ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008)"

Transcript

1 ΟΠΑΠ A.E. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2008) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Νοεμβρίου 2008 και είναι αναρτημένες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας Η προσοχή του αναγνώστη πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι η δημοσίευση στον τύπο αποσκοπεί στο να προσφέρει στο κοινό συγκεκριμένες οικονομικές πληροφορίες, που όμως δεν παρουσιάζουν ολοκληρωμένη άποψη της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων από τις λειτουργίες της εταιρείας και του Ομίλου βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ένα Μέλος του Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Ανάπτυξης Ο Διευθυντής Λογιστηρίου, Οικονομικής Διαχείρισης και Επενδύσεων Χρήστος Χατζηεμμανουήλ Α.Δ.Τ. Μ Σοφοκλής Αλιφιεράκης Α.Δ.Τ. Ι Ιωάννης Σαραϊντάρης Α.Δ.Τ. Χ Κωνσταντίνος Τσιλιβής Α.Δ.Τ. Π

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες Φύση δραστηριοτήτων Κύριες εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα κατά την εννεάμηνη περίοδο Διακοπή αποδόσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε Διεξαγωγή Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2008 (EURO) Συμφωνία με πράκτορες Λειτουργική αναδιοργάνωση Παράδοση τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού (εγκατάσταση ΤΑΧ) Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αντιμετώπιση Παράνομου Στοιχηματισμού Πάμε Στοίχημα Αναμορφώσεις Παιχνιδιών Γεωγραφική Επέκταση Εταιρική Εικόνα Πρακτορείων Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Προσδιορισμός κονδυλίου «Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA) Εποχικότητα Δομή του Ομίλου Εμπράγματα βάρη Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Στοιχεία ανά τομέα Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Χρηματοδοτικές μισθώσεις Λειτουργικό κόστος Κόστος πωληθέντων Κόστος διοίκησης Κόστος διάθεσης Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αριθμός προσωπικού Ενδεχόμενες υποχρεώσεις & δεσμεύσεις Προβλέψεις Κέρδη ανά μετοχή Άλλες πληροφορίες Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού...37 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 η Ιανουαρίου 2008 έως την 30 η Σεπτεμβρίου ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

3 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) Σημ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης (81.016) (21.381) ( ) (56.401) Δαπάνες διοίκησης (31.622) (10.194) (34.988) (12.043) Άλλα λειτουργικά έξοδα (6.399) (246) (2.788) (1.885) Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων - - (3.000) - Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα Μερίσματα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρων Δαπάνη φόρου εισοδήματος ( ) (60.763) ( ) (43.322) Αναβαλλόμενοι φόροι (1.328) Κέρδη μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους μειοψηφίας 16 0 (11) 5 Μετόχους εταιρείας Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,7229 0,5135 1,2458 0,3513 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

4 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) Σημ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης (78.747) (20.625) ( ) (60.370) Δαπάνες διοίκησης (27.965) (9.189) (30.862) (10.776) Άλλα λειτουργικά έξοδα (6.389) (245) (2.787) (1.885) Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων - - (4.000) - Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα Μερίσματα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρων Δαπάνη φόρου εισοδήματος ( ) (60.455) ( ) (43.131) Αναβαλλόμενοι φόροι (177) Κέρδη μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους μειοψηφίας Μετόχους εταιρείας Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,7158 0,5073 1,2068 0,3376 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

5 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 & της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Φόροι Δεδουλευμένες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Προτεινόμενα μερίσματα Συναλλαγματικές διαφορές (8) (8) - - Αδιανέμητα κέρδη Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

6 4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (21.399) (11.774) (17.931) (11.084) Προγράμματα παροχών προσωπικού (335) 746 (335) 746 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές - (210) - - Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (81) (90) Μερίσματα από θυγατρικές - - (2.558) (2.587) Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων (457) (187) (457) (187) Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων (21.640) (21.447) Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (10.326) (19.014) Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωθέντων (3.913) (5.924) (2.842) (5.913) Σύνολο Τόκοι έξοδα (4.449) (1.193) (4.432) (1.178) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων Εγγυήσεις (28) (85) (34) (78) Δάνεια στο προσωπικό Αγορά καθαρών στοιχείων ενεργητικού θυγατρικών (900) - (900) - Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.064) (1.782) (1.874) (1.616) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (608) (77.412) (602) (77.403) Τόκοι έσοδα Μερίσματα από θυγατρικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (65.890) (63.826) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (46.960) (3.337) (46.960) (3.337) Μερίσματα ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση /μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

7 5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 5.1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Συναλ/κές διαφορές Αποθεματικά Μερίσματα Αδιανέμητα κέρδη Δικαιώματα μειοψηφίας Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Καθαρά κέρδη περιόδου (11) Συναλλαγματικές διαφορές - (73) (73) Μερίσματα ( ) - - ( ) Υπόλοιπο την 30 η Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου (8) Καθαρά κέρδη περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής (137) (137) Μερίσματα ( ) - - ( ) Υπόλοιπο την 30 η Σεπτεμβρίου (8) Σύνολο Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

8 5.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2008 και 2007 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Μερίσματα Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Καθαρά κέρδη περιόδου Μερίσματα - - ( ) - ( ) Υπόλοιπο την 30 η Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Καθαρά κέρδη περιόδου Μερίσματα - - ( ) - ( ) Υπόλοιπο την 30 η Σεπτεμβρίου Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

9 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.1. Γενικές πληροφορίες H ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το Έδρα της εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο διεξαγωγής των εργασιών της είναι η Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2008 (συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της περιόδου που έληξε την 30 η Σεπτεμβρίου 2007 και της χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24 η Νοεμβρίου Φύση δραστηριοτήτων Στις η εταιρεία εξαγόρασε από το Ελληνικό Δημόσιο το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων για χιλ. Βάσει της παραπάνω εξαγοράς η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννέα ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στην αγορά. Η εταιρεία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο. Προς το παρόν, η εταιρεία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EΞΤΡΑ 5, ΣΟΥΠΕΡ 3 και KΙΝΟ) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων (ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (ΜΠΙΝΓΚΟ και ΣΟΥΠΕΡ 4). Προσφέρει τα παιχνίδια της μέσω ενός εκτεταμένου on-line δικτύου σημείων πώλησης Κύριες εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα κατά την εννεάμηνη περίοδο Διακοπή αποδόσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 7/ (θέμα 12 ια ) απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, εγκρίθηκε η διακοπή απόδοσης του ποσοστού 1% επί των πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, του 5% επί του εν λόγω ποσοστού, καθώς και των σχετικών εξόδων διαχείρισης στη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. από Το ποσό που προέκυπτε από τις παραπάνω αποδόσεις αποτελούσε διεταιρική συναλλαγή μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας. Συνεπώς, η διακοπή απόδοσης των παραπάνω ποσών επιδρά θετικά στη κερδοφορία της μητρικής και κατ επέκταση στα βασικά κέρδη ανά μετοχή Διεξαγωγή Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2008 (EURO) Οι πωλήσεις του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κατά το μήνα Ιούνιο σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξεως 94,49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2007 λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (EURO, από 7 έως 29 ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

10 Ιουνίου), του οποίου οι αγώνες περιλήφθηκαν στα κουπόνια του παιχνιδιού. Στην παραπάνω περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό 233 εκ. και το ποσοστό των κερδών των νικητών επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 66,05% Συμφωνία με πράκτορες Έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τους πράκτορες, το συμβατικό κείμενο έχει ήδη εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των πρακτόρων και αναμένεται, μετά την έγκριση των διοικητικών αρχών, να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Η παραπάνω συμφωνία σ ένα ενδεχόμενο «ανοίγματος» της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στο μέλλον, θα καταστήσει την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού αποτελεσματικότερη και με τη μικρότερη δυνατή απώλεια μεριδίου αγοράς Λειτουργική αναδιοργάνωση Η διοίκηση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., αποφάσισε τη μετάβαση σε νέο στρατηγικό μοντέλο οργάνωσης των ελληνικών εταιρειών του Ομίλου, δηλαδή της μητρικής ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Η νέα οργανωτική δομή τους αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη οργάνωση, αναδιάταξη και επανακαθορισμό των ροών εργασιών των δύο εταιρειών, προκειμένου αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους, βάσει διεθνών προτύπων οργάνωσης, λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο πρώτος κύκλος της αναδιοργάνωσης ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου με την επιλογή του νέου οργανωτικού μοντέλου και έγκρισή του από το ΔΣ της εταιρείας και την σχετική δημοσιοποίησή του Παράδοση τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού (εγκατάσταση ΤΑΧ) α) Τον Ιούνιο του 2008 ολοκληρώθηκε η διάθεση προς χρήση όλων των τερματικών που προβλέπονται στο από Ιδιωτικό Συμφωνητικό καθώς και η εγκατάσταση στα πρακτορεία περίπου Τερματικών Αυτόνομης Χρήσης (ΤΑΧ). Στο διάστημα που πέρασε αξιολογήθηκε η λειτουργία τους και προδιαγράφηκαν οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για να γίνει περισσότερο ελκυστική η χρήση τους από τους παίκτες. Οι βελτιώσεις αυτές αναμένεται να εισαχθούν μαζί με τις βελτιώσεις για την αναμόρφωση των παιχνιδιών. β) Παράλληλα με τα παραπάνω συνεχίζεται η ανάπτυξη και εγκατάσταση του λοιπού λογισμικού, το οποίο περιγράφεται στο παραπάνω Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της κοινοπραξίας INTRALOT Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Η κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ INTERNATIONAL LTD και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 13.1 του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την ΟΠΑΠ Α.Ε., με έγγραφη δήλωσή της άσκησε το δικαίωμα μεταβίβασης προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. της υλικοτεχνικής υποδομής που αναφέρεται στο εν λόγω Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 20 εκ. πλέον ΦΠΑ και θα καταβληθεί σε εννέα (9) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης έχει ήδη απεικονιστεί στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

11 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε. και με ειδικότερο γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία, για λόγους διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου, γνωστοποιεί στο κοινό τις οικονομικές ενισχύσεις που προσφέρει. Το πρόγραμμα χορηγιών και ενισχύσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. επικεντρώνεται σε συντονισμένες δράσεις, που προωθούν τις αξίες του αθλητισμού, της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Στηρίζοντας τέτοιες δράσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιδιώκει να συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της. Το νέο πρόγραμμα χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τέθηκε σε εφαρμογή από το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου Αντιμετώπιση Παράνομου Στοιχηματισμού Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά τυχερών παιγνιδιών και στοιχημάτων στην οποία δραστηριοποιείται, αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις επιχειρήσεις που διεξάγουν παράνομα παιγνίδια μέσω του διαδικτύου αλλά και τους παράνομους ιδιώτες πράκτορες στοιχημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής Αντιμετώπισης Παράνομου Στοιχήματος στην οποία συμμετέχουν και θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας (ΕΛ.ΑΣ., ΥΠ.Ε.Ε.). Επίσης ελέγχει μέσω των κερδισμένων δελτίων πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Πάμε Στοίχημα Τον Αύγουστο του 2008 τέθηκε σε λειτουργία μία σημαντική βελτίωση στη λειτουργία του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, το νέο ενιαίο δελτίο, το οποίο μαζί με το νέο λογισμικό του παιχνιδιού δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου στοιχηματικά γεγονότα και παράλληλα εμπλουτίζει τις επιλογές τους. Η παραπάνω εξέλιξη ουσιαστικά βελτίωσε την όλη εικόνα του παρεχόμενου προϊόντος. Επίσης από το Σεπτέμβριο του 2008 δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή ελληνικών ομάδων στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», ενώ από τις αρχές Νοεμβρίου 2008, επετράπη για πρώτη φορά η συμμετοχή στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» της ΠΑΕ Ολυμπιακός Αναμορφώσεις Παιχνιδιών Ως συμπλήρωμα και ολοκλήρωση στη νέα εικόνα του παρεχόμενου προϊόντος της ΟΠΑΠ Α.Ε. προετοιμάζεται και η αναμόρφωση των λοιπών παιχνιδιών. Έμφαση δίνεται στη νέα μορφή δελτίων με σημαντικά αυξημένες δυνατότητες από αυτά που αντικαθιστούν, αλλά και στη δομή των παιχνιδιών με την εισαγωγή νέων και την τροποποίηση των υφιστάμενων κατηγοριών κερδών. Παράλληλα συνδυάζεται με αλλαγή της τιμολόγησης κάποιων από αυτά, η οποία είχε παραμείνει, ως είχε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εισαγωγή των αναμορφώσεων αυτών αναμένεται για τις αρχές του έτους 2009 και με την ολοκλήρωσή της θα έχει αλλάξει συνολικά η εικόνα των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., παρουσιάζοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό που συντελείται σε τεχνολογικό επίπεδο Γεωγραφική Επέκταση Η ΟΠΑΠ συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα με τρεις τοπικούς εταίρους, έχει παραλάβει από την Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων της Τουρκίας το τεύχος του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 15 η Ιανουαρίου 2009, ενώ οι τελικές ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

12 προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την 27 η Φεβρουαρίου Η περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό του κοινοπρακτικού σχήματος θα αποφασιστεί μετά τη μελέτη των όρων του διαγωνισμού Εταιρική Εικόνα Πρακτορείων Ξεκίνησε η μελέτη της αναμόρφωσης της εταιρικής εικόνας των πρακτορείων και προγραμματίζεται μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη εργασία στην ΟΠΑΠ Κύπρου LTD, ως πιλοτικό πρόγραμμα. Ήδη στο περίπτερο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έγινε μία πρώτη προσέγγιση στο θέμα της σήμανσης και του γραφειακού εξοπλισμού, που μετά και την επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από την Κύπρο θα αποτελέσει την οριστική μελέτη της ενιαίας εταιρικής εικόνας Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου του εννεαμήνου του 2008 που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 30 η Σεπτεμβρίου 2008, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των Διαθεσίμων προς πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων σε δίκαιη αξία απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια καθώς και άλλων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων) σε δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνες με το ΔΛΠ 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 ης Δεκεμβρίου 2007 και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 ης Δεκεμβρίου Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Τροποποιημένο Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή μιας καινούργιας ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

13 κατάστασης συνολικού εισοδήματος και τα μερίσματα προς τους μέτοχους θα εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΛΠ 1 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου του ΔΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών "όροι εξάσκησης και ακυρώσεις" Τροποποιημένο Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται, ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Το ΔΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου του ΔΠΧΠ 3, Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις Το ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή μετοχών). Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (1) να γίνεται επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής, όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται, (2) να αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και (3) να εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίμημα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, μεταβολές στην αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις συμβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 3 και στο ΔΛΠ 27 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιουλίου του ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τομείς Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης μετοχών ή ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. Εάν οι επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου του ΔΛΠ 23, Κόστος δανεισμού (τροποποίηση) Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», η προηγουμένως θεωρούμενη βασική μέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

14 στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1, Χρηματοοικονομικά μέσα, διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή puttable μέσο) Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο ( puttable μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα puttable μέσα που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. Τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου του ΕΔΔΠΧΠ 11, ΔΠΧΠ 2, Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου Αυτή η διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Μαρτίου Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. -ΕΔΔΠΧΠ 12, Συμφωνίες παραχώρησης δικαιώματος παροχής υπηρεσιών Αυτή η διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 η Ιανουαρίου Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι μία εκτενής διερμηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέμα. Η διερμηνεία 12 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. -ΕΔΔΠΧΠ 13, Προγράμματα αφοσίωσης πελατών Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μιας συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του αντιτίμου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέμεται στα ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγματα αυτά άμεσα, είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος. Η εφαρμογή της ΕΔΔΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1 η Ιουλίου ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.:

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014

ΟΠΑΠ Α.Ε. Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 2 Οι συνημμένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 27 Μαΐου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Συνοπτική ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2008 (Με βάση το άρθρο 6 του Ν.3556/2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 31/03/2008 Oι παρούσες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα