Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις"

Transcript

1 Λεξιλόγιο - Γραμματικές παρατηρήσεις ἔφασαν: γ πληθ. Οριστ. Πρτ. του ρ. φημί. ἀνδραποδιεῖν: απαρ. μέλ., ενερ. φων. του ρ. ἀνδραποδίζω. μέγα: αιτ. ενικ. ουδ. γέν. του επιθ. ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, το μέγα. ἀγαθόν: αιτ. ενικ., ουδ. γέν. του ουσ. το ἀγαθόν, προέρχεται από το επίθ. ὁ ἀγαθός, ἡ ἀγαθή, το ἀγαθόν. εἰργασμένην: μτχ. πρκμ., αιτ. εν., θηλ. γέν., μέσ. φων. του ρ. ἐργάζομαι. κινδύνοις: δοτ. πληθ., β κλίσης του ουσ. ὁ κίνδυνος. γενομένοις: μτχ. αορ. β, δοτ. πληθ., αρσ. γέν., μέσ. φων. του ρ. γίγνομαι. τῇ Ἑλλάδι: δοτ. εν., γ κλίσης του ουσ. ἡ Ἑλλάς. ἐποιοῦντο: γ πληθ., οριστ. πρτ., μέσ. φων. του ρ. ποιοῦμαι. εἰρήνην: αιτ. εν., α κλίσης του ουσ. ἡ εἰρήνη. μακρά: αιτ. πληθ., ουδ. γέν. του επιθ. ὁ μακρός, ἡ μακρά, το μακρόν. τείχη: αιτ. πληθ., γ κλίσης του ουσ. το τεῖχος. Πειραιᾶ: αιτ. εν., γ κλίσης του ουσ. ὁ Πειραιεύς. καθελόντας: μτχ. αορίστου β, αιτ. πληθ., αρσεν. γέν., ενερ. φων. του ρ. καθαιρῶ. ναῦς: αιτ. πληθ., γ κλίσης του ουσιαστ. ἡ ναῦς. παραδόντας: μτχ. αορ. β, αιτ. πληθ., ενερ. φων. του ρ. παραδίδωμι. τους φυγάδας: αιτ. πληθ., γ κλίσης του ουσ. ὁ φυγάς. καθέντας: μτχ. αορ. β, αιτ. πληθ., αρσεν. γέν. του ρ. καθίημι. ἐχθρὸν: αιτ. εν., β κλίσης του ουσ. ὁ ἐχθρὸς. φίλον: αιτ. εν., β κλίσης του ουσ. ὁ φίλος. νομίζοντας: μτχ. ενεστ., αιτ. πληθ., αρσ. γεν. του ρ. νομίζω. Λακεδαιμονίοις: δοτ. πληθ. β κλίσης του ουσ. ὁ Λακεδαιμόνιος. ἕπεσθαι: απρμφ. ενεστ., μέσ. φων. του ρ. ἕπομαι. γῆν: αιτ. εν., α κλίσης του ουσ. ἡ γῆ. θάλατταν : αιτ. εν., α κλίσης του ουσ. ἡ θάλαττα. ἡγῶνται: υποτακτ. ενεστ., γ πληθ., μέσ. φων. του ρ. ἡγοῦμαι. πρέσβεις: ονομ. πληθ. του ετερόκλιτου ουσ. ὁ πρεσβευτής που κλίνεται στον εν. κατά την α κλ. και στον πληθ. αριθ. κατά τη γ. ἐπανέφερον: οριστ. πρτ., γ πληθ., ενερ. φων. του ρ. ἐπαναφέρω. εἰσιόντας: μτχ. ενεστ, αιτ. πληθ. αρσ. γεν. του ρ. εἰσέρχομαι ή εἴσειμι. ὄχλος: ονομ. ενικ., β κλίσης του ουσ. ὁ ὄχλος. περιεχεῖτο: γ εν., οριστ. πρτ., μέσ. φων. του ρ. περιχέομαι. πολύς: ονομ. εν. αρσ. γεν. του επιθ. ὁ πολύς, ἡ πολλή, το πολύ. φοβούμενοι: μτχ. ενεστ., ονομ. πληθ., αρσ. γεν., μέσ. φων. του ρ. φοβοῦμαι. ἄπρακτοι: ονομ. πληθ., αρσεν. γένους του επιθέτου ὁ, ἡ ἄπρακτος, τό ἄπρακτον. ἐνεχώρει: οριστ. πρτ., γ ενικ., ενερ. φων. του απροσώπ. ρ. ἐγχωρεῖ. μέλλειν: απρμφ. ενεστ., ενερ. φων. του ρ. μέλλω.

2 πλῆθος: αιτ. ενικ., γ κλίσης του ουσ. το πλῆθος. τῶν ἀπολλυμένων: μτχ. ενεστ., αρσεν. γεν., γεν. πληθ., μέσ. φων. του ρ. ἀπόλλυμαι. τῷ λιμῷ: δοτ. εν., β κλίσης του ουσ. ὁ λιμός. τῇ ὑστεραίᾳ : δοτ. εν., θηλ. γεν. του επιθ. ὁ ὑστεραῖος, ἡ ὑστεραία, ὑστεραῖον. ἀπήγγελλον: γ πληθ., οριστ. πρτ., ενερ. φων. του ρ. ἀπαγγέλλω. ποιοῖντο: γ πληθ. ενεστ. ευκτ., μεσ. φων. του ρ. ποιέομαι οῦμαι. προηγόρει: γ εν., οριστ. πρτ., ενερ. φων. του ρ. προαγορεύω. λέγων: μτχ. ενεστ., ονομ. εν., αρσ. γεν., ενερ. φων. του ρ. λέγω. χρή: γ εν., οριστ. ενεστ. του απροσωπ. ρ. χρή. πείθεσθαι: απρμφ. ενεστ., μεσ. φων. του ρ. πείθομαι. περιαιρεῖν: απρμφ. ενεστ., ενερ. φων. του ρ. περιαιρέω/- ῶ. ἀντειπόντων: μτχ. αορ. β, γεν. πληθ., αρσ. γεν., ενερ. φων. του ρ. ἀντιλέγω. πλειόνων: γεν. πληθ., αρσ. γεν., συγκριτικού βαθμού του επιθ. ὁ/ ἡ πλείων, το πλέον(στο θετικό ὁ πολύς, ἡ πολλή, το πολύ). συνεπαινεσάντων: μτχ. αορ., γεν. πληθ. αρσεν. γεν., ενερ. φων. του ρ. συνεπαινέω- ῶ. ἔδοξε: γ ενικ. οριστ. αορ., ενερ. φων. του ρ. δοκεῖ. δέχεσθαι: απρμφ. ενεστ. μέσ. φων. του ρ. δέχομαι. κατέπλει: γ εν. οριστ. πρτ., ενερ. φων. του ρ. καταπλέω. κατῇσαν: γ πληθ.. οριστ. πρτ., ενερ. φων. του ρ. κατέρχομαι ή κάτειμι. κατέσκαπτον: γ πληθ. οριστ. πρτ., ενερ. φων. του ρ. κατασκάπτω. αὐλητρίδων: γεν. πληθ. του θηλ. ουσ. της γ κλ. ἡ αὐλητρίς. προθυμίᾳ: δοτ. ενικ.,α κλίσης του ουσ. ἡ προθυμία. τὴν ἡμέραν: αιτ. ενικ., α κλίσης του ουσ. ἡ ἡμέρα. ἄρχειν: απρμφ. ενεστ., ενερ. φων. του ρ. ἄρχω. τῆς ἐλευθερίας: γεν. ενικ., α κλίσης του ουσ. ἡ ἐλευθερία. Αρχικοί Χρόνοι ρημάτων- Ομόρριζα έφασαν : φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα, εἴρηκα, εἰρήκειν. ΟΜΟΡ.: φάση, φήμη, αντίφαση, αντιφατικός, απόφαση, διαφήμιση, διαφημιστής, κατάφαση, αφασία, προφήτης, επευφημία, κακόφημος, βλασφημία, φωνή, φωνητικός, φωνήεν, παράφωνος, συμφωνία. ἀνδραποδιεῖν: ἀνδραποδίζω, ἠνδραπόδιζον, ἀνδραποδιῶ, ἠνδραπόδισα. ΟΜΟΡ.: ανδράποδο, εξανδραπόδιση, εξανδραποδισμός. εἰργασμένην: ἐργάζομαι, εἰ (ἠ)ργαζόμην, ἐργάσομαι/ἐργασθήσομαι,εἰ (ἠ)ργασάμην/εἰ (ἠ)ργάσθην, εἴργασμαι, εἴργάσμην. ΟΜΟΡ.: εργαλείο, εργασία, εργάσιμος, εργαστήριο, εργάτης, εργατικός, εργοστά σιο,απεργία, διεργασία, επεξεργασία, εργολάβος, εργοτάξιο, εργόχειρο, καλλιεργήσιμος.

3 καθελόντας: καθαιρέω-ῶ, καθῄρουν, καθαιρήσω, καθεῖλον, καθῄρηκα, καθῃρήκειν καθαιροῦμαι, καθῃρούμην, καθαιρήσομαι & καθαιρεθήσομαι, καθειλόμην & καθῃρέθην, καθῄρημαι, καθῃρήμην. ΟΜΟΡ.:αίρεση, αιρετικός, αιρετός, αναίρεση, ανεξαιρέτως, αρχαιρεσίες, αυθαίρετος, αυτοπροαίρετα, αφαιρετικός, αφηρημένος, εξαιρετικός, καθαίρεση. παραδόντας:παραδίδωμι,παρεδίδουν,παραδώσω,παρέδωκα,παραδέδωκα,παρεδεδώκειν. ΟΜΟΡ.:δόση, δώρο, αιμοδότης, αντίδοτο, διάδοση, δωσίλογος, έκδοση, εκδοτήριο, εκδότης, ανέκδοτος, επίδοση,παράδοση. καθέντας: καθίημι, καθίην, καθήσω, καθῆκα, καθεῖκα, καθείκειν καθίεμαι, καθιέμην, καθήσομαι & καθεθήσομαι, καθηκάμην & καθείμην & καθείθην, καθεῖμαι, καθείμην. ΟΜΟΡ.: άνεση, άνετος, άφεση, αφετηρία, εγκάθετος, έφεση, εφετείο, εφέτης, κάθ ετος, σύνεση, συνετός, ύφεση. νομίζοντας: νοµίζω, ἐνόµιζον, νοµιῶ/ νοµίσω, ἐνόµισα, νενόµικα, ἐνενοµίκειν. νοµίζοµαι, ἐνοµιζόµην, νοµιοῦµα,ι ἐνοµίσθην, νενόµισµαι, ἐνενοµίσµην. ΟΜΟΡ.: νόμισμα, νομισματικός, νομισματοθήκη,νομισματοκοπείο. ἕπεσθαι: ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν. ΟΜΟΡ.: επόμενος, επομένως, συνεπής, συνέπεια. ἡγῶνται: ἡγέομαι-οῦμαι, ἡγούμην, ἡγήσομαι, ἡγησάμην & ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην. ΟΜΟΡ.: ηγεμόνας, ηγεμονία, ηγεμονικός, ηγεσία, ηγέτης, ηγήτορας, ηγούμενος, ανεξήγητος, αφηγητής, διήγηση, εισηγητής. ἐπανέφερον: ἐπαναφέρω, ἐπανέφερον, ἐπανοίσω, ἐπανήνεγκα/ἐπανήνεγκον, ἐπανενήνοχα, ἐπανενηνόχειν ἐπαναφέρομαι, ἐπανεφερόμην, ἐπανοίσομαι & ἐπανενεχθήσομαι, (ἐπανηνεγκάμην &) ἐπανηνεγκόμην & ἐπανηνέχθην, ἐπανενήνεγμαι, ἐπανενηνέγμην. ΟΜΟΡ.: φαρέτρα, φορά, φορείο, φόρος, αμφορέας, αυτόφωρος, αχθοφόρος, διάφορος, πληροφορία, εκφορά, επαναφορά. περιεχεῖτο: περιχέομαι, περιεχεόμην, περιχέομαι/περιχυθήσομαι, περιεχεάμην/περιεχύθην, περικέχυμαι, περιεκεχύμην. ΟΜΟΡ.: χοάνη, χούς, χυδαίος, χυλός, χυμός, χύτρα, διάχυτος. ἐνεχώρει: έγχωρεῖ, ἐνεχώρει, έγχωρήσει/έγχωρήσεται, ἐνεχώρησε, έγκεχώρηκε, ἐνεκεχωρήκει. ΟΜΟΡ.: χωρικός, χωριό, αναχώρηση, αποχώρηση, ασυγχώρητος, συγχώρηση, υποχωρητικός, χωροφύλακας, χωροχρόνος. μέλλειν: μέλλω, ἔ (ἤ)μελλον, μελλήσω, έ(ἠ)μέλλησα. ΟΜΟΡ.: μέλημα, μέλλον, μέλλοντας, μελλοντικός, μελλοθάνατος.

4 ἀπολλυμένων: ἀπόλλυμαι, ἀπωλλύμην, ἀπολοῦμαι, ἀπωλόμην, ἀπόλωλα, ἀ- πωλώλειν. ΟΜΟΡ.: ολέθριος, όλεθρος, απώλεια, πανωλεθρία, εξολόθρευση, εξολοθρευτής. χρή: χρή, (ἐ)χρῆν, χρῆσται. ΟΜΟΡ. : χρέος, χρέωση, υποχρέωση, χρεωστικός, χρεία, χρεόγραφο, χρεωκοπία. πείθεσθαι: πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι & πεισθήσομαι, ἐπιθόμην & ἐπείσθην, πέπεισμαι & πέποιθα, -. ΟΜΟΡ.: πειθήνιος, πειθώ, πείσμα, πειστήριο, πειστικός,πεποίθηση, πιθανός,πιθανότητα, παραπειστικός. ἀντειπόντων: ἀντιλέγω, ἀντέλεγον, ἀντιλέξω & ἀντερῶ, ἀντέλεξα & ἀντεῖπα & ἀντεῖπον, ἀντείρηκα, ἀντειρήκειν ἀντιλέγομαι, ἀντελεγόμην, ἀντιλέξομαι & ἀντιλεχθήσομαι & ἀντιρηθήσομαι, (ἀντελεξάμην &) ἀντελέχθην & ἀντερρήθην & ἀντειπόμην, ἀντείρημαι, ἀντειρήμην. ΟΜΟΡ: λόγος, αντίλογος, λέξη, λεξικό, θεολόγος, πολυλογάς, λογική, λογύδριο, δυσλεξία, ρήμα, ρήση, ρήτορας, αντίρρηση, ρήτρα, έπος, καλλιέπεια, ορθοεπής, ανείπωτος, παρρησία, κοντολογίς. συνεπαινεσάντων: συνεπαινέω-ῶ, συνεπῄνουν, συνεπαινέσω-συνεπαινήσωσυνεπαινέσοµαι, συνεπῄνεσα-συνεπῄνησα, συνεπῄνεκα, συνεπῃνέκειν. συνεπαινοῦµαι, συνεπῃνούµην, συνεπαινεθήσοµαι, συνεπῃνέθην, συνεπῄνηµαι, συνεπῃνήµην. ΟΜΟΡ.: παίνεμα, έπαινος, παραίνεση, συναίνεση, συναινετικός. ἔδοξε: δοκέω-ῶ, ἐδόκουν, δόξω & δοκήσω, ἔδοξα & ἐδόκησα, δεδόκηκα δοκοῦμαι, ἐδοκούμην, -, ἐδόχθην & ἐδοκήθην, δέδογμαι & δεδόκημαι. Δοκεῖ, ἐδόκει, δόξει, ἔδοξε, δέδοκται, ἐδέδοκτο. ΟΜΟΡ.: δόγμα, δοκιμασία,δομή, δογματικός, δοκίμιο, δόκιμος, δόξα, δοξασία, ά- δοξος. δέχεσθαι: δέχοµαι, ἐδεχόµην, δέξοµαι/δεχθήσομαι, ἐδεξάµην/ἐδέχθην, δέδεγµαι, ἐδεδέγµην. ΟΜΟΡ.: δέκτης, δεκτός, δεξαμενή, δοχείο, ακατάδεχτος, ανάδοχος, δωροδοκία, εκδοχή, ευπρόσδεκτος, καταδεκτικός, ξενοδοχείο, υποδοχή. κατέπλει: καταπλέω, κατέπλεον, καταπλεύσομαι & καταπλευσοῦμαι, κατέπλευσα, καταπέπλευκα, κατεπεπλεύκειν καταπλέομαι, κατεπλεόμην, καταπλευσθήσομαι, κατεπλεύσθην, καταπέπλευσμαι, κατεπεπλεύσμην. ΟΜΟΡ.: πλοίο, δύσπλους, απόπλους, πλευστότητα, πλεύση, πλοηγός, πλευστός. κατῇσαν: κατέρχομαι, κατῇα/κατᾐειν/κατηρχόμην, κάτειμι, κατῆλθον, κατελήλυθα, κατεληλύθειν. κατέσκαπτον: κατασκάπτω, κατέσκαπτον, κατασκάψω, κατέσκαψα, κατέσκαφα. ΟΜΟΡ.: σκάμμα, σκαπανέας, σκαπάνη, σκάφη, σκάφος, ανασκαφή.

5 ἄρχειν: ἄρχω, ἦρχον, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἤρχειν ἄρχομαι, ἠρχόμην, ἄρξομαι & ἀρχθήσομαι, ἠρξάμην & ἤρχθην, ἦργμαι, ἤργμην. ΟΜΟΡ.: αρχαϊκός, αρχαιότητα, αρχηγείο, αρχηγός, αρχαιογνωσία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, ναύαρχος, υπάρχοντα, υπαρχηγός.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 20-23: ΚΕΙΜΕΝΟ: Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ἀγγέλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν. ἀγγέλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην-ἠγγέλμην-ἠγγέλθην, ἤγγελμαι,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε την εκφώνηση, καθώς ζητούνται:

Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε την εκφώνηση, καθώς ζητούνται: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σταθοπούλου Γιώτα Προσοχή!! Σε πολλές ασκήσεις με στήλες, κάποιες από τις λέξεις περισσεύουν. Επιπλέον, προσέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια

A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε γύρω στο 485 π.χ. στην Αλικαρνασσό, πόλη των νοτιοδυτικών παραλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΦ.1.[16] οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Εφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 2 3 4 ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική

Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 : Β. Ετυμολογία Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη της Β Γυμνασίου Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη

Διαβάστε περισσότερα

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἀπείκασον < ἀπεικάζω, εἰκὸς: εικόνα, εικονίδιο, εικονικός, απεικόνιση, εικασία, εικαστικός πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα () από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου απαντησεις στα κριτηρια αξιολογησησ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Θυσία για την πατρίδα 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Η κατοχή της εξουσίας δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ o ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ o ΠΟΛΙΤΙΚΑ Το υλικό από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα http://www.study4exams.gr/ σε αρχεία pdf ενωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή 053-100 2 ENOTHTA.qxp:Layout 1 8/5/07 3:47 PM Page 53 Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή ΕΝΟΤΗΤΑ22 1 A MEΡΟΣ Εισαγωγικά Κείμενο Μετάφραση Γλωσσικά σχόλια ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Πλούταρχος (περ. 47-125 μ.χ.) γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Εκατό χρήσιμες παρατηρήσεις, για να μιλάμε σωστά Ελληνικά...

Εκατό χρήσιμες παρατηρήσεις, για να μιλάμε σωστά Ελληνικά... Εκατό χρήσιμες παρατηρήσεις, για να μιλάμε σωστά Ελληνικά... Επιμέλεια: Βασίλης Θεοδωρόπουλος Αθήνα 16-01-2013 «Πολύ δεν θέλει ο Έλληνας να χάσει την λαλιά του και να γίνει μισέλληνας από την αμυαλιά του»

Διαβάστε περισσότερα

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω χάρις χάρις:α)ευεργεσία, β)ευγνωµοσύνη για την ευεργεσία που δέχτηκε κάποιος. η χάρις χάριν φέρει = η ευεργεσία φέρνει την ευγνωµοσύνη. αποδίδωµι χάριν = ανταποδίδω την ευεργεσία χάριν δίδω τινί = αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε

Α. Λεωκράτης δὲ τούτων τὸ καθ αὑτὸν µέρος κατέλιπεν: Nα µεταφράσετε 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ * Α Ι ΑΚΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Κείµενο 1ο Λεωκράτης δὲ τούτων οὐδενὸς φροντίσας, συσκευασάµενος ἃ εἶχε χρήµατα, µετὰ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὸν λέµβον κατεκόµισε, τῆς νεὼς ἤδη περὶ τὴν ἀκτὴν ἐξορµούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Επιμέλεια:Όλγα Παλαιοχωρινού ἄβατος = ο μη βατός, αδιάβατος, απαραβίαστος. ἀβέβαιος = ασταθής, άστατος. ἀβίωτος = ανυπόφορος ἀβίωτόν ἐστι τινὶ = ο βίος είναι ανυπόφορος σε κάποιον. ἀβοητὶ = χωρίς βοή. ἀβουλεύω = δεν θέλω να ἀβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 16-19 Οι Αθηναίοι έχοντας ορµητήριο τη Σάµο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιµάζονταν για ναυµαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς

Διαβάστε περισσότερα

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, τὸ πλεῖον ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ Κείμενο, τὴν Μετάφραση, γένεσιν Σχόλια, καὶ Ερωτήσεις, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Tελευταία επανάληψη..

Tελευταία επανάληψη.. Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις

Διαβάστε περισσότερα