ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 52

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 52 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 11/05/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ /2012/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Τζάκη Ιωάννα, Αντιπρόεδρος 3. Μακραντωνάκη Στυλιανή-Ζωή, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Αποστολίδης Θεοχάρης, τακτικό μέλος 6. Θάνος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος 7. Μπάμιατζης Αντώνιος, τακτικό μέλος 8. Αλεξιάδης Γρηγόριος, τακτικό μέλος 9. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος 10. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 11. Φεστερίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 12. Κωνσταντινίδης Θεοδόσιος, τακτικό μέλος 13. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 14. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 15. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. Διονύσης Ψωμιάδης. Δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Παπάς Θεοφάνης, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 3 ο : «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Υγειονολογική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου ύδατος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης έτους 2012»» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής εισηγήθηκε το 3 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Υγειονολογική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου ύδατος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης έτους 2012»» και έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 456/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμ. πρωτ. ΠΥ: οικ.3073/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην κ. Πιπερίδου Μαρία, υπάλληλο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, την αριθμ. 456/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, Να εγκρίνει: Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 1. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, που παρατίθεται κατωτέρω, μεταξύ: i. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ii. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Υγειονολογική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου ύδατος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/νίκης έτους 2012», όπως κατατέθηκε με την αριθμ. 456/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και επισυνάπτεται ως έχει και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υγειονολογική μικροβιολογική εξέταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η οποία είναι ουσιαστική πράξη προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου και κατάθεσης Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης και έγιναν ανελλιπώς όλοι οι έλεγχοι, βεβαίωση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και κατάθεση από το Εργαστήριο της Υγιεινής της Τελικής έκθεσης των αποτελεσμάτων, και θα βαρύνει τον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του έτους 2012, σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ (3732) , Ε.Α.Δ.: 1411, και ΑΔΑ Β4ΩΜ7ΛΛ-ΔΗΓ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η Σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την Τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αποτελούμενη από τους: Σοφοκλή Κουρτίδη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γλαβά Στέφανο, Θεόδωρο Δαρδαβέση, με αναπληρωτή τον Ηλία Τυροδήμο Πιπερίδου Μαρία με αναπληρώτρια την Αγαθαγγελίδου Ευαγγελία και Πρόεδρο της Επιτροπής την εκπρόσωπο του Α.Π.Θ. κ. Σοφία Κουίδου. 3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. 1 2

3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υγειονολογική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου ύδατος της Περ. Ενότητας Θεσσαλονίκης για το έτος Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την... και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται επί της οδού Β.Όλγας 198 στην Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι": 1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( ΠΚΜ), η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Β.Όλγας 198 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διονύση Ψωμιάδη 2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( ΑΠΘ), το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Καθηγήτρια κα Σοφία Κουίδου, Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. και πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Έχοντας υπόψη : - Τον Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" - Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α/ ): Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. - Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 (Κώδικας Νομ.Αυτοδιοίκησης ) - Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/9-9-99, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Π.Δ. 410/95). - Την 32/37287/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ - Την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ "Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης" - Την Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος Κατανομής Ανταποδοτικών Τελών έτους Την...Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την σύναψη της σύμβασης. - Την με αριθμ. πρωτ (3732)/ ΑΔΑ: Β4ΩΜ7ΛΛ-ΔΗΓ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα περιεχόμενα και τα άρθρα της σύμβασης που ακολουθούν. 1. Αντικείμενο και σκοπός της σύμβασης 2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Π.Κ.Μ 3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Α.Π.Θ. 4. Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης 5. Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης 6. Επιτροπή παρακολούθησης 7. Διαιτησία 8. Αντισυμβατική συμπεριφορά. Περιεχόμενα σύμβασης ΑΡΘΡΟ 1ο 2 Αντικείμενο και σκοπός της σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υγειονολογική - μικροβιολογική εξέταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, η οποία είναι ουσιαστική πράξη προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Το πόσιμο νερό επιβάλλεται να ελέγχεται για την μικροβιολογική του κατάσταση από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Σκοπός του έργου είναι η εργαστηριακή μικροβιολογική εξέταση των δειγμάτων πόσιμου ύδατος που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι κατή την έννοια της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνη για 153 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, Νοσοκομεία και Κολυμβητήρια που δεν υδρεύονται από την Ε.Υ.Α.Θ. Τα δείγματα θα αποστέλλουν στο Εργαστήριο Υγιεινής από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας οι οποίοι θα πραγματοποιούν την δειγματοληψία. Ο ρυθμός της δειγματοληψίας και ο αριθμός των δειγμάτων θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ. Εκτάκτως και σε κατάσταση ανάγκης, π.χ. επιδημία, ο αριθμός των δειγμάτων δεν υπόκειται σε περιορισμό. Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα καλύπτουν τους συνήθεις υγειονολογικούς - μικροβιολογικούς δείκτες μολύνσεως του ύδατος ήτοι τις μικροβιολογικές παραμέτρους (Escherichia coli, Εντερόκοκκοι, Αριθμός 3

4 αποικιών σε 22 βαθμούς Κελσίου, Αριθμός αποικιών σε 37 βαθμούς Κελσίου) που αναφέρονται στην σχετική ΚΥΑ και μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις η εργαστηριακή εξέταση θα καλύπτει τη αναζήτηση ειδικών παθογόνων μικροοργανισμών (Salmonella spp, Shigella spp ). Το Εργαστήριο Υγιεινής είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO /IEC 17025, όσον αφορά την μικροβιολογική εξέταση του νερού. Οι τεχνικές απομόνωσης των μικροοργανισμών στηρίζονται στις πρότυπες μεθόδους του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), της American Public Health Association (APHA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε) και της Εθνικής Νομοθεσίας που αφορούν το πεδίο μικροβιολογίας ύδατος και αναγράφονται στον κάτωθι Πίνακα: Παράμετρος Πρότυπη μέθοδος Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων ISO 6222: 1999 μικροοργανισμών στους 22+2βαθμούς και στους 36+2 βαθμούς Κελσίου Ανίχνευση και καταμέτρηση ISO : 2000 κοπρανωδών εντεροκόκκων Ανίχνευση και καταμέτρηση της A.P.H.A : 2005* Escherichia coli, ολικών κολοβακτηριοειδών και κολοβακτηριοειδών κοπράνων * Η πρότυπη μέθοδος A.P.H.A. 9222: 2005, είναι ισοδύναμη της ISO : ΑΡΘΡΟ 2ο Υποχρεώσεις & Δικαιώματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 3 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει : - να χρηματοδοτήσει την έρευνα - να συμμετέχει με δύο (2) εκπροσώπους ή τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης - να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο Υποχρεώσεις & δικαιώματα του Α.Π.Θ. Το Α.Π.Θ. αναλαμβάνει : Να εκτελεί το πρόγραμμα "Μικροβιολογική εξέταση και υγειονολογική επιτήρηση πόσιμου νερού". Να συμμετέχει με έναν τακτικό εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης σύμβασης. Το Α.Π.Θ.είναι υπεύθυνο για την αρτιότητα υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου ορίζεται η κα Μ.Αρβανιτίδου- Βαγιωνά. Η επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου είναι Καθηγήτρια Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Την επιστημονικώς υπεύθυνη συνδράμουν στο έργο της τα μέλη του ΔΕΠ και το Τεχνικό Προσωπικό ( ΕΕΔΙΠ ΙΙ) του Εργαστηρίου. Όλοι οι παραπάνω αποτελούν την επιστημονική ομάδα έρευνας του εν λόγω έργου. ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος χρηματοδότησης Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ευρώ με Φ.Π.Α και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου και κατάθεσης Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης και έγιναν ανελλιπώς όλοι οι έλεγχοι, βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κατάθεση από το Εργαστήριο Υγιεινής της Τελικής Έκθεσης των αποτελεσμάτων. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται από το Πρόγραμμα Κατανομής Ανταποδοτικών τελών ΠΚΜ έτους 2012, σχετ. : 1)Η υπ αριθμ....απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής για την έγκριση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ανταποδοτικών Τελών έτους 2012, 2)Η υπ αριθμ...απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικης Θεσσαλονίκης για την σύναψη της σύμβασης 3)Η υπ αριθμ (3732)/ ΑΔΑ: Β4ΩΜ7ΛΛ- ΔΗΓ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτει δαπάνες όπως: 4

5 Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (θρεπτικά υποστρώματα, καλλιεργητικά υλικά, αντιδραστήρια, ηθμούς και χημικά αντιδραστήρια), συντήρηση και επισκευή των χρησιμοποιούμενων οργάνων, αμοιβή του μόνιμου ή με σύμβαση προσωπικού για πρόσθετη απασχόληση, έξοδα παρακολούθησης διαπίστευσης, συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα την υγιεινή του ύδατος, παρακράτηση 10% για την επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. (άρθρο 7, Υπ.Απόφαση ΚΑ 679/ ), και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη κρίνει απαραίτητη η επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου. 4 Η διαχείρηση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Το ποσό χρηματοδοτήσεως θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας, του Α.Π.Θ και σύμφωνα με την Υ.Α ΚΑ/679/96: Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποκατάστημα Αγγελάκη, αρ.λογαριασμού Επιστημονικώς υπεύθυνη : Μ.Αρβανιτίδου -Βαγιωνά, Καθηγήτρια Υγιεινής Κωδ. Έργου ΑΡΘΡΟ 5ο Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης Η Σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την ΑΡΘΡΟ 6ο Επιτροπή παρακολούθησης Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από τους : 1. Σοφοκλή Κουρτίδη, Προίστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το Γλαβά Στέφανο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής. 2. κο ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, Αναπλ.Καθηγητή Υγιεινής- Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με αναπληρωτή τον κ. Ηλία Τυροδήμο Επίκουρο Καθηγητή Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 3.Πιπερίδου Μαρία, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Έλέγχου της Π.Ε.Θ., με αναπληρώτρια την Αγαθαγγελίδου Ευαγγελία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, υπάλληλο ομοίως της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Θ. Πρόεδρος ορίζεται ο εκπρόσωπος του Α.Π.Θ. Η επιστημονικώς υπεύθυνη υποχρεούται να γνωρίζει αμέσως και εγγράφως τα αποτελέσματα των αναλύσεων στην Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εάν η εξέταση αποκαλύπτει την ύπαρξη κινδύνων για την Δημόσια Υγεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων γίνεται αμέσως τηλεφωνικώς ή με τηλεομοιοτυπία (FAX). Η τελική γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων γίνεται επισήμως ως εξής : α) με επιστροφή συμπληρωμένου του αντιγράφου δειγματοληψίας στην δειγματίζουσα Αρχή. Η αποστολή των αποτελεσμάτων κάθε δείγματος πραγματοποιείται μετά το πέρας των αναλύσεων, δηλαδή μετά από περίπου τρεις ημέρες έως το αργότερο 10 ημέρες β) με συγκεντρωτική παράθεση των αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε μήνα, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος και γ) Με συνολική συγκεντρωτική παράθεση των αποτελεσμάτων συνοδευόμενη από αξιολόγηση και παρατηρήσεις κατά την τελική έκθεση με την ολοκλήρωση του έργου. 5 ΑΡΘΡΟ 7ο Διαιτησία Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα λύνεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 8ο Αντισυμβατική συμπεριφορά Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, που θεωρούνται σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9ο Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την ευθύνη και των δύο συμβαλλομένων και σύμφων με τους κανόντε που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος. Μετά το πέρας του ερευνητικού προγράμματος η επιστημονικώς υπεύθυνη θα υποβάλει συνοπτική έκθεση, με όλα τα ευρήματα και αποτελέσματα. Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε πέντε όμοια πρωτότυπα υπογραμμένα από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Για το Α.Π.Θ. α) Καθ. ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΙΔΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών β) Μ.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ - ΒΑΓΙΩΝΑ Καθηγήτρια Υγιεινής Α.Π.Θ. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Τζόλλας Μιχάλης (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 6

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα