Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6. ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 8. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 9. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 13. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 15. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ 17. ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των καταθλιπτικών αντλιοστασίων Γ1 και Γ2 στη δεξαµενή του Ο.Λ.ΠΑ. Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τα κατώτερα όρια ποιότητας και ποσότητας υλικών και µηχανηµάτων. Κατασκευή του έργου κατά τρόπο διαφορετικό από την προδιαγραφή αυτή και τα σχέδια της µελέτης επιτρέπεται µόνο µετά από πρόταση του αναδόχου που θα υποβληθεί εγκαίρως, θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα αφορά µόνο στις λεπτοµέρειες µε τις οποίες θα επιτευχθεί ευρυθµότερη λειτουργία, αύξηση του βαθµού ασφαλείας και µείωση του κόστους της εγκατάστασης. 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ α. Η κατασκευή, η εγκατάσταση, οι δοκιµές των µηχανηµάτων και oι έλεγχοι ποιότητας και αντοχής των υλικών θα πληρούν τους επίσηµους Ελληνικούς Κανονισµούς που ισχύουν (ΕΛΟΤ, Υπουργείου Βιοµηχανίας, ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.). Εάν δεν υπάρχουν Ελληνικοί Κανονισµοί ή είναι ελλειπής, θα συµπληρώνονται από τους Γερµανικούς Κανονισµούς (DIN, VDE, κλπ.) ή τους κανονισµούς της χώρας προελεύσεως των µηχανηµάτων. β. Οι προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν και αναφέρονται παραπάνω θα καλούνται στη συνέχεια "Συµβατικές Προδιαγραφές". γ. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ συµβατικών προδιαγραφών και αυτών που αναφέρονται στο τεύχος αυτό υπερισχύουν οι δεύτερες. 3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 3669/08, όπως ισχύει σήµερα 2. Του Π.. 609/85, όπως ισχύει σήµερα 3. Του Π.. 694/77 σε ότι αφορά την εκπόνηση µελετών και 4. Των σχετικών µε τα παραπάνω νεοτέρων εγκυκλίων και διαταγµάτων 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 4.1 Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει µέσα σε σαράντα µέρες από την ηµέρα που θα του παραδοθεί ή παρούσα µελέτη τα ακόλουθα στοιχεία και σχέδια, για να µπορέσει η Υπηρεσία να εκτιµήσει την καταλληλότητα του, προς παραγγελία, εξοπλισµού και να συνταχθούν εγκαιρα τα Π.Κ.Ν.Τ.Μ. που θα απαιτηθούν. Ολα τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Για όλα τα υλικά πρέπει να υποβληθούν, απαραίτητα, τα ακόλουθα στοιχεία :

3 α. Κατασκευαστής β. Τύπος γ. Περιγραφικά έντυπα εικονογραφηµένα µε χαρακτηριστικές καµπύλες και σχέδια, στα οποία θα δίνονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι κυριώτερες διαστάσεις και το βάρος. Εκτός από τα ανωτέρω γενικά στοιχεία πρέπει ειδικά για κάθε υλικό ή συσκευή να δοθούν αντίστοιχα τα ακόλουθα στοιχεία : Ι. Αντλίες Σύντοµη περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών των βασικών µερών και των υλικών κατασκευής, βαθµός ζυγοσταθµίσεως πτερωτής, είδος και χηµική σύνθεση αντιδιαβρωτικής προστασίας µεταλλικών µερών κ.λ.π. Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας, ήτοι καµπύλες µεταβολής του µανοµετρικού ύψους, του βαθµού αποδόσεως, της απαιτούµενης στο άξονα ισχύος και του καθαρού θετικού ύψους αναρροφήσεως σε συνάρτηση µε την παροχή κ.λ.π. Οι καµπύλες πρέπει να εκτείνονται σε όλο το πεδίο λειτουργίας και να σηµειωθούν σε αυτές τα όρια λειτουργίας. Ειδικά η καµπύλη µανοµετρικού ύψους - παροχής θα αρχίζει από το σηµείο µηδενικής παροχής. Επάνω σε αυτές τις καµπύλες θα σηµειωθεί ιδιαίτερα το σηµείο ονοµαστικής λειτουργίας και το κατώτερο δυνατό µανοµετρικό ύψος λειτουργίας Σχέδιο της αντλίας µε τις κυριώτερες διαστάσεις και ενδεικτικές τοµές. Συνολικό βάρος της αντλίας. Πτερωτή, Στυπιοθλίπτες, Ένσφαιροι τριβείς, Σύνδεση µε κινητήρα, Ψύξη κ.λ.π. Λοιπά στοιχεία που θεωρεί ο προσφέρων απαραίτητα για σαφή και πλήρη εικόνα του είδους που προσφέρει. Ι Ι. Ηλεκτροκινητήρες Τύπος, Μορφή, αριθµός στροφών, τάση λειτουργίας, προστασία, κ.λ.π.. Υπολογισµός ισχύος κινητήρων µε βάση την απαιτούµενη ισχύ των αντλιών. Ισχύς, βαθµός αποδόσεως, συντελεστής ισχύος, ονοµαστική ένταση ρεύµατος, ρεύµα εκκινήσεως, κ.λ.π.. Για τα 3/4 και το 1/2 της ονοµαστικής ισχύος θα δοθούν : α. Βαθµός αποδόσεως και

4 β. Συντελεστής ισχύος Θερµοκρασία τυλιγµάτων για το ονοµαστικό φορτίο και περιβάλλον 40 βαθµ. C. Εντυπο µε τις κυριώτερες διαστάσεις και το βάρος του κινητήρα, τον τρόπο ψύξης, τον τρόπο σύνδεσης µε την αντλία κ.λ.π.. Ι Ι Ι. Ηλεκτρικοί πίνακες Σύντοµη περιγραφή κατασκευής του πίνακα και διαστάσεις, Ενηµερωτικά φυλλάδια µε χαρακτηριστικά στοιχεία οργάνων ζεύξεως, ελέγχου, προστασίας και αυτοµατισµού. Πλήρες µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα. Πλήρη περιγραφή λειτουργίας των αυτοµατισµών στο σύνολό τους και των εξαρτηµάτων τους. Ι V. Αυτοµατισµός λειτουργίας Αναλυτική περιγραφή του συστήµατος αυτοµατισµού εκκίνησης-στάσης µε λεπτοµέρειες κατασκευής και λειτουργίας οργάνων και συσκευών. Σχηµατικό διάγραµµα λειτουργίας. V. Λοιπός εξοπλισµός ηλαδή δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής, τεµάχια εξαρµόσεως, Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας, διακόπτες στάθµης, διακόπτες ροής, διατάξεις προστασίας κλπ. έντυπα µε εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, περιγραφές, σχέδια, κ.λ.π ικλείδες πεταλούδας 5.2 ικλείδες αντεπιστροφής 5.3 Τεµάχια εξάρµωσης 5.4 Αεραεξαγωγός που θα καλύπτονται όλα µε εικονογραφηµένα τεχνικά έντυπα, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, περιγραφές, σχέδια. α. Προτάσεις τροποποιήσεων Για τις βελτιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 αυτής της Τεχνικής Προδιαγραφής θα υποβληθούν πλήρως αιτιολογηµένες προτάσεις που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

5 β. Στοιχεία και σχέδια επί πλέον αυτών που θα υποβληθούν µε την προσφορά (1) Πλήρης µελέτη εφαρµογής και οριστικά τεχνικά στοιχεία του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει. (2) Πλήρη σχέδια συνδεσµολογίας και λεπτοµερής περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος αυτοµάτου λειτουργίας των αντλιοστασίων. (3) Σχέδια διατάξεως των υλικών και εξοπλισµού εντός και εκτός των αντλιοστασίων, µε τις κύριες διαστάσεις, βάση του δοµικού έργου, που θα περιλαµβάνει και τις τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του (π.χ. ανοίγµατα τοίχων, δαπέδων, οροφής, βάσεις εδράσεως µηχανηµάτων κλπ.). (4) Χρονικό διάγραµµα στο οποίο θα καθορίζεται, στα πλαίσια του συµβατικού χρόνου περαιώσεως των έργων, ο επί µέρους χρόνος (1) της προµήθειας και (2) της εγκαταστάσεως για καθένα από τα βασικά µέρη του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 4.2 Οδηγίες λειτουργίας α. Ενα µήνα προ της δοκιµαστικής θέσης σε λειτουργία, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προσωρινές οδηγίες λειτουργίας όπου θα περιγράφονται οι απαιτούµενες τιµές ρυθµίσεως των διαφόρων µεγεθών, θα δίδονται οι οδηγίες συντηρήσεως και θα περιγράφεται ο αυτόµατος τρόπος λειτουργίας. β. Mέσα σε ένα µήνα από την επιτυχή δοκιµή λειτουργίας και προτού λήξει η δοκιµαστική περίοδος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τα ακόλουθα : α) Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντηρήσεως µε βάση την οριστική διαµόρφωση της εγκαταστάσεως. β) Τα διαφανή σχέδια (µε ενίσχυση κατά την περίµετρο) της εγκατάστασης (κατόψεις, τοµές αντλιοστασίων, όδευση καλωδίων, διαγράµµατα συνδεσµολογιών των πινάκων και των αυτοµατισµών, λεπτοµερή µονογραµµικά σχέδια των πινάκων κ.λ.π.), όπως διαµορφώθηκε τελικά. 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τις εργασίες αµέσως µετά την θεώρηση και έγκριση των πιθανών τροποποιήσεων και της µελέτης εφαρµογής σε ανεξάρτητα τµήµατα ή στο σύνολό της και να αποπερατώσει όλες τις εργασίες σε συνολική προθεσµία ( ) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Εφ' όσον δεν περατωθούν όλες οι εργασίες µέσα στην προθεσµία αυτή ο Εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν 3669/08 και στην συνέχεια κηρύσσεται έκπτωτος εφ' όσον συντρέχουν οι λόγοι, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν 3669/08.

6 5.2 Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών. Το ηµερολόγιο θα υπογράφεται καθηµερινά από αυτόν ή εκπρόσωπό του καθώς και από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη στις επί τόπου επισκέψεις. 5.3 Η εγκατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε δικά του µέσα και µε έµπειρο προσωπικό σύµφωνα µε τους Ελληνικούς επίσηµους Κανονισµούς που ισχύουν, τους κανόνες της Επιστήµης και της Τέχνης, τα σχέδια της µελέτης, τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγ-ραφής και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας που θα επιβλέψει το έργο. Η εγκατάσταση του κυρίου εξοπλισµού δηλαδή των αντλητικών συγκροτη- µάτων, των συστηµάτων αυτοµατισµού κλπ., θα γίνει µε βάση λεπτοµερείς και σαφείς οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής ή µε την βοήθεια ειδικού τεχνικού του. Στη περίπτωση αυτή η αµοιβή και οι δαπάνες κινήσεως, διαµονής κλπ. του εν λόγω τεχνικού βαρύνουν αποκλειστικώς τον ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται για το λόγο αυτό καµµιάς προσθέτου αποζηµιώσεως. Οι εργασίες εγκαταστάσεως όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα γίνουν υπό την διεύθυνση και την ευθύνη ιπλωµατούχου Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, που θα έχει την απαιτούµενη εµπειρία σε παρόµοια έργα. Μετά το τέλος των εργασιών της εγκατάστασης και προτού γίνει η οριστική παραλαβή ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον εργοδότη τρεις πλήρες σειρές λεπτοµερών σχεδίων της εγκατάστασης µε την τελική µορφή τους. Η δαπάνη µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού επί τόπου των έργων µαζί µε τα απαιτούµενα βοηθητικά υλικά, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία ώστε να είναι έτοιµος για λειτουργία, θεωρείται ότι συµπεριλαµβά-νεται στις τιµές µονάδος της προσφοράς, έστω και αν αυτό δεν µνηµονεύεται ρητά στο Τιµολόγιο. 5.4 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και σε περίπτωση ατυχηµάτων ευθύνεται ο ίδιος καθ' ολοκληρία και όχι ο Εργοδότης ή ο Επιβλέπων Μηχανικός. Ακόµη ο Εργολάβος ευθύνεται, αποκλειστικά και µόνον αυτός, για κάθε ζηµιά στο προσωπικό του και σε τρίτους εξ αιτίας του έργου. Γενικά ισχύει το άρθρο 45 του Ν 3669/ Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και µηχανικά µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία σε ηµέρες αργίας αν αυτό απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό.

7 6. ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 6.1 Γενικά 1. Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας για την παραλαβή του µηχανικού εξοπλισµού θα γίνουν σε τρεις φάσεις ως εξής : α. οκιµές στο εργοστάσιο του κατασκευαστού ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της εγκρίσεως του εργοδότη, πριν την µεταφορά των µονάδων στο έργο. β. οκιµές επί τόπου των έργων που θα γίνουν σε όλες τις εγκατεστηµένες µονάδες και θα αποτελούν τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής και δοκιµαστική λειτουργία δύο µηνών. γ. οκιµές οριστικής παραλαβής που θα γίνουν σε όλη την εγκατάσταση µετά την πάροδο του οριζόµενου χρόνου εγγυήσεως, εφόσον η µέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. 2. Ολες οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα εφαρµοσθούν. 3. Εάν κατά την διεξαγωγή µιάς δοκιµής διαπιστωθεί ελαττωµατική λειτουργία η κατασκευή ή φθορά µηχανήµατος, συσκευής ή εξαρτήµατος ή εάν για άλλο λόγο η δοκιµή δεν κριθεί ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί αµέσως σε άρση της αιτίας η οποία προκάλεσε την αποτυχία της δοκιµής και κατόπιν η δοκιµή θα επαναλαµβάνεται µέχρι αποδοχής της εγκατάστασης. 6.2 οκιµές στο εργοστάσιο κατασκευής 1. Με τις δοκιµές αυτές και ελέγχους επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν τα µηχανήµατα και συσκευές που παραγγέλθηκαν έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την αυτή τεχνική προδιαγραφή, µε τις προδιαγραφές που ζητείται να εφαρµοσθούν και µε τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που υποβλήθηκαν, θα διεξαχθούν δε ως εξής : α. οκιµές αντλιών Οι αντλίες θα δοκιµαστούν στο εργοστάσιο κατασκευής από επιτροπή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή από διεθνές ανεγνωρισµένο γραφείο παραλαβής της εγκρίσεως του εργοδότη και θα γίνει σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής. β. οκιµές κινητήρων, βαλβίδων Τα ανωτέρω θα δοκιµαστούν από το εργοστάσιο κατασκευής, το οποίο θα εκδόσει σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 2. Ο ανάδοχος θα παράσχει κάθε απαιτούµενη διευκόλυνση κατά την διεξαγωγή οιουδήποτε ελέγχου ή δοκιµής, ως επίσης και όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, υλικά, κινητήριο δύναµη, προσωπικό, όργανα και συσκευές µετρήσεως και ελέγχου τα οποία θα απαιτηθούν για την ακώλυτο, οµαλή και ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την απαιτούµενη ακρίβεια µετρήσεων και να ευρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

8 3. Οι δαπάνες όλων των δοκιµών που θα γίνουν στο εργοστάσιο βαρύνουν τον Ανάδοχο, περιλαµβάνονται δε στις τιµές της προσφοράς, έστω και εάν τούτο δεν αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο. 4. ιευκρινίζεται ότι θετικά αποτελέσµατα των δοκιµών των µονάδων στο εργοστάσιο δεν προδικάζουν παραλαβή της εγκατάστασης που θα κατασκευασθεί µε τις µονάδες αυτές. Η παραλαβή θα εκτελεσθεί µόνο µετά από επιτυχείς δοκιµές επί τόπου των έργων, που θα γίνουν ως εξής : 6.3 οκιµές προσωρινής παραλαβής 1. Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής θα γίνουν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του εργοδότη ή από αντιπροσώπους του, παρουσία αντιπροσώπων του Αναδόχου, θα εκτείνονται δε σε όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα, υλικά και εγκαταστάσεις. 2. Οι δοκιµές προσωρινής παραλαβής περιλαµβάνουν µηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές δοκιµές. Οι βασικές δοκιµές αναφέρονται κατωτέρω, πλην όµως ο Εργοδότης µπορεί πέρα απ' αυτές να ζητήσει την εκτέλεση οιασδήποτε άλλης δοκιµής, την οποία κρίνει δικαιολογηµένα αναγκαία. 3. Σκοπός των δοκιµών είναι να διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής που θα εφαρµοσθεί και των συµβατικών προδιαγραφών. 4. Οι δαπάνες όλων των δοκιµών προσωρινής παραλαβής, πλην της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 5. Κυριώτερες δοκιµές που θα διεξαχθούν : α. οκιµές υδροστατικής πίεσης σε όλο το σύστηµα σωληνώσεων µε τα εξαρτήµατά του (βαλβίδες) για τον έλεγχο της στεγανότητας συνδέσεων. Οι δοκιµές αυτές εκτελούνται κατά το στάδιο κατασκευής, παρουσία του Επιβλέποντος και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υποβάλλεται στην Επιτροπή προσωρινής παραλαβής. β. οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων σε κάθε αντλητικό συγκρότηµα µε την µέγιστη συχνότητα εκκινήσεως, ως και της οµαλής επιταχύνσεως χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήµατος. γ. οκιµές κανονικής 24ώρου συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων. Με αυτές θα ελεγθούν η τυχόν εµφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων ή θορύβων, οι πάσης φύσεως διαρροές, οι ενδείξεις των µανοµέτρων, αµπεροµέτρων, βολτοµέτρων, µετρητών ισχύος και κάθε εν γένει ενδεικτικού οργάνου και γενικά όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης. δ. οκιµές καλής λειτουργίας βαλβίδων.

9 ε. οκιµές καλής λειτουργίας του συστήµάτος αυτοµάτου λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων καθώς και του συστήµατος ασφαλείας και σηµάνσεων. στ. Ελεγχος εµφανιζοµένων υπερπιέσεων και υποπιέσεων στο σύστηµα σωλήνωσης σε περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος. ζ. οκιµασίες και έλεγχοι για την διαπίστωση της καταλληλότητας και αρτιότητας του βοηθητικού εξοπλισµού. η. Μέτρηση της αντίστασης µονώσεως των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των γειώσεων των ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων και των αλεξικεραύνων που πρέπει να υπολογισθούν σύµφωνα µε το ΚΕΗΕ. 6. Μετά την προσωρινή παραλαβή ο Ανάδοχος θα προβεί στην δοκιµαστική λειτουργία του αντλιοστασίου, κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγµατοποιήσει την τελική ρύθµιση των διατάξεων αυτοµατισµού λειτουργίας, για την πληρέστερη ανταπόκριση της λειτουργίας των αντλιοστασίων. Κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας θα εξασφαλιστεί στον Ανάδοχο, µε δαπάνη και µέριµνα της Υπηρεσίας, η απαιτούµενη παροχή ύδατος ως και η απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των αντλιοστασίων. Κάθε άλλη δαπάνη για την δοκιµαστική λειτουργία των αντλιοστασίων και όλα τα απαιτηθησόµενα για την εκτέλεση των δοκιµών όργανα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 6.4 οκιµές οριστικής παραλαβής 1. Οι δοκιµές οριστικής παραλαβής περιλαµβάνουν ίδιους µε τις δοκιµές προσωρινής παραλαβής ελέγχους και δοκιµασίες (βλ.ανωτέρω, παρ. 6.3). 2. Τα απαραίτητα για την διεξαγωγή των όργανα, εξαρτήµατα, µηχανικά µέσα, υλικά και εφόδια εν γένει, πρέπει να προσκοµισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας ως και τα έξοδα για την εξάρµοση των συσκευών βαρύνουν τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παρέχει την απαιτούµενη τεχνική καθοδήγηση και τυχόν απαιτούµενο ειδικό προσωπικό. 3. Ιδιαίτερα κατά τις δοκιµές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και ειδικά οι τυχόν φθορές των αντλιών από σπηλαίωση, η κατάσταση αξόνων λόγω τριβών, επαφών αυτοµάτων κλπ., του Αναδόχου υποχρεουµένου να αντικαταστήσει αµέσως τα φθαρµένα τεµάχια. 4. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε 15 µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν 3669/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.1 Με τον όρο «προµήθεια» νοείται η κατασκευή, δοκιµή, µεταφορά, παραλαβή και παράδοση στο έργο των στοιχείων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ελευθέρων από κάθε επιβάρυνση ή δέσµευση. Η «προµήθεια» θα γίνει µε φροντίδα του Αναδόχου.

10 7.2 Ολα τα είδη του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού µπορούν, µετά από έγκριση της Επίβλεψης, να πιστοποιηθούν συγχρόνως µε την µεταφορά και εγκατάστασή τους στο εργοτάξιο εφ' όσον υποβληθούν µαζί µε την πιστοποίηση όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και σε ποσοστό µέχρι 80% της τιµής που αναφέρεται στο τιµολόγιο προσφοράς για πλήρη εγκατάσταση των ειδών. 7.3 Αν η επίβλεψη διαπιστώσει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη στα είδη που εισκοµίσθηκαν και εγκαταστάθηκαν στο εργοστάσιο, ή ασυµφωνία αυτών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα προσφερθέντα χαρακτηριστικά, τότε δεν είναι δυνατόν να γίνεται πιστοποίηση προµήθειας πριν από την ολοσχερή απαλοιφή της παραπάνω φθοράς ή ασυµφωνίας. 7.4 Ολα τα πιστοποιούµενα είδη µετά την πιστοποίησή τους αποτελούν περιουσία του εργοδότη, ο δε Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή φύλαξη και την άρτια εγκατάστασή τους. 7.5 ιευκρινίζεται και εδώ ότι η πιστοποίηση εισκοµιζοµένων ειδών δεν προδικάζει την παραλαβή τους, η οποία θα εκτελεσθεί µόνο έπειτα από επιτυχή διεξαγωγή των δοκιµών προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 8. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 8.1 Η επιµέτρηση των εργασιών θα γίνει για πλήρως εκτελεσθείσες µονάδες εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 8.2 Η πληρωµή των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν 3669/08 µε βάση τις παραπάνω µονάδες εργασιών και µε τις αντίστοιχες τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. Η πληρωµή θα καλύπτει, πέρα από τις δαπάνες που ρητώς κατονοµάζονται στο Τιµολόγιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και κάθε πρόσθετη δαπάνη απαραίτητη για την έντεχνη συµπλήρωση των περιγραφοµένων εργασιών. 8.3 Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασµός θα εκδοθεί βάση των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Φορέα ανάθεσης. 8.4 Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 9. Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9.1 Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις απαιτούµενες ενέργειες για τον έγκαιρο έλεγχο των εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτές απαιτούνται από τον Νόµο. 9.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από την ΕΗ και να υποδείξει

11 εγγράφως στον Εργοδότη τις ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκοµίζοντας σ' αυτόν για υπογραφή τα απαιτούµενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κλπ. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει, κατά το δυνατόν, την πορεία του ζητήµατος της ρευµατοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον Εργοδότη και ιδιαίτερα για τις τυχόν παρουσιαζόµενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας το τι πρέπει να κάνει για την άρση τους. 9.3 Ολες οι απαιτούµενες δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στη ΕΗ τις δαπάνες κατασκευής παροχετεύσεων και τις τυχόν σχετικές εγγυήσεις. 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 10.1 Το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε κατάσταση πλήρους και ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων των Γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 απ' όπου θα καταθλίβεται νερό µέσω του κεντρικού αγωγού του στη δεξαµενή του Ο.Λ.ΠΑ Τα αντλιοστάσια θα τοποθετηθούν στις θέσεις που είναι σηµειωµένες στο τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000. Η διάταξη και η µορφή τους φαίνεται στα σχετικά σχέδια. Το νερό θα αντλείται προς τη δεξαµενή µέσω υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων που έχουν τοποθετηθεί κατακόρυφα Η λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι αυτόµατη, ρυθµιζόµενη από τη στάθµη νερού στη εξαµενή και ελεγχόµενη κατά προτεραιότητα από τις άλλες διατάξεις ασφαλείας. Η επιτήρηση των αντλιοστασίων θα γίνεται από τα προβλεπόµενα ηλεκτρικά συστήµατα ελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας Η ηλεκτροδότηση όλων των αντλιοστασίων θα γίνει από τη ΕΗ µε χαµηλή τάση 380/220 V - 50Hz Ακριβέστερα, ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει µε κατάλληλο προσωπικό τα ακολούθως αναφερόµενα είδη µε όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και εξαρτήµατα : 1. Πλήρη αντλητικά συγκροτήµατα νερού, κατακόρυφα υποβρύχια όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : Συσκευή Αντλιοστάσιο Γ1 Γ2 Είδος Εγκατεστηµένων Αντλιών. Υποβρύχια σε κατακόρυφη θέση Aριθµός αντλιών Μια (1) Παροχή αντλιών (m 3 /h) 90 Μαν. ύψος αντλ. (m ΥΣ) 37,5 Τύπος πτερωτών Ακτινικής ροής Κλειστές ή Ηµίκλειστες Βαθµός αποδόσεως ~70% Ισχύς ηλεκτροκινητ (ΗΡ) στροφές ηλεκτροκ (RPM) ~17,5 2900

12 2. Τις δικλείδες αποµονώσεως, τις βαλβίδες αντεπιστροφής, τα τεµάχια εξάρµωσης, τους αερεξαγωγούς, τα ειδικά τεµάχια σωληνώσεων κλπ.. 3. Τις σωληνώσεις καταθλίψεως των αντλητικών συγκροτηµάτων µέχρι την εξωτερική παρειά του αντλιοστασίου και σύνδεση µε τους εξωτερικούς καταθλιπτικούς αγωγούς νερού. 4. Την εγκατάσταση παροχών, από τον µετρητή της ΕΗ µέχρι τον γενικό πίνακα καθώς και των γειώσεων και αυτοµατισµών των αντλιοστασίων, όπως και των καλωδιώσεων ελέγχου λειτουργίας από τις εξαµενές µέχρι τα αντλιοστάσια. 5. Τον γενικό πίνακα χαµηλής τάσης κάθε αντλιοστασίου. 6. Πλήρη συστήµατα αυτοµατισµού και σήµανσης. 7. Πλήρεις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κινήσεως και φωτισµού στα αντλιοστάσια. 8. Πλήρη συστήµατα ελέγχου στάθµης στη δεξαµενή 9. ιάφορα βοηθητικά µηχανήµατα, όργανα και εξαρτήµατα, απαραίτητα για την ασφάλεια και οµαλή λειτουργία των αντλιοστασίων Ολα τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτοµερώς στα αντίστοιχα κεφάλαια που ακολουθούν. 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.1 Ολα τα µηχανήµατα που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος, οι συσκευές, τα υλικά και τα εξαρτήµατα θα είναι καινουργή, αρίστης ποιότητας, διεθνούς τυποποιήσεως, στιβαράς κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας. εν θα υπόκεινται σε ταχεία φθορά και θα µπορούν να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατόν συντήρηση Ολες οι οµοειδείς µονάδες πρέπει να είναι του αυτού εργοστασίου κατασκευής. Ολα τα οµοειδή εξαρτήµατα οµοίων µονάδων θα είναι εναλλακτά µεταξύ τους και µε τα ανταλλακτικά τους, που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος Ολα τα µεταλλικά µέρη των µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων και όλες οι εντός των φρεατίων σωληνώσεις θα ελαιοχρωµατιστούν µε δύο στρώσεις µινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος µε απόχρωση της εκλογής της επίβλεψης. Εξαιρούνται τα τµήµατα τα πακτούµενα εντός σκυροκονιάµατος, τα καθ' οιονδήποτε τρόπο λιπαινόµενα, οι άξονες, οι οδοντωτοί τροχοί, τα ορειχάλκινα τεµάχια και γενικά τα εσωτερικά στοιχεία των µηχανηµάτων ή εκείνα για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής ή κατ' άλλο τρόπο που ορίζεται ρητά στις προδιαγραφές.

13 Η δαπάνη για τους χρωµατισµούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου Σε όλα τα µηχανήµατα και συσκευές θα υπάρχει στερεά προσαρµοσµένη µεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και ο αριθµός της µονάδας και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της. Είναι δυνατόν αντί πινακίδας τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται µε ανάγλυφα µη εξαλειφόµενα γράµµατα επάνω στο κέλυφος της µονάδας Ολα τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα υλικά και τα εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα και σε κατάσταση καλής λειτουργίας Κάθε ένα από τα αντλητικά συγκροτήµατα καθώς και τα συστήµατα τοπικού αυτοµατισµού θα συνοδεύονται από τρείς σειρές τευχών µε οδηγίες εγκαταστάσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως. 12. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 12.1 Υποβρύχια Αντλητικά Συγκροτήµατα φρεάτων Γενικά Το αντλητικό συγκρότηµα θα είναι κατακορύφου τύπου, µε κατακόρυφο άξονα, υδρολίπαντο µε στρόβιλο φυγοκεντρικών πτερωτών ακτινικής ή µεικτής ροής (στροβιλοαντλίες µε κλειστές ή ηµίκλειστες πτερωτές), σε άµµεση σύνδεση µε τον στεγανό κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα. Τα υλικά, καθώς και γενικά η κατασκευή, η προσαρµογή και οι δοκιµές των αντλητικών συγκροτηµάτων, σαν αντλίες, κινητήρες και συγκρότηµα άνλησης, πρέπει να ακολουθούν τα Ελληνικά, Γερµανικά ή Αµερικάνικα πρότυπα για κατακόρυφες στροβιλοφόρες αντλίες. Ο αριθµός των στροφών των αντλιών θα είναι 1450 RPM. Γενικά η αντλία θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να µπορεί να λειτουργεί επί µακρόν, χωρίς ανάγκη επιθεωρή-σεως, συντηρήσεως και εξετάσεως των τµηµάτων της. Η αντλία θα αποτελείται από τα παρακάτω τέσσαρα βασικά στοιχεία : Σώµα στροβίλου Κατακόρυφη στήλη Κεφαλή Κινητήρα Σώµα στροβίλου Οι θάλαµοι θα είναι κατασκευασµένοι από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο εξαιρετικής ποιότητας. Το χυτό θα πρέπει να είναι χωρίς φυσαλίδες αέρα, εγκλεισµένη άµµο, και άλλα επιζήµια ελαττώµατα. Οι θάλαµοι θα πρέπει να αντέχουν σε υδροστατική πίεση ίση προς το 200% (διπλάσιο) του µανοµετρικού ύψους κανονικής λειτουργίας, ή το 150% του, για µηδενική παροχή, µανοµετρικού ύψους, εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο του προηγουµένου. Οι εσωτερικές επιφάνειες των θαλάµων θα πρέπει να είναι λείες και στιλβωµένες.

14 Τα έδρανα των θαλάµων θα είναι από ειδικό ορείχαλκο τριβέων π.χ. SAE 660 ή SAE 63 ή άλλων. Οι πτερωτές θα είναι κατασκευασµένες από ειδικό ορείχαλκο ποιότητος SAE 40 ή καλύτερης, κλειστού ή ηµίκλειστου τύπου ακτινικής ή µικτής ροής µε λείες επιφάνειες. Οι πτερωτές θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένες. Η στερέωση των πτερωτών στον άξονα των βαθµίδων θα πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισµένη µε κωνικά δακτυλί-δια, σφήνες κ.λ.π. για τον αποκλεισµό αξονικών µετακινήσεων αυτών κατά τη λειτουργία. Το διάκενο πτερωτών - θαλάµων θα πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται µέσω ειδικού περικοχλίου της κεφαλής της αντλίας ή του ηλεκτροκινητήρα. Όλα τα µέρη των βαθµίδων (θάλαµοι, πτερωτές, δακτυλίδια κλπ.) πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιµα. Ο άξονας του στροβίλου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI-416 ή C45 ή καλλίτερου, ρεκτιφιαρισµένος, στιλβωµένος, ανωπτυµένος και απόλυτα ευθυγραµ- µισµένος, θα φέρει δε στο κάτω µέρος τις κατάλληλες κοχλιώσεις και συνδέσµους για τη σύνδεσή του µε τον άξονα του ηλεκτροκινητήρα στο θάλαµο αναρρόφησης όπου θα γίνεται και η σύνδεση µε αυτόν. Τα έδρανα στήριξης του άξονα θα είναι τοποθετηµένα ανά θάλαµο, θα αποτελούνται από ειδικό έδρανο τοποθετηµένο µέσα σε ορειχάλκινο στήριγµα βαρέως τύπου από κρατέρωµα SAE-40 ή άλλου καταλλήλου. Εκτός των ενδιαµέσων βαθµίδων ο στρόβιλος θα είναι εφοδιασµένος µε ένα θάλαµο κατάθλιψης (πάνω) µε τον οποίο θα γίνεται η σύνδεση µε την κατακόρυφη αντεπίστροφη βαλβίδα και την κατακόρυφη στήλη κατάθλιψης, καθώς και ένα θάλαµο αναρρόφησης (κάτω) που θα φέρει το φίλτρο αναρρόφησης και στον οποίο θα γίνεται η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα Κατακόρυφη στήλη Αυτή αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή ή ηλεκτροσυγκολλητούς µε ηλεκτρική αντίσταση (ELECTRIC RESISTANCE WELDED) βασικού µήκους 10 ποδών (FT) και θα πρέπει να ικανοποιούν τα οριζόµενα πρότυπα στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου ή τα Αµερικάνικα Πρότυπα για κοχλιοτοµηµένους σωλήνες Α.S.Τ.Μ. Α-53 ή Α και ποιότητας χάλυβα GRADE "B" ή ST35 ή ST37.2 κατά τα Γερµανικά Πρότυπα (DIN). Η σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται µε κοχλιωτούς συνδέσµους βαρέως τύπου (µούφες), ενώ οι κοχλιώσεις µέχρι την τοποθέτηση θα προστατεύονται µε προφυλακτικό πλαστικό κάλυµµα Κεφαλή Αυτή θα αποτελείται από χυτοσιδηρή φλαντζωτή γωνιά και φλάντζα καταλλήλου διατοµής που θα προσαρµόζεται κατάλληλα στο πάνω µέρος της γεώτρησης. Από αυτήν θα αναρτάται ασφαλώς η κατακόρυφη στήλη µε το αντλητικό συγκρότηµα. Η εξαγωγή της κεφαλής θα είναι οριζόντια. Η κεφαλή θα έχει υποδοχή για την τοποθέτηση µανοµέτρου Ηλεκτροκινητήρες Κανονισµοί - Προδιαγραφές Κάθε υλικό, εργασία και δοκιµές πρέπει να ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισµένες προδιαγραφές και κατά προτίµηση : Τις Γερµανικές Προδιαγραφές DIN, VDE

15 Τις Αµερικάνικες Προδιαγραφές ΝΕΜΑ, Α.Ι.Ε.Ε., Α.S.Α Τύπος κινητήρα Οι κινητήρες θα είναι τετραπολικοί (σύγχρονος αριθµός στροφών R.P.M.) κατάλληλοι για τριφασικό ρεύµα 380 V-50 HZ, κατακόρυφου άξονα, µε διάταξη που αποκλείει την αντίστροφη από την κανονική φορά περιστροφής, επαγωγικοί µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, διπλό τύλιγµα για τη µείωση του ρεύµατος εκκινήσεως, µε άξονα ενός ελευθέρου άκρου, κατάλληλοι για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι 40 ο C. Από άποψη προστασίας πρέπει εντελώς στεγανοί (Completely water-tight) µε κατάλληλα πλέγµατα για την προστασία από είσοδο ξένων στερεών σωµάτων. Το κύριο κέλυφος των κινητήρων θα είναι από χυτοσίδηρο ή αλουµίνιο καλής ποιότητας. Τα καλώδια θα φέρουν επάνω κάλυµµα από αλουµίνιο ή άλλο παρόµοιο ελαφρύ υλικό. Στο κέλυφος του συγκροτήµατος πρέπει να υπάρχουν εύχρηστοι και στιβαροί κρίκοι ανύψωσης. Η µόνωση των περιελίξεων του κινητήρα θα είναι κλάσεως Ρ ή καλύτερη κατά τους Αµερικανικούς Κανονισµούς ΝΕΜΑ ή τους Γερµανικούς VDE 0530, µε αύξηση της θερµοκρασίας τέτοια ώστε ο κινητήρας να µπορεί να εργάζεται συνεχώς µε την πλήρη ισχύ του σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 o C Ισχύς κινητήρων Η ονοµαστική ισχύς των ηλεκτροκινητήρων θα πρέπει να είναι 20% περίπου µεγαλύτερη από εκείνη που απαιτεί ολόκληρο το αντλητικό συγκρότηµα (στρόβιλος, άξονες, στυπιοθλίπτες) στο δυσµενέστερο σηµείο του πεδίου λειτουργίας, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη παράγραφο της τεχνικής έκθεσης Χαρακτηριστικά κινητήρων Οι κινητήρες θα είναι γενικά του τύπου του περιγραφόµενου στα ΝΕΜΑ (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) µε κανονική ροπή εκκίνησης και µε χαµηλό ρεύµα εκκίνησης. Το ρεύµα εκκίνησης µε διακόπτη αστέρα-τριγώνου δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο περίπου του ονοµαστικού. Ο βαθµός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος (συν φ) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερα. Ο συντελεστής ισχύος δεν πρέπει οπωσδήποτε να είναι χαµηλότερος του 0,85 στο ονοµαστικό φορτίο του κινητήρα. Οι κινητήρες πρέπει απαραίτητα να είναι έξι (6) άκρων, ώστε να είναι δυνατή η εκκίνησή τους µε διακόπτη αστέρα-τριγώνου. Οι κινητήρες πρέπει να εργάζονται κανονικά αποδίδοντας στον άξονα την ονοµαστική ισχύ, µε αυξοµείωση της ονοµαστικής τάσης +-5% τουλάχιστον Λοιπά χαρακτηριστικά (1) Έδρανα - Τριβείς Οι ωστικοί τριβείς θα εκλεγούν ώστε να αντέχουν σε συνεχή κάτω ώση όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή των αντλιών µε µέση διάρκεια ζωής ωρών. Θα υπάρχει πρόβλεψη για στιγµιαία πάνω ώση ίση προς το 30% του κατακόρυφου φορτίου. Οι ωστικοί τριβείς θα είναι ελαιολίπαντοι µε διάταξη οπτικής παρακολούθησης της στάθµης του ελαίου. Ο οδηγός τριβέας (κάτω) θα έχει λίπανση όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα. (2) Ζυγοστάθµιση Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη του κινητήρα θα είναι στατικά και δυναµικά πλήρως ζυγοσταθµισµένα. Το πλήρες συγκρότηµα των περιστρεφόµενων µερών του κινητήρα θα

16 είναι ζυγοσταθµισµένο µε ακρίβεια µεγίστου εύρους ταλάντωσης 0,001 από άκρου εις άκρον. (3) Καστάνια αντεπιστροφής Οι κινητήρες θα είναι απαραίτητα εφοδιασµένοι µε διάταξη που παρεµποδίζει την αντίστροφη, της κανονικής φοράς, περιστροφή της αντλίας και κατά προτίµηση σφαιρικού τύπου. Η καστάνια πρέπει να είναι τέτοια ώστε η µέγιστη αντίστροφη περιστροφή να είναι της τάξης των 5µm, ώστε να µειώνονται τα κρουστικά φαινόµενα στο ελάχιστο. (4) Βαθµός αποδόσεως Υπό ονοµαστική τάση και συχνότητα καθλως και φορτίο 4/4 δεν θα είναι κατώτερος του 0,87. (5) Ρεύµα εκκινήσεως Για εκκίνηση µέσω διακόπτου Υ-, δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο περίπου του ονοµαστικού, που αναγράφεται στην πινακίδα. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει την παραδεκτή από την ΕΗ τιµή. (6) Ροπή εκκίνησης Για εκκίνηση µέσω διακόπτου Υ- και µε βαλβίδα αντεπιστροφής της αντλίας κλειστή, η ροπή εκκίνησης θα είναι τουλάχιστον 25% ανώτερη από αυτή που απαιτεί η αντλία. (7) Φορά περιστροφής εξιόστροφη για παρατηρητή που βρίσκεται στο πίσω µέρος του κινητήρα Χαρακτηριστικά κατασκευής 1. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη του κινητήρα, ξεχωριστά το καθένα, θα είναι πλήρως ζυγοσταθµισµένα στατικά και δυναµικά. Το πλήρες συγκρότηµα των περιστρεφόµενων µερών του κινητήρα θα είναι επίσης πλήρως ζυγοσταθµισµένο. 2. Οι µονώσεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε περιβάλλον θερµοκρασίας 40 ο C και θα παρουσιάζουν ενισχυµένη αντοχή στην υγρασία. 3. Οι ηλεκτροκινητήρες θα έχουν τέτοια, γενικά, κατασκευή ώστε να µπορούν να εκκινούν 4 φορές τουλάχιστον την ώρα. 4. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι αυτόψυκτοι. Στον άξονα του δροµέα και εντός του κελύφους, θα στερεούται πτερωτή µε κατάλληλη παροχή και αντίθλιψη η οποία θα δηµιουργεί το ρεύµα νερού ψύξεως του κινητήρα. Η πτερωτή θα καλύπτεται από κατάλληλο κέλυφος. 5. Οι ηλεκτροκινητήρες θα εφοδιαστούν µε θερµικά στοιχεία στο εσωτερικό των τυλιγµάτων σε τρόπο ώστε να διακόπτεται αυτόµατα η λειτουργία τους σε περίπτωση επικίνδυνης αυξήσεως της θερµοκρασίας στο εσωτερικό των τυλιγµάτων. 6. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα στεγανά ακροκιβώτια για τη σύνδεση των καλωδίων τροφοδοτήσεως και απαραίτητα θα είναι έξι (6) άκρων ώστε να είναι δυνατή η εκκίνηση τους µε διακόπτη Υ Υλικά κατασκευής κινητήρων. 1. Το κέλυφός τους, ήτοι περίβληµα, πλευρικά καλύµµατα και πλέγµατα θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο ή αλουµίνιο. Στο κέλυφος θα υπάρχουν εύχρηστοι και στιβαροί κρίκοι ανυψώσεως. 2. Ο άξονας των κινητήρων θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής, υπολογισµένος για τη δυσµενέστερη περίπτωση φορτίσεώς του, δηλαδή µε όλες τις δυνάµεις (δυναµικές - µαγνητικές) που δρουν επάνω του νοούµενες κατά την αυτή κατεύθυνση, και θα εδράζεται επάνω σε δύο ένσφαιρους τριβείς µακράς διαρκείας ζωής.

17 Εφ' όσον απαιτείται θα προβλεφθούν λιπαντήρες (γρασαδόροι) για την επαναλίπανση των τριβέων κατά την διάρκεια συντήρησης των κινητήρων. 3. Το µαγνητικό κύκλωµα των ηλεκτροκινητήρων ήτοι οι πυρήνες του στάτου και του δροµέα, θα είναι κατασκευασµένοι από πυριτιούχα δυναµοελάσµατα εξαιρετικής ποιότητας, µε χαµηλές απώλειες από υστέρηση και δινορρεύµατα. 4. Το τύλιγµα του στάτου θα αποτελείται από περιέλιξη διπλής στρώσεως. Το όλο σύστηµα, ήτοι οι αγωγοί µονώσεως, η µάζα εµποτισµού κλπ. Υλικά, θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της κλάσεως µονώσεως Ε κατά DΙΝ µε επιτρεπόµενη ανύψωση θερµοκρασίας 85 ο C σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 ο C. 5. Ο δροµέας θα είναι βραχυκυκλωµένος, διπλός, διαµορφούµενος από ορείχαλκο και ηλεκτρολυτικά καθαρό χαλκό. Η µηχανική κατασκευή θα είναι τέτοια, ώστε ο δροµέας να αντέχει απόλυτα στις µηχανικές κυρίως καταπονήσεις κατά την εκκίνηση Αποδόσεις και ειδικές τεχνικές απαιτήσεις Οι αντλίες που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα πρέπει να είναι κατάλληλες για να µπαίνουν σε γεώτρηση αντιστοίχου διαµέτρου και να έχουν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα (ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ). Ειδικά σηµειώνεται ότι όλες οι αντλίες θα πρέπει να έχουν µέγιστη εξωτερική διάµετρο στροβίλου και κινητήρα κατά 2" µικρότερη από την ονοµαστική διάµετρο της γεώτρησης για την οποία προορίζονται. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ Γεώτρηση ιάµετρος γεώτρησης (ins) Ονοµαστική παροχή (m 3 /h) Ονοµαστικό µανοµετρικό Η 0 (m ΥΣ) Βάθος τοποθέτησης (m) Ελάχιστη διάµετρος σωλήνων στήλης (ins) ιάµετρος άξονα (ins) Γ1 Γ2 10 ¾ 90 37, Σαν βάθος τοποθέτησης νοείται εδώ το βάθος στο οποίο θα τοποθετηθεί το φίλτρο αναρρόφησης. Οι αντλίες θα πρέπει να λειτουργούν σε ολόκληρο το πεδίο όπως ορίζεται πιο πάνω µε όχι σηµαντική απόκλιση από τη σχέση QxH=σταθερό (γινόµενο παροχής επί µανοµετρικό σταθερό) και µε βαθµό απόδοσης στο δυσµενέστερο σηµείο λειτουργίας όχι µικρότερο από : 65~70% για τις αντλίες ονοµαστικής παροχής µικρότερης ή ίσης προς 100 µ 3 /ωρ. 70~75% για τις αντλίες ονοµαστικής παροχής µεγαλύτερης των 100 µ 3 /ωρ. Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία των αντλιών θα είναι : Ονοµαστικός αριθµός στροφών: R.P.M. Πάχος των σωλήνων της στήλης, κατ' ελάχιστον: για διάµετρο 4" (O.D. 114,3 χστ.) πάχος 0,237" ή 6,02 χστ. για διάµετρο 5" (O.D. 141,3 χστ.) πάχος 0,258" ή 6,55 χστ. για διάµετρο 6" (O.D. 168,3 χστ.) πάχος 0,280" ή 7,11 χστ. για διάµετρο 8" (O.D. 219,1 χστ.) πάχος 0,277" ή 7,04 χστ.

18 ιάµετρος κατακόρυφου άξονα όπως αναφέρεται στον σχετικό πίνακα µε την προϋπόθεση ότι το υλικό θα είναι τουλάχιστον αντοχής 65 χγρ./χστ. 2. Σε περίπτωση που προσφερθούν άξονες µε υλικό µικρότερης αντοχής τότε η διάµετρος αυτών θα είναι τέτοια ώστε η µεταβιβαζόµενη ισχύς στον ονοµαστικό αριθµό στροφών της αντλίας να µην είναι κατώτερη από εκείνη άξονα µε διάµετρο όπως ορίζεται και αντοχής 65 χγρ./χστ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 13.1 Σωληνώσεις Θα είναι από χαλυβδοσωλήνες µε ευθεία κατά µήκος διπλή ή χωρίς ραφή, κατασκευασµένοι ως προς την ποιότητα κατά DIN 17100/ST37,2 και ως προς τις διαστάσεις σύµφωνα µε τα Γερµανικά πρότυπα DIN 2448 ή DIN 2458 των εξής διαστάσεων : ND 80 88,9 x 3,6 ND ,3 x 4,0 ND ,7 x 4,5 ND ,3 x 4,5 ND ,1 x 5,9 ND ,0 x 6,5 Οι συνδέσεις των διαφόρων µερών των σωληνώσεων, µεταξύ τους και µε τα όργανα (δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ.) θα γίνονται µε σύνδεσµους ταχείας αποσύνδε-σης ή µε φλάντζες ή µε τεµάχια εξάρµωσης ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση διαφόρων στοιχείων γρήγορα και χωρίς βλάβες των σωληνώσεων ή των παρεµβασµάτων και χωρίς παράλληλα να προκύπτει πρόβληµα στήριξης των σωληνώσεων Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιοστασίων θα συνδεθούν µε τους εξωτερικούς καταθλιπτικούς αγωγούς από PVC µε ειδικούς χυτοσιδηρούς συνδέσµους. Ολα τα άκρα που πρόκειται να ηλεκτροσυγκολληθούν θα υποστούν προηγουµένως λοξοτότµιση (φρεζάρισµα). Ολες οι ραφές θα γίνουν εσωτερικά και εξωτερικά. Οπου η εσωτερική συγκόληση δεν είναι δυνατή, πρέπει η εξωτερική να είναι κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυάται την απαιτούµενη αντοχή. Τα τεµάχια σχηµατισµού ταύ, συστολές, κλπ., θα αποτελούνται από τυποποιηµένα χυτοσιδηρά τεµάχια κατά DIN 16451, 28637, 28639, και Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση των σωληνώσεων µέσα στο σώµα του σκυροδέµατος, όπου προβλέπονται ειδικά τεµάχια διέλευσης, και ειδικότερα σε µη εµφανή ή µη επισκέψιµα σηµεία. Οι σωληνώσεις θα φέρουν εξωτερικά ειδική προστατευτική επένδυση από υλικό τύπου ασφαλτικής βάσης ή εποξειδωτικής ρυτίνης ή παρόµοιου τύπου, η οποία θα προστατεύει απόλυτα τις σωληνώσεις από τον κίνδυνο διαβρώσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε εργασία προστατευτικής επένδυσης να υποβάλει στην Επίβλεψη για προέγκριση, πλήρη τεχνικά στοιχεία της µεθόδου εξωτερικής προστασίας που θα χρησιµοποιήσει. Η προέγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για την πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία της σωληνώσεως. Η εσωτερική προστασία των σωληνώσεων θα είναι όµοια µε την εσωτερική προστασία των εκτός του αντλιοστασίου καταθλιπτικών αγωγών. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να µην καταστραφεί η εσωτερική και εξωτερική προστασία των σωληνώσεων, τόσο κατά τη µεταφορά όσο και κατά την εγκατάσταση και

19 ιδιαίτερα την επί τόπου εκτέλεση εγκαρσίων ραφών. Κάθε λύση της συνέχειας της επενδύσεως θα αποκαθίσταται επιµεληµένα. Ολα τα δίκτυα θα δοκιµασθούν, µετά την αποπεράτωσή τους, σε πιέσεις κατά 50%, τουλάχιστον ανώτερες της αναµενόµενης µέγιστης πίεσης λειτουργίας ικλείδες και λοιπά υδραυλικά εξαρτήµατα ικλείδες τύπου πεταλούδας Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 3354 PART2 και ΕΝ 593. θα έχουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 και έγγραφη πιστοποίηση από το τµήµα δοκιµών του εργοστασίου. Το σώµα και ο δίσκος των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο (DUCTILE IRON) ποιότητας GGG40 κατά DIN 1693 και τυποποίησης ISO και µετά την xύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια. εξογκώµατα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή αστοχίες χυτηρίου. Aπαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. Τα σώµατα των δικλείδων θα έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή και κατόπιν θα έχουν βαφτεί εξωτερικώς µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώµατος υψηλής αντοχής. εποξειδική βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 300 µm RAL Εσωτερικώς το συνολικό πάχος της βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 µm RAL Ο δακτύλιος του σώµατος θα είvαι από ανοξείδωτο χάλυβα Ο δακτύλιος στεγάνωσης του δίσκου θα είναι από ελαστοµερές EPDM και µε τέτοια µορφή και κατασκευή ώστε να πραγµατοποιεί την στεγάνωση και στις δύο διευθύνσεις της ροής. Ο δίσκος θα είναι διπλής εκκεντρότητας και θα φέρει δακτύλιο συγκράτησης από ελατό χυτοσίδηρο µε επικάλυψη από εποξειδική βαφή, για την τοποθέτηση του δακτυλίου στεγάνωσεις µε ανοξείδωτους κοχλίες κατά AISI 3Ο4-Α2. Οι άξονες θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ASl 420. Οι φλάντζες των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένες και τρυπηµένες κατά DIN 2501 ή ISO 7005 ΡΝ ικλείδες αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης Η βαλβίδα αντεπιστροφής θα είναι τύπου ελαστικής εµφράξεως (τ.ηυdrosτορ), πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ, µε βύσµα υδροδυναµικής κατατοµής και επιβραδυνόµενης φραγής, µε σώµα από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG25 κατά DΙΝ 1691 ή άλλο ισοδύναµο ή καλύτερο υλικό. Η χύτευση θα πρέπει να έχει γίνει µε έντεχνο τρόπο ετσι ώστε οι επιφάνειες να είναι λείες, απαλλαγµένες από λέπια, φλύκταινες, κοιλότητες από άµµο, σπογγώδεις µάζες και γενικά οποιεσδήποτε αστοχίες. εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη του σώµατος των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και απαλλαγή από σκουριές. Τα σώµατα των δικλείδων αντεπιστροφής µετά απο αµµοβολή θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά µε υπόστρωµα (PRIMER) ψευδαργύρου κατάλληλου πάχους για χρήση σε υγρό περιβάλλον. Κατόπιν θα βαφούν εσωτερικά-εξωτερικά µε εποξεική βαφή µε συνολικό πάχος τουλάχιστον 150 µm ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο προστασίας το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιµο νερό. Το κλείσιµο της βαλβιδας θα γίνεται προοδευτικά και θα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικού διαφράγµατος αρίστης ποιότητας και ειδικής σύστασης ώστε να αποφεύγεται η µόνιµη παραµορφωσή του. Κατά την έµφραξη η µεµβράνη θα εδράζεται επάνω σε ειδικά

20 διαµορφωµένη βάση κατάλληλης µορφής µε τρόπο ώστε οι δηµιουργούµενες απώλειεις τριβών να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Για το ελαστικό του διαφράγµατος ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιµο νερό. Το σώµα της δικλείδας διαιρείται σε δύο οµόκεντρα τµήµατα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η αντικατάσταση της µεµβράνης. Τα οµόκεντρα τµήµατα συνδέονται µε φλάντζες, κοχλίες και περικόχλια από χάλυβα τουλάχιστον ST 88 κατά DIN 912. Μεταξύ των φλαντζών σώµατος και καλύµµατος θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα τουλάχιστον από NITRILE RUBBER GRADE T κατά BS 2494 ή ισοδύναµο υλικό. Η πίεση δοκιµής για το σώµα της δικλείδας θα είναι 16 atm και η πίεση δοκιµής στεγανότητας της έδρας µε κλειστή την έξοδο θα είναι 10 atm. Το σώµα της δικλείδας θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 2501/28604 έως και πιέσεως 16 ΡΝ. Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονοµαστική διάµετρο (DΝ και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώµατος και σήµα ή επωνυµία κατασκευαστού καθώς και το βέλος ανοίγµατος της βαλβίδας. Εφ' όσον η δικλείδα αντεπιστροφής καλύπτεται από εθνικές προδιαγραφές της χώρας κατασκευής της ή απο άλλες διεθνείς προδιαγραφές (DIN, AWWA, BRITISH STANDERDS κ.λ.π) θα πρέπει να προσκοµίζονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την παραλαβή τους. Εάν δεν καλύπτεται από τις παραπάνω προδιαγραφές θα προσκοµίζονται για έλεγχο οι προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής. Οι παραπάνω δοκιµασίες-έλεγχος δεν απαλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη να προµηθεύσει και παραδώσει δικλείδα αντεπιστροφής σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές Αερεξαγωγοί Αεραεξαγωγός διπλής ενέργειας εισαγωγής και εξαγωγής αέρα. Ο αεραεξαγωγός αυτός αποτελείται από δύο µέρη. Ο κύριος κορµός χρησιµοποιείται για την εισαγωγή και εξαγωγή µεγάλων ποσοτήτων αέρα ενώ ο δευτερεύον κορµός που οµοιάζει προς την βαλβίδα µονής ενέργειας χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των φυσσαλίδων αέρα από το νερό. Ο αεραεξαγωγός θα πρέπει να είναι αρκετά ευπαθής ώστε να επιτρέπει : την ασφαλή αποµάκρυνση του ελκόµενου ή συγκεντρούµενου αέρα στα υψηλά σηµεία των αγωγών. την αποµάκρυνση του ήδη ευρισκόµενου µέσα στις σωληνώσεις αέρα. την εισαγωγή του αέρα για την µη δηµιουργία υποπιέσεων στις σωληνογραµµές. Τα χαρακτηριστικά κατασκευής του αεραεξαγωγού πρέπει να είναι ικανά ώστε να ισχύουν : πίεση λειτουργίας 16 ΑΤΜ (kg/cm 2 ) πίεση δοκιµής 24 ΑΤΜ (kg/cm 2 ) Το σώµα (κύριου και µικρού χώρου), το κάλυµµα και το καπάκι του αεραεξαγωγού θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο τουλάχιστον τύπου CG 25 κατά DIN ή από άλλο ισοδύναµο υλικό. Η χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζει λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των αεραεξαγωγών αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και απαλλαγή απο σκουριά. Το σώµα, το κάλυµµα και το καπάκι θα προστατευθούν µε επικάλυψη εξωτερικά και εσωτερικά µε εποξεική βαφή ελαχίστου πάχους 150 µm ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο προστασίας, το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιµο νερό.

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα