ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στη Δημοκρατία. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται η κυβέρνηση, οι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Διασφαλίζεται δε διαχρονικά η ανεξαρτησία και η αυτονομία του και θωρακίζεται από πολιτικές παρεμβάσεις. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού αποτυπώνονται στο Νόμο σύμφωνα με τον οποίο ο ΟΑΥ ορίζεται ως η καθ ύλη αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ο Νόμος καθορίζει επίσης τη φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ και διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση του Συστήματος. Κατά τη διάρκεια του 2014 ο Οργανισμός συνέχισε να εργάζεται με συνέπεια, μεθοδικότητα και διαφάνεια για την προώθηση της υλοποίησης της αποστολής του, δηλαδή την εφαρμογή ενός σύγχρονου, καθολικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος υγείας το οποίο να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις στρεβλώσεις, τις προκλήσεις, τα οικονομικά και λειτουργικά αδιέξοδα που χαρακτηρίζουν σήμερα τον τομέα της υγείας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΓεΣΥ έγινε στη βάση της φιλοσοφίας, της αρχιτεκτονικής και των θεμελιωδών αρχών που καθορίζονται στο Νόμο και αποτυπώνονται στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που ετοίμασε ο Οργανισμός μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας το Σεπτέμβριο του 2013 για να προωθηθεί για ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο σχεδιασμός αυτός έγινε με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων διεθνούς φήμης (McKinsey) και ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζονται σε πετυχημένα συστήματα υγείας άλλων χωρών. Με βάση τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης το οποίο προέβλεπε τη σταδιακή εφαρμογή του ΓεΣΥ σε τρεις φάσεις αρχίζοντας με την εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας την 1 η Ιουλίου 2015, ο Οργανισμός προχώρησε κατά τη διάρκεια του 2014 στην υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για την εφαρμογή της πρώτης φάσης στη βάση του Οδικού Χάρτη που 1

2 υποβλήθηκε στην Τρόικα. Για το σκοπό αυτό προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην ετοιμασία των απαιτούμενων υποδομών και συστημάτων πληροφορικής, συμμετείχε στη διοργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Προσωπικών Ιατρών σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), προχώρησε σε διαβουλεύσεις με τον ΠΙΣ για τον καθορισμό της αμοιβής των Προσωπικών Ιατρών, καθώς και στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων των δικαιούχων του ΓεΣΥ με τα αρχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά τη διάρκεια του έτους ο Οργανισμός προχώρησε στον επανασχεδιασμό της συνολικής λύσης του Συστήματος Πληροφορικής και επιχειρησιακών διαδικασιών του ΓεΣΥ με τη βοήθεια ειδικού εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τα νέα δεδομένα της οικονομίας όπως διαμορφώθηκαν με το Μνημόνιο Συναντίληψης και συνέχισε τον Ανταγωνιστικό Διάλογο με τις συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό την έκδοση των τελικών εγγράφων της προσφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, συνεχίστηκαν οι συναντήσεις και οι διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την προώθηση της υλοποίησης του ΓεΣΥ. 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σε συνέχεια της αποστολής του τροποποιητικού νομοσχεδίου που ετοίμασε ο Οργανισμός μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο Υπουργείο Υγείας τον Σεπτέμβριο του 2013 για να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του 2014 όπως προέβλεπε το Μνημόνιο Συναντίληψης, ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια του 2014 ολοκλήρωσε αριθμό προσχεδίων κανονισμών και εσωτερικών κανονισμών στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου. Οι εν λόγω κανονισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, στις ομάδες παροχέων υπηρεσιών υγείας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο πρόσβασης των δικαιούχων του ΓεΣΥ σε αυτές, τον τρόπο και τις διαδικασίες αποζημίωσης των παροχέων, τις διαδικασίες είσπραξης των εισφορών, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής των παροχέων υπηρεσιών υγείας στο Σύστημα. Τα προσχέδια των κανονισμών αυτών στάλθηκαν στο Υπουργείο Υγείας τον Οκτώβριο του

3 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά τη διάρκεια του 2014, οι θεματικές ομάδες εργασίας του Οργανισμού τόσο σε σχέση με τις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής όσο και με τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, συνέχισαν τις εργασίες τους με σκοπό την υλοποίηση της σταδιακής εφαρμογής του ΓεΣΥ όπως προέβλεπε το Μνημόνιο Συναντίληψης, στη βάση Οδικού Χάρτη που ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε στην Τρόϊκα. Οι θεματικές ομάδες εργασίας για υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας συνέχισαν τις παρουσιάσεις και τις συναντήσεις τους με τους εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών υγείας και τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησαν (όπου χρειαζόταν) στην επικαιροποίηση των σχετικών εγγράφων βασικών αρχών λειτουργίας του ΓεΣΥ και συνέχισαν τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τον καθορισμό των επιμέρους προϋπολογισμών του ΓεΣΥ. Αναφορικά με την εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας η οποία με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης προβλεπόταν να αρχίσει την 1 η Ιουλίου 2015, ο Οργανισμός προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην ετοιμασία των απαιτούμενων υποδομών και συστημάτων πληροφορικής, συμμετείχε στη διοργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Προσωπικών Ιατρών σε συνεργασία με τον ΠΙΣ, προχώρησε σε διαβουλεύσεις με τον ΠΙΣ για τον καθορισμό της αμοιβής των Προσωπικών Ιατρών, καθώς και στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων των δικαιούχων του ΓεΣΥ με τα αρχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, ο Οργανισμός συνέχισε το έργο της εφαρμογής του συστήματος των Ομάδων Συγγενών Διαγνώσεων (DRG s) ως μεθόδου αποζημίωσης για τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Μεταξύ άλλων, ετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε ενιαίο έντυπο εξιτηρίου για σκοπούς κωδικοποίησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον έλεγχο της κωδικοποίησης των περιστατικών, τον έλεγχο των απαιτήσεων αποζημίωσης και για νέους κωδικοποιητές του ιδιωτικού τομέα και πραγματοποιήθηκε σειρά παρουσιάσεων σε ιατρούς για την εφαρμογή του συστήματος των DRG s κατόπιν συνεννόησης με τον ΠΙΣ και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ). 3

4 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της σταδιακής εφαρμογής του ΓεΣΥ, κατά τη διάρκεια του 2014 ο Οργανισμός ετοίμασε σχετικό μοντέλο για τον υπολογισμό των εισφορών για τις τρεις φάσεις εφαρμογής του ΓεΣΥ που προβλέπονταν στο Μνημόνιο Συναντίληψης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης Mercer. Ετοιμάστηκε, επίσης, έκθεση η οποία στάλθηκε στο Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τη συμμετοχή των δικαιούχων στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓεΣΥ με βάση τις διεθνείς πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ Κατά τη διάρκεια του 2014 ο Οργανισμός προχώρησε στον επανασχεδιασμό της Συνολικής Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής (ΣΠ) με βάση τα νέα δεδομένα της οικονομίας όπως αυτά διαμορφώθηκαν με το Μνημόνιο Συναντίληψης, καθώς και σε υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους της Συνολικής Λύσης με τη βοήθεια ειδικού εμπειρογνώμονα στα πλαίσια της ομάδας υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο. Στη βάση του νέου σχεδιασμού του ΣΠ το εν λόγω έργο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο Οργανισμός συνέχισε τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (ΑΔ) με τις συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό την έκδοση των τελικών εγγράφων της προσφοράς και εξασφάλισε τεχνική βοήθεια στα πλαίσια της ομάδας υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του ΑΔ, την αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και την υλοποίηση και παραλαβή του έργου. Αναφορικά με την προετοιμασία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης η οποία με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης προβλεπόταν να αρχίσει την 1 η Ιουλίου 2015, ο Οργανισμός προέβηκε σε τεχνική ανάλυση των απαιτήσεων των συστημάτων πληροφορικής για τη φάση αυτή, προχώρησε σε τεχνικό σχεδιασμό και ανέπτυξε λογισμικό για τη διαχείριση του αρχείου Δικαιούχων και των Ιατρών, καθώς και πρωτότυπη λύση για την διαδικτυακή πύλη των Προσωπικών Ιατρών. Παράλληλα, ετοιμάστηκαν έγγραφα προσφορών τόσο σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης των Προσωπικών Ιατρών όσο και για την φιλοξενία των εν λόγω εφαρμογών. 4

5 6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Στα πλαίσια της εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης ο Οργανισμός συνέχισε να παρέχει υποστήριξη προς το Υπουργείο Υγείας για την εφαρμογή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, την πραγματοποίηση κλινικών διαδραστικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή παροχέων φροντίδας υγείας, την ετοιμασία εγγράφων πολιτικής σε θέματα κλινικού ελέγχου και την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας. 7. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Κατά την διάρκεια του 2014 συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις του Οργανισμού με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την προώθηση της υλοποίησης του ΓεΣΥ. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τους εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών υγείας, τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, τους συνδέσμους των ασθενών και άλλα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα. 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Με στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα που άπτονται του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός σχεδίασε και πραγματοποίησε αριθμό παρουσιάσεων ανά την Κύπρο, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια. Μεταξύ άλλων, οι παρουσιάσεις και τα σεμινάρια αυτά επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής του ΓεΣΥ, σε θέματα που απασχολούν τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τους ασθενείς, καθώς και στις οικονομικές πτυχές του ΓεΣΥ. Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 27 Μαΐου

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011... 4 4.1 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2013-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2013-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2013-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 Λευκωσία Οκτώβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ii 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση: Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 0 7 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αποστολή 3 Ταυτότητα του Οργανισμού 4 Διάρθρωση 5 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 7 Λίγα λόγια από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24

ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011. Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ετήσια Εκθεση 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Τ.Θ.23292, 1680 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.22-871333 Φαξ 22-429544 E-Mail:cp-mental@cytanet.com.cy www.cpmental.com.cy 1 Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E.

ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» Eτήσια Έκθεση Πεπραγμένων για την KτΠ A.E. Έκθεση Πεπραγμένων για την «Kοινωνία της Πληροφορίας A.E.» ετήσια Συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόλογος Μεγάλη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της ΚτΠ Α.Ε. και το 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πολιτική Μετοχοποιήσεων/Αποκρατικοποιήσεων Ι. Εισαγωγή Η παρούσα Πρόταση σκοπό έχει να περιγράψει συνοπτικά την προτεινόμενη πολιτική σε σχέση με την προώθηση των Αποκρατικοποιήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα