ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1) ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον (αορ. β ) ἀγήοχα, ἦχα ἠγηόχειν, ἤχειν 2) αἱρέω-ῶ (συλλαμβάνω, κυριεύω) ᾕρουν αἱρήσω εἷλον (αορ. β ) ᾕρηκα ᾑρήκειν 3) αἴρω (σηκώνω) ᾖρον ἀρῶ ἦρα ἤρκα ἤρκειν 4) αἰσθάνομαι ᾐσθανόμην αἰσθήσομαι ᾐσθόμην (αορ. β ) ᾔσθημαι ᾐσθήμην 5) ἀκούω ἤκουον ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ἠκηκόειν 6) ἁλίσκομαι (κυριεύομαι, παθητικό του ἁλισκόμην αἱρῶ) ἁλώσομαι ἑάλων, ἥλων (αορ. β ) ἑάλωκα, ἥλωκα ἑαλώκειν, ἡλώκειν 7) ἁμαρτάνω ἡμάρτανον ἁμαρτήσομαι ἥμαρτον (αορ. β ) ἡμάρτηκα ἡμαρτήκειν 8)ἀναλίσκω, ἀναλόω-ῶ ἀνήλισκον, ἀνήλουν ἀναλώσω ἀνήλωσα ἀνήλωκα ἀνηλώκειν 9) (ἀπο)θνήσκω ἀπέθνησκον ἀποθανοῦμαι ἀπέθανον (αορ. β ) τέθνηκα ΜΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ἄγομαι ἠγόμην ἄξομαι, ἀχθήσομαι ἠγαγόμην, ἤχθην (αορ. β ) ἦγμαι ἤγμην αἱροῦμαι (εκλέγω, εκλέγομαι) ᾑρούμην αἱρήσομαι, αἱρεθήσομαι εἱλόμην (αορ. β ), ᾑρέθην ᾕρημαι ᾑρήμην αἴρομαι ᾐρόμην ἀροῦμαι, ἀρθήσομαι ᾐράμην, ᾔρθην ἦρμαι ᾔρμην ἀκουσθήσομαι ἠκούσθην ἁμαρτάνομαι (ἁμαρτάνεται) ἡμαρτάνετο ἡμαρτήθη ἡμάρτηται ἡμάρτητο ἀναλίσκομαι, ἀναλοῦμαι ἀνηλισκόμην, ἀνηλούμην ἀναλωθήσομαι ἀνηλώθην ἀνήλωμαι ἀνηλώμην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 1

2 ἐτεθνήκειν 10) ἀπόλλυμι, ἀπολλύω ἀπώλλυν, ἀπώλλυον ἀπολῶ ἀπώλεσα ἀπολώλεκα ἀπολωλέκειν ἀπόλλυμαι ἀπωλλύμην ἀπολοῦμαι ἀπωλόμην ἀπόλωλα ἀπωλώλειν 11) ἀφικνέομαι-οῦμαι ἀφικνούμην ἀφίξομαι ἀφικόμην (αορ. β ) ἀφῖγμαι ἀφίγμην 12) βαίνω ἔβαινον -βαίνομαι -βήσομαι -εβην βέβηκα -εβάθην ἐβεβήκειν 13) βάλλω ἔβαλλον βαλῶ ἔβαλον (αορ. β ) βέβληκα ἐβεβλήκειν βάλλομαι ἐβαλλόμην βαλοῦμαι, βληθήσομαι ἐβαλόμην, ἐβλήθην βέβλημαι ἐβεβλήμην 14) βιβάζω -εβίβαζον βιβάζομαι βιβῶ -εβίβασα -εβιβασάμην 15) βούλομαι ἐβουλόμην, ἠβουλόμην βουλήσομαι ἐβουλήθην, ἠβουλήθην βεβούλημαι ἐβεβουλήμην 16) γίγνομαι ἐγιγνόμην γενήσομαι ἐγενόμην (αορ. β ) γεγένημαι, γέγονα ἐγεγενήμην, ἐγεγόνειν 17) γιγνώσκω ἐγίγνωσκον γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν 18) δείκνυμι ἐδείκνυν δείξω ἔδειξα δέδειχα ἐδεδείχειν γιγνώσκομαι ἐγιγνωσκόμην γνωσθήσομαι ἐγνώσθην ἔγνωσμαι ἐγνώσμην δείκνυμαι ἐδεικνύμην δείξομαι, δειχθήσομαι ἐδειξάμην, ἐδείχθην δέδειγμαι ἐδεδείγμην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 2

3 19) δέω (έχω ανάγκη, και ως απρόσ. δεῖ) ἔδεον δεήσω ἐδέησα δέομαι ἐδεόμην δεήσομαι, ἐδεήθην δεδέημαι 20) διαλέγομαι διελεγόμην διαλέξομαι, διαλεχθήσομαι διελέχθην διείλεγμαι διειλέγμην 21) δίδωμι ἐδίδουν δώσω ἔδωκα (αορ. β ) δέδωκα ἐδεδώκειν δίδομαι ἐδιδόμην δώσομαι, δοθήσομαι ἐδόμην (αορ. β ), ἐδόθην δέδομαι ἐδεδόμην 22) δοκέω-ῶ, και ως απρόσ. δοκεῖ ἐδόκουν ἐδόκει δόξω δόξει ἔδοξα ἔδοξε δέδοκται ἐδέδοκτο 23) δύναμαι ἐδυνάμην, ἠδυνάμην δυνήσομαι ἐδυνήθην, ἠδυνήθην δεδύνημαι 24) ἐάω-ῶ (αφήνω) εἴων ἐῶμαι ἐάσω εἴασα ἐάσομαι εἴακα εἰάθην εἰάκειν εἴαμαι 25) ἐθέλω, θέλω ἤθελον ἐθελήσω, θελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα ἠθελήκειν 26) εἶμι, ἔρχομαι ᾖα, ᾔειν εἶμι, ἀφίξομαι ἦλθον (αορ. β ) ἐλήλυθα ἐληλύθειν 27) εἰμί ἦν ἔσομαι ἐγενόμην γέγονα ἐγεγόνειν 28) ἐλαύνω ἤλαυνον ἐλῶ ἤλασα ἐλαύνομαι ἠλαυνόμην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 3

4 ἐλήλακα ἠλασάμην, -ηλάθην ἐλήλαμαι 29) ἕπομαι (ακολουθώ) εἱπόμην ἕψομαι ἑσπόμην (αορ. β ) ἠκολούθηκα ἠκολουθήκειν 30) ἐρωτάω-ῶ ἠρώτων ἐρωτήσω, ἐρήσομαι ἠρόμην (αορ. β ) ἠρώτηκα ἠρωτήκειν 31) εὑρίσκω ηὕρισκον, εὕρισκον εὑρήσω ηὗρον, εὗρον (αορ. β ) εὕρηκα, ηὕρηκα εὑρήκειν, ηὑρήκειν 32) ἔχω εἶχον ἕξω, σχήσω ἔσχον (αορ. β ) ἔσχηκα ἐσχήκειν 33) ζήω-ῶ, βιόω-ῶ ἔζων ζήσω, βιώσομαι ἐβίων (αορ. β ) βεβίωκα 34) ἵημι (ρίχνω) ἵην ἥσω ἧκα (αορ. β ) εἷκα εἵκειν 35) ἵστημι ἵστην στήσω ἔστησα (στήσας ἔχω) (στήσας εἶχον) 36) καλέω-ῶ ἐκάλουν καλῶ ἐκάλεσα κέκληκα ἐκεκλήκειν 37) κάμνω (κοπιάζω, κουράζομαι) ἔκαμνον καμοῦμαι εὑρίσκομαι ηὑρισκόμην, εὑρισκόμην εὑρήσομαι, εὑρεθήσομαι ηὑρόμην, εὑρόμην (αορ. β ), ηὑρέθην εὕρημαι εὑρήμην, ηὑρήμην ἔχομαι εἰχόμην ἕξομαι, -σχήσομαι ἐσχόμην -έσχημαι -εσχήμην ἵεμαι ἱέμην ἥσομαι, -εθήσομαι -ηκάμην, -είμην, -είθην -εῖμαι -είμην ἵσταμαι ἱστάμην στήσομαι ἐστησάμην, ἔστην (αορ. β ) ἕστηκα εἱστήκειν καλοῦμαι ἐκαλούμην καλοῦμαι, κληθήσομαι ἐκαλεσάμην, ἐκλήθην κέκλημαι ἐκεκλήμην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 4

5 ἔκαμον (αορ. β ) κέκμηκα ἐκεκμήκειν 38) κτάομαι-ῶμαι ἐκτώμην κτήσομαι ἐκτησάμην, ἐκτήθην κέκτημαι, ἔκτημαι ἐκεκτήμην 39) λαγχάνω ἐλάγχανον λήξομαι ἔλαχον (αορ. β ) εἴληχα εἰλήχειν 40) λαμβάνω ἐλάμβανον λήψομαι ἔλαβον (αορ. β ) εἴληφα εἰλήφειν 41) λανθάνω (διαφεύγω της προσοχής) ἐλάνθανον λήσω ἔλαθον, (αορ. β ) λέληθα ἐλελήθειν 42) λέγω ἔλεγον λέξω, ἐρῶ ἔλεξα, εἶπα, εἶπον (αορ. β ) εἴρηκα εἰρήκειν 43) λείπω ἔλειπον ἔλιπον (αορ. β ) λέλοιπα ἐλελοίπειν 44) μανθάνω ἐμάνθανον μαθήσομαι ἔμαθον (αορ. β ) μεμάθηκα ἐμεμαθήκειν 45) μάχομαι ἐμαχόμην μαχέσομαι ἐμαχεσάμην μεμάχημαι ἐμεμαχήμην 46) οἶδα (γνωρίζω) ᾔδη και ᾔδειν εἴσομαι και εἰδήσω ἔγνων ἔγνωκα ἐγνώκειν λαμβάνομαι ἐλαμβανόμην ληφθήσομαι ἐλαβόμην (αορ. β ), ἐλήφθην εἴλημμαι -ειλήμμην λέγομαι ἐλεγόμην λεχθήσομαι, ῥηθήσομαι ἐλέχθην, ἐρρήθην εἴρημαι, λέλεγμαι εἰρήμην λείπομαι ἐλειπόμην λείψομαι, -λειφθήσομαι -ελιπόμην, ἐλείφθην λέλειμμαι ἐλελείμμην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 5

6 47) οἴομαι και οἶμαι (νομίζω) ᾠόμην και ᾤμην οἰήσομαι ᾠήθην 48) ὁράω-ῶ ἑώρων ὄψομαι εἶδον (αορ. β ) ἑόρακα, ἑώρακα, ὄπωπα ἑωράκειν 49) ὀφείλω ὤφειλον ὀφειλήσω ὠφείλησα, ὤφελον (αορ. β ) ὠφείληκα ὠφειλήκειν 50) ὀφλισκάνω (καταδικάζομαι σε πρόστιμο) ὠφλίσκανον ὀφλήσω ὦφλον (αορ. β ) ὤφληκα ὠφλήκειν 51) πάσχω ἔπασχον πείσομαι ἔπαθον (αορ. β ) πέπονθα ἐπεπόνθειν 52) πείθω ἔπειθον πείσω ἔπεισα πέπεικα ἐπεπείκειν 53) πέμπω (στέλνω) ἔπεμπον πέμψω ἔπεμψα πέπομφα ἐπεπόμφειν ὁρῶμαι ἑωρώμην ὀφθήσομαι -ειδόμην, ὤφθην ἑόραμαι, ἑώραμαι, ὦμμαι ἑωράμην ὀφείλομαι ὠφειλόμην ὠφειλήθην πείθομαι ἐπειθόμην πείσομαι, πεισθήσομαι ἐπιθόμην (αορ. β ), ἐπείσθην πέπεισμαι, πέποιθα ἐπεπείσμην, ἐπεποίθην πέμπομαι ἐπεμπόμην πέμψομαι, πεμφθήσομαι έπεμψάμην, ἐπέμφθην πέπεμμαι ἐπεπέμμην 54) πίνω ἔπινον πίομαι ἔπιον (αορ. β ) πέπωκα 55) πίπτω ἔπιπτον πεσοῦμαι ἔπεσον (αορ.β ) πέπτωκα ἐπεπτώκειν 56) πυνθάνομαι (πληροφορούμαι) ἐπυνθανόμην πεύσομαι ἐπυθόμην (αορ. β ) πέπυσμαι ἐπεπύσμην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 6

7 57) σκοπέω-ῶ και σκοπέομαι-οῦμαι (εξετάζω, σκέπτομαι) ἐσκόπουν και ἐσκοπούμην σκέψομαι ἐσκεψάμην ἔσκεμμαι ἐσκέμμην 58) σπένδω (χύνω από το ποτήρι κρασί προς τιμήν των θεών) ἔσπενδον σπείσω ἔσπεισα 59) στρέφω ἔστρεφον στρέψω ἔστρεψα ἔστροφα ἔστρόφην 60) συλλέγω συνέλεγον συλλέξω συνέλεξα συνείλοχα συνειλόχειν 61) τείνω ἔτεινον τενῶ ἔτεινα -τέτακα 62) τέμνω ἔτεμνον τεμῶ ἔτεμον (αορ. β ) τέτμηκα ἐτετμήκειν 63) τίθημι ἐτίθην θήσω ἔθηκα (αορ. β ) τέθεικα ἐτεθείκειν 64) τρέπω ἔτρεπον τρέψω ἔτρεψα ἔτραπον (αορ. β ) τέτροφα ἐτετρόφειν 65) τυγχάνω ἐτύγχανον τεύξομαι ἔτυχον (αορ. β ) τετύχηκα ἐτετυχήκειν, τετυχηκώς ἦν σπένδομαι (κάνω συνθήκη) ἐσπενδόμην σπείσομαι ἐσπεισάμην ἔσπεισμαι ἐσπείσμην στρέφομαι ἐστρεφόμην -στρέψομαι, στραφήσομαι -εστρεψάμην, ἐστράφην, ἐστρέφθην ἔστραμμαι -εστράμμην συλλέγομαι συνελεγόμην συλλέξομαι, συλλεγήσομαι συνελεξάμην, συνελέγην συνείλεγμαι συνειλέγμην τείνομαι ἐτεινόμην -τενοῦμαι, ταθήσομαι -ετεινάμην, ετάθην τέταμαι ἐτετάμην τέμνομαι ἐτεμνόμην -τεμοῦμαι, τμηθήσομαι ἐτεμόμην, ἐτμήθην τέτμημαι ἐτετμήμην τίθεμαι ἐτιθέμην θήσομαι, τεθήσομαι ἐθέμην, ἐτέθην τέθειμαι έτεθείμην τρέπομαι ἐτρεπόμην τρέψομαι ἐτρεψάμην ἐτραπόμην (αορ. β ), ἐτράπην τέτραμμαι ἐτετράμμην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 7

8 66) ὑπισχνοῦμαι (υπόσχομαι) ὑπισχνούμην ὑποσχήσομαι ὑπεσχόμην (αορ. β ) ὑπέσχημαι ὑπεσχήμην 67) φαίνω ἔφαινον φανῶ ἔφηνα πέφαγκα ἐπεφάγκειν 68) φέρω ἔφερον οἴσω ἤνεγκα, ἤνεγκον (αορ. β ) ἐνήνοχα -ενηνόχειν 69) φεύγω (φεύγω, είμαι εξόριστος) ἔφευγον φεύξομαι, φευξοῦμαι ἔφυγον (αορ. β ) πέφευγα ἐπεφεύγειν 70) φθάνω ἔφθανον φθήσομαι ἔφθασα, ἔφθην (αορ. β ) 71) φθείρω ἔφθειρον φθερῶ ἔφθειρα ἔφθαρκα ἐφθάρκειν 72) φύω (είμαι από τη φύση μου) ἔφυον φύσω ἔφυσα 73) χρῶμαι (χρησιμοποιώ, έχω) ἐχρώμην χρήσομαι ἐχρησάμην κέχρημαι φαίνομαι ἐφαινόμην φανοῦμαι, φανήσομαι ἐφηνάμην, ἐφάνην, ἐφάνθην πέφασμαι, πέφηνα ἐπεφάσμην φέρομαι ἐφερόμην οἴσομαι, οἰσθήσομαι, ἐνεχθήσομαι ἠνεγκάμην, ἠνέχθην ἐνήνεγμαι ἐνηνέγμην φθείρομαι ἐφθειρόμην φθεροῦμαι, φθαρήσομαι ἐφθάρην ἔφθαρμαι ἐφθάρμην φύομαι ἐφυόμην φύσομαι ἔφυν (αορ. β ) πέφυκα ἐπεφύκειν Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος 8

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ που απαντούν στο έργο του Ξενοφώντα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1) ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον (αορ. β ) ἀγήοχα, ἦχα ἠγηόχειν, ἤχειν ΜΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ἄγομαι ἠγόμην ἄξομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ!!! ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ Η διδασκαλία από απόσταση φέρνει το φροντιστήριο στο σπίτι του μαθητή και του παρέχει απαραίτητες γνώσεις προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή)

STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) STAMMFORMEN (SCHWERGEWICHT: κοινή) Diese Liste orientiert sich an der Uebersicht in Schoch (Seiten 369 ff.), geht aber in verschiedener Hinsicht darüber hinaus: 1: wenn ein Verb mehrere Stämme hat (Bsp.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28 Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΑιγόσΠοταμοί Λάμψακοσ Σηςτόσ Αιγόσ Ποταμοί Σηςτόσ Λάμψακοσ Λάμψακοσ Λύσανδρος Ειπε αραι αςπίδα κατά μζςον τον πλουν αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο λόγος «Περί Αλοννήσου» δεν ανήκει στον Δημοσθένη, γράφτηκε όμως στην εποχή του από κάποιον από τους πολιτικούς του φίλους. Ήδη από τον 4ο μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Ενότητα 2

Ενότητα 1. Ενότητα 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυµνασίου Ανασκόπηση ύλης Ενότητα 1 Εάν η Ελένη βρισκόταν στην Τροία, οι Τρώες θα την επέστρεφαν στους Έλληνες, µε ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β

Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Α. Παράδειγμα σχηματισμού ενεργητικού και μέσου αορίστου Β Πολλά ρήματα σχηματίζουν ενεργητικό και μέσο αόριστο σύμφωνα με τις καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική και του αντίστοιχου ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως ISBN 978-960-456-358-6 Copyright, Σεπτέμβριος 2012, Eκδόσεις ZHTH, Γεωργία Π. Αποστολίδου Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 Οἱ δ' Ἀθηναῑοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 1 Χρησιμότατο υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ A ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν.

Διαβάστε περισσότερα

ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ-) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν αἰνῶ ᾔνουν αἰνέσομαι / αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾐνέκειν

ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ-) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν αἰνῶ ᾔνουν αἰνέσομαι / αἰνέσω ᾔνεσα ᾔνεκα ᾐνέκειν ἀγορεύω ἠγόρευον ἀγορεύσω/ ἐρῶ ἠγόρευσα / εἶπον εἴρηκα εἰρήκειν ἄγω ἦγον ἄξω (ἦξα ) ἤγαγον (ἀγάγ) ἀγήοχα / ἦχα ἀγηόχειν / ἤχειν ἄγομαι ἠγόμην ἄξομαι / ἀχθήσομαι ἠγαγόμην / ἤχθην ἦγμαι ἤγμην ἀγγέλλω ἤγγελλον

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 10-12

Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 10-12 Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου, Α 1012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον «Κατὰ Ἀλκιβιάδου λειταξίου» λόγο του Λυσία, ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου πολιτικού των Αθηναίων, κατηγορείται από τον Αρχεστρατίδη για λιποταξία και δειλία.

Διαβάστε περισσότερα

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση

Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα Ονομαστική Πρόταση ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βασικοί Όροι: Ρήμα, Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Αντικείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο ρήματος Προσωπική σύνταξη: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Απρόσωπη σύνταξη: άναρθρο Απαρέμφατο Δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 η ΜΕΡΑ 1) ΑΡΧΑΙΑ (Γνωστό) ΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ σελ. 34-39 / εν. 1-3 2) ΑΡΧΑΙΑ α) Αρχικοί χρόνοι: ἀγγέλλω, ἁμαρτάνω, ἀπόλλυμι,βάλλω,

Διαβάστε περισσότερα

GCSE (9 1) Classical Greek

GCSE (9 1) Classical Greek GCSE (9 1) Classical Greek J292/01 Language Defined Vocabulary List and Restricted Vocabulary List Version 2 2 Defined Vocabulary List А... 3 Β... 4 Γ... 5 Δ... 5 Ε... 7 Ζ... 9 Η... 9 Θ... 9 Ι... 9 Κ...

Διαβάστε περισσότερα

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists

Most Common Ancient Greek Verbs. First Aorists Most Common Ancient Greek Verbs First Aorists Stems in -υ ἀκούω, ἀκούσοµαι, ἤκουσα hear βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα deliberate, resolve θύω, θύσω, ἔθυσα sacrifice κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα order κωλύω,

Διαβάστε περισσότερα

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση.

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ. 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΧΑΙΑ **ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1) Να κάνετε την εγκλιτική αντικατάσταση. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ τοξεύω παιδευσόμεθα βλάψετε μεμαθήκασι κομίσεσθε ἐψεύσαντο δεδίωχας ἐκρύπτου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Α. ΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Τα αφωνόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο της μέσης φωνής όπως τα φωνηεντόληκτα με τις καταλήξεις μαι, σαι, ται

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, Γ

Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, Γ Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, Γ 1 38-41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το έργο του ιστορικού Ξενοφώντα "Κύρου Ανάβασις" έχει χαρακτήρα απομνημονευμάτων. Στο έργο αυτό περιγράφεται η εκστρατεία ενός τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις

Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις ἔφασαν: γ πληθ. Οριστ. Πρτ. του ρ. φημί. ἀνδραποδιεῖν: απαρ. μέλ., ενερ. φων. του ρ. ἀνδραποδίζω. μέγα: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. του επιθ. ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, το μέγα. ἀγαθόν:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι,

Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - ἀπολύειν, ἦχθαι - ἀπῆχθαι, ρέομεν - ἀπορρέομεν. Τάση αναβιβασμού του τόνου στα

Διαβάστε περισσότερα

Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο)

Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Λ Λαγχάνω (ᾰ - βραχύ σε Αόριστο) Συντάξεις: απόλυτα = παίρνω κλήρο, μου πέφτει ο κλήρος αμετάβατο = πέφτω στο μερίδιο κάποιου + Αιτ. = παίρνω με κλήρο, παίρνω το μερίδιο που μου ανήκει / προστατεύω κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΚΑΙ Ο ΤΩΝ ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ορισμός Ενρινόληκτα ονομάζονται τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα μ, ν και υγρόληκτα εκείνα που έχουν χαρακτήρα λ, ρ γέμω, μένω, βούλομαι δέρω κ. ά. Α. Σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ. Ενεργητική φωνή.

ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ. Ενεργητική φωνή. ΒΑΡΥΤΟΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ Ενεργητική φωνή Οριστική Υποτακτι κή Ευκτική Προστακ τική Ενεστώτας βουλεύω βουλεύεις βουλεύω

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσική εξημερώνει

Η μουσική εξημερώνει Η μουσική εξημερώνει Ο Ορφέας παίζει λύρα καθισμένος σ' έναν βράχο, ενώ τον παρακολουθούν πολεμιστές (αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας από τη Γέλα, 440 π.χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου). Ο Πολύβιος ο

Διαβάστε περισσότερα

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS]

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VERBS 1. Present Active Indicative Verbs................................... 1 2. Future Active

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΑΚΙ!!!!) 1. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση, στον άλλο αριθμό. Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός τιμωρίαν ναυτικο ις μαντε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀγών, ἀγῶνος, ὁ ἀδικέω

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής

Ασκήσεις γραμματικής Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους στον αόριστο β : α) ρ. ἄγω: γ πληθυντικό οριστικής β) ρ. αἱρῶ: β πληθυντικό υποτακτικής γ) ρ. ἁμαρτάνω: γ ενικό ευκτικής δ) ρ. λέγω:

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1!

PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! I. Vowel verbs PRINCIPAL PARTS BY Verb TYPES: all principal parts, all units 1! 38 θ ω θ σω ἔθῡσα τέθῠκα τέθῠµαι ἐτ θην 16 κωλ ω κωλ σω ἐκώλῡσα κεκώλῡκα κεκώλῡµαι ἐκωλ θην 5 λ ω λ σω ἔλῡσα λέλῠκα λέλῠµαι

Διαβάστε περισσότερα

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous

of or belonging to a δαίμων; miraculous, marvellous Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἶσχος ους τό shame, disgrace 4 Noun αἶψα forthwith, at once, directly 62 Adverb βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα go, step, walk 222 Verb

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδοκίδου, Περὶ τῶν μυστηρίων 6-8

Ἀνδοκίδου, Περὶ τῶν μυστηρίων 6-8 Ἀνδοκίδου, Περὶ τῶν μυστηρίων, 6-8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ανδοκίδης είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαιότητας. Το 415 π.χ. δικάστηκε ως Ερμοκοπίδης, αλλά και για συμμετοχή στη διακωμώδηση των Ελευσίνιων

Διαβάστε περισσότερα

-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην

-ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην I. Vowel verbs. Regular pattern of endings: -ω, -σω, -σα, -κα, -µαι, -θην (regular) θ ω, κωλ ω, λ ω; παύω; βουλεύω, πιστεύω, πολῑτεύω (some parts lacking) βασιλεύω, δουλεύω, πορεύω, στρατεύω, ὑποπτεύω,

Διαβάστε περισσότερα

Hieronder staat een lijst met onregelmatige werkwoorden die behoren tot de minimumkennis die je van Grieks moet hebben (CEVO).

Hieronder staat een lijst met onregelmatige werkwoorden die behoren tot de minimumkennis die je van Grieks moet hebben (CEVO). ONREGELMATIGE STAMTIJDEN PER TIJD Hieronder staat een lijst met onregelmatige werkwoorden die behoren tot de minimumkennis die je van Grieks moet hebben (CEVO). De lijst is als volgt opgebouwd: nr. indicativus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής

Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής Τελική επανάληψη Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! ἐκ ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω ἐξ-έβαλλον οι

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Aorist Tense. Talking About the Past. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense Talking About the Past A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Aorist Tense So far we have only been able to talk about the present The Aorist tense is used to talk about

Διαβάστε περισσότερα

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative)

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative) Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω χάρις χάρις:α)ευεργεσία, β)ευγνωµοσύνη για την ευεργεσία που δέχτηκε κάποιος. η χάρις χάριν φέρει = η ευεργεσία φέρνει την ευγνωµοσύνη. αποδίδωµι χάριν = ανταποδίδω την ευεργεσία χάριν δίδω τινί = αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

give, grant 254 Verb δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα to overpower, tame, conquer, subdue 105 Verb

give, grant 254 Verb δαμάζω δαμάσω ἐδάμασα δεδάμακα δεδάμασμαι/δέδμημα to overpower, tame, conquer, subdue 105 Verb Dictionary Entry English Definition Number of Appearances Part of Speech αἰτέω αἰτήσω ᾔτησα ᾔτηκα ᾔτημαι ask, beg ᾔτηθην 5 Verb αἰχμητής οῦ ὁ a spearman 24 Noun αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι take mid.

Διαβάστε περισσότερα

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους.

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ, ΛΥΣΙΑ 1-3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1α. συνήδη,βουλομένοις, ποιειν,ειχον,ηγουμαι:να γραφεί από 1 ομόρριζη απλή ή σύνθετη στα αρχαία ή στα νέα. 1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Number of Part of Dictionary Entry English Definition Appearances Speech

Number of Part of Dictionary Entry English Definition Appearances Speech Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἰγίοχος ον aegis-holding 37 Adjective βαρύς εῖα ύ heavy, tiresome 26 Adjective γλαυκῶπις ιδος gleaming - eyed 36 Adjective δεινός

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST 1stPP Future Aorist Perfect 1. ἄγω ἄξω ἤγαγον (ἀγαγ ) ἦχα 2. αἱρέω αἱρήσω εἷλον (ἐλ-) ᾕρηκα 3. βαίνω βήσοµαι ἔβην (βα-/βη-) βέβηκα 4. βάλλω βαλῶ ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βάλετε τους κατάλληλους τύπους του άρθρου μπροστά από τις λέξεις: μητέρες, δίψαν, σημαίαις, κινδύνου, ἔδαφος,

1. Να βάλετε τους κατάλληλους τύπους του άρθρου μπροστά από τις λέξεις: μητέρες, δίψαν, σημαίαις, κινδύνου, ἔδαφος, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 1. Να βάλετε τους κατάλληλους τύπους του άρθρου μπροστά από τις λέξεις: μητέρες, δίψαν, σημαίαις, κινδύνου, ἔδαφος, τοξότας, μυστήρια, στρατιωτῶν.

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα Κι αυτός είπε «βεβαιότατα

Τὰ αὐτὰ δὲ λέγοντος τοῦ Μάρδου, βασιλεὺς ἔφη: «Εἶτα τολμήσεις τὸν υἱὸν ἀποθνῄσκοντα ὑπομεῖναι;» Ὁ δὲ ἔφη «πάντων μάλιστα Κι αυτός είπε «βεβαιότατα Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς Από αυτούς ο πιο νέος προκαλούσε ἄλλους εἰργάζετο.

Διαβάστε περισσότερα

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

Εὑρίσκω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: α) ΕΥΡ-, ΕΥΡΕ- και τοπρόσφυμα ΙΣΚΩ = ΕΥΡΙΣΚΩ, β) ΙΝΔ/Ε: WR-E, FΡΕ, Ε-FΡΕΩ, ΕΥΡΕΩ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 1) Ευρίσκω,

Εὑρίσκω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: α) ΕΥΡ-, ΕΥΡΕ- και τοπρόσφυμα ΙΣΚΩ = ΕΥΡΙΣΚΩ, β) ΙΝΔ/Ε: WR-E, FΡΕ, Ε-FΡΕΩ, ΕΥΡΕΩ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 1) Ευρίσκω, Εὑρίσκω (Β) Κ.Δ. (Ε.Γ./ΚΕΙΜ.) ΡΙΖΑ: α) ΕΥΡ-, ΕΥΡΕ- και τοπρόσφυμα ΙΣΚΩ = ΕΥΡΙΣΚΩ, β) ΙΝΔ/Ε: WR-E, FΡΕ, Ε-FΡΕΩ, ΕΥΡΕΩ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 1) Ευρίσκω, εξευρίσκω, ανακαλύπτω. 2) Αποκτώ, λαμβάνω, κερδίζω, προσπορίζομαι

Διαβάστε περισσότερα

destroying, destructive, fatal, deadly, murderous

destroying, destructive, fatal, deadly, murderous Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech δειλός ή όν cowardly 23 Adjective δῖος α ον divine, godlike, shining 223 Adjective θνητός ή όν mortal 28 Adjective θοός ή όν swift

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ. 3. Μία συνηρημένη συλλαβή παίρνει οξεία, αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται:

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ. 3. Μία συνηρημένη συλλαβή παίρνει οξεία, αν πριν από τη συναίρεση είχε οξεία η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται: ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ Ορισμός: Συνηρημένα ονομάζονται τα φωνηεντόληκτα ρήματα της πρώτης συζυγίας των οποίων ο χαρακτήρας α, ε, ο, στον ενεστώτα και στον παρατατικό συναιρείται με το επόμενο φωνήεν ή δίφθογγο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

more, larger (comp. of πολύς) 20 Adjective πρῶτος η ον first, foremost 144 Adjective Πύλιος --α --ον

more, larger (comp. of πολύς) 20 Adjective πρῶτος η ον first, foremost 144 Adjective Πύλιος --α --ον Dictionary Entry English Definition Number of Appearances Part of Speech ἀναθηλέω to sprout afresh 1 γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ sweet, pleasant 16 Adjective δημοβόρος ον devourer of the people 1 Adjective εὐρύς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ,

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT

TEMA DE PRESENT / MODE INDICATIU /VEU ACTIVA. VERBS EN ω. TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) PRESENT TEMA DE / MODE INDICATIU / TERMINACIONS (=vocal temàtica + desinències personals) Verbs no contractes Verbs contractes (tema en vocal ι,υ) (tema en vocal α, ε, ο) (tema en consonant) -ω -ῶ -ῶ -ῶ -εις -ᾷς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37.

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. 1 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α, της Α τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Το κατηγορούμενο

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Το κατηγορούμενο Το κατηγορούμενο Κι έφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με το κατηγορούμενο στα αρχαία ελληνικά. Για να γίνει, όμως, περισσότερο κατανοητό θα δίνουμε παράλληλα και παραδείγματα στα νέα ελληνικά (ΝΕ). Ας αρχίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ἄγαμαι...9 2. ἀγγέλλω...9 3. ἀγείρω...9 4. (ἀπ-)ἀγορεύω...9 5. ἄγω...9 6. αγωνίζομαι...9 7. αδικῶ (-έω)...9 8. αἴδοῦμαι (-έω)...9 9. αἰνῶ (-έω)...10 10. αἱρῶ (-έω)...10 11.

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o -20ο α) συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

Appearances Speech αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην

Appearances Speech αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἰνός ή όν dread, grim 74 Adjective αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην take mid. choose 276 Verb αὐγή ῆς ἡ the light of the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3

ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3 ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3 2. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδη, τα βασικά κίνητρα για τον πόλεμο; 3. α) ἐκομίζοντο, περιπλέοντες, ὀφθῶσιν, αἰσθόμενοι, ναῦς: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη,

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 ΘΕΜΑ 41o α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α ΣTΗΛΗ Β ΣTΗΛΗ 1. γιγνώσκω

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive Chapter 54 The First and Second Aorist Indicative Passive 54.1 In chapters 22 and 23 we met the Present Middle and Passive, and Deponent Verbs. In chapters 31, 32 and 33 we met the First and Second Aorists

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγορεύω ἀγορεύομαι ἤγγελλον ἠγγελλόμην ἠγόρευον ἠγορευόμην ἀγγελῶ ἀγγελθήσομαι/[ἀγγελοῦμαι+ ἀγορεύσω/ -ἐρῶ ἀγορεύσομαι/ -ῥηθήσομαι ἤγγειλα ἠγγειλάμην/

Διαβάστε περισσότερα

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291

GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 GCSE Classical Greek OCR GCSE in Classical Greek: J291 Unit B402 Classical Greek Language 2 (History) α ἀγαθός ἀγγέλλω ἄγγελος ἀγορά ἀγρός ἄγω ἀδικέω ἄδικος ἀεί Ἀθηναῖοι ἆθλον αἱρέω αἰσθάνομαι αἰσχρός

Διαβάστε περισσότερα

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ

Τα ρήματα ἵστημι, τίθημι, ἵημι, δίδωμι σχηματίζουν αόριστο β και διαφέρουν στην κλίση του από τα ρήματα σε -ω. ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΥΩΝΗ Ρήματα σε μι: Υωνηεντόληκτα Τα φωνηεντόληκτα ρήματα σε μι σχηματίζονται στον ενεστώτα και στον παρατατικό ως εξής:ενεστωτικός αναδιπλασιασμός ρηματικό θέμα κατάληξη μι / μαι: ρ. δίδωμι < δίδωμι (ε.φ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται κατηγορηματική;

Ποια μετοχή λέγεται κατηγορηματική; Η Κατηγορηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται κατηγορηματική; Κατηγορηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμεύει ως κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός του υποκειμένου ή του αντικειμένου του ρήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

to do violence 5 Verb βοῦς βοός ὁ/ἡ bull, cow pl. cattle 86 Noun βῆσσα ης ἡ a wooded comb 8 Noun γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι

to do violence 5 Verb βοῦς βοός ὁ/ἡ bull, cow pl. cattle 86 Noun βῆσσα ης ἡ a wooded comb 8 Noun γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα γεγένομαι Dictionary Entry English Definition Number of Part of Appearances Speech αἰγίοχος ον aegis-holding 37 Adjective αἴρω ἀρῶ ἦρα ἦρκα ἦρμαι ἤρθην lift, raise 35 Verb αἴσιμος [ η] ον fatal 10 Adjective Αἶσα

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πλάτωνος, Γοργίας, 483, b d

Πλάτωνος, Γοργίας, 483, b d Πλάτωνος, Γοργίας, 483, b d ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από τον φιλοσοφικό διάλογο Γοργίας, στον οποίο ο Σωκράτης και οι συνομιλητές του αναφέρονται σε θέματα όπως το δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς.

Ασκήσεις γραμματικής. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στα τρία γένη των δύο αριθμών: δράς, θείς, γνούς, εἰδώς, ἀδικῶν, ἀπολλύς. δρὰς θεὶς γνοὺς εἰδὼς ἀδικῶν ἀπολλὺς δρὰς δράντος, δράντι, δράντα

Διαβάστε περισσότερα

Principal Part Quiz 4 Study Sheet

Principal Part Quiz 4 Study Sheet Principal Part Quiz 4 Study Sheet This list will introduce you to the common Greek verbs that were not covered in our previous three PP Quizzes, which were all based on our readings from Plato. When you

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 15-α. Athematic 2 nd Aorists ACTIVE. PARADIGMS (lists of forms) BASIC PATTERN indic imperat inf ptc

Chapter 15-α. Athematic 2 nd Aorists ACTIVE. PARADIGMS (lists of forms) BASIC PATTERN indic imperat inf ptc Chapter 15-α 1. Quiz Quote. ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. 2. Athematic 2 nd Aorist Active (a) What Are They?... (b) 2 nd aor. anything not

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην

Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην Dictionary Entry English Definition Number of Appearances Part of Speech αἰδέομαι αἰδέσομαι ᾐδεσάμην ᾔδεσμαι ᾐδέσθην to be ashamed to do 24 Verb αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην take mid. choose

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού

ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού είχαμε υποστεί όλα τα άλλα (όλες τις άλλες δοκιμασίες),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6.

ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6. ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6. 2. Ποιες συνέπειες είχε για τον ίδιο τον Θουκυδίδη η αποτυχία του ως στρατηγού στην Αμφίπολη (424 π.χ.); 3. α) ἀποδῶσιν, προειστήκει, ὀφλόντων, ἄνδρας, ταξάμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αόριστος β (Ενεργητική Φωνή) ἔβαλον βάλω βάλοιμι ------- ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε ἔβαλε βάλῃ βάλοι βαλέτω βαλών βαλεῖν βαλοῦσα ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν ------- βαλόν ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα