ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ1Υ-43Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ1Υ-43Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θεσσαλονίκη, 09/10/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: Ταχ. Δ/νση : Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11 Ταχ. Κώδικας Θεσ/νίκη Πληροφορίες: : Χ. Καριπίδου Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: «1 η Τροποποίηση της 35547/ Απόφασης του Γ.Γ. της ΑΔΜΘ περί Καθορισμού των Στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΜΘ για το έτος 2013.» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 4. Την αριθμ. 6860/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας». 5. Την 7323/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την μεθοδολογία καθορισμού δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Διοίκησης. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα και άλλες διατάξεις». 7. Τις προτάσεις της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 8. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 10. Την 35547/ Απόφαση Καθορισμού Στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για το έτος 2013.

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Τροποποιούμε τους στόχους της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για το 2013, όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής. 2. Ο Προϊστάμενος της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αυτών να μεριμνήσουν για την υλοποίηση των καθορισμένων στόχων και να ελέγχουν την πορεία υλοποίησής τους ανά τρίμηνο. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

3 ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: A/A ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 1(1) Συμβολή στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση και εγκατάσταση επενδύσεων - συνδρομή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της απασχόλησης 2(4) Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, ορθολογική-αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων στην περιοχή αρμοδιότητας της ΑΔΜ-Θ 3(6) Αποτελεσματική άσκηση εποπτείας και ελέγχου στην υλοποίηση επί μέρους πολιτικών 4(7) Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες 5(8) Διαρκής βελτίωση της λειτουργίας της ΑΔΜΘ: Υποστήριξη -ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, χρηστή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών και τεχνολογικών πόρων, βελτίωση διαδικασιών. Σημείωση: Στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθμός του Στρατηγικού Στόχου της ΑΔΜ-Θ

4 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) A/A ΣΤΟΧΟΙ 1(1) Δημιουργία σαφούς πλασιίου χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων μέσω της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού 2(1) Εφαρμογή της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής πολιτικής για τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων 3(1) Απλοποίηση και κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 4(2) 5(2) Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος μέσω της ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού α' και β' βαθμού Προώθηση διαδικασιών κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνσης περιβαλλοντικών ρύπων στην περιοχή ΠΚΜ αρμοδιότητας τςη Δ/νσης 6(2) Εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην ορθολογική-αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων 7(3) Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σε θέματα χωροταξικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής πολιτικής 8(4) Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και διαρκής ενημέρωση υπαλλήλων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών 9(5) Βελτίωση διαδικασιών λειτουργίας της Δ/νσης 10(5) Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ A/A ΣΤΟΧΟΙ 1(1) Εξειδίκευση κατευθυντήριων γραμμών στη χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική 2(1) Καθορισμός χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου περιοχές του άρθρου 3 του Ν. 1512/985 3(2) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για μεταφορικά, υδραυλικά, λιμενικά, υποδομές, εξορυκτικές, τουριστικές, πτηνοκτηνοτροφικά, βιομηχανικές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά έργα και δραστηριότητες 4(3) Εισηγήσεις σε Υπουργεία (κυρίως ΥΠΕΚΑ) σε θέματα απλοποίησης - κωδικοποίησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων 5(5) Απομάκρυνση περιβαλλοντικών ρύπων (πινακίδες κτλ.) 6(6) Αδειοδότηση, έγκριση και καθορισμός εργασιών διαχείρισης αποβλήτων 7(6) Συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και γενικότερα για περιβαλλοντικά θέματα 8(6) Οριοθέτηση ρεμάτων (σε συνεργασία με Τμήμα ΠΣΕ) 9(7) Παροχή οδηγιών - διευκρινίσεων σε θέματα εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής πολιτικής 10(8) Δημιουργία ιστοσελίδας προς ενημέρωση των πολιτών

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ A/A ΣΤΟΧΟΙ 11(8) Ανάρτηση των Αποφάσεων της Διοίκησης και σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο 12(8) Χρήση διαδικτύου για την εξυπηρέτηση πολιτών 13(9) Τυποποίηση Αποφάσεων της διοίκησης και λοιπών εγγράφων 14(10) Επιμόρφωση προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα άσκησης διοίκησης 15(10) Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία παρακολούθησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων 16 (10) Εισήγηση για αναδιάταξη του προσωπικού με στόχο την ομαδοποίηση σε επί μέρους τομείς - θέματα

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Εξειδίκευση κατευθυντήριων γραμμών στη χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου για σχέδια 1α ή προγράμματα που καθορίζουν χρήση σετοπικό Γεωργίου, Ζιάκα, επίπεδο (π.χ. Τοπικά Ρυμοτομικά): αξιολόγηση - Παπουλιάκου Τμήμα ΠΣΕ 20 μέρες έλεγχος πληρότητας Γεωργίου, Ζιάκα, 1β Αποστολή σε φορείς - διαδικασία διαβούλευσης Υπηρεσίες και φορείς 40 μέρες Παπουλιάκου Γεωργίου, Ζιάκα, 1γ Εκδοση Απόφασης και ανάρτηση στο διαδίκτυο 15 μέρες Παπουλιάκου Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 2α Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ, Εποχιακά προγράμματα, Γεωργίου, Ζιάκα, Ρυμοτομικά Σχέδια, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, κτλ.): Παπουλιάκου Τμήμα ΠΣΕ 20 μέρες αξιολόγηση - έλεγχος πληρότητας Γεωργίου, Ζιάκα, 2β Αποστολή σε φορείς - διαδικασία διαβούλευσης Υπηρεσίες και φορείς 45 μέρες Παπουλιάκου Γεωργίου, Ζιάκα, 2γ Εκδοση Απόφασης και ανάρτηση στο διαδίκτυο 20 μέρες Παπουλιάκου

8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Καθορισμός χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου περιοχές του άρθρου 3 του Ν. 1512/985 A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1α Καθορισμός χρήσεων γης: έλεγχος φακέλου Υπηρεσίες Δόμησης, Ζαχάρογλου, Πρίτσα, Τμήμα ΠΣΕ ΟΡΘ, Δασαρχεία, Ρίζος Αρχαιολογίες κτλ. 3 εργάσιμες μέρες 1β Σύνταξη εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων Ζαχάρογλου, Πρίτσα, Ρίζος 3 εργάσιμες μέρες

9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για μεταφορικά, υδραυλικά, λιμενικά, υποδομές, εξορυκτικές, τουριστικές, πτηνοκτηνοτροφικά, βιομηχανικές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά έργα και δραστηριότητες ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Περιβαλλοντική αδειοδότηση: έλεγχος τυπικής 1α όλο το τμήμα Α Τμήμα ΠΣΕ 10 εργάσιμες μέρες πληρότητας φακέλου Εφαρμογή διαδικασίας ΑΕΠΟ: αποστολή για 1β όλο το τμήμα Α 2 εργάσιμες μέρες γνωμοδοτήσεις Υπηρεσίες Υπουργείων, 1γ Συλλογή γνωμοδοτήσεων ή διαβούλευσης όλο το τμήμα Α 35 εργάσιμες μέρες ΟΤΑ, φορείς Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και 1δ όλο το τμήμα Α 20 εργάσιμες μέρες απόψεων υπηρεσιών και ενδιαφερομένων 1ε πιθανή σύγκλιση ΠΕΣΠΑ όλο το τμήμα Α ΠΕΣΠΑ ΠΚΜ 15 ημερολογιακές μέρες 1στ Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης όλο το τμήμα Α 15 εργάσιμες μέρες Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης 1ζ (υπογραφή, διεκπεραίωση, ανάρτηση σε όλο το τμήμα Α 5 εργάσιμες μέρες διαδικτυακούς τόπους)

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Εισηγήσεις σε Υπουργεία (κυρίως ΥΠΕΚΑ) σε θέματα απλοποίησης - κωδικοποίησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εισηγήσεις του Τμήματος στη διοίκηση σε θέματα Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, κυρίως Υπηρεσίες 1 Ολο το Τμήμα 15 εργάσιμες μέρες που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση Γενικός Δ/ντής ΥΠΕΚΑ

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Απομάκρυνση περιβαλλοντικών ρύπων (πινακίδες κτλ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Καταγραφή - φωτογράφηση παράνομων Τροχαία, Υπηρεσίες 1α διαφημιστικών πινακίδων σε αυτοκινητόδρομους και Ποδούρη, Ξενίδης Περιφέρειας, Δήμοι, 1 μέρα επαρχιακές οδούς Δικαστικές αρχές Τροχαία, Υπηρεσίες 1β Καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων Ποδούρη, Ξενίδης Γενική Δ/νση Δασών Περιφέρειας, ιδιώτες, 1 μέρα περιβαλλοντικά σωματεία 1γ Απόφαση επιβολής προστίμου Ποδούρη, Ξενίδης Δ/νση Οικονομικού Δ.Ο.Υ., Δικαστικές αρχές 5 μέρες

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Αδειοδότηση, έγκριση και καθορισμός εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Αδειοδότηση διαχείρισης αποβλήτων: έλεγχος 1α Κανδύλας, Ευθυμιάδης 10 εργάσιμες μέρες τυπικής πληρότητας φακέλου Έκδοση απόφασης διαχείρισης αποβλήτων ή 1β απόφασης απόρριψης (υπογραφή, διεκπεραίωση, Κανδύλας, Ευθυμιάδης 15 εργάσιμες μέρες ανάρτηση σε διαδικτυακούς τόπους) 2α Αδειοδότηση ΧΑΔΑ: έλεγχος τυπικής πληρότητας φακέλου Μουτσέλη, Καρπουζά ΟΤΑ Α ' βαθμού 15 εργάσιμες μέρες Έκδοση απόφασης άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ 2β (υπογραφή, διεκπεραίωση, ανάρτηση σε Μουτσέλη, Καρπουζά 15 εργάσιμες μέρες διαδικτυακούς τόπους)

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και γενικότερα για περιβαλλοντικά θέματα ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Βιομηχανικές και λοιπές Συλλογή στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση 1α Κανδύλας, Ευθυμιάδης δραστηριότητες, ΟΤΑ 3 μήνες αποβλήτων κτλ. 1β Αποστολή συλλεχθέντων στοιχείων στο ΥΠΕΚΑ Κανδύλας, Ευθυμιάδης ΥΠΕΚΑ 10 εργάσιμες μέρες

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Οριοθέτηση ρεμάτων (σε συνεργασία με Τμήμα ΠΣΕ) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Δ/νσεις Τεχνικών Οριοθέτηση ρεμάτων: Ελεγχος πληρότητας μελέτης Σπυρίδου, 1α Τμήμα ΠΣΕ Υπηρεσιών, Δασαρχεία, 15 εργάσιμες μέρες και τήρησης διαδικασίας Παπουλιάκου, Γεωργίου Δήμοι 1β Ελεγχος νομιμότητας προτεινόμενης οριοθέτησης βάσει τοπογραφικών, υδραυλικών, υδρολογικών & περιβαλλοντικών δεδομένων, τυχόν τροποποίηση αυτής για λόγους περιβαλλοντικούς ή σκοπιμότητας Σπυρίδου, Παπουλιάκου, Γεωργίου 20 εργάσιμες μέρες 1γ Εκδοση απόφασης & επικύρωσης οριοθέτησης και αποστολή για ΦΕΚ Σπυρίδου, Παπουλιάκου, Γεωργίου 10 εργάσιμες μέρες

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Παροχή οδηγιών - διευκρινίσεων σε θέματα εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής πολιτικής ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Υπηρεσίες ΟΤΑ Α και Β Αποστολή απόψεων του Τμήματος επί ερωτημάτων 1α Ολο το Τμήμα βαθμού, φορείς και 15 εργάσιμες μέρες που αφορούν στη χωροταξική και πολιτική πολιτική ιδιώτες κυρίως Υπηρεσίες 1β ΥΠΕΚΑ και λοιπά Αποστολή τιθέντων ερωτημάτων σε αρμόδια Υπουργεία όπως Υπηρεσία συνοδευόμενη από απόψεις του Ολο το Τμήμα Ναυτιλίας, Μεταφορών, Τμήματος Τουρισμού,Αγροτικής 15 εργάσιμες μέρες Ανάπτυξης Ενημέρωση ενδιαφερομένων επί των τιθέντων 1γ Ολο το Τμήμα 5 εργάσιμες μέρες ερωτημάτων

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Δημιουργία ιστοσελίδας προς ενημέρωση των πολιτών ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Γραμματεία, Τμήμα ΠΣΕ, 1α Σχεδιασμός ιστοσελίδας Καραθανάσης, Πάρζης 3 μήνες Δ/νση Διοίκησης Γραμματεία, Τμήμα ΠΣΕ, 1β Υλοποίηση στόχου Καραθανάσης, Πάρζης 3 μήνες Δ/νση Διοίκησης

17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Ανάρτηση των Αποφάσεων της Διοίκησης και σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1 Ανάρτηση στη Διαύγεια όλων των Αποφάσεων Ολο το Τμήμα Δ/νση Διοίκησης 5 εργάσιμες μέρες Ανάρτηση όλων των ΑΕΠΟ στην ιστοσελίδα του 2 Ολο το Τμήμα Δ/νση Διοίκησης 5 εργάσιμες μέρες ΥΠΕΚΑ

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Χρήση διαδικτύου για την εξυπηρέτηση πολιτών ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εξυπηρέτηση πολιτών μέσω αποστολής εγγράφων, 1 αποφάσεων του Τμήματος, εγκυκλίων και Ολο το Τμήμα Δ/νση Διοίκησης 5 εργάσιμες μέρες νομοθεσίας

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Τυποποίηση Αποφάσεων της διοίκησης και λοιπών εγγράφων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εκδοση Απόφασεων ΕΠΟ σύμφωνα με τις κείμενες 1 Ολο το Τμήμα ΥΠΕΚΑ άμεσα προδιαγραφές Τυποποίηση εγγράφων και λοιπών αποφάσεων του 2 Ολο το Τμήμα ΥΠΕΚΑ και Υπουργεία Τμήματος μετά την έκδοση σχετικών οδηγιών από τη διοίκηση

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Επιμόρφωση προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα άσκησης διοίκησης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Ενημέρωση προσωπικού για ημερίδες, συνέδρια, Δ/νση Διοίκησης, ΥΠΕΚΑ, Υπουργεία, 1 επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα Ολο το Τμήμα 2 εργάσιμες μέρες Γραμματεία ΠΙΝΕΠΘ του Τμήματος ΥΠΕΚΑ, Υπουργεία, 2 Συμμετοχή προσωπικού στα παραπάνω Ολο το Τμήμα 1-5 εργάσιμες μέρες ΠΙΝΕΠΘ

21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία παρακολούθησης των κείμενων νομοθετικών διατάξεων ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εισήγηση στη διοίκηση για αύξηση των 1 Πάρζης, Καραθανάσης Δ/νση Διοίκησης άμεσα εμπλεκόμενων υπαλλήλων

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άγγελος Πουσκούρης Εισήγηση για αναδιάταξη του προσωπικού με στόχο την ομαδοποίηση σε επί μέρους τομείς - θέματα ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Εισήγηση στη διοίκηση για δημιουργία ομάδων Γενικός Δ/ντής, Δ/ντής, 1α Ολο το Τμήμα 6 μήνες εργασίας ανα θεματική ενότητα Προϊστάμενος, Τμήμα ΠΣΕ 1β Θεσμοθέτηση ομάδων εργασίας Δ/ντής 10 μέρες 1γ Λειτουργία ομάδων εργασίας Ολο το Τμήμα άμεσα

23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: A/A 1(1) ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΣΤΟΧΟΙ Συμβολή στην ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού της ΠΚΜ δια της συμμετοχής δυο (2) υπαλλήλων του ΠΣΕ στην Ομάδα Εργασίας του εκπονούμενου ΠΠΧΣΑΑ 2(2) Καθορισμός σημειακών χρήσεων γης σε συνεργασία με το τμήμα ΠΧΣ 3(2) Επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης παρεκκλίσεων εκτός σχεδίου δόμησης 4(2) Επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης εγκρίσεων εξαίρεσης από κατεδάφιση 5(3) 6(4) 7(4) 8(5) Εισηγήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για την απλοποίηση -κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με στόχο την άρση αλληλοεπικαλύψεων ή αντιφατικών ρυθμίσεων κλπ Συμβολή στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού α' επιπέδου (Πολεοδομ.Μελέτες οικισμών -παλιές κ νέες- Τοπικά ρυμοτομικά - Σημειακές τροποποιήσεις στο ΒΟΔ Θεσ/νίκης, χαρακτηρισμός οδών ως κύριων Δημοτικών κλπ. Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού β' επιπέδου (εγκρίσεις -τροποποιήσεις ΓΠΣ -ΣΧΟΟΑΠ Δήμων Περιφ.) Προγραμματισμός και οργάνωση ενεργειών για: α)την εκτέλεση Αποφάσεων καταδάφισης αυθαιρέτων του άρθρου 280, του Ν.3852/2010, β) τη συνδρομή στη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων αρμοδιότητατς της ΕΥΕΚΑ 9(6) Συμβολή στην ταχύτερη διεκπεραίωση της επικύρωσης των καθορισμών οριογραμμών ρεμάτων (σε συνεργασία με το ΠΧΣ) 10(6) Προώθηση αποφάσεων επικύρωσης καθορισμού αιγιαλού

24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: A/A ` 12(7) ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΣΤΟΧΟΙ Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σε θέματα εφαρμογής της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας σε φορείς και υπηρεσίες (ΥΔΟΜ.) Διατύπωση γνώμης -τεχνικής άποψης προς τη Δ/νση Διοίκησης ΑΔΜΘ επί προσφυγών για πολεοδομικά θέματα κατά πράξεων ΟΤΑ β'βαθμού. 13(8) Πρόσβαση όλων των υπαλλήλων στην τρέχουσα νομοθεσία μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων (Δομική Πληροφορική) 14(8) Χρήση διαδικτύου για την ενημέρωση - εξυπηρέτηση πολιτών 15(9) 16(9) Εισηγήσεις -προτάσεις στο ΥΠΕΚΑ για την άρση δυσλειτουργιών, αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων φορέων, αντιφατικών νομοθετικών ρυθμίσεων κλπ που προέκυψαν κατά την απόδοση νέων αρμοδιοτήτων. Προτάσεις για αναδιάταξη-ομαδοποίηση του προσωπικού για την βέλτιστη προώθηση συγκεκριμένων επί μέρους αρμοδιοτήτων -θεμάτων -προγραμμάτων 17(9) Βελτίωση διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας - τήρηση ψηφιακού αρχείου - βελτίωση γραμματειακής υποστήριξης 18(10) Επιμόρφωση προσωπικού

25 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Συμβολή στην ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού της ΠΚΜ δια της συμμετοχής δυο (2) υπαλλήλων του ΠΣΕ στην Ομάδα Εργασίας του εκπονούμενου ΠΠΧΣΑΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Διατύπωση απόψεων -παρατηρήσεων επί των ΥΠΕΚΑ, ΟΡΘΕ, Περιφέρεια 1 προτάσεων των επιμέρους σταδίων της μελέτης Τζαβέλλα - Ζωγραφάκη Τμήμα ΠΧΣ Κεντρ.Μακεδονίας, λοιπές Ορίζονται από το ΥΠΕΚΑ ΠΠΧΣΑΑ Υπηρεσίες της ΑΔΜΘ Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την 2 υποστήριξη της μελέτης "Αξιολόγησης αναθεώρησης και εξειδίκευσης ΠΠΧΣΑΑ" η οποία θα εγκριθεί με απόφαση Τζαβέλλα - Ζωγραφάκη Υπουργού ΠΕΚΑ. ΥΠΕΚΑ, ΟΡΘΕ, Περιφέρεια Κεντρ.Μακεδονίας, λοιπές Υπηρεσίες της ΑΔΜΘ Ορίζονται από την συντονίζουσα Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ *(στόχος του ΥΠΕΚΑ για ολοκλήρωση στο τέλος του 2013)

26 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Καθορισμός σημειακών χρήσεων γης σε συνεργασία με το τμήμα ΠΧΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Ζαχάρογλου, Πρίτσα, 1(1) Καθορισμός χρήσεων γης: έλεγχος φακέλου υπάλληλοι Δ/νσης 3 εργάσιμες μέρες Ρίζος Σύνταξη εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών Ζαχάρογλου, Πρίτσα, 1(2) 3 εργάσιμες μέρες στοιχείων Ρίζος

27 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης παρεκκλίσεων εκτός σχεδίου δόμησης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Έλεγχος του φακέλου. Συνεργασία α) με τον αρμόδιο 1 φορέα που γνωμοδοτεί β) με τον μελετητή. Σπυρίδου, Καραγιάννη, Ενδεχόμενη άλληλογραφία και έλεγχος πληρότητας του Ταϊρη Προϊστάμενος, Γραμματεία Ο κατά περίπτωση φορέας φακέλου. 2 μήνες ημερολογιακά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελλειπή στοιχεία Σύνταξη της εισήγησης έγκρισης παρέκκλισης προς το Σπυρίδου, Καραγιάννη, Υπάλληλος, Προϊστάμενος, 2 αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ. Συνεδρίαση ΣΥΠΟΘΑ - ΣΥΠΟΘΑ 2 μήνες ημερολογιακά Ταϊρη Δ/ντής, Γραμματεία Γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ. Σύνταξη της Απόφασης Έγκρισης Παρέκκλισης μετά από Σπυρίδου, Καραγιάννη, Υπάλληλος, Προϊστάμενος, 3 15 ημέρες την γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ Ταϊρη Δ/ντής, ή Γ.Γ. Γραμματεία Δημοσιοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Παρέκκλισης. Σπυρίδου, Καραγιάννη, 4 Προϊστάμενος, Γραμματεία 15 ημέρες Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα και του αιτούντα. Ταϊρη

28 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης εγκρίσεων εξαίρεσης από κατεδάφιση: α) εξαίρεση από κατεδάφιση κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων β) εξαίρεσης από κατεδάφιση με τις διατάξεις αρ.8 παρ.8, 5 και άρ.9 παρ.8 του Ν.1512/'85 A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Έλεγχος πληρότητας και Έλεγχος στοιχείων φακέλου (α) Κίμων Παντοσίτης Προιστάμενος Τμήματος, (α) Δ/νση Αγρ. Οικον. (β) Ουρανία Προιστάμενος Διεύθυνσης (β) Υπηρεσία Δόμησης Ευτυχιάδου 2 εργάσιμες μέρες (α) Κίμων Παντοσίτης Εισήγηση προς το ΣΥΠΟΘΑ (Μόνο στην περιπτωση της 2 (β) Ουρανία Προιστάμενος Τμήματος 2 εργάσιμες μέρες παρ.10 αρ 9) Ευτυχιάδου 3 Σύνταξη Απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση (α) Κίμων Παντοσίτης (β) Ουρανία Ευτυχιάδου Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, Γενικός Δ/ντής 4 εργάσιμες μέρες (εξαρτάται από τη Διοίκηση) (α) Κίμων Παντοσίτης Δημοσιοποίηση στη Διαύγεια - Διαβίβαση Απόφασης Προιστάμενος Τμήματος, 4 (β) Ουρανία (α) Υπηρεσία Δόμησης 1 εργάσιμες μέρες στην αρμόδια ΥΔΟΜ Προιστάμενος Διεύθυνσης Ευτυχιάδου

29 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Εισηγήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για την απλοποίηση -κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με στόχο την άρση αλληλοεπικαλύψεων ή αντιφατικών ρυθμίσεων κλπ ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1(5) Εισηγήσεις προς τη Διοίκηση για την άρση των αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων φορέων, αντιφατικών νομοθετικών ρυθμίσεων κλπ Τζαβέλλα, Γακίδης, Γαλάνη, Ζωγραφάκη

30 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Συμβολή στην ολοκλήρωση του Πολεοδομικού σχεδιασμού α' επιπέδου (Πολεοδομικές Μελέτες οικισμών-παλιές & νέες - Τοπικά ρυμοτομικά - Σημειακές τροποποιήσεις ρυμ.σχ. στο ΒΟΔ Θεσ/κης, Κύρωση οδικού δικτύου ΚΧ σε οικισμούς χωρίς Ρ.Σ.) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ α (1) επίβλεψη μελετων Κτηματογραφησης-Πολεοδομικής μελέτης-πραξης εφαρμογης και προώθηση εγκρισης Π.Μ. και Πρ.Εφ. Μελετων σε εξελιξη Ρ.Ευτυχιαδου, Α.Ζωγραφακη, Στ.Σταματιου, Α.Τζάκου, Γ.Υφαντιδης, Στ.Βαρακη, Α.Πουσκουρης, Σ.Σπυριδου, Χ.Ριζος Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, Γενικός Δ/ντής ΧΠΠ Δ/ντης ΔΙΠΕΧΩΣ Προιστ. Τμήματος Γραμματεια ΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ, μελετητεςαναδοχοι λόγω υπερημεριών εργοδότη ΥΠΕΚΑ & έλλειψη πιστώσεων 12 μήνες α (2) επίβλεψη μελετών Κτηματογράφησης-Πολεοδομικής μελέτης-πράξης εφαρμογής και συμμετοχή στη διαδικασία λύσης των συμβάσεων τους λογω υπερημερίας ΥΠΕΚΑ Ρ.Ευτυχιαδου, Α.Ζωγραφακη, Στ.Σταματιου, Α.Τζάκου, Γ.Υφαντιδης, Στ.Βαρακη, Α.Πουσκουρης, Σ.Σπυριδου, Χ.Ριζος Γενικός Γραμματέας ΑΔΜΘ, Γενικός Δ/ντής ΧΠΠ Δ/ντης ΔΙΠΕΧΩΣ Προιστ. Τμήματος Γραμματεια ΥΠΕΚΑ, ΟΤΑ, μελετητεςαναδοχοι λόγω υπερημεριών εργοδότη ΥΠΕΚΑ & έλλειψη πιστώσεων 12 μήνες

31 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Συμβολή στην ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού α' επιπέδου (έγκριση Τοπικών Ρυμοτομικών Σχεδίων) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ Έλεγχος πληρότητας του φακέλου και αλληλογραφία για Γραμματεία, Προϊσταμένη 1. Παπασταύρου 2 μέρες τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία. Τμήματος Γραμματεία, Προϊσταμένη 2. Επεξεργασία και σύνταξη εισήγησης του θέματος. Παπασταύρου 10 μέρες Τμήματος Γραμματεία, Προϊσταμένη 3. Αποστολή της εισήγησης στο ΣΥΠΟΘΑ Παπασταύρου ΣΥΠΟΘΑ 20 μέρες Τμήματος Γραμματεία, 4. ΠροϊσταμένηΤμήματος, Γνωμοδότηση - έκδοση Απόφασης - Αποστολή στο Παπασταύρου Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Εθνικό Τυπογραφείο Γενικός Διευθυντής, Γενικός ΣΥΠΟΘΑ 10 μέρες Γραμματεάς ΑΔΜΘ 5. Αποστολή της πρότασης τροποποίησης, της εισήγησης της Υπηρεσίας μας και της γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ στο Δήμο για τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

32 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Σημειακές Τροποποιήσεις επί Β.Ο.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1. Μετά την προσκόμιση δικαστικής απόφασης ή μετά από οίκοθεν αίτημα του Δήμου, ακολουθεί αλληλογραφία με (α) τον αρμόδιο Δήμο για εξέταση δυνατότητας αποζημίωσης των ενδιαφερομένων και (β) τους ιδιοκτήτες για υποβολή φακέλου δικαιολογητικών. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2. Έλεγχος αίτησης και φακέλου (α) αρμόδιου Δήμου σε περίπτωση επανεπιβολής της δέσμευσης και (β) ιδιοκτητών σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης απόψεις από Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Κτηματική Υπηρεσία, Πολεοδομική Υπηρεσία, Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Δήμο. Β. Γαλάνη, Αικ. Αξιολόγηση απόψεων εμπλεκόμενων φορέων και Γραμματεία, Προϊστάμενος Ζωγραφάκη, Σ. 3. συνεργασία με Δήμο και ενδιαφερόμενους για την Τμήματος, Προϊστάμενος Δήμος Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. κατάρτιση της πρότασης τροποποίησης. Διεύθυνσης Υφαντίδης Β. Γαλάνη, Αικ. Γραμματεία, Προϊστάμενος Α' Εισήγηση της Υπηρεσίας μας για την προταση Ζωγραφάκη, Σ. 4. Τμήματος, Προϊστάμενος ΣΥΠΟΘΑ τροποποίησης στο ΣΥΠΟΘΑ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Διεύθυνσης Υφαντίδης 5. Αποστολή της πρότασης τροποποίησης, της εισήγησης της Υπηρεσίας μας και της γνωμοδότησης του ΣΥΠΟΘΑ στο Δήμο για τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

33 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Σημειακές Τροποποιήσεις επί Β.Ο.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 6 έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν από το Δήμο μετά την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης (ενστάσεις, απόψεις κά) Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Β. Γαλάνη, Αικ. Γραμματεία, Προϊστάμενος Β εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο ΣΥΠΟΘΑ για την Ζωγραφάκη, Σ. 7. Τμήματος, Προϊστάμενος ΣΥΠΟΘΑ τελική γνωμοδότηση. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Διεύθυνσης Υφαντίδης 8 Σύνταξη και έγκριση σχεδίου απόφασης και υπογραφή από Γενικό Γραμματέα Α.Δ. Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Γενικός Δ/ντης, Γενικός Γραμματέας. Β. Γαλάνη, Αικ. Γραμματεία, Προϊστάμενος Αποστολή της απόφασης Γ.Γ. Α.Δ. στο Εθνικό Ζωγραφάκη, Σ. 9. Τμήματος, Προϊστάμενος Εθνικό Τυπογραφείο Τυπογραφείο για δημοσίευση. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Διεύθυνσης Υφαντίδης 10. Δημοσιοποίηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης

34 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Σημειακές Τροποποιήσεις επί Β.Ο.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 11. Κοινοποίηση της απόφασης στον αρμόδιο Δήμο και τους ενδιαφερόμενους Β. Γαλάνη, Αικ. Ζωγραφάκη, Σ. Σταματίου, Α. Τζάκου, Ι. Υφαντίδης Γραμματεία, Προϊστάμενος Τμήματος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σημείωση 1: Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης από το ΣΥΠΟΘΑ στην ενέργεια 4 ή/και 7, επαναλαμβάνεται η διαδικασία από την ενέργεια 3. Σημείωση 2: Στις περιπτώσεις οίκοθεν αιτήματος τροποποίησης από το Δήμο, οι ενέργειες με αριθμό 4 και 5 δεν ακολουθούνται. Σημείωση 3: Δεν μπορεί να προβλεφθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις παραπάνω ενέργειες, λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας.

35 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα Χαρακτηρισμός οδών ως κύριων Δημοτικών. ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ 1. Εξασφάλιση πληρότητας υποβαλλόμενου φακέλου Δαλάκας ΟΤΑ ή Δήμοι ή Ιδιώτες Εξαρτάται από τους ενδιαφερόμενους 2. Μελέτη φακέλου - κατάρτιση εισήγησης - ΣΥΠΟΘΑ Δαλάκας ΣΥΠΟΘΑ 1-3 ημέρες και μία εβδομάδα 1 3. Έκδοση Γνώμης ΣΥΠΟΘΑ Δαλάκας Κατάρτιση πρακτικών 1 εβδομάδα 4. Σύνταξη απόφασης - Υπογραφή Γ.Γ. ΑΔΜΘ Δαλάκας Γενικός Δ/ντής - Γ.Γ. ΑΔΜΘ 3-7 εργάσιμες ημέρες βάσει κοινής εμπειρίας 5. Δημοσίευση στο ΦΕΚ Δαλάκας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 2-4 μήνες βάσει κοινής εμπειρίας

36 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δέσποινα Τζαβέλλα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ: α) ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 280, ΠΑΡ.45 ΤΟΥ Ν.3852/2010, β) ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΕΚΑ) ΥΠΕΥΘΥΝΟ A/A ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) ΦΟΡΕΙΣ (α)1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (παρ. 4 άρθρου 28, Ν. 4014/2011). (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΛΠ) ΜΠΑΛΑΜΗΣ ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), Δ/ΝΤΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΥΕΚΑ, Π.Κ.Μ., ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΌΤΙ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. (α)2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ΜΠΑΛΑΜΗΣ ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), Δ/ΝΤΗΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Δ/ΝΣΕΙΣ, ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. (α)3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ "ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ" ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ('Η ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡΙΝ-ΦΥΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡΙΝ-ΦΥΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΘΕΜΑ: 23 ο Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΟΡΙΝ-ΠΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΟΡΙΝ-ΠΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ:

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ --------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κέρκυρα, 04/05/2015 Αριθμός Πρωτ.: oικ. 41564/17051/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 5696 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 400/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανανέωσης της συνδρομής στην ηλεκτρονική ΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

: :Αδιαβάθμητo. Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. οικ.: Σχετ. Πρωτ. :Εξαιρετικά Επείγον- Προθεσμία

: :Αδιαβάθμητo. Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. οικ.: Σχετ. Πρωτ. :Εξαιρετικά Επείγον- Προθεσμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-Α ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.2033 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα