ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟΝΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝκαιΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έκθεση δραστηριοτήτων του Γραφείου Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων/ ERP για την περίοδο από 1 η Σεπτεµβρίου 2011 έως 31 η Αυγούστου 2012 Ευθαλία Παππά Προϊσταµένη Γραφείου ERP Aθήνα, Σεπτέµβριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι.Γενικά 3 Α. Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, καταστατική αλλαγή, καθήκονταπροϊσταμένηςτουγραφείουerp 3 Α.1 Καταστατικές αλλαγές και υπηρεσιακή κατάσταση προϊσταμένης Γραφείου 3 Α.2ΚαθήκονταΥπεύθυνηςτουERP 4 Β. Ομάδα στόχου που εξυπηρετεί το ERP, δραστηριότητες του Γραφείουκατάτηνπερίοδοτρέχουσαςαναφοράς 4 Β.1 Οι επωφελούμενοι της υπηρεσίας μας: ομάδα στόχου, αιτούντες άσυλοκαιπρόσφυγες 4 6 Β.2ΔραστηριότητεςτουΟικουμενικούΠρογράμματοςΠροσφύγων 6 8 ΙΙ. Λειτουργία του «ERP», αρχείο επωφελούμενων, και προγράμματα πουυλοποιήθηκαν 8 Α. Λειτουργία του Γραφείου, συνεργάτες, προβλήματα, μετακόμιση, εξοπλισμός, ώρες υποδοχής κοινού και άλλες δραστηριότητες του προσωπικούεκτόςγραφείου 8 11 Β.Αρχείοενεργώνυποθέσεων(backlog),συνεργασίεςμεάλλους Φορείς Γ. Δράσεις πεδίου: Προγράμματα που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2011 Αύγουστος 2012) με εξωτερική χρηματοδότηση, φορείς χρηματοδότησης 12 Γ.1 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων /ΕΤΠ Υπουργείο Υγείας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης Γ.2ΎπατηΑρμοστείατουΟΗΕγιατουςΠρόσφυγες/UNHCR ΙΙΙ. Συνηγορία (advocacy) για ατομικές περιπτώσεις και θεσμική βελτίωσητωνσυνθηκώνυποδοχήςκαιδιαδικασιώνασύλου IV. Συμμετοχή συνεργατών σε εκπαιδευτικά συνέδρια, ημερίδες, και συνεντεύξειςτύπου,συνεχήςκατάρτισηεπιστημονικού Προσωπικού Ε.ΕυαισθητοποίησητουπληθυσμούγιακαταπολέμησητουΡατσισμού καιξενοφοβίας 24 Σημειώσεις

3 Ι.Γενικά Α. Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, εφεξής και για τις ανάγκες του παρόντος, «ERP», καταστατική αλλαγή του φορέα ΚΣΠΜ ERP, καθήκοντα προϊσταμένης του Γραφείου Νομικής Προστασίας, ΚοινωνικήςΣτήριξηςκαιΣυνηγορίαςΑιτούντωνΆσυλο,Προσφύγωνκαι Μεταναστών Α.1 Καταστατικές αλλαγές και υπηρεσιακή κατάσταση προϊσταμένης Γραφείου Από το 1994 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών λειτούργησεμίαιδιαίτερηυπηρεσία(ξεχωριστόγραφείο)μετηνεπωνυμία «ΟικουμενικόΠρόγραμμαΠροσφύγων/ERP [άρθρο19παρ.γ.περ.3του Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ αριθμώ. 160/2004 (ΦΕΚ Α 100/ ] για παροχή βοήθειας και συνηγορίας σε πρόσφυγες, αιτούντεςάσυλοκαιμετανάστες. Με τον Κανονισμό υπ αριθμό 234/2012 [ΦΕΚ, τεύχ. Α 148/ ] καταργήθηκαν το ΚΣΠΜ και το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και μεταφέρθηκαν οι δραστηριότητες τους σε διάδοχο φορέα, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» εφεξής«κέντρο»(καταστατικό της Εταιρείας,ΠρωτοδικείοΑθηνώναριθμ.11561/2012).Ηπροβλεπόμενηστον Κανονισμό234/2012καθολικήδιαδοχήκαιυποκατάστασηεκμέρουςτηςως άνωαστικήςεταιρείαςισχύεικαισεό,τιαφοράταεκκρεμήδικαιώματακαι υποχρεώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που αναλήφθηκαν μέσω του ΟικουμενικούΠρογράμματοςΠροσφύγων/ERP Στα πλαίσια του ανωτέρω Καταστατικού του «Κέντρου» το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων ορίζεται διακριτά ως Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών, άρθρ. 11 και προβλέπονται αναλυτικά οι δραστηριότητεςτου Μετηνυπ αριθμό3205/1309/ πράξητουμακαριωτάτου(φεκ, τεύχ. 3 ο, 681/ ) συστάθηκε προσωποπαγής οργανική θέση εκκλησιαστικούυπαλλήλουμεσχέσηεργασίαςιδιωτικούδικαίουαορίστου χρόνουτουκλάδουπε4συνεργατώνσυνοδικώνεπιτροπώνκαιεντάχθηκεσε αυτήν η Ευθαλία Παππά παρά τη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, αναγνωριζομένης της προϋπηρεσίας της, δέκα εννέα(19)ετώνκαιδέκα(10)μηνώνέωςτην ειςτηνεκκλησίαντης 3

4 Ελλάδος βάσει της πράξεως υπ αριθμ. 69/ του Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Εκκλησιαστικών Οργανισμών της ΕκκλησίαςτηςΕλλάδος Μετηναριθμόν3442/25 ης /7/12ΑπόφασητηςΙεράςΣυνόδουδιορίστηκεως ΕισηγήτριακαιμέλοςτηςτριμελούςΔιοικούσαςΕπιτροπήςτου«Κέντρου»η υπεύθυνητουοικουμενικούπρογράμματοςπροσφύγων,ευθαλίαπαππά. Μετηνυπ'αριθμ.πρωτ.3725/1562/ ΑπόφασητηςΙεράςΣυνόδου εγκρίνεταιηαπόσπασητηςκ.ευθαλίαςπαππάστηθέσηυπαλλήλουτουerp καιηανάθεσησεαυτήκαθηκόντωνπροϊσταμένηςτουανωτέρωγραφείου. Α.2 Καθήκοντα Υπεύθυνης του ERP και νυν Προϊσταμένης του Γραφείου Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο,ΠροσφύγωνκαιMεταναστών Η Ευθαλία Παππά, πολιτικός επιστήμων (απόφοιτος δημοσίου δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στις πολιτικές επιστήμες και εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου 1994 την εξ υπαρχής οργάνωση του Γραφείου Προσφύγων(ERP)πουδιαδέχθηκεεκμέρουςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,την ΥπηρεσίαΠροσφύγωντουΠαγκοσμίουΣυμβουλίουΕκκλησιών( ). Είναι διοικητικά και επιστημονικά του Γραφείου, επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας και έχει αναλάβει ή ίδια τη νομική εκπροσώπηση και παροχή βοήθειαςσεχιλιάδεςπρόσφυγεςκατάτηπολύχρονηδιάρκειαλειτουργίας του ERP(ειδικά όταν το ERP δεν διέθετε άλλους συνεργάτες) Η κα Παππά είναι ο μοναδικός υπάλληλος που εργάζεται στο φορέα επί 19 και πλέον συναπτάέτηωςμόνιμοπροσωπικό.ομιλείάριστατηνγαλλικήκαιαγγλική γλώσσακαιεκπροσωπείτοerpσεόλεςτιςεξωτερικέςεπαφέςμεδημόσιους καιιδιωτικούςφορείςστηνελλάδακαιτοεξωτερικόκαθώςκαιτηνεκκλησία της Ελλάδος(ένα από τα δύο μέλη) στις συνελεύσεις της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη, Churches Commission for MigrantsinEurope/CCME(βλ.Συν.Απ.1η/4/2003)καιστιςσυναντήσειςτης Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη με φορείς της κοινωνίας των πολιτών(2001, 2005). Είναιυπεύθυνηγιαενέργειεςσυνηγορίαςκαιευαισθητοποίησηςτηςκοινής γνώμης για θέματα προστασίας προσφύγων. Έχει επίσης αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση, προγραμμάτων για χρηματοδότηση απόεξωτερικούςφορείςγιαυλοποίησηδράσεων.ηίδιαασκείεποπτείακαι έλεγχο στο προσωπικό του Γραφείου, και παρακολουθεί την εκτέλεση και απόδοσητουέργουτουerp[σημ.1].συντονίζειμεταξύτουςταδιάφορα προγράμματα(ότανοφορέαςυλοποιείπερισσότεροτουενόςπρογράμματα, όπως στην παρούσα περίοδο). Η απασχόληση της στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ως συντονίστριας και επιστημονικά 4

5 υπεύθυνηςέγινεμεσύμβασηέργουωςελεύθερουεπαγγελματίαπέραντων συνήθωνκαθηκόντωντηςωςεκκλησιαστικούυπαλλήλουαποσπασμένηςστο Κέντρο. Εξάλλου και ο Κανονισμός υπ αριθμόν 234/2012 [ΦΕΚ, τεύχ. Α 148/ ],άρθρο3παρ.3προέβλεψεότιεπιτρέπονταιοιαμοιβέςσε υπαλλήλουςστελέχηήσεσυνεργάτεςτου«κέντρου»οιοποίοικατέχουντην ιδιότητατουεκκλησιαστικούυπαλλήλου,ότανπροέρχονταιαπόεξωτερικές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων και προβλέπονται βάσει συμβάσεωναναθέσεωςτωνπρογραμμάτωναυτών Β. Ομάδα στόχου που εξυπηρετεί το ERP, δραστηριότητες του Γραφείουκατάτηνπερίοδοτρέχουσαςαναφοράς Β.1 Οι επωφελούμενοι της υπηρεσίας μας: ομάδα στόχου, αιτούντες άσυλοκαιπρόσφυγες[σημ.2] Το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων συνηγορεί για θέματα που άπτονται της προστασίαςτωνπροσφύγωνστηνελλάδακαιυλοποιείδράσειςπεδίουμεσκοπότη νομική και κοινωνική στήριξη αυτών των ατόμων και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων περιπτώσεων. Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να διαφύγουν από τη χώρα καταγωγής ή της συνήθους πρότερης διαμονής (π.χ Παλαιστίνιοι) προκειμένουνασώσουντηζωήτουςήναδιαφυλάξουντηνελευθερίατους.το ταξίδι της φυγής γίνεται κάτω από τραγικές και επικίνδυνες συνθήκες διακίνησης που θέτουν ακόμα μία φορά σε κίνδυνο τη ζωή τους (ναρκοπέδια, επικίνδυνα πλοιάρια που βουλιάζουν κλπ). Να αναφέρουμε για παράδειγμα ότι τον Ιούλιο 2012 ένας πρόσφυγας που επέζησε και αποβιβάστηκε στις ιταλικές ακτές, ενημέρωσε ότι άλλοι 54 που επέβαιναν στο ίδιο μικρό πλοιάριο και είχαν επιβιβαστεί στις ακτές της Λιβύης, πέθαναν στη διαδρομή από αφυδάτωση μετά από15ημερώνπεριπλάνησηστημεσόγειο.στις6σεπτεμβρίου2012,μίατραγωδία με τουλάχιστον 61 μετανάστες νεκρούς εκτυλίχθηκε ανοιχτά της Σμύρνης, κοντά σταπαράλιατηςτουρκίας,όταντοπλοιάριοπουτουςμετέφερεμεπροορισμότη Χίο ή τη Σάμο χτύπησε σε ύφαλο και βυθίστηκε. Μεταξύ των νεκρών ήταν και 31 παιδιάκαι3βρέφη. Ανάμεσα σε αυτό τον ήδη εξουθενωμένο πληθυσμό από τις διώξεις και τις κακουχίες της μεγάλης διαδρομής προς την ελευθερία και τη σωτηρία της ζωής τους, υπάρχουν άτομα ακόμα πιο ευάλωτα, όπως είναι τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες,γυναίκεςασθενείςήέγκυοιήκακοποιημένεςπουταξίδεψανμόνεςγια νασωθούν,θύματαβασανιστηρίων,ηλικιωμένοι,ακόμακαιοικογένειεςμεβρέφη ήπαιδιάσεπολύμικρήηλικία. Οι αιτούντες άσυλο κουβαλούν τη τραυματική εμπειρία της δίωξης, του αποχωρισμού από τις εστίες και τους αγαπημένους τους. Φθάνοντας στη χώρα υποδοχής, εν προκειμένω στην Ελλάδα, έχουν να αντιμετωπίσουν μία παντελή 5

6 έλλειψη υποδομών υποδοχής. Η άγνοια της γλώσσας και ένα πολύπλοκο διοικητικόσύστημα μεπολλάκαισοβαράπροβλήματαστηπρακτικήεφαρμογή του Νόμου από το οποίο εξαρτάται η νομιμότητα της παραμονής καθώς και η προστασία τους απέναντι στο ενδεχόμενο της «επαναπροώθησης» στη χώρα καταγωγής,επιτείνουνμίαζοφερήκατάστασηπροσφυγιάς.μεαυτάταδεδομένα καθίσταται σαφές ότι η παροχή νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης είναι απαραίτητη για τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να μπορέσουν να κινηθούν επαρκώς στο δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο και κυρίως να ξεπεράσουν τους σκοπέλους παράτυπων πρακτικών της Διοίκησης. Επειδή δεν υπάρχει σύστημα δωρεάν νομικής βοήθειας στην Ελλάδα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαδικασία ασύλου, τα άτομα της ομάδας στόχου μπορούν να υποστηριχθούν δωρεάνμόνοαπόφορείςτηςκοινωνίαςτωνπολιτώνκαιτηνεκκλησία.τοτεράστιο αυτό έλλειμμα από άποψη κρατικών δομών για τη παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες προσπαθούν να καλύψουν με το έργο τους οι Μη Κυβερνητικές ΟργανώσειςκαιοιΕκκλησιαστικοίφορείς[σημ.3] Β.2ΔραστηριότητεςτουΟικουμενικούΠρογράμματοςΠροσφύγων ΚατάτοχρονικόδιάστημαΣεπτέμβριος2011 Αύγουστος2012οιδραστηριότητες τουγραφείουεπικεντρώθηκανσταακόλουθα: Παροχήνομικώνσυμβουλώνκαινομικήςεκπροσώπησης/υποστήριξηςγιαόλα ταστάδιατηςεθνικήςδιαδικασίαςασύλου(παρεμβάσεις,διαμεσολάβησηστη διοίκηση,παραστάσειςσεπρωτοβάθμιασυνέντευξητουαιτούνταενώπιοντης αρμόδιαςαρχής(αστυνομία),σύνταξηυπομνημάτωνμετηνατομικήιστορίακαι το ιστορικό δίωξης για υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων, παράσταση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου στη συνέντευξη του αιτούντος ενώπιον των Επιτροπώνπροσφυγώνσταπλαίσιατηςδευτεροβάθμιαςδιαδικασίας.Ηνομική υπηρεσία απασχολεί 8 στο σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικά υπεύθυνης του Γραφείου) εξειδικευμένους νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες με εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σύνταξη επικαιροποιημένων εκθέσεων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούνσεπεριοχέςήχώρεςκαταγωγήςαιτούντωνάσυλο Σύνταξηνομικώνυπομνημάτωνstatementsγιατηνκατάστασητουασύλουστην Ελλάδα για συνηγορία ατομικών υποθέσεων στα πλαίσια δικαστικής εξέτασης τωναιτημάτωνσεάλληευρωπαϊκήχώραστηνοποίαβρέθηκαν Παροχήκοινωνικήςβοήθειαςκαιστήριξηςμεκοινωνικήλειτουργόσειδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις όπως ασυνόδευτα παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, βαριά ασθενείς κ.λ.π, δικτύωση και συνεργασία με ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αθηνώνγιαπαροχήυλικήςβοήθειας 6

7 Παροχήυπηρεσιώνδιερμηνείαςμε3εξειδικευμένουςδιερμηνείς(αραβικάκαι φαρσί/νταρί). Όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες των προγραμμάτων (νομικοί και πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνική λειτουργός, διοικητικό προσωπικό ) που υλοποιούνταιαυτήτηχρονικήπερίοδο,ομιλούνάριστατηναγγλικήκαιγαλλική γλώσσα και επικοινωνούν απευθείας με τους επωφελούμενους του Γραφείου που ομιλούν την αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Ορισμένοι συνεργάτες ομιλούν επίσηςτηγερμανικήκαιισπανικήγλώσσα Υπηρεσίες συνοδείας στις Aρχές (αστυνομία, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία) από τους δικηγόρους, την Υπεύθυνη του Προγράμματοςήτουςδιερμηνείς/διαμεσολαβητές Βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην επικοινωνία με άλλες(εκτόςαστυνομίας)δημόσιεςυπηρεσίες Επισκέψεις σε κρατητήρια και παροχή νομικών συμβουλών και νομικής βοήθειας (αντιρρήσεις, παραστάσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων γιαάρσητουμέτρουτηςκράτησης)σεκρατούμενουςαιτούντεςάσυλο. Επίσης τογραφείοεξυπηρέτησεπολλέςπεριπτώσειςαιτούντωνάσυλοπουκρατούνται σεχώρουςκράτησηςσεάλλεςπεριοχέςτηςχώραςκαιοιοποίοιεπικοινώνησαν μετονφορέατηλεφωνικάγιαναζητήσουνβοήθεια ΣυνεργασίαμεΜΚΟστηνΕυρώπη(καιειδικάεκκλησιαστικούςφορείς)[σημ.4] για τη διεκπεραίωση υποθέσεων επωφελούμενων, ειδικά των ευάλωτων περιπτώσεων(οικογένειες και ανηλίκους) που ζητούν να συνενωθούν με άλλα μέλη των οικογενειών που διαβιούν ως πρόσφυγες ή νόμιμοι μετανάστες σε άλληχώρατηςένωσηςσταπλαίσιατουκανονισμούτουδουβλίνουιι Δικτύωση με διεθνείς ΜΚΟ και δίκτυα με σκοπό την αλληλοενημέρωση και οργάνωση παρέμβασης στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης και διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας προσφύγων, συνθήκες κράτησης, ασυνόδευτους ανηλίκους κ.λ.π μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου στοντομέατωνανθρωπίνωνδικαιωμάτωνκαιτηςκοινήςευρωπαϊκήςπολιτικής γιατοάσυλο(βλ.παρακάτω,συνηγορία,σ.) Παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασύλουσεσχέσηκαιμετατεκταινόμεναστηνευρύτερηπεριοχή(π.χκρίσηστη Συρία,μαζικήέξοδοςπροσφύγων,ανάγκεςδιεθνούςπροστασίας) ΠαρακολούθησητηςεξέλιξηςτουθεσμικούπλαισίουτουασύλουστηνΕλλάδα και της μεταναστευτικής πολιτικής, με γραπτές παρεμβάσεις και σχολιασμό νομοθετικώνκειμένων(σταπλαίσιαδιαβούλευσης)αναφορικάμετηνπολιτική Αναμόρφωσης του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα που έχει εξαγγείλει η Ελληνική κυβέρνηση μέσω του Σχεδίου Δράσης/Αction Plan από το 2010 και εξειδικεύεταιμετιςνομοθετικέςαλλαγές(ν.3386/11)καιτηνίδρυση(αλλάόχι ακόμα λειτουργία) της Νέας Υπηρεσίας Ασύλου και των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής(ΚΕΠΥ) 7

8 Συνηγορία για θέματα προστασίας της ομάδας στόχου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενέργειες δημοσιότητας (συνεντεύξεις της προισταμένης του ERP σε εκπροσώπους διεθνώνοργανισμώνήγνωστέςεφημερίδες/έντυπατουεξωτερικού) Ευαισθητοποίησητουπληθυσμούγιακαταπολέμησηρατσισμούκαι Ξενοφοβίας Συμμετοχή σε Συνέδρια και Hμερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρουσίασησχετικώνεισηγήσεων/ομιλιώναπότηνπροϊσταμένητουerp ΣυμμετοχήκαισυνεργασίεςμεΔίκτυα,ΔιεθνείςOργανισμούς,ομάδεςεργασίας και οργανώσεις της κοινωνίας των Πολιτών εκκλησιαστικές και μη για την προώθηση θεμάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στα πλαίσιατουευρωπαϊκούταμείου Οιανωτέρωδράσειςαυτέςσυνεπικουρούνταιήπροϋποθέτουνκάποιεςάλλεςόπως: Παρακολούθηση Προκηρύξεων από Εθνικούς φορείς στο πλαίσιο του ΕυρωπαϊκούΤαμείουΠροσφύγων,επεξεργασίακαιυποβολήπροτάσεωνγια χρηματοδότηση(απότηνπροϊσταμένητουγραφείου) Υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούςή/καιδιεθνείςπόρους Καταγραφήτωνεξυπηρετούμενωνκαιόλωντωνενεργειώνπουαφορούντις ατομικές υποθέσεις σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσειοφορέαςστοzoxocreator Τήρησηφακέλωνμεταστοιχεία,τααιτήματακαιτηνπαροχήβοήθειας Σύνταξηπεριοδικώνκαιτελικώνεκτενώνεκθέσεωναναφοράςκαιαξιολόγησης (στα ελληνικά ή τα αγγλικά) προς την Ιερά Σύνοδο (ετησίως) και τους φορείς χρηματοδότησηςγιατηνπορεία,τουςποσοτικούςκαιποιοτικούςδείκτεςκαιτα αποτελέσματατωνδράσεωνπουυλοποιούνται ΙΙ. Λειτουργία του «ERP», αρχείο επωφελούμενων, και προγράμματαπουυλοποιήθηκαν Α.ΛειτουργίατουΓραφείου,συνεργάτες,προβλήματα,μετακόμιση, εξοπλισμός, ώρες υποδοχής κοινού και άλλες δραστηριότητες του προσωπικούεκτόςγραφείου Το Γραφείο του ERP από το 1999 μέχρι και τον Νοέμβριο 2011, στεγαζόταν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα επί της οδού Ηριδανού 4 α, 60 τ.μ. Στον χώρο αυτό 8

9 γινότανηυποδοχήτουκοινούκαιυλοποιούντανκατάκανόναοιδράσειςκαιτα προγράμματα. Συνεργάτες, προσωπικό του Γραφείου: Εκτός της προϊσταμένης του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων που είναι μόνιμο προσωπικό του ΚΣΠΜ ERP και είναι διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνη του Γραφείου (βλ. ανωτ.) στοδιάστηματηςπροαναφερόμενηςπεριόδουεργάστηκανστογραφείο και οι εξής συνεργάτες στα πλαίσια των υλοποιούμενων προγραμμάτων μέσω τουευρωπαϊκούταμείουπροσφύγωνκαιτηςύπατηςαρμοστείαςτουοηεγια τουςπρόσφυγες: Δικηγόροι6 Διερμηνείς 3 Κοινωνικόςεπιστήμονας/ Υπεύθυνηδιοικητικήςστήριξης 1 ΚοινωνικόςΛειτουργός 1 Λογιστής 1 ήτοισύνολο13άτομα. Οι συνθήκες εργασίας στο γραφείο αυτό τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκαν ανεπαρκείς εφόσον αφενός έχει αυξηθεί γεωμετρικά ο αριθμός των επωφελούμενων της υπηρεσίας μας που προσέρχονται καθημερινά για εξυπηρέτηση, αφετέρου αυξήθηκε ο αριθμός των συνεργατών που απασχολούνται στα προγράμματα που υλοποιεί ο φορέας με εξωτερική χρηματοδότηση.τογραφείοτουerpεπίτηςοδούηριδανού4 Α ήτανπολύμικρό σεσχέσημετιςανάγκεςλειτουργίαςτου.επιπλέονδενυπήρχεοκατάλληλοςή επαρκήςτεχνολογικόςεξοπλισμός,γραφεία,καρέκλες,κλιματισμόςήθέρμανση ούτεκαιοαπαραίτητοςειδικόςχώροςγιατηναρχειοθέτησητωνφακέλωντων επωφελούμενωνπουαποτελούνευαίσθηταπροσωπικάδεδομένα.γιατονλόγο αυτό το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα απηύθυνε σχετικές επιστολές προς τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου (βλ.τελευταία επιστολή UNHCR προς Αρχιγραμματέα Ιεράς Συνόδου, 20/10/12). Συγχαίρουν για το απαιτητικό και σημαντικό έργο που επιτελεί το ERP στον τομέα προστασίας των προσφύγων στην Ελλάδα, επισήμαναν όμως παράλληλα την άμεση ανάγκη ριζικής βελτίωσης του υφιστάμενου χώρου υλοποίησηςτωνπρογραμμάτωνπροκειμένουναευθυγραμμιστείοφορέαςστις ελάχιστες υλικοτεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανάθεση προγράμματοςαπόοηε. Μετακόμιση σε νέο Γραφείο επί της οδού Ηριδανού 20. Το UNHCR κάλυψε μέσω του υλοποιούμενου προγράμματος κατόπιν σχετικής πρότασης της υπεύθυνης του Γραφείου, τα έξοδα μετακόμισης και εγκατάστασης (βάψιμο, επιδιορθώσεις,τοποθέτησητηλεφωνικούκέντρουκ.λ.π)τουerp,τονδεκέμβριο 2011, σε νέο μεγαλύτερο γραφείο, 100 τ.μ, επί της οδού Ηριδανού 20 με σημαντικάμειωμένοκόστοςενοικίου(500ευρώέναντι740τουπροηγουμένου 9

10 μισθίου) και καταλληλότερους χώρους εργασίας, ασφάλειας και υποδοχής κοινού. Επιλέχθηκε η μετακόμιση να γίνει σε οίκημα επί της ιδίας οδού επ ωφελεία των εξυπηρετούμενων. Η μετακόμιση του Γραφείου εγκρίθηκε με απόφασητηςιεράςσυνόδουτονιανουάριο2012ενώκαιτοτεπεγνωμοδότησε θετικάυπέρτηςεπιλεξιμότηταςτηςσχετικήςδαπάνηςενοικίουπροκειμένουνα προβλέπεταικαιεγκρίνεταιετησίωςστονπροϋπολογισμότουκέντρου. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού γραφείου και κλιματιστικών καθώςκαιειδώνγραφείου.παράλληλαεγκρίθηκεκαιχρηματοδοτήθηκεαπότο UNHCRκαιηαγοράτεχνολογικούεξοπλισμούγραφείουπουπληροίτιςτεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζουν οι αντίστοιχοι κανόνες αγορά παρόμοιων ειδών τουοηε. Ώρεςυποδοχήςκοινούκαιδραστηριότητεςσυνεργατώνεκτόςγραφείου Οι ώρες υποδοχής κοινού ήταν 3 φορές την εβδομάδα σε ευέλικτο ωράριο. Δευτέρααπό11π.μέως16.00τοαπόγευμα.ΚάθεΤετάρτηκαιΠαρασκευήαπό π.μ έως το μεσημέρι ( το ωράριο αυτό παρατεινόταν όταν χρειαζόταν). Την Τρίτη και την Πέμπτη το γραφείο παρέμενε κλειστό για υποδοχή κοινού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους συνεργάτες να προετοιμάσουντουςφακέλουςτωνεπωφελουμένωνκαιτηνομικήύληκαιγια τις ανάγκες του συντονισμού των έργων (συγγραφή υπομνημάτων, έρευνα χώρες καταγωγής, σύσκεψη συνεργατών) καθώς και για τη διεξαγωγή μεμονωμένων συνεντεύξεων /συνεδριών κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού των συνεργατών της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας με επωφελούμενους ενόψει προετοιμασίας νομικής ύλης για τη συνέντευξη ασύλουσταπλαίσιατηςδιαδικασίαςήλήψηκοινωνικούιστορικούκαιπαροχή συμβουλευτικής. Εάν χρειαστεί οι δικηγόροι ή σε μερικές περιπτώσεις και η προϊσταμένητουerp/επιστημονικάυπεύθυνητωνπρογραμμάτωνσυνοδεύουν τους επωφελούμενους στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής για διεκπεραίωση υποθέσεων,νομικήπαράσταση,παραλαβήεγγράφων,αιτήσειςγιαενημέρωση επί των φακέλων των ατόμων που εξυπηρετεί το γραφείο κ.λ.π. Η κοινωνική λειτουργός συνοδεύει ευάλωτες περιπτώσεις σε νοσοκομεία, άλλες υπηρεσίες της διοίκησης ή άλλους συνεργαζόμενους φορείς (ξενώνες). Τέλος, δικηγόροι του Προγράμματος αλλά και η υπεύθυνη του φορέα, Ευθαλία Παππά, πραγματοποίησαν συχνές επισκέψεις σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο σε κρατητήρια του λεκανοπεδίου για παροχή νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας. Τα Σάββατα πρωί, οι δικηγόροι προσερχόντουσαν πολύ συχνά στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής για να ενημερωθούν για τα στοιχεία του φακέλου επωφελούμενων μετά από σχετική γραπτή αίτηση που έχει υποβληθεί προγενέστερα[τοσάββατοείναιημόνημέραπουδέχεταιτοτμήμαασύλουνα «μας» δείξει τους φακέλους των επωφελούμενων και να πάρουμε σχετικά αντίγραφα]. Σε κάθε περίπτωση καθημερινά, οι δικηγόροι του προγράμματος εναλλάξσυνοδεύουνάτοματηςομάδαςστόχουστηδ/νσηαλλοδαπώναττικής για διάφορες ενέργειες ή σε άλλες υπηρεσίες (αστυνομικά τμήματα, δικαστήρια,νοσοκομείαγιαλήψηπιστοποιητικώναναγκαίωνγιατηδιαδικασία ασύλου,κ.λ.π. 10

11 ΑπότονΦεβρουάριοωςτονΑπρίλιοτου2012σταπλαίσιατηςΕκστρατείαςγια την Πρόσβαση στο Άσυλο, στην οποία συμμετείχε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγωνταμέλητηςνομικήςυπηρεσίαςτουπρογράμματος,ηυπεύθυνητου φορέακαθώςκαιοιδιερμηνείςσυμμετείχανσε8επιτόπιεςνυχτερινέςαυτοψίες πουέγινανσεπαρακείμενοδρόμοκοντάστηδ/νσηαλλοδαπώναττικής(πέτρου Ράλλη), κάθε Παρασκευή βράδυ ξημερώματα Σαββάτου, προκειμένου να διαπιστωθούνοισυνθήκεςκάτωαπότιςοποίεςηαστυνομίαπαραλαμβάνειτα αιτήματαασύλουτωναλλοδαπών(βλ.κατ.συνηγορία,σελ.) Η Υπεύθυνη του ERP συμμετείχε σε ομάδες εργασίας για την πρόσβαση στο άσυλο,τηνπαρακολούθησητηςροήςχρηματοδότησηςτωνπρογραμμάτωναπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και σε συναντήσεις με φορείς και οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την εξέταση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (συνθήκες υποδοχής προσφύγων και αιτούντων άσυλο, προστασία, νομοθεσία και πρακτική ) στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα κ.λ.π. Η δικηγόρος Κατερίνα Λαζανά και υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματοςhopeσυμμετείχεστηνομάδαεργασίαςτουδικτύου(unhcrκαι Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) για την καταγραφή των θυμάτων και περιστατικών ρατσιστικής βίας. Για συμμετοχή σε ημερίδες, συνεντεύξειςτύπουκαιεκπαιδευτικάσεμινάρια,βλ.κατωτ. Β. Αρχείο ενεργών υποθέσεων (backlog), συνεργασίες με άλλους φορείς ΤοΓραφείο(ΕRP)έχειένααρχείοενεργώνεκκρεμώνυποθέσεων(backlog)περίπου ατόμων, καταγεγραμμένων αποκλειστικά στην υπηρεσία μας οι οποίοι περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου (εξέταση ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου (επιτροπές προσφυγών). Η νομική υπηρεσία τους εκπροσωπεί ενώπιον της διοίκησης. Το Γραφείο συνεργάζεταιπολύστενάμετοτμήμαασύλουτηςδ/νσηςαλλοδαπώναττικής,την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Διεύθυνση Αλλοδαπών) το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας (Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας), το Συνήγορο του Πολίτη, το τμήμαπροστασίαςτηςύπατηςαρμοστείαςτουοηεγιατουςπρόσφυγες(αθήνακαι ΑντιπροσωπείαστηΡώμη),ΝοσοκομείακαιπολλέςΜηΚυβερνητικέςΟργανώσεις σταπλαίσιατωνπαραπομπών(ψυχολογικήστήριξη,ξενώνες,κ.λ.π). Γ. Δράσεις πεδίου: Προγράμματα που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκανήσυνεχίζουνναυλοποιούνται(σεπτέμβριος2011 Αύγουστος 2012) με εξωτερική χρηματοδότηση, φορείς χρηματοδότησης 11

12 Γ.1 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων /ΕΤΠ [σημ.] Υπουργείο Υγείας καικοινωνικήςαλληλεγγύης[σημ.5] ΥλοποίησητουπρογράμματοςHope(σημ.6)από1ηςΣεπτεμβρίου2011έως 30 Ιουνίου 2012, ΕΤΠ/2010 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναμενόμενος αριθμός εξυπηρέτησης, 600 άτομα της ομάδας στόχου, υπεύθυνη συντονισμού Κατερίνα Λαζανά, νόμιμος εκπρόσωπος Αντώνιος Παπαντωνίου: Το Σχέδιο Hope μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία του φορέα σε παρόμοια προγράμματα και σαν συμπληρωματική δράση αλλά και επέκταση παλαιοτέρων προγραμμάτωνετππουυλοποίησεοφορέαςπροέβλεπε: Παροχή ενημέρωσης, νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης σε α και β στάδιο σε άτομα της ομάδας στόχου με διερμηνεία και ιδιαίτερα σε αιτούντες άσυλο που είναι ήδη καταγεγραμμένοι στην υπηρεσία του ERP γιασυνέχισητηςδιαδικασίαςεξέτασηςτουαιτήματοςτουςσταπλαίσιατων μεταβατικών διατάξεων, σε ευάλωτες περιπτώσεις, κρατούμενους και άτομαμεβάσιμοφόβοδίωξης Παροχή κοινωνικής στήριξης στις πλέον ευάλωτες περιπτώσεις από αυτές πουαπευθύνονταιστοοικουμενικόπρόγραμμαπροσφύγωντηςεκκλησίας σταπλαίσιατηςνομικήςυπηρεσίας ΥλοποίησητωνδράσεωνστογραφείοτουERPστηνΑθήνακαιόπουαλλού χρειάζεται στη περιοχή της πρωτεύουσας από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες με εμπειρία σε εργασία παροχής νομικών συμβουλώνκαικοινωνικήςστήριξηςσεαιτούντεςάσυλοκαιπρόσφυγες Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ποιοτική κάλυψη των αιτημάτωνκαιτηννομικήεκπροσώπηση Κατεξοχήνστόχοςτέθηκεησυμβολήστηβελτίωσητουσυστήματοςασύλου στην Ελλάδα με άμεσο θετικό αντίκτυπο στις ανάγκες προστασίας των ατόμων της ομάδας στόχου (συνηγορία για τα άτομα της ομάδας στόχου καιτονθεσμότουασύλου) Αποτελέσματα,στόχοιπουεπιτεύχθηκαν(αναλυτικά,βλ.Παράρτημα1,) Συνολικά από τις δύο δράσεις (νομική βοήθεια & κοινωνική μέριμνα), εξυπηρετήθηκαν 918 άτομα έναντι 600 που προέβλεπε η Προγραμματική Σύμβαση. Εξ αυτών, 162 εξυπηρετήθηκαν από την κοινωνική υπηρεσία η οποία λειτούργησε συμπληρωματικά στην νομική υπηρεσία για εξυπηρέτηση των πλέον ευάλωτων περιπτώσεων, και 756 άτομα εξυπηρετήθηκαναπότηνομικήυπηρεσία. Ηπλειοψηφίααυτώντωνατόμων(αιτούντωνάσυλο)προερχόντουσαναπό Αφγανιστάν,Αιθιοπία,ΣουδάνκαιχώρεςτηςΔυτικήςΑφρικής.Ενδεικτικάνα αναφέρουμε ότι από τα 756 άτομα που εξυπηρετήθηκαν από τη νομική υπηρεσία,150ήτανπαιδιά(μέληοικογενειώνήασυνόδευτοιανήλικοιπου ήρθαν Ελλάδα χωρίς γονείς ή νόμιμο κηδεμόνα, κάποια από αυτά πολύ μικρής ηλικίας από 3 έως 10 ετών)! Ανάμεσα στους επωφελούμενους της νομικής υπηρεσίας υπήρχαν 26 μονογονεϊκές οικογένειες συνήθως με 12

13 νεογέννητα παιδιά, 71 πολυμελείς οικογένειες, 78 άτομα, θύματα βασανιστηρίων ή σοβαρών πράξεων βίας, 25 έγκυοι και 94 σοβαρά ασθενείς. Σε σύνολο 756 ατόμων, 520 άτομα ανήκαν σε ευάλωτες κατηγορίες. Η υπηρεσία μας εξυπηρέτησε στα πλαίσια του Hope 43 κρατούμενους[σημ.7]ενώγια81άτομα(45περιπτώσεις)έγινανενέργειες γιαοικογενειακήεπανένωσημεμέλητωνοικογενειώντουςπουδιαβιούνσε μίαάλληευρωπαϊκήχώρασταπλαίσιατουκανονισμούδουβλίνοιι[σημ.8] Αναφορικά με την ποιοτική κάλυψη των αναγκών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια για τα άτομα που ζήτησαν τη συνδρομή του Γραφείου(ERP)καιοιδράσειςναέχουνπροστιθέμενηαξίαγιατηνδιοίκηση στα πλαίσια της συνεχιζόμενης πολιτικής μεταρρύθμισης του ασύλου στην Ελλάδα: στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας διαδικασίας ασύλου, οι δικηγόροι και η επιστημονικά υπεύθυνη του Γραφείου (Ευθαλία Παππά) παραστάθηκαν σε 46 συνεντεύξεις εκ των οποίων οι 17 αφορούσαν περιπτώσειςγιαεξερχόμενοαίτημα( Δουβλίνο )καισε6συνεντεύξειςστα πλαίσια της δευτεροβάθμιας διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών. Κάποιες συνεντεύξεις συνεχίσθηκαν και σε δεύτερη συνεδρία (ημέρα) ενώ και κάποιες διήρκεσαν πάνω από 7 ώρες. Της νομικής παράστασης ενώπιον αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων προηγήθηκε προετοιμασία πολλές συνεδρίες με τους αιτούντες στο γραφείο ή το κρατητήριο και προετοιμασία νομικής ύλης. Συνολικά για τις παραπάνω περιπτώσεις κατατέθηκαν 29 αναλυτικά υπομνήματα για τους λόγους δίωξηςκαιτηχώρακαταγωγήςτωναιτούντων,νομολογίακαιυπαγωγήστις ρήτρες της Σύμβασης της Γενεύης. Παράλληλα υποβλήθηκε και ένας σημαντικός αριθμός μεταγενέστερων αιτήσεων και αιτήσεων θεραπείας με πλήρηκατάπερίπτωσηνομικήτεκμηρίωση. Στο πλαίσιο της κοινωνικής υπηρεσίας του Hope εξυπηρετήθηκαν 119 ενήλικες και 43 ανήλικα, εκ των οποίων 14 ασυνόδευτοι ανήλικοι και 29 παιδιά που διαβιούν στην Ελλάδα με τις οικογένειες τους [βλ. αναλυτικά σημ. 9]. Από το σύνολο των εξυπηρετούμενων της κοινωνικής υπηρεσίας (162),ομεγαλύτεροςαριθμός(148άτομα,βλ.γράφημα6,παράρτημα1) ανήκεισεευάλωτηκατηγορία(vulnerable)ήεξαιρετικάευάλωτη(extremely vulnerableindividuals/evi). Το επιστημονικό προσωπικό που απασχολήθηκε στο πρόγραμμα ήταν οι δικηγόροικατερίναλαζανά(καιυπεύθυνησυντονισμού),αλίκηγεωργιάδη, Όλγα Ζιώρη, η πολιτική επιστήμων (υπεύθυνη διοικητικής στήριξης) Χριστίνα Πρίφτη, και η κοινωνική λειτουργός Έλλη Κούβαρη. Επιστημονικά υπεύθυνη και υπεύθυνη προσωπικού καθώς και αξιολογήτρια του προγράμματοςήτανηευθαλίαπαππά. ΣυμμετοχήτηςπροϊσταμένηςτουERPσεάτυπηομάδαεργασίαςκαιπίεσης μαζί με εκπροσώπους άλλων φορέων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το τακτικό πρόγραμμα ΕΤΠ 2010 προκειμένου να συναντηθούν με αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εκθέσουν τα προβλήματα με τη ροή χρηματοδότησης. Η Ε. Παππά εξουσιοδοτήθηκε από την ομάδα να συντάξει 1 από τις επιστολές που απεστάλησαν,ηοποίασυνυπογράφτηκε 13

14 από όλες τις Οργανώσεις. Στα πλαίσια αυτής της ομάδας έγιναν αρκετές συναντήσεις με τον Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου και άλλους αρμόδιουςυπηρεσιακούςπαράγοντες. ΠρόγραμμαHopeΙΙαπό1ηςΙουλίου2012έως30Απριλίου2013,ΕΤΠ/2011 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναμενόμενος αριθμός εξυπηρέτησης, 600 άτομα της ομάδας στόχου, νόμιμος εκπρόσωπος ο Διευθυντής του «Κέντρου» Αρχ. Τιμόθεος Άνθης με Απόφαση της Ιεράς Συνόδου ΜεΑπόφασητηςΔ/νσηςΚοινωνικήςΑλληλεγγύηςτουΥπουργείουΥγείας** μας ανατέθηκε η συνέχιση του προγράμματος HOPE, με τον τίτλο Hope 2 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2011, για πρώτη φορά χωρίς τη διαδικασία της προκήρυξης και έγκρισης. Η σχετική πρόταση προετοιμάσθηκε και κατατέθηκε από την Προϊσταμένη του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων τον Απρίλιο 2012 με την αρχική έγκριση του ΑρχιγραμματέαενώμετάτιςκαταστατικέςαλλαγέςτουφορέαΚΣΠΜ ERP, υποβλήθηκε αναθεωρημένη πρόταση με τις σχετικές αλλαγές και την έγκριση υλοποίησης το προγράμματος από την Ιερά Σύνοδο με νόμιμο εκπρόσωποτουπρογράμματοςτονδιευθυντήτουκέντρουαρχιμ.τιμόθεον ** από την 01/07/2012, έγινε μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας στην οποία υπάγεται η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το Υπουργείο Υγείας στο ΥπουργείοΕργασίας,ΚοινωνικήςΑσφάλισηςκαιΠρόνοιας. Τοεπιστημονικόπροσωπικόείναιτοίδιοπουαπασχολήθηκεκαι στοhope, με μία διαφορά: προστέθηκε η δικηγόρος Ευαγγελία Καρδαμάκη (προηγουμένως είχε απασχοληθεί στα προγράμματα που υλοποίησε το ΓραφείοωςεπιχειρησιακόεταίροςτηςΎπατηςΑρμοστείας,βλ.κατωτ.)ενώ αποχώρησε η Όλγα Ζιώρη. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου και συντονίστριατουπρογράμματοςηευθαλίαπαππά Κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο 2012 το σύνολο των επωφελούμενων/νέωνκαταγραφώνανήλθεσε86άτομα.πλήρηστατιστικά στοιχείατριμήνουθαείναιέτοιματονοκτώβριο2012. Γ.2ΎπατηΑρμοστείατουΟΗΕγιατουςΠρόσφυγες/UNHCR IPAgreement IPNo.12,phaseII/2011(συμφωνίαμεΎπατηΑρμοστείατου ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR ως επιχερησιακών εταίρων ), τίτλος του προγράμματος «Legal Assistance and Representation to Asylum seekers / AsylumReformProjectinGreece»/ΝομικήΒοήθειακαιΕκπροσώπησητων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα στα πλαίσια της Μεταρύθμισης του συστήματοςασύλου,χρονικήπερίοδος:1ηιουλίουέως31δεκεμβρίου2011 (περίοδος αναφοράς Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011), νόμιμος εκπρόσωπος 14

15 15 Αρχ. Τιμόθεος Άνθης με Απόφαση της Ιεράς Συνόδου που ενέκρινε την υλοποίησητουπρογράμματος Πρόκειται για την ανανέωση για το δεύτερο εξάμηνο 2011 [ σημ. ]της Ειδικής Συμφωνίας( Partner Agreement) για συνέχιση υλοποίησης από το ΚΣΠΜ ERP ως επιχειρησιακού εταίρου/implemented partner του UNHCR του προγράμματος νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο που ξεκίνησε για πρώτηφοράμεχρηματοδότησητουδιεθνούςοργανισμούτην1 η Μαρτίου 30Ιουνίου2011[σημ.10.] Επιστημονικοί συνεργάτες που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα από 1 ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν οι δικηγόροι Εύη Καρδαμάκη, Ειρήνη Μαυροπούλου και η ασκούμενη δικηγόρος Καλλιόπη Τζανή, η πολιτική επιστήμων Χριστίνα Πρίφτη για τη διοικητική στήριξη και συντονισμότωνυποθέσεωνδουβλίνου(ημιαπασχόληση,επίσηςεργάσθηκε και στο Hope βλ. ανωτ. ) καθώς και η κοινωνική λειτουργός ημιαπασχόληση Έλλη Κούβαρη. Υπεύθυνη Συντονισμού και οικονομικής διαχείρισης ήταν η Ευθαλία Παππά. Για τη πρόσληψη του 2ου δικηγόρου καθώςκαιτουασκούμενου,έγινεπροκήρυξηδιαμέσουτηςιστοσελίδαςτης ΎπατηςΑρμοστείαςκαιυπήρξεπολύμεγάλοςαριθμόςαιτήσεωνδικηγόρων με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στο Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνεντεύξεις για την πρόσληψη έγιναν στο γραφείο του ERP από την Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος. Στο πρόγραμμα απασχολήθηκανκαιδύοδιερμηνείςγιατααραβικάκαιταφαρσί/νταρί. Αποτελέσματα,στόχοιπουεπιτεύχθηκανενδεικτικά(αναλυτικά,βλ. Παράρτημα2,) Ο αριθμός των επωφελουμένων ανήλθε σε 358 άτομα έναντι 150 που προβλεπόταν στη συμφωνία (Agreement). 254 ήταν νέες καταγραφές στο Γραφείο ERP (νομική και κοινωνική υπηρεσία) και 104 ήταν παλαιές περιπτώσεις που επανήλθαν για νέα εξυπηρέτηση πρώτη φορά μέσα στην περίοδουλοποίησηςτουενλόγωπρογράμματος.εξαυτών: οιάνδρεςήταν 215 και οι γυναίκες 81. Εξυπηρετήθηκαν επιπλέον 62 ανήλικοι εκ των οποίων 34 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. 150 άτομα ανήκαν σε μία ευάλωτη κατηγορία [ βλ. Παράρτημα 2, σελ. 2 πίνακας 3.], 37 οικογένειες (αντιστοιχούν 75 άτομα), και 15 μονογονεϊκές (27 άτομα). 40 άτομα αντιμετώπιζανένασοβαρόπρόβλημαυγείας,14ήτανέγκυοικαι29άτομα ήταν θύματα σοβαρών πράξεων βίας ή θύματα βασανιστηρίων. Ανάμεσα στους επωφελούμενους ήταν 14 κρατούμενοι, τους οποίους οι δικηγόροι επισκέφθηκαν σε κρατητήρια του λεκανοπεδίου (αεροδρόμιο, Πέτρου Ράλλη,Ελληνικό,Πειραιάς,Ασπρόπυργος,Αμυγδαλέζα ανήλικοι ). Για 19 άτομα (12 περιπτώσεις) έγιναν ενέργειες από τους συνεργάτες του προγράμματος στα πλαίσια της διαδικασίας του Κανονισμού (Δουβλίνο ΙΙ) βλ. ανωτ. σελ. Μέχρι το πέρας ολοκλήρωσης του προγράμματος 12 επωφελούμενοι μεταξύ των οποίων 7 ασυνόδευτοι ανήλικοι και δύο μονογονεϊκέςοικογένειεςείχανήδηαναχωρήσειγιαάλληευρωπαϊκήχώρα

16 16 για να συνενωθούν με μέλη της οικογένειας τους με τη συμβολή της υπηρεσίαςμας. Παρακολούθηση του προγράμματος, υποβολή περιοδικών διμηνιαίων εκθέσεων και τελικής έκθεσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στην ΠεριφερειακήΑντιπροσωπείατουUNHCRστηΡώμη(monitoring&financial report) στηναγγλικήγλώσσα,οικονομικόςέλεγχοςαπόορκωτούςλογιστές: Στα πλαίσια της παρακολούθησης του έργου, το Γραφείο είχε συμβατική υποχρέωση να ετοιμάζει και υποβάλει διμηνιαία έκθεση με τα αποτελέσματα, στατιστικά, ενέργειες, δυσκολίες, αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης. Επίσης έγιναν και αρκετές συναντήσεις με εκπροσώπους του τομέαπροστασίαςτουγραφείουτουunhcrστηνελλάδακαιτηνυπεύθυνη του προγράμματος Αurvasi Patel, για να συζητηθούν θέματα που αφορούσαν τα πρακτικά προβλήματα που είχαν ανακύψει με τη διοίκηση σταπλαίσιατηςμεταρρύθμισηςτουσυστήματοςασύλου μεβάσηατομικές υποθέσεις επωφελούμενων μας και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στην πορεία και αφορούσαν την υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ το γεγονός ότι αυξήθηκαν γεωμετρικά οι περιπτώσεις «Δουβλίνου» που προσέρχονταν στο ERP για βοήθεια και ο αριθμός των Αφγανών επωφελουμένων ενώ δεν υπήρχε παράλληλη δυνατότητα να απασχοληθεί ένας επιπλέον διερμηνέας για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση υπηρεσιών. Παράλληλα υπήρχε πολύ συχνή γραπτή εμπεριστατωμένη ενημέρωση (ηλεκτρονικά και με φαξ) από την υπηρεσία μας(υπεύθυνη συντονισμού) προς το UNHCR για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στο τέλος Ιανουαρίου 2012 υποβάλαμε αναλυτική περιγραφικήέκθεσηαξιολόγησηςμετααποτελέσματατουέργου[βλ.παρ 2] καθώς και την έκθεση με τα οικονομικά στοιχεία. Το ύψος της απορρόφησηςτηςσχετικήςεπιχορήγησηςανήλθεστο99%.ηυλοποίησητου έργου αξιολογήθηκε πολύ θετικά όπως προκύπτει ρητά από το κείμενο Συμφωνίας για την επόμενη ακριβώς περίοδο. Επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, μετά το πέρας υλοποίησης, οι οποίοι επισκέφθηκαν το γραφείο μας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν απόλυταικανοποιητικάσύμφωναμετηνυπεύθυνηδιοίκησηςτουγραφείου UNHCR στην Ελλάδα, κα Φρόσω Σπέντζου και αναμένουμε και τη σχετική γραπτήέκθεσηηοποίαδενμαςέχειαποσταλείακόμα. UNHCR, KSPM ERP IP Agreement No. 19 for the first semester of 2012, τίτλος: «Legal Assistance and Representation to Asylum seekers / Asylum ReformProjectinGreece» ΝομικήΒοήθειακαιΕκπροσώπησητωναιτούντων άσυλο στην Ελλάδα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου, χρονική περίοδος : 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012, νόμιμος εκπρόσωπος του προγράμματος έναντι του UNHCR o Αρχ. Τιμόθεος Άνθης με Απόφαση της Ιεράς Συνόδου που ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος Πρόκειται για νέα συμφωνία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για συνέχιση ουσιαστικά των δράσεων νομικής βοήθειας και εκπροσώπησηςαιτούντωνάσυλοσταπλαίσιατηςδιαδικασίαςασύλουστην

17 17 Ελλάδα και κοινωνικής στήριξης των πλέον ευάλωτων περιπτώσεων. Οι επιστημονικοί συνεργάτες που απασχολήθηκαν είναι οι ίδιοι με το προηγούμενο πρόγραμμα (βλ. ανωτ.). Το ίδιο ισχύει και για τον Αφγανό διερμηνέαενώγιατους4τελευταίουςμήνεςυπήρξεμίααλλαγήστονάραβα διερμηνέα Αποτελέσματα, στόχοι που επιτεύχθηκαν ενδεικτικά (αναλυτικά, βλ. Παράρτημα3,) Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 457 άτομα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφτεί (170) και συνιστά ποσοστό 269% υψηλότεροαπότονστόχο.παρασχέθηκενομικήβοήθεια/εκπροσώπησηστα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου και κοινωνική στήριξη. Ο αριθμός των οικογενειών που απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα ήταν 80 (παιδιά οικογενειών53)ενώοιασυνόδευτοιανήλικοιήταν29.εξαυτών105άτομα υποστηρίχθηκαν για να υποβάλουν αίτημα ασύλου ενώ οι δικηγόροι παρέστησαν σε 50 περιπτώσεις (65 επωφελούμενοι) στα πλαίσια των συνεντεύξεων ασύλου από τη διοίκηση. Υποβλήθηκαν από τη νομική υπηρεσία 16 λεπτομερή νομικά υπομνήματα για συνηγορία των ατομικών υποθέσεων προκειμένου να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες. Προσφέρθηκε νομική βοήθεια σε 28 κρατουμένους. Οι περιπτώσεις «Δουβλίνου» για οικογενειακή επανένωση ήταν 41 και αντιστοιχούσαν με 57 άτομα. Ένας αριθμός από αυτές τις περιπτώσεις δρομολογήθηκε επιτυχώς για αναχώρησηαπότηνελλάδα(άθροισμαπολλώνδιαφορετικώνπαραμέτρων). Τέλοςαναφορικάμετηνκοινωνικήυπηρεσία,εξυπηρετήθηκαν78άτομα,οι πλέονευάλωτεςαπότιςανωτέρωπεριπτώσεις. Παρακολούθηση του προγράμματος, υποβολή διμηνιαίων εκθέσεων και τελικήςέκθεσης,οικονομικόςέλεγχος Ισχύουν όσα περιγράφηκαν ανωτέρω για το προηγούμενο πρόγραμμα. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, υποβλήθηκαν 2 διμηνιαία δελτία για το φυσικό αντικείμενο ενώ η τελική έκθεση [ παραρτ.3] υποβλήθηκε στις 13 Αυγούστου μαζί με την οικονομική έκθεση. Η απορρόφηση του προϋπολογισμού έφθασε στο 100% περίπου. Έλεγχος παραστατικών δαπανών πραγματοποιήθηκε στο γραφείο μας από υπαλλήλους της οικονομικήςυπηρεσίαςτουunhcrστηναθήνα(καβιολέτταπετρίδου)και διαπιστώθηκε πολύ καλή αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων και πλήρης συμφωνία στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Στο διάστημα των τελευταίων 3 μηνών, η υπεύθυνη συντονισμού(προϊσταμένη του ERP) είχε αρκετές συναντήσεις με τον επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών κο Τσαρμπόπουλοκαθώςκαιυπαλλήλουςτουτομέαπροστασίαςπροκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο μικρής παράτασης του προγράμματος (δεν προβλεπόταναρχικάπαράτασηήανανέωσηγιατοβεξάμηνο2012)γιανα καλυφθούν επείγουσες ανάγκες παρακολούθησης ατομικών υποθέσεων επωφελουμένων που εκκρεμούσαν (κυρίως υποθέσεις Δουβλίνου για τις οποίεςείχεδρομολογηθείτοεξερχόμενοαίτημααπότηχώραμαςπροςάλλη χώρατηςε.ε).

18 UNHCR,KSPM ERPIPAgreementNo.19,παράτασηγιαένατετράμηνοτου προηγούμενουπρογράμματος,από1 ης Ιουλίουέως30Οκτωβρίου2012. Πρόκειταιγιασυνέχισητουπρογράμματοςμεμειωμένοπροϋπολογισμόκαι επιστημονικό προσωπικό (2 δικηγόροι, Καλλιόπη Τζανή και Ειρήνη Μαυροπούλου,1πολιτικήεπιστήμωνυπεύθυνηγιατηνδιοικητικήστήριξη και την παρακολούθηση των εκκρεμών υποθέσεων Δουβλίνου και 2 διερμηνείςμεημιαπασχόληση)προκειμένουνακαλυφθούνοιανάγκεςτης νομικής υπηρεσίας αναφορικά με τις εκκρεμείς (εξ υπαιτιότητας της διοίκησης) ατομικές υποθέσεις που είχαν χρεωθεί στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 1 ου εξαμήνου. Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012 είχαν εξυπηρετηθεί 87 άτομα ενώ ήδη έχει δρομολογηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας «Δουβλίνου» η αναχώρηση τουλάχιστον 15 περιπτώσεων (το Γραφείο παρακολουθεί πολύ στενά τη διαδικασία και παρεμβαίνει όταν χρειάζεται για να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις της διοίκησης αστυνομία πουμπορείναστοιχίσουντηματαίωσητηςαναχώρησης! ΙΙΙ. Συνηγορία (advocacy) για ατομικές περιπτώσεις και θεσμική βελτίωσητωνσυνθηκώνυποδοχήςκαιδιαδικασιώνασύλου Η συνηγορία έχει σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των ατόμων της ομάδας στόχου, μέσα από γραπτές παρεμβάσεις προς τη Διοίκηση, συνεντεύξεις τύπου για θεσμικά θέματα (προβλήματα που ακυρώνουν την εφαρμογή του νόμου) αλλά και προτάσεις για άρση των πρακτικών δυσκολιών που ανακύπτουν κατάτηδιάρκειατηςδιαδικασίαςτουκαθορισμούτουκαθεστώτοςτουπρόσφυγα. ΣταπλαίσιααυτάοισυνεργάτεςτουΠρογράμματοςσυνέταξανκαιαπέστειλανστις αρμόδιες αρχές ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιστολών για ατομικές υποθέσεις με έμφασηστιςθεσμικέςυποχρεώσειςτηςδιοίκησηςκαιτοαντίστοιχο«γράμματου νόμου». 9εμπεριστατωμένεςαναφορέςστονΣυνήγοροτουΠολίτηγιαθέματαπαραβίασης νομοθεσίαςαπότηδιοίκηση,λάθηήπαραλείψεις,μεαφορμήατομικέςυποθέσεις για τις οποίες λάβαμε γνώση (διαδικασία ασύλου, κοινωνικο οικονομικά δικαιώματα αιτούντων άσυλο και προσφύγων, περιστατικά κακοποίησης από αστυνομικέςδυνάμεις,δυσκολίαδικηγόρωνerpναεπισκεφθούνκρατούμενους, κράτησηανηλίκων,κ.λ.π). πολλές ενημερωτικές αναφορές στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους ΠρόσφυγεςγιατηδιαδικασίατωνσυνεντεύξεωνστηΔ/νσηΑλλοδαπώνΑττικής,τις συνθήκες κράτησης, και άλλα θέματα προστασίας με βάση την εμπειρία και καθημερινήεπαφήμετηδιοίκησητωνσυνεργατώντουerp δεκάδες αναφορές στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής Πέτρου Ράλλη (τμήμα πολιτικού ασύλου και Διευθυντή ) για προβλήματα που είχαν ανακύψει στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου και διαπιστώσαμε μέσα από τον χειρισμό των 18

19 ατομικών υποθέσεων επωφελούμενων μας και συνιστούν παραβιάσεις της κείμενηςνομοθεσίαςσύμφωναμετηγνώμητηςνομικήςμαςυπηρεσίας επιστολές προς Δ/ντη Δ/νσης Αλλοδαπών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ( Υποστράτηγο κο Κατριαδάκη) για θέματα που αφορούσαν τις δυσκολίες πρόσβασης στο άσυλο ατόμων με βάσιμο φόβο δίωξης (είχαμε συντάξει έναν κατάλογο με 13 υποθέσεις και τεκμηρίωση), πλημμελή διεκπεραίωση από την διοίκησηυποθέσεωνδουβλίνουκ.λ.π Επίσηςάλλεςδραστηριότητεςήενέργειεςσυνηγορίαςείναιοικάτωθι: Συμμετοχή στην εκστρατεία για την πρόσβαση στο άσυλο, To Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων συμμετείχε ενεργάκατάτηδιάρκειαόλωναυτώντωνμηνώντουτριμήνουστηνεκστρατείαγια την πρόσβαση στο άσυλο που συνδιοργανώθηκε από ΚΣΠΜ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Διεθνή Αμνηστία, Δίκτυο για την υποστήριξη των προσφύγων και μεταναστών, Ομάδα Δικηγόρων για την υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών και το Αίτημα. Η Εκστρατεία για την Πρόσβαση στο Άσυλο, μετά από επιτόπια έρευνα για την πρόσβασηστοάσυλοστηδιεύθυνσηαλλοδαπώναττικής(οδόςπέτρουράλλη)από τονφεβρουάριοωςτοναπρίλιοτου2012,συνέταξεσχετικήαναφορά,ηοποίαθα αποσταλεί στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και του Συμβουλίου της Ευρώπης (Επίτροπος για τα ΑνθρώπιναΔικαιώματα,ΕπιτροπήΥπουργών,ΚοινοβουλευτικήΣυνέλευση)καιθα κοινοποιηθείστονσυνήγοροτουπολίτη,στηνεθνικήεπιτροπήγιαταδικαιώματα του Ανθρώπου και στα αρμόδια ελληνικά υπουργεία και αρχές. Το πρώτο τμήμα της αναφοράς (7 σελίδες) εμπεριέχει τα πραγματικά περιστατικά αυτής της έρευνας και το υπόλοιπο αφορά τη νομική τους τεκμηρίωση. Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας έγιναν επιτόπιες επισκέψεις (8) των μελών των ανωτέρω οργανώσεωνκαισυλλογικοτήτωνκάθεπαρασκευήβράδυ,ξημερώματασαββάτου σεπαρακείμενοδρόμο,δίπλαστηνοδόσαλαμινίαςστηνπέτρουράλλη,κοντάστη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η αστυνομία παραλαμβάνει τα αιτήματα ασύλου των αλλοδαπών που συνωστίζονται εκείεφόσον δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα όπως αναφέραμε στην αρχήτουπαρόντος.επίσηςοργανώθηκανεβδομαδιαίεςσυναντήσειςμεταξύτων μελών των φορέων που συμμετείχαν στην εκστρατεία για να αξιολογηθούν τα ευρήματααυτήςτηςεβδομαδιαίαςαυτοψίας).στονιστότοποπουδημιουργήθηκε, έχει αναρτηθεί αρχειακό υλικό με βίντεο, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και αναλύσεις βλ. campaign.blogspot.gr/. Τα αποτελέσματα αυτής της εκστρατείας θα ωφελήσουν μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο και έχουν προστιθέμενη αξία για τον θεσμό του ασύλου στην Ελλάδα και την βελτίωση της διαδικασίαςασύλουαφούτουλάχιστοναπόιούνιο2012ηαστυνομίααποφάσισε ναλαμβάνειεβδομαδιαίως 60αιτήματα αντίτων20πουλάμβανεκάθεσάββατο κάτωαπότηνσυγκεκριμένηδιαδικασία. ΠρόσκλησηΠροϊσταμένηςERPσεεκδηλώσειςωςομιλήτριας.ΗΕυθαλίαΠαππά προσκλήθηκε να παρουσιάσει μία ομιλία για τη διαδικασία του ασύλου στη 19

20 Ελλάδα σήμερα (θεωρία και πρακτική) σε εκδήλωση για την ημέρα του Πρόσφυγα,πουδιοργανώθηκεαπότοΕλληνικόΦόρουμΠροσφύγων(GFR)καιτο Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης (EBCO) στην ΕΣΗΕΑ στις 20 Ιουνίου Η ομιλία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για τους Μετανάστες, Πρόσφυγες και Παλιννοστούντες. Επίσης προσκλήθηκε να παρουσιάσει εκ μέρους των φορέων που συμμετέχουν στην «Εκστρατεία για την Πρόσβαση στο Άσυλο» τη δραστηριότητα του δικτύου σε ομιλίαστοαντιρατσιστικόφεστιβάλστις7ιουλίουστοάλσοςγουδί. Συνυπογραφήδελτίωντύπου.Σταπλαίσιατηςεκστρατείαςγιατηνπρόσβασηστο άσυλο, δόθηκαν 2 κοινά δελτία τύπου, 17/2/12 και 15/3/12. Στα πλαίσια της συμμετοχής στο δίκτυο για την καταγραφή περιστατικών ρατσιστικής βίας το ΚΣΠΜ ERP συνυπέγραψε στις 15/8/12 το κοινό δελτίο τύπου για το περιστατικό τηςδολοφονικήςεπίθεσηςκατάιρακινούστοκέντροτηςαθήναςπουσυνέταξετο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Εθνική ΕπιτροπήγιαταΔικαιώματατουΑνθρώπου. Επεξεργασίακαιαποστολήσχολίωνσταπλαίσιαδιαβούλευσηςγιατονέοσχέδιο ΠΔγιατιςδιαδιακασίεςασύλουσταπλαίσιατηςλειτουργίαςτηςΝέαςΥπηρεσίας Ασύλου(Ν.3907/11).ΗνομικήυπηρεσίατουΓραφείουετοίμασεκαιέστειλετον Ιούλιο 2012 στη Νέα Υπηρεσία Ασύλου (υπεύθυνη κα Μαρία Σταυροπούλου, πρώην μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες) αναλυτικά σχόλια επί του σχεδίου ΠΔ για την ενσωμάτωση στην νομοθεσίατηςοδηγίαςγιατιςδιαδικασίεςασύλου. ΕπιστολήτηςπροϊσταμένηςτουΓραφείου,14/2/12προςταμέλητηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκαν την Ελλάδα σε αποστολή μαζί με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, Frontex και άλλους Ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς (συνάντηση στα Γραφεία UNHCR στην Αθήνα) προκειμένου να εκτιμήσουν αν έχει γίνει πρόοδος στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου αναφορικά και με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων /υπόθεση MSS κατά Ελλάδος. Η επιστολή αγγλικά με τίτλο «προβληματισμοί αναφορικά με την μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα μέσα από την εμπειρία του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων» δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του CCME(Churches Commission for Migrants in Europe) και στο εβδομαδιαίο δελτίο τουecre Συνεντεύξεις προϊσταμένης Γραφείου σε ξενόγλωσσες εφημερίδες για το έργο πουεπιτελείτογραφείοκαιταπροβλήματατωνπροσφύγωνστηνελλάδα 1. Νοέμβριο 2011, εφημερίδα Hamburger Abendblatt και ο τίτλος του άρθρου ArmenkucheunterderAcropolis.ΟδημοσιογράφοςείχεεπισκεφθείτοERP 2. Ιούλιος2012,συνέντευξησεδημοσιογράφοτηςγερμανικήςεφημερίδαςDieZeit. Δενγνωρίζουμεαντοάρθροέχειδημοσιευτεί Τηλεφωνική συνέντευξη της προϊσταμένης του Γραφείου (13/4/12) µ!!"!#$%&"'( &)# Queen smary,universityoflondon,σταπλαίσιααξιολόγησης 20

!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#

!#$%&# '()*+%+'$+',' *+-.##&'$&(#$,# /01 )$+#+'$,#- &.!&()#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# !"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# 4/5678 9:07;8:1? ;

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» ΠΡΑΞΗ: «Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09)

Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09) H/Exec(2014)4rev 6 Ιουνίου 2014 Ομάδα υποθέσεων M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (Αριθ. 30696/09) Γενικά μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Κρατητήρια Αλλοδαπών Αττικής: Πέτρου Ράλλη (Δ/νση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ελληνικό, Ασπρόπυργος Δημογραφικά Στοιχεία ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνδρες:

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Άρτα 22/10/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. Δ/νση: c/o Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ-τομέας Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 16/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες)

Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα Τηλ. 2108616280-210861266, φαξ 2108616102, e-mail: babel@syn-eirmos.gr, URL: www.syn-eirmos.gr, skype: babeldc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

4os Κύκλος Διαλέξεων και Συζητήσεων. με τίτλο: «ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015

4os Κύκλος Διαλέξεων και Συζητήσεων. με τίτλο: «ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚ Η ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 4os Κύκλος Διαλέξεων και Συζητήσεων με τίτλο: «ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ» Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1195 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης [2929/19.06.2014(ΑΔΑ: 6Κ624691ΟΙ-Χ2Υ)] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 14/11/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία του Δικηγορικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚ/ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Γερμανούς υπηκόους με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αποστολή _ Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έκθεση Πεπραγμένων ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 1 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα