών εργασίας ανά ημέρα. SELECT Date, SUM(Hours) FROM EmployeeHours GROUP BY Date Το αποτέλεσμα: Date Hours 5/6/ /7/ /8/

41 SQL HAVING Το SQL HAVING χρησιμοποιείται για να περιορίσει βάση συνθηκών την έξοδο ενός ερωτήματος θέτοντας μια συνάρτηση σε ένα πεδίο του ερωτήματος. Δεν μπορούμε να εισάγουμε κριτήρια σε ένα WHERE πάνω σε ένα πεδίο που βρίσκεται στο SELECT και στο οποίο εφαρμόζεται πάνω του μια συνάρτηση. Για παράδειγμα η εκτέλεση του κάτωθι ερωτήματος θα προκαλέσει σφάλμα εκτέλεσης: SELECT Employee, SUM (Hours) FROM EmployeeHours WHERE SUM (Hours) > 24 GROUP BY Employee Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε το SQL HAVING με σκοπό ακριβώς το να εισάγουμε κριτήριο ή κριτήρια στο αποτέλεσμα μιας συνάρτησης που εφαρμόζεται σε ένα πεδίο. SELECT Employee, SUM (Hours) FROM EmployeeHours GROUP BY Employee HAVING SUM (Hours) > 24 Το προηγούμενο ερώτημα θα επιλέξει και εμφανίσει όλους τους υπαλλήλους και το άθροισμα των ωρών εργασίας τους εφόσον το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 24. Employee Hours John Smith 25 Tina Crown 27 41

42 SQL JOIN Το SQL JOIN χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να επιλέξουμε δεδομένα που προέρχονται από δύο ή περισσότερους πίνακες. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα JOIN για επιλογή δεδομένων από δύο (ή περισσότερους πίνακες) θα πρέπει οι πίνακες αυτές να σχετίζονται μεταξύ τους μέσω κάποιας συσχέτισης πεδίων τους. Για παράδειγμα έχουμε τους κάτωθι πίνακες: Customers: CustomerID FirstName LastName DOB Phone 1 John Smith 2/4/ Steven Goldfish 4/4/ Paula Brown 5/24/ James Smith 20/10/1980 Sales: CustomerID Date SaleAmount 2 5/6/2004 $ /7/2004 $ /7/2004 $ /13/2004 $ /22/2004 $ Μπορούμε εύκολα να δούμε ότι οι 2 πίνακες συσχετίζονται μέσο ενός κοινού πεδίου που ονομάζεται CustomerID και χάρη σε αυτό μπορούμε να επιλέξουμε δεδομένα που προέρχονται και από τους δύο πίνακες, ταιριάζοντας το κοινό αυτό πεδίο. Θεωρούμε το κάτωθι ερώτημα: SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName, SUM(Sales.SaleAmount) AS SalesPerCustomer FROM Customers, Sales WHERE Customers.CustomerID = Sales.CustomerID 42

43 GROUP BY Customers.FirstName, Customers.LastName Το ερώτημα αυτό επιλέγει όλους τους πελάτες (όνομα και επίθετο) και το συνολικό ποσό που έχουν καταναλώσει σε αγορές. Το JOIN καθορίζεται μετά το WHERE και μας εκφράζει το γεγονός ότι οι δύο πίνακες έχουν ταιριασθεί βασιζόμενοι στο κοινό τους πεδίο CustomerID. Το αποτέλεσμα του ερωτήματος είναι: FirstName LastName SalesPerCustomers John Smith $99.95 Steven Goldfish $ Paula Brown $ James Smith $ Το προαναφερθέν ερώτημα μπορεί να γραφθεί και χρησιμοποιώντας τη λέξη JOIN ως εξής: SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName, SUM(Sales.SaleAmount) AS SalesPerCustomer FROM Customers JOIN Sales ON Customers.CustomerID = Sales.CustomerID GROUP BY Customers.FirstName, Customers.LastName Υπάρχουν δύο τύποι των SQL JOINS, το INNER JOIN και το OUTER JOIN. Σε περίπτωση που δεν διευκρινίζεται τότε επιλέγεται το INNER JOIN ("INNER JOIN" = "JOIN"). To "INNER JOIN" θα επιλέξει όλες τις εγγραφές εκείνες από τους δύο πίνακες εφόσον υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ των εγγραφών των δύο πινάκων. Δηλαδή θα επιστρέψει πληροφορίες για τους πελάτες που έχουν ήδη παραγγείλει κάτι. Στην περίπτωση που έχουμε πελάτη στον πίνακα Customers και δεν έχει παραγγείλει κάτι ακόμη (δεν υπάρχει δηλαδή εγγραφή στον πίνακα Sales με αυτό το CustomerID) τότε δεν θα εμφανισθεί στα αποτελέσματα του ερωτήματος. Αν ο πίνακας Sales έχει τις ακόλουθες εγγραφές: CustomerID Date SaleAmount 2 5/6/2004 $ /6/2004 $99.95 Αν χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο SQL JOIN, θα έχουμε: 43

44 SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName, SUM(Sales.SaleAmount) AS SalesPerCustomer FROM Customers JOIN Sales ON Customers.CustomerID = Sales.CustomerID GROUP BY Customers.FirstName, Customers.LastName Το αποτέλεσμα: FirstName LastName SalesPerCustomers John Smith $99.95 Steven Goldfish $ Παρότι η Paula και ο James υπάρχουν ως πελάτες, δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα διότι δεν έχον καμία αγορά μέχρι τώρα.. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους πελάτες μας και τις αγορές τους, ανεξαρτήτως του γεγονότος αν έχουν αγοράσει κάτι ή όχι, τότε χρησιμοποιούμε το OUTER JOIN. Ο δεύτερος τύπος του JOIN καλείται OUTER JOIN και έχει δύο υποκατηγορίες που ονομάζονται LEFT OUTER JOIN και RIGHT OUTER JOIN. Το LEFT OUTER JOIN ή απλά LEFT JOIN επιλέγει όλες τις εγγραφές από το πρώτο πίνακα που εμφανίζεται στο FROM δίχως να υπολογίσει αν έχει κάποιο ταίρι στο δεύτερο πίνακα. Ελαφρώς αλλάζουμε το ερώτημά μας: SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName, SUM(Sales.SaleAmount) AS SalesPerCustomer FROM Customers LEFT JOIN Sales ON Customers.CustomerID = Sales.CustomerID GROUP BY Customers.FirstName, Customers.LastName Και ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας Sales έχει τις εξής εγγραφές: CustomerID Date SaleAmount 2 5/6/2004 $ /6/2004 $99.95 Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής: FirstName LastName SalesPerCustomers 44

45 John Smith $99.95 Steven Goldfish $ Paula Brown NULL James Smith NULL Όπως βλέπουμε έχει επιλέξει όλες τις εγγραφές από τον Customers (πρώτο πίνακα). Για κάθε εγγραφή του πίνακα Customers που δεν έχει κάποιο ταίρι (ίδιο κωδικό) στον SALES (δεύτερο πίνακα) το SalerPerCustomers είναι NULL (NULL σημαίνει ότι η τιμή του πεδίου είναι κενή). Το RIGHT OUTER JOIN ή απλά RIGHT JOIN συμπεριφέρεται ακριβώς όπως το LEFT JOIN, η διαφορά τους είναι ότι το RIGHT JOIN επιστρέφει όλες τις εγγραφές από τον δεύτερο πίνακα (το δεξιό πίνακα στο JOIN τμήμα του ερωτήματος). 45

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

SQL Data Manipulation Language

SQL Data Manipulation Language SQL Data Manipulation Language Τελεστής union συνδυάζει subselects τα οποία παράγουν συμβατές σχέσεις γενική μορφή: subselect {union [all] subselect} περιορισμός: τα subselects δεν μπορούν να περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δημιουργία Πεδίων Ορισμού Πεδίο Ορισμού είναι συστατικό του σχήματος για τον ορισμό των μακροεντολών

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 05. SQL Μέρος 3 ο. (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Βάσεις Δεδομένων Ι - 05. SQL Μέρος 3 ο. (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Βάσεις Δεδομένων Ι - 05 SQL Μέρος 3 ο (Constraints & Joins) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας Πρόσθετες Διαφάνειες σε Προηγούμενα Θέματα...σε Διαγραφή Πλειάδων Σημασιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙV Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 2 Σκοπός του 4 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων σύνδεσης η μελέτη ερωτημάτων συνάθροισης 3 Εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

SQL Server 2005 Tutorial Αςκήςεισ. Γεράσιμος Μαρκέτος InfoLab, Τμήμα Ρληροφορικήσ, Ρανεπιςτήμιο Ρειραιϊσ (http://infolab.cs.unipi.

SQL Server 2005 Tutorial Αςκήςεισ. Γεράσιμος Μαρκέτος InfoLab, Τμήμα Ρληροφορικήσ, Ρανεπιςτήμιο Ρειραιϊσ (http://infolab.cs.unipi. SQL Server 2005 Tutorial Αςκήςεισ Γεράσιμος Μαρκέτος InfoLab, Τμήμα Ρληροφορικήσ, Ρανεπιςτήμιο Ρειραιϊσ (http://infolab.cs.unipi.gr/) Εργαςτηριακή Άςκηςη Σχεδιάςτε ςτον SQL Server 2005 μια βάςη δεδομζνων

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους

PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους 2014 PHPMyAdmin: Σύντομος οδηγός για αρχάριους Καρούσος Νικόλαος Επιστημονικός Συνεργάτης Παρασκευά Σταυρούλα Φοιτήτρια, Εργαστηριακή Βοηθός, τμήμα ΕΠΔΟ Μεσολογγίου 33 Έκδοση 1.1 Πρόλογος... - 2-1. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα:

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα: ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Σε μία βάση δεδομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών υπάρχουν οι παρακάτω πίνακες που αποτελούνται από τα εξής πεδία : : ΚΣ, ΗΜΝΙΑ, ΩΡΑ, ΚΜ, ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗ : ΚΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ηµιουργία Βάσης, Πίνακα, Domain Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ηµιουργία Βάσης... 1 ηµιουργία µιας shadow βάσης... 2 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων

Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων Κεφάλαιο 2. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Πινάκων Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων που αφορά ένα κατάστημα ενοικίασης ψηφιακών δίσκων με το όνομα DVDClub. Θα εργαστούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους ΘΕΜΑΤΑ A Οι παρακάτω πίνακες αποτελούνται από τα εξής πεδία : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ : ΑΦΜ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛ, ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ,ΜΙΣΘΟΣ, ΚΤ ΤΜΗΜΑ : ΚΤ, ΑΦΜ, ΤΙΤΛΟΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ ΕΡΓΑ : ΚΕΡ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ CUSTOMER ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΑΘΗΜΑ 6 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΑΠΟ ΕΧΘΕΙΤΕ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Δικαιώματα Χρηστών Προβολές Επικοινωνία με MySQL mysql host DB server queries results Client host Β Δ Η χρήση της mysql βασίζεται στο μοντέλο client server Remote access to

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL 1 Η γλώσσα SQL Η SQL (Structured Query Language - οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) είναι η καθιερωµένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδοµένων. Υλοποιήθηκε από την IBM στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 6 SQL Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δοµηµένη γλώσσα ερωτοαποκρίσεων (Structured Query Language, SQL) που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων της βάσης. Η διαχείριση αυτή περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL

Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε βασικά και σύνθετα ερωτήματα της SQL. Τα ερωτήματα θα υποβληθούν στην βάση δεδομένων DVDclub που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Χατζάκης Ηλίας σελίδα 1 από 46

Χατζάκης Ηλίας σελίδα 1 από 46 MICROSOFT ACCESS Η Microsoft Access είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων Relational Data Base Management System (RDBMS). Μπορεί να χειριστεί δεδομένα βάσεων άλλων προγραμμάτων όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures): 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών Βάσεις Δεδομένων Ι - 06 Ευρετήρια/Indexes (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών ΤΕΙ Λάρισας Τι είναι τα ευρετήρια; Ευρετήριο/Index:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων

Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων ΕΣΔ 232 Διαχείριση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων Χρήστες και διακομιστές Περιεχόμενα Περιεχόμενα Χρήστες και δικαιώματα Δημιουργία νέων χρηστών Χρήστες και διακομιστές

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP & MySQL

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP & MySQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP & MySQL ΕΠΤΒΔΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ερωτήματα ομαδοποίησης εγγραφών Παρουσίαση των στοιχείων της βάσης δεδομένων σε ομαδοποιημένη μορφή Ομαδοποίηση των εγγραφών ενός ή περισσοτέρων πινάκων στις κοινές τιμές ενός ή περισσοτέρων πεδίων και

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2011 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 11:00 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Φοιτητής:... (ΑΕΜ: ) ΣΕΡΡΕΣ, Ιανουάριος 2010

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Φοιτητής:... (ΑΕΜ: ) ΣΕΡΡΕΣ, Ιανουάριος 2010 PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ Παραδοτέα 1. Τα.MDF και.ldf αρχεία της βάσης δεδομένων σας ή το αρχείο backup της βάσης 2. Ο φάκελος που έχει όλο το Project του Builder σε ένα CD που θα αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ Φτιάξε το Site σου σε 5 βήματα!!! Φτιάξτε τώρα μια σύγχρονη ιστοσελίδα με δυνατότητα να την ανανεώνετε μόνοι σας...με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο!!!

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΣΥΓΦΡΟΝΑ ΘΔΜΑΤΑ ΒΑΣΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 1 η ΔΡΓΑΣΙΑ ΔΞΑΜΗΝΟΥ ομάδες των 2-3 ατόμων Εισαγωγή Έστω η βάση δεδομένων μιας επιχείρησης (θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα Πίνακες Τι είναι πίνακας; Οι πίνακες χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις στο Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47

S Q Q L L -- SQL (Structured Query Language) select insert update delete 2.47 Κεφάλαιο 4 Η Γλώσσα SQL και Σχεσιακός Λογισµός Ι.Β. Σχεσιακός Λογισµός και η Γλώσσα SQL Σελίδα 2.46 SQL -ΕΙΣΑΓΩΓΗ SQL (Structured Query Language) είναι η τυποποιηµένη standard γλώσσα στις Σχεσιακές Βάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων (2) Αλγόριθμοι

Δομές δεδομένων (2) Αλγόριθμοι Δομές δεδομένων (2) Αλγόριθμοι Παράγωγοι τύποι (struct) σύνοψη προηγουμένων Πίνακες: πολλές μεταβλητές ίδιου τύπου Παράγωγοι τύποι ή Δομές (struct): ομαδοποίηση μεταβλητών διαφορετικού τύπου struct Student

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 11 Εισαγωγή 13 Σχετικά με το βιβλίο...14 Σε ποιον απευθύνεται το βιβλίο...15 Οργάνωση του βιβλίου...16 Πώς θα προχωρήσετε...18 Στοιχεία του βιβλίου...19 Χρήση του συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Είναι τμήματα προγράμματος Βάσης Δεδομένων (διαδικασίες\procedures ή συναρτήσεις\functions) που αποθηκεύονται μόνιμα και εκτελούνται στον διακομιστή της Βάσης Δεδομένων. Δρ. Κεραμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα