Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων και εισφορών αποχέτευσης Ε.Ε.Λ. Καψαλίου Στα Κύθηρα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 28/3/2014, (ημέρα Παρασκευή, μήνας Μάρτιος, έτος 2014), και ώρα 18:00 μ.μ. ήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων μετά την από 24/3/2014 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 92 & 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ευρέθησαν παρόντες 9, καθώς και 1 Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Πρόεδρος) 2. ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Αντ/δρος) 5. ΚΟΜΗΝΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚ. (Αντιδ/ρχος) 8. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Αντιδ/ρχος) 9. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 1. ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 1. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. ΑΛΟΪΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 3. ΚΟΡΩΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 4. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Γραμματέας) 7. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8. ΦΑΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων και αφού εισηγήθηκε το δωδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : Σας υποβάλουμε παρακάτω σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Καψαλίου ως εξής : ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός και Αντικείμενο του Κανονισμού 1.1 Σκοπός και Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι: A. Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

2 B. Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρησή του. 1.2 Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει καλής λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης υγρών αποβλήτων των οικισμών Κυθήρων - Καψαλίου. Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης σε αυτό το δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων εκτός των οικισμών αυτών καθώς και αποβλήτων : βιοτεχνιών, Νοσοκομείων, εργαστηρίων, συνεργείων, στάβλων, σφαγείων ή άλλων χρήσεων πλην οικιακών, θα καθορίζονται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας που εφόσον συνταχθεί από αρμόδιο υπάλληλο θα συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού όπως προβλέπεται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 23 του Ν.1069/80 και αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 & 10 του Ν.2307/95. Oι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης. Αφορά δε όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.) ΑΡΘΡΟ 2: Βασικοί Ορισμοί 2.1 «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» καλείται ο χρήστης του δικτύου αποχέτευσης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από τον υπόχρεο χρήστη του δικτύου ύδρευσης για το ίδιο ακίνητο. 2.2 «ΛΥΜΑΤΑ» καλούνται πάσης φύσεως υγρά απόβλητα προερχόμενα από εργοστάσια- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις-ιδρύματα-κατοικίες «ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» αποχέτευσης καλείται το δίκτυο το αποτελούμενο από τους αγωγούς ακαθάρτων, τα αντλιοστάσια, καταθλιπτικοί αγωγοί, γενικά κάθε έργο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων υδάτων. Στο δίκτυο αυτό μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάζονται ή κατασκευάστηκαν από τρίτους. 2.4 «ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ» ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης του Βιολογικού, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό. 2.5 «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ» ακινήτου, είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης Βιολογικού, που έχει γίνει χωρίς έγκριση. 2.6 «ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» (παρ.1, εδάφιο γ, του άρθρου 10, του Ν.1069/80) είναι το ποσό που χρεώνεται σε κάθε ακίνητο που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο αυτό. Ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ή δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται στο άρθρο11 του παρόντος. 2.7 «ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» είναι το ποσό που χρεώνεται σε κάθε ακίνητο για την κατασκευή αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο αυτό και καθορίζεται με το άρθρο 5, παρ. η, του Ν.1069/ «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» είναι το ποσό που χρεώνεται υποχρεωτικά στον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου συνδεδεμένου ή που μελλοντικά πρόκειται να συνδεθεί με το δίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 2307/ «ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ» είναι η στάθμη ύψους σε σχέση με το ύψος ενός κτιρίου κάτω από την οποία οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να προστατεύονται από ενδεχόμενο αναστροφής των νερών των υπονόμων. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων γενικά καθορίζεται ως στάθμη υπερύψωσης η στάθμη του πεζοδρομίου στο σημείο σύνδεσης της εγκατάστασης αποχέτευσης του κτιρίου στον υπόνομο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ» είναι το τμήμα που περιλαμβάνει το φρεάτιο προσαρμογής- τον αγωγό σύνδεσης- τη σύνδεση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο που περνάει μπροστά από το ακίνητο και αυτά κατασκευάζονται σύμφωνα με Ν.1069/80 (άρθρο 15) και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 3: Γενικές Αρχές 3.1 Η σύνδεση όλων των ακινήτων σε κάθε σημείο από όπου περνάει αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων είναι υποχρεωτική με τον αγωγό αυτό, μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την ειδοποίηση των ιδιοκτητών. Θα επιβάλλεται πρόστιμο μη σύνδεσης με το δίκτυο αυτό (άρθρο 13.1 του παρόντος) ενώ θα εξαιρούνται μόνο ακίνητα τα οποία μετά από γνωμάτευση πτυχιούχου υδραυλικού, λόγω θέσης, αυτό δεν είναι εφικτό. Για την τελευταία περίπτωση ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει γραπτά την Τεχνική Υπηρεσία για τον τρόπο που θα διαθέσει τα λύματα του ακινήτου του, για τα οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος. Η επιλογή αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3 3.2 Για την σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριμένο δρόμο και η αποχέτευσή του είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικές ιδιοκτησίες, πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση των κυρίων της γειτονικής ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφική πράξη, με του ακόλουθους όρους: α- Η αποχετευτική γραμμή ακινήτου που θέλουμε να συνδέσουμε πρέπει να είναι ανεξάρτητη από του γειτονικού ακινήτου και να καταλήγει σε ιδιαίτερο φρεάτιο προσαρμογής, αμέσως έξω από την ρυμοτομική γραμμή του γειτονικού οικοπέδου, από όπου και θα γίνεται η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης. β- Το γειτονικό ακίνητο να έχει συνδεθεί προηγούμενα με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης. Αν αυτό δεν έχει γίνει, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον κύριο του γειτονικού ακινήτου Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/85 για υποχρέωση χωριστής σύνδεσης με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης., όταν αυτή πραγματοποιηθεί. γ- Οι εξωτερικές διακλαδώσεις να απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 1,5 μ Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις για σύνδεση ισχύουν και για τα ακίνητα που αποχετεύονται σε παλιούς αγωγούς που καταργούνται μετά την κατασκευή των αγωγών του οριστικού δικτύου. Για ειδικές περιπτώσεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στους ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς, Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 4: Συντήρηση και Επισκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων-Αγωγών 4.1 Απαγορεύεται σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή έγκριση από τον Δήμο. 4.2 Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται σε προσβάσιμο σημείο παρά την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. 4.3 Η επισκευή και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων και των αγωγών του δικτύου γίνεται από τον Δήμο. Αν όμως η βλάβη εξωτερικών διακλαδώσεων οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου, η δαπάνη επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό. Αν πρόκειται για βλάβη των αγωγών τότε η σχετική επιβάρυνση χρεώνεται στους υπαίτιους. Πέραν τούτου ο Δήμος διατηρεί και κάθε άλλη δυνατότητα νόμιμης προβολής και διεκδίκησης των αξιώσεών του. 4.4 Αγωγοί και εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευασμένες από τρίτους, που δεν μπορούν να ενταχθούν στο οριστικό δίκτυο, συντηρούνται από τον Δήμο μέχρι να καταργηθούν με την κατασκευή των οριστικών αγωγών και εξωτερικών διακλαδώσεων. Η σχετική δαπάνη συντήρησης χρεώνεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων αν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η σύνδεση έχει γίνει νόμιμα με άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση η αντίστοιχη επέμβαση συντήρησης ή η χρέωση της σχετικής δαπάνης δεν σημαίνουν νομιμοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης. 4.5 Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τον Δήμο, σύμφωνα με το Ν.1069/80, άρθρο 15, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995 και έχει ως εξής «Οι ιδιοκτήται των ακινήτων των συνδεομένων ή μελλόντων να συνδεθούν μετά των δικτύων, υποχρεούνται να προκαταβάλλουν εις την επιχείρησιν την δαπάνην κατασκευής της προς σύνδεσιν του ακινήτου των διακλαδώσεως από της ρυμοτομικής γραμμής μέχρι της θέσεως του αγωγού υδρεύσεως ή της υπονόμου. Η οριστική δαπάνη εκκαθαρίζεται υπό της επιχειρήσεως, μετά την εκτέλεσιν της εργασίας. Η δαπάνη διακλαδώσεως συνδέσεως ακινήτου δύναται μετ` απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως να υπολογίζεται γενικώς δι` άπαντα. Τα ακίνητα με βάσιν το ήμισυ του μέσου πλάτους της οδού και την κατά το τρέχον μέτρον μέσην τιμήν δαπάνης διακλαδώσεως.» Η μέση αυτή τιμή δαπάνης διακλαδώσεως ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.κατ εξαίρεση μπορεί ο Δήμος να αναθέτει την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων κατόπιν έγγραφης άδειας του και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η δαπάνη των εξωτερικών διακλαδώσεων που κατασκευάζει ο Δήμος, χρεώνεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. 4.6 Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής κατασκευάζεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 4.7 Για την σύνδεση του ακινήτου με το οριστικό δίκτυο, σε οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης, πρέπει: α. Να υπάρχει στη σύνδεση του ακινήτου, αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας η οποία πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο για να μπορεί να ελέγχεται,όταν χρειαστεί, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή αλλού από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας. β. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από την δικλείδα ασφαλείας στο μηχανικό σίφωνα.

4 ΑΡΘΡΟ 5: Αριθμός εξωτερικών διακλαδώσεων 5.1 Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων μπορεί να εξυπηρετεί μόνο ένα οικόπεδο (οριζόμενο κατά την έννοια του Γ.Ο.Κ) και όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σε αυτό θεωρούνται ότι αποτελούν ένα ενιαίο όλο. 5.2 Κατ εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από μία εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων στις εξής περιπτώσεις : α- Για μεγάλα κτίρια των οποίων η ασφαλής αποχέτευση καθίσταται τεχνικά αδύνατη για μία μόνο σύνδεση. β- Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο άλλα με τρόπο που δεν επιτρέπεται η διαίρεση του οικοπέδου. γ- Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου λειτουργικά ανεξάρτητα. Η ελάχιστη απόσταση των διακλαδώσεων των παραπάνω περιπτώσεων,εφ όσον καταλήγουν στον αγωγό του ίδιου δρόμου ορίζεται σε 5,00 μέτρα για την α και β περίπτωση και 1,50 μέτρο για την γ περίπτωση. Αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι αποστάσεις η κατασκευή περισσοτέρων από μια εξωτερικών διακλαδώσεων επιτρέπεται μετά από έγκριση του Δ.Σ Δήμου Κυθήρων. 5.3 Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση. 5.4 Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα πρέπει το καθένα να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακείμενων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. ΑΡΘΡΟ 6: Αποχέτευση Χαμηλών Χώρων ή Επιφανειών 6.1 Η ευθύνη αποχέτευσης υπογείων ή άλλων χαμηλών χώρων και επιφανειών ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών. Οποιεσδήποτε ευθύνες και συνέπειες από την σύνδεση αυτή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 6.2 Αν οι υπόγειοι ή άλλοι χώροι και επιφάνειες βρίσκονται τόσο χαμηλά που δεν μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς το οριστικό δίκτυο πρέπει να προβλεφθεί μηχανική ανύψωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 6.3 Για την αποχέτευση τέτοιων χαμηλών χώρων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία : A. Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία θα δηλώνει «ότι ουδεμία απαίτηση αποζημίωσης έχει σε περίπτωση τυχόν ζημιών του από πλημμύρα ή άλλη αιτία και ότι είναι υπεύθυνος για τις παραπάνω ζημιές τρίτων και τις εν γένει δαπάνες προς αποκατάσταση αυτών». B. Πλήρης υδραυλική μελέτη σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, Νομοθεσία, Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. 6.4 Για τα ήδη συνδεδεμένα ακίνητα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή σε οποιοδήποτε πρόβλημα που εμφανίζεται υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα προαναφερόμενα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, και θα έχουν τις ίδιες ως άνω υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 7: Λύματα Για την προστασία της αποχέτευσης και της καλής λειτουργίας της μονάδας Ε.Ε.Λ. Καψαλίου : 7.1 Απαιτείται οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια ταβέρνες - μαγειριά - ουζερί - ξενοδοχεία ) να τοποθετήσουν υποχρεωτικά συλλέκτη λίπους ή λιποπαγίδας, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός λίπους και ελαίων από το νερό. 7.2 Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση των ακόλουθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση: Λύματα και ουσίες που προέρχονται από στεγανούς ή απορροφητικούς βόθρους αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία, ώστε να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων. Στερεά απορρίμματα (μαγειρείων-σκουπίδια-προϊόντα κατεδαφίσεων- άμμος- στάχτη- κοπριάπλαστικά-γυαλιά-απορρίμματα σφαγείων κ.λ.π.) Επικίνδυνα απόβλητα Οδηγία 91/689/ΕΟΚ όπως: εύφλεκτες ουσίες - ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια - ουσίες που παράγουν υλικά που μπορούν να βλάψουν την κατασκευή των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων υγρών που μπορούν να δυσκολέψουν την λειτουργία αγωγών - υγρών με θερμοκρασία >35 βαθμών Κελσίου - ουσιών που διογκώνονται σε επαφή με το νερό- ανθρακασβέστιο - ραδιενεργές ουσίες απορρυπαντικά που δεν αποσυντίθενται βιολογικά)

5 Το ph των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 6,5 και Σε κάθε περίπτωση που συμβεί να διοχετευτούν στο σύστημα απαγορευμένες ουσίες, ο ιδιοκτήτης οφείλει να κάνει ότι είναι εφικτό ώστε να απομακρυνθούν αυτές άμεσα, πέραν της δυνατότητας από τον Δήμο επιβολής προστίμου από 100 έως (το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου), ή κάθε άλλου νόμιμου μέσου (μέχρι και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης του ακινήτου του ) εφόσον προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον, στο δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. ΑΡΘΡΟ 8: Αχρήστευση Παλαιών Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης Μετά την σύνδεση των ακινήτων με αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οφείλουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να αχρηστεύσουν υποχρεωτικά, με ευθύνη τους και δική τους δαπάνη κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης (βόθρους- σωληνώσεις) μέσα σε προθεσμία που θα οριστεί από τον Δήμο. Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν τα ανωτέρω ο Δήμος θα προχωράει στην διακοπή της υδροδότησης και στη συνέχεια στην διακοπή της σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης. Για να αχρηστευτούν πλήρως οι βόθροι, θα πρέπει να αδειάσουν το περιεχόμενό τους και να το απομακρύνουν. Μετά πρέπει να γεμίσουν με καθαρά και κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχόμενου του βόθρου στον αγωγό αποχέτευσης. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο επιβάλλεται πρόστιμο από 100 έως (το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου). Η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης της Ε.Ε.Λ. Καψαλίου πρέπει να γίνεται απευθείας και όχι μέσω βόθρου. ΑΡΘΡΟ 9 : Έλεγχος Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τον Δήμο, με αυτοψία ακόμα και μέσα στις ιδιοκτησίες και αν χρειαστεί γίνονται χημικές αναλύσεις ώστε να προστατευθεί η καλή λειτουργία του συστήματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία του συστήματος με ευθύνη κάποιου ιδιοκτήτη που δεν ακολούθησε τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων του Δήμου, του δίνεται χρόνος συμμόρφωσης. Πέραν τούτου ο Δήμος ή του χρεώνει τις επισκευές ή του διακόπτει την σύνδεση. Οι ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο δίκτυο επισκευάζονται μόνο με ευθύνη του Δήμου και χρεώνονται στον υπεύθυνο της ζημιάς. Εάν αυτός είναι υπόχρεος τελών αποχέτευσης, η εν λόγω χρέωση γίνεται άμεσα σε επόμενο λογαριασμό. ΑΡΘΡΟ 10: Χορήγηση Αδειών για σύνδεση 10.1 Πριν τη σύνδεση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητήσουν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου με αίτησή τους, να πληροφορηθούν το σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί στην περιοχή που είναι το ακίνητό τους και το υψόμετρο στάθμης σύνδεσης του ακινήτου στη ρυμοτομική γραμμή, με βάση τον αγωγό του δρόμου, για να ληφθούν υπόψη στην μελέτη και την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου Ο Δήμος σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης δύναται με ανακοίνωση στον Τύπο ή και με ατομικές προσκλήσεις να καλέσει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να υποβάλλουν αίτηση για σύνδεση εντός προθεσμίας 30 ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης (παρ. 2 εδάφιο (3) άρθρου 16 Ν 1069/80). Αν η προθεσμία παρέλθει άπραγη θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16, του Ν.1069/80 σύμφωνα με τις οποίες «Δια την σύνδεσιν της εσωτερικής εγκαταστάσεως, αποχετεύσεως των ακινήτων μετά του δικτύου υπονόμου, ορίζεται προθεσμία τριάκοντα ημερών από της περατώσεως της κατασκευής της εξωτερικής διακλαδώσεως, μετά την πάροδον της οποίας άρχεται η υποχρέωσις καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου.» 10.3 Για την χορήγηση άδειας σύνδεσης απαιτείται από τον ιδιοκτήτη : α- Αίτηση β- Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται :

6 -ότι γνωρίζει τον κανονισμό και αποδέχεται τους όρους αυτού και κάθε μελλοντική τους τροποποίηση ή συμπλήρωση -ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτησή του είναι αληθή και παράλληλα αναλαμβάνει την υποχρέωση σε κάθε αλλαγή τους να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία γ- Η εγκεκριμένη οικοδομική άδεια (εφόσον πρόκειται για νέα οικοδομή ή παλιά οικοδομή που διαθέτει οικοδομική άδεια). δ- Τοπογραφικό διάγραμμα ε- Το σύνολο των τευχών και σχεδίων της μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων (εφόσον πρόκειται για νέα οικοδομή) στ- Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο Μηχανικό όπου θα περιλαμβάνονται οι χρήσεις του κτιρίου- την συνολική επιφάνεια του οικοπέδου και του ακινήτου,αριθ. ορόφων, μήκος πρόσοψης, υψομετρικές διαφορές δαπέδων υπογείων και ισογείων σε σχέση με το υψόμετρο του πεζοδρομίου συσχετισμένα με τα εγκεκριμένα απόλυτα υψόμετρα. Αν το ακίνητο είναι παλιό αρκεί τεχνική περιγραφή της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του κτιρίου όπου θα συνοδεύεται από τις τομές και τις κατόψεις ορόφων Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα κρίνει ανά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 11: Δαπάνες Τέλη - Εισφορές 11.1 Για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει εφάπαξ το Τέλος Σύνδεσης, σύμφωνα με την υπ αριθ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων (ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΛΨ-1Ξ9) η οποία εγκρίθηκε με την 27635/24477 / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο καθορίστηκε σε : A. 800,00 για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχεία B. 500,00 για τις κατοικίες και λοιπά καταστήματα Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση να καταβάλει κάποιος με δόσεις το ποσό αφού ο ενδιαφερόμενος παρουσιάσει κάποιες εγγυήσεις Το Πάγιο Τέλος ορίζεται στο ποσό των 10,00 για όλους τους καταναλωτές, εκτός από τους Ιερούς ναούς οι οποίοι εξαιρούνται από την καταβολή του Πάγιου Τέλους αποχέτευσης Το τέλος χρήσης θα υπολογίζεται σε ποσοστό 45 % επί της αξίας της κατανάλωσης του νερού και θα είναι υπόχρεοι όλοι οι χρήστες που εξυπηρετούνται από το δίκτυο αυτό. Μείωση 35% στο τέλος χρήσης μπορεί να ισχύσει στις περιπτώσεις : α. Τριτέκνων και πολυτέκνων με οικογενειακό εισόδημα ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -Αίτηση -Απόδειξη λογαριασμού ύδρευσης -Εκκαθαριστικό σημείωμα ή Υπεύθυνη Δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση (θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο) -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα φαίνεται ότι τα τέκνα συνοικούν με αυτούς β. Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και με εισόδημα ατομικό ως και ευρώ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -αίτηση -απόδειξη λογαριασμού ύδρευσης -εκκαθαριστικό σημείωμα ή Υπεύθυνη Δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση (θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο) -πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας

7 11.4 Το Πάγιο Τέλος και το Τέλος Χρήσης θα επιβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλους τους καταναλωτές ύδρευσης των οικισμών Καψαλίου και Χώρας και θα ενσωματωθούν αυτομάτως στους λογαριασμούς ύδρευσης ή θα εισπραχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο. Για να εξαιρεθεί κάποιος καταναλωτής των παραπάνω Τελών, θα πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο : i. Αίτηση ιδιοκτήτη ii. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί μη σύνδεσης του ακινήτου στο εν λόγω δίκτυο ακαθάρτων και αναλυτική περιγραφή του τρόπου διάθεσης των υγρών λυμάτων του ακινήτου iii. Υπεύθυνη δήλωση και τεχνική περιγραφή - βεβαίωση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού περί μη σύνδεσης του ακινήτου στο εν λόγω δίκτυο ακαθάρτων και αναλυτική περιγραφή - βεβαίωση του τρόπου διάθεσης των υγρών λυμάτων του ακινήτου iv. Σύμφωνη έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έγκριση του τρόπου διάθεσης των υγρών λυμάτων του ακινήτου v. Σύμφωνο πρακτικό της Επιτροπής Εκδίκασης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Το Τέλος επανασύνδεσης ορίζεται στα 100, Οι δαπάνες για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης μέσα στα ακίνητα, βαρύνουν το ιδιοκτήτη, μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία. Στη δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση αερισμού του φρεατίου ελέγχου Τον ιδιοκτήτη του ακινήτου επιβαρύνουν και οι δαπάνες για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου του και της σύστασης των υγρών που αποχετεύονται, στην περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία έχει την υποψία ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές του κανονισμού αυτού Οι ημιτελείς οικοδομές δεν θα καταβάλουν πάγιο τέλος και τέλος χρήσης αποχέτευσης, εκτός και αν διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση του αποχετευτικού δικτύου. ΑΡΘΡΟ 12: Τρόπος πρόσκλησης και Ειδοποίησης Ιδιοκτητών Οι ατομικές προσκλήσεις θα γίνονται με απόδειξη παραλαβής. Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή τήρησης γενικότερα του κανονισμού αυτού. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τα εντεταλμένα όργανα αφού επιδείξουν την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. Αν παρόλα αυτά ο ιδιοκτήτης αρνηθεί τον έλεγχο, τότε είναι εφικτό να του επιβληθούν ποινές και πρόστιμα μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 13: Πρόστιμα Πρόστιμα θα επιβάλλονται με Απόφαση Δημάρχου, ως εξής : 13.1 Πρόστιμο λόγω μη σύνδεσης στο δίκτυο : το 2πλάσιο του ισχύοντος κόστους σύνδεσης 13.2 Πρόστιμο λόγω πρόκλησης φθοράς στο δίκτυο από χρήση ακατάλληλων, επικίνδυνων ή άλλων μη συνήθων λυμάτων ή κακής χρήσης : το 2πλάσιο του κόστους σύνδεσης 13.3 Πρόστιμο λόγω πρόκλησης φθοράς στο δίκτυο από μη καταστροφή του παλιού αποχετευτικού συστήματος (βόθρων και σωληνώσεων, άρθρο 7 του παρόντος) : το 2πλάσιο του κόστους σύνδεσης Πρόστιμο λόγω επέμβασης στο δίκτυο: το 4πλάσιο του κόστους σύνδεσης ΑΡΘΡΟ 13: Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις 13.1 Όταν ο Δήμος πρόκειται να προχωρήσει σε διακοπή θα προηγείται 15ήμερη ειδοποίηση των ιδιοκτητών Άμεση διακοπή χωρίς ειδοποίηση θα γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία.

8 13.3 Όπου στον κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων, αυτές υπάρχουν και γι αυτούς που ασκούν τη νομή Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευμένου ακινήτου (π.χ μισθωτής) ευθύνεται έναντι του Δήμου για κάθε παράβαση του κανονισμού αυτού Για κάθε οφειλή, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία δεν γνωρίζει για το ποιος είναι ο χρήστης του αποχετευμένου ακινήτου, ευθύνεται ο ιδιοκτήτης Τα άρθρα του παρόντος κανονισμού μπορούν να τροποποιηθούν με μεταγενέστερες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον πιο πάνω αναφερόμενο Κανονισμό λειτουργίας και Καθορισμό Τελών, δικαιωμάτων και εισφορών αποχέτευσης Ε.Ε.Λ. Καψαλίου, ο οποίος εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ αρίθμ. 4/2014 απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ ΒΙΚΑΩΛΨ-Χ0Ο, καθώς και για την επικύρωση της εν λόγω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν του : Την άμεση ανάγκη σύνταξης Κανονισμού λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καψαλίου, Την ανάγκη καθορισμού των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών αποχέτευσης ΕΕΛ Καψαλίου, προκειμένου να τηρηθεί η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας αυτής, Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του Ε.Ε.Λ Καψαλίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ,00 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014, το υπ αρίθμ. 868/ σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Δημάρχου, με το οποίο προτείνεται η έγκριση του θέματος. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Εγκρίνει τον αναφερόμενο στην εισήγηση του θέματος Κανονισμό λειτουργίας και Καθορισμό Τελών, δικαιωμάτων και εισφορών αποχέτευσης Ε.Ε.Λ. Καψαλίου, ο οποίος εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ αρίθμ. 4/2014 απόφασή της, η οποία δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια με ΑΔΑ ΒΙΚΑΩΛΨ-Χ0Ο, και επικυρώνει την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2014 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ε Λ Η ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΖΟΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΖΟΣ 1. ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2. ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Αντ/δρος) 4. ΚΟΜΗΝΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚ. (Αντιδ/ρχος) 7. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Αντιδ/ρχος) 8. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 1 Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού. 1. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον εγκεκριμένο με το π.δ. 6/1986 κανονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Αποχέτευσης. Στο Κ. Νευροκόπι,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ **************

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************** ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΩ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού. 2.Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι \. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός.αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συν:rήρήσης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 58/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Πρακτ.15o ----------------- Αποφ. 220 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Αρ. Απόφ. 220 Περίληψη : Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ορθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012 Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013.

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Αποφαση Δ.Σ 33/2013 Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Καθορίσμος τέλων Ύδρευσης σε όσους κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή και που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται: 1) α) Εντός ορίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών ( Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 05-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 32 ο /20-10-2015 συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 86 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Α π ό σ π α σ μ α Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.απόφασης:66/2012 Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 16-04 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4976 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2004 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 40/2004 Στην Κοζάνη σήµερα 17/3/2004 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός τελών δικαιωµάτων και εισφορών ύδρευσης

ΘΕΜΑ : Καθορισµός τελών δικαιωµάτων και εισφορών ύδρευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :393/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισµός τελών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:22/10/2014 ---------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 64614 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.28/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Στα Σπάτα σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού... 1 Άρθρο 2 ο Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες...1,2,3 Άρθρο 3 ο Διαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης...3,4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 117/2013 Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 49/2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα