Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6. ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 8. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 9. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 13. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 15. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ 17. ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των καταθλιπτικών αντλιοστασίων Γ1 και Γ2 στη δεξαµενή του Ο.Λ.ΠΑ. Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τα κατώτερα όρια ποιότητας και ποσότητας υλικών και µηχανηµάτων. Κατασκευή του έργου κατά τρόπο διαφορετικό από την προδιαγραφή αυτή και τα σχέδια της µελέτης επιτρέπεται µόνο µετά από πρόταση του αναδόχου που θα υποβληθεί εγκαίρως, θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα αφορά µόνο στις λεπτοµέρειες µε τις οποίες θα επιτευχθεί ευρυθµότερη λειτουργία, αύξηση του βαθµού ασφαλείας και µείωση του κόστους της εγκατάστασης. 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ α. Η κατασκευή, η εγκατάσταση, οι δοκιµές των µηχανηµάτων και oι έλεγχοι ποιότητας και αντοχής των υλικών θα πληρούν τους επίσηµους Ελληνικούς Κανονισµούς που ισχύουν (ΕΛΟΤ, Υπουργείου Βιοµηχανίας, ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.). Εάν δεν υπάρχουν Ελληνικοί Κανονισµοί ή είναι ελλειπής, θα συµπληρώνονται από τους Γερµανικούς Κανονισµούς (DIN, VDE, κλπ.) ή τους κανονισµούς της χώρας προελεύσεως των µηχανηµάτων. β. Οι προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν και αναφέρονται παραπάνω θα καλούνται στη συνέχεια "Συµβατικές Προδιαγραφές". γ. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ συµβατικών προδιαγραφών και αυτών που αναφέρονται στο τεύχος αυτό υπερισχύουν οι δεύτερες. 3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 3669/08, όπως ισχύει σήµερα 2. Του Π.. 609/85, όπως ισχύει σήµερα 3. Του Π.. 694/77 σε ότι αφορά την εκπόνηση µελετών και 4. Των σχετικών µε τα παραπάνω νεοτέρων εγκυκλίων και διαταγµάτων 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 4.1 Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει µέσα σε σαράντα µέρες από την ηµέρα που θα του παραδοθεί ή παρούσα µελέτη τα ακόλουθα στοιχεία και σχέδια, για να µπορέσει η Υπηρεσία να εκτιµήσει την καταλληλότητα του, προς παραγγελία, εξοπλισµού και να συνταχθούν εγκαιρα τα Π.Κ.Ν.Τ.Μ. που θα απαιτηθούν. Ολα τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Για όλα τα υλικά πρέπει να υποβληθούν, απαραίτητα, τα ακόλουθα στοιχεία :

3 α. Κατασκευαστής β. Τύπος γ. Περιγραφικά έντυπα εικονογραφηµένα µε χαρακτηριστικές καµπύλες και σχέδια, στα οποία θα δίνονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριώτερες διαστάσεις και το βάρος. Εκτός από τα ανωτέρω γενικά στοιχεία πρέπει ειδικά για κάθε υλικό ή συσκευή να δοθούν αντίστοιχα τα ακόλουθα στοιχεία : Ι. Αντλίες Σύντοµη περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών των βασικών µερών και των υλικών κατασκευής, βαθµός ζυγοσταθµίσεως πτερωτής, είδος και χηµική σύνθεση αντιδιαβρωτικής προστασίας µεταλλικών µερών κ.λ.π. Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας, ήτοι καµπύλες µεταβολής του µανοµετρικού ύψους, του βαθµού αποδόσεως, της απαιτούµενης στο άξονα ισχύος και του καθαρού θετικού ύψους αναρροφήσεως σε συνάρτηση µε την παροχή κ.λ.π. Οι καµπύλες πρέπει να εκτείνονται σε όλο το πεδίο λειτουργίας και να σηµειωθούν σε αυτές τα όρια λειτουργίας. Ειδικά η καµπύλη µανοµετρικού ύψους - παροχής θα αρχίζει από το σηµείο µηδενικής παροχής. Επάνω σε αυτές τις καµπύλες θα σηµειωθεί ιδιαίτερα το σηµείο ονοµαστικής λειτουργίας και το κατώτερο δυνατό µανοµετρικό ύψος λειτουργίας Σχέδιο της αντλίας µε τις κυριώτερες διαστάσεις και ενδεικτικές τοµές. Συνολικό βάρος της αντλίας. Πτερωτή, Στυπιοθλίπτες, Ένσφαιροι τριβείς, Σύνδεση µε κινητήρα, Ψύξη κ.λ.π. Λοιπά στοιχεία που θεωρεί ο προσφέρων απαραίτητα για σαφή και πλήρη εικόνα του είδους που προσφέρει. Ι Ι. Ηλεκτροκινητήρες Τύπος, Μορφή, αριθµός στροφών, τάση λειτουργίας, προστασία, κ.λ.π.. Υπολογισµός ισχύος κινητήρων µε βάση την απαιτούµενη ισχύ των αντλιών. Ισχύς, βαθµός αποδόσεως, συντελεστής ισχύος, ονοµαστική ένταση ρεύµατος, ρεύµα εκκινήσεως, κ.λ.π.. Για τα 3/4 και το 1/2 της ονοµαστικής ισχύος θα δοθούν : α. Βαθµός αποδόσεως και

4 β. Συντελεστής ισχύος Θερµοκρασία τυλιγµάτων για το ονοµαστικό φορτίο και περιβάλλον 40 βαθµ. C. Εντυπο µε τις κυριώτερες διαστάσεις και το βάρος του κινητήρα, τον τρόπο ψύξης, τον τρόπο σύνδεσης µε την αντλία κ.λ.π.. Ι Ι Ι. Ηλεκτρικοί πίνακες Σύντοµη περιγραφή κατασκευής του πίνακα και διαστάσεις, Ενηµερωτικά φυλλάδια µε χαρακτηριστικά στοιχεία οργάνων ζεύξεως, ελέγχου, προστασίας και αυτοµατισµού. Πλήρες µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα. Πλήρη περιγραφή λειτουργίας των αυτοµατισµών στο σύνολό τους και των εξαρτηµάτων τους. Ι V. Αυτοµατισµός λειτουργίας Αναλυτική περιγραφή του συστήµατος αυτοµατισµού εκκίνησης-στάσης µε λεπτοµέρειες κατασκευής και λειτουργίας οργάνων και συσκευών. Σχηµατικό διάγραµµα λειτουργίας. V. Λοιπός εξοπλισµός ηλαδή δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, τεµάχια εξαρµόσεως, Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας, διακόπτες στάθµης, διακόπτες ροής, διατάξεις προστασίας κλπ. έντυπα µε εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, περιγραφές, σχέδια, κ.λ.π ικλείδες πεταλούδας 5.2 ικλείδες αντεπιστροφής 5.3 Τεµάχια εξάρµωσης 5.4 Αεραεξαγωγός που θα καλύπτονται όλα µε εικονογραφηµένα τεχνικά έντυπα, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, περιγραφές, σχέδια. α. Προτάσεις τροποποιήσεων Για τις βελτιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 αυτής της Τεχνικής Προδιαγραφής θα υποβληθούν πλήρως αιτιολογηµένες προτάσεις που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

5 β. Στοιχεία και σχέδια επί πλέον αυτών που θα υποβληθούν µε την προσφορά (1) Πλήρης µελέτη εφαρµογής και οριστικά τεχνικά στοιχεία του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει. (2) Πλήρη σχέδια συνδεσµολογίας και λεπτοµερής περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος αυτοµάτου λειτουργίας των αντλιοστασίων. (3) Σχέδια διατάξεως των υλικών και εξοπλισµού εντός και εκτός των αντλιοστασίων, µε τις κύριες διαστάσεις, βάση του δοµικού έργου, που θα περιλαµβάνει και τις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του (π.χ. ανοίγµατα τοίχων, δαπέδων, οροφής, βάσεις εδράσεως µηχανηµάτων κλπ.). (4) Χρονικό διάγραµµα στο οποίο θα καθορίζεται, στα πλαίσια του συµβατικού χρόνου περαιώσεως των έργων, ο επί µέρους χρόνος (1) της προµήθειας και (2) της εγκαταστάσεως για καθένα από τα βασικά µέρη του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 4.2 Οδηγίες λειτουργίας α. Ενα µήνα προ της δοκιµαστικής θέσης σε λειτουργία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προσωρινές οδηγίες λειτουργίας όπου θα περιγράφονται οι απαιτούµενες τιµές ρυθµίσεως των διαφόρων µεγεθών, θα δίδονται οι οδηγίες συντηρήσεως και θα περιγράφεται ο αυτόµατος τρόπος λειτουργίας. β. Mέσα σε ένα µήνα από την επιτυχή δοκιµή λειτουργίας και προτού λήξει η δοκιµαστική περίοδος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τα ακόλουθα : α) Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντηρήσεως µε βάση την οριστική διαµόρφωση της εγκαταστάσεως. β) Τα διαφανή σχέδια (µε ενίσχυση κατά την περίµετρο) της εγκατάστασης (κατόψεις, τοµές αντλιοστασίων, όδευση καλωδίων, διαγράµµατα συνδεσµολογιών των πινάκων και των αυτοµατισµών, λεπτοµερή µονογραµµικά σχέδια των πινάκων κ.λ.π.), όπως διαµορφώθηκε τελικά. 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τις εργασίες αµέσως µετά την θεώρηση και έγκριση των πιθανών τροποποιήσεων και της µελέτης εφαρµογής σε ανεξάρτητα τµήµατα ή στο σύνολό της και να αποπερατώσει όλες τις εργασίες σε συνολική προθεσµία ( ) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Εφ' όσον δεν περατωθούν όλες οι εργασίες µέσα στην προθεσµία αυτή ο Εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν 3669/08 και στην συνέχεια κηρύσσεται έκπτωτος εφ' όσον συντρέχουν οι λόγοι, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν 3669/08.

6 5.2 Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών. Το ηµερολόγιο θα υπογράφεται καθηµερινά από αυτόν ή εκπρόσωπό του καθώς και από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη στις επί τόπου επισκέψεις. 5.3 Η εγκατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε δικά του µέσα και µε έµπειρο προσωπικό σύµφωνα µε τους Ελληνικούς επίσηµους Κανονισµούς που ισχύουν, τους κανόνες της Επιστήµης και της Τέχνης, τα σχέδια της µελέτης, τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγ-ραφής και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας που θα επιβλέψει το έργο. Η εγκατάσταση του κυρίου εξοπλισµού δηλαδή των αντλητικών συγκροτη- µάτων, των συστηµάτων αυτοµατισµού κλπ., θα γίνει µε βάση λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής ή µε την βοήθεια ειδικού τεχνικού του. Στη περίπτωση αυτή η αµοιβή και οι δαπάνες κινήσεως, διαµονής κλπ. του εν λόγω τεχνικού βαρύνουν αποκλειστικώς τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται για το λόγο αυτό καµµιάς προσθέτου αποζηµιώσεως. Οι εργασίες εγκαταστάσεως όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα γίνουν υπό την διεύθυνση και την ευθύνη ιπλωµατούχου Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, που θα έχει την απαιτούµενη εµπειρία σε παρόµοια έργα. Μετά το τέλος των εργασιών της εγκατάστασης και προτού γίνει η οριστική παραλαβή ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον εργοδότη τρεις πλήρες σειρές λεπτοµερών σχεδίων της εγκατάστασης µε την τελική µορφή τους. Η δαπάνη µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού επί τόπου των έργων µαζί µε τα απαιτούµενα βοηθητικά υλικά, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία ώστε να είναι έτοιµος για λειτουργία, θεωρείται ότι συµπεριλαµβά-νεται στις τιµές µονάδος της προσφοράς, έστω και αν αυτό δεν µνηµονεύεται ρητά στο Τιµολόγιο. 5.4 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και σε περίπτωση ατυχηµάτων ευθύνεται ο ίδιος καθ' ολοκληρία και όχι ο Εργοδότης ή ο Επιβλέπων Μηχανικός. Ακόµη ο Εργολάβος ευθύνεται, αποκλειστικά και µόνον αυτός, για κάθε ζηµιά στο προσωπικό του και σε τρίτους εξ αιτίας του έργου. Γενικά ισχύει το άρθρο 45 του Ν 3669/ Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και µηχανικά µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία σε ηµέρες αργίας αν αυτό απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό.

7 6. ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 6.1 Γενικά 1. Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας για την παραλαβή του µηχανικού εξοπλισµού θα γίνουν σε τρεις φάσεις ως εξής : α. οκιµές στο εργοστάσιο του κατασκευαστού ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της εγκρίσεως του εργοδότη, πριν την µεταφορά των µονάδων στο έργο. β. οκιµές επί τόπου των έργων που θα γίνουν σε όλες τις εγκατεστηµένες µονάδες και θα αποτελούν τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής και δοκιµαστική λειτουργία δύο µηνών. γ. οκιµές οριστικής παραλαβής που θα γίνουν σε όλη την εγκατάσταση µετά την πάροδο του οριζόµενου χρόνου εγγυήσεως, εφόσον η µέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. 2. Ολες οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν. 3. Εάν κατά την διεξαγωγή µιάς δοκιµής διαπιστωθεί ελαττωµατική λειτουργία η κατασκευή ή φθορά µηχανήµατος, συσκευής ή εξαρτήµατος ή εάν για άλλο λόγο η δοκιµή δεν κριθεί ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί αµέσως σε άρση της αιτίας η οποία προκάλεσε την αποτυχία της δοκιµής και κατόπιν η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µέχρι αποδοχής της εγκατάστασης. 6.2 οκιµές στο εργοστάσιο κατασκευής 1. Με τις δοκιµές αυτές και ελέγχους επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν τα µηχανήµατα και συσκευές που παραγγέλθηκαν έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την αυτή τεχνική προδιαγραφή, µε τις προδιαγραφές που ζητείται να εφαρµοσθούν και µε τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που υποβλήθηκαν, θα διεξαχθούν δε ως εξής : α. οκιµές αντλιών Οι αντλίες θα δοκιµαστούν στο εργοστάσιο κατασκευής από επιτροπή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή από διεθνές ανεγνωρισµένο γραφείο παραλαβής της εγκρίσεως του εργοδότη και θα γίνει σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής. β. οκιµές κινητήρων, βαλβίδων Τα ανωτέρω θα δοκιµαστούν από το εργοστάσιο κατασκευής, το οποίο θα εκδόσει σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 2. Ο ανάδοχος θα παράσχει κάθε απαιτούµενη διευκόλυνση κατά την διεξαγωγή οιουδήποτε ελέγχου ή δοκιµής, ως επίσης και όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, υλικά, κινητήριο δύναµη, προσωπικό, όργανα και συσκευές µετρήσεως και ελέγχου τα οποία θα απαιτηθούν για την ακώλυτο, οµαλή και ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την απαιτούµενη ακρίβεια µετρήσεων και να ευρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

8 3. Οι δαπάνες όλων των δοκιµών που θα γίνουν στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Ανάδοχο, περιλαµβάνονται δε στις τιµές της προσφοράς, έστω και εάν τούτο δεν αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο. 4. ιευκρινίζεται ότι θετικά αποτελέσµατα των δοκιµών των µονάδων στο εργοστάσιο δεν προδικάζουν παραλαβή της εγκατάστασης που θα κατασκευασθεί µε τις µονάδες αυτές. Η παραλαβή θα εκτελεσθεί µόνο µετά από επιτυχείς δοκιµές επί τόπου των έργων, που θα γίνουν ως εξής : 6.3 οκιµές προσωρινής παραλαβής 1. Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής θα γίνουν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του εργοδότη ή από αντιπροσώπους του, παρουσία αντιπροσώπων του Αναδόχου, θα εκτείνονται δε σε όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα, υλικά και εγκαταστάσεις. 2. Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής περιλαµβάνουν µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές δοκιµές. Οι βασικές δοκιµές αναφέρονται κατωτέρω, πλην όµως ο Εργοδότης µπορεί πέρα απ' αυτές να ζητήσει την εκτέλεση οιασδήποτε άλλης δοκιµής, την οποία κρίνει δικαιολογηµένα αναγκαία. 3. Σκοπός των δοκιµών είναι να διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής που θα εφαρµοσθεί και των συµβατικών προδιαγραφών. 4. Οι δαπάνες όλων των δοκιµών προσωρινής παραλαβής, πλην της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 5. Κυριώτερες δοκιµές που θα διεξαχθούν : α. οκιµές υδροστατικής πίεσης σε όλο το σύστηµα σωληνώσεων µε τα εξαρτήµατά του (βαλβίδες) για τον έλεγχο της στεγανότητας συνδέσεων. Οι δοκιµές αυτές εκτελούνται κατά το στάδιο κατασκευής, παρουσία του Επιβλέποντος και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υποβάλλεται στην Επιτροπή προσωρινής παραλαβής. β. οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων σε κάθε αντλητικό συγκρότηµα µε την µέγιστη συχνότητα εκκινήσεως, ως και της οµαλής επιταχύνσεως χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήµατος. γ. οκιµές κανονικής 24ώρου συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων. Με αυτές θα ελεγθούν η τυχόν εµφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων ή θορύβων, οι πάσης φύσεως διαρροές, οι ενδείξεις των µανοµέτρων, αµπεροµέτρων, βολτοµέτρων, µετρητών ισχύος και κάθε εν γένει ενδεικτικού οργάνου και γενικά όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. δ. οκιµές καλής λειτουργίας βαλβίδων.

9 ε. οκιµές καλής λειτουργίας του συστήµάτος αυτοµάτου λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων καθώς και του συστήµατος ασφαλείας και σηµάνσεων. στ. Ελεγχος εµφανιζοµένων υπερπιέσεων και υποπιέσεων στο σύστηµα σωλήνωσης σε περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος. ζ. οκιµασίες και έλεγχοι για την διαπίστωση της καταλληλότητας και αρτιότητας του βοηθητικού εξοπλισµού. η. Μέτρηση της αντίστασης µονώσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των γειώσεων των ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων και των αλεξικεραύνων που πρέπει να υπολογισθούν σύµφωνα µε το ΚΕΗΕ. 6. Μετά την προσωρινή παραλαβή ο Ανάδοχος θα προβεί στην δοκιµαστική λειτουργία του αντλιοστασίου, κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγµατοποιήσει την τελική ρύθµιση των διατάξεων αυτοµατισµού λειτουργίας, για την πληρέστερη ανταπόκριση της λειτουργίας των αντλιοστασίων. Κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας θα εξασφαλιστεί στον Ανάδοχο, µε δαπάνη και µέριµνα της Υπηρεσίας, η απαιτούµενη παροχή ύδατος ως και η απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των αντλιοστασίων. Κάθε άλλη δαπάνη για την δοκιµαστική λειτουργία των αντλιοστασίων και όλα τα απαιτηθησόµενα για την εκτέλεση των δοκιµών όργανα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 6.4 οκιµές οριστικής παραλαβής 1. Οι δοκιµές οριστικής παραλαβής περιλαµβάνουν ίδιους µε τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής ελέγχους και δοκιµασίες (βλ.ανωτέρω, παρ. 6.3). 2. Τα απαραίτητα για την διεξαγωγή των όργανα, εξαρτήµατα, µηχανικά µέσα, υλικά και εφόδια εν γένει, πρέπει να προσκοµισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας ως και τα έξοδα για την εξάρµοση των συσκευών βαρύνουν τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παρέχει την απαιτούµενη τεχνική καθοδήγηση και τυχόν απαιτούµενο ειδικό προσωπικό. 3. Ιδιαίτερα κατά τις δοκιµές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και ειδικά οι τυχόν φθορές των αντλιών από σπηλαίωση, η κατάσταση αξόνων λόγω τριβών, επαφών αυτοµάτων κλπ., του Αναδόχου υποχρεουµένου να αντικαταστήσει αµέσως τα φθαρµένα τεµάχια. 4. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε 15 µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν 3669/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.1 Με τον όρο «προµήθεια» νοείται η κατασκευή, δοκιµή, µεταφορά, παραλαβή και παράδοση στο έργο των στοιχείων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ελευθέρων από κάθε επιβάρυνση ή δέσµευση. Η «προµήθεια» θα γίνει µε φροντίδα του Αναδόχου.

10 7.2 Ολα τα είδη του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µπορούν, µετά από έγκριση της Επίβλεψης, να πιστοποιηθούν συγχρόνως µε την µεταφορά και εγκατάστασή τους στο εργοτάξιο εφ' όσον υποβληθούν µαζί µε την πιστοποίηση όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και σε ποσοστό µέχρι 80% της τιµής που αναφέρεται στο τιµολόγιο προσφοράς για πλήρη εγκατάσταση των ειδών. 7.3 Αν η επίβλεψη διαπιστώσει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη στα είδη που εισκοµίσθηκαν και εγκαταστάθηκαν στο εργοστάσιο, ή ασυµφωνία αυτών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα προσφερθέντα χαρακτηριστικά, τότε δεν είναι δυνατόν να γίνεται πιστοποίηση προµήθειας πριν από την ολοσχερή απαλοιφή της παραπάνω φθοράς ή ασυµφωνίας. 7.4 Ολα τα πιστοποιούµενα είδη µετά την πιστοποίησή τους αποτελούν περιουσία του εργοδότη, ο δε Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή φύλαξη και την άρτια εγκατάστασή τους. 7.5 ιευκρινίζεται και εδώ ότι η πιστοποίηση εισκοµιζοµένων ειδών δεν προδικάζει την παραλαβή τους, η οποία θα εκτελεσθεί µόνο έπειτα από επιτυχή διεξαγωγή των δοκιµών προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 8. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 8.1 Η επιµέτρηση των εργασιών θα γίνει για πλήρως εκτελεσθείσες µονάδες εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 8.2 Η πληρωµή των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν 3669/08 µε βάση τις παραπάνω µονάδες εργασιών και µε τις αντίστοιχες τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. Η πληρωµή θα καλύπτει, πέρα από τις δαπάνες που ρητώς κατονοµάζονται στο Τιµολόγιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και κάθε πρόσθετη δαπάνη απαραίτητη για την έντεχνη συµπλήρωση των περιγραφοµένων εργασιών. 8.3 Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασµός θα εκδοθεί βάση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Φορέα ανάθεσης. 8.4 Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 9. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9.1 Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις απαιτούµενες ενέργειες για τον έγκαιρο έλεγχο των εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτές απαιτούνται από τον Νόµο. 9.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από την ΕΗ και να υποδείξει

11 εγγράφως στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκοµίζοντας σ' αυτόν για υπογραφή τα απαιτούµενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κλπ. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει, κατά το δυνατόν, την πορεία του ζητήµατος της ρευµατοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και ιδιαίτερα για τις τυχόν παρουσιαζόµενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας το τι πρέπει να κάνει για την άρση τους. 9.3 Ολες οι απαιτούµενες δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στη ΕΗ τις δαπάνες κατασκευής παροχετεύσεων και τις τυχόν σχετικές εγγυήσεις. 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 10.1 Το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων των Γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 απ' όπου θα καταθλίβεται νερό µέσω του κεντρικού αγωγού του στη δεξαµενή του Ο.Λ.ΠΑ Τα αντλιοστάσια θα τοποθετηθούν στις θέσεις που είναι σηµειωµένες στο τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000. Η διάταξη και η µορφή τους φαίνεται στα σχετικά σχέδια. Το νερό θα αντλείται προς τη δεξαµενή µέσω υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων που έχουν τοποθετηθεί κατακόρυφα Η λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι αυτόµατη, ρυθµιζόµενη από τη στάθµη νερού στη εξαµενή και ελεγχόµενη κατά προτεραιότητα από τις άλλες διατάξεις ασφαλείας. Η επιτήρηση των αντλιοστασίων θα γίνεται από τα προβλεπόµενα ηλεκτρικά συστήµατα ελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας Η ηλεκτροδότηση όλων των αντλιοστασίων θα γίνει από τη ΕΗ µε χαµηλή τάση 380/220 V - 50Hz Ακριβέστερα, ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει µε κατάλληλο προσωπικό τα ακολούθως αναφερόµενα είδη µε όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα : 1. Πλήρη αντλητικά συγκροτήµατα νερού, κατακόρυφα υποβρύχια όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : Συσκευή Αντλιοστάσιο Γ1 Γ2 Είδος Εγκατεστηµένων Αντλιών. Υποβρύχια σε κατακόρυφη θέση Aριθµός αντλιών Μια (1) Παροχή αντλιών (m 3 /h) 90 Μαν. ύψος αντλ. (m ΥΣ) 37,5 Τύπος πτερωτών Ακτινικής ροής Κλειστές ή Ηµίκλειστες Βαθµός αποδόσεως ~70% Ισχύς ηλεκτροκινητ (ΗΡ) στροφές ηλεκτροκ (RPM) ~17,5 2900

12 2. Τις δικλείδες αποµονώσεως, τις βαλβίδες αντεπιστροφής, τα τεµάχια εξάρµωσης, τους αερεξαγωγούς, τα ειδικά τεµάχια σωληνώσεων κλπ.. 3. Τις σωληνώσεις καταθλίψεως των αντλητικών συγκροτηµάτων µέχρι την εξωτερική παρειά του αντλιοστασίου και σύνδεση µε τους εξωτερικούς καταθλιπτικούς αγωγούς νερού. 4. Την εγκατάσταση παροχών, από τον µετρητή της ΕΗ µέχρι τον γενικό πίνακα καθώς και των γειώσεων και αυτοµατισµών των αντλιοστασίων, όπως και των καλωδιώσεων ελέγχου λειτουργίας από τις εξαµενές µέχρι τα αντλιοστάσια. 5. Τον γενικό πίνακα χαµηλής τάσης κάθε αντλιοστασίου. 6. Πλήρη συστήµατα αυτοµατισµού και σήµανσης. 7. Πλήρεις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κινήσεως και φωτισµού στα αντλιοστάσια. 8. Πλήρη συστήµατα ελέγχου στάθµης στη δεξαµενή 9. ιάφορα βοηθητικά µηχανήµατα, όργανα και εξαρτήµατα, απαραίτητα για την ασφάλεια και οµαλή λειτουργία των αντλιοστασίων Ολα τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτοµερώς στα αντίστοιχα κεφάλαια που ακολουθούν. 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.1 Ολα τα µηχανήµατα που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος, οι συσκευές, τα υλικά και τα εξαρτήµατα θα είναι καινουργή, αρίστης ποιότητας, διεθνούς τυποποιήσεως, στιβαράς κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας. εν θα υπόκεινται σε ταχεία φθορά και θα µπορούν να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατόν συντήρηση Ολες οι οµοειδείς µονάδες πρέπει να είναι του αυτού εργοστασίου κατασκευής. Ολα τα οµοειδή εξαρτήµατα οµοίων µονάδων θα είναι εναλλακτά µεταξύ τους και µε τα ανταλλακτικά τους, που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος Ολα τα µεταλλικά µέρη των µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων και όλες οι εντός των φρεατίων σωληνώσεις θα ελαιοχρωµατιστούν µε δύο στρώσεις µινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος µε απόχρωση της εκλογής της επίβλεψης. Εξαιρούνται τα τµήµατα τα πακτούµενα εντός σκυροκονιάµατος, τα καθ' οιονδήποτε τρόπο λιπαινόµενα, οι άξονες, οι οδοντωτοί τροχοί, τα ορειχάλκινα τεµάχια και γενικά τα εσωτερικά στοιχεία των µηχανηµάτων ή εκείνα για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής ή κατ' άλλο τρόπο που ορίζεται ρητά στις προδιαγραφές.

13 Η δαπάνη για τους χρωµατισµούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου Σε όλα τα µηχανήµατα και συσκευές θα υπάρχει στερεά προσαρµοσµένη µεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και ο αριθµός της µονάδας και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της. Είναι δυνατόν αντί πινακίδας τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται µε ανάγλυφα µη εξαλειφόµενα γράµµατα επάνω στο κέλυφος της µονάδας Ολα τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα υλικά και τα εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα και σε κατάσταση καλής λειτουργίας Κάθε ένα από τα αντλητικά συγκροτήµατα καθώς και τα συστήµατα τοπικού αυτοµατισµού θα συνοδεύονται από τρείς σειρές τευχών µε οδηγίες εγκαταστάσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως. 12. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 12.1 Υποβρύχια Αντλητικά Συγκροτήµατα φρεάτων Γενικά Το αντλητικό συγκρότηµα θα είναι κατακορύφου τύπου, µε κατακόρυφο άξονα, υδρολίπαντο µε στρόβιλο φυγοκεντρικών πτερωτών ακτινικής ή µεικτής ροής (στροβιλοαντλίες µε κλειστές ή ηµίκλειστες πτερωτές), σε άµµεση σύνδεση µε τον στεγανό κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα. Τα υλικά, καθώς και γενικά η κατασκευή, η προσαρµογή και οι δοκιµές των αντλητικών συγκροτηµάτων, σαν αντλίες, κινητήρες και συγκρότηµα άνλησης, πρέπει να ακολουθούν τα Ελληνικά, Γερµανικά ή Αµερικάνικα πρότυπα για κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες. Ο αριθµός των στροφών των αντλιών θα είναι 1450 RPM. Γενικά η αντλία θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να µπορεί να λειτουργεί επί µακρόν, χωρίς ανάγκη επιθεωρή-σεως, συντηρήσεως και εξετάσεως των τµηµάτων της. Η αντλία θα αποτελείται από τα παρακάτω τέσσαρα βασικά στοιχεία : Σώµα στροβίλου Κατακόρυφη στήλη Κεφαλή Κινητήρα Σώµα στροβίλου Οι θάλαµοι θα είναι κατασκευασµένοι από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο εξαιρετικής ποιότητας. Το χυτό θα πρέπει να είναι χωρίς φυσαλίδες αέρα, εγκλεισµένη άµµο, και άλλα επιζήµια ελαττώµατα. Οι θάλαµοι θα πρέπει να αντέχουν σε υδροστατική πίεση ίση προς το 200% (διπλάσιο) του µανοµετρικού ύψους κανονικής λειτουργίας, ή το 150% του, για µηδενική παροχή, µανοµετρικού ύψους, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο του προηγουµένου. Οι εσωτερικές επιφάνειες των θαλάµων θα πρέπει να είναι λείες και στιλβωµένες.

14 Τα έδρανα των θαλάµων θα είναι από ειδικό ορείχαλκο τριβέων π.χ. SAE 660 ή SAE 63 ή άλλων. Οι πτερωτές θα είναι κατασκευασµένες από ειδικό ορείχαλκο ποιότητος SAE 40 ή καλύτερης, κλειστού ή ηµίκλειστου τύπου ακτινικής ή µικτής ροής µε λείες επιφάνειες. Οι πτερωτές θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένες. Η στερέωση των πτερωτών στον άξονα των βαθµίδων θα πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισµένη µε κωνικά δακτυλί-δια, σφήνες κ.λ.π. για τον αποκλεισµό αξονικών µετακινήσεων αυτών κατά τη λειτουργία. Το διάκενο πτερωτών - θαλάµων θα πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται µέσω ειδικού περικοχλίου της κεφαλής της αντλίας ή του ηλεκτροκινητήρα. Όλα τα µέρη των βαθµίδων (θάλαµοι, πτερωτές, δακτυλίδια κλπ.) πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιµα. Ο άξονας του στροβίλου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI-416 ή C45 ή καλλίτερου, ρεκτιφιαρισµένος, στιλβωµένος, ανωπτυµένος και απόλυτα ευθυγραµ- µισµένος, θα φέρει δε στο κάτω µέρος τις κατάλληλες κοχλιώσεις και συνδέσµους για τη σύνδεσή του µε τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα στο θάλαµο αναρρόφησης όπου θα γίνεται και η σύνδεση µε αυτόν. Τα έδρανα στήριξης του άξονα θα είναι τοποθετηµένα ανά θάλαµο, θα αποτελούνται από ειδικό έδρανο τοποθετηµένο µέσα σε ορειχάλκινο στήριγµα βαρέως τύπου από κρατέρωµα SAE-40 ή άλλου καταλλήλου. Εκτός των ενδιαµέσων βαθµίδων ο στρόβιλος θα είναι εφοδιασµένος µε ένα θάλαµο κατάθλιψης (πάνω) µε τον οποίο θα γίνεται η σύνδεση µε την κατακόρυφη αντεπίστροφη βαλβίδα και την κατακόρυφη στήλη κατάθλιψης, καθώς και ένα θάλαµο αναρρόφησης (κάτω) που θα φέρει το φίλτρο αναρρόφησης και στον οποίο θα γίνεται η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα Κατακόρυφη στήλη Αυτή αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή ή ηλεκτροσυγκολλητούς µε ηλεκτρική αντίσταση (ELECTRIC RESISTANCE WELDED) βασικού µήκους 10 ποδών (FT) και θα πρέπει να ικανοποιούν τα οριζόµενα πρότυπα στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου ή τα Αµερικάνικα Πρότυπα για κοχλιοτοµηµένους σωλήνες Α.S.Τ.Μ. Α-53 ή Α και ποιότητας χάλυβα GRADE "B" ή ST35 ή ST37.2 κατά τα Γερµανικά Πρότυπα (DIN). Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται µε κοχλιωτούς συνδέσµους βαρέως τύπου (µούφες), ενώ οι κοχλιώσεις µέχρι την τοποθέτηση θα προστατεύονται µε προφυλακτικό πλαστικό κάλυµµα Κεφαλή Αυτή θα αποτελείται από χυτοσιδηρή φλαντζωτή γωνιά και φλάντζα καταλλήλου διατοµής που θα προσαρµόζεται κατάλληλα στο πάνω µέρος της γεώτρησης. Από αυτήν θα αναρτάται ασφαλώς η κατακόρυφη στήλη µε το αντλητικό συγκρότηµα. Η εξαγωγή της κεφαλής θα είναι οριζόντια. Η κεφαλή θα έχει υποδοχή για την τοποθέτηση µανοµέτρου Ηλεκτροκινητήρες Κανονισµοί - Προδιαγραφές Κάθε υλικό, εργασία και δοκιµές πρέπει να ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές και κατά προτίµηση : Τις Γερµανικές Προδιαγραφές DIN, VDE

15 Τις Αµερικάνικες Προδιαγραφές ΝΕΜΑ, Α.Ι.Ε.Ε., Α.S.Α Τύπος κινητήρα Οι κινητήρες θα είναι τετραπολικοί (σύγχρονος αριθµός στροφών R.P.M.) κατάλληλοι για τριφασικό ρεύµα 380 V-50 HZ, κατακόρυφου άξονα, µε διάταξη που αποκλείει την αντίστροφη από την κανονική φορά περιστροφής, επαγωγικοί µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, διπλό τύλιγµα για τη µείωση του ρεύµατος εκκινήσεως, µε άξονα ενός ελευθέρου άκρου, κατάλληλοι για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι 40 ο C. Από άποψη προστασίας πρέπει εντελώς στεγανοί (Completely water-tight) µε κατάλληλα πλέγµατα για την προστασία από είσοδο ξένων στερεών σωµάτων. Το κύριο κέλυφος των κινητήρων θα είναι από χυτοσίδηρο ή αλουµίνιο καλής ποιότητας. Τα καλώδια θα φέρουν επάνω κάλυµµα από αλουµίνιο ή άλλο παρόµοιο ελαφρύ υλικό. Στο κέλυφος του συγκροτήµατος πρέπει να υπάρχουν εύχρηστοι και στιβαροί κρίκοι ανύψωσης. Η µόνωση των περιελίξεων του κινητήρα θα είναι κλάσεως Ρ ή καλύτερη κατά τους Αµερικανικούς Κανονισµούς ΝΕΜΑ ή τους Γερµανικούς VDE 0530, µε αύξηση της θερµοκρασίας τέτοια ώστε ο κινητήρας να µπορεί να εργάζεται συνεχώς µε την πλήρη ισχύ του σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 o C Ισχύς κινητήρων Η ονοµαστική ισχύς των ηλεκτροκινητήρων θα πρέπει να είναι 20% περίπου µεγαλύτερη από εκείνη που απαιτεί ολόκληρο το αντλητικό συγκρότηµα (στρόβιλος, άξονες, στυπιοθλίπτες) στο δυσµενέστερο σηµείο του πεδίου λειτουργίας, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη παράγραφο της τεχνικής έκθεσης Χαρακτηριστικά κινητήρων Οι κινητήρες θα είναι γενικά του τύπου του περιγραφόµενου στα ΝΕΜΑ (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) µε κανονική ροπή εκκίνησης και µε χαµηλό ρεύµα εκκίνησης. Το ρεύµα εκκίνησης µε διακόπτη αστέρα-τριγώνου δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο περίπου του ονοµαστικού. Ο βαθµός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος (συν φ) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερα. Ο συντελεστής ισχύος δεν πρέπει οπωσδήποτε να είναι χαµηλότερος του 0,85 στο ονοµαστικό φορτίο του κινητήρα. Οι κινητήρες πρέπει απαραίτητα να είναι έξι (6) άκρων, ώστε να είναι δυνατή η εκκίνησή τους µε διακόπτη αστέρα-τριγώνου. Οι κινητήρες πρέπει να εργάζονται κανονικά αποδίδοντας στον άξονα την ονοµαστική ισχύ, µε αυξοµείωση της ονοµαστικής τάσης +-5% τουλάχιστον Λοιπά χαρακτηριστικά (1) Έδρανα - Τριβείς Οι ωστικοί τριβείς θα εκλεγούν ώστε να αντέχουν σε συνεχή κάτω ώση όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή των αντλιών µε µέση διάρκεια ζωής ωρών. Θα υπάρχει πρόβλεψη για στιγµιαία πάνω ώση ίση προς το 30% του κατακόρυφου φορτίου. Οι ωστικοί τριβείς θα είναι ελαιολίπαντοι µε διάταξη οπτικής παρακολούθησης της στάθµης του ελαίου. Ο οδηγός τριβέας (κάτω) θα έχει λίπανση όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα. (2) Ζυγοστάθµιση Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη του κινητήρα θα είναι στατικά και δυναµικά πλήρως ζυγοσταθµισµένα. Το πλήρες συγκρότηµα των περιστρεφόµενων µερών του κινητήρα θα

16 είναι ζυγοσταθµισµένο µε ακρίβεια µεγίστου εύρους ταλάντωσης 0,001 από άκρου εις άκρον. (3) Καστάνια αντεπιστροφής Οι κινητήρες θα είναι απαραίτητα εφοδιασµένοι µε διάταξη που παρεµποδίζει την αντίστροφη, της κανονικής φοράς, περιστροφή της αντλίας και κατά προτίµηση σφαιρικού τύπου. Η καστάνια πρέπει να είναι τέτοια ώστε η µέγιστη αντίστροφη περιστροφή να είναι της τάξης των 5µm, ώστε να µειώνονται τα κρουστικά φαινόµενα στο ελάχιστο. (4) Βαθµός αποδόσεως Υπό ονοµαστική τάση και συχνότητα καθλως και φορτίο 4/4 δεν θα είναι κατώτερος του 0,87. (5) Ρεύµα εκκινήσεως Για εκκίνηση µέσω διακόπτου Υ-, δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο περίπου του ονοµαστικού, που αναγράφεται στην πινακίδα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει την παραδεκτή από την ΕΗ τιµή. (6) Ροπή εκκίνησης Για εκκίνηση µέσω διακόπτου Υ- και µε βαλβίδα αντεπιστροφής της αντλίας κλειστή, η ροπή εκκίνησης θα είναι τουλάχιστον 25% ανώτερη από αυτή που απαιτεί η αντλία. (7) Φορά περιστροφής εξιόστροφη για παρατηρητή που βρίσκεται στο πίσω µέρος του κινητήρα Χαρακτηριστικά κατασκευής 1. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη του κινητήρα, ξεχωριστά το καθένα, θα είναι πλήρως ζυγοσταθµισµένα στατικά και δυναµικά. Το πλήρες συγκρότηµα των περιστρεφόµενων µερών του κινητήρα θα είναι επίσης πλήρως ζυγοσταθµισµένο. 2. Οι µονώσεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε περιβάλλον θερµοκρασίας 40 ο C και θα παρουσιάζουν ενισχυµένη αντοχή στην υγρασία. 3. Οι ηλεκτροκινητήρες θα έχουν τέτοια, γενικά, κατασκευή ώστε να µπορούν να εκκινούν 4 φορές τουλάχιστον την ώρα. 4. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι αυτόψυκτοι. Στον άξονα του δροµέα και εντός του κελύφους, θα στερεούται πτερωτή µε κατάλληλη παροχή και αντίθλιψη η οποία θα δηµιουργεί το ρεύµα νερού ψύξεως του κινητήρα. Η πτερωτή θα καλύπτεται από κατάλληλο κέλυφος. 5. Οι ηλεκτροκινητήρες θα εφοδιαστούν µε θερµικά στοιχεία στο εσωτερικό των τυλιγµάτων σε τρόπο ώστε να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία τους σε περίπτωση επικίνδυνης αυξήσεως της θερµοκρασίας στο εσωτερικό των τυλιγµάτων. 6. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα στεγανά ακροκιβώτια για τη σύνδεση των καλωδίων τροφοδοτήσεως και απαραίτητα θα είναι έξι (6) άκρων ώστε να είναι δυνατή η εκκίνηση τους µε διακόπτη Υ Υλικά κατασκευής κινητήρων. 1. Το κέλυφός τους, ήτοι περίβληµα, πλευρικά καλύµµατα και πλέγµατα θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο ή αλουµίνιο. Στο κέλυφος θα υπάρχουν εύχρηστοι και στιβαροί κρίκοι ανυψώσεως. 2. Ο άξονας των κινητήρων θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής, υπολογισµένος για τη δυσµενέστερη περίπτωση φορτίσεώς του, δηλαδή µε όλες τις δυνάµεις (δυναµικές - µαγνητικές) που δρουν επάνω του νοούµενες κατά την αυτή κατεύθυνση, και θα εδράζεται επάνω σε δύο ένσφαιρους τριβείς µακράς διαρκείας ζωής.

17 Εφ' όσον απαιτείται θα προβλεφθούν λιπαντήρες (γρασαδόροι) για την επαναλίπανση των τριβέων κατά την διάρκεια συντήρησης των κινητήρων. 3. Το µαγνητικό κύκλωµα των ηλεκτροκινητήρων ήτοι οι πυρήνες του στάτου και του δροµέα, θα είναι κατασκευασµένοι από πυριτιούχα δυναµοελάσµατα εξαιρετικής ποιότητας, µε χαµηλές απώλειες από υστέρηση και δινορρεύµατα. 4. Το τύλιγµα του στάτου θα αποτελείται από περιέλιξη διπλής στρώσεως. Το όλο σύστηµα, ήτοι οι αγωγοί µονώσεως, η µάζα εµποτισµού κλπ. Υλικά, θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της κλάσεως µονώσεως Ε κατά DΙΝ µε επιτρεπόµενη ανύψωση θερµοκρασίας 85 ο C σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 ο C. 5. Ο δροµέας θα είναι βραχυκυκλωµένος, διπλός, διαµορφούµενος από ορείχαλκο και ηλεκτρολυτικά καθαρό χαλκό. Η µηχανική κατασκευή θα είναι τέτοια, ώστε ο δροµέας να αντέχει απόλυτα στις µηχανικές κυρίως καταπονήσεις κατά την εκκίνηση Αποδόσεις και ειδικές τεχνικές απαιτήσεις Οι αντλίες που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα πρέπει να είναι κατάλληλες για να µπαίνουν σε γεώτρηση αντιστοίχου διαµέτρου και να έχουν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα (ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ). Ειδικά σηµειώνεται ότι όλες οι αντλίες θα πρέπει να έχουν µέγιστη εξωτερική διάµετρο στροβίλου και κινητήρα κατά 2" µικρότερη από την ονοµαστική διάµετρο της γεώτρησης για την οποία προορίζονται. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Γεώτρηση ιάµετρος γεώτρησης (ins) Ονοµαστική παροχή (m 3 /h) Ονοµαστικό µανοµετρικό Η 0 (m ΥΣ) Βάθος τοποθέτησης (m) Ελάχιστη διάµετρος σωλήνων στήλης (ins) ιάµετρος άξονα (ins) Γ1 Γ2 10 ¾ 90 37, Σαν βάθος τοποθέτησης νοείται εδώ το βάθος στο οποίο θα τοποθετηθεί το φίλτρο αναρρόφησης. Οι αντλίες θα πρέπει να λειτουργούν σε ολόκληρο το πεδίο όπως ορίζεται πιο πάνω µε όχι σηµαντική απόκλιση από τη σχέση QxH=σταθερό (γινόµενο παροχής επί µανοµετρικό σταθερό) και µε βαθµό απόδοσης στο δυσµενέστερο σηµείο λειτουργίας όχι µικρότερο από : 65~70% για τις αντλίες ονοµαστικής παροχής µικρότερης ή ίσης προς 100 µ 3 /ωρ. 70~75% για τις αντλίες ονοµαστικής παροχής µεγαλύτερης των 100 µ 3 /ωρ. Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία των αντλιών θα είναι : Ονοµαστικός αριθµός στροφών: R.P.M. Πάχος των σωλήνων της στήλης, κατ' ελάχιστον: για διάµετρο 4" (O.D. 114,3 χστ.) πάχος 0,237" ή 6,02 χστ. για διάµετρο 5" (O.D. 141,3 χστ.) πάχος 0,258" ή 6,55 χστ. για διάµετρο 6" (O.D. 168,3 χστ.) πάχος 0,280" ή 7,11 χστ. για διάµετρο 8" (O.D. 219,1 χστ.) πάχος 0,277" ή 7,04 χστ.

18 ιάµετρος κατακόρυφου άξονα όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα µε την προϋπόθεση ότι το υλικό θα είναι τουλάχιστον αντοχής 65 χγρ./χστ. 2. Σε περίπτωση που προσφερθούν άξονες µε υλικό µικρότερης αντοχής τότε η διάµετρος αυτών θα είναι τέτοια ώστε η µεταβιβαζόµενη ισχύς στον ονοµαστικό αριθµό στροφών της αντλίας να µην είναι κατώτερη από εκείνη άξονα µε διάµετρο όπως ορίζεται και αντοχής 65 χγρ./χστ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 13.1 Σωληνώσεις Θα είναι από χαλυβδοσωλήνες µε ευθεία κατά µήκος διπλή ή χωρίς ραφή, κατασκευασµένοι ως προς την ποιότητα κατά DIN 17100/ST37,2 και ως προς τις διαστάσεις σύµφωνα µε τα Γερµανικά πρότυπα DIN 2448 ή DIN 2458 των εξής διαστάσεων : ND 80 88,9 x 3,6 ND ,3 x 4,0 ND ,7 x 4,5 ND ,3 x 4,5 ND ,1 x 5,9 ND ,0 x 6,5 Οι συνδέσεις των διαφόρων µερών των σωληνώσεων, µεταξύ τους και µε τα όργανα (δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ.) θα γίνονται µε σύνδεσµους ταχείας αποσύνδε-σης ή µε φλάντζες ή µε τεµάχια εξάρµωσης ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση διαφόρων στοιχείων γρήγορα και χωρίς βλάβες των σωληνώσεων ή των παρεµβασµάτων και χωρίς παράλληλα να προκύπτει πρόβληµα στήριξης των σωληνώσεων Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιοστασίων θα συνδεθούν µε τους εξωτερικούς καταθλιπτικούς αγωγούς από PVC µε ειδικούς χυτοσιδηρούς συνδέσµους. Ολα τα άκρα που πρόκειται να ηλεκτροσυγκολληθούν θα υποστούν προηγουµένως λοξοτότµιση (φρεζάρισµα). Ολες οι ραφές θα γίνουν εσωτερικά και εξωτερικά. Οπου η εσωτερική συγκόληση δεν είναι δυνατή, πρέπει η εξωτερική να είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυάται την απαιτούµενη αντοχή. Τα τεµάχια σχηµατισµού ταύ, συστολές, κλπ., θα αποτελούνται από τυποποιηµένα χυτοσιδηρά τεµάχια κατά DIN 16451, 28637, 28639, και Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση των σωληνώσεων µέσα στο σώµα του σκυροδέµατος, όπου προβλέπονται ειδικά τεµάχια διέλευσης, και ειδικότερα σε µη εµφανή ή µη επισκέψιµα σηµεία. Οι σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερικά ειδική προστατευτική επένδυση από υλικό τύπου ασφαλτικής βάσης ή εποξειδωτικής ρυτίνης ή παρόµοιου τύπου, η οποία θα προστατεύει απόλυτα τις σωληνώσεις από τον κίνδυνο διαβρώσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε εργασία προστατευτικής επένδυσης να υποβάλει στην Επίβλεψη για προέγκριση, πλήρη τεχνικά στοιχεία της µεθόδου εξωτερικής προστασίας που θα χρησιµοποιήσει. Η προέγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για την πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία της σωληνώσεως. Η εσωτερική προστασία των σωληνώσεων θα είναι όµοια µε την εσωτερική προστασία των εκτός του αντλιοστασίου καταθλιπτικών αγωγών. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να µην καταστραφεί η εσωτερική και εξωτερική προστασία των σωληνώσεων, τόσο κατά τη µεταφορά όσο και κατά την εγκατάσταση και

19 ιδιαίτερα την επί τόπου εκτέλεση εγκαρσίων ραφών. Κάθε λύση της συνέχειας της επενδύσεως θα αποκαθίσταται επιµεληµένα. Ολα τα δίκτυα θα δοκιµασθούν, µετά την αποπεράτωσή τους, σε πιέσεις κατά 50%, τουλάχιστον ανώτερες της αναµενόµενης µέγιστης πίεσης λειτουργίας ικλείδες και λοιπά υδραυλικά εξαρτήµατα ικλείδες τύπου πεταλούδας Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 3354 PART2 και ΕΝ 593. θα έχουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και έγγραφη πιστοποίηση από το τµήµα δοκιµών του εργοστασίου. Το σώµα και ο δίσκος των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο (DUCTILE IRON) ποιότητας GGG40 κατά DIN 1693 και τυποποίησης ISO και µετά την xύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια. εξογκώµατα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή αστοχίες χυτηρίου. Aπαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. Τα σώµατα των δικλείδων θα έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή και κατόπιν θα έχουν βαφτεί εξωτερικώς µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής. εποξειδική βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 300 µm RAL Εσωτερικώς το συνολικό πάχος της βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 µm RAL Ο δακτύλιος του σώµατος θα είvαι από ανοξείδωτο χάλυβα Ο δακτύλιος στεγάνωσης του δίσκου θα είναι από ελαστοµερές EPDM και µε τέτοια µορφή και κατασκευή ώστε να πραγµατοποιεί την στεγάνωση και στις δύο διευθύνσεις της ροής. Ο δίσκος θα είναι διπλής εκκεντρότητας και θα φέρει δακτύλιο συγκράτησης από ελατό χυτοσίδηρο µε επικάλυψη από εποξειδική βαφή, για την τοποθέτηση του δακτυλίου στεγάνωσεις µε ανοξείδωτους κοχλίες κατά AISI 3Ο4-Α2. Οι άξονες θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ASl 420. Οι φλάντζες των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένες και τρυπηµένες κατά DIN 2501 ή ISO 7005 ΡΝ ικλείδες αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι τύπου ελαστικής εµφράξεως (τ.ηυdrosτορ), πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ, µε βύσµα υδροδυναµικής κατατοµής και επιβραδυνόµενης φραγής, µε σώµα από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG25 κατά DΙΝ 1691 ή άλλο ισοδύναµο ή καλύτερο υλικό. Η χύτευση θα πρέπει να έχει γίνει µε έντεχνο τρόπο ετσι ώστε οι επιφάνειες να είναι λείες, απαλλαγµένες από λέπια, φλύκταινες, κοιλότητες από άµµο, σπογγώδεις µάζες και γενικά οποιεσδήποτε αστοχίες. εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη του σώµατος των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και απαλλαγή από σκουριές. Τα σώµατα των δικλείδων αντεπιστροφής µετά απο αµµοβολή θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά µε υπόστρωµα (PRIMER) ψευδαργύρου κατάλληλου πάχους για χρήση σε υγρό περιβάλλον. Κατόπιν θα βαφούν εσωτερικά-εξωτερικά µε εποξεική βαφή µε συνολικό πάχος τουλάχιστον 150 µm ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο προστασίας το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιµο νερό. Το κλείσιµο της βαλβιδας θα γίνεται προοδευτικά και θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικού διαφράγµατος αρίστης ποιότητας και ειδικής σύστασης ώστε να αποφεύγεται η µόνιµη παραµορφωσή του. Κατά την έµφραξη η µεµβράνη θα εδράζεται επάνω σε ειδικά

20 διαµορφωµένη βάση κατάλληλης µορφής µε τρόπο ώστε οι δηµιουργούµενες απώλειεις τριβών να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Για το ελαστικό του διαφράγµατος ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό. Το σώµα της δικλείδας διαιρείται σε δύο οµόκεντρα τµήµατα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η αντικατάσταση της µεµβράνης. Τα οµόκεντρα τµήµατα συνδέονται µε φλάντζες, κοχλίες και περικόχλια από χάλυβα τουλάχιστον ST 88 κατά DIN 912. Μεταξύ των φλαντζών σώµατος και καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα τουλάχιστον από NITRILE RUBBER GRADE T κατά BS 2494 ή ισοδύναµο υλικό. Η πίεση δοκιµής για το σώµα της δικλείδας θα είναι 16 atm και η πίεση δοκιµής στεγανότητας της έδρας µε κλειστή την έξοδο θα είναι 10 atm. Το σώµα της δικλείδας θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 2501/28604 έως και πιέσεως 16 ΡΝ. Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονοµαστική διάµετρο (DΝ και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώµατος και σήµα ή επωνυµία κατασκευαστού καθώς και το βέλος ανοίγµατος της βαλβίδας. Εφ' όσον η δικλείδα αντεπιστροφής καλύπτεται από εθνικές προδιαγραφές της χώρας κατασκευής της ή απο άλλες διεθνείς προδιαγραφές (DIN, AWWA, BRITISH STANDERDS κ.λ.π) θα πρέπει να προσκοµίζονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την παραλαβή τους. Εάν δεν καλύπτεται από τις παραπάνω προδιαγραφές θα προσκοµίζονται για έλεγχο οι προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής. Οι παραπάνω δοκιµασίες-έλεγχος δεν απαλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη να προµηθεύσει και παραδώσει δικλείδα αντεπιστροφής σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές Αερεξαγωγοί Αεραεξαγωγός διπλής ενέργειας εισαγωγής και εξαγωγής αέρα. Ο αεραεξαγωγός αυτός αποτελείται από δύο µέρη. Ο κύριος κορµός χρησιµοποιείται για την εισαγωγή και εξαγωγή µεγάλων ποσοτήτων αέρα ενώ ο δευτερεύον κορµός που οµοιάζει προς την βαλβίδα µονής ενέργειας χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των φυσσαλίδων αέρα από το νερό. Ο αεραεξαγωγός θα πρέπει να είναι αρκετά ευπαθής ώστε να επιτρέπει : την ασφαλή αποµάκρυνση του ελκόµενου ή συγκεντρούµενου αέρα στα υψηλά σηµεία των αγωγών. την αποµάκρυνση του ήδη ευρισκόµενου µέσα στις σωληνώσεις αέρα. την εισαγωγή του αέρα για την µη δηµιουργία υποπιέσεων στις σωληνογραµµές. Τα χαρακτηριστικά κατασκευής του αεραεξαγωγού πρέπει να είναι ικανά ώστε να ισχύουν : πίεση λειτουργίας 16 ΑΤΜ (kg/cm 2 ) πίεση δοκιµής 24 ΑΤΜ (kg/cm 2 ) Το σώµα (κύριου και µικρού χώρου), το κάλυµµα και το καπάκι του αεραεξαγωγού θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο τουλάχιστον τύπου CG 25 κατά DIN ή από άλλο ισοδύναµο υλικό. Η χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζει λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των αεραεξαγωγών αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και απαλλαγή απο σκουριά. Το σώµα, το κάλυµµα και το καπάκι θα προστατευθούν µε επικάλυψη εξωτερικά και εσωτερικά µε εποξεική βαφή ελαχίστου πάχους 150 µm ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο προστασίας, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιµο νερό.

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων συγκροτημάτων 1 Θεσσαλονίκη 20/4/2016 Αρ. Πρωτ.: 11229 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ

(γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.820,00 ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 126 /2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.000,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 7.020,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης)

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διατομές: Από DN50 έως DN250 Πιέσεις λειτουργίας: Από 0 atm m έως 16 atm Θερμοκρασία λειτουργίας: -10. C έως +80 o C Πρότυπα κατασκευής: EN

Διατομές: Από DN50 έως DN250 Πιέσεις λειτουργίας: Από 0 atm m έως 16 atm Θερμοκρασία λειτουργίας: -10. C έως +80 o C Πρότυπα κατασκευής: EN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διατομές: Από DN50 έως DN250 Πιέσεις λειτουργίας: Από 0 atm m έως 16 atm Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 C έως +80 o C Πρότυπα κατασκευής: EN 1074-1, EN 1074-4 Διάτρηση Φλάντζας : ΕΝ1092-2

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Άµεσες παρεµβάσεις στα αντλιοστάσια ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-08-2016 Αριθμ. Πρωτ. :17238 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέµατος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : 400 06 Συκούριο Αρ. Μελ. 1/2017 Πληροφορίες : Σαΐτης Νικόλαος. Τηλ. : 24953 50520 Τελεφαχ : 24950 52130 Ε-mail : deya@dimostempon.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 20065 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει πρόχειρο,

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΦΕΙΟΥ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΦΕΙΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 82 /2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ,49. Πάτρα,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ,49. Πάτρα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Φώτιος Σκιαδάς Τηλ.: 2610 996694,

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ)

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 184/2017 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 660,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 772,20 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.883,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

60.000,00. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

60.000,00. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 60.000,00 Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑ Λάρισας Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο ιαδικασία κατάθεσης προσφορών

Άρθρο 2 ο ιαδικασία κατάθεσης προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια αντλιών για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π. 3426 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αντλιών για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 40 / 14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.810,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.376,30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 30/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 30/05/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 30/05/206 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 296 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ / Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Ο Ρ Ο Ι Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ / Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2048-Γ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΝΘΕΜΙΟ (RACK) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 19 ΙΝΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN1074-1, EN1074-2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή Α1 Υποβρύχια αντλία 4

Προδιαγραφή Α1 Υποβρύχια αντλία 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 1 ο Χλμ Κιλκίς Ξυρόβρυσης Τ.Κ. 611 00 TΗΛ:23410-29330 FAX:23410-29320 Αριθμός Μελέτης : Μ8 / 2017 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε 0.0.2 Κοζάνη 10-10-2017 Αρ. πρωτ. : 28602 Tαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τμήμα/Γραφείο Συντάκτης/Πληροφορίες Τηλ. Fax Email : 2 ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης : 50100 Κοζάνη : Προμηθειών : Πεσλή Β. : 24610 51540 :

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ένας που κατασκευάζεται ώστε να παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση δρομέα η ροπή εκκίνησης του είναι αρκετά υψηλή αλλά το ίδιο υψηλή είναι και η ολίσθηση του στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας Όμως επειδή Pconv=(1-s)PAG,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου για το

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών αντικεραυνικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου για το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 32 /2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θέμα: Προμήθεια υλικών αντικεραυνικής ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο 1 Θεσσαλονίκη 23/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 33841 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε 0.0.2 Κοζάνη 10-10-2017 Αρ. πρωτ. : 28604 Tαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τμήμα/Γραφείο Συντάκτης/Πληροφορίες Τηλ. Fax Email : 2 ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης : 50100 Κοζάνη : Προμηθειών : Πεσλή Β. : 24610 51540 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Ορειχάλκινων Υδρευσης Δ.Ε. Πεταλούδων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Ορειχάλκινων Υδρευσης Δ.Ε. Πεταλούδων Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 15/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100LT& ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2016 Πλαστικών καπακιών υφιστάμενων πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 89/16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.900,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.596,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο:

Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Πληροφορίες: Κουβελιώτης Χρήστος Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑ: Β4ΜΟ46906Β-Κ57. Θεσσαλονίκη 06 / 12 / 2012. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 24548/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 13SYMV001793583 2013-12-18 Σήμερα την 16-12-2013 και ώρα 11π.μ. στο δημοτικό κατάστημα στην Ελεούσα Ιωαννίνων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» `3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:10369 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ 4 /10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: Κ. ΛΕΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα