ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ ιστήμιο k o s ta s a io n io.g r h ttp ://th in k in g g a m e r.w o r d p r e s s.c o m

2 Βιογραφικό Μηχ Η /Υ και Πληροφορικής, Πανεπ ιστήμιο Πατρών Διδακτορικό, Πανεπ ιστήμιο W a r w ic k, Αγγλία M ic r o s o ft G a m e S tu d io s (U K ) Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπ ιστήμιο

3 Πορτφόλιο 1 π αιχνίδι για το X b o x και 3 για το X b o x Διάφορα π αιχνίδια σε P C για ερευνητικούς /εκπ αιδευτικούς σκοπ ούς Βιβλίο: «Βιντεοπ αιχνίδια : Βιομηχανία και Ανάπ τυξη» 2 b lo g s σχετικά με την βιομηχανία και την ανάπ τυξη βιντεοπ αιχνιδιών

4 Ε ρευνητικά ενδιαφέροντα Τεχνολογίες Βιντεοπ αιχνιδιών και Ε ικονικών Κόσμων Ε φαρμογές τους στην εκπ αίδευση και στην κοινωνικοπ οίηση

5 Τρέχοντα ερευνητικά έργα Ανάπ τυξη βιντεοπ αιχνιδιού για εκμάθηση Φυσικής Ανάπ τυξη βιντεοπ αιχνιδιού για εκμάθηση Ιστορίας Ανάπ τυξη βιντεοπ αιχνιδιού για εκμάθηση Γεωγραφίας Χρήση Ε ικονικών Κόσμων για μάθηση και συνεργασία Χρήση Ε ικονικών Κόσμων για εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε π αιδιά με νοητική καθυστέρηση Μοντελοπ οίηση π αίκτη για βέλτιστη εμπ ειρία π αιχνιδιού

6 Ατζέντα Μάθηση στους αιώνες Παιχνίδια στη μάθηση Χαρακτηριστικά βιντεοπ αιχνιδιών και εφαρμογή στη μάθηση Παραδείγματα s e r io u s g a m e s Δυσκολίες στη δημιουργία /εφαρμογή Συμπ εράσματα

7 Ε κπ αιδευτικά π εριβάλλοντα

8 Μάθηση στους αιώνες Δυο τρόπ οι μάθησης στην αρχαιότητα : Ε μπ ειρική μάθηση δεξιοτήτων με μέντορα Διδακτικές ιστορίες για ομάδες Ο αφηγηματικός τρόπ ος διατηρήθηκε στους αιώνες Η εμπ ειρική μάθηση όχι

9 Μάθηση στους αιώνες

10 Μάθηση στους αιώνες Γνώση ρέει απ ό το Δάσκαλο σε ομάδες μαθητών αφηγηματικά

11 Μάθηση στους αιώνες Η αφηγηματική π ροσέγγιση δεν ενισχύει δεξιότητες όπ ως διοίκηση ομάδας, σκέψη, λύση π ροβλημάτων Η γνώση δεν εφαρμόζεται εύκολα Η εμπ ειρική μάθηση κοστίζει σε χρόνο και χρήμα και απ οφεύγεται σε εκπ αιδευτικά π εριβάλλοντα

12 Το ιδανικό π εριβάλλον μάθησης ; Προσαρμογή στις ικανότητες και απ αιτήσεις του μαθητή Χρήση αυθεντικών εργαλείων Μάθηση σε αυθεντικά π εριβάλλοντα και κοινότητες Ε υκαιρίες για κατανόηση και εσωτερίκευση της γνώσης Ο μαθητής να είναι εν μέρει υπ εύθυνος για την κατασκευή γνώσης

13 Παιχνίδι και μάθηση

14 Ορισμός π αιχνιδιού «Φανταστικό» π εριβάλλον Καλά ορισμένους κανόνες Καλά ορισμένες διαδικασίες Καλά ορισμένους στόχους Αλληλεπ ίδραση με άλλα άτομα, π εριβάλλον και εργαλεία Ανάδραση Κίνητρο ενασχόλησης

15 Παιχνίδι και μάθηση Το π αιχνίδι είναι βασική π αράμετρος ανάπ τυξης του ανθρώπ ου Απ όκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Κοινωνικές δεξιότητες Συναισθηματική ανάπ τυξη Ε νθαρρύνει εξερεύνηση Καλλιεργεί τη φαντασία

16 Παιχνίδι και μάθηση

17 Ορισμός βιντεοπ αιχνιδιού Ε ικονικό π εριβάλλον εμβύθισης Καλά ορισμένους κανόνες Καλά ορισμένες διαδικασίες Καλά ορισμένους στόχους Αλληλεπ ίδραση με άλλα άτομα, π εριβάλλον και εργαλεία Ανάδραση Κίνητρο ενασχόλησης

18 Τεχνολογίες βιντεοπ αιχνιδιών 3Δ γραφικά Διεπαφή Φυσική εξομοίωση Δικτύωση Τεχνητή νοημοσύνη Διάρκεια κόσμου 18

19

20 Βιντεοπ αιχνίδι και μάθηση Το (π αραδοσιακό) π αιχνίδι ενισχύει τη μάθηση Τι συμβαίνει με τα βιντεοπ αιχνίδια ;

21 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Αυθεντικά π εριβάλλοντα

22 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Γνώσεις σχετικές με το π λαίσιο εφαρμογής

23 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Υπ οστηρίζουν αφήγηση και αλληλεπ ίδραση

24 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Ε νθαρρύνουν π ειραματισμό (εμπ ειρική μάθηση)

25 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Υπ οστηρίζουν ανάδραση

26 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Υπ οστηρίζουν π ολλές θεωρίες μάθησης

27 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Προσαρμόζονται στις ικανότητες /ανάγκες του χρήστη

28 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Υπ οστηρίζουν κοινότητες π αικτών, ενθαρρύνουν την συνεργασία

29 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Καταγραφή και αξιολόγηση δράσης

30 Χρήση βιντεοπ αιχνιδιών για μάθηση Ο άνθρωπ ος μαθαίνει καλύτερα όταν εμπ λέκεται στην διαδικασία μάθησης

31 S e r io u s G a m e s

32 Τι είναι S e r io u s G a m e Έ να βιντεοπ αιχνίδι το οπ οίο δεν έχει την ψυχαγωγία ως κύριο στόχο π ου όμως η ψυχαγωγία είναι κύριο συστατικό του

33 Χρήσεις S e r io u s G a m e Σχολικά π εριβάλλοντα (Ε κπ αίδευση) Ε ξάσκηση (Στρατός, Ε π ιχειρήσεις, Υγεία) Διαφήμιση Προπ αγάνδα Τέχνη Φυσική άσκηση

34 P eacem aker D e a n fo r A m e r ic a R e -M is s io n 34

35 O m in o u s H o r iz o n s Ιατρική F u ll S p e c tr u m W a r r io r A m e r ic a s a r m y 35

36 Χρήσεις S e r io u s G a m e Σχολικά π εριβάλλοντα (Ε κπ αίδευση) Ε ξάσκηση (Στρατός, Ε π ιχειρήσεις, Υγεία) Διαφήμιση Προπ αγάνδα Τέχνη Φυσική άσκηση

37 E d u ta in m e n t v s S e r io u s g a m e s E d u ta in m e n t: Παραδοσιακό εκπ αιδευτικό π εριεχόμενο με π ερίβλημα π αιχνιδιού S e r io u s g a m e s : Ε ιδικά σχεδιασμένα βιντεοπ αιχνίδια π ου συνδυάζουν μάθηση και ψυχαγωγία

38 Παραδείγματα E d u ta in m e n t

39 Το π ρόβλημα με τα εκπ αιδευτικά π αιχνίδια Εκπαιδευτικό περιεχόμενο Βιντεοπαιχνίδια

40 Ε κπ αιδευτικά βιντεοπ αιχνίδια στη τάξη Βιντεοπ αιχνίδια του εμπ ορίου Παραμετροπ οίηση βιντεοπ αιχνιδιών του εμπ ορίου Βιντεοπ αιχνίδια ειδικής κατασκευής

41 Βιντεοπ αιχνίδια του εμπ ορίου Ε μπ ορικά π αιχνίδια έχουν αξιοπ οιηθεί σε εκπ αιδευτικά π εριβάλλοντα Υψηλή π οιότητα έμφαση στη ψυχαγωγία Ο δάσκαλος δεν μπ ορεί π άντα να καθορίσει διδακτικούς στόχους

42 Παραμετροπ οίηση βιντεοπ αιχνιδιών του εμπ ορίου Παιχνίδια τα οπ οία επ ιτρέπ ουν αλλαγή του π εριεχομένου Ο δάσκαλος μπ ορεί ευκολότερα να καθορίσει διδακτικούς στόχους Η υψηλή π οιότητα διατηρείται

43 Βιντεοπ αιχνίδια ειδικής κατασκευής Συνήθως χαμηλότερης π οιότητας Περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση Υπ άρχουν ελάχιστα s e r io u s g a m e s ειδικής κατασκευής

44 Βιντεοπ αιχνίδια ειδικής κατασκευής Η ανάπ τυξη π οιοτικών π αιχνιδιών κοστίζει π ολύ Πολλά εκπ αιδευτικά αντικείμενα και στόχοι Μικρή αγορά, σε σχέση με αυτή των π αιχνιδιών ψυχαγωγίας Απ αιτεί εξειδικευμένες γνώσεις

45 Δυσκολίες εφαρμογής

46 Δυσκολίες στο σχεδιασμό Πολλά μαθησιακά αντικείμενα Σχεδιασμός για μαθήματα 4 5 λεπ τών Συνδυασμός διδακτικών στόχων και διαδικασιών π αιχνιδιού Ε σωτερίκευση της γνώσης (r e fle c tio n ) Μέθοδοι αξιολόγησης μάθησης

47 Δυσκολίες στην ανάπ τυξη Κόστος ανάπ τυξης Μικρή αγορά Έ λλειψη χρηματοδότησης Δεν υπ άρχουν π ολλές εξειδικευμένες ομάδες ανάπ τυξης Δεν υπ άρχει μεγάλη έρευνα στην ουσία των s e r io u s g a m e s

48 Δυσκολίες λόγω αντιμετώπ ισης Πολύ δύσκολο να π αρθεί έγκριση για δοκιμές σε σχολεία Τα βιντεοπ αιχνίδια αντιμετωπ ίζονται με δυσπ ιστία Πολλοί γονείς δεν δέχονται π αιχνίδια στην τάξη Τα π αιδιά δεν τα αντιμετωπ ίζουν σοβαρά ως εργαλεία μάθησης

49 Ο ρόλος του Δασκάλου Ο ρόλος του Δασκάλου είναι καταλυτικός Πολλοί δάσκαλοι δεν κατανοούν το μέσο Πολλοί δάσκαλοι δεν έχουν χρόνο να μάθουν νέα εργαλεία Πολλοί δάσκαλοι δεν θέλουν να μάθουν νέα εργαλεία

50 Το μέλλον των S e r io u s G a m e s

51 Το μέλλον των S e r io u s G a m e s Αυξάνονται οι ομάδες ανάπ τυξης βιντεοπ αιχνιδιών Γίνεται ουσιαστική έρευνα σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Οι νέοι δάσκαλοι είναι π ιο π ρόθυμοι να δοκιμάσουν νέα εργαλεία Δίκτυα όπ ως το L U D U S βοηθούν στην ενημέρωση του κοινού

52 Το μέλλον των S e r io u s G a m e s Οι σημερινοί π αίκτες θα είναι οι αυριανοί γονείς και νομοθέτες Η στάση ενάντια στα βιντεοπ αιχνίδια αλλάζει

53 Συμπ εράσματα Τα S e r io u s g a m e s είναι π ολλά υπ οσχόμενος τομέας Υπ άρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ενισχύουν την διαδικασία μάθησης Χρειάζεται π ερισσότερη έρευνα και κυρίως αξιολόγηση Χρειάζονται π ερισσότερες επ ενδύσεις

54 Συμπ εράσματα Χρειάζεται αλλαγής στάσης και αντιμετώπ ισης Τα s e r io u s g a m e s δεν θα καταργήσουν τα υπ άρχοντα εργαλεία μάθησης Ο ρόλος του Δασκάλου είναι σημαντικός όσο π οτέ!

55 Σας ευχαριστώ! Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ ιστήμιο k o s ta s a io n io.g r h ttp ://th in k in g g a m e r.w o r d p r e s s.c o m

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 18-28 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 18 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ» ΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.: 11347 &

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MEDICAL INFORMATICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27( ):239-258 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Action Researcher in Education, τεύχος 5/ Ιούλιος 2014

Action Researcher in Education, τεύχος 5/ Ιούλιος 2014 Πρόγραµµα «Εκ αίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράµµατα Εκ αιδευτικής Ηγεσίας» και η άρρητη σχέση µε την Έρευνα ράσης: το αράδειγµα της εφαρµογής µιας µελέτης ερί τωσης στην ε ιµόρφωση των διευθυντικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑΣ (Α.Ε.Μ. 10/06) ΘΕΜΑ: «Αυτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών «Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από την εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών Ημερομηνία Υποβολής: 12-11-2012 0 Ζώνη Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια μου για την συνεχή συμπαράσταση, την αγάπη και την κατανόηση που έδειξαν όλο αυτόν τον καιρό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια μου για την συνεχή συμπαράσταση, την αγάπη και την κατανόηση που έδειξαν όλο αυτόν τον καιρό. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα πτυχιακή μελέτη εκπονήθηκε από τον φοιτητή Αλέξανδρο Γεωργιάδη του τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι Καβάλας. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα