1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: αναγγελία, εισαγγελέας, αγγελιαφόρος, αγγελία, άγγελμα, παραγγέλλω, παραγγελία, εξαγγελία ἄγω, ἦγον, ἄξω, ἤγαγον, ἀγήοχα, ἠγηόχειν. ἄγομαι, ἠγόμην, ἄξομαι-ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην-ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: Αγωγή, αγών, άξων, αγωγός, άξιος, σύναξη, παρείσακτος, χορηγός. εισαγωγή, εισακτέος, προσάγω, προσαγωγή, παράγω, παραγωγή, αγωγή, αγωγός, παιδαγωγός, συνάγω, συναγωγή, άγημα, ξεναγός, στρατηγός ἀγωνίζομαι, ἠγωνιζόμην, ἀγωνιοῦμαι-ἀγωνισθήσομαι, ἠγωνισάμην- ἠγωνίσθην, ἠγώνισμαι, ἠγωνίσμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: αγώνισμα, αγωνιστικός αἱρέω(-ῶ), ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾑρήκειν. αἱροῦμαι, ᾑρούμην, αἱρήσομαι-αἱρεθήσομαι, εἱλόμην-ᾑρέθην, ᾕρημαι, ᾑρήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : αίρεση, αφαίρεση, διαιρέτης, αναφαίρετος, αρχαιρεσίες, αφαιρετέος, διαιρετέος, αναίρεση, αφαίρεση, αφηρημάδα, διαίρεση, διαιρετέος αἴρω, ᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν. αἴρομαι, ᾐρόμην, ἀροῦμαι-ἀρθήσομαι, ἠράμην-ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : άρδην, άρση, επαίρομαι, έπαρση, αντάρτης, αρτηρία, μετέωρος, αιώρα, αορτή αἰσθάνομαι, ᾐσθανόμην, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : αίσθηση, αισθητικός, αναίσθητος, ευαίσθητος, αισθητήριο αἰτιάομαι(-ῶμαι), ᾐτιώμην, αἰτιάσομαι, ᾐτιασάμην-ᾐτιάθην, ᾐτίαμαι, ᾐτιάμην.

2 2 ΠΑΡΑΓΩΓΑ : αίτιος, υπαίτιος, αιτιάσεις, αιτιατική ἀκούω, ἤκουον, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκηκόειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ακοή, άκουσμα, υπήκοος, ανήκουστος, βαρήκοος, υπάκουος. ἀλλάττομαι, ἠλλαττόμην, ἀλλάξομαι-ἀλλαχθήσομαι, ἠλλαξάμην- ἠλλάχθην, ἤλλαγμαι, ἠλλάγμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: αλλαγή, εναλλακτικός, αταλλάξιμος ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην, ἁλώσομαι, ἑάλων-ἥλων, ἑάλωκα,,ἑαλώκειν,, ἥλωκα, ἡλώκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: άλωση, ευάλωτος, αιχμάλωτος, είλωτας, αναλώσιμος. ἁμαρτάνω, ἡμάρτανον, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμαρτήκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: αμαρτία, αμάρτημα, αμαρτωλός, αναμάρτητος. ἀποθνῄσκω, ἀπέθνῃσκον, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκειν ΠΑΡΑΓΩΓΑ: θάνατος, θανατικό, θνησιγενής άποκτείνω, άπέκτεινον,άποκτενώ,άπέκτεινα,άπέκτονα,άπεκτόνειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: μητροκτόνος, μητροκτονία, πατροκτόνος, ανθρωποκτονία, αυτοκτονία, τυραννοκτόνος ἀποκρίνομαι, ἀπεκρινόμην, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην, ἀποκέκριμαι, ἀπεκεκρίμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: απόκριση, ανταπόκριση, κρίσιμος ἅπτομαι, ἡπτόμην, ἅψομαι, ἡψάμην-ἥφθην, ἧμμαι, ἥμμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ:άναμμμα, αφή, απτικός εξημμένος ἄρχω, ἦρχον, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἤρχειν, ἄρξας ἔχω, ἄρξας εἶχον ἄρχομαι, ἠρχόμην, ἄρξομαι, ἠρξάμην, ἦργμαι, ἤργμην, ἀρχθήσομαι, ἤρχθην ΠΑΡΑΓΩΓΑ: έναρξη, αρκτικός, εναρκτήριος, αρχικός ἀφικνέομαι-οῦμαι, ἀφικνούμην, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, ἀφῖγμαι, ἀφίγμην, ἀφιχθήσομαι, ἀφίχθην

3 3 ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ικέτης, άφιξη, ικανός, προίκα βαίνω, ἔβαινον, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, ἐβεβήκειν βαίνομαι, ἐβαινόμην, βαθήσομαι, ἐβάθην, βέβαμαι, ἐβεβάμην ΠΑΡΑΓΩΓΑ : βάση, διάβημα, βαθμός, βάθρο, βακτηρία, άβατος, πρόβατο, βάδην, διαβατήρια, ορειβάτης, διαβήτης. βάλλω, ἔβαλλον, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, ἐβεβλήκειν. βάλλομαι, ἐβαλλόμην, βαλοῦμαι-βληθήσομαι, ἐβαλόμην-ἐβλήθην, βέβλημαι, ἐβεβλήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: απόβλητος, βαλβίδα, διάβολος, περίβολος, βλητικός, διαβλητός, βαλτός, μεταβολή, μεταβλητός, αναβάλλω, αναβολή, επιβάλλω, επιβολή, επιβλητικός, υπερβάλλω, υπερβολή, υπερβολικός, βαλτός, αμφιβάλλω, αμφιβολία, αμφίβολος, εισβάλλω, εισβολή βούλομαι, ἐβουλόμην, βουλήσομαι, ἐβουλήθην, βεβούλημαι, ἐβεβουλήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: βούληση, βούλημα, αβούλητος, βουλητικός γίγνομαι, ἐγιγνόμην, γενήσομαι-γενηθήσομαι, ἐγενόμην-ἐγενήθην, γέγοναγεγένημαι, ἐγεγόνειν-ἐγεγενήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : γέννα, γεννήτορας, γέννηση, γενναίος, γενέθλιος, γονεύς, γόνος, γενέτειρα, ενδογενής, μεταγενέστερος δείκνυμι, ἐδείκνυν, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, ἐδεδείχειν δεικνύω, ἐδείκνυον, δείκνυμαι, ἐδεικνύμην, δείξομαι, ἐδειξάμην, δέδειγμαι, ἐδεδείγμην, δειχθήσομαι, ἐδείχθην ΠΑΡΑΓΩΓΑ : δείγμα, παρά- υπό δειγμα, ένδειξη, δείκτης, παραδειγματίζω, δακτυλοδεικτούμενος, αυταπόδεικτο. δέχομαι, ἐδεχόμην, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, ἐδεδέγμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: δεκτός, δεξιός, δεξαμενή, αποδοχή, αποδεκτός, παραδοχή, απαράδεκτος, δοκός, ακατάδεκτος, δοχείο δοκέω(-ῶ), ἐδόκουν, δόξω, ἔδοξα, δέδοκται, ἐδέδοκτο. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: δόξα, άδοξος, αδόκητος, αδόκητα, δόγμα, δοκιμάζω, δοκιμή, δοκίμιο

4 4 δύναμαι, ἐδυνάμην, δυνήσομαι, ἐδυνήθην-ἐδυνάσθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: δυνητικός, δυναμικός, αδύνατος ἐάω(-ῶ), εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰάκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ἐατός, ἐατέος ἐγείρω, ἤγειρον, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγηγέρκειν. ἐγείρομαι, ἠγειρόμην, ἐγεροῦμαι-ἐγερθήσομαι, ἠγρόμην-ἠγέρθην, ἐγήγερμαι-ἐγρήγορα, ἐγηγέρμην-ἐγρηγόρειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: έγερση, εξέγερση, συναγερμός, εγερτήριος, διεγερτικός ἐλαύνω, ἤλαυνον, ἐλῶ(άω-ῶ), ἤλασα, ἐλήλακα, ἐληλάκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: έλασμα, ελατήριο, ποδήλατος, τροχήλατο ἐπίσταμαι, ἠπιστάμην, ἐπιστήσομαι, ἠπιστήθην, ἔγνωκα, ἐγνώκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: επιστήμη, επιστημονικός, επιστητό ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: επόμενος ἐργάζομαι, εἰργαζόμην, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴργασμαι, εἰργάσμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: κατεργασία,εργάτης,εργατιά,εργατικός, εργαστήριο, εργάσιμος, κατεργασμένος, ακατέργαστος, εργασία, επεξεργασία, ανεπεξέργαστος, εργαζόμενος, συνεργάτης, συνεργασία, συνεργάσιμος ἕρχομαι, εἶμι ᾔειν-ᾖα, εἶμι-εἴσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν, ἐλεύσομαι, ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ελεύθερος, εισιτήριο, έλευση, συνέλευση, πρόσοδος, έπηλυς, Ηλύσια, ιταμός (θρασύδειλος). ἐρωτάω(-ῶ), ἠρώτων, ἐρήσομαι, ἠρώτησα-ἠρόμην, ἠρώτηκα, ἠρωτήκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : ερώτημα, ερώτηση, ερωτηματικός, επερώτηση εὑρίσκω, ηὕρισκον, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὑρήκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ :εφεύρεση, εφευρέτης, εύρημα, δυσεύρετος. ἔχω, εἶχον, ἕξω-σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἐσχήκειν.

5 5 ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι-σχήσομαι, ἐσχόμην, ἔσχημαι, ἐσχήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ:έξη, σχετικός, σχέδιο, ζαχαρούχος, σχέση, σχήμα, σχεδόν, έξη, εξής, σχετικός, κατοχή, παροχή, ανοχή, ανεκτικός, ενοχή, ένοχος, εξοχή, έξοχος, συνοχή, συνεκτικός, συνέχεια, προσοχή, προσεκτικός, αντοχή, καχεξία. ἡγοῦμαι,ἡγέομαι(-οῦμαι), ἡγούμην, ἡγήσομαι-ἡγηθήσομαι, ἡγησάμην- ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ηγεμόνας, ηγεμονία, ηγέτης, ηγεσία, ηγούμενος, ηγουμένη, ηγουμενείο, περιήγηση, εισήγηση, εισηγητής, διήγηση, διήγημα, καθηγητής καλέω(-ῶ), ἐκάλουν, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, ἐκεκλήκειν. καλοῦμαι, ἐκαλούμην, καλοῦμαι-κληθήσομαι, ἐκαλεσάμην-ἐκλήθην, κέκλημαι, ἐκεκλήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: : κλήση, κλητήρας, κλητός, κλητικός, κλητική, κάλεσμα, ακάλεστος, συγκαλώ, σύγκληση, επικαλούμαι, επίκληση, παρακαλώ, παράκληση, παρακλητικός, παρακάλια, προκαλώ, πρόκληση, προκλητικός, προσκαλώ, πρόσκληση κρίνω, ἔκρινον, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, ἐκεκρίκειν. κρίνομαι, ἐκρινόμην, κρινοῦμαι-κριθήσομαι, ἐκρινάμην-ἐκρίθην, κέκριμαι, ἐκεκρίμην ΠΑΡΑΓΩΓΑ: κρίση, κριτήριο, κριτικός, άκριτος κτείνω, ἔκτεινον, κτενῶ, ἔκτεινα, ἀπέκτονα, ἀπεκτόνειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: μητροκτόνος, αδελφοκτόνος, ζωοκτονία. λαγχάνω, ἐλάγχανον, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα, εἰλήχειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: λαχνός, Λάχεση, λαχείο, λαχειοφόρος. λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἰλήφειν. λαμβάνομαι, ἐλαμβανόμην, ληφθήσομαι, ἐλαβόμην-ἐλήφθην, εἴλημμαι, εἰλήμμην.

6 6 ΠΑΡΑΓΩΓΑ: λήμμα, λήψη, ανάληψη, παραλήπτης, παραλαβή, σύλληψη, απολαβή, κατάληψη, καταληψίας, περίληψη, περιληπτικός, υπόληψη, λαβή, χειρολαβή, πρόσληψη, πρόληψη, μετάληψη, ασύλληπτος, θρησκόληπτος, λήπτης, λαβίδα. λανθάνω, ἐλάνθανον, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, ἐλελήθειν. λανθάνομαι, ἐλανθανόμην, λήσομαι-λησθήσομαι, ἐλαθόμην-ἐλήσθην, λέλησμαι, ἐλελήσμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: λήθη, λάθρα, λαθραίος, επιλήσμων, αληθής, λησμοσύνη, λάθος, αλάθητος. λέγω, ἔλεγον, λέξω-ἐρῶ, εἶπον-ἔλεξα-εἶπα, εἴρηκα, εἰρήκειν. λέγομαι, ἐλεγόμην, λεχθήσομαι-ῥηθήσομαι, ἐλέχθην-ἐρρήθην, εἴρημαι, εἰρήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: λέξη, έπος, λεξικό, λογάς, λόγος, ρήτορας, αντιλογία, αντίρρηση, διάλεκτος, επίλογος, επίρρημα, θεολόγος, φιλόλογος. λόγος, λέξη, έπος, ρήτορας, λογικός, λεξικό, επιλέγω, επιλογή, αντιλογία, αντίρρηση, πρόλογος, πολυλόγος, απόρρητος, αναντίλεκτος, ειπωμένο, λεγάμενος, λείπω, ἔλειπον, λείψω, ἔλειψα-ἔλιπον, λέλοιπα, ἐλελοίπειν. λείπομαι, ἐλειπόμην, λείψομαι-λειφθήσομαι, ἐλιπόμην-ἐλείφθην, λέλειμμαι, ἐλελείμμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: λείψανο, απολειφάδι, διάλειμμα, έκλειψη, έλλειμμα, ελλιπής, υπόλειμμα, υπόλοιπος, εγκατάλειψη, λειψοφέγγαρο, λιπόθυμος, λιποτάκτης. μανθάνω, ἐμάνθανον, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, ἐμεμαθήκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: μαθητεύω, μάθημα, μαθηματικός, μαθητής, αμάθεια, πολυμάθεια, φιλομάθεια, μαθησιακός, μαθητευόμενος, μαθητούδι. μένω, ἔμενον, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα, ἔμεμενήκειν ΠΑΡΑΓΩΓΑ: παραμένω, παραμονή, μονήρης, μοναχικός. νέμω, ἔνεμον, νεμῶ, ἔνειμα, νενέμηκα, ἐνενεμήκειν. νέμομαι, ἐνεμόμην, νεμοῦμαι-νεμηθήσομαι, ἐνειμάμην-ἐνεμήθην, νενέμημαι, ἐνενεμήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: νόμισμα, νόμος, νομοθέτης, νομισματικός.

7 7 οἶδα, ᾔδειν-ᾔδη, εἴσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν, εἰδήσω ΠΑΡΑΓΩΓΑ: συνείδηση, ειδήμονας, είδηση, ειδησεογραφία, ιστορία, ιστοριογράφος, συνειδητός. οἴομαι-οἶμαι, ᾠόμην-ᾤμην, οἰήσομαι, ᾠήθην, νενόμικα, ἐνενομίκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: οίηση, οίημα, οιηματίας( ο αλαζόνας, ο υπερόπτης). ὄλλυμι, ὤλλυν, ὀλῶ, ὤλεσα, ὀλώλεκα, ὠλωλέκειν. ὄλλυμαι, ὠλλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα, ὠλώλειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: όλεθρος, απώλεια, πανωλεθρία, ολέθριος, εξώλης και προώλης, παλαβός (από το απολωλός). ὄμνυμι-ὀμνύω, ὤμνυν-ὤμνυον, ὀμοῦμαι-ὀμόσω, ὤμοσα, ὀμώμοκα, ὠμωμόκειν ὄμνυμαι. ὠμνύμην. ὀμοσθήσομαι, ὠμοσάμη,ν (ὀμώμοσμαι) (ὠμωμόσμην), ὠμόσθην, ὠμόθην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: συνωμοσία, συνωμότης. ὁράω(-ῶ), ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρακα, ἑωράκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ομμάτιο, μάτι, όψη, οπή, ανύποπτος, επόπτης, κάτοπτρο, οπτική, υπερόπτης, ύποπτος, υποψιάζομαι,, περίοπτος, κάτοπτρο, οπή, αυτόπτης, επόπτης, οραματιστής, όραση, διορατικότητα, παρόραμα (τυπογραφικό λάθος), αόρατος, ενορατικός, ενόραση. πάσχω, ἔπασχον, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, ἐπεπόνθειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : παθητικός, παθιάρικος, συμπαθής, σεισμοπαθής πάθημα, παθαίνω, πάθος, παθός, παθολογία, παθαίνω, παθιάζω, συμπαθώ, πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι-πεισθήσομαι, ἐπιθόμην-ἐπείσθην, πέπεισμαι, ἐπεπείσμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : πειστικός, πειθήνιος, πεπεισμένος, πειθαναγκασμός, απειθής. πέμπω, ἔπεμπον, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, ἐπεπόμφειν πέμπομαι, ἐπεμπόμην, πέμψομαι, ἐπεμψάμην, πέπεμμαι, ἐπεπέμμην πεμφθήσομαι, ἐπέμφθην

8 8 ΠΑΡΑΓΩΓΑ: παραπομπή, προπομπός, νηοπομπή, ραδιοπομπός, πομπός,, εκπομπή, αποπομπή. πίπτω, ἔπιπτον, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ἐπεπτώκειν ΠΑΡΑΓΩΓΑ: πτωτικός, πτώμα, πέσιμο, ανά- κατά- μετά- περί-πτωση, πτώση, επίπτωση, κατάπτωση, παράπτωμα, περίπτωση. πλέω, ἔπλεον, πλεύσομαι-πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ πλοίο,πλους,πλωτός,πλεύση,πλεύσιμος, καταπλέω, κατάπλους, εκπλέω, έκπλους, παραπλέω, παράπλους, εισπλέω, εί-σπλους, περιπλέω, περίπλους. ποιῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν ποιοῦμαι, ἐποιούμην, ποιήσομαι, ἐποιησάμην, πεποίημαι, ἐπεποιήμην, ποιηθήσομαι, ἐποιήθην ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ποίημα, ποιητής, ποιητικός, ποίηση, ποιητικός, αχειροποίητος, προσποίηση. πυνθάνομαι, ἐπυνθανόμην, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: πύστις (ερώτηση, πληροφορία), πύσμα, έκπυστος (γνωστός). σκοπέω(-ῶ), ἐσκόπουν, σκέψομαι-σκοπήσω, ἐσκόπησα, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην. σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, σκέψομαι-σκεπήσομαι, ἐσκεψάμην-ἐσκέφθην- ἐσκέπην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ : σκοπιά, σκοπός, σκόπιμος, ανά-επί- σκόπηση, σκέψη, σκεπτικός, άσκεπτος, απερίσκεπτος, σύσκεψη συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν. συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι-συλλεγήσομαι, συνελεξάμηνσυνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: συλλογή, συλλογέας, σύλλογος, κατάλογος, επιλογή, νεοσύλλεκτος, κορφολογώ, φτωχολογιά, σκυλολόι, τείνω, ἔτεινον, τενῶ, ἔτεινα, τέτακα, ἐτετάκειν. τείνομαι, ἐτεινόμην, τενοῦμαι-ταθήσομαι, ἐτεινάμην-ἐτάθην, τέταμαι, ἐτετάμην.

9 9 ΠΑΡΑΓΩΓΑ : τάση, ταινία, τέτανος, τόνος, ανάταση, ένταση, παρατατικός, πρόταση, υπέρ-υπό-ταση, βαρύτονος, υποτείνουσα, εκτενής, παρατεταμένος, υπέρτατος, υποτασικός, οξύτονος. τέμνω, ἔτεμνον, τεμῶ, ἔτεμον, τέτμηκα, ἐτετμήκειν. τέμνομαι, ἐτεμνόμην, τεμοῦμαι-τμηθήσομαι, ἐτεμόμην-ἐτμήθην, τέτμημαι, ἐτετμήμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: τεμάχιο, τμήμα, τμήση, τομέας, τομή, ατομικός, τόμος, υλοτόμος, απότομος, σύντομος, ρινότμητος ( με κομμένη μύτη). τίθημι, ἐτίθην, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, ἐτεθείκειν, τέθεικα ἐπιτίθεμαι, ἐπετιθέμην, ἐπιθήσομαι, ἐπεθέμην, ἐπιτέθειμαι, ἐπετεθείμην, τίθεμαι, ἐτιθέμην, θήσομαι, ἐθέμην, τέθειμαι, ἐτεθείμην, τεθήσομαι ἐτέθηνκεῖμαι ἐκείμην ΠΑΡΑΓΩΓΑ: ουσιαστικά : θέμα, θέση, Θέμιδα, θεσμός, θήκη, θησαυρός, ανάθεμα, ανάθεση, αντεπίθεση, διαθήκη, θεσμοθέτης, νομοθεσία, νομοθέτης, υποθήκη, ταξιθέτης. Επίθετα : θεματικός, θετός, αδιάθετος, εγκάθετος, σύνθετος, επιθετικός, ευδιάθετος, σύνθετος τυγχάνω, ἐτύγχανον, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, ἐτετυχήκειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ :τύχη, επί- εν- τευξη, επίτευγμα, επιτυχής. φαίνω, ἔφαινον, φανῶ, ἔφην, απέφαγκα,,ἐπεφάγκειν, φανήσω ἔφανα,πεφάνηκα, φαίνομαι, ἐφαινόμην,φανοῦμαι, ἐφηνάμην, πέφασμαι, ἐπεφάσμην, φανθήσομαι, ἐφάνθην, πέφηνα, ἐπεφήνειν, φανήσομαι ἐφάνην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: φανός, φάση, φάσμα, απόφαση, διαφάνεια, έμφαση, Αριστοφάνης, συκοφάντης, φανοστάτης, άφαντος, διαφανής, πρωτοφανής. φέρω, ἔφερον, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν. φέρομαι, ἐφερόμην, οἴσομαι-οἰσθήσομαι-ἐνεχθήσομαι, ἠνεγκάμην-ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι, ἐνηνέγμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: φόρα, φορέας, φέρετρο, φέρσιμο, αμφορέας, μεταφορέας, φερέγγυος, ανυπόφορος, δορυφόρος, συμφέρον (μετα- περί- προς- προσυμ ) φορά.

10 10 φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: φυγή, διαφυγή, προσφυγή, πρόσφυγας, φυγάς, φυγαδεύω, καταφυγή, καταφύγιο, άφευκτος, αναπόφευκτος φευγάλα. φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα, εἴρηκα, εἰρήκειν, λέξω, ἔλεξα, ἐρῶ, εἶπον ΠΑΡΑΓΩΓΑ: προφήτης, προφητεία, προφητικός. φθείρω, ἔφθειρον, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἐφθάρκειν. φθείρομαι, ἐφθειρόμην, φθεροῦμαι-φθαρήσομαι, ἐφθειράμην-ἐφθάρην, ἔφθαρμαι, ἐφθάρμην. ΠΑΡΑΓΩΓΑ: διαφθορά, διαφθορέας, δολιοφθορά, φθαρμένος, άφθαρτος χρήομαι-ῶμαι, ἐχρώμην, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐκεχρήμην, χρησθήσομαι, ἐχρήσθην ΠΑΡΑΓΩΓΑ: χρέος, χρήμα, χρηματιστήριο, χρηστότητα, χρήσιμος, άχρηστος, καταχρηστικός, εύχρηστος. ὠνούμενοι, ὠνοϋμαι, ἐωνούμην, ὠνήσομαι, ἐπριάμην, ἐωνήθην, ἐώνημαι, ἐωνήμην ΠΑΡΑΓΩΓΑ : ψώνια, τελώνης, ωνητός.

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν ΡΗΜΑΤΑ α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν 169. Ρήματα λέγονται αἱ λέξεις, αἱ ὁποῖαι σημαίνουν ὅτι τὸ ὑποκείμενον ἐνεργεῖ ἢ πάσχει κατά τι ἢ εὑρίσκεται εἰς μίαν

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ÂÍÈÎfi Ú ÂÏÏËÓÈÎ ÁÏÒÛÛ., μ, Àª π À

ÂÍÈÎfi Ú ÂÏÏËÓÈÎ ÁÏÒÛÛ., μ, Àª π À ÂÍÈÎfi Ú ÂÏÏËÓÈÎ ÁÏÒÛÛ, μ, Àª π À À ƒ º π ƒπδ - πo O Δ ºπ O O π πª π À À ÀNO ΔOÀ ª ª ΔO Δ Δ À ƒ º À À ÀNO ΔOÀ À O ƒ OÀ Δ Δ À ƒ º øºà O ƒo ΔÀ øδπ ƒ π Ã Ú Ï ÌappleÔ ÌÂˆÓ Ë, ÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ ÚÈÛÙÔÙÂÏÂ Ô Ó/Ì

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική»

1. Υπόμνηση για τη «Σχεσίοδυναμική Παιδαγωγική» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ «ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Στο «Η Εξέλιξη της Διδακτικής. Επιστημολογική Θεώρηση», (επιμ. Ματσαγγούρας, Ηλ.), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1995) 1. Υπόμνηση για τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ. Παύλος Αποστολίδης

OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ. Παύλος Αποστολίδης OI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠ Παύλος Αποστολίδης Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Πνευματικός άνθρωπος Διανοούμενος Πνευματικοί ταγοί/ηγέτες Πνευματική ηγεσία ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λέγοντας πνευματική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

για ένα κόσμο χωρίς βία

για ένα κόσμο χωρίς βία για ένα κόσμο χωρίς βία ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Κέντρο πληροφόρησης και στήριξης γυναικών ΑΠΑΝΕΜΙ Απανέμι, Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών Ταχ. Θυριδα 27452, 1645 Λευκωσία Κύπρος apanemicentre@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δεν κλαιν τα μάτια που συνήθισαν φωτιές να βλέπουν. Οι αγωνιστές περήφανα κρατούν ψηλά το αστέρι τους δεν σκύβουν το κεφάλι. Καιρό να κλαίμε τους

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL HERALD VOL. 99 No.33006 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50. Υγιής η πορεία της Οικονομίας

NATIONAL HERALD VOL. 99 No.33006 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50. Υγιής η πορεία της Οικονομίας News Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015/ Wednesday, January 21, 2015 www.ekirikas.com Αφιέρωμα στις πιο κρίσιμες και καθοριστικές εκλογές της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1317 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα