ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Απριλίου 2012 Η ΕΘΝΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών Λεωφ. Συγγρού Αθήνα Τηλ Α.Ρ.Μ.Α.Ε /05/Β/86/20

3 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ 2.1 Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων 2.2 Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 2.3 Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. 2.4 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2.5 Συνένωση Επιχειρήσεων 2.6 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 2.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.8 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 2.9 Μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων 2.10 Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 2.11 Ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.12 Απαιτήσεις κατά χρεωστών ασφαλίστρων 2.13 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 2.14 Επενδύσεις σε ακίνητα 2.15 Υπεραξία, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.16 Μισθώσεις 2.17 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2.18 Προβλέψεις 2.19 Συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης 2.20 Παροχές προς εργαζομένους 2.21 Φόροι 2.22 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 2.23 Μετοχικό κεφάλαιο 2.24 Τομείς δραστηριότητας 2.25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 2.26 Αναγνώριση εσόδων Σελίδα 1 από 87

4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΜΙΚΤΑ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9: ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ /ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 16: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 17: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 18: ΦΟΡΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 22: ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 23: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 24: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 25: ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 26: ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 27: ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 28: ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΩΣ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 29: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 30: ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 2 από 87

5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 32: ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 33: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 34: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 35: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 36: ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 37: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 38: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 39: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 40: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 41: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 42: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 43: ΟΨΙΓΕΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 44: ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 45: ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 46: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Σελίδα 3 από 87

6 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» 1. Εξέλιξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς το 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Η Ελληνική Οικονομία αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες μακροοικονομικές προκλήσεις, από τις αρχές του 2010, οι οποίες έχουν ως αφετηρία τις μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες των υψηλών χρεών και ελλειμμάτων. Υπό την πίεση της συγκυρίας, η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ κατέληξαν σε συμφωνία για την ενεργοποίηση, στις 2 Μαΐου 2010 ενός, πρωτόγνωρου σε μέγεθος, μηχανισμού δημοσιονομικής στήριξης (ανερχόμενου στα 110 δις) ο οποίος συνοδεύτηκε από ένα Μνημόνιο συνεργασίας βασισμένο σε ένα αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Η μεγαλύτερη του αναμενόμενου ύφεση σε συνδυασμό με το μέγεθος της προσαρμογής που απαιτείται τόσο για την δημοσιονομική ισορροπία όσο και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας δεν επέτρεψαν την επίτευξη του στόχου του Μνημονίου Συνεργασίας για χρηματοδότηση μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ελληνικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Δημοκρατία εξασφάλισε Δήλωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 με την οποία οι Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την πολιτική βούληση για την συνέχιση της στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας. Στην από 12 Φεβρουαρίου 2012 συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης (Eurogroup) επικυρώθηκε το σχέδιο για την περεταίρω χρηματοδότηση της χώρας από τους επίσημους φορείς (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) με προϋπόθεση μεταξύ άλλων και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων (ΟΕΔ) τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ιδιωτών επενδυτών, το γνωστό και ως PSI. Η Εταιρία με αίσθημα ευθύνης εισέφερε τα ΟΕΔ που κατέχει και εντάσσονται στο PSI σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η συνολική ονομαστική αξία των ΟΕΔ της Εθνικής Ασφαλιστικής που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα PSI ανέρχεται σε 784 εκατ. και η επιβάρυνση στα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας ανήλθε στα 533 εκατ. Σε αυτό το περιβάλλον ήταν αναπόφευκτο να μην οξυνθούν οι υφεσιακές πιέσεις στην Ελληνική Οικονομία. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τη πορεία του Ελληνικού ΑΕΠ, η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε, με τρέχουσες τιμές, κατά 5,3% σε ετήσια βάση, ευρισκόμενη για πάνω από τρία χρόνια σε ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Ασφαλιστική σημείωσε μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων πλέον δικαιωμάτων κατά 19% αλλά κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με μερίδιο 18% Σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες στην Ελληνική Οικονομία, η νέα παραγωγή του Κλάδου Ζωής παρέμεινε υψηλή φθάνοντας χιλ., μειωμένη όμως κατά 39% σε σχέση με το επίπεδο του Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία εξαετία, η συνολική παραγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής σημείωσε αύξηση κατά 34%. Για μια ακόμα χρονιά φαίνεται ότι ο ασφαλιστικός κλάδος δεν αύξησε τη διείσδυσή του στο ΑΕΠ αφού το ποσοστό των ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ παραμένει στο 2,2% περίπου για το 2011, ελάχιστα αυξημένο από το 2010, όπου ανερχόταν σε 2,1%, ποσοστό το οποίο αντιστοιχούσε σε 462 ασφάλιστρα ανά κάτοικο, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 23η θέση του πίνακα των χωρών της Ευρώπης (Πηγή: Comité Européen des Assurances, στοιχεία 2010) Με βάση τα στοιχεία της CEA ο σωρευτικός δείκτης αύξησης παραγωγής ασφαλίστρων (Compound Annual Growth Rate) της Ελλάδας για την περίοδο διαμορφώνεται σε 6,5% ποσοστό που παρ ότι είναι υψηλό σε σχέση με χώρες ασφαλιστικά ανεπτυγμένες όπως η Γερμανία (2,8%), η Γαλλία (4,2%), η Νορβηγία (5%), η Ελβετία (2,5%) και το Βέλγιο (3,6%) εντούτοις υπολείπεται σημαντικά των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου στην ίδια περίοδο κατεγράφησαν σημαντικά υψηλότεροι ρυθμοί, όπως στην Τσεχία (10,3%), Ουγγαρία (6,8%) Πολωνία (9,1%) και Ρουμανία (18,4%). Σελίδα 4 από 87

7 Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τις σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, οι οποίες ενδέχεται να βελτιωθούν λόγω των αδυναμιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του συμπληρωματικού ρόλου που καλείται αυτή να διαδραματίσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόσφατες αλλαγές στις ασφαλιστικές ρυθμίσεις, όπως οι περικοπές σε συντάξεις και σε λοιπές ιατροφαρμακευτικές παροχές, αναδεικνύουν εμφατικά το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών για καλύψεις αποταμίευσης και υγείας. 2. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους ( ) χιλ. για το 2011, έναντι ζημιών ( ) χιλ. του 2010, εξέλιξη οφειλόμενη ουσιαστικά στην επίδραση από την απομείωση των επενδύσεων και τη συμμετοχή της Μητρικής Εταιρίας στο PSI. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι η Μητρική Εταιρία, παρουσίασε σημαντική λειτουργική κερδοφορία το 2011, με τα κέρδη προ φόρων και απομείωσης επενδύσεων καθώς και την επίδραση από την συμμετοχή στο PSI, να ανέρχονται σε χιλ. έναντι 198 χιλ. το Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική, ειδικά, λαμβανομένου υπόψη των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, είναι δε αποτέλεσμα της πολιτικής της Εταιρίας για έξοδο από ζημιογόνες δραστηριότητες (πιστώσεις-εγγυήσεις), των αποφάσεων για αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής του αυτοκινήτου, την καταγγελία ζημιογόνων συνεργασιών, των ενεργειών για αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους ζημιών, κυρίως των κλάδων αυτοκινήτου και ζωής, αλλά και του ανασχεδιασμού της πιστωτικής και εισπρακτικής πολιτικής που οδήγησε σε μείωση των ανείσπρακτων οφειλών από 252 εκατ. τον Ιαν-2011 σε 167 εκατ. το Δεκ-2011 και στη μείωση των ανεξόφλητων ασφαλίστρων (>90ημέρες) από 95 εκατ. τον Ιαν-2011 σε 51 εκατ. το Δεκ Παράλληλα η Εταιρία πέτυχε τη μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων της (πλην αποσβέσεων) κατά 25 εκατ. μείωση 16% σε σχέση με το Κλάδος Ζωής Τα αποτελέσματα του Κλάδου Ζωής της Μητρικής Εταιρίας εμφανίζονται αυξημένα και ανέρχονται σε κέρδη ύψους χιλ. το 2011 έναντι ζημιών ύψους χιλ. το 2010, μη λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων επιβαρύνσεων. Αναλυτικότερα, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ατομικών Ζωής αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 2010, ανερχόμενα σε χιλ. το 2011, ενώ μειωμένη είναι η παραγωγή προϊόντων Unit Linked κατά 11% σε χιλ., και η παραγωγή του Κλάδου Ομαδικών Ζωής (μη συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων DAF) κατά 40% σε χιλ. για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η συνολική παραγωγή Bancassurance Κλάδου Ζωής για το 2011 ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. για το 2010, παρουσιάζοντας μείωση 44%. Η εξέλιξη αυτή είναι αναμενόμενη και θεωρείται απόρροια των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η οποία έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση της ροπής προς αποταμίευση. 2.2 Γενικές Ασφαλίσεις Θετική είναι η επίδοση των αποτελεσμάτων στις Γενικές Ασφαλίσεις, με τα κέρδη προ φόρων και απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας να ανέρχονται σε χιλ. το 2011 έναντι χιλ. το 2010 με τον κλάδο Αυτοκινήτων να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Σημαντική ήταν η συμβολή της μείωσης του συνδυασμένου δείκτη κόστους (combined ratio) για το κλάδο αυτοκινήτου σε 82% για το 2011 από 101% το Συγκεκριμένα, στον Κλάδο Αυτοκινήτων είχαμε το 2011 σημαντικά κέρδη προ φόρων και απομείωσης επενδύσεων και λοιπών έκτακτων επιβαρύνσεων ύψους χιλ. έναντι χιλ. το 2010, και αύξηση του τεχνικού αποτελέσματος ίδιας κράτησης κατά 67% σε χιλ. Τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνονται και με τη μείωση Σελίδα 5 από 87

8 του δείκτη ζημιών της ίδιας κράτησης (loss ratio), κατά 16% σε 49% το 2011 και του συνδυασμένου δείκτη κόστους (combined ratio) κατά 19% σε 82% κατά την ίδια περίοδο. Σταθερά κέρδη προ φόρων και απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρατηρούνται επίσης και στους Κλάδους Πυρός και Απώλειας Κερδών, όπου τα κέρδη προ φόρων και απομείωσης επενδύσεων ανέρχονται σε χιλ. το 2011, με το τεχνικό αποτέλεσμα να αγγίζει τα χιλ. κατά την ίδια περίοδο, μειωμένο όμως κατά 9% σε σχέση με το Στους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ως απόρροια της διεθνούς πιστωτικής κρίσης αρχικά και των δυσμενών συνθηκών στην ελληνική οικονομία στη συνέχεια, αλλά και σχετικής διοικητικής απόφασης για διακοπή της δραστηριότητας, καταγράφηκε κατά το 2011 μείωση της παραγωγής κατά 34% σε σχέση με το Στους Λοιπούς Γενικούς Κλάδους, το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. το 2010, επηρεασμένο από τον μειωμένο δείκτη ζημιών σε 27% έναντι 39 %. Η μείωση του δείκτη ζημιών, η μικρή αύξηση του δείκτη καθαρών προμηθειών κατά (4%) και του δείκτη λειτουργικών εξόδων κατά (4%) είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνδυασμένου δείκτη κόστους στο 123% το 2011 έναντι 127% το Κεφάλαια υπό διαχείριση Τα Κεφάλαια υπό διαχείριση, ήτοι ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, διαθέσιμα και ακίνητα συμπεριλαμβανομένων και των Unit Linked, για το 2011 ανέρχονται σε χιλ. έναντι χιλ. του Η μείωση των κεφαλαίων υπό διαχείριση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εγγραφή απομειώσεων για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, ύψους χιλ.. Το αποθεματικό των Διαθεσίμων προς Πώληση Αξιογράφων αυξήθηκε κατά χιλ.. Στη διάρκεια της χρήσης του 2011 η Μητρική Εταιρία αύξησε σημαντικά τη ρευστότητά της, η οποία ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. του Το 1,5% του χαρτοφυλακίου - εξαιρουμένων των Unit Linked - είναι επενδυμένο σε μετοχές του FTSE 20 του Χ.Α. ενώ το 11,4% σε αμοιβαία κεφάλαια. Σε ομόλογα έχουν επενδυθεί το 33,0% των κεφαλαίων υπό διαχείριση, ήτοι χιλ., εκ των οποίων χιλ. είναι Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Η μέση διάρκεια έως τη λήξη χαρτοφυλακίου ομολόγων ανέρχεται σε 10,85 χρόνια με μέση απόδοση 5,026%. Σημειώστε ότι με την ολοκλήρωση του Private Sector Involvement για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (PSI) αναμένεται μείωση της μέσης απόδοσης του ομολογιακού Χαρτοφυλακίου καθώς και σημαντική αύξηση της μέσης διάρκειάς του. Το χαρτοφυλάκιο των Unit Linked ανέρχεται σε χιλ., αποτελούμενο κυρίως από διαθέσιμα σε ποσοστό 40,5% και αμοιβαία κεφάλαια σε ποσοστό 46,3%. Η Μητρική Εταιρία κατά τη χρήση 2011 προέβη σε απομείωση μετοχικών τίτλων και αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους χιλ. σε σχέση με χιλ. το 2010, των οποίων η μείωση στην εύλογη αξία ήταν σημαντική ή παρατεταμένη. Επιπλέον η Μητρική Εταιρία προέβη σε εγγραφές απομείωσης ύψους χιλ. για Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τοποθετημένα στο Χαρτοφυλάκιο Διακρατούμενων ως τη Λήξη Χρεογράφων ή Στο Χαρτοφυλάκιο Δανείων και Απαιτήσεων Συνολικά, λαμβανομένων υπ όψιν και των σχετικών υπαξιών που είχαν ήδη αναγνωρισθεί απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, οι εγγραφές αυτές επιβάρυναν το αποτέλεσμα της χρήσης του 2011 με χιλ.. Επιπλέον η Μητρική Εταιρία προέβη και σε εγγραφές απομείωσης για άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ύψους χιλ., οι οποίες επιβάρυναν το αποτέλεσμα της Χρήσης του Συνέχιση επιχειρηματικής δραστηριότητας Η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα η Εταιρία να καταχωρήσει σημαντικές ζημιές λόγω απομείωσης αξιογράφων, και ιδιαίτερα Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ως απόρροια της συμμετοχής τους στο PSI. Η Μητρική Εταιρία κατά την είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ( ) χιλ., και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρίας γίνει κατώτερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. της εταιρίας υποχρεούται εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση προκειμένου να λάβει μέτρα για την βελτίωση του παραπάνω δείκτη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο Σελίδα 6 από 87

9 48 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων εταιρίας γίνει κατώτερο από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση του προαναφερθέντος άρθρου 47 δεν πάρει αποφάσεις βελτίωσης του δείκτη, παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέσω δικαστικής απόφασης, να προκαλέσει την λύση της εταιρίας. Οι ειδικές εποπτικές διατάξεις που ίσχυσαν κατά την χρήση 2011, είχαν ως συνέπεια η Εταιρία να πληροί τόσο τους κανόνες φερεγγυότητας όσο και της ασφαλιστικής τοποθέτησης κατά την Εντούτοις η Μητρική Εταιρία θα χρειασθεί επιπλέον κεφάλαια μετά την ημερομηνία αυτή ώστε να πληροί τους εν λόγω κανόνες. Η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας εξαρτάται επομένως από την άντληση επαρκών κεφαλαίων για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας και του Ομίλου και τη συμμόρφωση με τους κανόνες φερεγγυότητας και την ασφαλιστική τοποθέτηση. Η Διοίκηση πιστεύει ότι εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, διότι η μητρική εταιρία ΕΤΕ έχει διαβεβαιώσει ότι έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα και θα προχωρήσει σε ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας στο εγγύς μέλλον ώστε να αποκατασταθούν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας πάνω από τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και από τις σχετικές εποπτικές διατάξεις, ούτως ώστε η Εταιρία να συνεχίζει να πληροί τους κανόνες φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης, όπως αυτοί ορίζονται από τις εποπτικές αρχές. 2.5 Ίδια Κεφάλαια Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα Ίδια Κεφάλαια της Μητρικής Εταιρίας μετά τη επίπτωση από το πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημοσίου χρέους (PSI), διαμορφώθηκαν σε ( ) χιλ. έναντι χιλ. το 2010, και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 και 48 α του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ οι ειδικές εποπτικές διατάξεις που ίσχυσαν κατά την περίοδο αυτή, είχαν ως συνέπεια η Μητρική Εταιρία να πληροί τόσο τους κανόνες φερεγγυότητας όσο και της ασφαλιστικής τοποθέτησης κατά την Η Μητρική Εταιρία έχει καταρτίσει πρόγραμμα ενίσχυσης των Ιδίων Κεφαλαίων της που περιλαμβάνει μείωση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή ενίσχυση από την κατά 100% μέτοχο της Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ. Παράλληλα η Μητρική Εταιρία προγραμματίζει σειρά ενεργειών και δράσεων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας Solvency II. Η Εταιρία συμμετείχε στις Μελέτες Ποσοτικών Επιπτώσεων (Quantitative Impact Studies QIS) και έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει την εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης με τις επιταγές του νέου πλαισίου, την ενδυνάμωση και αναβάθμιση της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τον περιορισμό των ανείσπρακτων ασφαλίστρων και τη χρήση της αντασφάλισης σαν εργαλείο για τη μείωση των απαιτούμενων κεφαλαίων Τον Ιούνιο του 2010, η Μητρική Εταιρία συνήψε ομολογιακό δάνειο μειωμένης διασφάλισης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤΔ ύψους χιλ. με επιτόκιο Euribor εξαμήνου πλέον περιθωρίου 3,50% ετησίως και διάρκεια επτά ετών. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μητρικής Εταιρίας υπ αριθμ. 150/ εγκρίθηκε η μετατροπή του εν λόγω δανείου σε αορίστου χρόνου, η αύξηση του περιθωρίου το οποίο προστίθεται στο Euribor εξαμήνου σε 8%, και η δυνατότητα αποπληρωμής των τόκων με κοινές μετοχές της Εταιρίας, χωρίς να επηρεάζονται τα εποπτικά κεφάλαιά της. Η μετατροπή του δανείου σε αορίστου χρόνου αυξάνει το όριο αυτού που είναι δυνατόν να περιληφθεί στο διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας της εταιρίας από 25% σε 50% του μικρότερου μεταξύ του απαιτούμενου και του διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας. Σελίδα 7 από 87

10 3. Συνδεδεμένες Εταιρίες Τα κέρδη των θυγατρικών και συγγενών εταιριών προ φόρων ανήλθαν σε χιλ. έναντι 5.107χιλ. για το Οι δραστηριότητες της Εθνικής Ασφαλιστικής στη Ρουμανία συνεχώς αναπτύσσονται με την παραγωγή ασφαλίστρων να σημειώνει άνοδο 7% την τελευταία πενταετία. Τα κέρδη προ φόρων της θυγατρικής εταιρίας GARANTA S.A. ανήλθαν σε 774 χιλ. έναντι χιλ. το Στην Κύπρο, η παρουσία της Εταιρίας παραμένει σταθερά κερδοφόρα σε λειτουργικό επίπεδο. Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ( 708) χιλ. έναντι κερδών προ φόρων 487 χιλ. για το έτος 2010, επηρεασμένα κυρίως από τη μείωση των επενδύσεων. Τα κέρδη προ φόρων των δύο ασφαλιστικών εταιριών στη Βουλγαρία, στις οποίες η Εταιρία συμμετέχει με 30%, παρουσίασαν σημαντικά κέρδη ανερχόμενα σε χιλ. το 2011 έναντι χιλ. το 2010 (αύξηση 11.3%). Η θυγατρική εταιρία National Μεσιτική Ασφαλίσεων που δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική μεσιτεία, πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων ύψους 420 χιλ. το 2011 έναντι 691 χιλ. το H θυγατρική εταιρία AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. τελεί υπό εκκαθάριση από την 26 Ιουνίου 2010, βάσει της από 25 Νοεμβρίου 2009 απόφασης των Διοικητικών Συμβουλίων της AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και της AUDATEX GmbH, όπου αποφασίσθηκε από κοινού ο τερματισμός της μεταξύ τους σύμβασης άδειας αποκλειστικής χρήσης λογισμικού. Η εταιρία διέκοψε τη χρήση του λογισμικού που παρεχόταν από την Audatex GmbH τον Ιούνιο του Η εκκαθάριση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Δίκτυο 4.1 Δίκτυο Μητρικής Εταιρίας Το δίκτυο Πωλήσεων της Εταιρίας εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 196 Γραφεία Πωλήσεων με Ασφαλιστικούς Συμβούλους και Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Πρακτορεία. Το παραγωγικό δίκτυο υποστηρίζεται από δίκτυο 13 καταστημάτων, τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, Αγρίνιο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Ρόδος και Χανιά. Τα προϊόντα της Εταιρίας διατίθενται και μέσω του εκτεταμένου δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας. 4.2 Δίκτυο Θυγατρικών ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ Η Εταιρία στο σύνολο της δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Το δίκτυό της αποτελείται από 1 υποκατάστημα και 3 Ασφαλιστικά Γραφεία, τα οποία βρίσκονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα) και περιλαμβάνουν 52 ασφαλιστικούς συμβούλους και 45 συνεργαζόμενα ασφαλιστικά πρακτορεία. S.C. GARANTA ASIGURARI S.A. (Ρουμανία) H GARANTA S.A. δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και λειτουργεί όλους τους κλάδους ασφάλισης. Διαθέτει 10 υποκαταστήματα στις πόλεις Brasov, Cluj Napoca, Timisoara, Oradea, Deva, Craiova, Iasi, Ploiesti και Βουκουρέστι. Το δίκτυό της περιλαμβάνει 75 πράκτορες, 56 ασφαλιστικούς συμβούλους, ενώ ασφαλιστικά της προϊόντα πωλούνται μέσω του τραπεζικού δικτύου της Banca Romaneasca (θυγατρικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας), της ALPHA Βank/Romania και της Piraeus Bank/Romania. 5. Διαχείριση Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρία εκτίθενται σε ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο μέσω των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, τις ασφαλιστικές και λοιπές απαιτήσεις, τις ασφαλιστικές προβλέψεις και λοιπές ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις από Σελίδα 8 από 87

11 αντασφαλιστές, το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα, τις διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η Διοίκηση εξετάζει και αναθεωρεί σε περιοδική βάση τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 4 των Οικονομικών Καταστάσεων. 6. Οψιγενή Γεγονότα Την 24 Φεβρουαρίου 2012 το Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέδωσε τις προσκλήσεις και πληροφοριακά δελτία (τα «Δελτία») με τα οποία καλούσε τους κατόχους Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που συμμετείχαν στο PSI (τα «ομόλογα που συμμετέχουν στο PSI») να τα ανταλλάξουν σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονταν στα Δελτία (η «Προσφορά»). Ο Όμιλος συμμετείχε στην Προσφορά σύμφωνα με τους όρους των Δελτίων. Η ανταλλαγή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ελληνικού δικαίου ολοκληρώθηκε την 10 Μαρτίου 2012, ενώ η ανταλλαγή των ομολόγων που υπόκεινται σε ξένο δίκαιο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου Η Προσφορά θεωρείται διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 γιατί παρέχει στοιχεία για συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2011 και ως εκ τούτου η Μητρική αναγνώρισε ζημία απομείωσης στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Βασικά Χρηματοοικονομικά μεγέθη Όμιλος Μητρική Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα & συναφή έσοδα Κέρδη προ φόρων και απομείωσης επενδύσεων Ζημιές προ φόρων ( ) (36.072) ( ) (40.546) Ζημιές μετά από φόρους ( ) (40.911) ( ) (44.234) Δείκτης ιδίας κράτησης (επί δεδουλευμένων) 89.77% 89,58% 90.34% 90,57% Δείκτης εξόδων επί εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 18.78% 17,72% 18.36% 17,15% Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια ( ) ( ) Ασφαλιστικές προβλέψεις Εργασιακά και Περιβαλλοντικά Θέματα Στο πλαίσιο βελτίωσης των αποτελεσμάτων, η Μητρική Εταιρία κατήγγειλε όλες τις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας και κατέθεσε πρόταση για κατάρτιση νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, με στόχο τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας. Για το σκοπό αυτό η διοίκηση της, κάλεσε το σύλλογο εργαζομένων της Μητρικής Εταιρίας σε διαπραγμάτευση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Λόγω της φύσης των εργασιών ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Εθνική Ασφαλιστική έχει αναλάβει πλήθος δράσεων. 9. Προοπτικές για το 2012 Η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται ενώπιων νέων προκλήσεων κατά το 2012 καθώς η ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται εκ νέου υπό το βάρος των απαιτήσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής και της διαρκούς αβεβαιότητας που συνεχίζουν να δρουν ανασταλτικά στις καταναλωτικές και επενδυτικές αποφάσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Σελίδα 9 από 87

12 Στο πλαίσιο αυτό οι ασφαλιστικές εταιρίες αναμένεται να παρουσιάσουν νέα φθηνότερα προϊόντα, με τα συμβόλαια υγείας και τα ασφαλιστήρια για τα ΙΧ να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Επιπλέον οι εταιρείες θα πρέπει να απορροφήσουν τις απώλειες από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) αλλά και να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή μείωση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια (γενικών ασφαλειών και ζωής). Σημειώνεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση των ασφαλιζόμενων αυτοκινήτων, το Δεκέμβριο του 2011 και αρχές του 2012 κατατέθηκαν πινακίδες ΙΧ στις εφορίες και συνολικά ιδιοκτήτες ΙΧ έχουν καταθέσει πινακίδες κυκλοφορίας από το Το γεγονός αυτό δείχνει την μεγάλη πίεση που έχει δεχτεί το συγκεκριμένο τμήμα της ασφαλιστικής αγοράς. Ταυτόχρονα θετικό είναι ότι καθώς έχει περιοριστεί ο αριθμός των κυκλοφορούντων ΙΧ, παρατηρείται βελτίωση στον δείκτη ζημιών, αφού τα ατυχήματα είναι σαφώς λιγότερα. Στα προγράμματα υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκονται σε συνεννόηση με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια για μείωση του κόστους νοσηλείας, ώστε οι εκπτώσεις αυτές να μετακυληθούν στις τιμές των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αν και οι καταναλωτές δείχνουν έντονο ενδιαφέρον να ενημερωθούν για τις παροχές και εξασφαλίσεις των συγκεκριμένων προγραμμάτων, δεν προχωρούν στην αγορά τους, λόγω οικονομικής πίεσης. Αντίθετα πολλές ήταν οι εξαγορές τέτοιων συμβολαίων πέρυσι, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί. Εντός αυτού του οικονομικού κλίματος, η πρόκληση για την Εθνική Ασφαλιστική θα είναι ο εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου της, η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας, η επικέντρωση στα κερδοφόρα προϊόντα και η εκμετάλλευση της των όποιων ευκαιριών παρουσιαστούν από την ενδεχόμενη στροφή των νοικοκυριών προς την ιδιωτική ασφάλιση λόγω της κρίσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μέσω της διάθεσης συνταξιοδοτικών προϊόντων από όλα τα δίκτυα διανομής. Συγκριτικό πλεονέκτημα για την Εθνική Ασφαλιστική στην παραπάνω προσπάθεια θα αποτελέσουν η υψηλή αναγνωρισιμότητα του ονόματος της, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του ομίλου της Ε.Τ.Ε. και των τάσεων συγκέντρωσης που συνεχίζονται στην ασφαλιστική αγορά ως αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών προς ισχυρές Εταιρίες. Σημαντικές περαιτέρω οικονομίες κλίμακας θα επιτευχθούν για την Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο ενοποιήσεων λειτουργικών διαδικασιών, για ολόκληρο τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Στον Κλάδο Ζωής, έχει σχεδιαστεί ένα οικονομικότερο νοσοκομειακό πρόγραμμα ετησίως ανανεούμενο, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκυρίας αλλά και βοηθά να διατηρηθεί το Χαρτοφυλάκιο στις υπάρχουσες συνθήκες της Αγοράς. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ενέργειες ενοποίησης του ασφαλίστρου Αντρών και Γυναικών και επαναξιολόγησης των υπαρχόντων προϊόντων (βελτιώσεις, positioning). Στο Αυτοκίνητο, έχει προχωρήσει η δημιουργία νέων πακέτων με έμφαση στη μείωση του κόστους για τον πελάτη. Στον Κλάδο Πυρός, μελετάται ο σχεδιασμός ενός νέου πακέτου με μειωμένες καλύψεις και ασφάλιστρα σε σχέση με τα υπάρχοντα. Η Εταιρία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της εν μέσω αντίξοων συνθηκών στηριζόμενη στον ενθουσιασμό των συνεργατών και στην εργατικότητα των υπαλλήλων, στους οποίους οφείλεται ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος Σελίδα 10 από 87

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων «Η ΕΘΝΙΚΗ» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων «Η ΕΘΝΙΚΗ» (η Εταιρία) και των θυγατρικών της (συνολικά ο Όμιλος), που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011 και τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 2.2 των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των ζημιών απομείωσης από την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους στα εποπτικά και λογιστικά κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου, στις προγραμματισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και στις υφιστάμενες αβεβαιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σελίδα 11 από 87 Νικόλαος Κ. Σοφιανός Α.Μ. ΣΟΕΛ Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 3 Α Φραγκοκλησιάς & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση /12/ /12/ /12/ /12/2010 Σημ. Δεδουλευμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Μείον: Εκχωρηθέντα ασφάλιστρα 7 (89.301) ( ) (82.993) (94.877) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Λοιπά έσοδα επενδύσεων Κέρδη από πώληση/λήξη επενδύσεων Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων 10 (54.524) (5.402) (53.300) (4.803) Έσοδα επενδύσεων προ απομείωσης Λοιπά Έσοδα Αποζημιώσεις ασφαλισμένων 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Δεδουλευμένες προμήθειες παραγωγής 13 ( ) ( ) ( ) ( ) Μαθηματικές ασφαλιστικές προβλέψεις (90.696) (90.585) Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 15 ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά Έξοδα 17 (10.775) (10.679) (10.515) (9.282) Λοιπά Έξοδα (140) (595) - (313) Αναλογία αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών Κέρδη προ φόρων και απομείωσης επενδύσεων Απομείωση επενδύσεων 45 ( ) (40.744) ( ) (40.744) Ζημιές προ φόρων ( ) (36.072) ( ) (40.546) Φόροι (4.839) (3.688) Ζημιές μετά από φόρους ( ) (40.911) ( ) (44.234) Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους: Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση, μετά από φόρους (2.030) (1.791) Συναλλαγματικές διαφορές, μετά από φόρους (162) (266) - - Μεταφορά κερδών θυγατρικών σε αποθεματικά - (18) - - Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους (2.314) (1.791) Συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους ( ) (43.225) ( ) (46.025) Ζημιές μετά από φόρους, που αναλογούν: - στη Μητρική Εταιρία ( ) (41.349) ( ) (44.234) - στις Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (105) Συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους, που αναλογούν: - στη Μητρική Εταιρία ( ) (43.136) ( ) (46.025) - στις Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (83) (89) - - Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 87 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Γενικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Ο Αναλογιστής Λ.Θ. Θεόκλητος Α.Δ.Τ. Χ Ι.Μ.Κατσουρίδης Α.Δ.Τ. ΑΖ Σ.Σ. Κωνσταντάς Α.Δ.Τ. ΑΒ Γ.Χ.Πετούσης Αρ. αδ. 990 Α τάξης Γ.Χ.Μαμουλάκης Α.Δ.Τ. ΑΗ Σελίδα 12 από 87

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Σημ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων (ΜΕΠ) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Αξιόγραφα διακρατούμενα ως τη λήξη Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση Αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Αξιόγραφα κατατασσόμενα ως δάνεια και απαιτήσεις Χρεώστες ασφαλίστρων και λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο καταβεβλημένο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά (33.964) (36.892) Αποτελέσματα εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ) ( ) Υποχρεώσεις Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις Ομαδικά επενδυτικά συμβόλαια (DAF) Λοιπές υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων Υποχρεώσεις παροχών προς το προσωπικό Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο Yποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 87 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Γενικός Διευθυντής Ο Διευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Ο Αναλογιστής Λ.Θ. Θεόκλητος Α.Δ.Τ. Χ Ι.Μ.Κατσουρίδης Α.Δ.Τ. ΑΖ Σ.Σ. Κωνσταντάς Α.Δ.Τ. ΑΒ Γ.Χ.Πετούσης Αρ. αδ. 990 Α τάξης Γ.Χ.Μαμουλάκης Α.Δ.Τ. ΑΗ Σελίδα 13 από 87

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό αξιογράφων ΔΠΠ Λοιπά Αποθεματικά Συναλ/κές Διαφορές Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Σωρευμένα Κέρδη / (Ζημιές) Σύνολο Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ (71.367) ( ) Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων (41.349) (41.349) 438 (40.911) Μεταφορές (1.491) 1-1 Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - (2.030) - (116) (168) (2.314) (89) (2.403) Υπόλοιπα 31/12/ (73.397) ( ) Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) - ( ) Μεταφορές (5.347) Λοιπά συνολικά εισοδήματα (162) (162) Υπόλοιπα 31/12/ (26.927) (3.751) ( ) ( ) ( ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό αξιογράφων ΔΠΠ Λοιπά Αποθεματικά Σωρευμένα Κέρδη / (Ζημιές) Σύνολο Iδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα 01/01/ (71.482) ( ) Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων (44.234) (44.234) Λοιπά συνολικά εισοδήματα - - (1.791) - - (1.791) Υπόλοιπα 31/12/ (73.273) ( ) Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα Υπόλοιπα 31/12/ (26.958) ( ) ( ) Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 87 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 14 από 87

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Σημ. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ζημιές προ φόρων ( ) (36.072) ( ) (40.546) Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μη ταμειακά στοιχεία Αποσβέσεις Μεταβολή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων και ΜΕΠ ( ) ( ) Έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό Ζημιές/(κέρδη) από πώληση ακινήτων Αποτέλεσμα από αποτίμηση και πώληση και απομείωση επενδύσεων Έξοδα/(έσοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 11 (187) (1.985) (24) (117) Αναλογία αποτελεσμάτων συγγενών εταιρειών (1.131) (976) - - Έσοδα επενδύσεων 8, 38 (27.068) (11.741) (29.400) (9.900) Σύνολο προσαρμογών Μεταβολή στοιχείων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Αγορές/ πωλήσεις αξιογράφων ( ) ( ) Μεταβολή επενδύσεων για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (UNIT LINKED) Μεταβολή λοιπών απαιτήσεων (25.281) (26.631) Μεταβολή λοιπών υποχρεώσεων (52.236) (49.019) (54.095) (48.649) Καθαρή μεταβολή λειτουργικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων ( ) ( ) Ταμειακές εισροές από τόκους Ταμειακές εκροές από τόκους (7.662) (6.216) (7.644) (6.133) Ταμειακές εισροές από μερίσματα Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε (658) (426) - - Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές/ πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων (2.345) (3.854) (444) (3.209) Ταμειακές εισροές από μερίσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων (3.460) - Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.345) (3.854) (3.904) (3.209) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση/(μείωση) χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ( ) ( ) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων ( ) ( ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 87 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Σελίδα 15 από 87

18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Η Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (εφεξής «Η ΕΘΝΙΚΗ» ή «Μητρική Εταιρία») ιδρύθηκε το 1891 και έχει την έδρα της στην Λεωφ. Συγγρού , ΤΚ.11745, Αθήνα (AΡ.Μ.Α.Ε /05/Β/86/20), τηλ , Η Μητρική Εταιρία έχει ως καταστατικό σκοπό τη διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλων των ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και γενικότερα χρηματοοικονομικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες από το ισχύον εκάστοτε Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. H Μητρική Εταιρία μαζί με τις θυγατρικές της (εφεξής ο «Όμιλος»), παρέχουν ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα, ενώ έχει θυγατρικές που λειτουργούν στην Ελλάδα, στην Ρουμανία και στην Κύπρο και συγγενείς εταιρίες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η Μητρική Εταιρία είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρίας μας. Κατά συνέπεια οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις ενοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος Αλέξανδρος Γ. Τουρκολιάς Άνθιμος Κ. Θωμόπουλος Ανδρέας Ε. Βασιλείου Ιωάννης Μ. Κατσουρίδης Αλέξανδρος Γ. Κατσιώτης Τηλέμαχος Α. Παλαιολόγος Όλγα Ι. Παναγοπούλου Γεώργιος Ι. Πάσχας Ιωάννης Σ. Πετσαλάκης Χριστόφορος Β. Σαρδελής Θεόδωρος Χ. Στάθης Ελένη Α. Τζάκου Πέτρος Α. Τόγιας Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Α Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Β Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (Μέχρι 17/04/2012) Β Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (Από 18/04/2012) Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος (Από 01/01/2011 Μέχρι 27/06/2011 & από 26/9/2011) Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος (Μέχρι 27/06/2011) Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος (Μέχρι 27/06/2011) Μη Εκτελεστικό Μέλος (Μέχρι 27/06/2011) Μη Εκτελεστικό Μέλος (Μέχρι 26/09/2011) Σημειώσεις: Στην Γενική Συνέλευση της 27/6/2011 αποφασίστηκε η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 13 μέλη σε 9 μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για περίοδο τριών ετών με δυνατότητα επανεκλογής. Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει την 27 Ιουνίου Οι παρούσες ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρίας την 26 Απριλίου Σελίδα 16 από 87

19 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΜΕΘΟΔΩΝ 2.1 Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 (οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υιοθετημένα από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. μπορεί να διαφέρουν από αυτά που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αν νέα ή τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Α. δεν υιοθετηθούν από την Ε.Ε. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν υπήρχαν πρότυπα που δεν είχαν υιοθετηθεί και να είναι σε ισχύ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία να επηρέαζαν τις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των υιοθετημένων από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. και αυτών που έχουν εκδοθεί από το IASB και εφαρμόζονται από την Μητρική Εταιρία ή τον Όμιλο. Ως εκ τούτου, οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το IASB. Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν για να συμβαδίζουν με αλλαγές στην παρουσίαση κατά την τρέχουσα περίοδο. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και όλα τα συμβόλαια παραγώγων, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και η άσκηση εκτιμήσεων και παραδοχών στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές: προβλέψεις απομείωσης αξίας δανείων και λοιπών απαιτήσεων, αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων μη διαπραγματεύσιμων σε ενεργή αγορά, περιλαμβανομένων παραγώγων μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά παραγώγων και κάποιοι χρεωστικών τίτλων, απομείωση αξίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων, έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων περιουσιακών στοιχείων από επιχειρηματικές συνενώσεις, έλεγχος της δυνατότητας ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, εκτίμηση των υποχρεώσεων από παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία, των ασφαλιστικών αποθεμάτων, των ενδεχόμενων υποχρεώσεων από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και ανοιχτές φορολογικές χρήσεις και η ενοποίηση των εταιρειών ειδικού σκοπού. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα δημοσιευμένα. Οι περιοχές που εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό εκτιμήσεων και παραδοχών ή πολυπλοκότητας, ή περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις έχουν σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στη Σημείωση Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Το ελάχιστο ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου και του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων των εταιριών του Ομίλου ορίζονται από τις Εποπτικές Αρχές και τους Εμπορικούς Νόμους κάθε χώρας όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Σκοπός των περιορισμών αυτών είναι η εξασφάλιση επαρκούς περιθωρίου φερεγγυότητας. Ο Όμιλος παρακολουθεί τακτικά, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων σε σχέση με τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια και τις εξελίξεις στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον κάθε εταιρίας του Ομίλου που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαια. Η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα η Μητρική Εταιρία να καταχωρήσει σημαντικές ζημιές λόγω απομείωσης αξιογράφων, και ιδιαίτερα Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ως απόρροια της συμμετοχής τους στο PSI. Σελίδα 17 από 87

20 Η Μητρική Εταιρία κατά την είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους ( ) χιλ., και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρίας γίνει κατώτερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. της εταιρίας υποχρεούται εντός έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση προκειμένου να λάβει μέτρα για την βελτίωση του παραπάνω δείκτη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων εταιρίας γίνει κατώτερο από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση του προαναφερθέντος άρθρου 47 δεν πάρει αποφάσεις βελτίωσης του δείκτη, παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέσω δικαστικής απόφασης, να προκαλέσει την λύση της εταιρίας. Οι ειδικές εποπτικές διατάξεις που ίσχυσαν κατά την χρήση 2011, είχαν ως συνέπεια η Εταιρία να πληροί τόσο τους κανόνες φερεγγυότητας όσο και της ασφαλιστικής τοποθέτησης κατά την Εντούτοις η Μητρική Εταιρία θα χρειασθεί επιπλέον κεφάλαια μετά την ημερομηνία αυτή ώστε να πληροί τους εν λόγω κανόνες. Η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Μητρική Εταιρίας εξαρτάται επομένως από την άντληση επαρκών κεφαλαίων για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης της Μητρική Εταιρίας και του Ομίλου και τη συμμόρφωση με τους κανόνες φερεγγυότητας και την ασφαλιστική τοποθέτηση. Η Διοίκηση πιστεύει ότι εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, διότι η μητρική εταιρία ΕΤΕ έχει διαβεβαιώσει ότι έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα και θα προχωρήσει σε ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Μητρική Εταιρίας στο εγγύς μέλλον ώστε να αποκατασταθούν τα ίδια κεφάλαια της Μητρική Εταιρίας πάνω από τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και από τις σχετικές εποπτικές διατάξεις, ούτως ώστε η Μητρική Εταιρία να συνεχίζει να πληροί τους κανόνες φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης, όπως αυτοί ορίζονται από τις εποπτικές αρχές. 2.3 Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου Διερμηνεία 14 «Δ.Λ.Π Περιορισμοί στα περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και αλληλεπίδραση αυτών» (Τροποποίηση «Προκαταβολές ελάχιστων απαιτήσεων χρηματοδότησης» Νοέμβριος 2009) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά). Η τροποποίηση καταργεί μία ακούσια συνέπεια της Διερμηνείας που αφορά τις εθελοντικές προκαταβολές όταν υπάρχει ελάχιστη χρηματοδοτική απαίτηση για ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Επιτρέπει την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου που αφορά στην προκαταβολή εισφορών για την κάλυψη των ελάχιστων χρηματοδοτικών απαιτήσεων. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας. - Διερμηνεία 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω συμμετοχικών τίτλων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουλίου 2010 και μετά). Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το κέρδος ή η ζημία από την εξόφληση υποχρεώσεων με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, πρέπει να καταχωρείται με βάση την εύλογη αξία, κατά προτίμηση των συμμετοχικών τίτλων. Η Διερμηνεία δεν είχε επίδρασή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας. - Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Φεβρουαρίου 2010 και μετά). Η τροποποίηση αφορά στον λογιστικό χειρισμό δικαιωμάτων επί μετοχών σε νόμισμα αναφοράς διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα του εκδότη. Πριν την τροποποίηση τέτοια δικαιώματα αντιμετωπίζονταν λογιστικά ως υποχρεώσεις παραγώγων προϊόντων. Η τροποποίηση απαιτεί, εφόσον ικανοποιούνται κάποια κριτήρια, τα δικαιώματα αυτά να αποτυπώνονται στα ίδια κεφάλαια ανεξάρτητα από το νόμισμα αναφοράς της τιμής άσκησης του δικαιώματος. Η τροποποίηση δεν είχε επίδρασή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας. - Δ.Λ.Π. 24 «Συνδεδεμένα Μέρη» (Τροποποίηση) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά). Το αναθεωρημένο πρότυπο παρέχει μερική απαλλαγή για οντότητες που σχετίζονται με το Δημόσιο, αναθεωρεί τον ορισμό του Σελίδα 18 από 87

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα