«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας"

Transcript

1 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου Σοφικού Κεχριές Κορίνθου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες µεταβολές σε όλα τα επίπεδα. Η µείωση των αποστάσεων, η κατάργηση των συνόρων, το πνεύµα της παγκοσµιοποίησης, η κυριαρχία των µέσων επικοινωνίας, οι αλλαγές των ανθρώπινων σχέσεων που επέφερε η ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνολογίας είναι κάποια στοιχεία που επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου στις σηµερινές, διαρκώς µεταβαλλόµενες, κοινωνίες.η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί µια πρόκληση η οποία επιβάλλει την ανάγκη αναµόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, ώστε αυτό ν ανταποκρίνεται στις νέες αλλά και στις διαχρονικές ανάγκες του ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Ράπτης, 2003: 48). ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας, µαθησιακή διαδικασία, Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές στον κοινωνικοοικονοµικό τοµέα. Η ζωή των ανθρώπων σήµερα επηρεάζεται άµεσα από την επανάσταση στον τοµέα των Τεχνολογιών και τις αλλαγές στον τοµέα της επικοινωνίας, τη µείωση των αποστάσεων, την κατάργηση των συνόρων, τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου χωριού, τις ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η εργασία που ακολουθεί, αξιοποιεί τις ΤΠΕ σε ένα σχέδιο εργασίας µε τίτλο «Ο τόπος που ζω» που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε µε µαθητές και µαθήτριες της Ε ηµοτικού στο 6/θ ηµοτικό Σχολείο Σοφικού Κορινθίας. ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η κυριαρχία των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας δεν θα άφηνε ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική διαδικασία. Η οµαλή ενσωµάτωση και η παιδαγωγική και διδακτική ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτέλεσε στόχο των Κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο (Καράµηνας, 2001: 76). Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση προωθείται από το νέο ιαθεµατικό Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών καθώς συνδέονται µε ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες για τις καθηµερινές ανάγκες του αυριανού ανθρώπου (Ράπτης & Ράπτη, 2003: 48). Πιο συγκεκριµένα, «η εκπαίδευση στην Πληροφορική και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, µέσα από την κριτική επεξεργασία των προσλαµβανόµενων πληροφοριών, αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την

2 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 απόκτηση πλούσιας πολιτισµικής και επιστηµονικής γνώσης, για την εξασφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης και για την προαγωγή της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης» ( ΕΠΠΣ, 2003: 4141). Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα, προϊόντα των τεχνολογιών πληροφορικής, συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας, εφόσον χρησιµοποιούνται µε τον κατάλληλο τρόπο και την ανάλογη συχνότητα. Η αξιοποίηση των επιτευγµάτων της πληροφορικής έχει σηµαντικές επιπτώσεις και προκαλεί αλλαγές στον τρόπο απόκτησης της γνώσης, στη σχέση δασκάλου - µαθητή, στο περιεχόµενο της διδασκαλίας, στη σχέση θεωρίας και πράξης, στη διαµόρφωση κοινωνικών πρακτικών, κοινωνικής συνείδησης και µοντέλων επικοινωνίας. Η χρήση τους αλλάζει τα δεδοµένα της µαθησιακής διδασκαλίας και αποτελεί ένα «παράθυρο στον κόσµο» µε τις τεράστιες δυνατότητες υποστήριξης τις οποίες προσφέρει. Επίσης, «µέσα από τις εικονικές διαδροµές και αναζητήσεις στο διαδίκτυο, τα παιδιά εµπλέκονται νοητικά και συναισθηµατικά στην προσέγγιση και πολιτισµικών αγαθών» (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2004: 192). Με τα νέα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών εισάγονται σηµαντικές καινοτοµίες που αφορούν τη διδασκαλία των µαθηµάτων και την οργάνωση της τάξης σε οµάδες, τα εποικοδοµητικά και διερευνητικά µοντέλα µάθησης, τη σύνδεση των µαθηµάτων µε τις νέες τεχνολογίες (Κόκκοτας, 2003: 297). Υποστηρίζεται επίσης η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης µέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και την συνοικοδόµηση της γνώσης. Ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη προωθηµένων µορφών διαθεµατικότητας αποτελούν τα σχέδια εργασίας αφού οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες και «µέσα από αλληλοσυσχετιζόµενες δραστηριότητες και ένα σαφή σχεδιασµό προσεγγίζουν ένα θέµα από διαφορετικές πλευρές µε σκοπό τη σε βάθος µελέτη του» (Ματσαγγούρας, 2002: 14). Στα οµαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης τονίζεται η κοινωνική διάσταση της διδασκαλίας. Οι µαθητές αλληλεπιδρούν και «επιλύουν προβλήµατα είτε µόνοι τους είτε µε τη διαµεσολάβηση κατάλληλων πολιτισµικών εργαλείων και ερεθισµάτων ώσπου να δραστηριοποιείται χωρίς βοήθεια και να λειτουργεί και να προωθείται κατά τρόπο αυτόνοµο» (Ράπτης & Ράπτη, 2003: 112). «Η ενεργός συµµετοχή και αλληλεπίδραση παρέχει στο µαθητή δυνατότητα διαχείρισης του υλικού και τρόπου διδασκαλίας, αποφεύγοντας έτσι το πρόβληµα του διαφορετικού γνωστικού υπόβαθρου των µαθητών που παρατηρείται στις αίθουσες διδασκαλίας» (Μικρόπουλος- Λαδιάς, 2000: 70). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται και από παρουσιαστής-παντογνώστης ασκεί ένα ρόλο διαµεσολαβητικό-συµβουλευτικό: καθοδηγεί και διευκολύνει τα παιδιά για να προσεγγίσουν µε τρόπο διερευνητικό και βιωµατικό τη γνώση. «Εφεξής θα έχει ως πρόσθετο ρόλο να επιλέξει τα κατάλληλα προγράµµατα, να εφαρµόσει τη χρήση τους µέσα κι έξω από την τάξη, να εξηγήσει δύσκολα ή δυσνόητα σηµεία, να παραπέµψει σε πρόσθετη συµβατική ή ηλεκτρονική προσπελάσιµη βιβλιογραφία» (Μπαµπινιώτης, 2000). Η τροποποίηση του ρόλου του δασκάλου από φορέα γνώσης σε συντονιστή των ενεργειών και των δραστηριοτήτων των µαθητών σηµαίνει πως ο δάσκαλος χρειάζεται να ενθαρρύνει τους µαθητές, θέτοντας από κοινού στόχους συµβατούς µε το πλαίσιο στο οποίο λαµβάνει χώρα η µάθηση, να εξασφαλίζει κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον, να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, να εξασφαλίζει την ισότιµη αντιµετώπιση των µαθητών ανάλογα µε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να εστιάζει στην απόκτηση ανώτερων γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων.

3 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα «Ο τόπος που ζω» προέκυψε από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κατά τη διάρκεια της µελέτης των γεωγραφικών διαµερισµάτων της Ελλάδας. Τάξη: Ε ηµοτικού ιάρκεια: 4 ώρες Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ µαθησιακοί οι µαθητές επιδιώκεται -να ασκηθούν στην έρευνα, συλλογή, ταξινόµηση -να αξιοποιούν ην τεχνολογία -να εργαστούν οµαδικά και να συνεργαστούν -να εφοδιαστούν µε τρόπους ανεξάρτητης µάθησης όσον αφορά τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών οι µαθητές επιδιώκεται - να εξοικειωθούν µε την παραγωγή κειµένων στο Word -να επισκέπτονται σελίδες στο διαδίκτυο -να αναπτύξουν δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών καταγραφή, επεξεργασία πληροφοριών ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ακολουθείται η συµµετοχική-συνεργατική µάθηση, «η οποία δίνει την ευκαιρία σε µαθητές διαφορετικής ικανότητας να µαθαίνουν ικανοποιητικά, βελτιώνει την αµοιβαία κατανόηση και φιλία, καταργεί τους φραγµούς και τις προκαταλήψεις των µαθητών, αναπτύσσει την αλληλεγγύη και τον αλτρουισµό και καλλιεργεί κλίµα δηµοκρατικότητας, όπου δάσκαλος και µαθητές αισθάνονται ότι αποτελούν µέλη µιας οµάδας δεµένης µε άρρηκτους δεσµούς και κοινούς στόχους» (Τριλιανός, 2000: 55). Οι µαθητές, επίσης, «στα πλαίσια της καθοδηγούµενης διερεύνησης ακολουθούν συγκεκριµένες διδακτικές υποδείξεις του εκπαιδευτικού και εµπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες» (Ματσαγγούρας, 2000: 496) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΚΤΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ιστορία: Αναζήτηση ιστορικών στοιχείων, έρευνα για τοπικούς ήρωες, εντοπισµός Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων, εικονικές επισκέψεις Μυθολογία: Αναζήτηση µυθολογικών στοιχείων Γεωγραφία: ηµιουργία χαρτών, Σύνορα, µορφολογία του εδάφους, κλίµα Λαογραφία: Ήθη και έθιµα του τόπου, αναβίωση εθίµων Θρησκευτικά: Ναοί, µοναστήρια, τοπικοί Άγιοι Αγωγή του Πολίτη: Πληθυσµός, ασχολίες των κατοίκων, µεταβολές του πληθυσµού, µετανάστευση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επαγγέλµατα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: χλωρίδα και πανίδα, απειλούµενα είδη, προστατευόµενες περιοχές, προστασία, τουρισµός και προστασία του περιβάλλοντος

4 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η συντονίστρια -εκπαιδευτικός ελέγχει το εργαστήριο, επιλέγει σελίδες από το διαδίκτυο, ετοιµάζει τις δραστηριότητες, συζητάει µε τους µαθητές για τον τρόπο εργασίας. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των 2-3 ατόµων. Κάθε οµάδα εργάζεται σε έναν υπολογιστή, ακολουθεί συγκεκριµένες οδηγίες από το φυλλάδιο δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες συµβάλλουν στην εξέλιξη των ικανοτήτων των παιδιών όπως της παρατήρησης, της σύγκρισης, της ανάλυσης και σύνθεσης, της δηµιουργικότητας κ.α. Τα παιδιά κάθε οµάδας συζητούν µεταξύ τους, αναπτύσσουν επιχειρήµατα για να στηρίξουν τις απόψεις τους και συµπληρώνουν όσα τους ζητούνται. Στα πλαίσια της οµαδικής δουλειάς, οι µαθητές ενθαρρύνονται να εναλλάσσουν ρόλους (γραµµατέας, συντονιστής, εκπρόσωπος κ.α.). Η εκπαιδευτικός συµβουλεύει και παρέχει βοήθεια στις οµάδες, όποτε της ζητηθεί. Κάθε οµάδα ανατρέχει σε συγκεκριµένες σελίδες να αναζητήσει τα στοιχεία που χρειάζεται. Επίσης παρακολουθεί το cd-rom της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας µε τίτλο «Στα χνάρια του Παυσανία». Στο τέλος ένας εκπρόσωπος παρουσιάζει στις άλλες οµάδες τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Κάθε οµάδα διαλέγει ένα τρόπο να κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα της εργασίας της. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση ως ανατροφοδοτική διαδικασία υφίσταται σε όλη τη διάρκεια οργάνωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος (διαµορφωτική αξιολόγηση). Στόχος της αξιολόγησης δεν είναι µόνο να διαπιστωθεί κατά πόσο είχε την αναµενόµενη επιτυχία το πρόγραµµα αλλά να αναπτυχθούν στους µαθητές κριτήρια και µέθοδοι κριτικής και αυτοκριτικής, ώστε να εθιστούν σε διαδικασίες αυτοελέγχου ( άλκος, 2002: 18). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να δηµιουργήσει ένα διδακτικό πλαίσιο τέτοιο ώστε να προωθεί τη δηµιουργικότητα του µαθητή µέσα από οµαδοσυνεργατικές και διερευνητικές συνθήκες µάθησης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν δυνατότητες αλληλεπίδρασης είναι ευκολότερο να δηµιουργηθούν περιβάλλοντα στα οποία οι µαθητές µπορούν να µαθαίνουν µέσα από την πράξη, να λαµβάνουν ανατροφοδότηση και συνεχώς να βελτιώνουν την κατανόησή τους και να οικοδοµούν νέα γνώση (Κόκκοτας, 2003:299) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. άλκος, Γ. «Η Μέθοδος των σχεδίων εργασίας» στο Οδηγός Σχεδίων Εργασίας ΥΠΕΠΘ- ΠΙ, Αθήνα, Καράµηνας, Ι., (2001), ιαδίκτυο και εκπαιδευτική διαδικασία:θεωρητική προσέγγιση και µια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίησή τους στο ηµοτικό Σχολείο, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ Κόκκοτας Π. (2003), «ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών» Αθήνα 4. Ματσαγγούρας, Η. (1997), «Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης» Γρηγόρη

5 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 5. Ματσαγγούρας, Η. (2000) «Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και Μάθηση στη διδακτική πράξη» Gutenberg 6. Μικρόπουλος, Τ. Λαδιάς Τ. (2000) «Η Logo στην εκπαιδευτική διαδικασία» Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 7. Μυλωνάκου Κεκέ Η., (2004) Πολιτιστικές διαδροµές µια «διαδραστική» προσέγγιση µε την υποστήριξη της λογοτεχνίας, Πρακτικά Συνεδρίου:Η Λογοτεχνία σήµερα Αθήνα, Μπαµπινιώτης Γ, 2000 εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) Φ.Ε.Κ. τ.β / Ράπτης Α. κ Ράπτη Α. (2003) «Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας» Αθήνα 11. Τριλλιανός, Θ. (2000) «Μεθοδολογία της Σύγχρονης ιδασκαλίας», τοµ. Β Αθήνα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 803 Η ΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ Αράπογλου Αριστείδης ΠΛΗΝΕΤ.. Ν. Ευβοίας αβόγλου Χρίστος ΠΛΗΝΕΤ Α Γρ. Ν. Ευβοίας Καραντενίζη Ελένη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Α. Βλάχος, Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας

Ιωάννης Α. Βλάχος, Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας 1 ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο: Χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων του. Ιωάννης Α. Βλάχος Σχ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα