ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ1Υ-43Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ1Υ-43Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θεσσαλονίκη, 09/10/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: Ταχ. Δ/νση : Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11 Ταχ. Κώδικας Θεσ/νίκη Πληροφορίες: : Χ. Καριπίδου Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: «1 η Τροποποίηση της 35547/ Απόφασης του Γ.Γ. της ΑΔΜΘ περί Καθορισμού των Στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΜΘ για το έτος 2013.» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 4. Την αριθμ. 6860/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας». 5. Την 7323/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την μεθοδολογία καθορισμού δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Διοίκησης. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα και άλλες διατάξεις». 7. Τις προτάσεις της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 8. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 10. Την 35547/ Απόφαση Καθορισμού Στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για το έτος 2013.

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Τροποποιούμε τους στόχους της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για το 2013, όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής. 2. Ο Προϊστάμενος της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αυτών να μεριμνήσουν για την υλοποίηση των καθορισμένων στόχων και να ελέγχουν την πορεία υλοποίησής τους ανά τρίμηνο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

3 ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: A/A ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 1(1) Συμβολή στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση και εγκατάσταση επενδύσεων - συνδρομή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της απασχόλησης 2(4) Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ορθολογική-αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων στην περιοχή αρμοδιότητας της ΑΔΜ-Θ 3(6) Αποτελεσματική άσκηση εποπτείας και ελέγχου στην υλοποίηση επί μέρους πολιτικών 4(7) Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες 5(8) Διαρκής βελτίωση της λειτουργίας της ΑΔΜΘ: Υποστήριξη -ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, χρηστή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών και τεχνολογικών πόρων, βελτίωση διαδικασιών. Σημείωση: Στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθμός του Στρατηγικού Στόχου της ΑΔΜ-Θ

4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) A/A ΣΤΟΧΟΙ 1(1) Δημιουργία σαφούς πλασιίου χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων μέσω της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού 2(1) Εφαρμογή της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής πολιτικής για τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων 3(1) Απλοποίηση και κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 4(2) 5(2) Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος μέσω της ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού α' και β' βαθμού Προώθηση διαδικασιών κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνσης περιβαλλοντικών ρύπων στην περιοχή ΠΚΜ αρμοδιότητας τςη Δ/νσης 6(2) Εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην ορθολογική-αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων 7(3) Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σε θέματα χωροταξικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής πολιτικής 8(4) Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και διαρκής ενημέρωση υπαλλήλων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών 9(5) Βελτίωση διαδικασιών λειτουργίας της Δ/νσης 10(5) Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ A/A ΣΤΟΧΟΙ 1(1) Εξειδίκευση κατευθυντήριων γραμμών στη χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική 2(1) Καθορισμός χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου περιοχές του άρθρου 3 του Ν. 1512/985 3(2) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για μεταφορικά, υδραυλικά, λιμενικά, υποδομές, εξορυκτικές, τουριστικές, πτηνοκτηνοτροφικά, βιομηχανικές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά έργα και δραστηριότητες 4(3) Εισηγήσεις σε Υπουργεία (κυρίως ΥΠΕΚΑ) σε θέματα απλοποίησης - κωδικοποίησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων 5(5) Απομάκρυνση περιβαλλοντικών ρύπων (πινακίδες κτλ.) 6(6) Αδειοδότηση, έγκριση και καθορισμός εργασιών διαχείρισης αποβλήτων 7(6) Συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και γενικότερα για περιβαλλοντικά θέματα 8(6) Οριοθέτηση ρεμάτων (σε συνεργασία με Τμήμα ΠΣΕ) 9(7) Παροχή οδηγιών - διευκρινίσεων σε θέματα εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής πολιτικής 10(8) Δημιουργία ιστοσελίδας προς ενημέρωση των πολιτών

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ A/A ΣΤΟΧΟΙ 11(8) Ανάρτηση των Αποφάσεων της Διοίκησης και σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο 12(8) Χρήση διαδικτύου για την εξυπηρέτηση πολιτών 13(9) Τυποποίηση Αποφάσεων της διοίκησης και λοιπών εγγράφων 14(10) Επιμόρφωση προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα άσκησης διοίκησης 15(10) Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία παρακολούθησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων 16 (10) Εισήγηση για αναδιάταξη του προσωπικού με στόχο την ομαδοποίηση σε επί μέρους τομείς - θέματα

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Εξειδίκευση κατευθυντήριων γραμμών στη χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου για σχέδια 1α ή προγράμματα που καθορίζουν χρήση σετοπικό Γεωργίου, Ζιάκα, επίπεδο (π.χ. Τοπικά Ρυμοτομικά): αξιολόγηση - Παπουλιάκου Τμήμα ΠΣΕ 20 μέρες έλεγχος πληρότητας Γεωργίου, Ζιάκα, 1β Αποστολή σε φορείς - διαδικασία διαβούλευσης Υπηρεσίες και φορείς 40 μέρες Παπουλιάκου Γεωργίου, Ζιάκα, 1γ Εκδοση Απόφασης και ανάρτηση στο διαδίκτυο 15 μέρες Παπουλιάκου Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 2α Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ, Εποχιακά προγράμματα, Γεωργίου, Ζιάκα, Ρυμοτομικά Σχέδια, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, κτλ.): Παπουλιάκου Τμήμα ΠΣΕ 20 μέρες αξιολόγηση - έλεγχος πληρότητας Γεωργίου, Ζιάκα, 2β Αποστολή σε φορείς - διαδικασία διαβούλευσης Υπηρεσίες και φορείς 45 μέρες Παπουλιάκου Γεωργίου, Ζιάκα, 2γ Εκδοση Απόφασης και ανάρτηση στο διαδίκτυο 20 μέρες Παπουλιάκου

8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Καθορισμός χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου περιοχές του άρθρου 3 του Ν. 1512/985 A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1α Καθορισμός χρήσεων γης: έλεγχος φακέλου Υπηρεσίες Δόμησης, Ζαχάρογλου, Πρίτσα, Τμήμα ΠΣΕ ΟΡΘ, Δασαρχεία, Ρίζος Αρχαιολογίες κτλ. 3 εργάσιμες μέρες 1β Σύνταξη εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων Ζαχάρογλου, Πρίτσα, Ρίζος 3 εργάσιμες μέρες

9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για μεταφορικά, υδραυλικά, λιμενικά, υποδομές, εξορυκτικές, τουριστικές, πτηνοκτηνοτροφικά, βιομηχανικές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά έργα και δραστηριότητες ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Περιβαλλοντική αδειοδότηση: έλεγχος τυπικής 1α όλο το τμήμα Α Τμήμα ΠΣΕ 10 εργάσιμες μέρες πληρότητας φακέλου Εφαρμογή διαδικασίας ΑΕΠΟ: αποστολή για 1β όλο το τμήμα Α 2 εργάσιμες μέρες γνωμοδοτήσεις Υπηρεσίες Υπουργείων, 1γ Συλλογή γνωμοδοτήσεων ή διαβούλευσης όλο το τμήμα Α 35 εργάσιμες μέρες ΟΤΑ, φορείς Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και 1δ όλο το τμήμα Α 20 εργάσιμες μέρες απόψεων υπηρεσιών και ενδιαφερομένων 1ε πιθανή σύγκλιση ΠΕΣΠΑ όλο το τμήμα Α ΠΕΣΠΑ ΠΚΜ 15 ημερολογιακές μέρες 1στ Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης όλο το τμήμα Α 15 εργάσιμες μέρες Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης 1ζ (υπογραφή, διεκπεραίωση, ανάρτηση σε όλο το τμήμα Α 5 εργάσιμες μέρες διαδικτυακούς τόπους)

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Εισηγήσεις σε Υπουργεία (κυρίως ΥΠΕΚΑ) σε θέματα απλοποίησης - κωδικοποίησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εισηγήσεις του Τμήματος στη διοίκηση σε θέματα Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, κυρίως Υπηρεσίες 1 Ολο το Τμήμα 15 εργάσιμες μέρες που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση Γενικός Δ/ντής ΥΠΕΚΑ

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Απομάκρυνση περιβαλλοντικών ρύπων (πινακίδες κτλ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Καταγραφή - φωτογράφηση παράνομων Τροχαία, Υπηρεσίες 1α διαφημιστικών πινακίδων σε αυτοκινητόδρομους και Ποδούρη, Ξενίδης Περιφέρειας, Δήμοι, 1 μέρα επαρχιακές οδούς Δικαστικές αρχές Τροχαία, Υπηρεσίες 1β Καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων Ποδούρη, Ξενίδης Γενική Δ/νση Δασών Περιφέρειας, ιδιώτες, 1 μέρα περιβαλλοντικά σωματεία 1γ Απόφαση επιβολής προστίμου Ποδούρη, Ξενίδης Δ/νση Οικονομικού Δ.Ο.Υ., Δικαστικές αρχές 5 μέρες

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Αδειοδότηση, έγκριση και καθορισμός εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Αδειοδότηση διαχείρισης αποβλήτων: έλεγχος 1α Κανδύλας, Ευθυμιάδης 10 εργάσιμες μέρες τυπικής πληρότητας φακέλου Έκδοση απόφασης διαχείρισης αποβλήτων ή 1β απόφασης απόρριψης (υπογραφή, διεκπεραίωση, Κανδύλας, Ευθυμιάδης 15 εργάσιμες μέρες ανάρτηση σε διαδικτυακούς τόπους) 2α Αδειοδότηση ΧΑΔΑ: έλεγχος τυπικής πληρότητας φακέλου Μουτσέλη, Καρπουζά ΟΤΑ Α ' βαθμού 15 εργάσιμες μέρες Έκδοση απόφασης άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ 2β (υπογραφή, διεκπεραίωση, ανάρτηση σε Μουτσέλη, Καρπουζά 15 εργάσιμες μέρες διαδικτυακούς τόπους)

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και γενικότερα για περιβαλλοντικά θέματα ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Βιομηχανικές και λοιπές Συλλογή στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση 1α Κανδύλας, Ευθυμιάδης δραστηριότητες, ΟΤΑ 3 μήνες αποβλήτων κτλ. 1β Αποστολή συλλεχθέντων στοιχείων στο ΥΠΕΚΑ Κανδύλας, Ευθυμιάδης ΥΠΕΚΑ 10 εργάσιμες μέρες

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Οριοθέτηση ρεμάτων (σε συνεργασία με Τμήμα ΠΣΕ) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Δ/νσεις Τεχνικών Οριοθέτηση ρεμάτων: Ελεγχος πληρότητας μελέτης Σπυρίδου, 1α Τμήμα ΠΣΕ Υπηρεσιών, Δασαρχεία, 15 εργάσιμες μέρες και τήρησης διαδικασίας Παπουλιάκου, Γεωργίου Δήμοι 1β Ελεγχος νομιμότητας προτεινόμενης οριοθέτησης βάσει τοπογραφικών, υδραυλικών, υδρολογικών & περιβαλλοντικών δεδομένων, τυχόν τροποποίηση αυτής για λόγους περιβαλλοντικούς ή σκοπιμότητας Σπυρίδου, Παπουλιάκου, Γεωργίου 20 εργάσιμες μέρες 1γ Εκδοση απόφασης & επικύρωσης οριοθέτησης και αποστολή για ΦΕΚ Σπυρίδου, Παπουλιάκου, Γεωργίου 10 εργάσιμες μέρες

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Παροχή οδηγιών - διευκρινίσεων σε θέματα εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής πολιτικής ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Υπηρεσίες ΟΤΑ Α και Β Αποστολή απόψεων του Τμήματος επί ερωτημάτων 1α Ολο το Τμήμα βαθμού, φορείς και 15 εργάσιμες μέρες που αφορούν στη χωροταξική και πολιτική πολιτική ιδιώτες κυρίως Υπηρεσίες 1β ΥΠΕΚΑ και λοιπά Αποστολή τιθέντων ερωτημάτων σε αρμόδια Υπουργεία όπως Υπηρεσία συνοδευόμενη από απόψεις του Ολο το Τμήμα Ναυτιλίας, Μεταφορών, Τμήματος Τουρισμού,Αγροτικής 15 εργάσιμες μέρες Ανάπτυξης Ενημέρωση ενδιαφερομένων επί των τιθέντων 1γ Ολο το Τμήμα 5 εργάσιμες μέρες ερωτημάτων

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Δημιουργία ιστοσελίδας προς ενημέρωση των πολιτών ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Γραμματεία, Τμήμα ΠΣΕ, 1α Σχεδιασμός ιστοσελίδας Καραθανάσης, Πάρζης 3 μήνες Δ/νση Διοίκησης Γραμματεία, Τμήμα ΠΣΕ, 1β Υλοποίηση στόχου Καραθανάσης, Πάρζης 3 μήνες Δ/νση Διοίκησης

17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Ανάρτηση των Αποφάσεων της Διοίκησης και σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1 Ανάρτηση στη Διαύγεια όλων των Αποφάσεων Ολο το Τμήμα Δ/νση Διοίκησης 5 εργάσιμες μέρες Ανάρτηση όλων των ΑΕΠΟ στην ιστοσελίδα του 2 Ολο το Τμήμα Δ/νση Διοίκησης 5 εργάσιμες μέρες ΥΠΕΚΑ

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Χρήση διαδικτύου για την εξυπηρέτηση πολιτών ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εξυπηρέτηση πολιτών μέσω αποστολής εγγράφων, 1 αποφάσεων του Τμήματος, εγκυκλίων και Ολο το Τμήμα Δ/νση Διοίκησης 5 εργάσιμες μέρες νομοθεσίας

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Τυποποίηση Αποφάσεων της διοίκησης και λοιπών εγγράφων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εκδοση Απόφασεων ΕΠΟ σύμφωνα με τις κείμενες 1 Ολο το Τμήμα ΥΠΕΚΑ άμεσα προδιαγραφές Τυποποίηση εγγράφων και λοιπών αποφάσεων του 2 Ολο το Τμήμα ΥΠΕΚΑ και Υπουργεία Τμήματος μετά την έκδοση σχετικών οδηγιών από τη διοίκηση

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Επιμόρφωση προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα άσκησης διοίκησης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Ενημέρωση προσωπικού για ημερίδες, συνέδρια, Δ/νση Διοίκησης, ΥΠΕΚΑ, Υπουργεία, 1 επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα Ολο το Τμήμα 2 εργάσιμες μέρες Γραμματεία ΠΙΝΕΠΘ του Τμήματος ΥΠΕΚΑ, Υπουργεία, 2 Συμμετοχή προσωπικού στα παραπάνω Ολο το Τμήμα 1-5 εργάσιμες μέρες ΠΙΝΕΠΘ

21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία παρακολούθησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εισήγηση στη διοίκηση για αύξηση των 1 Πάρζης, Καραθανάσης Δ/νση Διοίκησης άμεσα εμπλεκόμενων υπαλλήλων

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Εισήγηση για αναδιάταξη του προσωπικού με στόχο την ομαδοποίηση σε επί μέρους τομείς - θέματα ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εισήγηση στη διοίκηση για δημιουργία ομάδων Γενικός Δ/ντής, Δ/ντής, 1α Ολο το Τμήμα 6 μήνες εργασίας ανα θεματική ενότητα Προϊστάμενος, Τμήμα ΠΣΕ 1β Θεσμοθέτηση ομάδων εργασίας Δ/ντής 10 μέρες 1γ Λειτουργία ομάδων εργασίας Ολο το Τμήμα άμεσα

23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: A/A 1(1) ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΣΤΟΧΟΙ Συμβολή στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού της ΠΚΜ δια της συμμετοχής δυο (2) υπαλλήλων του ΠΣΕ στην Ομάδα Εργασίας του εκπονούμενου ΠΠΧΣΑΑ 2(2) Καθορισμός σημειακών χρήσεων γης σε συνεργασία με το τμήμα ΠΧΣ 3(2) Επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης παρεκκλίσεων εκτός σχεδίου δόμησης 4(2) Επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης εγκρίσεων εξαίρεσης από κατεδάφιση 5(3) 6(4) 7(4) 8(5) Εισηγήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για την απλοποίηση -κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με στόχο την άρση αλληλοεπικαλύψεων ή αντιφατικών ρυθμίσεων κλπ Συμβολή στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού α' επιπέδου (Πολεοδομ.Μελέτες οικισμών -παλιές κ νέες- Τοπικά ρυμοτομικά - Σημειακές τροποποιήσεις στο ΒΟΔ Θεσ/νίκης, χαρακτηρισμός οδών ως κύριων Δημοτικών κλπ. Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού β' επιπέδου (εγκρίσεις -τροποποιήσεις ΓΠΣ -ΣΧΟΟΑΠ Δήμων Περιφ.) Προγραμματισμός και οργάνωση ενεργειών για: α)την εκτέλεση Αποφάσεων καταδάφισης αυθαιρέτων του άρθρου 280, του Ν.3852/2010, β) τη συνδρομή στη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων αρμοδιότητατς της ΕΥΕΚΑ 9(6) Συμβολή στην ταχύτερη διεκπεραίωση της επικύρωσης των καθορισμών οριογραμμών ρεμάτων (σε συνεργασία με το ΠΧΣ) 10(6) Προώθηση αποφάσεων επικύρωσης καθορισμού αιγιαλού

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: A/A ` 12(7) ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΣΤΟΧΟΙ Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σε θέματα εφαρμογής της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας σε φορείς και υπηρεσίες (ΥΔΟΜ.) Διατύπωση γνώμης -τεχνικής άποψης προς τη Δ/νση Διοίκησης ΑΔΜΘ επί προσφυγών για πολεοδομικά θέματα κατά πράξεων ΟΤΑ β'βαθμού. 13(8) Πρόσβαση όλων των υπαλλήλων στην τρέχουσα νομοθεσία μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων (Δομική Πληροφορική) 14(8) Χρήση διαδικτύου για την ενημέρωση - εξυπηρέτηση πολιτών 15(9) 16(9) Εισηγήσεις -προτάσεις στο ΥΠΕΚΑ για την άρση δυσλειτουργιών, αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων φορέων, αντιφατικών νομοθετικών ρυθμίσεων κλπ που προέκυψαν κατά την απόδοση νέων αρμοδιοτήτων. Προτάσεις για αναδιάταξη-ομαδοποίηση του προσωπικού για την βέλτιστη προώθηση συγκεκριμένων επί μέρους αρμοδιοτήτων -θεμάτων -προγραμμάτων 17(9) Βελτίωση διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας - τήρηση ψηφιακού αρχείου - βελτίωση γραμματειακής υποστήριξης 18(10) Επιμόρφωση προσωπικού

25 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Συμβολή στην ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού της ΠΚΜ δια της συμμετοχής δυο (2) υπαλλήλων του ΠΣΕ στην Ομάδα Εργασίας του εκπονούμενου ΠΠΧΣΑΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Διατύπωση απόψεων -παρατηρήσεων επί των ΥΠΕΚΑ, ΟΡΘΕ, Περιφέρεια 1 προτάσεων των επιμέρους σταδίων της μελέτης Τζαβέλλα - Ζωγραφάκη Τμήμα ΠΧΣ Κεντρ.Μακεδονίας, λοιπές Ορίζονται από το ΥΠΕΚΑ ΠΠΧΣΑΑ Υπηρεσίες της ΑΔΜΘ Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την 2 υποστήριξη της μελέτης "Αξιολόγησης αναθεώρησης και εξειδίκευσης ΠΠΧΣΑΑ" η οποία θα εγκριθεί με απόφαση Τζαβέλλα - Ζωγραφάκη Υπουργού ΠΕΚΑ. ΥΠΕΚΑ, ΟΡΘΕ, Περιφέρεια Κεντρ.Μακεδονίας, λοιπές Υπηρεσίες της ΑΔΜΘ Ορίζονται από την συντονίζουσα Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ *(στόχος του ΥΠΕΚΑ για ολοκλήρωση στο τέλος του 2013)

26 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Καθορισμός σημειακών χρήσεων γης σε συνεργασία με το τμήμα ΠΧΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Ζαχάρογλου, Πρίτσα, 1(1) Καθορισμός χρήσεων γης: έλεγχος φακέλου υπάλληλοι Δ/νσης 3 εργάσιμες μέρες Ρίζος Σύνταξη εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών Ζαχάρογλου, Πρίτσα, 1(2) 3 εργάσιμες μέρες στοιχείων Ρίζος

27 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης παρεκκλίσεων εκτός σχεδίου δόμησης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Έλεγχος του φακέλου. Συνεργασία α) με τον αρμόδιο 1 φορέα που γνωμοδοτεί β) με τον μελετητή. Σπυρίδου, Καραγιάννη, Ενδεχόμενη άλληλογραφία και έλεγχος πληρότητας του Ταϊρη Προϊστάμενος, Γραμματεία Ο κατά περίπτωση φορέας φακέλου. 2 μήνες ημερολογιακά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελλειπή στοιχεία Σύνταξη της εισήγησης έγκρισης παρέκκλισης προς το Σπυρίδου, Καραγιάννη, Υπάλληλος, Προϊστάμενος, 2 αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ. Συνεδρίαση ΣΥΠΟΘΑ - ΣΥΠΟΘΑ 2 μήνες ημερολογιακά Ταϊρη Δ/ντής, Γραμματεία Γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ. Σύνταξη της Απόφασης Έγκρισης Παρέκκλισης μετά από Σπυρίδου, Καραγιάννη, Υπάλληλος, Προϊστάμενος, 3 15 ημέρες την γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ Ταϊρη Δ/ντής, ή Γ.Γ. Γραμματεία Δημοσιοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Παρέκκλισης. Σπυρίδου, Καραγιάννη, 4 Προϊστάμενος, Γραμματεία 15 ημέρες Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα και του αιτούντα. Ταϊρη

28 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης εγκρίσεων εξαίρεσης από κατεδάφιση: α) εξαίρεση από κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων β) εξαίρεσης από κατεδάφιση με τις διατάξεις αρ.8 παρ.8, 5 και άρ.9 παρ.8 του Ν.1512/'85 A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Έλεγχος πληρότητας και Έλεγχος στοιχείων φακέλου (α) Κίμων Παντοσίτης Προιστάμενος Τμήματος, (α) Δ/νση Αγρ. Οικον. (β) Ουρανία Προιστάμενος Διεύθυνσης (β) Υπηρεσία Δόμησης Ευτυχιάδου 2 εργάσιμες μέρες (α) Κίμων Παντοσίτης Εισήγηση προς το ΣΥΠΟΘΑ (Μόνο στην περιπτωση της 2 (β) Ουρανία Προιστάμενος Τμήματος 2 εργάσιμες μέρες παρ.10 αρ 9) Ευτυχιάδου 3 Σύνταξη Απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση (α) Κίμων Παντοσίτης (β) Ουρανία Ευτυχιάδου Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, Γενικός Δ/ντής 4 εργάσιμες μέρες (εξαρτάται από τη Διοίκηση) (α) Κίμων Παντοσίτης Δημοσιοποίηση στη Διαύγεια - Διαβίβαση Απόφασης Προιστάμενος Τμήματος, 4 (β) Ουρανία (α) Υπηρεσία Δόμησης 1 εργάσιμες μέρες στην αρμόδια ΥΔΟΜ Προιστάμενος Διεύθυνσης Ευτυχιάδου

29 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Εισηγήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για την απλοποίηση -κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με στόχο την άρση αλληλοεπικαλύψεων ή αντιφατικών ρυθμίσεων κλπ ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1(5) Εισηγήσεις προς τη Διοίκηση για την άρση των αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων φορέων, αντιφατικών νομοθετικών ρυθμίσεων κλπ Τζαβέλλα, Γακίδης, Γαλάνη, Ζωγραφάκη

30 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Συμβολή στην ολοκλήρωση του Πολεοδομικού σχεδιασμού α' επιπέδου (Πολεοδομικές Μελέτες οικισμών-παλιές & νέες - Τοπικά ρυμοτομικά - Σημειακές τροποποιήσεις ρυμ.σχ. στο ΒΟΔ Θεσ/κης, Κύρωση οδικού δικτύου ΚΧ σε οικισμούς χωρίς Ρ.Σ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ α (1) επίβλεψη μελετων Κτηματογραφησης-Πολεοδομικής μελέτης-πραξης εφαρμογης και προώθηση εγκρισης Π.Μ. και Πρ.Εφ. Μελετων σε εξελιξη Ρ.Ευτυχιαδου, Α.Ζωγραφακη, Στ.Σταματιου, Α.Τζάκου, Γ.Υφαντιδης, Στ.Βαρακη, Α.Πουσκουρης, Σ.Σπυριδου, Χ.Ριζος Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, Γενικός Δ/ντής ΧΠΠ Δ/ντης ΔΙΠΕΧΩΣ Προιστ. Τμήματος Γραμματεια ΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ, μελετητεςαναδοχοι λόγω υπερημεριών εργοδότη ΥΠΕΚΑ & έλλειψη πιστώσεων 12 μήνες α (2) επίβλεψη μελετών Κτηματογράφησης-Πολεοδομικής μελέτης-πράξης εφαρμογής και συμμετοχή στη διαδικασία λύσης των συμβάσεων τους λογω υπερημερίας ΥΠΕΚΑ Ρ.Ευτυχιαδου, Α.Ζωγραφακη, Στ.Σταματιου, Α.Τζάκου, Γ.Υφαντιδης, Στ.Βαρακη, Α.Πουσκουρης, Σ.Σπυριδου, Χ.Ριζος Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, Γενικός Δ/ντής ΧΠΠ Δ/ντης ΔΙΠΕΧΩΣ Προιστ. Τμήματος Γραμματεια ΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ, μελετητεςαναδοχοι λόγω υπερημεριών εργοδότη ΥΠΕΚΑ & έλλειψη πιστώσεων 12 μήνες

31 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Συμβολή στην ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού α' επιπέδου (έγκριση Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Έλεγχος πληρότητας του φακέλου και αλληλογραφία για Γραμματεία, Προϊσταμένη 1. Παπασταύρου 2 μέρες τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Τμήματος Γραμματεία, Προϊσταμένη 2. Επεξεργασία και σύνταξη εισήγησης του θέματος. Παπασταύρου 10 μέρες Τμήματος Γραμματεία, Προϊσταμένη 3. Αποστολή της εισήγησης στο ΣΥΠΟΘΑ Παπασταύρου ΣΥΠΟΘΑ 20 μέρες Τμήματος Γραμματεία, 4. ΠροϊσταμένηΤμήματος, Γνωμοδότηση - έκδοση Απόφασης - Αποστολή στο Παπασταύρου Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Εθνικό Τυπογραφείο Γενικός Διευθυντής, Γενικός ΣΥΠΟΘΑ 10 μέρες Γραμματεάς ΑΔΜΘ 5. Αποστολή της πρότασης τροποποίησης, της εισήγησης της Υπηρεσίας μας και της γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ στο Δήμο για τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

32 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Σημειακές Τροποποιήσεις επί Β.Ο.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1. Μετά την προσκόμιση δικαστικής απόφασης ή μετά από οίκοθεν αίτημα του Δήμου, ακολουθεί αλληλογραφία με (α) τον αρμόδιο Δήμο για εξέταση δυνατότητας αποζημίωσης των ενδιαφερομένων και (β) τους ιδιοκτήτες για υποβολή φακέλου δικαιολογητικών. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2. Έλεγχος αίτησης και φακέλου (α) αρμόδιου Δήμου σε περίπτωση επανεπιβολής της δέσμευσης και (β) ιδιοκτητών σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης απόψεις από Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Κτηματική Υπηρεσία, Πολεοδομική Υπηρεσία, Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Δήμο. Β. Γαλάνη, Αικ. Αξιολόγηση απόψεων εμπλεκόμενων φορέων και Γραμματεία, Προϊστάμενος Ζωγραφάκη, Σ. 3. συνεργασία με Δήμο και ενδιαφερόμενους για την Τμήματος, Προϊστάμενος Δήμος Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. κατάρτιση της πρότασης τροποποίησης. Διεύθυνσης Υφαντίδης Β. Γαλάνη, Αικ. Γραμματεία, Προϊστάμενος Α' Εισήγηση της Υπηρεσίας μας για την προταση Ζωγραφάκη, Σ. 4. Τμήματος, Προϊστάμενος ΣΥΠΟΘΑ τροποποίησης στο ΣΥΠΟΘΑ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Διεύθυνσης Υφαντίδης 5. Αποστολή της πρότασης τροποποίησης, της εισήγησης της Υπηρεσίας μας και της γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ στο Δήμο για τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

33 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Σημειακές Τροποποιήσεις επί Β.Ο.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 6 έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν από το Δήμο μετά την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης (ενστάσεις, απόψεις κά) Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Β. Γαλάνη, Αικ. Γραμματεία, Προϊστάμενος Β εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο ΣΥΠΟΘΑ για την Ζωγραφάκη, Σ. 7. Τμήματος, Προϊστάμενος ΣΥΠΟΘΑ τελική γνωμοδότηση. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Διεύθυνσης Υφαντίδης 8 Σύνταξη και έγκριση σχεδίου απόφασης και υπογραφή από Γενικό Γραμματέα Α.Δ. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Γενικός Δ/ντης, Γενικός Γραμματέας. Β. Γαλάνη, Αικ. Γραμματεία, Προϊστάμενος Αποστολή της απόφασης Γ.Γ. Α.Δ. στο Εθνικό Ζωγραφάκη, Σ. 9. Τμήματος, Προϊστάμενος Εθνικό Τυπογραφείο Τυπογραφείο για δημοσίευση. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Διεύθυνσης Υφαντίδης 10. Δημοσιοποίηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης

34 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Σημειακές Τροποποιήσεις επί Β.Ο.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 11. Κοινοποίηση της απόφασης στον αρμόδιο Δήμο και τους ενδιαφερόμενους Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σημείωση 1: Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης από το ΣΥΠΟΘΑ στην ενέργεια 4 ή/και 7, επαναλαμβάνεται η διαδικασία από την ενέργεια 3. Σημείωση 2: Στις περιπτώσεις οίκοθεν αιτήματος τροποποίησης από το Δήμο, οι ενέργειες με αριθμό 4 και 5 δεν ακολουθούνται. Σημείωση 3: Δεν μπορεί να προβλεφθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις παραπάνω ενέργειες, λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας.

35 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Χαρακτηρισμός οδών ως κύριων Δημοτικών. ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1. Εξασφάλιση πληρότητας υποβαλλόμενου φακέλου Δαλάκας ΟΤΑ ή Δήμοι ή Ιδιώτες Εξαρτάται από τους ενδιαφερόμενους 2. Μελέτη φακέλου - κατάρτιση εισήγησης - ΣΥΠΟΘΑ Δαλάκας ΣΥΠΟΘΑ 1-3 ημέρες και μία εβδομάδα 1 3. Έκδοση Γνώμης ΣΥΠΟΘΑ Δαλάκας Κατάρτιση πρακτικών 1 εβδομάδα 4. Σύνταξη απόφασης - Υπογραφή Γ.Γ. ΑΔΜΘ Δαλάκας Γενικός Δ/ντής - Γ.Γ. ΑΔΜΘ 3-7 εργάσιμες ημέρες βάσει κοινής εμπειρίας 5. Δημοσίευση στο ΦΕΚ Δαλάκας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 2-4 μήνες βάσει κοινής εμπειρίας

36 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ: α) ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 280, ΠΑΡ.45 ΤΟΥ Ν.3852/2010, β) ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΕΚΑ) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ (α)1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (παρ. 4 άρθρου 28, Ν. 4014/2011). (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΛΠ) ΜΠΑΛΑΜΗΣ ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), Δ/ΝΤΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΥΕΚΑ, Π.Κ.Μ., ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΌΤΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. (α)2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ΜΠΑΛΑΜΗΣ ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), Δ/ΝΤΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Δ/ΝΣΕΙΣ, ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. (α)3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ "ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ" ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ('Η ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 2η/30-01-2014 Αριθμ. Απόφασης 13/2014 ΘΕΜΑ 1o. «Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αριστοδήμου 22 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Πληροφορίες : Ηλιόπουλος Αθανάσιος : (27213) 60881 FAX :(27213) 60800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα