1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ. Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Λ. Κεφαλά, Μ. Μπαγανά Τµήµα Χηµείας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124, emaii: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όζον είναι ένα φυσικό συστατικό της ατµόσφαιρας, που παράγεται στα ψηλότερα στρώµατά της, δηλαδή στη στρατόσφαιρα, µε την επίδραση του υπεριώδους τµήµατος της ηλιακής ακτινοβολίας σε µόρια οξυγόνου. Η στιβάδα (ή στρώµα) του όζοντος της ανώτερης ατµόσφαιρας προστατεύει τη γήινη ζωή από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους οργανισµούς. Σκοπός αυτού του πειράµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές / φοιτητές τη σηµασία της στοιβάδας του όζοντος και τα καταστροφικά αποτελέσµατα που έχουν σ αυτήν τα πτητικά αλογονοπαράγωγα των υδρογονανθράκων. Επιπρόσθετα, στοχεύει να τους εξοικειώσει µε ορισµένες αντιδράσεις που σχετίζονται µε το όζον. 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος Μέθοδοι α. Με ηλεκτρική εκκένωση: Είναι η µέθοδος παράγωγής όζοντος που χρησιµοποιείται στην κατεργασία του νερού. Κατά τη διεργασία αυτή, το όζον παράγεται σε µία ειδική συσκευή, τον οζονιστήρα, από ξηρό και φιλτραρισµένο ατµοσφαιρικό αέρα ή από καθαρό οξυγόνο µε ηλεκτρική εκκένωση ανάµεσα σε δύο ηλεκτρόδια τάσης 10 έως 20 kv. Με την δηµιουργία ηλεκτρικής εκκένωσης, τα µόρια του οξυγόνου (Ο 2 ) διασπώνται σε O, που ενώνονται µε άλλα µόρια O 2 δίνοντας O 3 σύµφωνα µε τον παρακάτω µηχανισµό: Ο 2 + e - 2O + e - (1) O + Ο 2 + M O 3 + M* (2) όπου το M παριστάνει ένα µόριο ενός ενεργοποιηµένου αδρανούς αερίου (π.χ. N 2 ), που απορροφά το πλεόνασµα ενέργειας που εκλύεται (acquired) κατά τον σχηµατισµό του µορίου του όζοντος. Ταυτόχρονα όµως µε την παραγωγή όζοντος γίνεται και διάσπασή του, επειδή το ατοµικό οξυγόνο ή τα υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια αντιδρούν µε το µόριο του όζοντος σύµφωνα µε τον παρακάτω µηχανισµό: O 3 + O 2Ο 2 (3) O 3 + e - Ο 2 + O + e - (4)

2 Έτσι, σύµφωνα µε τους παραπάνω µηχανισµούς, η απόδοση της µεθόδου είναι αποτέλεσµα του ανταγωνισµού ανάµεσα στα στάδια (1) - (2) και (3) - (4). Η απόδοση αυτή, όταν χρησιµοποιείται ατµοσφαιρικός αέρας ως πηγή οξυγόνου κυµαίνεται γύρω στο 5%, ενώ όταν χρησιµοποιείται καθαρό οξυγόνο κυµαίνεται από 5 έως 16%. Επίσης, από την βιβλιογραφία φαίνεται ότι η απόδοση επηρεάζεται από: τη θερµοκρασία των εισαγοµένων αερίων, την περιεκτικότητά τους σε οξυγόνο (oxygen content), την παρουσία ξένων προσµίξεων (contaminants) στην αέρια φάση, την ηλεκτρική ενέργεια (power) και τη ροή των αερίων (gas flow). β. Φωτοχηµικά: Κατά την µέθοδο αυτή, το όζον παράγεται µε µία διεργασία παρόµοια µε αυτή που σχηµατίζεται στη στρατόσφαιρα. Έτσι, µία ποσότητα οξυγόνου ή ξηρού αέρα ακτινοβολείται µε υπεριώδη ακτινοβολία µήκους κύµατος, λ, µικρότερου από 242 nm. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την απορρόφηση ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας που µπορεί να διασπαστεί τα µόρια του οξυγόνου σε άτοµα οξυγόνου. Κάθε άτοµο οξυγόνου µπορεί στη συνέχεια να συνδυαστεί µε ένα γειτονικό µόριο O 2 παράγοντας ένα µόριο όζοντος: Ο 2 + hν 2O (1) O + Ο 2 O 3 (2) Πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να παράγουµε φως µε το κατάλληλο µήκος κύµατος (λ 242 nm) για την παράγωγή όζοντος από το οξυγόνο χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία µικρότερων ή µεγαλύτερων µηκών κύµατος όπου γίνεται φωτόλυση του όζοντος (200 < λ < 308 nm) σύµφωνα µε την αντίδραση: Ο 3 + hν Ο 2 + O (3) Συγκριτικά µε τη µέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης, η φωτοχηµική µέθοδος έχει πολύ µικρή απόδοση, χρησιµοποιείται όµως για την παραγωγή µικρών ποσοτήτων όζοντος για εργαστηριακούς σκοπούς, την αποµάκρυνση οσµών, κ.ά. γ. Με ηλεκτρόλυση του νερού: Οι χαµηλές συγκεντρώσεις όζοντος που δίνουν η µέθοδος της ηλεκτρικής εκκένωσης και η φωτοχηµική µέθοδος δεν επιτρέπουν την χρήση του σε πολλές πράσινες χηµικές διεργασίες, όπου είναι απαραίτητες µεγαλύτερες συγκεντρώσεις όζοντος (π.χ. την διάσπαση των ανθεκτικών οργανικών ρύπων). Αντιθέτως, η παραγωγή όζοντος µε ηλεκτροχηµικές διεργασίες και πιο συγκεκριµένα µε ηλεκτρόλυση του νερού επιτρέπει τη λήψη ποσοτήτων ικανών να χρησιµοποιηθούν σε παρόµοιες διεργασίες. Κατά την ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού, το όζον παράγεται στην άνοδο, ενώ στην κάθοδο εκλύεται υδρογόνο. Παράλληλα όµως µε το όζον στην άνοδο εκλύεται και οξυγόνο. Έτσι, οι αντιδράσεις που γίνονται κατά την ηλεκτρολυτική παραγωγή του όζοντος είναι: Άνοδος: 3H 2 O O 3 + 6H + + 6e - E ο = -1,51 V 2H 2 Ο Ο 2 + 4Η + + 4e - E ο = -0,83 V Κάθοδος: 2H 2 Ο + 2e - H 2 + 2ΟΗ - E ο = -0,83 V Για τα ηλεκτρόδια χρησιµοποιούνται Pt, βοριούχος άνθρακας (glassy carbon), boron doped-diamond, PbO 2 και PbO 2 /Ebonex (το Ebonex είναι ένα εµπορικό υλικό που βασίζεται στα υποξείδια του τιτανίου), ενώ ως ηλεκτρολύτες υδατικά διαλύµατα H 2 SO 4, HClO 4 ή H 3 PO 4. Για έναν δεδοµένο συνδυασµό ηλεκτρολύτη / ηλεκτροδίου η απόδοση της µεθόδου εξαρτάται από την πυκνότητα του ρεύµατος και τη θερµοκρασία του ηλεκτρολύτη. Όσο

3 µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του ρεύµατος και µικρότερη η θερµοκρασία του ηλεκτρολύτη, ιδιαίτερα γύρω από την περιοχή της ανόδου, τόσο µεγαλύτερη είναι η απόδοση της µεθόδου. Στις βέλτιστες συνθήκες, η απόδοση αυτή, δηλαδή ο λόγος του παραγόµενου όζοντος προς το οξυγόνο, που επίσης παράγεται στην άνοδο, µπορεί να φτάσει µέχρι και το 30%. Τα πλεονεκτήµατα της παραγωγής του όζοντος µε τη µέθοδο της ηλεκτρόλυσης του νερού απέναντι στις άλλες µεθόδους (µέθοδος της ηλεκτρικής εκκένωσης και φωτοχηµική µέθοδος) είναι ότι: 1. οι συγκεντρώσεις του όζοντος που λαµβάνονται είναι κατά πολύ υψηλότερες 2. το παραγόµενο όζον είναι απολύτως καθαρό, ενώ το όζον που λαµβάνεται µε τη µέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης, όταν χρησιµοποιείται αέρας ως πρώτη ύλη, περιέχει σωµατίδια και οξείδια του αζώτου (ΝΟ x ). 3. οι ταχύτητες των οξειδώσεων µε το ηλεκτρολυτικώς παραγόµενο όζον µπορεί να είναι σηµαντικά υψηλότερες από αυτές που επιτυγχάνονται µε το όζον που παράγεται πηγές όζοντος Το βασικό µειονέκτηµα της ηλεκτρολυτικής παραγωγής του όζοντος σε ευρεία κλίµακα, είναι το υψηλό κόστος της. Προς το παρόν, είναι 2 µε 5 φορές πιο ακριβή από την µέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης εξαιτίας της µεγάλης κατανάλωσης ενέργειας και της ανάγκης µεταφοράς των οξέων. Η ανάπτυξη νέων ηλεκτροδίων και µεµβρανών προς τα οποία στρέφεται σήµερα η έρευνα πιστεύεται ότι θα ελαττώσει το κόστος παραγωγής και θα επιτρέψει την ευρύτερη εφαρµογή της µεθόδου. 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3.1. Επιλογή µεθόδου - Συσκευή Ως µέθοδος παραγωγής του όζοντος επιλέχθηκε η µέθοδος της ηλεκτρόλυσης του νερού. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει την παραγωγή ποσοτήτων όζοντος ικανών να χρησιµοποιηθούν σε πολλές πράσινες χηµικές διεργασίες. Επιπλέον η ηλεκτρολυτική µέθοδος, αν και σε ευρύτερη κλίµακα είναι ακριβότερη της µεθόδου ηλεκτρικής εκκένωσης, σε εργαστηριακό επίπεδο αποδεικνύεται κατά πολύ φθηνότερη. Μια απλή ηλεκτρολυτική συσκευή, όπως αυτή που χρησιµοποιήσαµε, µπορεί να κατασκευαστεί πολύ εύκολα µε απλά υλικά που υπάρχουν σε κάθε χηµικό εργαστήριο. Σε αυτό το πείραµα, η ηλεκτρολυτική συσκευή αποτελείται από µία κοινή πλαστική σύριγγα των 10mL, στην οποία έχουν προσαρτηθεί, ως ηλεκτρόδια, µία µύτη µολυβιού από γραφίτη (ηλεκτρόδιο άνθρακα) και ένα µικρό και µακρόστενο πλακίδιο από λευκόχρυσο (ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου). Ως ηλεκτρολύτης χρησιµοποιείται υδατικό διάλυµα H 2 SO 4 3Μ, ενώ ως πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος δύο µπαταρίες των 4,5V συνδεδεµένες σε σειρά. Η σύνδεση µε την πηγή ρεύµατος γίνεται έτσι, ώστε το ηλεκτρόδιο άνθρακα να αποτελεί την κάθοδο της ηλεκτρολυτικής συσκευής και το ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου την άνοδο. Επειδή η ποσότητα του όζοντος, που παράγεται, εξαρτάται και από την θερµοκρασία στην περιοχή της ανόδου, η συσκευή τοποθετείται σε ένα

4 δοχείο µε πάγο. Σύµφωνα µε τους Ibanez et al. (2005) µία παρόµοια συσκευή ηλεκτρόλυσης µπορεί να παράγει συνολικά 7-8mL αερίων ανά λεπτό από τα οποία το όζον αποτελεί το 0,25% (2500ppm) Απαιτούµενα αντιδραστήρια ιάλυµα θειικού οξέος (H 2 SO 4 ), 3M Αραιό διάλυµα θειικού οξέος (H 2 SO 4 ) ιάλυµα ιωδιούχου καλίου (KI) 0,001 M ιάλυµα θειοθειικού νατρίου (Na 2 S 2 O 3 ) 0,005Μ (πρότυπο διάλυµα). ιχλωροµεθάνιο (CH 2 Cl 2 ) ιάλυµα αµύλου Πάγος Βαµβάκι Επειδή τα διαλύµατα του Na 2 S 2 O 3 είναι ασταθή απαιτείται η τιτλοδότησή τους κατά την ηµέρα της χρήσης τους. Η τιτλοδότηση αυτή έγινε µε πρότυπο διάλυµα ιωδικού καλίου (KIΟ 3 ) 0,004Μ. Επιλογή οργανοχλωριοµένου διαλύτη: Ως οργανοχλωριοµένος διαλύτης επιλέχθηκε το διχλωροµεθάνιο (µεθυλενοχλωρίδιο,ch 2 Cl 2 ). Τα κριτήρια επιλογής του έχουν σχέση τόσο µε την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην υγεία όσο και µε το γεγονός ότι είναι ένας κοινός οργανικός διαλύτης που µπορεί να βρεθεί σε κάθε χηµικό εργαστήριο. Στον πίνακα 1 αναγράφονται σχετικές τιµές για ορισµένους κοινούς οργανοχλωριοµένους διαλύτες που δίνει το Εθνικό Ινστιτούτο για την Επαγγελµατική Ασφάλεια και Υγεία (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) του Καναδά κατόπιν σύγκρισης στοιχείων που προέρχονται από διεθνείς οργανισµούς, όπως για παράδειγµα ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Όπως φαίνεται το διχλωροµεθάνιο δεν είναι εύφλεκτο και παρουσιάζει συγκριτικά τις µεγαλύτερες ή µία από τις µεγαλύτερες τιµές όσον αφορά στα διάφορα όρια, γεγονός που δικαιολογεί την επιλογή του. Να αναφέρουµε επίσης ότι η άµεσα επιβλαβής για τη ζωή και την υγεία συγκέντρωση (IDLH) για το όζον είναι 5 ppm. ΙΑΛΥΤΗΣ Flash Point (ºF) Odor Threshold PEL STEL IDLH 1,1-διχλωροαιθένιο ,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο , S (-) 100 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο ,1,2-τριχλωροαιθάνιο - (-) 10, S (-) 100 1,2,3-τρίχλωροπροπάνιο 164 (-) 10 (-) 100 τετραχλωροαιθένιο (-) 150 τετραχλωράνθρακας (-) 200 χλωροφόρµιο (-) 500 τριχλωροαιθένιο ,2-διχλωροαιθένιο 37 (-) 200 (-) 1000 διχλωροµεθάνιο ,1-διχλωροαιθάνιο (-) 3000

5 S (skin): η ουσία αναφέρεται ως άµεσα απορροφήσιµη από το υγιές δέρµα. (επιτρεπτό όριο έκθεσης permissible exposure limit PEL) (όριο βραχυπρόθεσµης έκθεσης short-term exposure limit STEL) (συγκεντρώσεις άµεσα επικίνδυνες για τη ζωή ή την υγεία immediately dangerous to life or health concentrations, IDLH) 3.3. Υλικά Ηλεκτρολυτική συσκευή Ηλεκτρόδια C και Pt 2 µπαταρίες 4,5 V σε σειρά Καλώδια και κροκοδειλάκια Μικρό γυάλινο δοχείο Πώµα µε δύο οπές Πλαστικά ή λαστιχένια σωληνάκια Μεταλλικά στηρίγµατα (2) Λαβίδες (3) Ποτήρια ζέσεως 100mL, 600mL Ογκοµετρικός κύλινδρος 100mL Προχοΐδα 50 ml Κωνική φιάλη 250 ml Σιφώνια 10 ml, 2mL Χωνί Χαρτί ιωδιούχου καλίου- αµύλου Πεχαµετρικό χαρτί Πειραµατική διάταξη: Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, η πειραµατική διάταξη αποτελείται από: 1. δύο µπαταρίες των 4,5V συνδεδεµένες στη σειρά 2. την ηλεκτρολυτική συσκευή (σύριγγα) 3. ένα δοχείο µε πάγο µέσα στο οποίο τοποθετείται ηλεκτρολυτική συσκευή 4. ένα δοχείο (Β) µε πώµα που φέρει δύο οπές στις οποίες προσαρµόζονται πλαστικά σωληνάκια για την προσαγωγή και την απαγωγή των αερίων 5. και µια κωνική φιάλη των 250mL. Η ηλεκτρολυτική συσκευή, το δοχείο Β και η κωνική φιάλη συνδέονται µεταξύ τους µε πλαστικά ή λαστιχένια σωληνάκια.

6 3.4. Πειραµατική διαδικασία Κατά την διάρκεια του πειράµατος, η πειραµατική διαδικασία περιγράφεται παρακάτω, επαναλαµβάνεται δύο φορές: Την πρώτη φορά προσδιορίζεται τον όζον που παράγεται κατά την ηλεκτρόλυση: η ηλεκτρολυτική συσκευή λειτουργεί για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (10-15min) και το όζον που παράγεται προσδιορίζεται µε ιωδοµετρία. Σε αυτή τη φάση του πειράµατος, το δοχείο Β είναι κενό. Τη δεύτερη φορά, παρεµβάλλουµε ένα κοµµάτι βαµβάκι εµποτισµένο µε διχλωροµεθάνιο στο δοχείο Β. Η ηλεκτρολυτική συσκευή λειτουργεί για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (10-15min) και τον όζον που τυχόν αποµένει µετά την αντίδραση στο δοχείο Β προσδιορίζεται ιωδοµετρικά. Πειραµατικό πρωτόκολλο 1. Εισάγουµε 25mL διαλύµατος KI 0,1Μ σε µία κωνική των 250mL. Προσθέτουµε στην κωνική: 100ml Η 2 Ο, από το αραιό διάλυµα H 2 SO 4 µέχρι το ph να γίνει ~ 3 (περίπου 6-7 ml) και 1-2 ml από το διάλυµα αµύλου. 2. Στηρίζουµε την κωνική στη δεξιά λαβίδα του στηρίγµατος. 3. Συνδέουµε το ηλεκτρόδιο του γραφίτη µε τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας και το ηλεκτρόδιο του λευκόχρυσου µε τον θετικό. 4. ιαβρέχουµε ένα χαρτί ιωδιούχου καλίου αµύλου µε 1-2 σταγόνες νερό, το πλησιάζουµε στην έξοδο (αερίων) του δοχείου Β και το αποσύρουµε µόλις αποκτήσει µπλε χρώµα. 5. Εισάγουµε την έξοδο αερίων του δοχείου Β στην κωνική φιάλη. Προσοχή: Η έξοδος των αερίων πρέπει να βυθίζεται καλά µέσα στο υγρό. Αναµένουµε για 10 λεπτά ανακινώντας το υγρό στη φιάλη µε µία ράβδο. 6. Αποσυνδέουµε την µπαταρία. 7. Γεµίζουµε την προχοΐδα µε το διάλυµα του Na 2 S 2 O 3 και ογκοµετρούµε το διάλυµα της κωνικής (µπλε χρώµα). Το πέρας της ογκοµέτρησης υποδηλώνεται µε τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος. 8. Σηµειώνουµε τον όγκο του διαλύµατος Na 2 S 2 O 3 που απαιτήθηκε. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα που πήραµε κατά τους δύο διαδοχικούς προσδιορισµούς του όζοντος - απουσία ή παρουσία CH 2 Cl 2 στο δοχείο Β - συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Na 2 S 2 O 3 V(mL) mol Προσδιορισµός 1 0,4 20, Προσδιορισµός 2 0,1 5, ιαφορά 0,3 15,

7 Από τη διαφορά στην ποσότητα του Νa 2 S 2 O 3 που καταναλώθηκε ανάµεσα στους δύο προσδιορισµούς του όζοντος και τη στοιχειοµετρία των αντιδράσεων που γίνονται: O 3 + 2KΙ + Η 2 SO 4 Ι 2 + Κ 2 SO 4 + O 2 + Η 2 O (1) Ι 2 + 2Na 2 S 2 O 3 2NaΙ + Na 2 S 4 O 6 (2) υπολογίζουµε την ποσότητα του όζοντος που αντέδρασε µε το διχλωροµεθάνιο. Βάσει των παραπάνω δεδοµένων η ποσότητα αυτή βρέθηκε ίση 7, mol. H τιµή αυτή αντιστοιχεί στο 75% της ποσότητας όζοντος απουσία CH 2 Cl 2 στο δοχείο Β (προσδιορισµός 1), που, αν υπολογιστεί χωριστά, βρίσκεται ίση µε 10, mol. Στα ίδια συµπεράσµατα µπορούµε να οδηγηθούµε, αν χρησιµοποιώντας την ίδια συσκευή, προσθέσουµε απλώς µερικές σταγόνες από το δείκτη ιωδιούχου καλίου-αµύλου στο δοχείο C. Η διαφορά στο παρατηρούµενο χρώµα ανάµεσα στους δύο προσδιορισµούς του όζοντος είναι ενδεικτική της έκτασης καταστροφής του όζοντος. Επιπλέον, στο εκπαιδευόµενο κοινό δίδεται προς συµπλήρωση έντυπο εργαστηριακής αναφοράς, προεργαστηριακές, µετεργαστηριακές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. J. G. Ibanez, R. Mayen-Mondragon, M. T. Moran-Moran, A. Alatorre-Ordaz, B. Mattson, S. Eskestrand, Laboratory experiments on the electrochemical remediation of the environment, Journal of Chemical Education, 2005, Vol. 82 (10), Solomon, S. (1999), Stratospheric ozone depletion: A review of concepts and history, Rev. Geophys., 37 (3), Κουϊµτζής Θ., Φυτιάνος Κ., Σαµαρά-Κωνσταντίνου Κ., Χηµεία περιβάλλοντος, University Studio Press, Κουϊµτζής Θ., Σαµαρά-Κωνσταντίνου Κ., Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος 5. Ν.Ε. Κωτσοβίνος, Ρύπανση και προστασία περιβάλλοντος: οικολογία, το νέφος, επιπτώσεις του νέφους στην υγεία και στο κλίµα της γης, αστικά και βιοµηχανικά λύµατα, φυτοφάρµακα 6. Βαλκανάς Γ., Ρύπανση περιβάλλοντος: επιστήµη και τεχνική αντιµετώπισης, Εκδόσεις Παπαζήσης, 1992.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα